AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE 2014 2016"

Transkriptio

1 AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE SOPIMUSOSAPUOLET 1.1 Kuopion kaupunki toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena (jäljempänä Kuopion kaupunki) 1.2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Pohjois-Savon ELY-keskus) 1.3 Liikennevirasto 2. LÄHTÖKOHTA Tämän sopimuksen lähtökohtana on valtion talousarvion 2014 kirjaus, jonka mukaan joukkoliikenteen valtionavustusta on mahdollista myöntää keskisuurten kaupunkiseutujen kunnille joukkoliikenteen kehittämisen avustamiseen, jos ne ovat tehneet joukkoliikenteen kehittämisohjelman toteuttamisesta aiesopimuksen Liikenneviraston ja alueen toimivaltaisen Elykeskuksen kanssa. Joukkoliikenteen aiesopimus sisältää keskeisiä joukkoliikenteen kehittämistoimia joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi ja matkustajamäärien lisäämiseksi. Aiesopimuksessa sovitaan lähivuosien joukkoliikenteen palvelutasoa parantavat kehittämistoimenpiteet ja niiden rahoitusperiaatteet. Sillä pyritään parantamaan valtion ja kaupunkiseudun yhteistyötä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisessa ja rahoituksen suunnittelussa. Tästä aiesopimusmenettelystä saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimusmenettelyn (maankäytön, asuntotuotannon ja liikennejärjestelmän) mahdollista laajentamista keskisuurille kaupunkiseuduille. Alueen joukkoliikenteen strategisia tavoitteita edistetään myös Kuopion kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksessa sekä Itä-Suomen maakuntaliittojen, Liikenneviraston ja Pohjois-Savon ELY keskuksen hyväksymässä Itä-Suomen liikennestrategiassa. 2.1 Aiesopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää Kuopion kaupungin ja valtion joukkoliikenteen kehittämistoimien toteutumista liikennepoliittisen selonteon ja kaupungin joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden pohjalta. Tällä aiesopimuksella sopimusosapuolet sopivat vuosien joukkoliikenteen valtakunnallisten ja alueellisten kehittämishankkeiden, hintavelvoitteiden, liikennöintikorvausten sekä ostoliikenteen rahoituksesta edellyttäen, että sekä valtion että Kuopion kaupungin vuosittaisissa talousarvioissa on tarkoitukseen osoitettu tarvittavat määrärahat. Liikenneviraston rahoitusosuus tulee Liikenneviraston myöntämästä keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen määrärahakiintiöstä (talousarviomomentti ) ja määrärahan käyttöön on sovellettu joukkoliikennelain (869/2009) 46 :n 2 momenttia sekä joukkoliikenteen valtionavustuksista annettua asetusta. 1

2 Aiesopimuksen solmimisen tarkoituksena on siirtyä joukkoliikenteen kehittämisessä nykyistä pitkäjänteisempään suunnitteluun ja lisätä joukkoliikenteen markkinaosuutta palvelutasoa parantamalla sekä tukea Kuopion kaupunkia sen kehittämistavoitteiden toteuttamisessa. Sopimusmenettelyssä tarkennetaan yhteisesti asetettuja lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja luodaan pidemmän aikavälin kehittämispolku, johon niin valtion kuin kaupungin rahoitusta on tarkoitus kohdentaa. Tavoitteena on sopimusosapuolten yhteinen tahtotila joukkoliikenteen kehittämistavoitteista sekä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden yhteensovittaminen. 2.2 Sopimusosapuolten roolit joukkoliikenteen järjestäjinä ja rahoittajina Liikennevirasto vastaa joukkoliikenteen valtakunnallisesta kehittämisestä ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten ohjauksesta. Sen vastuulla on joukkoliikenteen valtakunnallisten kehittämishankkeiden rahoittaminen ja joukkoliikenteen valtionavustusten myöntäminen Kuopion toimivaltaiselle viranomaiselle määrärahojensa rajoissa. Lisäksi se seuraa hankkeiden ja rahoituksen käytön toteutumista. Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa seuturajan ylittävästä Kuopion toimivaltaisen viranomaisen alueelle tulevasta, alueelta lähtevästä sekä alueen läpi kulkevasta joukkoliikenteestä. Tämä liikenne palvelee merkittävästi Kuopion sisäisen liikenteen yhteyksiä useilla reittiosuuksilla. Pohjois-Savon ELY-keskus rahoittaa tätä joukkoliikennettä määrärahoillaan. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus osallistuu Kuopion kaupungin kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan. Kuopion kaupunki vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä toimivalta-alueellaan. Se vastaa toimivalta-alueensa joukkoliikennerahoituksesta ja voi lisäksi anoa valtionavustusta joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen mukaisesti. Valtionavustusmenettelystä on tarkemmin sovittu kohdissa 5 ja 6. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus tekevät yhteistyötä liikennepalveluiden suunnittelussa. Yhteishankinnoista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 3. JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN SOPIMUSKAUDELLA 3.1 Valtakunnalliset kehittämishankkeet Valtakunnallisten kehittämishankkeiden kehittämisvaiheen rahoituksesta vastaa Liikennevirasto. Toteuttamisvaiheen kustannuksista sovitaan erikseen sopimusosapuolten kesken Maksu- ja lippujärjestelmät Kuopion kaupunki on liittynyt osaksi kaupunkiseutujen valtakunnallista lippu- ja maksujärjestelmää varten perustettua osakeyhtiötä. Päätöksen myötä Kuopion kaupunki ottaa käyttöön järjestelmään kuuluvat vyöhyketariffit ja lipputuotteet järjestelmän valmistuttua. Lippujen hinnoittelu kuuluu kaupungille. Lippu- ja maksujärjestelmää kehitetään yhteiskäyttöiseksi valtakunnallisesti, jonka vuoksi tuettuja lipputuotteita yhtenäistetään. Kuopion kaupunki tukee omilla toimillaan yhteiskäyttöisyyden edistämistä. 2

3 Liikennevirasto vastaa osakeyhtiön kehittämisen kustannuksista vuosina ja Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus käyttö-, ylläpito- ja kehittämiskustannuksista vuodesta 2016 alkaen. Yhtenäisen lippu- ja maksujärjestelmän valmistuminen viivästyy loppuvuoteen Tämän vuoksi nykyisin käytössä olevat lippu- ja maksujärjestelmät muutetaan yhteensopiviksi. Viiveajan kustannuksista vastaa Kuopion kaupunki, mutta kustannukset katsotaan valtionapukelpoisiksi Informaatiojärjestelmä Liikennevirasto toteuttaa joukkoliikenteen informaatiojärjestelmään työkalun ja koontitietokannan vuosina Niiden avulla kaikkien toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikennepalveluista voidaan kerätä sähköisesti tiedot, joita tarvitaan matkustajainformaatiopalveluiden tuottamiseen sekä viranomaisen käyttöön liikenteen suunnittelussa, järjestämisessä, palvelutason määrittelyssä ja seurannassa. Pysäkki-, reitti- ja aikataulutieto jaetaan Liikenneviraston järjestelmistä avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus sitoutuvat toimittamaan joukkoliikennepalveluistaan Liikennevirastolle matkustajainformaatiopalveluiden vaatimat pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot käytössä olevaan valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Liikennevirasto koordinoi ja ohjeistaa infojärjestelmän sekä lippu- ja maksujärjestelmän tietokantojen käytön niin, että kaupungin ja ELY-keskuksen tarvitsee toimittaa pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot vain yhteen valtakunnalliseen tietokantaan Palvelumuotoilu Joukkoliikenteen yhtenäinen palvelukokonaisuus muodostuu lippu- ja informaatiojärjestelmien ohella helppokäyttöisyyttä edistävistä palvelumuotoiluun tai brändäykseen liittyvistä toimenpiteistä. Tavoitteena on kehittää liikennepoliittisten linjausten mukaisesti yhtenäistä joukkoliikennejärjestelmää helppokäyttöisemmäksi mm. palvelumuotoilun keinoin. Vuonna 2014 määritellään viranomaisten keinot ja mahdollisuudet asiakaslähtöisen palvelutarjonnan kehittämiseksi sekä selvitetään kehityspolku vuosille palveluiden vakioimiseksi tai räätälöimiseksi asiakaslähtöisen käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Mikäli valtakunnallisia ohjeistuksia palvelumuotoilun ottamiseksi huomioon joukkoliikenteen palvelujen järjestämisessä saadaan aikaan, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus osallistuvat hankkeeseen ja siinä päätettävien toimenpiteiden edistämiseen ja käyttöönottoon mm. liikenteen kilpailuttamisen yhteydessä omalla toimivalta-alueellaan Valtakunnallinen pysäkkihanke Liikennevirasto on käynnistänyt valtakunnallisen kehittämishankkeen pysäkkistrategian valmistelemiseksi. Linja-autotyöryhmän loppuraportissa esitettiin jatkoselvityksen tarve linjaautopysäkeistä ja terminaaleista. Hankkeessa on tarkoitus selvittää muun muassa pysäkkimerkintöjen ohjeistuksen uusimistarvetta, reittiliikenteen asettamia vaatimuksia pysäkeille ja palvelutasomäärittelyihin liittyviä pysäkkiohjeistuksia pysäkki-infrasta. Myös pysäkkiinformaation tuottamisen vastuukysymyksiä selvitetään. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Ely-keskus osallistuvat valtakunnallisen pysäkkistrategian projektiryhmiin erikseen nimettyjen edustajien kautta Terminologiatyö Liikennevirastossa on valmistunut Julkisen liikenteen sanastotyö (http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lop_ _julkisen_liikenteen_web.pdf ). Työn 3

4 tavoitteena on ollut luoda julkisen liikenteen alalle yhteistä sanastoa sekä määritelmiä tukemaan uusia liikenteen järjestämistapoja. Työn tuloksia tarvitaan lippujärjestelmän kehittämisessä, liikenteen järjestämisessä ja hankinnoissa sekä palvelutasoja määritettäessä, mutta sillä on merkitystä erityisesti tilastoinnin kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus sitoutuvat toteuttamaan työn tuloksia. 3.2 Kuopion kaupungin joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmat Kaupungin kehittämishankkeiden rahoituksesta vastaa kaupunki itse. Se voi hakea valtionavustusta joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen mukaisiin kehittämishankkeisiin tämän sopimuksen pohjalta. Lisäksi tähän sopimukseen on kirjattu muulla rahoituksella suunniteltavia tai toteutettavia kehittämishankkeita, jotka tukevat joukkoliikenteen palvelutason parantamistavoitteita. Kuopion kaupunki toimii omalla alueellaan toimivaltaisena viranomaisena. Päätökset PSA:n (EY N:o 1370/2007) soveltamisesta kaupungin sisäisessä liikenteessä on tehty. Nykyiset siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät kesällä 2014 ja Kuopio on tehnyt ja päätökset liikenteiden järjestämistavasta. Joukkoliikennepalvelut on kilpailutettu, jonka vuoksi kehittämisen painopiste vuonna 2014 on alueen kilpailutetun liikenteen käynnistämisessä Kuopio-Siilinjärvi alueen joukkoliikenteen matkustajainformaatio Vuonna 2013 Kuopion ja Siilinjärven alueelle laadittiin matkustajainformaation esisuunnitelma, jonka Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi pohjaksi matkustajainformaation kehittämistyölle. Vuoden 2014 aikana käynnistetään matkustajainformaation toteutussuunnitelman laatiminen. Suunnittelualueena on Siilinjärven kuntakeskuksen ja Kuopion Matkuksen välinen alue ja suunnittelussa otetaan huomioon kaupunkiliikenteen lisäksi kaukoliikenne. Suunnittelun erityisenä painopistealueena on Savilahden alue, jonka painopiste joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa koko ajan. Alueella on jo nykyisin merkittävä määrä työ- ja opiskelijapaikkoja, jotka lisääntyvät lähivuosina oleellisesti. Alueen joukkoliikenteen palvelutasoa on tarvetta parantaa. Suunnitelmassa käydään läpi myös sähköisen ja printtimuotoisen aikatauluinformaation toteutus esisuunnitelmassa esitetyn tarpeen pohjalta. Lisäksi asiakaspalvelua parannetaan reittioppaalla, joka sisällytetään joukkoliikenteelle toteutettaville, omille internet-sivuille. 4. JOUKKOLIIKENTEEN HINTAVELVOITTEET JA OSTOT Kuopion kaupunki ja valtio ovat käyttäneet vuosina hintavelvoitteiden korvaamiseen ja liikenteen ostoihin määrärahoja seuraavasti: Kuopio Valtio Valtion osuus Vuosi Hintavelvoite 1) Palveluliikenne Yhteensä tuki % , , , , ,83 1) Valtionavustukseen oikeuttavien lipputuotteiden osalta 4

5 5. JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUSASETUKSEN MUKAISTEN TOIMENPI- TEIDEN RAHOITTAMINEN AIESOPIMUSKAUDELLA Vuosi Hintavelvoite/ liikennöintikorvaus hintavelvoiteet: liikennöintikorvaukset: kaupunkiliikenne vähennettynä lipputuloilla (arvio ) ja maaseutuliikenne vähennettynä lipputuloilla 2015 liikennöintikorvaukset (kaupunkiliikenne) (maaseutuliikenne) vähennettynä lipputuloilla 2016 liikennöintikorvaukset (kaupunkiliikenne) ) maaseutuliikenne) vähennettynä lipputuloilla Kuopio Valtio Valtion osuus Ostoliikennne Kehittäminen Yhteensä avustus % (sis. palveluliikenteen) (info), maaseutuliikenne (lippu- (viiveaika) tuloista ei tietoa) (vain palveluliikenne) (vain palveluliikenne) Tässä esitetyt eurosummat kuvaavat sitä suuntaa, johon valtion ja kaupungin rahoituspanostuksia halutaan yhteisesti kehittää. Ne eivät kuitenkaan sido sopimusosapuolia, vaan rahoituksesta päätetään talousarviomenettelyn mukaisesti aina vuodeksi kerrallaan. Kaupunkiseudun tulee varata määrärahoja joukkoliikenteelle siten, että valtionavustuksen osuus on korkeintaan 50 %. 6. RAPORTOINTI JA MAKSATUS Tämä aiesopimus ei yksinään oikeuta Kuopion kaupunkia saamaan joukkoliikenteen valtionavustusta, vaan kaupunki hakee erikseen Liikenneviraston ohjeiden mukaan valtionavustusta vuosittain tässä sopimuksessa mainittuihin kohteisiin. Liikennevirasto toteuttaa vuoden 2014 aikana kehittämishankkeena julkisen liikenteen kuljetuskustannusten keruujärjestelmän (JUKU). Sen tarkoituksena on kehittää nykyistä Seittitietojen keruuprosessia ja muodostaa tiedoista erillinen kuntien henkilökuljetusten kustannukset sekä joukkoliikenteen kustannukset sisältävä sähköinen valtakunnallinen palvelu. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus osallistuvat omalta osaltaan palvelun kehittämiseen ja raportoivat joukkoliikenteen kustannustiedot ko. palveluun sen valmistuttua. Pohjois-Savon ELY-keskus osallistuu kohdassa 3 mainittujen Kuopion kaupungin kehittämishankkeiden ohjausryhmien työskentelyyn mahdollisuuksiensa mukaan. Sopimusosapuolten hankekohtainen kustannustenjako käsitellään ohjausryhmissä. ELY-keskukselle toimitetaan kehittämishankkeista normaalien kokousaineistojen lisäksi jäljennökset hankkeen hankintaasiakirjoista ja sopimuksista. 5

6 Liikennevirasto maksaa avustuksen Kuopion kaupungille hintavelvoitteiden, ostoliikenteen ja sopimuskorvausten kustannuksille kunkin vuoden kuudelta ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta sen jälkeen, kun se on vastaanottanut valtionavustuspäätöksessä vaaditut tiedot. Kuopion kaupunki toimittaa seurantatiedot Liikennevirastolle vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta elokuun loppuun mennessä ja koko vuodelta helmikuun loppuun mennessä. Liikennevirasto maksaa korvaukset, kun tarvittavat selvitykset Kuopion kaupungilta on avustuksen maksamista varten saatu. 7. AIESOPIMUKSEN TOTEUTUSAIKA JA TARKISTAMINEN Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Sopimuksen seurantaa varten järjestetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä sopimusosapuolten välinen seurantapalaveri, jossa laaditaan yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä, arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia sekä tarkennetaan tulevan vuoden toimenpiteitä ja rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi tarkistuksen yhteydessä voidaan sopia uusista kehityshankkeista. Kuopiossa Tapio Räsänen suunnittelujohtaja Kuopion kaupunki Kuopiossa Petri Keränen johtaja Pohjois-Savon Ely-keskus Airi Muhonen liikennejärjestelmäpäällikkö Pohjois-Savon Ely-keskus Helsingissä Tiina Tuurnala ylijohtaja Liikennevirasto Jenni Eskola joukkoliikenteen rahoitusasiantuntija Liikennevirasto 6