AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE 2012 2016"

Transkriptio

1 AIESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA RAHOITUKSESTA VUOSILLE SOPIMUSOSAPUOLET 1.1 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2 Lappeenrannan kaupunki toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena Lappeenrannan kaupungin alueella (jäljempänä Lappeenrannan kaupunki) 1.3 Liikennevirasto 2. LÄHTÖKOHTA Tämän sopimuksen lähtökohtana on keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistus - raportin (LVM 39/2009) mukaisesti laatia Lappeenrannan kaupungille liikennejärjestelmäsuunnitteluun kytketty kokonaisvaltainen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma. Valtion vuoden 2011 talousarviossa oli kirjaus, jonka mukaan joukkoliikenteen valtionavustusta on mahdollista myöntää keskisuurten kaupunkiseutujen kunnille joukkoliikenteen kehittämisen avustamiseen, jos ne ovat tehneet joukkoliikenteen kehittämisohjelman toteuttamisesta aiesopimuksen valtion ja alueen toimijoiden kanssa. Tämän kirjauksen pohjalta Liikennevirasto käynnisti neuvottelut 10 keskisuuren kaupungin tai kaupunkiseudun kanssa aiesopimusten laatimista varten. Joukkoliikenteen aiesopimus sisältää keskeisiä joukkoliikenteen kehittämistoimia joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi ja matkustajamäärien lisäämiseksi. Aiesopimuksessa sovitaan lähivuosien joukkoliikenteen palvelutasoa parantavat kehittämistoimenpiteet ja niiden rahoitusperiaatteet. Aiesopimuksella pyritään parantamaan valtion ja kaupunkiseudun koordinaatiota joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisessa ja rahoituksen suunnittelussa. Aiesopimuksia solmitaan yli asukkaan kaupunkien tai kaupunkiseutujen kanssa. Tästä aiesopimusmenettelystä saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida suurten kaupunkiseutujen MALaiesopimusmenettelyn mahdollista laajentamista keskisuurille kaupunkiseuduille. 2.1 Aiesopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää Lappeenrannan kaupungin ja valtion joukkoliikenteen kehittämistoimien toteutumista liikennepoliittisen selonteon ja kaupungin joukkoliikennepoliittisen ohjelman pohjalta. Tällä aiesopimuksella sopimusosapuolet sopivat vuosien joukkoliikenteen valtakunnallisten ja alueellisten kehittämishankkeiden, hintavelvoitteiden sekä ostoliikenteen rahoituksesta, edellyttäen, että sekä valtion että Lappeenrannan kaupungin vuosittaisissa talousarvioissa on tarkoitukseen osoitettu tarvittavat määrärahat. Liikenneviraston rahoitusosuus tulee Liikenneviraston myöntämästä keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen määrärahakiintiöstä (talousarviomomentti ) ja määrärahan käyttöön on sovellettu joukkoliikennelain (869/2009) 46 :n 2 momenttia sekä joukkoliikenteen valtionavustuksista annettua asetusta. Menettelyn tarkoituksena on siirtyä joukkoliikenteen kehittämisessä nykyistä pitkäjänteisempään suunnitteluun ja lisätä joukkoliikenteen markkinaosuutta palvelutasoa parantamalla sekä tukea 1

2 Lappeenrannan kaupunkia Lappeenrannan joukkoliikenne 2020 Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepoliittinen ohjelma raporttiin kirjattujen kehittämistavoitteiden toteuttamisessa. Sopimusmenettelyssä tarkennetaan yhteisesti asetettuja lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja luodaan pidemmän aikavälin kehittämispolku, johon niin valtion kuin kaupunginkin rahoitusta on tarkoitus kohdentaa. Tavoitteena on sopimusosapuolten yhteinen tahtotila joukkoliikenteen kehittämistavoitteista sekä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden yhteen sovittaminen. 2.2 Sopimusosapuolten roolit joukkoliikenteen järjestäjinä ja rahoittajina Liikennevirasto vastaa joukkoliikenteen valtakunnallisesta kehittämisestä ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten ohjauksesta. Sen vastuulla on joukkoliikenteen valtakunnallisten kehittämishankkeiden rahoittaminen ja joukkoliikenteen valtionavustusten myöntäminen Lappeenrannan toimivaltaiselle viranomaiselle määrärahojensa puitteissa. Lisäksi se seuraa hankkeiden ja rahoituksen käytön toteutumista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa seuturajan ylittävästä Lappeenrannan toimivaltaisen viranomaisen alueelle tulevasta, alueelta lähtevästä sekä alueen läpi kulkevasta joukkoliikenteestä. Tämä liikenne palvelee merkittävästi Lappeenrannan sisäisen liikenteen yhteyksiä useilla reittiosuuksilla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa tätä joukkoliikennettä määrärahojensa puitteissa. Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistuu Lappeenrannan kaupungin kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn. Lappeenrannan kaupunki vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä toimivalta-alueellaan. Se vastaa toimivalta-alueensa joukkoliikennerahoituksesta ja voi lisäksi anoa valtionavustusta joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen mukaisesti. Valtionavustusmenettelystä on tarkemmin sovittu kohdissa 5 ja 6. Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekevät yhteistyötä liikennepalveluiden suunnittelussa. Myös hankinnat voidaan toteuttaa yhteisinä ja niistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 3. JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN SOPIMUSKAUDELLA 3.1 Valtakunnalliset kehittämishankkeet Valtakunnallisten kehittämishankkeiden kehittämisvaiheen rahoituksesta vastaa Liikennevirasto. Toteuttamisvaiheen kustannuksista sovitaan erikseen sopimusosapuolten kesken Maksu- ja lippujärjestelmät Lappeenrannan kaupunki on valtuuttanut Liikenneviraston käynnistämään tarjouskilpailun PILETTIjärjestelmän hankkimiseksi puolestaan vuoden 2013 alusta. Kaupunki päättää kesään 2013 mennessä liittyykö se uuden lippu- ja maksujärjestelmän organisointia varten perustettavaan yhtiöön ja ottaako se PILETTI- järjestelmän ja sen vyöhyketariffit ja lipputuotteet käyttöön kesällä Lippujen hinnoittelu kuuluu kaupungille. 2

3 Lippu- ja maksujärjestelmää kehitetään yhteiskäyttöiseksi valtakunnallisesti. Valtio pyrkii yhtenäistämään tuettuja lipputuotteita valtakunnallisesti. Lappeenrannan kaupunki mahdollistaa omilla toimillaan yhteiskäyttöisyyden edistämisen. Liikennevirasto vastaa PILETTI-hankkeen kustannuksista vuosina ja Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus käyttö-, ylläpito- ja kehittämiskustannuksista vuodesta 2016 alkaen Informaatiojärjestelmä Liikennevirasto toteuttaa joukkoliikenteen työkalun ja koontitietokannan vuosina Niiden avulla kaikkien toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikennepalveluista voidaan kerätä sähköisesti tiedot, joita tarvitaan matkustajainformaatiopalveluiden tuottamiseen sekä viranomaisen käyttöön liikenteen suunnittelussa, järjestämisessä, palvelutason määrittelyssä ja seurannassa. Tietoja voidaan luovuttaa myös palvelujen tuottajille lisäarvopalvelujen tuottamista varten. Lappeenrannan kaupunki sitoutuu toimittamaan joukkoliikennepalveluistaan Liikennevirastolle matkustajainformaatiopalveluiden vaatimat pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot käytössä olevaan valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Liikennevirasto koordinoi ja ohjeistaa infojärjestelmän sekä lippuja maksujärjestelmän tietokantojen käytön niin, että kaupunki velvoitetaan toimittamaan pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot vain yhteen valtakunnalliseen tietokantaan Palvelumuotoilu Joukkoliikenteen yhtenäinen palvelukokonaisuus muodostuu lippu- ja informaatiojärjestelmien ohella helppokäyttöisyyttä edistävistä palvelumuotoiluun tai brändäykseen liittyvistä toimenpiteistä. Tavoitteena on kehittää liikennepoliittisten linjausten mukaisesti yhtenäistä joukkoliikennejärjestelmää helppokäyttöisemmäksi mm. palvelumuotoilun keinoin. Vuonna 2013 määritellään viranomaisten keinot ja mahdollisuudet asiakaslähtöisen palvelutarjonnan kehittämiseksi sekä selvitetään kehityspolku vuosille palveluiden vakioimiseksi tai räätälöimiseksi asiakaslähtöisen käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Mikäli valtakunnallisia ohjeistuksia palvelumuotoilun huomioimisesta joukkoliikenteen palvelujen järjestämisessä saadaan aikaan, Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistuvat hankkeeseen ja siinä päätettävien toimenpiteiden edistämiseen ja käyttöönottoon mm. liikenteen kilpailuttamisen yhteydessä omalla toimivaltaalueellaan Valtakunnallinen pysäkkihanke Liikennevirasto on käynnistänyt valtakunnallisen kehittämishankkeen pysäkkistrategian valmistelemiseksi. Linja-autotyöryhmän loppuraportissa esitettiin jatkoselvityksen tarve liittyen linjaautopysäkkeihin ja terminaaleihin. Hankkeessa on tarkoitus selvittää muun muassa pysäkkimerkintöjen ohjeistuksen uusimistarvetta, reittiliikenteen asettamia vaatimuksia pysäkeille ja palvelutasomäärittelyihin liittyviä pysäkkiohjeistuksia pysäkki-infrasta. Myös pysäkki-informaation tuottamisen vastuukysymyksiä selvitetään. Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen Ely-keskus osallistuvat valtakunnalliseen pysäkkihankkeeseen erikseen sovittavalla tavalla Terminologiatyö Liikennevirasto on aloittanut hankkeen joukkoliikenteen terminologian yhtenäistämiseksi. Työn tavoitteena on luoda julkisen liikenteen alalle yhteistä sanastoa sekä määritelmiä tukemaan uusia 3

4 liikenteen järjestämistapoja. Työn tuloksia tarvitaan lippujärjestelmän kehittämisessä ja palvelutasoja uudistettaessa, mutta sillä on merkitystä erityisesti tilastoinnin kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa. Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus sitoutuvat toteuttamaan työn tuloksia. 3.2 Lappeenrannan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmat Kaupungin kehittämishankkeiden rahoituksesta vastaa kaupunki itse. Se voi hakea valtionavustusta joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen mukaisiin kehittämishankkeisiin tämän sopimuksen pohjalta. Lisäksi tähän sopimukseen on kirjattu muulla rahoituksella suunniteltavia tai toteutettavia kehittämishankkeita, jotka tukevat joukkoliikenteen palvelutason parantamistavoitteita. Lappeenrannan kaupunki toimii omalla alueellaan toimivaltaisena viranomaisena. Päätökset PSA:n (EY N:o 1370/2007) soveltamisesta kaupungin sisäisessä liikenteessä on tehty. Nykyiset siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät kesällä 2014 ja solmittavalla sopimuskaudella viranomaisten on tehtävä päätökset liikenteiden järjestämistavasta. Tämän vuoksi kehittämisen painopiste vuonna 2013 on alueen joukkoliikennesuunnittelussa ja liikenteen kilpailuttamisessa. Lappeenrannan kaupungille on laadittu kattava Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepoliittinen ohjelma (Lappeenrannan joukkoliikenne 2020), jonka Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on vahvistanut (Sopimusliite 1). Ohjelma sisältää mm. Strategiset päämäärät ja joukkoliikennevision Asetetut tavoitteet Palvelutason määrittelyn ja palvelutasoalueet Joukkoliikenteen palvelutason seurannan mittarit Työ asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu keväällä Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepoliittisen ohjelman (Lappeenrannan joukkoliikenne 2020) mukaiset kehityshankkeet vuosille ovat: Paikallisliikenteen matkustajamäärien kasvattaminen Lappeenrannan joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi matkustajamäärien kasvattaminen erityisesti paikallisliikennealueella. Tätä tuetaan seuraavilla toimenpiteillä aikuisten 30 päivän kaupunkilipun hinnan alennus lasten ja nuorten kaupunkilippujen hinnan alennukset uuden lipunmyynti- ja infopisteen perustaminen Skinnarilan kampukselle siirtyminen vyöhykehinnoitteluun ja sen mahdollistamien uusien lipputuotteiden käytön ja hinnoittelun hyödyntäminen matkustajamäärien lisäämiseksi mm. ruuhka-aikojen ulkopuolella. Kustannukset: Aikuisten 30 päivän kaupunkilipun hinnanalennuksen bruttokustannusvaikutus on /vuosi, nuorten kaupunkikortin /vuosi ja lapsen (alle 12 v.) /vuosi. 4

5 Skinnarilan lipunmyynti- ja infopisteen perustamisesta ei tullut kaupungille suoria kustannuksia, mutta opiskelijalippujen myynti ja matkustus on kasvanut 12 kk:n aikana 12 %. Tämän vaikutus lipputukeen on ollut /vuosi Vyöhykehinnoitteluun siirtymisen ja uusien lipputuotteiden suunnittelun valmistelun konsulttiselvitys maksaa alv. Lippujen hinnanalennukset ovat siirtymäajan liikennöintisopimusten voimassaoloaikana valtionavustukseen oikeuttavia ja kaupunki saa niistä avustusta hintavelvoitteen korvaamisesta varatuista määrärahoista. Liikennevirasto kuitenkin sitoutuu nostamaan hintavelvoitteen osalta Lappeenrannan saamaa avustusosuutta Lappeenrannan vuosittaiselle lisäpanostukselle :lla (35,1 %) lisäpanostuksesta. Suunnittelukustannuksista Liikenneviraston rahoitusosuus on 50 %, enintään Paikallisliikenteen palvelutason nostaminen Palvelutasoa ja tarjontaa nostetaan päivittämällä Lappeenrannan paikallisliikenteen linjastosuunnitelma osana 2014 liikenteen kilpailutusprosessiin valmistautumista Ruoholammen kaupunginosan linjan 10 ostolla jo syksystä 2012 alkaen osana uutta linjastosuunnitelmaa Paikallisliikenteen 2014 alkavan sopimuskauden hankintaprosessiin sisällytettävillä laadullisilla vaatimuksilla Kilpailutasoisen liikenteen alueen kasvattaminen keskusta-alueella Kustannukset: Lappeenrannan paikallisliikenteen linjastosuunnitelman ja linjataksin sekä lähiliikenteen linjastosuunnitelman päivityksen kustannukset ovat alv. muodostuen konsulttityön kustannuksista. Ruoholammen ostoliikenteen kustannus on /vuosi Paikallisliikenteen kilpailutuksen laadullisten vaatimusten suunnittelun kustannukset ovat alv. muodostuen konsulttipalkkiosta Kilpailutasoisen liikenteen alueiden kasvattaminen keskusta-alueella maksaa 2014 alkaen vuodessa noin Ruoholammen ostoliikenteen kustannuksista Liikennevirasto korvaa vuonna %, enintään Kilpailutasoisen liikenteen alueiden laajennuksen kustannukset alkaen arvioidaan kun tarjoukset on saatu vuoden 2013 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että Liikennevirasto osallistuu alueen laajentamisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin ensimmäisen vuoden osalta noin 30 %:lla ja 2. vuoden osalta 20 %:lla Keskeisten joukkoliikenteen pysäkkien kehittäminen Lappeenrannan keskeisten pysäkkien toimivuutta ja palvelutasoa kehitetään vuosina seuraavasti 5

6 Lappeenrannan keskeisimmän vaihtopysäkkialueen, Koulukadun, informaatiopalveluita parannetaan mm. sähköisellä aikatauluinformaatiolla. Kustannukset: Koulukadun informaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus leasing-sopimuksella Suunnittelukustannuksista Liikennevirasto maksaa 50 %, enintään Joukkoliikenteen kehityksen seuranta Joukkoliikenteen kehityksen seurantaa tehostetaan täydentämällä Lappeenrannan kaupungin paikallisliikenteen vuosiraporttia (Liite 2) joukkoliikennepoliittisen ohjelman yhteydessä laadituilla mittareilla toteuttamalla joukkoliikenteen seurantaan asiakastyytyväisyyden mittausmenetelmä osaksi 2014 alkaen ostettavan liikenteen palvelutason palkitsemis- ja sanktiojärjestelmää Kustannukset: Sopimusliikenteen palvelutason mittausjärjestelmän konsulttikustannus on alv. Suunnittelukustannuksista Liikennevirasto maksaa 50 %, enintään Henkilökuljetusten hallinnan keskittämishanke Lappeenrannan kaupunki alkaa selvittää 2013 syksyllä henkilökuljetusten suunnittelun ja hallinnan keskittämistä vaiheittain muodostettavalle kaupungin henkilökuljetustoimistolle, joka tulevaisuudessa ottaisi vastuun avoimen joukkoliikenteen lisäksi koulukuljetuksista ja sosiaalitoimen kuljetuksista. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa henkilökuljetusten kokonaisvaltaiseen suunnitteluun olisi kaikkien hallintokuntien tarpeita vastaavat resurssit, jotka kykenevät toteuttamaan myös paikallisliikenteen kilpailutuksen ja suunnittelun bruttomallin mukaisena ostopalveluna. Resursseja keskittämällä ja liikenteen tehokkaammalla kilpailuttamisella haetaan merkittäviä kustannussäästöjä nykymalliin verrattuna. Kustannukset: Suunnittelukustannukset ovat noin alv. Käynnistämiskustannukset selviävät 2014 aikana ja ovat riippuvaisia syntyvästä toteutussuunnitelmasta. Hankkeen suunnittelu- ja käynnistämiskustannuksista sovitaan sopimusosapuolten kanssa erikseen. 4. JOUKKOLIIKENTEEN HINTAVELVOITTEET JA OSTOT Lappeenrannan kaupunki ja valtio ovat käyttäneet vuosina hintavelvoitteiden korvaamiseen ja liikenteen ostoihin määrärahoja seuraavasti: 6

7 Lappeenranta Valtio Valtion osuus Vuosi Hintavelvoite 1) Ostoliikenne Yhteensä tuki % ,5 % ,8 % ,8 % ,2 % ,8 % ,1 % 1) Valtionavustukseen oikeuttavien lipputuotteiden osalta Vuoden 2012 osalta kaupungin ostaman liikenteen kustannukset jakautuivat seuraavasti: Lähiliikenne ,30, jossa Vainikkalan yhteysliikenne kansainvälisen junaliikenteen matkustajille on suurin yksittäinen kohde ( ,50 ) Paikallisliikenne ,78, tarjontaa täydentävät liikenteen ostot aamu- ja viikonvaihdeliikenteeseen Palvelulinjat ,13, liikenne on reititettyä ja aikataulutettua, mutta poikkeamia tehdään tarvittaessa. Täydentää paikallisliikennettä asiointivuoroina. Lisäksi kaupunki on omien resurssiensa lisäksi ostanut konsulttipalveluita joukkoliikenteen kehitysprojektien valmisteluun ja toteutukseen noin eurolla/vuosi, vuonna 2012 noin eurolla. 5. JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUSASETUKSEN MUKAISTEN TOIMENPI- TEIDEN RAHOITTAMINEN AIESOPIMUSKAUDELLA Vuosi Hintavelvoite 1) Lappeenranta Valtio Valtion osuus Ostoliikenne Kehittäminen Yhteensä avustus % ,2 % ,9 % ,5 % ,5 % Tässä esitetyt eurosummat kuvaavat sitä suuntaa, johon valtion ja kaupungin rahoituspanostuksia halutaan yhteisesti kehittää. Ne eivät kuitenkaan sido sopimusosapuolia, vaan rahoituksesta päätetään talousarviomenettelyn mukaisesti aina vuodeksi kerrallaan. 6. RAPORTOINTI JA MAKSATUS Tämä aiesopimus ei yksinään oikeuta Lappeenrannan kaupunkia saamaan joukkoliikenteen valtionavustusta, vaan kaupunki hakee erikseen Liikenneviraston ohjeiden mukaan valtionavustusta vuosittain tässä sopimuksessa mainittuihin kohteisiin. Liikennevirasto toteuttaa vuoden 2013 aikana kehittämishankkeena julkisen liikenteen kuljetuskustannusten keruujärjestelmän (JUKU). Sen tarkoituksena on kehittää nykyistä Seitti-tietojen keruu- 7

8 prosessia ja muodostaa tiedoista erillinen kuntien henkilökuljetusten kustannukset sekä joukkoliikenteen kustannukset sisältävä sähköinen valtakunnallinen palvelu. Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistuvat omalta osaltaan palvelun kehittämiseen ja raportoivat joukkoliikenteen kustannustiedot ko. palveluun sen valmistuttua. Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistuu kohdassa 3 mainittujen Lappeenrannan kaupungin kehittämishankkeiden ohjausryhmien työskentelyyn resurssiensa puitteissa. Sopimusosapuolten hankekohtainen kustannustenjako käsitellään ohjausryhmissä. ELY-keskukselle toimitetaan kehittämishankkeista normaalien kokousaineistojen lisäksi jäljennökset hankkeen hankinta-asiakirjoista ja sopimuksista. Liikennevirasto suorittaa korvauksen Lappeenrannan kaupungille sekä hintavelvoitteiden että ostoliikenteen osalta kunkin vuoden kuudelta ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta sen jälkeen, kun se on vastaanottanut liitteiden 3, 4, 5 ja 6 mukaiset seurantatiedot ja muut mahdolliset valtionavustuspäätöksessä vaaditut tiedot. Lappeenrannan kaupunki toimittaa seurantatiedot Liikennevirastolle vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta elokuun loppuun mennessä ja koko vuodelta tammikuun loppuun mennessä. Liikennevirasto maksaa korvaukset, kun tarvittavat selvitykset Lappeenrannan kaupungilta on korvausten maksamista varten saatu. 7. AIESOPIMUKSEN TOTEUTUSAIKA JA TARKISTAMINEN Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimusta tarkistetaan tarvittaessa vuoden 2013 lopussa kun paikallisliikenteen kilpailutus ja sen kautta alkavan PSAliikennöintisopimuksen kustannusvaikutukset ovat tiedossa. Lisäksi tarkistuksen yhteydessä voidaan sopia uusista kehityshankkeista. Sopimuksen seurantaa varten järjestetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä sopimusosapuolten välinen seurantapalaveri, jossa laaditaan yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä, arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia sekä tarkennetaan tulevan vuoden toimenpiteitä ja rahoitusmahdollisuuksia. Ensimmäisen tarkistuksen yhteydessä sovitaan liikenne- ja viestintäministeriön rahoitustyöryhmän linjausten sovittamisesta tähän sopimukseen. xx.xx.2013 Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki Kaakkois-Suomen Ely-keskus Kaakkois-Suomen Ely-keskus Tiina Tuurnala ylijohtaja Liikennevirasto Jenni Eskola joukkoliikenteen rahoitusasiantuntija Liikennevirasto 8

9 Liitteet: Lappeenrannan joukkoliikenne 2020 Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepoliittinen ohjelma raportti (Liite 1) Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosiraportti 2011 (Liite 2) Kaupunkilipun myynti ja rahoitus (Liite 3) Seutulipun myynti ja rahoitus (Liite 4) Valtionavustus palvelu- ja kutsujoukkoliikenneostoihin (Liite 5) Ostoliikenteen seurantatiedot (Liite 6) Arvio kehittämistoimenpiteiden kustannuksista ja kustannusjaosta (Liite 7) 9

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI 2013 JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta Projektin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin kaupunki Porin Linjat Oy Ramboll Finland Oy Sisältö Alkusanat...3 1. Tausta ja tavoitteet...4 1.1 Valtakunnallinen joukkoliikennestrategia...4 1.2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa NURMIJÄRVEN PILOTTI

Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa NURMIJÄRVEN PILOTTI 2012 Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa NURMIJÄRVEN PILOTTI Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa Nurmijärven pilotti Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 29.5.2011 WSP Finland Oy Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 2/64 Esipuhe Euroopan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2011 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä 2012 Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Simo Airaksinen Verkkojulkaisu pdf ISBN

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä. toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2011 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät 5 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN JUHA TERVONEN ERKKI JYLHÄ-OLLILA Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät Henriika Weiste, Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2012 15.3.2013 Sisäisiä julkaisuja 2/2013 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Sisällys 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Työryhmän mietintö

Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Työryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 49/2009 Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Työryhmän mietintö Helsinki, 2009 Julkaisun päivämäärä 30.11.2009 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA 2018... 2 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot