VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT Sähköinen opetussuunnitelma sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 2.12.2013. Sähköinen opetussuunnitelma sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö"

Transkriptio

1 VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT Sähköinen opetussuunnitelma sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1

2 Esityksen sisältö Opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteiden uudistaminen yleissivistävän koulutuksen perusteuudistuksen lähtökohdat ja pääpiirteet ammatillisen koulutuksen perustetyön vaihe Digitaalisten oppimisympäristöjen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen näkyminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa ammatillisen koulutuksen perusteissa eperusteet ja paikallisen opetussuunnitelman laadinta IRMELI HALINEN 2

3 OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU Suomalainen koulutuksen ohjausjärjestelmä PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT OPETUSSUUNNITELMAN/ TUTKINTOJEN PERUSTEET VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LAIT, ASETUKSET IRMELI HALINEN 3

4 UUDISTUVAT OPETUSSUUNNITELMAT Opetushallitus päättää opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteista eri kouluasteita ja koulutusmuotoja (yleissivistävä ja ammatillinen) varten Yleissivistävä koulutus Esiopetus x Perusopetukseen valmistava opetus (uudistettu 2009) Perusopetus x Lisäopetus x Aikuisten perusopetus x Lukiokoulutukseen valmistava opetus x Lukiokoulutus Aikuisten lukiokoulutus Taiteen perusopetus Ammatillinen koulutus Perustutkinnot x IRMELI HALINEN

5 Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinta IRMELI HALINEN 5

6 Valtioneuvoston asetus perustetyön pohjana Valtioneuvosto päätti esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta asetuksellaan 422/2012 ( ) Tavoitteissa tuodaan esiin tieto- ja viestintätekniikan merkitys osana elinikäisen oppimisen taitoja Perusopetuslain määrittelemiin oppiaineisiin ei ole tullut muutoksia > tvt ei ole oma oppiaineensa, joten tvtosaamisen tavoitteiden tulee sisältyä muiden oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin Lukion osalta vastaavan asetuksen valmistelu on vielä kesken. IRMELI HALINEN

7 Yleissivistävä koulutus: Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä Lukion opetussuunnitelman perusteiden aikataulu määräytyy lukiota koskevassa VN:n asetuksessa Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä ennen siten, että syyslukukauden 2016 alusta voidaan siirtyä uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen IRMELI HALINEN

8 Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmisteluprosessi Perusteita laativat monialaiset työryhmät, joista jokaisella on tukenaan sähköiset kommentointiryhmät Opetuksen järjestäjiltä pyydetään palaute esi-, perus- ja lisäopetuksen perusteista ja Opetushallituksen verkkosivuilla on avoin kommentointimahdollisuus kolmesti valmisteluprosessin aikana Marraskuu yleiset linjaukset Syyskuun alku esiopetus Huhtikuu perusopetus ja lisäopetus Keskeisiltä sidosryhmiltä pyydetään viralliset lausunnot uusista opetussuunnitelman perusteista syksyn 2014 aikana IRMELI HALINEN 8

9 Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto Tiedon määrä ja luonne Työn luonne Talous Yhteisöjen monimuotoisuus Väestö Lasten ja nuorten kasvuympäristö Koulu IRMELI HALINEN 9

10 Muutos antaa mahdollisuuden miettiä työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista IRMELI HALINEN 10

11 Pohdittavaa Mikä on koulun ja muuttuvan yhteiskunnan suhde? Mikä on koulun tehtävä ja vastuu? Mikä on koulussa tapahtuvan oppimisen ja muualla tapahtuvan oppimisen suhde? Miten koulu voisi olla oppimiseen innostava paikka, jossa oppilaat voivat myös tuntea olonsa hyväksi ja viihtyä? Mihin suuntaan oppimistulokset kehittyvät millaista osaamista koulu tuottaa? Onko oppiminen yhä yksilösuoritus vai voisiko se olla enemmän joukkuelaji? Mitä opettajan työ oikeastaan on? Millaista yhteistyötä tarvitaan? IRMELI HALINEN 11

12 MIKSI? Miksi uudistumista tarvitaan? Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti luvun alun jälkeen Globalisoitumisen vaikutus ja kestävän tulevaisuuden haasteet ovat kasvaneet MITÄ? Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut Tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja MITEN? Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa suhteessa toimintaympäristön ja osaamisen muutoksiin IRMELI HALINEN 12

13 Uudistumisen tärkeys, onnistumisen edellytykset ja haasteet Koulun keskeinen rooli - oma vastuu tulevaisuutta muovaavista valinnoista ja teoista, koherenssin rakentaja Tulevaisuustyön hyvät lähtökohdat Selkeä normisto, toimivat perusteet ja opetussuunnitelmat Henkilöstön osaaminen, eettinen orientaatio ja sitoutuneisuus Sisäisten haasteiden tunnistaminen Kohtaamisen/kasvatuksen merkitys hyvinvointi oppimisen edellytyksenä Oppilaiden/opiskelijoiden rooli Pedagogiikka TVT ja digitaaliset oppimisympäristöt Oppiminen ja osaamisen taso IRMELI HALINEN

14 Uudistuksen ydin Miksi? Mitä? Miten? Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka * edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta * vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa * edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä * luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan IRMELI HALINEN 14

15 Laaja-alainen osaaminen Mitä on laaja-alainen osaaminen? Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden, toimintakyvyn ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta Tukee opetuksen eheyttämistä. Edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä Mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen keskeiset alueet? Ajattelu ja oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Työelämätaidot ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus IRMELI HALINEN 15

16 Digitaaliset oppimisympäristöt Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen kehittyy digitaalisissa oppimisympäristöissä työskenneltäessä Digitaalisilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan Laitteita, ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita Digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään suunnitelmallisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla koulutyössä, eri oppiaineissa ja kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla Käytön tavoitteena on monipuolistaa opiskelua, edistää oppimista ja sujuvoittaa koulussa tehtävää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja luovaa tuottamista IRMELI HALINEN 16

17 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 1 Itsessään välttämätön kansalaistaito, jota tarvitaan koulussa, kotona, työelämässä ja muissa toimintaympäristöissä Tärkeä osa monilukutaitoa sekä oppimisen ja itsearvioinnin taitoja Osaamisen kuvaus muodostuu neljästä pääalueesta sekä niitä läpäisevistä yleisistä valmiuksista Neljä tvt-osaamisen pääaluetta ovat: Käytännön taidot ja oma tuottaminen Vastuullinen ja turvallinen toiminta Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Viestintä ja vuorovaikutus IRMELI HALINEN 17

18 Käytännön taidot ja oma tuottaminen Laitteiden, ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen käytön ja keskeisten toimintaperiaatteiden tunteminen ja käsitys teknologian monipuolisista mahdollisuuksista Teknologia lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tukena tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaidot, sujuvat näppäintaidot ja kosketusnäytön käyttötaidot Harjaantumista kuvan, äänen, videoiden ja animaatioiden tuottamiseen sekä erilaisten tallenteiden organisointiin ja jakamiseen Ideoiden toteuttaminen teknologian avulla yksin ja yhdessä Teknologia oppimistehtävien suorittamisessa ja osana oppimiskokonaisuuksia Ohjelmointiin tutustuminen IRMELI HALINEN 18

19 Vastuullinen ja turvallinen toiminta Erilaisten viestijärjestelmien ja yhteisöllisten palveluiden asianmukainen, turvallinen ja eettinen käyttäminen, hyvät käytöstavat Työskentelyergonomia Yksilön tietosuojan sekä tekijänoikeuksien tunteminen ja kunnioittaminen IRMELI HALINEN 19

20 Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Hakupalveluiden käyttö ja arviointi Lähteiden vertailu (lähdekriittisyys) ja hyödyntäminen tiedonhaussa sekä tiedon dokumentointi eri keinoin Johtopäätösten tekeminen hankitun ja arvioidun tiedon pohjalta Rohkaistuminen oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisten lähteiden käyttöön IRMELI HALINEN 20

21 Viestintä ja vuorovaikutus Eri välineiden käyttöön harjaantuminen vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutukseen harjaantuminen eri välineitä ja kanavia käytettäessä Eri viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttö Teknologian käyttäminen oman ilmaisun välineenä Teknologian hyödyntäminen yhteisöllisessä oppimisessa Kokemukset vuorovaikutuksesta oman opiskeluryhmän/koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kansainvälisestä yhteydenpidosta IRMELI HALINEN 21

22 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 2 Yleisiä tieto- ja viestintäteknologia valmiuksia ovat: Teknologiaan liittyvän kielen ja käsitteiden hallinta Jatkuvasti uudistuvan teknologian käyttö- ja toimintaperiaatteiden ymmärtäminen Teknologian sovellusten ja käyttötarkoitusten tunteminen Teknologian merkityksen ja roolin ymmärtäminen työelämässä, osana useimpien työalojen ammattitaitoa Teknologian roolin ja vaikutusten pohtiminen kestävän kehityksen näkökulmasta Kokemukset teknologian käytöstä monenlaisessa, myös kansainvälisessä yhteistyössä; teknologian rooli globaalissa maailmassa IRMELI HALINEN 22

23 TVT perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi laaja-alaisen osaamisen alue Tieto- ja viestintäteknologia on osa oppimisympäristön ja työtapojen kuvausta on keskeisessä asemassa etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kuvauksessa sisältyy myös kodin ja koulun yhteistyön sekä koulukirjastotoiminnan kuvauksiin on osa oppiainekuvauksia voi olla valinnaisena aineena IRMELI HALINEN 23

24 Mitkä tärkeät asiat auttavat minua oppimaan ja viihtymään koulussa? (Helsingin koulujen oppilaskuntien arvopohdinta 2013)

25 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Taustamateriaali Blogi IRMELI HALINEN 25

26 Ammatillisen koulutuksen perustetyön vaihe IRMELI HALINEN/S-L KÄRKI 26

27 Tutkintojärjestelmä osaamisen kehittämisen tukena Tutkintojärjestelmä uudistumassa Perustutkinnot uudistetaan siten, että tutkintojen perusteet ja muut tarvittavat määräykset annetaan syksyllä 2014 Uudet perustutkinnot otetaan käyttöön Osaamisperusteisuus pedagogisen kehittämisen lähtökohdaksi Oppijan osaaminen ja sen kehittymisen tuki on keskeistä Osaamista tarkastellaan työelämän ja yhteiskunnan näkökulmasta, ei oppiainekeskeisesti IRMELI HALINEN/S-L KÄRKI 27

28 TVT tutkinnon perusteissa 1 TVT sisältyy kaikille tutkinnoille yhteisiin elinikäisen oppimisen avaintaitoihin; avaintaidoista tässä keskeisiä ovat Teknologia ja tietotekniikka Viestintä ja mediaosaaminen Kussakin perustutkinnossa TVT on integroitu ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin IRMELI HALINEN/S-L KÄRKI 28

29 TVT tutkinnon perusteissa 1 Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen IRMELI HALINEN/S-L KÄRKI 29

30 TVT tutkinnon perusteissa 3 TVT on olennainen osa ammattitaitoa useimmilla aloilla; se toimii ammatillisen toiminnan välineenä viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä oppimisen ja osaamisen välineenä Tutkintojärjestelmän uudistuksessa pyritään vielä vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen merkitystä IRMELI HALINEN/S-L KÄRKI 30

31 eperusteet ja paikallinen opetussuunnitelma IRMELI HALINEN/ULLA ANGERVO 31

32 Oppijan verkkopalvelut Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Todennetun osaamisen rekisteri Haku korkeakouluihin Asiakaspalveluratkaisu Haku aikuiskoulutukseen HOPS - työkalu Rakenteiset ja sähköiset opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet

33 eperusteet palvelun tarkoitus ja tavoite eperusteet-palvelusta on tarkoitus rakentaa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden ja niihin liittyvän ohjeistuksen sekä tukiaineiston katselu, valmistelu-, työskentely- ja julkaisualusta Osana eperusteet-palvelun toteutusta laaditaan perusteille rakenteiset tietomallit tuottamisen systematisointi sisällön poiminta ja yhdistely hakijan tiedontarpeiden mukaan tuki erilaisille käyttötavoille kuten julkaisu paperilla tai verkossa, integrointi erilaisiin ympäristöihin jne. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjien toivotaan mahdollisimman laajasti käyttävän palvelua omassa opetussuunnitelmatyössään eperusteet 33

34 Käyttöliittymäkerroksen yleisrakenne eperusteet palvelu muodostaa kaksi selkeää käyttöliittymällistä kokonaisuutta: Opetushallituksen työtilan ja paikallisen laadinnan työtilan. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen työtilansa, johon kootaan käyttäjälle tärkeimmät käyttäjäkohtaiset elementit. Käyttäjällä on tarjolla omalla etusivulla tuoreimmat tiedotteet ja hänen aiemmin tallentamansa suosikit. Käyttäjä voi järjestelmässä selata järjestelmän avulla muodostettuja perusteita. Käyttäjällä on mahdollisuus suodattaa perusteista näkyviin ne osuudet, jotka häntä kiinnostavat. eperusteet 34

35 Paikallinen opetussuunnitelmatyökalu 1 Lähtökohtana, että paikallinen opetussuunnitelmatyö hyödyntää perusteen rakenteisuutta mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää suoraan perusteen sisältöä voi keskittyä paikallisen opetussuunnitelman kannalta keskeiseen osuuteen (paikallisesti päätettävät asiat) mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton mahdollistaa opetussuunnitelman siirron muihin järjestelmiin. eperusteet 35

36 Paikallinen opetussuunnitelmatyökalu 2 Olennaiset tunnistetut toimintokokonaisuudet perusteen tai sen osien haku, valinta ja siirto paikallisen opsin suunnittelun pohjaksi oman tekstin muokkaaminen ja muokkausten mukaisen versiohistorian ylläpito nouto tietovarannosta ja tallettaminen tietovarantoon laadintaan liittyvien käyttöoikeuksien hallinta Valmistelun aikana on vielä tarkoitus kartoittaa paikallisten toimijoiden tarpeita ja toiveita eperusteet 36

37 Perustetyön toteuttaminen tukea paikalliseen työhön Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden teksti muodostuu kahdesta osasta normiosa josta pääsee tukiaineistoon joka sisältää viitteet lainsäädäntöön tukiaineisto jossa voidaan määritellä käsitteitä, antaa esimerkkejä toteutuksesta ja tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetusta josta linkit syventävään aineistoon esim. Edu.fi - sivuille eperusteet

38 Ammatillisen koulutuksen erityiskysymyksiä: Tutkinnon muodostumissäännöt 1 Muodostumissäännöillä kuvataan mitä koulutusohjelmia tai osaamisaloja tutkintoon kuuluu, mitkä tutkinnon osat ovat pakollisia, mitkä valinnaisia, mikä on tutkinnon osan laajuus, mistä muista tutkinnoista tutkintoon voi liittää osia, sekä mm. perusteessa määritetty tutkinnon osien suorittamisjärjestys Muodostamissäännöt ohjaavat paikallista laadintaa, mikäli se tehdään järjestelmän tarjoamaa paikallisen laadinnan työkalua hyödyntäen. Näin voidaan esimerkiksi varmistaa, että mikäli koulutuksen järjestäjä tarjoaa tietyn koulutusohjelman, sen opetustarjonnasta pitää löytyä vähintään muodostumissääntöjen mukaiset tarvittavat tutkinnon osat ko. koulutusohjelmalle. eperusteet 38

39 Ammatillisen koulutuksen erityiskysymyksiä: Tutkinnon muodostumissäännöt 2 Koulutuksen tai tutkinnon järjestäjä voi muodostaa vain niitä koulutuksia/tutkintoja, joihin käyttäjän edustamalla oppilaitoksella on koulutusluvan tai järjestämissopimuksen mukainen oikeus Koulutuksen tai tutkinnon muodostamisen pohjalle tuodaan automaattisesti tutkinnon perusteiden muodostamissääntöjen mukaiset tutkinnon ja osaamisalojen pakolliset osat Koulutuksen tai tutkinnon järjestäjä saa valittavaksi tutkinnon perusteen muodostumissääntöjen mukaiset valinnaiset tutkinnon osat eperusteet 39

40 Ammatillisen koulutuksen erityiskysymyksiä: Tutkinnon muodostumissäännöt 3 Peruskoulutuksena järjestettävän tutkinnon muodostamisen yhteydessä tutkinnon osan osalta näkyy tutkinnon osan laajuus Näyttötutkintona järjestettävän tutkinnon muodostamisen yhteydessä tutkinnon osat näytetään ilman tutkinnon osan laajuutta Koulutuksen järjestäjä voi siirtää muodostetun tutkinnon omaan opintohallintojärjestelmään opetuksen toteutussuunnitelman laatimista varten. Koulutuksen järjestäjä voi siirtää muodostetun tutkinnon/tutkinnot osaksi Opintopolku.fi palvelun koulutustarjontaa, jossa ne ovat nähtävillä osana koulutustarjontaa. eperusteet 40

41 Lisätietoja Etenemisen seuranta ja määrittelyjen tarkennus: 1. https://confluence.csc.fi/display/oppija/eperusteet 2. https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pag eid= Lisätietoja: Projektipäällikkö Ulla Angervo, eperusteet 41

42 Uudistumisessa onnistuminen on välttämätöntä! KIITOS! 42

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten erot oppimaan oppimisessa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Viikin normaalikoulun tvt-koulutuspäivät 28.11.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Taustaksi Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-1898959 OPStuki 2016 työpajan 3 sisällöt Tulevaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

Katsaus perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön

Katsaus perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön Katsaus perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön Talous tutuksi Helsinki 10.9.2014 Kristina Kaihari opetusneuvos MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Koulutuksen pilviväylä

Koulutuksen pilviväylä Koulutuksen pilviväylä Helpottamaan kansallisten pistokokeiden järjestämistä koulutuksen kaikilla asteilla Kasvatustieteellisen alan dekaanien ja opettajankoulutuslaitosten johtajien neuvottelutilaisuus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus opetussuunnitelmassa. Pekka Iivonen OPH

Turvallisuus opetussuunnitelmassa. Pekka Iivonen OPH Turvallisuus opetussuunnitelmassa Pekka Iivonen OPH Koulun arvoperustan neljä peruspilaria: Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen Ihmisyys, sivistys ja yhteiskuntaideaalit Kulttuurinen

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste TVT ja OPS 2016 perusteet kooste Laaja-alainen osaaminen Monilukutaito (L4) T1, T2 Opetuksen tavoitteet S1, S2 Opetuksen sisällöt L1 L5 Laaja-alaisen osaamisen alueet Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET MEDIAOSALLISTUJINA

LAPSET JA NUORET MEDIAOSALLISTUJINA LAPSET JA NUORET MEDIAOSALLISTUJINA Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma Raportit ja selvitykset 2011:28 Opetushallitus Raportit ja selvitykset 2011:28 ISBN 978-952-13-5043-6 (nid.)

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Hyväksytty Näyttötoimikunta 15.5.2014, 24 ; Toisen asteen johtokunta 16.6. 2015, 59 Voimassa 1.8.2015 alkaen Sisällys

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5 PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-9 OPETUSSUUNNITELMA Vesilahden kunta 1. luku Opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot