SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄOHJE Sairaanhoitopiirin johtaja tarkistanut , 40/ VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 KOHDERYHMÄT Tieto sairaanhoitopiirin asioista ja niiden suunnitelluista muutoksista on satakuntalaisten lakisääteinen oikeus. Ilman oikeaa ja riittävää tietoa he eivät tunne sairaanhoitopiirin heille tarjoamia palveluita ja palveluperiaatteita. Viestinnän tavoitteina ovat erityisesti seuraavat seikat: - tukea potilaiden ja asiakkaiden hoitoa - parantaa satakuntalaisten mahdollisuuksia saada sairauksia ja hoitosekä asiakaspalveluita koskevia tietoja - tehostaa asiakaspalvelua ja lisätä asiakastyytyväisyyttä - tukea henkilökunnan rekrytointia ja perehdyttämistä - edistää henkilökunnan tietämystä omasta työyhteisöstään - tukea henkilökunnan sosiaalista kanssakäymistä - toimia hyvin myös poikkeusoloissa Sairaanhoitopiirissä toteutetaan aktiivista tiedottamisen periaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedottamisen tavoitteena on avoimen ja tiedotusystävällisen ilmapiirin luominen sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiirin henkilökunta ja päättäjät auttavat satakuntalaisia sairaanhoitopiiriä koskevien tietojen saannissa sekä osallistuvat myönteisesti asioita koskevaan julkiseen keskusteluun. Satakunnan sairaanhoitopiirin tiedotustoiminnan keskeisiä kohderyhmiä ovat: - potilaat ja asiakkaat - satakuntalaiset - jäsenkunnat ja sopimuskunnat - tiedotusvälineet - terveyskeskukset ja muut terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintayksiköt sairaanhoitopiirin toimialueella - terveydenhuollosta vastaavat valtion viranomaiset; erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, lääninhallitus - sairaanhoitopiirin henkilökunta 1

2 3 VIESTINNÄN PERIAATTEET 3.1 Luotettavuus Tietojen on oltava oikeita, oikea-aikaisia, luotettavia ja mahdollisimman täydellisiä. 3.2 Tasapuolisuus Tiedotustoiminnassa tulee tasapuolisesti ja avoimesti esittää asiaan liittyvät sekä myönteiset että kielteiset puolet 3.3 Ymmärrettävyys Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa ja yhteyksiinsä liitettyinä. Tiedotettaessa on käytettävä yleiskieltä ja vältettävä erikoissanastoa. 4 VIESTINTÄORGANISAATIO 5 ULKOINEN VIESTINTÄ 5.1 Välitön ja välillinen tiedottaminen Sairaanhoitopiirin ulkoista ja sisäistä tiedotustoimintaa johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin toiminnasta ja hallinnosta sekä taloudesta tiedottaa sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen erikseen määräämänsä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon yleisestä tiedottamisesta huolehtii johtajaylilääkäri ja hoitotyön yleisestä tiedottamisesta huolehtii hallintoylihoitaja. Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen sekä johtokunnan toiminnasta antavat lisäksi tietoja niiden (1.) puheenjohtajat. Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen sekä johtokuntien ja toimikuntien esityslistojen ja päätösten tiedoksi saattamisesta julkisille tiedotusvälineille huolehtii toimielimen sihteeri ja ao. päätöksessä mainittu lisätietoja antava viranhaltija. Sairaanhoitopiirin toimialueen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta huolehtii toimialueen johtaja, liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin virallinen kanta perustuu yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen päätöksiin. Normaalin sananvapauden puitteissa jokaisella sairaanhoitopiirin palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus lausua henkilökohtainen mielipiteensä, mutta siten, että lausunnonantaja esiintyy yksityishenkilönä ja siten, ettei kannanottoa voi tulkita sairaanhoitopiirin viralliseksi lausunnoksi tai kannanotoksi. Tiedottaminen voidaan jakaa välittömään eli suoraan tiedottamiseen ja välilliseen tiedottamiseen. Suoraa tiedottaminen on silloin, kun sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluva henkilö henkilökohtaisesti pyrkii välittämään viestin hänelle tai niille, joita asia koskee. Suoran tiedotuksen keinoja ovat kuntakäynnit, 2

3 tiedotus-, keskustelu- ja muut tilaisuudet, ilmoitustaulut, esitteet, kirjeet, asiakaspalvelu jne. Välillistä tiedotustoimintaa edustaa joukkoviestimien kautta laajasti esim. potilaille tai kuntalaisille jaettava tieto. 5.2 Tiedottamisen periaatteet ja keinot Aktiivinen tiedotuspalvelu Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen esityslistat toimitetaan jäsenkunnille ja maakunnallisille tiedotusvälineille etukäteen. Periaatteena on, että tiedot ja tiedotteet annetaan samanaikaisesti ja samansisältöisenä kaikille tiedotusvälineille Tiedotustilaisuudet Tiedotustilaisuus järjestetään, kun on tarvetta syventää ja selventää julkisuuteen saatettua asiaa keskusteluin tai havaintomateriaalin avulla Radio- ja televisio-ohjelmat sekä lehtiartikkelit Tiedotustilaisuudessa ovat läsnä ainakin ne luottamushenkilöt ja/tai viranhaltijat, joiden tehtäväalueeseen kyseinen aihe kuuluu. Tiedotustilaisuuden jälkeisiin haastatteluihin ja lisätiedusteluihin on varauduttava ja lehdistölle jaettava asiasta kirjallinen tiivistelmä. Jos toimialueilta tehdään radio- tai televisio-ohjelmia tai toimintaa käsitellään esim. laajoissa lehtiartikkeleissa, on tästä ilmoitettava toimialueen johtajalle ja lisäksi kirjaamoon Kuvausluvat Sairaanhoitopiirin kiinteistöalueilla suoritettavia kuvauksia varten pitää olla kuvanottolupa ao. henkilöitä kuvattaessa. Mikäli kyseessä on haastateltavan henkilökuva, yleinen ulkokuva tai muu neutraali kohde, pitää kuvauksesta sopia haastateltavan / kuvattavan henkilön kanssa Asiatietojen tarkistaminen Mikäli halutaan kuvata esim. sairaalaa tai kuntoutuskeskusta sisältä, toimintaa tai henkilökuntaa, niin kuvausluvan myöntää ao. toimialueen johtaja tai huollon johtaja. Potilaita, asiakkaita tai henkilökuntaa kuvattaessa on kuvauksen kohteelta tai hänen holhoojaltaan intimiteettisuojan vuoksi pyydettävä etukäteen kuvaus- ja julkaisulupa ja kerrottava kuvauksen syy ja käyttötarkoitus. Sairaanhoitopiirin johtaja on hyväksynyt tästä asiasta erillisen ohjeen. Haastattelun antaneella on oikeus saada tietää ennakolta, missä tiedotusvälineessä ja millaisessa yhteydessä hänen lausuntonsa julkaistaan. Haastattelun antaneella on oikeus tarkistaa oma osuutensa lopullisesta tekstistä tai ohjelmasta. Tästä on sovittava viimeistään haastattelun yh- 3

4 5.3.6 Virheellisten tietojen oikaisu Yleisönosastokirjoitukset 6 SISÄINEN VIESTINTÄ 6.1 Sisäisen tiedottamisen vastuu teydessä. Tarkistuksessa haastateltu voi korjata asiavirheet sekä oikaista väärinkäsitykset. Lyhyitä uutisotsikoita lukuun ottamatta myös televisio- ja radioohjelmien ennakkokatseluun ja -kuunteluun on pitää olla vaadittaessa oikeus. Lehdissä esiintyvät sairaanhoitopiiriä koskevat asiavirheet sekä väärinkäsitykset korjaa vastineella tai oikaisulla lausunnon antaja, mikäli hänet mainitaan nimeltä tai hänet voidaan muuten tunnistaa Sairaanhoitopiirin toimintaan julkisuudessa esim. mediassa esiintyvät virheellisyydet korjaa ensisijassa ao. toimialueen johtaja. Perustuslain 12 :n mukaan jokaisella kansalaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä. Lain sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 8 :ssä säädetään, että yksityisellä henkilöllä, jolla on perusteltu syy katsoa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai niihin rinnastettavissa, toistuvasti lähetettävässä ohjelmassa esitetyn viestin loukkaavan itseään, on oikeus saada vastine julkaistuksi samassa julkaisussa tai ohjelmassa. Saman lain 10 :n mukaan vastaavan toimittajan on julkaistava vastine tai oikaisu maksutta ja ilman viivytystä asianmukaisessa laajuudessa ja samankaltaisella tavalla kuin vastine- tai oikaisuvaatimuksen teksti. Yleensä lehdet oikaisevat itse pyydettäessä virheellisen tiedon. Oikaisusta neuvotellaan tavallisesti puhelimitse lehden toimituksen kanssa. Kaikki vastineet ja oikaisut toimitetaan medialle kirjallisina ja tiedoksi myös kirjaamoon. Yleisönosastoilla esitettyihin asiallisiin kirjoituksiin, joissa on henkilön nimitiedot, vastataan. Vastauksen laatii ao. toimialueen johtaja. Sisäisessä tiedottamisessa pätevät samat vastuusäännöt ja periaatteet kuin ulkoisessakin tiedottamisessa. Sisäisessä tiedottamisessa korostuu kuitenkin erityisesti jokaisen esimiesasemassa olevan velvollisuus välittää tietoa omassa työyksikössään ja pitää alaisensa ajan tasalla työhön ja sairaanhoitopiirin toimintaan liittyvissä asioissa. Jokaisella työntekijällä on myös oikeus vaatia esimieheltään työhön ja organisaatioon liittyviä tietoja. Sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistoimintaa koskevasta tiedottamisesta sairaanhoitopiirissä, seurata sairaanhoitopiirin sisäistä tiedotustoimintaa sekä tehdä sitä koskevia aloit- 4

5 6.2 Henkilöstöasioista tiedottaminen 6.3 Suunnittelusta ja seurannasta tiedottaminen teita tiedotuksesta vastaaville sairaanhoitopiirin toimielimille/viranhaltijoille. Sairaanhoitopiirin henkilöstöasioista on tiedotettava asianmukaisesti. Henkilöstösuunnitelmat on saatettava henkilöstön tietoon ja erityistä huomiota on kiinnitettävä henkilöstön omiin tehtäviin liittyvien asioiden tiedottamiseen. Henkilöstöä tiedotetaan mm. työhön liittyvistä ohjeista ja määräyksistä sekä tehtäviin liittyvistä tavoitteista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi on tiedotettava työpaikkaan, työn suorittamiseen ja työoloihin liittyvistä asioista ja niiden muutoksista. Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti henkilökohtaisesti, työpaikkakokouksissa ja sairaanhoitopiirin intranetin välityksellä sekä muulla sisäisellä tiedottamisella. Keskitetysti tiedotettavista henkilöstöasioista huolehtii henkilöstöjohtaja ja vain tiettyä yksikköä koskevista henkilöstöasioista tiedottaminen on kunkin yksikön ao. esimiehen vastuulla. Sairaanhoitopiirin strategian ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaan osallistuvat sekä luottamushenkilöt että sairaanhoitopiirin henkilöstö. Hyvään hallintoon kuuluu avoin tiedottaminen henkilöstölle suunnitelmien ja asiakirjojen valmistelu-, käsittely- ja päätösvaiheissa. Hyvä tiedottamiskanava on myös sairaanhoitopiirin intranet. Sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon Intranet-sivuilla ylläpidetään ajantasaista tietoa ja ohjeistusta suunnitelmien ja asiakirjojen laadinnasta ja raportointiperiaatteista, joista huolehtii hallintopäällikkö tai hänen määräämänsä. 7 Viestinnän keinot Sisäinen tiedottaminen on muodoltaan kirjallista tai suullista tiedonvälitystä. Sisäisen tiedottamisen keinoina toimivat esim. - Yhteistoimintasopimuksen mukaan pidettävät osasto- ja työpaikkakokoukset - Erilliset aihekohtaiset tiedotustilaisuudet henkilökunnalle - Viikkotiedote Kesti - Sähköiset viestimet internet ja intranet - Henkilöstö- ja sidosryhmä - lehti Vinkkeli 5

6 - Potilasillat ja omaistenpäivät 8 Tiedustelut ja lisätiedot Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Liisa Kotka Yhteystiedot: - puhelin , sähköposti Sairaanhoitopiirin johtaja tarkistanut , 40/2011 ohjeen. 6

LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS

LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton yhteinen tiedotussuositus Tiedotussuosituksen valmistellut työryhmä Hannu Halila, pj. Suomen Lääkäriliitto

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ 1 yrityksen sisäinen viestintä Viestinnän tehtävä yrityksen sisällä Yrityksen johtaminen ja toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen läpivienti sekä yrityskulttuurin

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot