Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1."

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från Korjaus : Päiväkirurgisesta toimenpiteestä perittävä maksu (105,50 ). SPE05 Vaativa metallisrunkoinen osaproteesi (173,90 ) Lisätty epähuomiossa poisjääneet koodit SPF30, SPF40, SPF50 ja SPF60. Pienimuotoisia tekstitarkennuksia: poistettu ylimääräinen sana koodin SPF10 nimestä, korjattu SPF-luokan yleisselitettä. Teknisluontoisia asetteluiden korjauksia. Korjaus : Käyttämättä ja peruuttamatta jätetysta ajasta perittävä maksu (39,60), hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävä maksu (39,60).

2 2 (95) Saatesanat lukijalle Hyvä vastaava hammaslääkäri / Hyvä lukija Suomen Kuntaliitto julkaisee perinteisen, suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ( ) ja asiakasmaksuasetuksen (912/1992) mukaisia yhteyksiä tarkentavan hinnaston, ns. vastaavuusluettelon. Luettelo pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vahvistamiin voimaantuleviin suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen muutoksiin sekä Valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Luettelossa on huomioitu voimaan astuva Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muutoksesta (842/2014, ) voimaan astuva Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen versio on poikkeuksellisesti ladattavissa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliselta koodistopalvelimelta vasta THL:n Koodistopalvelun johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt vuodeksi 2015 ehdotettua suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen päivitystä. Kokous on puheenjohtajan esittämänä ehdotuksena todennut saaneensa suun terveydenhuollon toimenpideluokitukset tiedoksi ja katsonut, että yksimielistä ehdotusta päivityksestä ei ole. Lisäksi on todettu, että voimaan astuneeseen päivitykseen on oltu tyytymättömiä. Asia on ratkaistu palaamalla tilanteeseen protetiikan koodien osalta ja laittamaan tuolloin päättyneet koodit takaisin voimaan seuraavan kauden (2015) ajaksi. THL on julkaissut asiasta ajankohtaistiedotteen sivustollansa , Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ylläpidosta, yhteistyössä asettamansa asiantuntijaryhmän kanssa. THL luokituksen ylläpitäjänä vastaa myös luokituksen käytön ohjeistuksesta. THL:n julkaisu "Suun toimenpideluokitus 2015" [HUOM! korjattu versio] on ladattavissa internet-osoitteessa f?sequence=1. Sekä itse luokitusta että THL:n julkaisua koskevaa palautetta voi lähettää osoitteeseen Edellä mainitusta johtuen Kuntaliiton vastaavuusluettelo poikkeaa julkaisuhetkellä ( ) koodistopalvelimella olevasta versiosta, jonka päivitys on teknisistä syistä mahdollista vasta vuoden vaihteessa. Lisäksi vastaavuusluettelo poikkeaa THL:n syksyllä 2014 julkaisemasta "Suun toimenpide 2015" -oppaasta, kyseisestä julkaisusta erheellisesti pois jääneiden koodiluokkien (SDC10, SDC20) osalta. Vastaavuusluettelossa on näin ollen huomioitu käyttöön palautettavat, tilannetta vastaavat protetiikan koodit, ja sekä käytöstä poistuvat tilanteen mukaiset koodit että THL:n julkaisusta alunperin pois jääneet koodit. Potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 7 :n 4 momentin perusteella kansalliseen potilastiedon arkistoon (KanTA) tallennettavien potilasasiakirjojen rakenteissa ja merkinnöissä tulee käyttää THL:n valtakunnalliseen koodistopalveluun hyväksymien velvoittavien koodistojen mukaisia rakenteita ja merkintöjä sekä Kansaneläkelaitoksen ylläpitämiä tietoteknisiä määrityksiä. Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen rakenteita ja tietosisältöjä sekä niiden toiminnallisuuksia suun terveydenhuollon tietoja käsittelevissä potilastietojärjestelmissä on kuvattu muun muassa THL:n julkaisussa "Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016", 8.pdf?sequence=1.

3 3 (95) Kuntaliiton erityisenä intressinä - laadukkaiden potilaskertomusmerkintöjen ohessa - on se, että kunnallisessa terveydenhuollossa perittävät maksut peritään lakien ja asetusten mukaisesti, myös koodiston päivittyessä vuoden 2015 alussa. Järjestelmien tulee näin jatkossakin mahdollistaa sekä 1) asianmukaiset ja laadukkaat kliiniset merkinnät että 2) asiakasmaksujen perintä maksuasetuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 :n 2 mom 3) kohdan nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. Suun terveydenhuollon asiakkaalta terveyskeskuksissa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokituksen mukaisten aika- ym. resurssien tarvetta kuvaavien vaativuusluokkien pohjalta. Proteettisten toimenpiteiden osalta noudatetaan kuitenkin 9 :n 2 momentin kohtien 4c) - 4e) mukaista kokonaishinnoittelun periaatetta (ks. tarkemmin jäljempänä). Tässä julkaisussa esitetään kuntien, potilastietojärjestelmätoimittajien sekä muiden mahdollisten sidosryhmien työn tueksi kunkin toimenpiteen ja asiakasmaksujen väliset yhteydet, sen mukaisesti kuin asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) on asiakkaalta perittävistä maksuista säädetty ja Kuntaliitto ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat keskinäisissä neuvotteluissaan yhteisymmärryksessä sopineet. Vastaavuusluettelossa on huomioitu asiakasmaksuissa (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, ) tapahtuneet, indeksisäännösten mukaiset korotukset. Asiakasmaksuasetukseen tehty päivitys (Valtioneuvoston asetus sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 842/2014) ei ole muuttanut suun ja hampaiden tutkimusta ja hoitoa koskevaa pykälää (9 ), mutta 23 :ään ja 25 :ään tehdyt muutokset on huomioitu tässä julkaisussa. Toimenpideluokituksen muutokset on lueteltu tämän julkaisun Johdanto-osassa, jossa näkyvät erikseen käytöstä poistuneet koodit, käyttöön palautetut koodit sekä käyttöön palautettujen koodien tekstimuutokset. Myös asiakasmaksujen määräytymisperusteet on entiseen tapaan selostettu tarkemmin julkaisun Johdanto-osassa. Vastaavuusluettelo on ohjeellinen. Vuoden 2015 osalta on laadittu yksi luettelo, joka sisältää sekä suomen että ruotsin kieliset osiot. Mikäli vastaavuusluettelosta löytyy virheellisyyksiä, epäselvyyksiä tai muuta kommentoitavaa tai selvitettävää, niistä pyydetään ilmoittamaan Tuija Savolaiselle tai Mari Sjöholmille, SUOMEN KUNTALIITTO

4 4 (95) Till läsaren Bästa ansvariga tandläkare/bästa läsare Finlands Kommunförbund publicerar den sedvanliga klassifikationen av åtgärder i mun och käkar ( ), den så kallade motsvarighetsförteckningen, i vilken tarifferna preciseras i enlighet med klientavgiftsförordningen (912/1992). Förteckningen baserar sig på ändringar i åtgärdsklassifikationen som träder i kraft den 1 januari 2015 och som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt på statsrådets förordning om klientavgifterna inom social- och hälsovården (912/1992). I förteckningen har beaktats statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (842/2014, ) som träder i kraft den 1 januari Den version av klassifikationen av åtgärder i mun och käkar som träder i kraft den 1 januari 2015 kan undantagsvis laddas ned via den nationella kodservern för social- och hälsovården först den 31 december Ledningsgruppen för THL:s kodtjänst behandlade under sitt möte den 26 maj 2014 den uppdatering av klassifikationen av åtgärder i mun och käkar som föreslagits till år Mötet konstaterade att det för kännedom i form av ordförandes beslutsförslag fått klassifikationerna av åtgärder i mun och käkar och att det inte finns något enhälligt förslag till uppdatering. Dessutom har missnöje med uppdateringen som trädde i kraft den 1 januari 2014 noterats. Detta har lösts genom en återgång till situationen den 31 december 2013 för koderna inom protetik och ett återinförande av de avslutade koderna så att de gäller på nytt under följande period (2015). THL har publicerat ett meddelande med aktuell information på sin webbplats den 12 november 2014 (på finska), THL ansvarar för administrationen av klassifikationen av åtgärder i mun och käkar i samarbete med en expertgrupp som institutet har tillsatt. THL ansvarar i egenskap av administratör också för anvisningarna om hur klassifikationen används. THL:s publikation Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 [OBS! ändrad i november 2014] kan laddas ned på webbadressen f?sequence=1. Både själva klassifikationen och responsen på THL:s publikation kan skickas till adressen På grund av detta avviker Kommunförbundets motsvarighetsförteckning vid publiceringstidpunkten (december 2014) från den version som finns på kodservern och som av tekniska skäl inte kan uppdateras förrän vid årsskiftet. I motsvarighetsförteckningen har således beaktats de koder inom protetik som återinförs den 1 januari 2015 och som motsvarar situationen den 1 januari 2013 inom protetik samt de koder som slopas i enlighet med situationen den 1 januari 2014 och de koder som från första början utelämnats ur THL:s första publikation (SDC10, SDC20). Med stöd av 7 4 mom. i social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning (298/2009) om journalhandlingar ska i fråga om strukturen och anteckningarna i de elektroniska journalhandlingarna som lagras i arkiveringstjänsten (Kanta) användas strukturen och anteckningarna hos de förpliktande kodsystem som Institutet för hälsa och välfärd godkänt för den riksomfattande kodtjänsten samt de datatekniska anvisningar som Folkpensionsanstalten fastställt. Strukturer och datainnehåll i patientjournalanteckningar inom mun- och tandvården samt deras funktioner i patientsystem där information om mun- och tandvård hanteras beskrivs bland annat i THL:s publikation Funktionella definitioner för patientjournalanteckningar inom mun- och tandvården 2016, Kommunförbundets speciella intresse - vid sidan av högklassiga patientjournalanteckningar - är att de avgifter som uppbärs inom den kommunala hälso- och sjukvården tas ut i enlighet med lagar och förordningar, också när kodförteckningen uppdateras vid ingången av år 2015.

5 5 (95) Systemen måste alltså fortsättningsvis möjliggöra både 1) ändamålsenliga och högklassiga kliniska anteckningar och 2) uttagande av klientavgifter i enlighet med avgiftsförordningen. De klientavgifter som tas ut för mun- och tandvårdstjänster är med stöd av 9 2 mom. 3 punkten i klientavgiftsförordningen (912/1992) bundna till klassifikationen av åtgärder i mun och käkar. De avgifter som tas ut av klienter för mun- och tandvård på hälsocentralerna bestäms således i regel utgående från svårighetsklasser som beskriver behovet av resurser i fråga om tid och annat i enlighet med åtgärdsklassifikationen. När det gäller protetiska åtgärder iakttas ändå principen om helhetspriser enligt 9 2 mom. 4c) 4e punkten) (se närmare nedan). I publikationen presenteras till stöd för det arbete som utförs av kommunerna, leverantörerna av patientdatasystem och andra eventuella intressentgrupper sambanden mellan varje åtgärd och klientavgift enligt bestämmelserna om klientavgifter i klientavgiftsförordningen (912/1992) och enligt vad Kommunförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet i samförstånd kommit överens om i sina förhandlingar. I motsvarighetsförteckningen har förhöjningar av klientavgifter enligt indexbestämmelserna beaktats (Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården ). Uppdateringen av klientavgiftsförordningen den 23 oktober 2014 (statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (842/2014) har inte ändrat den paragraf som gäller undersökning och vård av mun och tänder (9 ), men ändringarna av 23 och 25 har beaktats i publikationen. Ändringarna i åtgärdsklassifikationen finns uppräknade i publikationens inledning där de koder som tagits ur bruk, de som återinförts och textändringar som gäller de återinförda koderna syns separat. Liksom tidigare redogörs närmare också för grunderna för bestämningen av klientavgifterna i inledningen till publikationen. Motsvarighetsförteckningen är normativ. För 2015 har utarbetats en förteckning både på finska och på svenska. Om det finns felaktigheter, oklarheter eller något annat i motsvarighetsförteckningen att kommentera eller utreda, vänligen meddela Tuija Savolainen eller Mari Sjöholm, FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

6 6 (95) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 7 Inledning 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 17 Fastställande av klientavgifter 3 Maksuttomat käynnit 18 Avgiftsfria besök 4 Maksulliset käynnit 19 Avgiftsbelagda besök Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 21 Kapitel S Tand- och munåtgärder i öppenvård Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet 64 Kapitel E Operationer på tänder, läppar, käkar, munhåla och svalg Luku T Pientoimenpiteet 86 Kapitel T Mindre ingrepp Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet 88 Kapitel W Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem Luku Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 92 Kapitel Y Uttagning av organ för transplantationer LIITE Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 93 BILAGA Radiologiska undersökningar och åtgärder

7 7 (95) hammashoidosta perittävät enimmäismaksut alkaen 1 Johdanto Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 :n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa (pääsääntöisesti) palvelun käyttäjältä perittävän asiakasmaksun enimmäismäärän. Kaikille toimenpiteille ei kuitenkaan ole määritelty toistaiseksi vaativuusluokkaa. Kaikki palvelun käyttäjiltä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksen perusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokan perusteella määräytyvän asiakasmaksun tietyiltä osin (esim. osa protetiikan, SP-ryhmän toimenpiteistä sekä SCryhmä). Niistä toimenpiteistä, jotka määräytyvät suoraan asiakasmaksuasetuksen nojalla, on tässä luettelossa jätetty vaativuusluokka pois. Kultakin käynniltä voidaan (toimenpidepohjaisten maksujen) lisäksi periä 9 1 momentin mukainen perusmaksu, jollei tästä muuta ole, asiakasmaksuasetuksessa toisaalla, säädetty (ks. kohta 3 Käynnin maksuttomuus) voimaan tullut protetiikan koodiuudistus perutaan ( ) ja käyttöön palautetaan tilanteessa voimassa olleet protetiikan koodit. SPA-alkuisista hammasprotetiikkaa valmistelevista toimenpiteistä ei peritä erillistä maksua. SPB-alkuisten proteettisten toimenpiteiden asiakasmaksut peritään vaativuusluokan mukaisesti. SPC-, SPD- ja SPE-alkuisten proteettisten toimenpiteiden osalta asiakkaalta peritään asiakasmaksuasetuksen 9 :n 2 momentin kohtien 4c) 4e) mukainen kokonaissumma proteettisen hoidon kokonaisuudesta työn valmistuttua. Protetiikan käynneistä voidaan kuitenkin periä perusmaksu vastaavaan tapaan kuin käynneistä muutoinkin. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviä toimenpiteitä, voidaan periä erillinen, asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteen vaativuusluokan mukainen asiakasmaksu asiakasmaksuasetuksen 9 :n nojalla. Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle (9 3 mom). Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta (9 5 mom).

8 8 (95) Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 4 mom.). Hyvän hoitokäytännön mukaiset kehittyneet materiaalit eivät kuitenkaan ole asetuksessa tarkoitettuja erikoismateriaaleja. Hammaskorun asettamista tai esteettistä hampaiston valkaisua ei ole hyväksytty toimenpiteeksi. W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W-alkuisia toimenpidekoodeja. Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan (14,70 ) sisältyy myös tutkimus, WYA20. Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten, WYA30. Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdolliset reseptit ovat maksuttomia, WZB00. WZA00 ja WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan. Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella. Hammaslääkärin ja lääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein. Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms. järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse eikä yleensä pyydä sitä, vaan todistus tai lausunto tarvitaan enemmänkin hoitojärjestelmää varten. Hoitoon liittyvänä todistuksena pidetään jälkeen kirjoitettuja todistuksia, jotka on kirjoitettu henkilölle sairausloman hakemista varten terveyskeskuksessa; ks. Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2005, Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan kaikki muut todistukset, joilla palvelun käyttäjä hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten eläkettä, vakuutuskorvausta, vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten. Vastaavuusluettelossa on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa "luokka" (luokka = vaativuusluokka). Vastaavuusluetteloissa on poistettu sv-koodit Vuoden 2015 muutokset Käyttöön palautetut toimenpiteet: SPA00, SPA10, SPA20, SPB00, SPB10, SPB15, SPB20, SPB25, SPB28, SPC10, SPC20, SPC25, SPC30, SPC40, SPC45, SPC50, SPC60, SPD00, SPD05, SPD10, SPD20, SPE00, SPE05, SPE10, SPE90, SPF30, SPF40, SPF50, SPF60, SPG00, SPG10 ja SPG15. Käyttöön palautettavia määrityksiä ja täsmennyksiä: SPA05, SPB30, SPF00, SPF10, SPF20 Muita tekstimuutoksia: WYA30 Käytöstä poistetut toimenpiteet: SPA01, SPA11, SPA12, SPA21, SPA22, SPA23, SPA30, SPA40, SPA45, SPA46, SPA55, SPA56, SPA57, SPA60, SPA61, SPA62, SPB01,SPB02, SPB11, SPB12, SPB13, SPC01, SPC02, SPC03, SPC31, SPC32, SPD01, SPD03, SPE01, SPE02, SPE03, SPF31, SPF35, SPF41, SPF42, SPF43, SPF61, SPF62, SPF80, SPG01, SPG02, SPG03, SPG04, SPG05

9 9 (95) Vuoden 2014 muutokset Uudet toimenpiteet: SDA12, SDA13, SDA14, SGD00, SGD01, SJX11, SJX21, SPA01, SPA11, SPA12, SPA21, SPA22, SPA23, SPA30, SPA40, SPA45, SPA46, SPA55, SPA56, SPA57, SPA60, SPA61, SPA62, SPB01, SPB02, SPB11, SPB12, SPB13, SPC01, SPC02, SPC03, SPC31, SPC32, SPD01, SPD03, SPE01, SPE02, SPE03, SPF31, SPF35, SPF41, SPF42, SPF43, SPF61, SPF62, SPF80, SPG01, SPG02, SPG03, SPG04 ja SPG05. Määritysten muutoksia ja täsmennyksiä: SAB01, SAB02, SAD, SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDE02, SDE03, SDE04, SFC92, SP, SPA05, SPB, SPB30, SPC, SPC35, SPF, SPF00, SPF10, SPF20 ja SPG. Poistetaan: SDA10, SDA11, SJX10, SJX20, SPA00, SPA10, SPA20, SPB00, SPB10, SPB15, SPB20, SPB25, SPB28, SPC10, SPC20, SPC25, SPC30, SPC40, SPC45, SPC50, SPC60, SPD00, SPD05, SPD10, SPD20, SPE00, SPE05, SPE10, SPE90, SPF30, SPF40, SPF50, SPF60, SPG00, SPG10 ja SPG15. Vuoden 2013 muutokset Uudet toimenpiteet: SAD, SAD01, SAD02, SCA03 ja SFB40. Määritysten muutoksia ja täsmennyksiä: SAA02, SAA03, SAB, SAB01, SAB02, SAC, SCA, SCA01,SCA02, SCE, ECU05, ECU06 ja WYA50. Poistetaan: SCF, SCF01, SCF02 ja SCF03. Vuoden 2012 muutokset Uudet toimenpiteet: ECU05, ECU06, ECW05, ECW06, WYA40 ja WYA50. Lisäksi Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet -liitteeseen on tehty lukuisia muutoksia. Vuoden 2011 muutokset Määritysten muutoksia, täsmennyksiä: SA, SBB00, SDC40, SGC50, SJB, SJB30, SJC02, SJC03, SJC20, SJC40, SJC50, SJD50, SXC02, SXC03, SXC04, SGC50, SXC02, SXC03, SXC04 ja EBB15. Lisäksi toimenpiteitä ja määrityksiä on täsmennetty ruotsiksi. Uudet toimenpiteet: SAC, SAC01, SAC02, SAC03, SJF, SJF01, EBB40 ja EBB50. Poistetaan: SJA, SJA01, SJA02, SJA03 ja SJA04.

10 10 (95) Vuoden 2010 muutokset Vuoden 2010 alusta tulee voimaan asiakasmaksuihin tulevat indeksikorotukset, jotka ovat 7,21 %. Toimenpideluokitukseen tulee uusia toimenpiteitä, vaativuusluokkien muutoksia, toimenpiteiden määrityksiin muutoksia ja täsmennyksiä. Lisäksi muutamia toimenpiteitä poistuu ja muutamia otetaan uudelleen käytöön. Alla merkittävimmät muutokset: Uudet toimenpiteet: SDC30, SDC40, SDC50, SGA01, SGA06, SGA07, SGC20, SGC30, SGC40, SGC50, EHC31 ja EHC32. Uudelleen käyttöön otettavat toimenpiteet: SDC10 ja SDC20. Käytösta poistettavat toimenpiteet: SBB20, SDC05, SDC15 ja SXA00. Vaativuusluokkien ja määritysten muutokset: SCA01, SCA02,SCE00, SCF, SCF01, SCF02, SCF03, SDE, SDE02, SDE03, SDE04, SGA03, SGA04, SGA05, SGC00, EDC42 ja EHC40. Vuoden 2009 muutokset Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Toimenpideluokitukseen on kuitenkin hyväksytty yksi uusi toimenpide ja muutettu yhden luokituksessa olleen toimenpiteen määritystä vuoden 2009 alusta. Nämä toimenpiteet tulevat osaksi myös Suun terveydenhuollon toimenpideluetteloa. Muutokset ovat seuraavat: Uusi toimenpide WX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, luokka 0 Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden Olemassa olevan toimenpiteen määrityksen muutos WX110 Infiltraatiopuudutus, luokka 0 Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden Vuoden 2008 elokuun alusta tulleet muutokset Sosiaali- ja terveydenhuoltolain ja asetuksen muutokset asiakasmaksuihin. Vuoden 2007 muutokset Protetiikan osa-alueelle lisättiin kolme koodia: SPB15 Tilapäinen implanttihammaskruunu, SPB25 Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi implanttia ja SPB28 Tilapäinen implanttihammassilta, hampaaton leuka. Tekstikorjauksena tarkennettiin SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä -selitettä aiemmin edellytetyn vähintään kaksi käyntikertaa osalta. Selite on korjattu seuraavasti: Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin.

11 11 (95) Vuoden 2006 muutokset Suuhygienistien ja hammashoitajien käyttöön on otettu kaksi uutta toimenpideryhmää ja tämän lisäksi on lisätty yksi uusi toimenpideryhmään SAB seuraavasti: SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus, määrityksen muutos SAB01 ja uusi toimenpide SAB02. SCF Suun ehkäisevä hoito, kolme toimenpidettä SCF01, SCF02 ja SCF03. SDE Pa-rodontologinen hoito, kolme toimenpidettä SDE02, SDE03 ja SDE04. Toimenpideluettelossa jo olleisiin toimenpideryhmiin on lisätty uusia toimenpiteitä seuraa-vasti: SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02, SJC03, uusi ryhmä SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 ja YEA05. Määritysten muutoksia on tehty (ainakin) seuraaviin toimenpiteisiin: ECA, ECA55, ECA70, SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00. Toimenpideluettelosta on inaktivoitu toimenpiteet SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 ja SJC05. Vuoden 2005 muutokset Tekstikorjauksia ja poistoja on tehty pääosin SC-kappaleeseen. Luokitusta on tiivistetty si-ten, että luvut SCB, SCC ja SCD on poistettu ja niiden sisältö on siirretty lukuun SCA. Tekstikorjauksia tehty koodeihin SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02,ECA70 ja EGA. Koodi EWD00 on muutettu koodiksi EWE00. Luokituksen liitteessä on muutoksia Radiologisiin tutkimusnimikkeistön seuraaviin kohtiin: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD ja EB1CD-koodit. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta asiakasmaksuihin. Vuoden 2004 alusta tulevat muutokset Uudet toimenpiteet: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20, SPC25, ECA70, Luku Y, YEA, YEA00, YNA ja YNA09 Määritysten muutokset: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10 ja ECA55 Vuoden 2003 alusta tulleet muutokset Lisätty SAB Hammasterveystarkastus: hammashuoltajan tai -hoitajan tekemä hammastarkastus, koodi SAB01 muutoksia ryhmämäärityksiin: SFB ja SFC lisätty uusi koodi SJC05 lisätty ryhmä SPG Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit lisätty koodi EDC42 muutettu vaativuusluokkia seuraavasti: EDE45 luokasta 13 luokkaan 14 EC42 luokasta 13 luokkaan 14 EC45 luokasta 13 luokkaan 14 poistettu Luku Z, koodit ECB21, EDC11 ja EDC16 muutamia tekstimuutoksia.

12 12 (95) Högsta avgifter för tandvård vid hälsocentralerna fr.o.m Inledning De klientavgifter som tas ut för undersökning och behandling av mun och tänder är med stöd av 9 i klientavgiftsförordningen (912/1992) bundna till den gällande åtgärdsklassfikationen, som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Den svårighetsklass som anges i åtgärdsklassifikationen anger (i regel) maximibeloppet för den klientavgift som ska tas ut av klienten. Svårighetsklass har ändå inte fastställts för samtliga åtgärder. Alla avgifter som tas ut av servicetagarna fastställs inte alltid direkt utgående från åtgärdsklassifikationen: lagstiftningen om klientavgifter åsidosätter de klientavgifter som fastställs enligt svårighetsklassen för åtgärdernatill vissa delar (till exempel i fråga om protetik och SC-gruppen). För de åtgärder som bestäms direkt enligt klientavgiftsförordningen har svårighetsklassen utelämnats i förteckningen. För varje besök kan dessutom (utöver åtgärdsbaserade avgifter) tas ut en grundavgift enligt 9 1 mom.,om något annat inte bestäms om detta i klientavgiftsförordningen (se punkt 3 Avgiftsfria besök). Den revidering av koderna inom protetik som trädde i kraft återkallas och de koder inom protetik som gällde återinförs. Klientavgifter för SPA-åtgärder uppbärs inte separat. Klientavgifter för SPB-åtgärder (för provisoriska tandprotetiska konstruktioner) uppbärs i enlighet med den svårighetsklass som anges i THL:s åtgärdsklassificering. När det gäller protetiska SPC-, SPD- och SPE-åtgärder uppbärs en klientavgift, ett totalbelopp enligt 9 2 mom. punkt 4c) 4e) i klientavgiftsförordningen när hela den protetiska behandlingen avslutats. För besök inom protetiken kan man dock ta ut en grundavgift på motsvarande sätt som för övriga besök. Om tillverkningen av en protes kräver åtgärder i andra tänder, kan man med stöd av 9 ta ut en särskild klientavgift som särskilt anges i klientavgiftsförordningen och/eller följer svårighetsklassen för åtgärden. Av personer som fyllt 18 år kan tandtekniska kostnader för tandregleringsapparatur och tandprotetisk behandling tas ut högst enligt de faktiska kostnaderna, förutsatt att patienten inte har betalat avgiften direkt till tillverkaren (9 3 mom. i klientavgiftsförordningen). Om en patient genom förfarande som strider mot bruksanvisningarna eller av uppenbar vårdslöshet orsakat att en regleringsapparat har försvunnit eller skadats, kan de tandtekniska kostnaderna för anskaffning av en ny regleringsapparat eller reparation tas ut av patienten, högst enligt de verkliga kostnaderna (9 5 mom. i klientavgiftsförordningen). Detta gäller också personer under 18 år. För specialmaterial kan tas ut en avgift som högst motsvarar de verkliga kostnaderna (9 4 mom.).med specialmaterial avser förordningen dock inte avancerat material enligt god vårdpraxis. Fastsättning av tandsmycke eller estetisk tandblekning har inte godkänts som åtgärd.

13 13 (95) Åtgärdskoder som börjar på W är åtgärder som gäller flera olika organsystem eller hela kroppen. Intyg, recept och utlåtanden har åtgärdskoder som börjar på W. I priset för hembesök av tandläkare (14,70 ) ingår också undersökning, WYA20. Avgift tas inte ut för förberedelse av svårbehandlad patient, WYA30. Vårddirektiv och eventuella recept vid besök på mottagningen eller per telefon är avgiftsfria, WZB00. Koderna WZA00 och WZA90 kan användas för att skilja åt begränsade och omfattande intyg. Huruvida intygen och utlåtandena är avgiftsbelagda eller inte beror på ändamålet. Avgiftsbeläggningen av utlåtanden och intyg bestäms på samma grunder för tandläkare och läkare. Ett intyg som anknyter till vården är ett intyg som behövs för patientens fortsatta vård, rehabilitering e.d. Patienten behöver inte intyget eller utlåtandet själv, och ber i allmänhet inte om det, utan det behövs i första hand för vårdsystemet. Intyg som efter skrivits ut för att patienten ska kunna ansöka om sjukledighet på hälsocentralen betraktas som intyg som anknyter till vården; se Kommunförbundets cirkulär 14/80/2005, Intyg som inte anknyter till vården är alla andra intyg med vilka patienten ansöker om egna förmåner, rätt, ersättningar osv., till exempel intyg för pension, försäkringsersättning, teckning av försäkring, rättegång etc. I motsvarighetsförteckningen har ordet klass använts i stället för svårighetsklass: klass = svårighetsklass. Sv-koderna har slopats i motsvarighetsförteckningen Ändringar år 2015 Åtgärder som återinförts: SPA00, SPA10, SPA20, SPB00, SPB10, SPB15, SPB20, SPB25, SPB28, SPC10, SPC20, SPC25, SPC30, SPC40, SPC45, SPC50, SPC60, SPD00, SPD05, SPD10, SPD20, SPE00, SPE05, SPE10, SPE90, SPF30, SPF40, SPF50, SPF60, SPG00, SPG10 och SPG15. Ändringar och preciseringar av definitionerna: SPA05, SPB30, SPF00, SPF10, SPF20. Andra ändringar i texten: WYA30 Slopas: SPA01, SPA11, SPA12, SPA21, SPA22, SPA23, SPA30, SPA40, SPA45, SPA46, SPA55, SPA56, SPA57, SPA60, SPA61, SPA62, SPB01,SPB02, SPB11, SPB12, SPB13, SPC01, SPC02, SPC03, SPC31, SPC32, SPD01, SPD03, SPE01, SPE02, SPE03, SPF31, SPF35, SPF41, SPF42, SPF43, SPF61, SPF62, SPF80, SPG01, SPG02, SPG03, SPG04, SPG05. Ändringar år 2014 Nya åtgärder: SDA12, SDA13, SDA14, SGD00, SGD01, SJX11, SJX21, SPA01, SPA11, SPA12, SPA21, SPA22, SPA23, SPA30, SPA40, SPA45, SPA46, SPA55, SPA56, SPA57, SPA60, SPA61, SPA62, SPB01, SPB02, SPB11, SPB12, SPB13, SPC01, SPC02, SPC03, SPC31, SPC32, SPD01, SPD03, SPE01, SPE02, SPE03, SPF31, SPF35, SPF41, SPF42, SPF43, SPF61, SPF62, SPF80, SPG01, SPG02, SPG03, SPG04 och SPG05.

14 14 (95) Ändringar och preciseringar av definitionerna: SAB01, SAB02, SAD, SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDE02, SDE03, SDE04, SFC92, SP, SPA05, SPB, SPB30, SPC, SPC35, SPF, SPF00, SPF10, SPF20 och SPG. Slopas: SDA10, SDA11, SJX10, SJX20, SPA00, SPA10, SPA20, SPB00, SPB10, SPB15, SPB20, SPB25, SPB28, SPC10, SPC20, SPC25, SPC30, SPC40, SPC45, SPC50, SPC60, SPD00, SPD05, SPD10, SPD20, SPE00, SPE05, SPE10, SPE90, SPF30, SPF40, SPF50, SPF60, SPG00, SPG10 och SPG15. Ändringar år 2013 Nya åtgärder: SAD, SAD01, SAD02, SCA03 och SFB40. Ändringar och preciseringar av definitionerna: SAA02, SAA03, SAB, SAB01, SAB02, SAC, SCA, SCA01,SCA02, SCE, ECU05, ECU06 och WYA50. Slopas: SCF, SCF01, SCF02 och SCF03. Ändringar år 2012 Nya åtgärder: ECU05, ECU06, ECW05, ECW06, WYA40 och WYA50. I bilagan om radiologiska undersökningar och åtgärder har flera ändringar gjorts. Ändringar år 2011 Ändringar och preciseringar av definitionerna: SA, SBB00, SDC40, SGC50, SJB, SJB30, SJC02, SJC03, SJC20, SJC40, SJC50, SJD50, SXC02, SXC03, SXC04, SGC50, SXC02, SXC03, SXC04 och EBB15. Därutöver har åtgärder och definitioner preciserats på svenska. Nya åtgärder: SAC, SAC01, SAC02, SAC03, SJF, SJF01, EBB40 och EBB50. Slopas: SJA, SJA01, SJA02, SJA03 och SJA04. Ändringar år 2010 Indexhöjningarna av klientavgifterna (7,21 %) träder i kraft i början av I åtgärdsklassifikationen införs nya åtgärder. Dessutom görs ändringar i svårighetsklasserna och i definitionerna, som också preciseras. Vissa åtgärder slopas och några införs på nytt. De största ändringarna gäller följande åtgärder: Nya åtgärder: SDC30, SDC40, SDC50, SGA01, SGA06, SGA07, SGC20, SGC30, SGC40, SGC50, EHC31 och EHC32. Åtgärder som införs på nytt: SDC10 och SDC20. Åtgärder som slopas: SBB20, SDC05, SDC15 och SXA00. Ändringar i svårighetsklasserna och definitionerna: SCA01, SCA02,SCE00, SCF, SCF01, SCF02, SCF03, SDE, SDE02, SDE03, SDE04, SGA03, SGA04, SGA05, SGC00, EDC42 och EHC40.

15 15 (95) Ändringar år 2009 I åtgärdsklassifikationen som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd har en ny åtgärd godkänts och definitionen på en åtgärd som funnits i klassifikationen har ändrats i början av Dessa åtgärder kommer att ingå också i Åtgärdsförteckningen för mun- och tandvård. Följande ändringar har gjorts: Ny åtgärd WX105 Ytanestesi, hud eller slemhinna, klass 0 Vid tandåtgärder ges bedövningen per käkhalva Ändring av definitionen på en befintlig åtgärd WX110 Infiltrationsanestesi, klass 0 Vid tandåtgärder ges bedövningen per käkhalva Ändringar Ändringar i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården Ändringar år 2007 Tandprotetiken har fått tre nya koder: SPB15 Provisorisk implantatkrona, SPB25 Provisorisk implantattandbro, två implantat och SPB28 Provisorisk implantattandbro, tandlös käke. Beskrivningen av SFB Indirekt fyllnadsterapi har preciserats i fråga om de två besök som tidigare förutsattes. Beskrivningen lyder nu: Fyllningen tillverkas med indirekt metod i tandlaboratorium eller på mottagningen. Åtgärden registreras och debiteras bara en gång, även med flera vårdbesök. Ändringar år 2006 För munhygienister och tandskötare har införts två helt nya åtgärdsgrupper och dessutom har en ny åtgärd införts i åtgärdsgrupp SAB enligt följande: SAB Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd, ändring av definition i SAB01 och ny åtgärd SAB02. SCF Preventiv munvård, tre åtgärder SFC01, SFC02 och SFC03. SDE Paradontologisk vård, tre åtgärder SDE02, SDE03 och SDE04. I de åtgärdsgrupper som redan finns i åtgärdsförteckningen har nya åtgärder införts enligt följande: SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02, SJC03, ny grupp SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 och YEA05. Definitionerna har ändrats för (åtminstone) följande åtgärder: ECA, ECA55, ECA70, SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00. I åtgärdsförteckningen har åtgärderna SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 och SJC05 strukits.

16 16 (95) Ändringar år 2005 Korrigeringar i texten och strykningar har i huvudsak gjorts i SC-kapitlet: Klassificeringen har komprimerats så att kapitlen SCB, SCC och SCD har strukits och deras innehåll överförts till SCA. Textkorrigeringar har gjorts i koderna SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02, ECA70 och EGA. Koden EWD00 har ändrats till EWE00. I bilagan till klassificeringen har följande punkter ändrats i den Radiologiska klassifikationen: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD och EB1CD-koderna. Dessa ändringar påverkar inte klientavgifterna. Ändringar i början av år 2004 Nya åtgärder: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20, SPC25, ECA70, Kapitel Y, YEA, YEA00, YNA och YNA09. Ändringar i definitionerna: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10 och ECA55. Ändringar i början av år 2003 Ny SAB Granskning av tändernas hälsotillstånd: av tandhygienist eller tandskötare utförd tandgranskning, kod SAB01 Ändringar i gruppdefinitioner: SFB och SFC Ny kod SJC05 Ny grupp SPG Ansiktsproteser och andra specialproteser i munregionen Ny kod EDC42 Ändringar i svårighetsklasser: EDE45 från klass 13 till klass 14 EC42 från klass 13 till klass 14 EC45 från klass 13 till klass 14 kapitel Z och koderna ECB21, EDC11 och EDC16 har slopats en del ändringar i texten.

17 17 (95) 2 Asiakasmaksujen määräytyminen Fastställande av klientavgifter Palvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat: För avgifter som skall tas ut av klienter gäller: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksulaki) /734 Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftslagen) /734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksuasetus) /912 Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftsför ordningen) /912

18 18 (95) 3 Maksuttomat käynnit Avgiftsfria besök Käynneistä ja suun terveydenhuollon tutkimuksista ja hoidosta ei peritä maksuja alle 18- vuotiailta. För besök, undersökning och behandling inom mun- och tandvården tas inte ut någon avgift av personer under 18 år. Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1 a) kohta ja asiakasmaksuasetus 9 6 mom. 5 1 mom. 1 a-punkten klientavgiftslagen och 9 6 mom. i klientavgiftsförordningen Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua 9 6 mom. säädetyissä tilanteissa. Käyntimaksu peritään, jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä. Av den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller ett intyg om deltagande i minröjning tas ingen avgift ut i de fall som avses i 9 6 mom. Besöksavgift tas ut om besöket inkluderar andra åtgärder än avgiftsfria åtgärder. 9 6 mom.; asiakasmaksua ei [edellä mainituilta, tunnuksen omaavilta henkilöiltä] peritä: 9 6 mom. i klientavgiftsförordningen; klientavgift tas inte ut för [ovan nämnda personer med någon av de nämnda tecknen]: hampaiden tarkastuksesta tandkontroll ehkäisevästä hoidosta profylaktisk behandling protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä kliniskt arbete som hör till protetik Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä voidaan yli 18-vuotiailta periä hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten suuruisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Av personer som fyllt 18 år kan man ta ut ersättning för tandtekniska utgifter för ortodontisk apparatur och tandprotetiska åtgärder, dock högst enligt de faktiska kostnaderna, för-utsatt att klienten inte har betalat avgiften direkt till tillverkaren. Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. Tekniska kostnader tas ut enligt uppkomna kostnader.

19 19 (95) 4 Maksulliset käynnit Avgiftsbelagda besök Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailta Om klienten uteblir från mottagningstid utan att lämna återbud tas en avgift ut av personer som har fyllt 15 år 25 1 mom. (842/2014 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta) 25 1 mom. i klientavgiftsförordningen (842/2014 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) 39,60 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (perusmaksu/käynti) Undersökning och vård av mun och tänder (en grundavgift/besök) 9 1 mom. 9 1 mom. i klientavgiftsförordningen Suuhygienisti (Huom! Ei hammashoitaja) 8,00 Munhygienist (Obs! Inte tandskötare) Hammaslääkäri 10,20 Tandläkare Erikoishammaslääkäri 14,90 Specialtandläkare järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar anordnad av hälsocentral 9 a (842/2014 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta) 9 a 1 i klientavgiftsförordningen (842/2014 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 1 momentin mukainen poliklinikkamaksu/käynti 32,10 En poliklinikavgift/besök tas ut enligt 8 1 mom. i klientavgiftsförordningen

20 20 (95) Päiväkirurginen toimenpide 8 a Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a :n mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. En avgift enligt 8 a i klientavgiftsförordningen tas ut för ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering. 105,50 Kuvantamistutkimukset Diagnostiska avbildningsundersökningar 9 2 mom. 1 a) ja b) kohdat; 9 2 mom. 1 a- och b-punkten i klientsavgiftsförordningen; hammaskuvalta 6,60 per tandbild leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 14,70 panoramaröntgenfotografering av käkarna och hela tandgården WZA00, WZA90 Todistukset: Intyg: Suppea todistus Begränsat intyg Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus Annat intyg av läkare eller tandläkare Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1) kohta ja asiakasmaksuasetus mom. 1-punkten klientavgiftslagen och 23 i klientavgiftsförordningen. Hoitoon liittyvä todistus 0 0 Intyg som anknyter till vården Hoitoon liittymätön todistus 39,60 Intyg som inte anknyter till vården Todistus tai lausunto, esimerkiksi vakuutusyhtiötä jne. varten. Intyg eller utlåtande, t.ex. för försäkringsbolag etc.

21 21 (95) Luku S Kapitel S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tand- och munåtgärder i öppenvård Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet. Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E. Seulontatutkimus, katso WYA00. Radiologiset toimenpiteet, katso liite. Här ingår de mun- och tandvårdsåtgärder som vanligen görs i öppenvård. Kirurgiska åtgärder, se kapitel E. Screening, se WYA00. Radiologiska åtgärder, se bilaga. SA Suun ja hampaiston tutkimukset, terveystarkastukset ja työsuunnittelut Undersökningar av mun och tänder, hälsogranskningar och planering av arbetet SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus- ja hoitosuunnitelma Undersöknings- och vårdplan utförd av tandläkare Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitelma sekä hoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä. Undersökningsåtgärderna bildar en helhet som alltid inkluderar anamnes, diagnos, terapiplan och kostnadsförslagsplan och i slutet av vårdperioden periodisering av vården. SAA01 Suun tutkimus, suppea; luokka 2 6,60 Begränsad undersökning av munnen; klass 2 Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit. Kesto enintään 10 min. T.ex. värkpatient vid jour, olika efterkontroller. Tar högst 10 min. SAA02 Suun perustutkimus; luokka 4 14,70 Grundundersökning av munnen; klass 4 Potilaan purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimus. Kesto enintään 20 min.

22 22 (95) Undersökning av patientens tuggorgan, tänder, stödjevävnader och slemhinnor. Tar högst 20 min. SAA03 Suun tutkimus, laaja; luokka 5 29,30 Omfattande undersökning av munnen; klass 5 Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen, hampaiston kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimuksen. Kesto enintään 30 min. T.ex. undersökning av en ny patient, inkluderar undersökning av patientens tuggorgan, tändernas stödjevävnader och slemhinnor. Tar högst 30 min. SAA04 Suun erityistutkimus; luokka 7 29,30 Specialundersökning av munnen; klass 7 Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. Kesto yli 30 min. Huom. WZC10 Omfattar klinisk undersökning samt röntgenbilder och laboratorieprov och/eller gipsmodeller. Tar över 30 min. Obs! WZC10 SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd Voidaan käytää lisäksi SCA-koodeja kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Koderna SCA kan dessutom användas för den preventiva munhälsovården. SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus, suppea; luokka 2 6,60 Hälsoundersökning av mun och tänder utförd av munhygienist eller tandskötare, begränsad; klass 2 Esim. asetuksen mukaiset alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset. Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen ja hampaiden puhkeamisen määrityksen indeksimerkintöineen. Ei sisällä sairauden diagnooseja. Kesto vähintään 10 min.

23 23 (95) T.ex. regelbunden hälsokontroll av barn under skolåldern enligt förordning. Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadens status och bestämning av tändernas frambrytning med indexanteckningar. Omfattar inte sjukdomsdiagnoser. Tar minst 10 min. SAB02 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun 14,70 ja hampaiden terveystarkastus; luokka 3 Hälsoundersökning av mun och tänder utförd av munhygienist eller tandskötare; klass 3 Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen indeksimerkintöineen. Ei sisällä sairauden diagnooseja. Kesto vähintään 20 min. Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadens status med indexanteckningar. Omfattar inte sjukdomsdiagnoser. Tar minst 20 min. SAC Suun ja hampaiston hoitoon liittyvä erillinen työsuunnittelu ilman potilaan läsnäoloa Separat arbetsplanering i samband med mun- och tandvård, utan patienten Soveltuu käytettäväksi kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla. Perustuu koodeilla SAA01 SAA04 kuvattuun hoitosuunnitelmaan tai WZC05 tai WZC10 kuvattuun erikoisalakohtaiseen konsultaatioon, mutta on näistä erillinen toimenpide. Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin tutkimusja hoidonsuunnittelutoimenpiteisiin. Lämpar sig för användning inom alla odontolgiska delområden. Baserar sig på vårdplanen som beskrivs med koderna SAA01 SAA04 eller konsultation inom specialområde som beskrivs med koderna WZC05 eller WZC10, men som är en skild åtgärd. Den använda tiden inkluderas inte i andra tidsbaserade undersöknings- och planeringsåtgärder. SAC01 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu; luokka 4 14,70 Separat planering av arbetet i samband med vård av mun och tänder; klass 4 Sisältää esim. kipsimalli- ja kuvantamismateriaalianalyysin. Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto vähintään 20 min. Innehåller t.ex. analys av gipsmodell och avbildningsmaterial. Innehåller skriftlig arbetsplan.

24 24 (95) Tar minst 20 min. SAC02 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu, vaativa; luokka 5 29,30 Separat planering av arbetet i samband med vård av mun och tänder, krävande; klass 5 Sisältää esim. kipsimalli-, kuvantamis- tai tietokoneanalyysit, kasvokaarirekisteröinnin ja -analyysin tai diagnostiset vahaukset. Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto vähintään 30 min. Innehåller t.ex. gipsmodells-, avbildnings- eller datoranalys, registrering och analys av ansiktsbåge eller diagnostisk vaxning. Innehåller skriftlig arbetsplan. Tar minst 30 min. SAC03 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu, 29,30 erittäin vaativa; luokka 7 Separat planering av arbetet i samband med vård av mun och tänder, mycket krävande; klass 7 Sisältää esim. kipsimalli-, kuvantamis- tai tietokoneanalyysit, kasvokaarirekisteröinnin ja -analyysin ja konstruktiopurennan oton, laajat diagnostiset vahaukset (esim. hampaiden muodon ja purennan muutokset) tai purennan koehionnan artikulaattorissa. Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto vähintään 45 min. Innehåller t.ex. gipsmodells-, avbildnings- eller datoranalys, registrering och analys av ansiktsbåge och tagning av konstruktionsbett, omfattande diagnostisk vaxning (t.ex. förändringar i tändernas form eller ocklusion) eller provslipning av ocklusionen i artikulator. Innehåller skriftlig arbetsplan. Tar minst 45 min. SAD Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio Bedömning av munnens vårdbehov Hoidon tarpeen arviointi on kliininen toimenpide. Edellyttää potilasasikirjamerkintöjä, ei kuitenkaan status- tai indeksimerkintöjä. Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvausta mukaan lukien suun ehkäisevän hoidon tarpeen arvion. Bedömning av vårdbehovet är en klinisk åtgärd. Förutsätter patientjournalanteckningar, dock inte status- eller indexanteckningar. Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadens tillstånd, inklusive bedömning av behovet av preventiv munvård.

25 25 (95) SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso; luokka 2 6,60 Bedömning av vårdbehovet, grundnivå; klass 2 Kesto vähintään 10 minuuttia. Tar minst 10 minuter. SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja; luokka 4 14,70 Bedömning av vårdbehovet, omfattande; klass 4 Sisältää terveysneuvontaa Kesto vähintään 20 minuuttia. Inkluderar hälsorådgivning. Tar minst 20 min. SB SBA Täydentävät tutkimukset Kompletterande undersökningar Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot Test och provtagningar gjorda på mottagningen Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton, syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen. Innehåller mikrobiologiska undersökningar, salivprov, mätning av sekretion och bufferkapacitet. SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 14,70 Mikrobiologiska undersökningar; klass 3 Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. T.ex. lactobacillustest, mutans streptokocktest, jästsvampstest och mikrobiologiska undersökningar från tandköttsfickor eller rotkanaler. SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 6,60 Bestämning av salivavsöndringshastighet; klass 1 Ei sisällä muita määrityksiä. Innehåller inga andra mätningar. SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 6,60 Bestämning av salivens buffertkapacitet; klass 1

26 26 (95) SBB Muut suun ja hampaiston tutkimukset Annan undersökning av mun och tänder SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 14,70 Fotografering av mun och tänder; klass 3 Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla, myös oikomishoidon kuvaukset. Kirjataan kerran käyntikerralta. Fotografisk dokumentering av nuläget för kliniskt fynd, också vid ortodontisk behandling. Antecknas en gång per besök. SBB10 Hampaiston jäljennökset; luokka 3 14,70 Avtryck av tänderna; klass 3 Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallit Inkluderar gipsmodeller för vård. SC Suun terveyden edistäminen Främjande av munhälsa Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esim. subgingivaalisen hammaskiven poistoa, katso SD. Vård av stödjevävnadsskjukdomar, såsom avlägsnande av subgingival tandsten, klassificeras inte som främjande av munhälsa, se SD. SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito Preventiv munnens hälsovård Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetun riskin yhteydessä. Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan. I alla vårdbesök ingår preventiva åtgärder. Separata preventiva vårdåtgärder vidtas i samband med en konstaterad risk. Den tid som åtgår inkluderas inte i andra tidsbaserade åtgärder. Förutsätter redogörelse i patientjournalen.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Versio 1.0 (3.12.2015) Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2016 2 (93) Saatesanat

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 2 (102) Saatesanat lukijalle Hyvä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2012 2 (80) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2010 2 (73) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2009 2 (71) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Versio 1.0 (14.12.2016) Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2017 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2017 2 (88) Saatesanat

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2004 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (75) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2013 2 (82) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 7 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 OHJAUS toimenpideluokitus 2016 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 16 2015 OHJAUS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2012

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines toimenpideluokitus 2012 Klassifikation av åtgärder

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2013

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2013 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines toimenpideluokitus 2013 Klassifikation av åtgärder

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar TUTKIMUS Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010 2

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2017

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen 2 (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.3.2005 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (74) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 16/2003 vp Hammasproteesien Kela-korvaukset Eduskunnan puhemiehelle Monien vaiheiden ja talouslaman viivästyttämänä myös hammashuolto saatiin Kela-korvausten piiriin kaikille ikäluokille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 299/2004 vp Aikuisten hampaiden oikomishoidon korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Vaikka tavallisen hammashoidon korvaaminen laajeni 1.1.2001 sairausvakuutuslain muutoksen myötä vaiheittain

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2003 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (70) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTAN GÄLLER FÖR KOMMUNER, SAMKOMMUNER, PRIVATA FÖRETAG OCH PATIENTER MED REMISS AV PRIVATLÄKARE. PRISER FÖR VÅRDDYGN VID BÄDDAVDELNINGEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 Hinnat on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1054/2005 vp Syöpäkipulääkkeiden saatavuus ja korvattavuus Eduskunnan puhemiehelle Suomessa kuolee syöpään noin 10 000 ihmistä vuodessa, ja 75 prosenttia heistä kärsii kivuista, jotka

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1415/2001 vp Sairausvakuutuksen laajentaminen hammasproteeseihin Eduskunnan puhemiehelle Hammashoidon korvausuudistus merkitsee, että yhä useampi saa tuettua apua oman suunsa terveyden

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita käyntitietoja

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 906/2012 vp Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutus käynnistettiin Suomessa pari vuotta sitten. Antamalla rajoitettu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 837/2009 vp Sairaanhoitajan antaman hoidon korvaaminen julkisen sektorin lääkärin lähetteellä Eduskunnan puhemiehelle Väestön ikääntyessä ja yhä ikääntyneempien asuessa kotona kasvaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN (1.9.2005 LUKIEN) YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot