Hyvä säätiötapa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi"

Transkriptio

1 Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF 1

2 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot Tiedottamie 5 Hallito 5 6 Varaihoito 5 7 Yhteistyö 6 2

3 Hyvä säätiötapa 1 Johdato Yhteiskuta o jo vuosikymmeie aja osoittaut arvostusta tietee ja taitee tukemiselle sekä muulle kulttuuritoimialle myötämällä yleishyödyllisille säätiöille ja yhdistyksille verovapauksia. Perusta o johdettavissa siitä, että iide toimita palvelee ja hyödyttää yhteiskutaa moi tavoi. Säätiölaki ja yhdistyslaki atavat siviilioikeudellise sääösperusta suurelle määrälle hyvi eri tavoi toimivia oikeushekilöitä. Nämä lait ja iihi poh jautuvat, viraomaise vahvistamat oikeushekilö sääöt luovat perusta ja ohjeet apurahoja jakavie säätiöide ja yhdistyste toimialle. Verolaisäädäössä o yleishyödyllisiä säätiöitä ja yhdistyksiä koskevia erityis ormeja, jotka kuiteki koskevat yhtä lailla sekä esim. urheiluseuroja tai laitosta ylläpitäviä että apurahoja jakavia säätiöitä ja yhdistyksiä. Säätiö ja yhdistys o yleishyödyllie siiä tapauksessa, että se sääöt ja toimita täyttävät kaikki seuraavat edellytykset: Se toimii yksiomaa ja välittömästi yleiseksi hyväksi aieellisessa, hekisessä, siveellisessä tai yhteiskuallisessa mielessä. Se toimita ei kohdistu vai rajoitettuihi hekilöpiireihi. Se ei tuota toimiallaa siihe osallisille taloudellista etua osikoa, voitto-osuutea taikka kohtuullista suurempaa palkkaa tai muua hyvitykseä. Laisäädäössä ei ole määritelty eikä eriksee omaa ryhmäää käsitellä apu- rahoja jakavia yleishyödyllisiä säätiöitä ja yhdistyksiä. Nämä muodostavat kuiteki oma erityisryhmäsä, vaikka ovat myös keskeää erilaisia: perustamie o voiut toteutua lahjoituksella, testamettilahjoituksella taikka keräyksellä ja perustamise yhteydessä aetut tarkoitusmääräykset ovat mitä moiaisimmat. Yhteistä o, että varallisuus o saatu tiety, säätöihi kirjatu tarkoitukse toteuttamista varte ja toteuttamie tapahtuu pääasiassa apurahoja ja palkitoja jakamalla. Tässä toimiassa vaikuttavat säätömääräyste lisäksi moelaiset lahjoittajamääräykset, jotka ulottuvat joskus apurahatarkoitukse ohella myös omaisuude hallitaa. Määräykset eivät ole tahdovaltaisia, vaa iitä oudatetaa ja kuioitetaa. 2 Hyvä säätiötava oudattamie Neuvottelukua jäseet kuioittavat toistesa yksilöllisyyttä ja itseäisyyttä. Koska jäseet myös edustavat useita eri aloja, tähä kirjattu hyvä säätiötava kuvaus ei aia voi olla sellaiseaa sovellettavissa jokaisee jäseeä olevaa säätiöö tai yhdistyksee. Näitä ohjeita ouda-

4 tetaa jäseiä sitovia paitsi siiä tapauksessa, että säätiö tai yhdistykse sääöt, testamettija lahjakirja määräykset taikka muu perusteltu syy estää joku ohjekohda oudattamise. Apurahat ja palkiot Neuvottelukua jäseet jakavat apurahoja ja palkitoja säätöjesä mukaisesti sääöllisesti ja jatkuvasti. Jaettavie apurahoje ja palkitoje määrä o huomattava osa tuotosta. Jäsee o kuiteki huolehdittava siitä, että tarkoitukse toteuttamie o mahdollista myös tulevaisuudessa. Jäseillä o selkeät sisäiset meettelytavat apurahoje myötämiseksi. Jääviys kysymyksii kiiitetää erityistä huomiota. Verottajalle aetaa asiamukaiset tarkkailuilmoitukset. Apurahoje hakemisesta, hakemuste käsittelystä ja päätöste ilmoittamisesta tiedotetaa riittävällä tavalla. Tällöi kiiitetää erityisesti huomiota siihe, että tieto hakumahdollisuudesta tavoittaa potetiaaliset hakijat; hakemus lomakkeet ja iide täyttämiseksi aetut ohjeet ovat selkeät ja hyvi saatavilla; hakijat saavat tiedo käsittelytavasta ja aikataulusta; myöetyistä apurahoista tiedotetaa ilma aiheetota viivytystä ja samalla aetaa selkeät ohjeet apuraha saajille siitä, mite apuraha ostamiseksi tulee toimia ja mite työ edistymisestä o raportoitava; mikäli apuraha maksamie voidaa keskeyttää taikka maksettu apuraha voidaa periä takaisi, tästä tulee selkeästi ilmoittaa viimeistää apuraha myötämistä koskevassa ilmoituksessa, jolloi o samalla ilmoitettava perusteet, joide ojalla keskeytys tai takaisiperitä o mahdollie. Tiedottamie Neuvottelukua jäseet pyrkivät toimiassaa avoimuutee ja tiedottamaa toimiastaa. Yhteydepito julkisee saaa ja viraomaisii o avoita. Jäseet laativat vuosittai toimiastaa saatavilla oleva vuosikatsaukse laki sääteise tilipäätökse lisäksi. Hyväksyttäviä poikkeuksia avoimuudesta voidaa pitää julkistamatta jättämistä, ku kysymyksessä ovat tilipäätökse tase-erittelyt; apurahapäätöste perustelut ja apurahapäätöste valmistelussa käytettäviä asiatutijoita koskevat tiedot.

5 5 Hallito Neuvottelukua jäsete halliossa o toimia ja varaihoido edellyttämä asiatutemus. Jäseillä o toimia laajuude edellyttämät sisäiset apurahatoimitaa ja varai hoitoa koskevat ohjeet. Asiatutijat ja muut luottamustehtävissä toimivat hoitavat tehtäväsä tasapuolisesti. Hallitukse ja muide säätömääräiste toimielimie kokouksista pidetää pöytä kirjat. Ne liitteiee säilytetää pysyvästi. Myöettyjä apurahoja koskevat ja vastaavat asiakirjat säilytetää arkistoituia vähitää kymmee vuotta. Tietosuojaa kiiitetää erityistä huomiota ja poistettavat asiakirjat tuhotaa asiamukaisesti. Hallitukse jäseet ja muut toimia vastuuhekilöt eivät osallistu käsittelyy ja päätöksetekoo asiassa, jossa heidä objektiivisesti arvioide voidaa katsoa oleva esteellisiä. Nämä hekilöt ilmoittavat riittävä kattavasti jäseillee omat mahdolliset päätökse teossa esii tulevat eturistiriitatilateet. Hallitokustaukset ovat kohtuullisia ja suhteutettuja säätiö tai yhdistykse tarkoitukse toteuttamisee käytettyihi varoihi. Asiatutijoille ja muille luottamustehtävissä toimiville maksettavat palkkiot ovat edellä maiitui tavoi kohtuullisia. Neuvottelukua jäseet eivät myöä apurahoja tai iihi verrattavia etuja hallituksesa jäseille, hekilökuallee, toimielitesä jäseille, asiatutijoillee tai muille luottamushekilöillee taikka äide läheisille. Tilie ja hallio tarkastuksesta vastaavat lai edellyttämät KHT- tai HTM -tilitarkastajat. Kirjapito hoidetaa ja tilipäätösasiakirjat laaditaa kirjapitosääöste ja iissä aettuje kaavoje mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että säätiöide ja yhdistyste valvotaa koskevie sääöste edellyttämät ilmoitukset tehdää valvovalle viraomaiselle määräajassa. Mikäli säätiö tarkoitusta ei muuttueide olosuhteide vuoksi tai muusta syystä voida eää kokoaa tai joiltaki osi toteuttaa, säätiö hallitukse tulee ryhtyä asiamukaisii toimepiteisii. Tällaisia voivat olla säätöje muuttamie, sulautumie toisee säätiöö tai säätiö lakkauttamie. 5

6 6 Varaihoito Varaihoido tarkoitus o turvata jäsee säätöje mukaie toimita yt ja tulevaisuudessa. Varaihoito täyttää laisäädäössä asetetut yleishyödyllisyyde edellytykset. Jäsee hallitus vastaa siitä, että varat sijoitetaa varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Varaihoidosta aetaa riittävät ohjeet ja toimitaa valvotaa asiamukaisesti. Varaihoitoa ohjaa harkitsevaisuus ja pitkäjäitteisyys. Varat pyritää hajauttamaa turvallisii ja tuottavii kohteisii. Varaihoidossa kuioitetaa lahjoitettuu omaisuutee liittyviä testametti- ja lahjakirjamääräyksiä. Jäsee hallituksee tai hekilökutaa kuuluvat eivät ole vastapuolea yhteisösä arvopaperikaupoissa tai muissa varaihoitoo liittyvissä toimissa. Yksittäisiä sijoitus päätöksiä koskeva päätökseteko järjestetää ii, ettei sisäpiiritietoa käytetä. Hallitukse jäseet, hekilökuta ja muut toimiassa mukaa olevat hekilöt eivät käytä moitittavalla tavalla muussa toimiassaa hyväksee säätiöstä tai yhdistyksestä saatua tietoa. Säätiö saa harjoittaa vai sellaista liiketoimitaa, joka o se sääöissä maiittu. Liiketoimia harjoittamie saattaa myös vaikuttaa säätiö yleishyödyllisee asemaa. 7 Yhteistyö Neuvottelukua jäseet pyrkivät aktiivisee keskiäisee yhteistyöhö ja tietoje vaihtoo sekä seuraavat toimitaympäristöösä vaikuttavaa päätösvalmistelua. Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta ry Delegatioe för stiftelser och foder rf ataa tarvittaessa lausutoja laivalmistelussa ja muussa viraomais toimiassa sekä resurssiesa puitteissa hakkii, käsittelee ja julkaisee yleishyödyl lisiä yhteisöjä koskevaa tietoa. 6

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui

Lisätiedot

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto...

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto... HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS Johdanto... 1 Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2 Apurahat ja palkinnot... 2 Tiedottaminen... 3 Hallinto... 3 Varainhoito... 4 Yhteistyö... 5 Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ

OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Kuluttajalainsäädäntö, kuluttajapolitiikka sekä säädetyt ja sovitut toimintatavat rajoittavat vilpillistä, harhaanjohtavaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot