Itä-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja toiminta-analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja toiminta-analyysi"

Transkriptio

1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Itä-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja toiminta-analyysi Raportti Ilkka Vohlonen, Mika Keinänen, Matti Liukko, Veli Koistinen FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY

2 Raportti 1 (25) Ilkka Vohlonen, Mika Keinänen, Matti Liukko, Veli Koistinen Sisällysluettelo 1 Tausta Tavoitteet Menetelmät ja aineistot Aineistot Menetelmät DRG-pisteisiin perustuvan laskentamenetelmän kuvaus DRG-ryhmittelyn kuvaus Sairaalan tai erikoisalan tuotoksen kuvaaminen DRG-pistesummalla DRG-pisteen hinta taloudellisuuden ja tuottavuuden määritelmänä Erikoissairaanhoidon kysyntä ja kysynnän Break-even piste (BEP) Muut menetelmät Tulokset koskien ISSHP:n erikoissairaanhoidon toimintaa ja taloutta (tavoite 1) Erikoissairaanhoidon käyttö kunnittain toteuma- ja odotusarvot Erikoissairaanhoidon tuotantokustannukset sairaanhoitopiireittäin Erikoissairaanhoidon BEP-arvot indikaattoreittain eri alueilla Erikoissairaanhoidon kustannukset ja laatu sairaanhoitopiireittäin Erikoissairaanhoidon tarpeen vaihtelu kuntakoon mukaan Tulokset koskien Savonlinnan keskussairaalan päivystystason muutoksen vaikutuksia(tavoite 2) Yhteistyösuuntien taloudellinen vertailu Arviot toimintamallien kustannus-, hoitopäivä- ja potilasvirtavaikutuksista Arvioitu vuodeosastopaikkojen muutos SKS:ssa Potilasvirtojen ohjautuminen lähimmän hoitopaikan mukaan ISSHP:n perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tilanteen arviointi (tavoite 3) Johtopäätökset ja ehdotetut jatkotoimenpiteet Johtopäätökset Yhteenveto Ehdotetut jatkotoimenpiteet Liitteet Liite 1 Erikoissairaanhoidon käytön kuntakohtaiset profiilit

3 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 1 (24) Itä-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja toiminta-analyysi 1 Tausta Toimeksiannon taustalla olivat Itä-Savon sairaanhoitopiirin (ISSHP), sen jäsenkuntien (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava ja Rantasalmi) ja Oy Audiapro Ab:n välisesti käydyt keskustelut sairaanhoitopiirin tarpeesta toteuttaa eräitä sen palveluiden käyttöön liittyviä taloudellisia ja toiminnallisia analyysejä. Keskusteluissa nousi esille tarve luoda jäsenkuntien käyttöön alueen erikoissairaanhoitoa koskeva taloudellinen ja toiminnallinen pohja-aineisto sekä alustava näkemys siitä, miten sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaiden erikoissairaanhoito olisi taloudellisinta ja laadukkainta toteuttaa tulevaisuudessa. Oy Audiapro Ab:n, sittemmin lähtien FCG Tietojohtaminen Oy:n tutkimusjohtaja ja Itä-Suomen yliopiston professori Ilkka Vohlonen esitteli Audiapron palveluvalikoimaan kuuluvia taloudellisia analyysejä ISSHP:n sidosryhmille (kuntajohtajaneuvottelukunnalle) Kokouksen tulosten perusteella sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen pyysi Audiaprolta tarjouksen eräistä Diagnosis Related Grouping (DRG) ryhmittelyyn perustuvista taloudellisista ja toiminnallisista analyyseistä. Tämä dokumentti on näitä ISSHP:n talouden ja toiminnan analyysejä koskeva loppuraportti. Pääosa projektin talouslaskennasta toteutettiin projektiaikataulun mukaisesti välisenä aikana. Projektiryhmä sai lisäaikaa työn toteuttamiselle ja raportoinnille siten, että työn lopputulokset esiteltiin Ilkka Vohlosen toimesta ISSHP:n Kuntajohtajaneuvottelukunnan kokouksessa alustavia laskelmia siis tarkennettiin lisäaikana välillä. Oy Audiapro Ab on siirtynyt Kuntaliitto-konsernin sisäisessä yrityskaupassa FCG Finnish Consulting Groupin omistukseen. 2 Tavoitteet Tämän projektin tavoitteet olivat seuraavat: 1. Toteuttaa erikoissairaanhoidon talouden ja toiminnan analyysi ISSHP:n jäsenkuntien näkökulmasta, verraten ISSHP:ssä toteutettujen palveluiden kokonaisuutta verrokkikohteisiin. Erityisinä fokusalueina olivat päivystystoiminta, kirurgia sekä synnytysten järjestäminen.

4 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 2 (24) 2. Arvioida taloudellisia sekä toiminnallisia (potilasvirtojen) vaikutuksia, jos Savonlinnan keskussairaalan päivystysvalmiutta muutetaan erityistasolta (II-taso) perustasolle (I-taso). 3. Toteuttaa ISSHP:n jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen taloudellinen ja toiminnallinen analyysi koskien niitä terveyspalveluiden osia, joiden voi olettaa kuuluvan tapahtuvien vaikutusten piiriin Savonlinnan keskussairaalan toimintaroolin mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuessa. Tavoitteen 3 toteuttamista kuitenkin projektin aikana lykättiin, ja analyysissä keskityttiin tilaajan toivomuksesta erikoissairaanhoidon tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointiin. Tavoitteen 3 toteuttamiseen varattu resurssi käytettiin siten kohtien 1-2 syvempään ja laajennettuun tarkasteluun: tavoitteen 3 osalta toteutettiin vain kevyt tilannekartoitus ja tavoitteiden määrittely mahdollista jatkoselvittämistä varten. Yllä mainittujen seikkojen lisäksi tavoitteena oli esittää kohtien 1-2 analyysien perusteella strategisia näkökohtia sille, onko talouden ja toiminnan numeerisen analyysin näkökulmasta mahdollisuuksia jatkaa synnytys- ja päivystyskirurgiatoimintaa Savonlinnan keskussairaalassa, ja tasapainoisesti tämän strategisen kysymyksen rinnalla, mitä etuja ja haittoja taloudellisista sekä toiminnallisista näkökulmista olisi tuottaa ISSHP:n jäsenkuntien tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut syvemmässä yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon tai Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirien kanssa. 3 Menetelmät ja aineistot 3.1 Aineistot ISSHP:n jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelukäytön osalta käytettiin pohja-aineistoina tarkasteltavien sairaanhoitopiirien (ISSHP, ESSHP, PKSSK, PSSHP) hoitoilmoitusrekistereitä. Taloudellisina pohjaaineistoina tarkasteltiin sairaala- ja erikoisalatason (tai toimiyksikkötason) tilinpäätöstietoja tarkasteltavia sairaanhoitopiirejä koskien. Toimeksiannon analyyseissä käytettiin kaikilta osin vuoden 2010 pohja-aineistoja, jotka olivat hankeresursoinnin kannalta kustannustehokkaimmat käytettävissä olevat aineistot.

5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 3 (24) 3.2 Menetelmät Erikoissairaanhoidon taloudellisessa ja toiminnallisessa analyysissä (tavoite 1) käytiin läpi seuraavat tarkemmat analysoitavat seikat: 1. Erikoissairaanhoidon käyttö kunnittain toteumat ja odotusarvot. 2. Erikoissairaanhoidon tuotantokustannusten selvittäminen (DRGpisteen hinnan laskeminen) ISSHP:ssä sekä verrokkisairaanhoitopiireittäin, 3. Erikoissairaanhoidon BEP-arvot, eli kysynnän kriittisten pisteiden laskenta ja vertailu kysyntäennusteisiin indikaattoreittain eri alueilla. 4. Erikoissairaanhoidon kustannusten ja laadun vertailu sairaanhoitopiireittäin, 5. Erikoissairaanhoidon tarpeen vaihtelun arviointi ISSHP:ssä kuntakoon mukaan, Tavoite 2 toteutettiin perustuen yhteistyöhön ISSHP:n lääkäreiden (vaihtoehdot I III) sekä FCG:n verkostoasiantuntijan, ISSHP:n selvitysmiehen Arto Alangon (vaihtoehto IV) arvioihin päivystystason muutosten vaikutuksista, jotka FCG:n asiantuntijan kanssa muutettiin DRG-järjestelmän mukaiseen numeeriseen muotoon, eli hoitojaksojen sekä avohoitokäyntien määriksi sekä niiden siirtymien taloudellisiksi vaikutuksiksi. Yllä mainitut erikoissairaanhoidon käyttöä, toimintaa ja kustannuksia koskevat analyysit toteutettiin perustuen Diagnosis Related Grouping (DRG) tuotteistukseen sekä sen sovelluksiin. ISSHP:n palvelutuotantoa ja sen kustannuksia verrattiin valittuihin verrokkikohteisiin: Pohjois- Savon sairaanhoitopiiriin, Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin ja Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymään. 3.3 DRG-pisteisiin perustuvan laskentamenetelmän kuvaus DRG-ryhmittelyn kuvaus DRG on erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden hoitojaksojen ryhmittelyn algoritmi, jolla kaikki erikoissairaanhoidossa hoidetut potilaat voidaan luokitella noin 500 eri DRG-ryhmään, sen sijaan, että tarkasteltaisiin yli eri diagnoosia tai yli eri hoitotoimenpidettä. Hoitojaksoksi määritellään ajanjakso, joka alkaa potilaan tullessa erikoissairaanhoidon vastuulle (saapuu sairaalaan) ja joka loppuu, kun potilas poistuu sairaalasta. (Aaltonen ym )

6 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 4 (24) Sairaalan tai erikoisalan tuotoksen kuvaaminen DRG-pistesummalla Eri DRG-ryhmiin kuuluvien potilaiden hoidon vaativuustasoa, siis yhden potilaan hoidon vaatimaa odotettavissa olevaa resurssitarvetta, kuvataan kunkin DRG-ryhmän painokertoimella. Painokerroinsarjat laaditaan vertaamalla kuhunkin DRG-hoitojaksoon liittyvien välisuoritteiden kustannusten summia. Välisuoritteita potilaan episodin aikaisessa hoidossa ovat joko muuttuvia tai kiinteitä työpanoksia (tilat ym.), tarvikkeita (lääkkeet ja implantit) tai sellaisia jota voidaan pitää osittain kumpaankin ryhmään kuuluvana (eri terveydenhuollon ammattilaisten työpanos). Helposti hoidettavien (ns. normaalien potilaiden) DRG-painokerroin on paljon pienempi kuin hoidon vaatimustasoltaan vaikeiden potilaiden DRG-painokerroin. Kun kunkin potilasryhmän koko (eri DRG-ryhmiin kuuluvien potilaiden määrä) kerrotaan kyseisen potilasryhmän DRGpainokertoimella, voidaan laskea kohteena olevan sairaanhoitopalveluja tuottavan yksikön antaman sairaanhoidon määrä DRG-pisteiden summana. DRG-pisteiden kokonaissumma kuvaa siten sairaalan tai sen yksikön kokonaistuotosta se voi olla hoitanut paljon helppohoitoisia potilaita tai pienemmän määrän vaikeaa hoitoa edellyttäviä potilaita. (Aaltonen ym ) DRG-pisteen hinta taloudellisuuden ja tuottavuuden määritelmänä Kun tiedetään sairaalan tai jonkin muun kohteena olevan yksikön (esim. sairaanhoitopiiri) tuottamien palvelujen DRG-pisteiden kokonaismäärä, voidaan kyseisen yksikön kokonaiskustannukset (panos) jakaa tällä DRG-pistemäärällä (tuotos). Jakolaskun tuloksena saatu luku, kustannukset / DRG-piste, kuvaa kyseisen sairaalan taloudellisuutta, ja käänteislukuna tuottavuutta. (katso kuva 1, seuraava sivu) DRG-pisteen hintaa voidaan verrata muiden yksiköiden DRG-pisteiden hintoihin/kustannuksiin. Oleellista DRG-pisteen hintaa laskettaessa on se, että jakolaskussa osoittaja (kustannukset) ja nimittäjä (DRG-pisteet) kohdistuvat samaan organisaatioon tai sen osaan, eli kuvaavat saman toimiyksikön oman toiminnan palvelutuotosta ja tämän todellisia kokonaiskustannuksia. Vertailukelpoisuuden varmistamiseksi on myös kustannusten laskentatapojen vastattava toisiaan niissä yksiköissä, joiden palvelutuotannon hintaa halutaan verrata. Tässä selvityksessä on käytetty joko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottajakohtaisia kustannustietoja, joiden vertailukelpoisuuden eteen on tehty runsaasti työtä ns. Benchmarking-hankkeessa, tai ISER:n TUOTA-hankkeen pohjaaineistoja, joissa vertailukelpoisuus varmistettiin kussakin sairaanhoitopiirissä laskenta-asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Kuvaus kustannusten yhtenäisestä laskentatavasta on esitetty

7 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 5 (24) esimerkiksi THL:n tilastoraportissa Sairaaloiden tuottavuus 2010 (Häkkinen 2012). Kuva 1. DRG-pisteen hinnan laskennan menetelmä. Kun tiedetään DRG-pisteen hinta kussakin tarkasteltavassa sairaanhoitopiirissä, sekä kunnan väestön erikoissairaanhoidon tyypillinen määrä vuodessa (DRG-pisteiden summa), voidaan näiden tulona arvioida eri palvelutuotantopaikkoja vaihtoehtoisina yhteistyösuuntina niiden taloudellisuuden ja hoidon kokonaiskustannusten kannalta (kohta 4.2.). 3.4 Erikoissairaanhoidon kysyntä ja kysynnän Break-even piste (BEP) Tuotantotalouden perusperiaatteiden mukaisesti voidaan laskea se kysynnän (palveluiden käytön) taso, jossa tuotettujen palvelujen määrän ja vastaavan hinnan perusteella määräytyvät tulot vastaavat palvelutuotannon kokonaiskustannuksia, jotka muodostuvat kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista. Tästä tuotettujen palvelujen määrästä käytetään nimitystä Break-Even-Point (BeP) tai suomalaisittain kriittinen piste. (Shim ja Siegel 1997)

8 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 6 (24) 3.5 Muut menetelmät Kriittinen piste lasketaan jakamalla palvelutuotannon kiinteät kustannukset palveluiden yksikköhinnan ja muuttuvien kustannusten erotuksella. Toisin sanoen kiinteät kustannukset jaetaan yhden palvelun tuottamisesta saatavalla katteella. Tällöin saadaan tuloksena se palveluiden määrä, joka tietyssä aikayksikössä (tässä arvioinnissa vuoden aikana) on tuotettava, että kiinteät kustannukset voidaan kattaa, ja tulot sekä menot ovat tasapainossa. (Shim ja Siegel 1997) Kun kriittistä pistettä ja nykyistä palveluiden kysyntää viiden vuoden keskiarvona verrataan toisiinsa, saadaan konkreettisesti esitettyä nykyisten kiinteiden tuotantopanosten (mm. päivystyksen varallaolo) mahdollinen vajaakäyttö. Asian konkretisoinnissa käytettiin kahtatoista tyypillistä indikaattori-hoitojaksoryhmää. (kohta 4.3.) Kohdassa 4.1. kuvatut hoitojaksototeumat tarkoittavat DRG-pakettien eli yksittäisten sairaalakäyntien määrää vuodeosastohoitoa ja päiväkirurgiaa koskien. Odotusarvo käytölle on laskettu kansallisista HILMO-tiedoista ikä- ja sukupuolivakioidusti. Toisin sanoen odotusarvo kuvaa sitä määrää hoitojaksoja, joita kullekin kunnan väestölle vuosittain voitaisiin arvioida kertyvän, jos väestön sairastavuus olisi ikä- ja sukupuolivakioidusti samanlainen kuin koko maassa keskimäärin. Luvut on laskettu kolmen vuoden keskiarvoina. Kohdassa 4.4. on taulukossa vertailtu verrokeittain sekä Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot (TUOTA) -hankkeessa laskettuja indikaattoriryhmittäisiä yksikköhintoja, että THL:n Perfecthankkeen eräitä laatua kuvaavia mittareita ko. indikaattoreita koskien. Indikaattorit olivat tekonivelleikkaus, aivoinfarkti ja sydäninfarkti. Ne valittiin tarkasteluun laatutiedon saatavuuden vuoksi muiden terveysongelmien hoidon laadusta on tällä hetkellä Suomessa saatavilla niukasti vertailukelpoista tuottajakohtaista tietoa. Kohdan 4.5. laskentamenetelmä ja perusteet ovat kuvattu Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko -raportissa (Vohlonen ym. 2011).

9 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 7 (24) 4 Tulokset koskien ISSHP:n erikoissairaanhoidon toimintaa ja taloutta (tavoite 1) 4.1 Erikoissairaanhoidon käyttö kunnittain toteuma- ja odotusarvot Alla kuvassa 2 on esitetty Itä-Savon jäsenkunnittain kolmen vuoden keskiarvona laskettu erikoissairaanhoidon käyttö ISSHP:ssä. Lukua on verrattu kansalliseen odotusarvolukuun erikoissairaanhoidon käytölle. Toteuma- ja odotusarvoluvut ovat hoitojaksojen määriä erikoissairaanhoidon laitoshoidossa, mukaan lukien päiväkirurgian mutta pois lukien avohoidon. Kuva 2. Erikoissairaanhoidon käytön toteumat ja odotusarvot ISSHP:n alueella. Kuvan 2 perusteella voidaan todeta, ettei toteuma ole vuosina ylittänyt minkään ISSHP:n jäsenkunnan osalta odotettua palvelukäytön määrää. Näin ollen voidaan todeta, ettei ISSHP:n jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käytössä ole havaittavissa merkittävää ylikäyttöä. Lisäksi liitetaulukoista (sivut 23 26) selviää, että työnjako Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja KYS:n välillä toimii kunnittain samalla tavalla eri potilasryhmissä. Kuntakohtaiset sekä MDC-luokittaiset (erikoisalakohtaiset) tarkemmat erikoissairaanhoidon käyttöprofiilit on esitetty liitteessä yksi.

10 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 8 (24) 4.2 Erikoissairaanhoidon tuotantokustannukset sairaanhoitopiireittäin Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty erikoissairaanhoidon tuotantokustannukset ISSHP:n jäsenkunnittain, jos kunnan koko väestön hoito toteutettaisiin Itä-Savon eri verrokkipiireissä. Laskenta perustuu DRG-pisteiden hintojen sekä kuntakohtaiseen kolmen vuoden keskiarvona laskettuun tyypilliseen vuosittaiseen tarvittavan sairaanhoidon määrän (DRG-pistesumman) tuloon. Kuva 3. Erikoissairaanhoidon tuotantohinnat eri sairaanhoitopiireissä. Taulukon perusteella voidaan todeta, että halvimmaksi tällä laskentamallilla tulisi toteuttaa Itä-Savon kuntien erikoissairaanhoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin pistehinta on ollut vuonna 2010 Itä-Savoa korkeampi, jolloin kustannusten voisi olettaa nousevan, jos tuotantoa siirretään Etelä- Savoon. Laskentamalli ei tällaisena ota kuitenkaan huomioon kaikkia päätöksenteon kannalta tärkeitä seikkoja, potilasnäkökulmasta tärkeimpinä matka-aika ja päivystyksen ylläpidon aiheuttamat vaatimukset palvelurakenteelle, sekä taloudellisesta näkökulmasta nykyisten kiinteiden resurssien mahdollisen tuottajakohtaisen vajaakäytön kompensaatiot tai tarvittavat investoinnit. Toisin sanoen jos merkittävä määrä hoitojaksoja siirtyy ISSHP:stä hoidettavaksi muualla, ei voida olettaa, ettei vastaanottavissa sairaaloissa jouduttaisi lainkaan investointeihin ja kiinteiden kustannusten kasvattamiseen siirtymisen perusteella. Toisaalta ei voida myöskään odottaa, että kiinteitä kustannuksia joudutaan kohdesairaalassa kasvattamaan siirtyvien hoitojaksojen suhteessa, vaan etenkin Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä on todettu Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot hankkeessa (Keinänen ym. 2012) olevan tuotannon ylikapasiteettia (vajaakäyttöä), jota voitaisiin ottaa käyttöön kiinteiden kustannusten nousematta. Lisäksi ei voida olettaa päivystystason laskiessa koko erikoissairaanhoidon tuotannon siirtyvän uuteen tuotantopaikkaan, vaan realistisen laskelman laatiminen vaatii yllä mainittujen seikkojen, sekä

11 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 9 (24) toiminnallisten (päivystyksen varallaolon malli) että taloudellisten (kiinteiden kustannusten muutokset) lisäselvittämistä. Näin ollen laskentamallia päivitettiin toimeksiannolle varatun lisäajan aikana yhteistyössä selvitysmies Arto Alangon kanssa. Päivitetyn laskennan tulokset on esitetty raportin luvussa Erikoissairaanhoidon BEP-arvot indikaattoreittain eri alueilla Alla olevassa kuvassa 4 on kuvattu Itä-Savon ja verrokkien keskussairaaloiden tuottajakohtaiset kysyntäennusteet vuotuisille hoitojaksojen määrille eräiden indikaattorihoitojaksojen osalta, sekä näiden indikaattoriryhmien tuottajakohtaiset BEP-pisteet, jolloin toiminta olisi tulojen ja menojen kannalta tasapainossa. Toisin sanoen BeP-pisteen ja kysyntäennusteen välinen erotus kuvaa toiminnan ylikapasiteettia (resurssien vajaakäyttöä), jos BEP on kysyntäennustetta suurempi. Kuva 4. Erikoissairaanhoidon vuotuiset kysyntäennusteet ja Break even pisteet Itä-Savon ja verrokkien keskussairaaloissa koskien eräitä keskeisiä hoitojaksokokonaisuuksia. Kuviosta voidaan todeta mm., että KYS ja PKKS ylittävät useissa toimenpiteissä jo nyt kysynnän kriittisen tason, jolloin toiminnalle varatut kiinteät tuotantopanokset (mukaan lukien päivystyksen varallaolo) ovat tehokkaassa käytössä. Kuitenkaan Savonlinnan keskussairaalan (SKS) ja Mikkelin keskussairaalan (MKS) palveluille vuotuisesti niiden kohdeväestöstä ohjautuva kysyntä ei ole pääsääntöisesti riittävää perustelemaan nykyistä kiinteiden kustannusten (lähinnä päivystyksen varallaolon ja henkilöstöresursoinnin) määrää kyseisissä sairaaloissa. Päivystyspalveluiden kysynnän ja BEP:n välinen ero on tarkastelluista kohteista suurin Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä.

12 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 10 (24) Laskentatavan heikkoutena on huomioitava, etteivät kaikki asiaankuuluvat vyörytykset välttämättä kohdistuneet kyseisenä vuonna kaikissa sairaanhoitopiireissä samoin perustein hoitotoimenpiteen edustamalle erikoisalalle, eivätkä siten nostaneet kyseisiä BEP-pisteiden määriä. Esimerkiksi synnytykset vaativat anestesiologi- ja leikkaussalipäivystystä, joiden varallaolon kustannukset harvoin kirjataan naistentautien ja synnytysten erikoisalalle. Kuitenkin nämä kustannukset näkyvät esimerkiksi kirurgian erikoisalan kustannuksissa, ja aiheuttavat siten tekonivelleikkausten break even pisteen määrän nousun. 4.4 Erikoissairaanhoidon kustannukset ja laatu sairaanhoitopiireittäin Alla olevassa taulukossa (kuva 5) on esitetty ensimmäisten tekonivelleikkausten, komplisoituneiden aivoinfarktien sekä sydäninfarktien hoidon kustannukset ja yhden THL:n Perfect-hankkeen tulosmittarin tulokset rinnan Itä-Savon ja verrokeiden keskussairaaloiden kesken. Taulukon laatumittareissa korkeampi prosenttiluku kuvastaa heikkoa laatua toisin sanoen laatu on sitä parempi, mitä matalampi prosenttiluku on. Kuva 5. Eräiden indikaattoriryhmien kustannukset ja laatu vertailussa Itä-Savon ja verrokkien keskussairaaloiden kesken. Kuvan perusteella voidaan todeta, etteivät maan keskiarvoon nähden korkeammat hoitojaksojen hinnat johda automaattisesti hoidon laadun parempaan tasoon. Lisäksi voidaan todeta erityisinä huomioina seuraavaa. PKKS:ssä tekonivelleikkausten jälkeen esiintyy muita verrokeita sekä maan keskitasoa enemmän uusintaleikkauksia, eli hoidon laadun voidaan olettaa olevan syystä tai toisesta matalampaa kuin muilla esitetyillä palveluntuottajilla. Itä-Savossa kuolleisuus aivoinfarkteiden hoidossa on verrokeita suurempaa. Kuitenkin sydäninfarkteihin liittyvä kuolleisuus on verrokeita selkeästi matalampaa, ollen likimain maan keskitasoa.

13 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 11 (24) 4.5 Erikoissairaanhoidon tarpeen vaihtelu kuntakoon mukaan Eräänä tavoitteena projektissa käsiteltiin erikoissairaanhoidon määrän ja kustannusten vuosivaihtelua kuntakoon perusteella. Tarkoituksena oli esimerkein selvittää, miten kuntakoko tyypillisesti vaikuttaa siihen, missä määrin erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vaihtelevat prosentuaalisesti vuosien välillä. Laskenta perustuu Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko -hankkeen laskentamalleihin ja tuloksiin (Vohlonen ym. 2011). Alla olevassa kuvassa 6 on kuvattu eräiden Etelä-Savon kuntien vuosittaisia erikoissairaanhoidon kustannusvaihteluita. Kuva 6. Erikoissairaanhoidon odotettavissa oleva kustannusvaihtelu eräissä Etelä-Savon kunnissa. Esimerkkien perusteella voidaan todeta seuraavaa. Itä-Savon kunnista väestöpohjansa vuoksi Savonlinnalla on parhaimmat edellytykset erikoissairaanhoidon kustannusten ennakointiin ja kustannuksiin etupainotteisesti varautumiseen: Savonlinnalla satunnaiskustannusvaihtelu lienee maksimissaan 10 %. Sulkavalla, Rantasalmella ja Enontekiöllä vuosittainen kustannusvaihtelu lienee % välillä. Itä-Savon koko väestöpohjalla, joka vastaa likimain Mikkelin väestöpohjaa, erikoissairaanhoidon kustannusten vuosivaihtelu liikkuu tyypillisesti 5-10 prosentin haarukassa keskiarvoisista kustannuksista. Keskikokoisilla kunnilla (esimerkkinä Juva) vaihteluväli on % kokonaiskustannuksista, mikä aiheuttaa jo merkittäviä ongelmia vuotuisten kustannusten ennakoinnissa sekä vuosivaihtelun, esim. suurten kustannusten kasvuprosenttien, syiden selittävien tekijöiden etsimisessä.

14 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 12 (24) Hyvin pienillä kunnilla (esimerkkinä Suomenniemi) kustannusten määräytyminen vuosittain on jo hyvin satunnaista, ja vaihtelua ohjaa lähinnä yksittäisten raskashoitoisten potilastapausten esiintyminen. Kustannusvaihtelu lienee Suomenniemellä vuosittain noin puolet (50 %) kokonaiskustannuksista, jolloin kustannusten ennakointi on käytännössä mahdotonta. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei alle asukkaan väestölle voida tehdä luotettavaa ennustetta erikoissairaanhoidon vuotuisille kustannuksille. 5 Tulokset koskien Savonlinnan keskussairaalan päivystystason muutoksen vaikutuksia (tavoite 2) Työn toisena päätavoitteena oli selvittää taloudellisia ja toiminnallisia (potilasvirtojen) vaikutuksia Itä-Savon alueella, jos Savonlinnan keskussairaalan päivystystaso siirtyisi erityistasolta perustasolle. Työ toteutettiin lisäten aiempiin analyyseihin (kohtiin ) nähden kiinteiden kustannusten investointiarviot lähisairaanhoitopiireissä sekä näkemykset tulevaisuuden mahdollisista toimintamalleista Itä-Savon erikoissairaanhoidossa. Työ tehtiin toimeksiannon lisäajalla välillä yhteistyössä selvitysmies Arto Alangon ja ISSHP:n lääkärityöryhmän kanssa. Samoin aikavälillä toteutettiin henkilökohtaiset käynnit verrokkisairaaloissa, joiden aikana varmistettiin sairaalakohtaiset kiinteiden kustannusten investointitarpeet. Arvioinnissa toteutettiin alla mainitut laskelmat kahdelle eri vaihtoehtoiselle tulevaisuuden toimintamallille: ISSHP:n lääkärityöryhmän toimintamallivaihtoehdolle I, jossa SKS:n nykymuotoista toimintaa supistetaan ja tehdään yhteistyötä läheisen sairaanhoitopiirin kanssa, sekä selvitysmies Arto Alangon ja FCG:n laatimalle toimintamallivaihtoehdolle IV, jossa SKS:n päivystysvalmius siirtyy perustasolle. Vaihtoehdot I-IV on kuvattu tarkemmin selvitysmiehen raportissa (Alanko ym ). Kummankin toimintamallivaihtoehdon osalta toteutettiin seuraavat arviot: 1) Eri yhteistyösuuntien taloudellinen vertailu erikoisaloittain, 2) Arvio toimintamallien kustannus-, potilasvirta- ja hoitopäivävaikutuksista, 3) Hoitopäivien määrään perustuva arvio tarvittavista vuodeosastopaikkojen muutoksista SKS:ssa, ja 4) Vaikutukset kysynnän ja BEP:n tasapainolle Itä-Savossa sekä verrokeilla, jos potilasvirrat ohjautuisivat lähimpään verrokkikeskussairaalaan.

15 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 13 (24) 5.1 Yhteistyösuuntien taloudellinen vertailu Alla olevassa taulukossa (kuva 7) on arvioitu erikoisaloittain kustannusvaikutuksia Itä-Savon erikoissairaanhoidon tulevaisuuden toimintamallivaihtoehdoissa I ja IV, huomioiden eri yhteistyösuuntien DRG-pistehinnat sekä kiinteiden kustannusten investointitarpeet kummankin vaihtoehdon kuvaamien potilasvirtojen siirtyessä hoidettavaksi kohdesairaalassa. Laskelmissa on kussakin toimintamallissa I ja IV oletettu SKS:stä siirtyvien potilasvirtojen kohdistuvan kerralla kokonaisuudessaan yhteen tarkasteltavaan verrokkisairaalaan. YHT EIST YÖSUUNT IEN KUST ANNUSVAIKUT UKSET (SKS = koko tuota nto SKS:ssä ) Luvut vuodelta 2010 Kirurgia Na iste nt & synn. La ste nta udit Sisä ta udit Psykia tria YHT EENSÄ SKS VE-I MKS PKKS KYS Kirurgia Na iste nt & synn. La ste nta udit Sisä ta udit Psykia tria YHT EENSÄ SKS VE-IV MKS PKKS KYS Kuva 7. Eri tulevaisuuden toimintamallien ja yhteistyösuuntien (verrokkisairaaloiden) kustannusvaikutukset. Taulukon perusteella voidaan todeta, että Itä-Savon kuntien näkökulmasta olisi saavutettavissa merkittäviä säästöjä erikoissairaanhoidon palvelujen nykymalliin nähden toisenlaisella järjestämistavalla. Erikoisalakohtaisen kustannusvertailun perusteella voidaan lisäksi todeta, että Pohjois-Karjala olisi pääsääntöisesti edullisin yhteistyön suunta. Poikkeuksena on lastentautien erikoisala, jossa yhteistyö Mikkelin kanssa tulisi halvimmaksi. 5.2 Arviot toimintamallien kustannus-, hoitopäivä- ja potilasvirtavaikutuksista Seuraavalla sivulla kuvassa 8 on kuvattu tulokset toimintamallien I ja IV DRG:n perusteella erikoisaloittain arvioiduista vaikutuksista. Esitetyt luvut ovat vuositason arvioita, ja pohja-aineistot ovat vuodelta Erikoisalakohtainen kustannusvaikutus on laskettu edullisimman yhteistyösuunnan, eli Pohjois-Karjalan kustannuksin. Toisin sanoen kustannusvaikutus (säästö) -sarakkeessa on huomioitu myös palveluiden oston kustannukset, eli nettovaikutus, jos yhtäaikaisesti kustannuksia voidaan Savonlinnassa vähentää päivystystason laskun myötä, mutta vastaavat palvelut kuitenkin ostetaan Pohjois-Karjalasta.

16 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 14 (24) VE-I Taulukoissa on arvioitu myös hyvin karkealla kaavalla potilasvirtojen siirtymisestä aiheutuvia matkakustannuksia, arvioiden ambulanssi- ja tavallisia siirtymiä tulevan noin 50 % suhteessa. Ambulanssikuljetuksen kustannukset arvioitiin 500 euroksi / kuljetus, ja muun potilasmatkan kustannukseksi 80 euroa / matka. Huom. Talouslukujen pienet erot selvitysmiehen raporttiin (Alanko ym. 2013) johtuvat pyöristyseroista. Kirurgian hoitopäiviin liittyvää arvioita on raporttiin nähden korjattu ylöspäin eräillä avohoitokäynteihin liittyvillä satunnaisilla vuodeosastoyöpymisillä (n.500pv/vuosi). Aineistot ja laskelmat ovat muutoin samat. Siirtyviä hoitojaksoja Kustannusvaikutus (säästö) Kustannusvaikutus (%) SKS:sta siirtyvä SKS:sta siirtyvät toiminta (% DRGtuotos) hoitopäivät SKS:aan jäävät hoitopäivät Hoitopäivien määrää vastaavat sairaansijat (300pv/ paikka) Nykyiset sairaansijat Muutos nykyiseen (sair.sijat) Kirurgia % 5 % Na iste nt & synn % 8 % La ste nta udit % 25 % Sisä ta udit % 10 % Psykia tria 0-0 % Muut 8 YHT EENSÄ ? Arvioidut ambulanssikustannukset (50%, a 500 ) Muut matkakustannukset (50%, a 80 ) VE-IV Siirtyviä hoitojaksoja Kustannusvaikutus (säästö) Kustannusvaikutus (%) SKS:sta siirtyvä SKS:sta siirtyvät toiminta (% DRGtuotos) hoitopäivät SKS:aan jäävät hoitopäivät Hoitopäivien määrää vastaavat sairaansijat (300pv/ paikka) Nykyiset sairaansijat Muutos nykyiseen (sair.sijat) Kirurgia % 62 % Na iste nt & synn % 29 % La ste nta udit % 52 % Sisä ta udit 0-0 % 0 % Psykia tria 0-0 % 0 % Muut 8-5 YHT EENSÄ avokäynnit Arvioidut ambulanssikustannukset (50%, a 500 ) Muut matkakustannukset (50%, a 80 ) Kuva 8. Vaihtoehtoisten Itä-Savon erikoissairaanhoidon toimintamallien I ja IV kustannus-, potilasvirta- ja hoitopäivävaikutukset. Ilman matkakustannuksia olisivat tarkasteltujen toimintamallivaihtoehtojen kustannussäästöt vuositasolla I vaihtoehdossa noin euroa ja IV vaihtoehdossa noin euroa. Vaihtoehdossa I siirtyisi SKS:stä muissa sairaaloissa hoidettavaksi vuositasolla 735 hoitojaksoa, ja vaihtoehdossa IV 2650 hoitojaksoa sekä noin 9600 avohoitokäyntiä. Vuodeosastohoitopaikkoja voitaisiin nykytilaan nähden vähentää vaihtoehdossa I arviolta 17 paikkaa, ja vaihtoehdossa IV arviolta 57 paikkaa.

17 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 15 (24) 5.3 Arvioitu vuodeosastopaikkojen muutos SKS:ssa Seuraavalla sivulla on esitetty vuodeosastopaikkojen nykytilanne SKS:ssä sekä arvio vaihtoehto IV:n vaikutuksista vuodeosastopaikkoihin sekä osastojakoon sairaalassa. Vaihtoehto IV:ssä on esitetty kahta erikoisaloille jakamatonta vuodeosastoa. Yhteensä paikkamäärien muutos (vähennys) nykytilaan (157 paikkaa) nähden olisi paikkaa. OSASTOVAIKUTUKSET SAVONLINNASSA NYKYTILA Suorituspaikka Erikoisala Sairaansijat Sulkupv 2013 Sulkupv 2012 Hoitopv netto Hoitopv 2013netto Kuormitus-% 2012 Kuormitus-% Kotiosasto/neurologia 77 Neurologia ,0% 100,0% os4b/kotiosasto_sln 77 Neurologia ,0% 100,0% Osasto 2A 20 Kirurgia ,8% 73,8% Osasto 2B 20 Kirurgia ,8% 78,5% Osasto 2B 30 Naistentaudit ja synnytykset ,3% 106,5% Osasto 2B 40 Lastentaudit ,7% 45,2% Osasto 3A 20 Kirurgia ,4% 67,7% Osasto 3A 30 Naistentaudit ja synnytykset ,1% 77,4% Osasto 4A 10 Sisätaudit ,1% 61,3% Osasto 4B 77 Neurologia ,0% 93,2% Osasto 4B 80 Keuhkosairaudet ,9% 90,0% Osasto 5A 10 Sisätaudit ,5% 73,4% Osasto 7A 70 Psykiatria ,2% 61,3% Päivystysosasto 10 Sisätaudit ,1% 84,5% Päivystysosasto 20 Kirurgia ,4% 39,4% Tehostetun valvonnan yksikkö 00 Jakamaton ,0% 0,0% Yhteensä ,3% 68,2% OSASTOT VAIHTOEHDOSSA VE4 - ESIMERKKI (FCG) Suorituspaikka Erikoisala Sairaansijat Kotiosasto/neurologia 77 Neurologia 1 os4b/kotiosasto_sln 77 Neurologia 2 Päivystysosasto 10 Sisätaudit 5 Päivystysosasto 20 Kirurgia 5 Päivystysosasto 40 Lastentaudit 5 Sydänvalvonta (ent. teho) 10 Sisätaudit 5 Psykiatria 7A 70 Psykiatria 20 Yhteisosasto A 00 Jakamaton 28 Yhteisosasto B 00 Jakamaton 28 Yhteensä 99 Kuva 9. Toimintamalli IV:n arvioidut vuodeosastopaikkakohtaiset vaikutukset perustuen hoitopäivien määrien muutoksiin. Esitetty vuodeosastojako vaihtoehdossa IV on ainoastaan esimerkki ja kuvaa yhtä mahdollista toimintatapaa tulevaisuudessa, jos päivystystaso SKS:ssa päätetään laskea erityistasolta perustasolle. 5.4 Potilasvirtojen ohjautuminen lähimmän hoitopaikan mukaan Potilasvirtojen laskennassa sovellettiin myös ajatusta skenaariosta, jossa potilasvirrat ohjautuisivat Itä-Savosta lähisairaanhoitopiireihin lähimmän hoitopaikan mukaan. Laskennassa sovellettiin indikaattoriajatusta

18 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 16 (24) erikoisaloille keskeisistä toimenpiteistä, sekä Itä-Savossa aivoinfarktien hoidon jakautumisesta tehtyä suunnitelmaa. Alla olevassa taulukossa kysynnän ja BEP:n tasapainosta muuttuneessa tilanteessa on siten oletettu, että potilaat hakeutuvat kaikissa erikoissairaanhoitoa vaativissa sairastapauksissa lyhyimmässä ajassa saavutettavissa olevaan alueen verrokkikeskussairaalaan (kuva 10). Laskennassa on myös huomioitu projektin aikana arvioidut kiinteiden kustannusten investointitarpeet kohdesairaaloissa. Lappeenrannan keskussairaalassa hoidettaviksi indikoidut potilaat laskettiin verrokkiasetelman vuoksi siirtyvän hoidettavaksi Mikkelissä. Tällöin SKS:stä mahdollisen päivystystason laskun yhteydessä siirtyvien hoitojaksojen lähisairaaloille jakautumisen todennäköiset prosenttiluvut olivat seuraavat: Mikkelin keskussairaala 57 % (27000 as / as) Joensuun keskussairaala 31 % (13000 as / as) Kuopion yliopistollinen sairaala 12 % (5000 as / as) YHT EIST YÖSUUNT IEN BEP:t JA KYSYNT Ä (SKS = koko tuota nto SKS:ssä ) Luvut vuodelta 2010 Kirurgia Na iste nt & synn. Lastentaudit Sisäta udit Psykiatria 209A tekonivelleikkaus 373 ongelmaton synn. 385B Vastasyntyneen jatkohoito 122 sydäninf. elossa 4.hp 432M psykiatrinen kuntoutus BEP Kysyntä BEP Kysyntä BEP Kysyntä BEP Kysyntä BEP Kysyntä SKS VE-I MKS PKKS KYS Kirurgia Na iste nt & synn. Lastentaudit Sisäta udit Psykiatria 209A tekonivelleikkaus 373 ongelmaton synn. 385B Vastasyntyneen jatkohoito 122 sydäninf. elossa 4.hp 432M psykiatrinen kuntoutus BEP Kysyntä BEP Kysyntä BEP Kysyntä BEP Kysyntä BEP Kysyntä SKS VE-IV MKS PKKS KYS Kuva 10. Arvioidut päivystystason muutokset SKS:n ja verrokkien kysyntään sekä Break-even pisteisiin, jos potilaat hakeutuisivat lähimpään verrokkisairaalaan. Laskennan tuloksena voidaan todeta, että SKS:ssa vaihtoehdossa I ei saavutettaisi kysynnän kriittistä pistettä useimmilla erikoisaloilla. Tällöin kiinteät kustannukset olisivat edelleen suuressa vajaakäytössä, ja yksikkökustannukset säilyttäisivät nykyisen korkean tasonsa. Jos päivystystasoa laskettaisiin, voitaisiin SKS:ssa tarkasteltujen toimenpiteiden hoitoon varattuja kustannuksia ja resursseja käyttää muihin palveluihin, ja kriittiseksi pisteeksi tällöin kuvataan arvo 0. MKS saavuttaisi kysynnän kriittisen pisteen naistentautien ja synnytysten sekä lastentautien erikoisaloilla, jos SKS:n päivystystaso laskettaisiin perustasolle. Kirurgian erikoisalalla kriittistä pistettä ei

19 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 17 (24) muutoksen tuloksenakaan MKS:ssa saavutettaisi, jos potilaat hakeutuisivat lähimpään sairaalaan, eli osin myös KYS:iin ja PKKS:aan. Yksikkökustannusten voisi olettaa lähisairaaloissa nykyisestään laskevan. 6 ISSHP:n perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tilanteen arviointi (tavoite 3) Itä-Savon sosiaali- ja perusterveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja kustannusten hallinta Itä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat korkeat. Useimmiten korkeat menot liittyvät runsaaseen laitospaikkojen ja vuodeosastohoitopäivien käyttöön. Hoitopäiviä kertyy pääasiassa erikoissairaanhoidosta, terveyskeskusten vuodeosastohoidosta, vanhainkodista sekä palvelutaloista. Laitoshoitoa voidaan vähentää tehostamalla kotiutusta erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskuksesta, sekä erityisesti toimivan geriatrisen kuntoutuksen avulla. Tavoitteita mahdolliselle jatkoselvittämiselle ovat: 1. Yli 75 vuotiaista korkeintaan 4 % on pysyvässä laitoshoidossa. 2. Terveyskeskus pystyy vastaanottamaan erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyvät potilaat 2 vuorokauden kuluessa siitä kun erikoissairaanhoito on ilmoittanut potilaan olevan valmis siirrettäväksi. 3. Terveyskeskuksessa on toimiva kuntoutusyksikkö. Erityisen tärkeitä kuntoutettavia ovat lonkkamurtuma potilaat, joista suurin osa oli selviytynyt hyvin kotonaan ennen murtumaa. Kuntoutuksen viivästyminen tai tehottomuus voi johtaa tällaisen potilaan laitostumiseen. Kaikilla äkillisesti sairastuneilla yli 65-vuotiailla on riski laitostua, jos sairaanhoito on passiivista ja oma-aloitteisuutta estävää. 4. Toimiva kotiutustiimi. Kaikki yli 65-vuotiaat potilaat pitää pyrkiä kotiuttamaan mahdollisimman nopeasti sairaalasta, heti terveydentilan sen mahdollistaessa. Kotiutustiimi seuraa aktiivisesti potilaan tilaa sairaalassa ja heti terveydentilan mahdollistaessa saattaa potilaan kotiin. Kotiutuksen yhteydessä järjestetään tarvittavat apuvälineet ja tehdään tarvittavat muutostyöt (esim. kahvojen asennus tai kynnysten poisto). Itä-Savon kuntien tilanteen arviointi voidaan perustaa jatkossa em. tavoitteisiin perustuen tehtävään analyysiin pitkäaikaisen laitoshoidon määrästä ja vuodeosastohoitopäivien määrästä hoidon sekä hoivan eri tasoilla. Kunnille voidaan näiden perusteiden avulla laatia toimintasuunnitelma, joka mahdollistaa em. tavoitteiden toteutumisen.

20 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 18 (24) 7 Johtopäätökset ja ehdotetut jatkotoimenpiteet Johtopäätökset Yhteenveto Projektin aikana numeerisen analyysin perusteella (tavoitteet 1 ja 2) päädyttiin seuraaviin johtopäätöksiin: Itä-Savon kunnissa ei esiinny erikoissairaanhoidon ylikäyttöä. Työnjako Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja KYS:in välillä toimii kunnittain samalla tavalla eri potilasryhmissä. Erikoissairaanhoidon yksikkökustannukset ovat erilaisia Itä- Suomen neljässä eri sairaanhoitopiireissä; kalleimmat Etelä- Savossa ja halvimmat Pohjois-Savossa. Päivystyspalveluiden kysynnän määrän ja BEP:n välinen ero on tarkastelluista sairaaloista suurin Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Palvelun yksikkökustannusten/-hinnan ja sairaanhoitopiirin palvelujen laadun välillä ei välttämättä ole korrelaatiota. Erikoissairaanhoidon kustannusten kuntakohtaista vuosittaista vaihtelua ohjaa merkittävästi kohdeväestön koko. Alle asukkaan väestölle ei voida tehdä luotettavaa ennustetta. Itä-Savon kuntien näkökulmasta olisi saavutettavissa merkittäviä säästöjä erikoissairaanhoidon nykytilanteeseen erilaisella palvelujen järjestämisellä. Pohjois-Karjala olisi edullisin yhteistyön suunta, kun huomioidaan erikoisalakohtaiset investointivaatimukset kohdesairaaloissa uusien potilasvirtojen hoidon myötä. Lääkärityöryhmän esittämän toimintamallin (Vaihtoehto I) kustannusvaikutukset (säästöt) ovat merkittävästi pienemmät kuin konsulttien esittämän alustavan uuden toimintamallin (Vaihtoehto IV) suorat kustannusvaikutukset. Erikoissairaanhoidon uuden toimintamallin myötä (VE-IV) voisivat Itä-Savon kunnat säästää yhteensä noin euroa. Yllä olevien johtopäätösten ja analyysin perusteella voidaan hankkeen tavoitteiden valossa todeta lopputulemana seuraavaa. SKS:n ja MKS:n palveluille vuotuisesti niiden kohdeväestöstä ohjautuva kysyntä ei ole riittävää perustelemaan nykyistä kiinteiden kustannusten (lähinnä päivystyksen varallaolon ja henkilöstöresursoinnin) määrää

21 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 19 (24) kyseisissä sairaaloissa. Kokonaisuutena ISSHP:n jäsenkunnat voisivat laskelman perusteella säästää arviolta noin 5,3 miljoonaa euroa, jos jäsenkuntien koko erikoissairaanhoito toteutettaisiin selvitysmiehen esittämällä tavalla, ja yhteistyösuuntana olisi Pohjois-Karjala. Eräät terveydenhuollon laatuindikaatiot osoittavat, että suositeltu yhteistyösuunta potilaan kokeman laadun kannalta olisi Etelä-Savo tai Pohjois-Savo. Tämä laatunäkymä ei kuitenkaan ota huomioon päivystyksellisen hoidon saavutettavuuden näkökulmia eikä siirtojen kustannuksia. Lisäksi tarkasteltujen laatuindikaattorien kokoelma on suppea. Toiminnallisen ja taloudellisen analyysin tuloksena voidaan todeta, että taloudellisesta näkökulmasta vaihtoehto IV olisi suositeltava, mutta laatuindikaattorien antama kuva yhteistyösuuntien eroista on puutteellinen, eikä analyysiin ole sisällytetty tarkkaa kliinisen näkökulman arvioita vaihtoehdon IV vaikutuksista potilaalle mm. hoidon saavutettavuuden näkökulmasta. Tämän vuoksi esitämme vaihtoehtojen lisäkehittämistä ISSHP:n lääkärityöryhmän toimesta sekä mahdollisesti konsultin kanssa yhteistyössä, esimerkiksi tasapainottaen mm. talouden, potilaan hoidon laadun ja saavutettavuuden näkökulmia Ehdotetut jatkotoimenpiteet Tässä dokumentissa esitetyt analyysit luovat taloudellisten ja toiminnallisten lukujen pohjan, joita hyödyntäen voidaan edelleen kehittää näkemystä Itä-Savon tulevaisuuden erikoissairaanhoidon, mutta myös perusterveydenhuollon konkreettisesta toimintamallista. Erikoissairaanhoidon mallin jatkokehittämisen lisäksi toisena jatkotoimenpiteenä ehdotamme erikoissairaanhoidon tulevan mallin sovittamista yhteen sosiaalipalveluiden (hoivan) ja perusterveydenhuollon kanssa sekä ISSHP:ssä meneillään olevan yksiportaisen hoitomallin käyttöönoton kanssa. Lopullisen näkemyksen tulevaisuuden toimintamalleille ehdotamme luotavaksi jatkossa ISSHP:n lääkärityöryhmän ja konsultin yhteistyönä seminaaritilaisuuksissa maalis-huhtikuun 2013 aikana, linkittäen toimintamallin kehittämistyö tässä raportissa esitettyjen laskelmien sekä selvitysmies Arto Alangon laatiman selvityksen (Alanko ym. 2013) perusteelliseen hyödyntämiseen. Näin toimien voidaan Itä-Savon alueella järjestelmällisesti edetä alueen väestöä parhaiten palvelevan integroidun terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmän (laajennetun perustason) toteuttavaan ratkaisuun, joka palvelee väestöä myös kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

22 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 20 (24) Lähteet Alanko A., Vohlonen I., Keinänen M Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimintamallien kartoitus. Loppuraportti s. Aaltonen J., Jaatinen S., Talvinko T., Virtanen M. ja Vohlonen I Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa. Suomen Kuntaliitto, 86 s. Keinänen M., Komulainen J., Koistinen V., Klavus J., Parmanne P., Virtanen, M. ja Vohlonen I Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot: erikoissairaanhoidon kysynnän ja tarjonnan tasapaino Suomessa, 158 s. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies, no 3. Mikkola T., Nemlander A. ja Tyni T Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuonna Shim J. ja Siegel J Financial Management for Nonprofits. The complete guide to maximizing resources and managing assets. McGraw-Hill. 374 s. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Perfect-hanke. Perusraportit. [http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sairaaloiden toiminta- ja tuottavuustietokannat (Benchmarking-aineisto). [http://info.stakes.fi/benchmarking/fi/tietokannat/suojatut/index.htm] Vohlonen I., Klavus J., Koistinen V., Talvinko T. ja Virtanen M Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko. Suomen Kuntaliitto. 67 s.

23 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 21 (24) Liite 1. Erikoissairaanhoidon käytön kuntakohtaiset profiilit Enonkoski MDC Toteutuneiden jaksojen määrä ja odotusarvo, Enonkoski Toteutuneet Odotusarvo Totetuneet/ Odotusarvo 01 Hermojärjestelmän sairaudet ,7 02 Silmän sairaudet ,7 03 Korvan, nenän ja kurkun sairaudet ,0 04 Hengityselinten saiaudet ,8 05 Verenkiertoelinten sairaudet ,0 06 Ruuansulatuskanavan sairaudet ,9 07 Maksan, sappiteiden ja haiman sairaudet ,0 08 Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet ,0 09 Ihon, ihonalaisen kudoksen ja rintarauhasen sairaudet ,8 10 Endokriiniset, nutritionaaliset ja metaboliset sairaudet 4 9 0,4 11 Munuaisten ja virtsateiden sairaudet ,7 12 Miehen lisääntymisjärjestelmän sairaudet 9 8 1,1 13 Naisen lisääntymisjärjestelmän sairaudet ,3 14 Raskaus, synnytys ja lapsivuodekausi ,6 15 Vastasyntyneet tai perinataalikaudella alkavat ongelmat 2 2 1,1 16 Veren, vertamuodostavan kudoksen ja immunologisen järjestelmän 4 sairaudet 5 0,7 17 Myeloproliferatiiviset sairaudet ja erilaistumattomat kasvaimet ,8 18 Infektiosairaudet 6 9 0,7 19 Psyykkiset sairaudet ,5 21 Vammat, myrkytykset ja lääkkeiden toksiset vaikutukset 3 5 0,6 22 Palovammat Terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä ,4 24 Merkittävä monivamma HIV-infektio Rintarauhasen ongelma 3 5 0,6 99 Epäspesifinen tai virheellinen informaatio ,3 Yhteensä ,9

24 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 22 (24) Savonlinna MDC Toteutuneiden jaksojen määrä ja odotusarvo, Savonlinna Toteutuneet Odotusarvo Totetuneet/ Odotusarvo 01 Hermojärjestelmän sairaudet ,6 02 Silmän sairaudet ,8 03 Korvan, nenän ja kurkun sairaudet ,0 04 Hengityselinten saiaudet ,7 05 Verenkiertoelinten sairaudet ,8 06 Ruuansulatuskanavan sairaudet ,8 07 Maksan, sappiteiden ja haiman sairaudet ,8 08 Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet ,0 09 Ihon, ihonalaisen kudoksen ja rintarauhasen sairaudet ,0 10 Endokriiniset, nutritionaaliset ja metaboliset sairaudet ,7 11 Munuaisten ja virtsateiden sairaudet ,7 12 Miehen lisääntymisjärjestelmän sairaudet ,7 13 Naisen lisääntymisjärjestelmän sairaudet ,0 14 Raskaus, synnytys ja lapsivuodekausi ,0 15 Vastasyntyneet tai perinataalikaudella alkavat ongelmat ,3 16 Veren, vertamuodostavan kudoksen ja immunologisen järjestelmän 54 sairaudet 78 0,7 17 Myeloproliferatiiviset sairaudet ja erilaistumattomat kasvaimet ,1 18 Infektiosairaudet ,0 19 Psyykkiset sairaudet ,6 21 Vammat, myrkytykset ja lääkkeiden toksiset vaikutukset ,6 22 Palovammat 9 7 1,3 23 Terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä ,4 24 Merkittävä monivamma 2 3 0,6 25 HIV-infektio Rintarauhasen ongelma ,8 99 Epäspesifinen tai virheellinen informaatio ,3 Yhteensä ,8

25 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 23 (24) Sulkava MDC Toteutuneiden jaksojen määrä ja odotusarvo, Sulkava Toteutuneet Odotusarvo Totetuneet/ Odotusarvo 01 Hermojärjestelmän sairaudet ,6 02 Silmän sairaudet ,8 03 Korvan, nenän ja kurkun sairaudet ,8 04 Hengityselinten saiaudet ,7 05 Verenkiertoelinten sairaudet ,8 06 Ruuansulatuskanavan sairaudet ,7 07 Maksan, sappiteiden ja haiman sairaudet ,4 08 Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet ,9 09 Ihon, ihonalaisen kudoksen ja rintarauhasen sairaudet ,7 10 Endokriiniset, nutritionaaliset ja metaboliset sairaudet ,5 11 Munuaisten ja virtsateiden sairaudet ,5 12 Miehen lisääntymisjärjestelmän sairaudet ,8 13 Naisen lisääntymisjärjestelmän sairaudet ,0 14 Raskaus, synnytys ja lapsivuodekausi ,9 15 Vastasyntyneet tai perinataalikaudella alkavat ongelmat 3 3 1,2 16 Veren, vertamuodostavan kudoksen ja immunologisen järjestelmän 15 sairaudet 10 1,4 17 Myeloproliferatiiviset sairaudet ja erilaistumattomat kasvaimet ,1 18 Infektiosairaudet ,9 19 Psyykkiset sairaudet ,4 21 Vammat, myrkytykset ja lääkkeiden toksiset vaikutukset 6 9 0,7 22 Palovammat Terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä ,2 24 Merkittävä monivamma HIV-infektio 0 0 3,0 30 Rintarauhasen ongelma ,9 99 Epäspesifinen tai virheellinen informaatio ,3 Yhteensä ,8

26 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 24 (24) Rantasalmi MDC Toteutuneiden jaksojen määrä ja odotusarvo, Rantasalmi Toteutuneet Odotusarvo Totetuneet/ Odotusarvo 01 Hermojärjestelmän sairaudet ,6 02 Silmän sairaudet ,0 03 Korvan, nenän ja kurkun sairaudet ,1 04 Hengityselinten saiaudet ,7 05 Verenkiertoelinten sairaudet ,8 06 Ruuansulatuskanavan sairaudet ,7 07 Maksan, sappiteiden ja haiman sairaudet ,1 08 Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet ,9 09 Ihon, ihonalaisen kudoksen ja rintarauhasen sairaudet ,9 10 Endokriiniset, nutritionaaliset ja metaboliset sairaudet ,7 11 Munuaisten ja virtsateiden sairaudet ,7 12 Miehen lisääntymisjärjestelmän sairaudet ,8 13 Naisen lisääntymisjärjestelmän sairaudet ,9 14 Raskaus, synnytys ja lapsivuodekausi ,1 15 Vastasyntyneet tai perinataalikaudella alkavat ongelmat 6 5 1,2 16 Veren, vertamuodostavan kudoksen ja immunologisen järjestelmän 8 sairaudet 13 0,6 17 Myeloproliferatiiviset sairaudet ja erilaistumattomat kasvaimet ,9 18 Infektiosairaudet ,1 19 Psyykkiset sairaudet ,5 21 Vammat, myrkytykset ja lääkkeiden toksiset vaikutukset ,5 22 Palovammat 1 1 0,6 23 Terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä ,3 24 Merkittävä monivamma 2 0 4,2 25 HIV-infektio Rintarauhasen ongelma ,9 99 Epäspesifinen tai virheellinen informaatio ,3 Yhteensä ,8

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko ja Martti Virtanen Terveydenhuollon rahoitukn optimaalinen väestön koko Acta nro 225 Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Paljonko verorahoilla saa?

Paljonko verorahoilla saa? Paljonko verorahoilla saa? Heikki A. Loikkanen Ilkka Susiluoto Paljonko verorahoilla saa? Kuntien peruspalvelutarjonnan kustannustehokkuuden erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 1994 2002 K U N N

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot