Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista"

Transkriptio

1 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö LVM065: 00/2013 L V M / / 0 3 / Jakelussa mainituille Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi joukkoliikenteen valtionavustuksista. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin nykyistä selkeämmin valtionavustuksen myöntäjästä, saajasta ja edellytyksistä sekä selkeytettäisiin rakennetta. Asetuksessa otettaisiin myös huomioon joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksen tuomat vaatimukset. Liikenne - ja viestintäministeriö pyytää ehdotuksesta lausuntoja liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo 2 l v m. fi) sekä Iida Huhtaselle ja Katja Viertävälle (katja.viertava( lvm.fi) viimeistään Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Iida Huhtanen, p sekä hallitusneuvos Katja Viertävä, p Katja Viertävä Hallitusneuvos Liitteet Asetusluonnos Muistio Jakelu Valtiovarainministeriö Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset Liikennevirasto Linja-autoliitto Joukkoliikennetuottajat ry Suomen Paikallisliikenneliitto ry Asiakirja ID Versio nro Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) PL Helsinki Valtioneuvosto

2 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Hallitusneuvos Katja Viertävä MUISTIO (Luonnos) x.x.2013 EHDOTUS VALTIONEUVOST ON ASETUKSEKSI JOUKKOLIIKENTEEN VALT IONAVUST UKSIST A Yleistä Joukkoliikenteen valtionavustuksista on säädetty asetuksella vuodesta 2002 lukien. Asetuksella säädetään tarkemmin valtion talousarvion joukkoliikennemä.ärärahojen käyttämisestä, avustuslajeista, hyväksyttävistä kustannuksista, valtionavustuksen prosentuaalisesta enimmäismäärästä sekä määrärahojen myöntäjästä. Voimassa oleva asetus (267/2013) on säädetty olemaan voimassa toistaiseksi, mutta aikaisempina vuosina on ollut myös määräaikaisesti voimassa olleita asetuksia. Muutokset suhteessa voimassa olevaan asetukseen Asetuksella säädettäisiin nykyistä selkeämmin valtionavustuksen myöntäjästä, saajasta sekä perusteista. Asetuksen rakennetta selkeytettäisiin luokittelemalla pykälät avustuskohteiden perusteella. Asetuksesta poistettaisiin tarpeettomaksi käyneet määritelmät ja avustusten edellytykset sekä ristiriitaisuudet joukkoliikennelain (869/2009) kanssa. Asetuksessa otettaisiin myös huomioon j oukkoliikenteen j ärj estämistapamuutoksen tuomat vaatimukset. Asetus liittyy valtion talousarvion määräysten toteuttamiseen. Asetuksella ei ole tarkoitus panna täytäntöön valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamisesta. Uudistusten toteuttaminen jää myöhemmin tehtävän asetusmuutoksen varaan. Asetus ehdotetaan olemaan voimassa toistaiseksi. Asetuksen voimaantulo Asetus ehdotetaan tulevan voimaan Asetus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä. Asetuksen valmistelu Asetus on valmistelu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Asetuksen luonnos on lähetetty

3 toimivaltaisille joukkoliikenneviranomaisille lausunnolle Lausunnoissa... x.x Yksityiskohtaiset perustelut 1 Soveltamisalaan ei tulisi muutoksia. 2 Pykälästä poistettaisiin tarpeettomat määritelmät sekä täsmennettäisiin suuria ja keskisuuria kaupunkeja koskevia määritelmiä. Eri lippujen määritelmät korvattaisiin lipun hinnan tukemisen ja sopimuskorvauksen määritelmillä, jotta määritelmät vastaisivat myös järjestämistapamuutoksen jälkeisen ajan tarpeisiin. Pykälään lisättäisiin määritelmät yhteiskäyttöisestä informaatiojärjestelmästä sekä yhteiskäyttöisestä maksujärjestelmästä. Yhteiskäyttöisellä informaatiojärjestelmällä tarkoitettaisiin ratkaisuja, joita voitaisiin muun muassa toistaa ja siirtää. Tuen edellytyksenä olisi valtakunnallisten pysäkkitunnisteiden käyttö. 3 Voimassa olevan asetuksen säännös valtionavustusasetuksen yleisistä edellytyksistä poistettaisiin, koska edellytyksistä säädettäisiin jatkossa avustuksen kohteen yhteydessä. Pykälässä säädettäisiin alueelliseen ja paikalliseen liikenteeseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Pykälän 1 momentti koskisi toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnalle ja kuntayhtymälle palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin, sopimuskorvauksiin ja lipun hinnan tukemiseen myöntämää valtionavustusta. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin matkapalvelukeskusten ja matkakeskusten tukemisesta. Matkapalvelukeskusten osalta tuen määrä nousisi 30 prosentista 50 prosenttiin. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin joukkoliikenteen suunnittelu- ja kokeiluhankkeiden tukemisesta. Kokeiluhankkeita voisi olla esimerkiksi palvelulinjan tai kutsujoukkoliikenteen aloittaminen. 4 Pykälässä säädettäisiin suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin uutena asiana valtionavustuksen kytkemisestä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevissa aiesopimuksissa sovittuihin joukkoliikenteen kehittämistoimiin. Vastaava edellytys on kirjattu valtion talousarvioon. Avustuksen jakoperustetta tarkennettaisiin siten, että ainoa jakoperuste olisi suurten kaupunkiseutujen asukasmäärä. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien tukemisesta.

4 Pykälän 3 momentissa säädettäisiin matkapalvelukeskusten ja matkakeskusten tukemisesta. Avustuksen perusteet säilyisivät pääosin ennallaan. Matkapalvelukeskusten osalta tuen määrä nousisi 30 prosentista 50 prosenttiin. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Helsingin seudun liikennekuntayhtymälle, Tampereen ja Turun kaupungeille myönnettävästä raitiotien suunnittelukustannusten avustuksesta. Säännöksen sisältö pysyisi pääosin ennallaan, mutta siitä poistettaisiin edellytys konsulttityöstä hyväksyttävinä kustannuksina. 5 Pykälässä säädettäisiin keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamisesta, kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Säännöksen sisältö pysyisi pääosin ennallaan. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien tukemisesta vastaavalla tavalla kuin 4 :ssä. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin matkapalvelukeskusten ja matkakeskusten tukemisesta. Avustuksen perusteet säilyisivät pääosin ennallaan. Matkapalvelukeskusten osalta tuen määrä nousisi 30 prosentista 50 prosenttiin. 6 Pykälässä säädettäisiin joukkoliikenteen kehittämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Pykälän 1 momentti olisi yleinen kehittämistä koskeva avustussäännös. Kehittäminen voisi koskea esimerkiksi joukkoliikenteen esteettömyyden ja laadun parantamiseksi tehtävää suunnittelua ja tutkimusta. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehittämisen tukemisesta. Järjestelmien kehittämiseen voisi saada valtionavustusta enintään kolmen vuoden ajaksi kuten voimassa olevassa asetuksessa. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin strategisesti merkittävien kehittämishankkeiden tukemisesta. Säännös pysyisi ennallaan. 7 Pykälässä säädettäisiin liikkumisen ohjaukseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Avustuksen edellytykset säilyisivät ennallaan, mutta tuen enimmäismäärä nostettaisiin 50 prosentista 75 prosenttiin. 8 Pykälän 1 momentti sisältäisi voimaantulosäännöksen. Pykälän 2 momentilla kumottaisiin nyt voimassa oleva asetus. Pykälän 3 momentti sisältäisi siirtymäsäännöksen vuoden 2012 määrärahojen käyttämisestä.

5 Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista (LUONNOS) Annettu Helsingissä x päivänä xkuuta 201x. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion mukaisen joukkoliikenteen valtionavustusmäärärahan myöntämisen perusteista. Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001). 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) suurella kaupunkiseudulla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää sekä Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseutuja, siten kuin ne on määritelty joukkoliikennelain 12 :n 3 momentissa; 2) keskisuurella kaupunkiseudulla Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylään, Kuopion, Lahden ja Porin kaupunkiseutuja, siten kuin ne on määritelty joukkoliikennelain 12 :n 3 momentissa sekä Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan ja Vaasan kaupunkeja; 3) palvelusopimusasetuksella rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1170/70 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1370/2007; 4) matkapalvelukeskuksella kunnan itse tai ostopalveluna järjestämää palvelupistettä: a) jossa otetaan vastaan asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevia kuljetustilauksia; b) jossa matkoja yhdistellään matkaketjuiksi tai suunnitellaan reittejä asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevien tilausten perusteella; c) josta yhdistämällä syntyvät liikennekokonaisuudet välitetään ajettaviksi; ja d) jossa asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään olemassa olevaa liikennettä, toissijaisesti yhdistettyä kuljetusta ja viime kädessä erilliskuljetusta; 5) matkakeskuksella henkilöliikenteen eri liikennemuotojen yhteistä asemaa, jolta on saatavilla ainakin rautatieliikenteen, linja-autojen paikallis- ja kaukoliikenteen ja taksien liikennepalveluja sekä liikennepalvelujen käyttöön liittyviä muita palveluja, joita ovat ainakin lipunmyynti ja reitti- ja aikatauluinformaatio; 6) lipun hinnan tukemisella liikenteenharjoittajalle maksettavaa korvausta markkinahintaisen lipun ja alennetun lipun välisestä erotuksesta; 7) sopimuskorvauksella liikenteenharjoittajalle maksettavaa korvausta julkisia palveluhankintoja koskevasta sopimuksesta aiheutuvista kustannuksista, siten kuin palvelusopimusasetuksessa säädetään; 8) yhteiskäyttöisellä informaatiojärjestelmällä järjestelmää, joka edistää valtakunnallista yhteiskäyttöistä joukkoliikenteen kaikille avointa informaatiota ja, jossa käytetään valtakunnallisia pysäkkitunnisteita; ja 9) yhteiskäyttöisellä maksujärjestelmällä järjestelmää, joka edistää valtakunnallista yhteiskäyttöistä j oukkoliikennettä.

6 3 Alueelliseen ja paikalliseen liikenteeseen myönnettävä valtionavustus Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin, sopimuskorvauksiin ja lipun hinnan tukemiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja matkustajia palvelevien ratkaisujen kehittämiseen. Valtioavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle alueen kunnalle alueen liikkumistarpeita palvelevan joukkoliikenteen suunnitteluun tai kokeiluhankkeisiin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelu- ja kokeilukustannuksista. 4 Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävä valtionavustus Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että se kytketään maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa aiesopimuksessa sovittuihin j oukkoliikenteen kehittämistoimiin. Avustuksen jakoperusteena käytetään suurten kaupunkiseutujen asukasmääriä. Valtionavusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin, sopimuskorvauksiin ja lipun hinnan tukemiseen. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. Liikennevirasto voi myöntää suurelle kaupunkiseudulle valtionavustusta joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien ylläpitämiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia ylläpitokustannuksista. Liikennevirasto voi myöntää suurelle kaupunkiseudulle valtionavusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Valtioavustusta voidaan

7 myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Liikennevirasto voi myöntää valtionavusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Tampereen ja Turun kaupungeille raitiotien suunnitteluun enintään 30 prosenttia raitiotien suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista. 5 Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävä valtionavustus Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen edellyttäen, että asianomainen kaupunki, Liikennevirasto ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet aiesopimuksen joukkoliikenteen kehittämisohjelman toteuttamisesta siten, että kehittämisohjelman tavoitteena on houkutteleva palvelutaso. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin, sopimuskorvauksiin ja lipun hinnan tukemiseen. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. Liikennevirasto voi myöntää keskisuurelle kaupunkiseudulle valtionavustusta joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien ylläpitämiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia ylläpitokustannuksista. Liikennevirasto voi myöntää keskisuurelle kaupunkiseudulle valtionavusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Valtioavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. 6 Joukkoliikenteen kehittämiseen myönnettävä valtionavustus Liiken nevir asto voi m yöntä ä kun nille, kunt ayhtymille ja m uille yleishyödyllisi lle yhteisöille valtionavustusta joukkoliikenteen laadun par antamiseksi tehtävään kehittämiseen, suunni tteluun ja tutkimukseen. Valt ionavustusta voida an myöntä ä enintää n 50 prosenttia kehittämis-, suunnit telu- ja tutkim uskust annuksista. Liikennevirasto voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien ja maksujärjestelmien kehittämiseen enintään kolmen vuoden ajaksi. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta, ohjelmistojen ja laitteiden hankinnasta sekä toimintaesteisille tai liikkumisesteisille soveltuvista ratkaisuista aiheutuvista kustannuksista.

8 Joukkoliikenteen strategisesti merkittävien kehittämishankkeiden osalta valtionavustuksen myöntämisestä voi päättää myös liikenne- ja viestintäministeriö. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelusta ja projektinhallinnasta aiheutuviin kustannuksiin. Hankkeissa, joihin Euroopan unioni myöntää tukea, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään hankkeesta aiheutuvia kansallisia kustannuksia. 7 Liikkumisen ohjaukseen myönnettävä valtionavustus Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta liikkumisen ohjaukseen kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yleishyödylliselle yhteisölle. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että sillä vaikutetaan ihmisten kulkutapavalintoihin tiedollisella ohjauksella, markkinoinnilla ja palvelujen kehittämisellä. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia liikkumisen ohjaustoiminnan suunnittelusta, projektinhallinnasta ja toiminnan toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. 8 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan joukkoliikenteen valtionavustuksista 11 päivänä huhtikuuta 2013 annettu valtioneuvoston asetus (267/2013) sekä joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 :n muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annettu valtioneuvoston asetus (459/2013). Liikenne- ja viestintäministeriö voi edelleen myöntää harkitsemassaan laajuudessa vuoden 2012 määrärahoista 4-6 :ssä tarkoitettuja valtionavustuksia siltä osin kuin kyseisiä määrärahoja ei ole sidottu tai ministeriö ei siirrä niistä päättämistä Liikennevirastolle.

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI 2013 JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta Projektin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

HE 36/2001 vp. annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 36/2001 vp. annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA 43 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta Henriika Weiste, Heikki Metsäranta Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta

Lisätiedot

AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE 2012 2016

AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE 2012 2016 AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE 2012 2016 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2 Lappeenrannan kaupunki toimivaltaisena

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA

LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki Viite: LVM/1237/03/2014, 27.06.2014 LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA Pyydettynä lausuntona Linja-autoliitto lausuu liiton hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA Muistio (luonnos) VM060:00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

Luonnos ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Luonnos ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaupunkiraideliikennettä koskeva laki. Kaupunkiraideliikenteellä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 45/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HE 245/2001 vp. naiseksi ja eräitä aikaisemman lainsäädännön Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä tarkennuksia,

HE 245/2001 vp. naiseksi ja eräitä aikaisemman lainsäädännön Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä tarkennuksia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita;

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita; Valtioneuvoston asetus ruokaketjun toiminnan edistämisestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015 Anne Ihanus Luonnos RAJANYLITYSPAIKOISTA SEKÄ RAJATARKASTUSTEHTÄVIEN JAKAMISESTA NIILLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN Johdanto Ehdotetut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 75/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Yliopistojen palvelukeskuksen

Lisätiedot