Luonnos Paltamon kunta (jäljempänä kunta), jonka kuntalaisia ja aluetta sopimus koskee.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos Paltamon kunta (jäljempänä kunta), jonka kuntalaisia ja aluetta sopimus koskee."

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaa SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus), joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavana viranomaisena ja Kunta: Paltamon kunta (jäljempänä kunta), jonka kuntalaisia ja aluetta sopimus koskee. 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli sen suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Tällä sopimuksella ei kuitenkaan muuteta joukkoliikennelain ja muun lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuunjakoa. Tässä sopimuksessa sovitaan: joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä, periaatteista ja menettelytavoista, kunnan järjestämien henkilökuljetusten ja ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen koordinoinnista kunnan osallistumisesta kuntalaisiaan palvelevan ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen kustannuksiin, kunnan alueella käytettävästä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja sen toteutuksesta asiakaspalvelupisteineen sekä kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen tietojen toimittamisesta valtakunnallisiin rekistereihin. Sopimuksen alkaessa noudatetaan lippu- ja maksujärjestelmän ja rahoituksen osalta tässä sopimuksessa kuvattuja menettelyjä. Siirryttäessä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmään tehdään sopimusmuutos täydentämällä sopimusta uutta lippu- ja maksujärjestelmää kuvaavilla liitteillä 2 ja 3, joiden yksityiskohtaisesta sisällöstä sopijapuolet neuvottelevat ja sopivat erikseen. Tämä sopimus koskee joukkoliikennelain (869/2009) mukaisten siirtymäajan liikennöintisopimuksien lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 alusta lukien EU:n palvelusopimusasetuksen (EY-1370/2007, jäljempänä PSA) mukaisesti järjestettyä

2 ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä. Sopimus korvaa sopijapuolten välillä tehdyn lippuyhteistyötä koskevan sopimuksen muutoin paitsi jäljempänä lueteltujen siirtymäajan liikennöintisopimusten ja niitä koskevien lisäasiakirjojen osalta, elleivät ELY-keskus ja liikenteenharjoittaja toisin erikseen sovi. Sopimuksen piiriin tulee todennäköisesti myöhemmin ELY-keskuksen nykyisiä ostoliikennesopimuksia sekä seuraavia siirtymäajan liikennöintisopimuksia korvaava PSA:n mukainen liikenne joko liikennöintisopimusten umpeutuessa tai aiemmin, mikäli sopimusosapuolet näin erikseen sopivat tai ELY-keskus irtisanoo sopimuksen joukkoliikennelain 62 8 momentin perusteella (suluissa sopimuksen umpeutumispäivämäärä): Siirtymäajan liikennöintisopimus ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus ( ) Ostoliikennesopimus ( ) Ostoliikennesopimus ( ) Ostoliikennesopimus ( ) Ostoliikennesopimus ( ) Ostoliikennesopimus ( ) Käyttöoikeussopimus ( ) Käyttöoikeussopimus ( ) Käyttöoikeussopimus ( ) Ostoliikennesopimus 9261 ( ) Käyttöoikeussopimus ( ) Ostoliikennesopimus 9255 ( ) Lisäksi sopimuksen kohteena on yhteistyön, liikennesuunnitteluperiaatteiden, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän sekä tietojen toimittamisen osalta myös kunnan järjestämät henkilökuljetukset ja täydentävät joukkoliikenteet. 3. Joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyö ELY-keskuksen vastuulla on toimialueensa joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen siten, kuin PSA, joukkoliikennelaki ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö edellyttävät. ELY-keskus määrittelee avoimen joukkoliikenteen palvelutason ja suunnittelee kunnan asukkaita palvelevan joukkoliikenteen yhteistyössä kunnan kanssa sekä vastaa tilaajana joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä. Hankinnoissa noudatetaan joukkoliikennelakia ja hankintalakia kun tehdään käyttöoikeussopimuksia ja pelkästään hankintalakia silloin kun tehdään liikennöintisopimuksia bruttomallilla. Joukkoliikenteen suunnittelussa tavoitteena on kunnan henkilökuljetusten sovittaminen avoimeen joukkoliikenteeseen. Hankintojen suunnittelun reunaehtoina ovat valtion ja kunnan talousarvioihin varatut määrärahat sekä ELY-keskuksen henkilöresurssit.

3 Kunta osallistuu joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn ja joukkoliikennepalveluiden suunnitteluun. Kunta täydentää tarpeen mukaan ELY-keskuksen hankkimaa liikennettä kunnan sisäisillä liikenteillä ja vastaa tilaajana niiden henkilökuljetusten ja täydentävien joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä kunnan sisäisessä liikenteessä, joita ei järjestetä tämän sopimuksen mukaisina ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvina joukkoliikennepalveluina. Mikäli kunnan henkilökuljetuksia sovitetaan osaksi ELY-keskuksen tilaamaa liikennettä, vastaa kunta edelleenkin niiden kustannuksista. ELY-keskus vastaa tilaajana sopimuksenaikaisesta yhteydenpidosta liikenteenharjoittajiin esimerkiksi mahdollisissa sopimusmuutoksissa, mutta neuvottelee aina kunnan kanssa ennen kuin päättää muutoksista, joilla on vaikutusta määriteltyyn palvelutasoon tai kustannuksiin. Kunta välittää ELY-keskukselle tiedon sopimuksen mukaista liikennettä koskevasta asiakaspalautteesta. 4. Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä 4.1 Lippu- ja maksujärjestelmä, siinä noudatettava taksajärjestelmä ja lipputuotteet Sopimuksen alkaessa sopimuksen kohteena olevassa ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvassa liikenteessä liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho vastaa lippuja maksujärjestelmän toteuttamisesta liikennepalvelujen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Liikenteenharjoittajan toteuttamassa lippu- ja maksujärjestelmässä noudatetaan matkan pituuteen perustuvaa kilometritaksaa. Järjestelmän lipputuotteet on kuvattu liitteessä 1. Myös kunnan hankkimissa täydentävissä joukkoliikennepalveluissa on käytössä liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä, jonka vaatimukset määritellään kunnan kilpailuttamisasiakirjoissa. Tavoitteena on, että kesäkuun alussa 2016 siirrytään vyöhykejakoon perustuvaan viranomaisten yhteiseen lippu- ja maksujärjestelmään. Tähän sopimuksen laaditaan viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen viranomaisjärjestelmään siirtymistä liitteet, joissa kuvataan lippu- ja maksujärjestelmä, käyttöön otettavat hintavyöhykkeet, lipputuotteet ja hinnat sekä sovitaan asiakaspalvelujen laajuudesta ja laadusta, järjestelmän piiriin tulevasta liikenteestä ja muista käyttöehdoista, kuten esimerkiksi kunnan velvoitteista silloin kun kunnan sisäisessä liikenteessä otetaan käyttöön viranomaisten lippujärjestelmä. Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus lisätään sopimuksen liitteeksi 2 ja järjestelmän vyöhykkeet ja käyttöön otettavat lipputuotteet liitteeksi 3. Sopijaosapuolet neuvottelevat liitteiden yksityiskohtaisesta sisällöstä erikseen. 4.2 Lippujen hintarakenne ja hintojen tarkistukset Sopimuksen alkuvaiheessa liikenteessä käytettävät liikenteenharjoittajan tai tämän valtuuttaman tahon toteuttaman lippu- ja maksujärjestelmän lipputuotteet, järjestelmän käyttöönottopäivän asiakashinnat ja käyttöoikeussopimuksissa liikenteenharjoittajalle maksettavat lipputulokorvaukset ovat liitteessä 1.

4 Liikenteenharjoittajien liikennöintisopimusten mukainen tulonmuodostus korvausten indeksitarkastuksineen sovitaan yksityiskohtaisesti ELY-keskuksen ja liikenteenharjoittajien välisissä liikennöintisopimuksissa. ELY-keskus päättää toimivalta-alueensa aikuisten kerta- ja sarjalippujen asiakashinnat. Nämä ELY-keskuksen vahvistamat matkalippujen asiakashinnat ja niiden perusteella määräytyvät liikenteenharjoittajan lipputulokorvaukset tarkistetaan kerran vuodessa Tilastokeskuksen laatiman linja-autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen vuosi-indeksin mukaan. Asiakashintojen indeksitarkistus tapahtuu kolmen desimaalin tarkkuudella ja näin saatavat asiakashinnat pyöristetään lähimpään 10 senttiin. Perusindeksinä on vuoden 2012 vuosi-indeksi. Sopimuksen alkaessa sopimuksen mukaisessa ELY-keskuksen tilaamassa liikenteessä käytetään lisäksi siirtymäajan sopimusten ja niiden lisäasiakirjojen mukaisia tuettuja kausi- ja sarjalippuja (kuntakohtaiset matkaliput), joiden hintarakenne ja hinnantarkistukset toteutetaan siten kuin voimaan jäävää siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaista liikennettä koskevassa ELY-keskuksen ja kunnan välisessä lippuyhteistyösopimuksessa on kuvattu ja käytännön toimissa noudatetaan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välistä edelliseen pohjautuvaa, voimassaolevaa sopimusta. Sopimuksen mukaisessa liikenteessä ei oteta uusia kuntakohtaisia lipputuotteita käyttöön ennen kuin siirrytään viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmään. ELY-keskus päättää myös mahdollisten muiden, liikenteenharjoittajan tarjouspyynnössään esittämien lipputyyppien käyttöönotosta, jolloin liitettä 1 päivitetään ko. lipputuotteiden osalta. Mahdollisista muista käyttöönotettavista lipputuotteista liikenteenharjoittajalle kuuluu vain asiakastulojen osuus, eikä ELY-keskus tai kunta maksa niistä mitään lipputukea. Mikäli Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen vuosi-indeksi julkaistaan tammikuun 18. päivään mennessä, vahvistaa ELY-keskus vuosittain helmikuun 1. päivään mennessä kerta- ja sarjalippujen asiakashinnat ja niiden mukaan määräytyvät liikenteenharjoittajalle maksettavat nousukohtaiset korvaukset kalenterivuodeksi kerrallaan. Vahvistetut asiakashinnat ja tarkastetut lipputulokorvaukset tulevat tällöin voimaan maaliskuun 1. päivänä. Jos vuosi-indeksi julkaistaan myöhemmin kuin 18. tammikuuta, siirretään mainittuja määräaikoja yhtä monta arkipäivää kuin julkaisuajankohdan ja tammikuun 18. päivän väliin on jäänyt arkipäiviä. Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän mukaiset lippujen asiakashinnat, liikenteenharjoittajalle maksettavat nousukorvaukset ja näiden indeksitarkistukset kuvataan sopimukseen myöhemmin liitettävässä liitteessä Palvelupisteet Sopimuksen alkuvaiheessa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho vastaa asiakaspalvelu- ja myyntipisteiden järjestämisestä seuraavissa kilpailutusasiakirjoihin vaatimuksena kirjattavissa taajamissa: Paltamo Lisäksi liikenteenharjoittajan toteuttamassa lippu- ja maksujärjestelmässä edellytetään, että matkakortteja voi ladata myös ajoneuvoissa.

5 5. Kunnan osallistuminen joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksiin 5.1 Kustannusten jakamisen periaatteet ja maksatus ennen viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottoa Sopimuksen alkaessa joukkoliikenteen alijäämän ja lippu- ja maksujärjestelmien kustannusten jaosta sovitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: -ELY-keskus vastaa sopimuksen mukaisessa liikenteessä liikennöintikorvauksen (käyttöoikeussopimuksissa käyttöoikeuskorvaus) maksamisesta. - kunta vastaa kuntakohtaisten matkalippujen tukiosuuden maksamisesta liikenteenharjoittajalle tai tämän valtuuttamalle taholle. ELY-keskus osallistuu tämän lipputuen kustannuksiin myöntämällä kunnalle vuosittain valtionavustusta joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen mukaisesti samoin periaattein kuin on sovittu kunnan ja ELY-keskuksen välisessä lippuyhteistyösopimuksessa voimaan jäävän siirtymäajan liikenteen osalta -kunnan opetustoimi ostaa peruskoululaistensa käyttöön liitteen 1 mukaisesti hinnoitellut koululaisliput ja maksaa niiden käytöstä liikenteenharjoittajalle matkustamisen mukaan ELY-keskuksen ja liikenteenharjoittajan välisen liikennöintisopimuksen mukaisesti. ELY-keskus on kuitenkin tilaajana velvollinen selvittämään mahdolliset koulumatkakustannusten laskutukseen liittyvät epäselvyydet. Vuoden 2014 aikana päättyvien siirtymäajan sopimusten ja ELY-keskuksen ostosopimusten kustannusten jaosta on sovittu liitteessä 4 kuvatulla tavalla. 5.2 Rahoituksen kehittäminen Siirryttäessä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmään (alustavasti kesästä 2016 alkaen) valtion joukkoliikennerahoitus kohdistetaan kunnan alueelle siten, että ELY-keskus ja kunta jakavat kuukausittain sopimuksen mukaisen liikenteen ja sen lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset kunnan kanssa yhteistyössä laadittuun rahoitussuunnitelmaan perustuvan kustannusjaon mukaisesti. Sopimuksen mukaiseen liikenteeseen, sen lippu- ja maksujärjestelmään tai hintavelvoitteiden kustannuksiin ei myönnetä enää erillistä harkinnanvaraista joukkoliikenteen valtionavustusta. Muihin kohteisiin valtionavustusta on mahdollista myöntää jatkossakin voimassaolevan joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen mukaisesti. ELY-keskus laatii vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kunnalle esityksen seuraavan vuoden joukkoliikenteen rahoitussuunnitelmasta, jossa huomioidaan palvelutasotavoitteet, tämän sopimuksen mukaisen liikenteen arvioidut kustannukset, arvioidut siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitteiden mukaiset kustannukset sekä henkilökuljetusten yhteissuunnittelulla tavoitellut kustannussäästöt, jotka ovat edellytyksenä yhteisrahoitteisille joukkoliikenteen palvelutason parantamisille. Liitteenä 5 on suunnitelmasta esimerkinomainen luonnos. Rahoitussuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran toukokuun loppuun 2014 mennessä.

6 ELY-keskus pyytää kunnalta lausunnon rahoitussuunnitelmasta ennen sen vahvistamista. Lopullisesti suunnitelma vahvistuu valtion budjetin vahvistamisen myötä. Rahoitussuunnitelma on voimassa vastaavan ajan kuin ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasopäätös ( ) ja sitä tarkistetaan vuosittain. Suunnitelma liitetään sen valmistuttua osaksi tätä sopimusta (korvaa liitteen 5). Siirryttäessä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmään tavoitteena on, että kuntien osuus liikennöintikorvauksesta ja lippu- ja maksujärjestelmän kustannuksista on puolet ja ELY-keskuksen puolet, mutta tavoitteeseen edetään vaiheittain huomioiden saavutetut kustannussäästöt henkilökuljetukset yhteen sovittavassa suunnittelussa. Vuonna 2015 kunnan osuus liikennöintikorvauksesta sekä lippu- ja maksujärjestelmien käyttökuluista vastaa euromääräisesti samaa tasoa kuin kunta käytti vuonna 2014 hintavelvoitteen korvauksiin huomioiden yleinen kustannustason kehitys. Vuodesta 2015 eteenpäin ELY-keskus määrittelee rahoitusosuudet rahoitussuunnitelmassa huomioiden kunnan alueen henkilökuljetusten kokonaisrahoituksen tason ja sen kehityksen, joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet, kuntalaisten joukkoliikenteen matkustuksen ja siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitteiden kustannukset. Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton myötä voidaan kustannustenjaossa hyödyntää järjestelmän tuottamia matkustajamäärä- eli nousutietoja. Henkilökuljetusten yhteissuunnittelua ja siihen käytettävää rahoitusta kehitetään henkilökuljetusten valtakunnallisen uudistushankkeen tuottamilla menettelytavoilla sekä joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tähän sopimukseen tehdään tarpeelliset säädösmuutosten edellyttämät tarkistukset. 6. Kunnan joukkoliikenne- ja henkilökuljetustietojen toimittaminen valtakunnallisiin rekistereihin Kunta ylläpitää internet-sivuillaan joukkoliikenneaiheisia sivuja, joilla on yleisen joukkoliikennetiedotuksen lisäksi ainakin linkit matka.fi-sivulle ja viranomaisten lippuja maksujärjestelmän internet-sivuille. Kunta vastaa katualueidensa osalta linja-autopysäkkitiedoista ja toimittaa Digiroad-järjestelmään tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista pysäkkitiedoista. Lisäksi kunta sisällyttää tilaamansa kaikille avoimen henkilöliikenteen liikennöintisopimuksiin liikenteenharjoittajalle velvoitteen toimittaa liikenteen aikataulu- ja reittitiedot joukkoliikennelain 57 mukaisesti valtakunnalliseen joukkoliikenteen koontitietokantaan kuukausi ennen liikenteen alkamista. Kunta velvoittaa liikenteenharjoittajan toimittamaan tiedot sähköisesti joko tallentamalla ne internet-pohjaisen työkalun avulla tai tiedonsiirtona sähköisen rajapinnan kautta. Liikenteenharjoittajan tulee toimittaa aikataulu- ja reittitiedot pysäkkikohtaisine ohitusaikoineen (arvioidut ohitusajat). Liikenteen muuttuessa tiedot on päivitettävä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Kunta valvoo tilaajana liikenteenharjoittajan velvollisuuden täyttämistä.

7 Lisäksi kunta toimittaa tilaamastaan kutsujoukkoliikenteestä tiedot valtakunnalliseen palveluun sekä tilaamaansa avointa joukkoliikennettä koskevat sopimus- ja seurantatiedot joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallintajärjestelmään (JUKU). Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntien ja toimivaltaisten viranomaisten tilastotiedon hallintaa sekä tarjota samoille tahoille koottua ja ajantasaista tietoa. Järjestelmään toimitetaan myöhemmässä vaiheessa tietoja myös kunnan henkilökuljetuksista sitä mukaa kun järjestelmän toiminnallisuutta kehitetään. ELY-keskuksella ja Liikennevirastolla on valtakunnalliseen koontitietokantaan ja JUKU-järjestelmään tallennettuihin tietoihin täysi käyttöoikeus mukaan lukien oikeus luovuttaa niitä edelleen kolmansille osapuolille. 7. Henkilöliikennetyöryhmä ELY-keskuksen toimialueen joukkoliikenneyhteistyön seurannasta ja valvonnasta vastaa ELY-keskus. Kunnan tai eri kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä varten ELY-keskus perustaa henkilöliikennetyöryhmän, johon kuuluu edustajia ELY-keskuksesta ja kunnista. ELY-keskuksen edustaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Kainuussa henkilöliikennetyötyöryhmän tehtävien hoito rakennetaan olevan alueellisen joukkoliikennetyöryhmän pohjalta. Työryhmässä oleva kunnan edustaja vastaa yhteydenpidosta ja yhteistyöstä eri hallintokuntien kesken siten, että ainakin joukkoliikenteen, koulukuljetusten sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetusten vastuualat tulevat työryhmässä kuulluiksi. Mikäli kunnassa ei ole henkilökuljetusvastaavaa, tulee kunnan muulla tavoin varmistaa eri hallinnonalojen kuulluksi tuleminen työryhmässä. Työryhmään voidaan nimetä myös joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavia muita viranomaisia edustavia asiantuntijajäseniä. Työryhmä kuulee tarvittaessa muitakin alan asiantuntijoita. Työryhmä voi tarvittaessa järjestäytyä alaryhmiin tai muutoin päättää tarkoituksenmukaisista toimintamuodoista esimerkiksi suhteessa siirtymäajan liikennöintisopimuksia koskeviin alueellisiin joukkoliikennetyöryhmiin. Työryhmä järjestää vähintään kerran vuodessa kokouksen tai muun tilaisuuden, jossa käsitellään ELY-keskuksen toimialueen joukkoliikenteen järjestämiseen sekä kehittämiseen ja kilpailuttamiseen liittyviä keskeisiä asioita. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki alueen joukkoliikennelupien haltijat. Työryhmän tehtävänä on seurata ja varmistaa tämän sopimuksen toteutuminen sekä seurata joukkoliikenteen kehittymistä ja henkilökuljetusten sovittamista joukkoliikenteeseen. Työryhmässä käsitellään ja tarvittaessa valmistellaan tässä sopimuksessa sopijaosapuolille vastuutetut tehtävät. Työryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. 8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

8 Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet, joista sopija puolet eivät kes kinäisin neuvotteluin pääse yksimielisyyteen, jätetään Kajaanin käräjäoikeuden ratkaista vaksi. 9. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan siitä, kun kirjallinen irtisanoutuminen on toimitettu toiselle osapuolelle. Jos ELY-keskusten väliset toimialueiden rajat muuttuvat, voi ELY-keskus siirtää tämän sopimuksen kunnan suostumuksella kokonaan tai soveltuvin osin sille ELY-keskukselle, jonka toimivaltaan liikenne siirtyy. Mikäli kunta liittyy seudullisen toimivaltaisen viranomaisen jäseneksi, siirretään sopimus kunnan suostumuksella seudulliselle toimivaltaiselle viranomaiselle noudattaen kuntien yhteistyösopimusta. 10. Sopimusmuutokset Mahdolliset muutokset sopimustekstiin tai sopimuksen liitteeseen tehdään ja vahvistetaan kirjallisesti, minkä jälkeen ne ovat osapuolia sitovia. 11. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Xssä kuun. päivänä 2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Paltamon kunta LIITTEET Liite 1. Lipputuotteet liikenteenharjoittajan toteuttamassa lippu- ja maksujärjestelmässä (asiakashinnat ja käyttöoikeussopimuksen liikenteenharjoittajalle maksettavat lipputulokorvaukset) Liite 2. Luonnos viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän kuvauksesta (sopimukseen lisätään myöhemmin kuvaus lippujärjestelmästä ja eri tahojen vastuista ELY-keskuksen ja kunnan neuvoteltua sisällöstä)

9 Liite 3. Sopimukseen lisätään myöhemmin kuvaus viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän vyöhykkeistä ja käyttöön otettavista lipputuotteista ELY-keskuksen ja kunnan neuvoteltua sisällöstä erikseen (järjestelmän käyttöönottopäivän asiakashinnat ja käyttöoikeussopimuksen liikenteenharjoittajalle maksettavat lipputulokorvaukset) Liite 4. Kustannusten jako vuonna 2014 päättyvien siirtymäajan sopimusten ja ELY-keskuksen ostosopimusten osalta Liite 5. Esimerkki kunnan joukkoliikenteen rahoitussuunnitelmasta vuosille (esimerkki korvataan varsinaisella kuntaa koskevalla rahoitussuunnitelmalla myöhemmin suunnitelman valmistuttu

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Liite 1. POSELY/1773/06.10.02/2013 Käyttöoikeussopimusmalli Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Kokkolan kaupunki HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Tämä lisäasiakirja on osa siirtymäajan liikennöintisopimusta 1 Sopijapuolet Toimivaltainen viranomainen:

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Sähköposti Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/2 POSELY/229/2017 15.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 1 (8) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 2 (8) Sisältö sivu Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja:

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja: MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 0295 022 500 Sähköposti kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Dnro KESELY/232/2015 REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Cygnaeuksenkatu 1 PL 250 40101 JYVÄSKYLÄ 0295 024 500 kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/2290/2014 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaajat: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Dnro Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite Veteraanikatu

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3.

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Dno VARELY/XXXX/2016 pp.kk.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite:

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde Sähköposti & internet

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta: Haukiputaan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2017 EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Sisällys 1. Raportin taustaa... 3 2. Vaasan kaupungin viranomaisalue... 3 3.

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN Tämä lisäasiakirja on osa Jyväskylän paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimusta. 1 Sopijapuolet Toimivaltainen

Lisätiedot

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2018 EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Sisällys 1. Raportin taustaa... 3 2. Vaasan kaupungin viranomaisalue... 3 3.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 28.11.2016 YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Asikkalan,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/3926/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ VARELY/2239/06.10.01/2013 1 (3) 5.12.2013 SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ Varsinais-Suomen ELY-keskus (ELY-keskus) ja Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta

Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta pp.kk.2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS KUOPION KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKEN- TEEN JÄRJESTÄMISTEHTÄVISTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS KUOPION KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKEN- TEEN JÄRJESTÄMISTEHTÄVISTÄ 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS KUOPION KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKEN- TEEN JÄRJESTÄMISTEHTÄVISTÄ 1. SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Kuopion kaupunki ja Siilinjärven

Lisätiedot

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY)

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5 SIIRTYMÄAJAN LIPPUYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta:

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

päivitetty , muutokset merkitty sinisellä

päivitetty , muutokset merkitty sinisellä KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 päivitetty, muutokset merkitty sinisellä SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097

Lisätiedot

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 11 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3.

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Tarjouskilpailu 2017/6 (VARELY/2895/2017) Sivu 1 / 5 MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio

Lisätiedot

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL Helsinki. Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö. Lappeenrannan kaupunki

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL Helsinki. Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö. Lappeenrannan kaupunki PALVELUSOPIMUS LIPPUJÄRJESTELMÄN TUOTTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Lausunto joukkoliikenteen järjestämiseen Kainuussa alkaen

Lausunto joukkoliikenteen järjestämiseen Kainuussa alkaen Kaupunginhallitus 128 07.05.2019 Lausunto joukkoliikenteen järjestämiseen Kainuussa 7.6.2021 alkaen 138/08.01.00/2019 KHALL 128 Lisätietoja antaa kuljetussuunnittelija Antti Komulainen puh. 044 7255 262

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

YHTEISTOIMINTASOPIMUS LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 21.6.2017 YHTEISTOIMINTASOPIMUS LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Asikkalan, Hartolan, Hollolan,

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet Tarjouskilpaulu 2017/1 (VARELY/378/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 1 Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa

Lisätiedot

Porin seudun joukkoliikenne

Porin seudun joukkoliikenne Porin seudun joukkoliikenne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Joukkoliikenneviranomainen ennen Porissa toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen oli Porin kaupunki Ulvilassa, Nakkilassa, Harjavallassa ja

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä:

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä: Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus, Versio 1.11.2013 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/1787/2016, 4.11.2016 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

OULUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1/5 YHTEISTOIMINTASOPIMUS OULUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen osapuolia ovat Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen

Lisätiedot

1 (3) Liitteet (1 kpl)

1 (3) Liitteet (1 kpl) 1 Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa 1. Sopijapuolet 1. ky (LSHP) 2. Enontekiön kunta 3. Inarin kunta 4. Kemijärven kaupunki 5. Kittilän

Lisätiedot

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto Jyväskylä 13.2.2013 Tuomo Kojo Linja- autoliitto Saadaanko kevää ään n 2013 aikana vastaukset mm. seuraaviin asioihin? Valtion ja kuntien rahoituksen riittävyys palvelutason parantamiseen ja bussiliikenteen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät 1 LOMAKE: YHTEISPALVELUSOPIMUS 9.2.2007; LUONNOS 1. Sopimusosapuolet 1.1. Toimeksisaaja(t) 1.2. Toimeksiantajat 1 2 3 4 5 6 2. Yhteispalveluntehtävät 2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

Lisätiedot

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013 Henriika Weiste WayStep Consulting SELVITYKSEN TAVOITTEENA löytää ratkaisu Mitkä ovat markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä käytettävät tuetut liput ja niiden

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA Kuopion seudun Sopimusluonnos 1 (5) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on stä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja UUDELV17175J2016 ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja UUDELV17175J2016 ympäristökeskus / Elinkeino-, liikenne- ja UUDELV17175J2016 ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskus MAKSUSITOUMUS Uudenmaan ELV-keskuksen ja Tuusulan kunnan välinen maksusitoumus Liikenteenharjoittaja:

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2018

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2018 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2018 Sisällys 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

SOPIMUS WALTTI -LIPPUTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ MARKKINAEHTOISESSA LII- KENTEESSÄ

SOPIMUS WALTTI -LIPPUTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ MARKKINAEHTOISESSA LII- KENTEESSÄ SOPIMUS WALTTI -LIPPUTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ MARKKINAEHTOISESSA LII- KENTEESSÄ 1 Sopijaosapuolet Toimivaltainen viranomainen Kuopion kaupunki (jäljempänä kaupunki) (Y-tunnus 0171450-7) Suokatu 42, 70110

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/550/2016, 14.4.2016 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Otteita LAL:n strategiatyöstä Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikennejärjestelmäpäivät Matkahuolto / Jyri Niemimuukko

Itä-Suomen Liikennejärjestelmäpäivät Matkahuolto / Jyri Niemimuukko Itä-Suomen Liikennejärjestelmäpäivät 2018 1.11.2018 Matkahuolto / Jyri Niemimuukko Miksi yhteentoimivuus kiinnostaa Matkahuoltoa? Matkahuollon palveluja käyttää valtakunnallisesti lähes 200 bussiyrittäjää

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2017

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2017 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 4 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Puitesopimus - Saimaan talous ja tieto

Puitesopimus - Saimaan talous ja tieto Kaupunginhallitus 28.5.2018 Liite 1 209 - Saimaan talous ja tieto Oy:n toimittamista asiantuntija-, projekti- ja jatkuvista palveluista Mikkelin kaupunki 20.6.2018 Asiakas: Mikkelin kaupunki Sivu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TURUN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Päivitys 30.3.2017 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen osapuolia ovat Liedon ja Ruskon kunnat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivallassa olevassa PSA-liikenteessä

Lisätiedot

Liikennepalvelulaki. Joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Liikennepalvelulaki. Joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennepalvelulaki Joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Laki liikenteen palveluista Joukkoliikenteen järjestäminen Taksiliikenteeseen muutoksia Digitalisuuden mahdollisuudet

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2011.2015 UUDELY49S/2015 Jakelun mukaan UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENNEMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Uudenmaan ELY-keskus on joukkoinkenteen

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot