Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto."

Transkriptio

1 13 12 Ulkomaiset suhteet. Kun se markan arvon tukemiseksi ulko mailla tehty luottosopimus, joka mainitaan Pankkivaltuusmiesten edellisessä kertomuk sessa, kuluvan vuoden helmikuussa, erääntyi, ei sitä katsottu tarpeelliseksi uudistaa. Sen sijaan 011 Pankille järjestetty Englannin pankissa 600,000 punnan suuruinen provi»iovapaa kreditiivi vuoden ajaksi. Vuoden kuluessa on Pankki voinut liittää ulkomaisten kirjeenvaihtajienpa joukkoon Englannin pankin. Päätös asiasta tehtiin Johtokunnan; esityksestä Pankkivaltuus miesten kokouksessa huhtikuun 2 päivänä, sittenkun Bank o f England oli ilmoittanut olevansa halukas solmimaan tällaisen suh teen Suomen valtiopankin kanssa. Panikin ulkomaisia suhteita on yleensä py ritty kehittämään. Tässä tarkoituksessa 011 erinäisistä vähäpätöisemmistä kirjeenvaihta jista luovuttu ja liike suuremmassa mää rässä kuin aikaisemmin kullakin paikkakun nalla keskitetty harvoihin johtaviin) rahalai toksin, jotka siinä suhteessa on havaittu sopivimmiksi. Täten on näiden kanssa aikaan saatu entistä paljon vilkkaampi liikeyhteys, joka on ollut omansa- herättämään niissä yhä suurempaa mielenkiintoa Suomen Pank kia ja sen kautta koko maatammekin, koh taan ja tehnyt Suomen Pankille mahdolli seksi ulkomaisista sijoituksistaan- saada, en tistä suuremman, tuoton sekä suorittaa, ulkomaiset liiketoimensa entistä pienemmillä kustannuksilla. Erikoista huomiota on «kiinnitetty vienti teollisuuden lyhytaikaiseen! ulkomaalaiseen lainanottoon, joka. meillä nousee varsin huo mattaviin summiin. Tämä. lainanotto on aikaisemmin tapahtunut hajanaisesti ilman yhtenäistä järjestelmää tai suunnitelmaa. Kukin, toiminimi on, usein myyntiagenttinsa välitystä käyttäen, jolloin luotonsaanti ta vallisesti on kytketty määrättyihin myynti sopimuksiin, hankkinut tarvitsemansa luo ton yksinomaan yksilöllisiä tarpeitaan, sil mällä pitäen sieltä, mistä luotto on oilut saatavissa ja ehdoilla, jotka lainanantajat yksipuolisesti ovat voineet määrätä. Ehdot ovat eri toiminimille muodostuneet epäta saisiksi ja- usein, varsin rasittaviksi, minkä ohessa, tällainen järjestelmä, on epäedulli sesti vaikuttanut vientitavaramme myynti hintoihin. Edelleen 011 siitä ollut seurauk sena, että ulkomaisen valuutan tulo maa hamme on ollut hyvin vaihtelevaa ja. satun naisista seikoista riippuvaa. Suomen. Pankki on nyttemmin, yhteistoiminnassa maan joh tavien, yksityispankkien kanssa-, järjestänyt suurimman osan näistä vientiteollisuuden ulkomaisista luotoista yhtenäisten, kirjeenvaihtajiensa kanssa- vuodeksi kerrallaan te kemiensä sopimusten pohjalle. Tästä on ollut seurauksena, että yksityisten vientiliikkeiden ei enää samassa mitassa, kuin ai kaisemmin ole. tarvinnut ulkomailla esiintyä 1ain an hakij oina, vaan on heidän ainoas taan omaan kotimaiseen pankkiinsa tarvin nut ilmoittaa tarpeensa; lainat on saatu irroitetuiksi määrätyistä vientitavarain myynneistä ja m yyjien asema ostajiinsa ja agentteihinsa nähden siten, vahvistunut; lainojen ehdot on saatu edullisemmiksi ja lopuksi on pankeille. käynyt mahdolliseksi entistä paremmin kontrolloida lainojen ot tamista ja saada, se mukaantumaan maassa esiintyvään liikepääoman ja, ulkomaisen va luutan tarpeeseen. Suomen Pankilla on sen. lisäksi näistä toimista ollut; kohtuullinen ansio. samoin kuin vv. 1921, maaliskuussa, ollen sanotun kuun, lopussa 1,383.7 milj. mk, ja pienimmillään tammikuussa, jonka lo pussa se oli 1,205.5 milj. mk. Kuinka paljon Suomen Pankilla vuoden ja viime vuoden kunkin neljänneksen A2 192» 31/3 30/6 Kul takassa... Ulkom. k irjeenvaihtajat... Ulkom. kreditiivi... Suomen hopearahaa... Ulkom. obligatsioita... Ulkom. seteleitä ja kuponkeja... Ulkom. vekseleitä... Valtion, obligatsioita Suomen rahassa.... Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia... Kotimaisia, vekseleitä , Yhteensä, , , ,9.5 2,357.8 Setelinanto-oikeus, vähennystä puuttuvan lisäkatteen vuoksi tekemättä, on vuonna vaihdellut 2,695.o milj. mk:n (joulu kuun 31 prnä) ja 2,332.!) mil j. mk m (tam mikuun»8 päivänä) välillä. Vastaava käyt tämätön setelinanto-oikeus on vaihdellut milj. mk m, (marraskuun 14 päivänä) ja m ilj. mk:n (maaliskuun. 31 päi vänä) välillä, ollen % koko setelinanto-oikeudesta. Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto. Suomen Pankin liikkeessä oleva setelistä, joka. vuoden alussa oli 1,260 milj. mk, muut tui eri kuukausina jotenkin, samoin kuin. edellisenäkin vuonna, pysyen syyskuuhun asti edellisen vuoden setelistöä pienempänä ; loka joulukuulla se kuitenkin oli sitä suu rempi. Jouluk. 31 p :nä oli setelistä 1,309 milj. mk eli 59 milj. mk suurempi kuin vuoden alussa. Suurimmillaan, oli setelistä. päättyessä. oli sellaisia, varoja, joita vastaan Pankki vuoden loppuun saakka, jolloin uusi ohjesääntö muutti setelinantomääräyksiä, oli oikeutettu antamaan setelejä, n ä k y y seuraavasta: yhdistelmästä: Suomen Pankin ibilanssi esiintyy vai päättyessä melkoisesti toisenlaisena kuin edellisen vuoden lopussa. Tämä joh tuu etupäässä uudesta rahalaista ja Pankin uudessa ohjesäännössä olevista setelinantoa koskevista määräyksistä, joiden mukaan Pankin tilinpäätös v:lta on tehty. Vertauksen helpottamiseksi molempien bilanssien välillä- otetaan tähän niiden nume / roista seuraava yhdistelmä, joka myös osottaa* mitkä varat ennen olivat ja mitkä nyt ovat Parikin setelinannon katteena: Varat: Varsinainen kate: Kultakassa... Ulkomaisia kirjeenvaih tajia ja ulkomainen kreditiivi... Toissijainen kate: Ulkomaisia vekseleitä.. Korkolippuja ja ulko maan seteleitä... Kotimaisia vekseleitä... Rediskontattuja vekse leitä... Suomen1hopearahaa... Obligatsioita ulkomaan rahassa... Valtion obligatsioita Suo men rahassa... 5 ' 331.o 793.n o l.r, O.s 25.o 3.s

2 14 15 Mili. mk. Valtion lyhytaikaisia si toumuksia... Muut varat: Hypoteekkilainoja... Kassakreditiivejä... Valtion obligatsioita Suomeiu rahassa,... Valtion lyhytaikaisia, si toumuksia... Obligatsioita ulkomaan rahassa... Suomen hopearahaa.... Pankkikiinteistöt ja ka lusto... Eri tilejä... V el ät: i o o Yhteensä 2, ,8.o Vaadittaessa maksettavat sitoumukset: Liikkeessä olevia sete leitä... 1,249.9 Postivekseleitä... 8.i Valtiovaraston pano-i ja ottotili > Muiden pano- ja ottotili 45.8 Ulkomainen kreditiivi s Ulkomaisia kirjeenvaih tajia... 6.o Eri tilejä Kanta-rahasto... loo.o Vararahasto o Pankkikiinteistöjen ja ka luston arvo Tulo- ja. m e n o tili o Varattuja, voittovaroja... Kasvaneita k o r k o ja... Yhteensä 2, , ,i G o ,8.0 Kahakassa ssa esiintyvä suuri muutos johtuu siitä, että Pankin kultavarat vuo den vaihteessa, jolloin uusi rahalaki tuli voimaan, kirjattiin tämän lain mukaiseen ar voonsa, devalvatsionikurssin mukaan 7:. Tämän johdosta voitiin Pankin kantarahasto, kun siihen myöskin liitettiin Pankin ti lan vahvistamiseksi aikaisemmin varatut 47.o milj. mk sekä vuoden käyttä mättä jätetyistä voittovaroista 64.7 milj. mk, kirjata, rahastolle, Pankin uudessa ohje säännössä vahvistettuun <500 milj. mk ai määrään. Jäännös v :n voittovaroista, 0.7 milj. mk, vietiin vararahastoon. Mitä tulee niihin bilanssien, numeroihin, jotka osottavat ulkomaisten valuuttain, ko timaisen lainanannon ja valtion sitoumusten määrät, on edellisessä jo käsitelty vuoden, kuluessa tapahtuneita muutoksia. Tässä li sättäköön,, että ulkomaiset valuutat, lukuun ottamatta. Pankin ulkomaista kreditiiviä. joka v :n 19:24 päättyessä oli kirjattu 244. s milj. mk:aan ja viime vuoden lopussa milj. mk:aan, lisääntyivät, alussamainitun, vuoden aikana otetun: ulkomaisen lainan ja edullisen anaksutasauksen johdosta, niin suuresti kuin milj. mk :11a eli 109. r> % :11a. Huomattava on myöskin ulkomais ten vekselien suuri lisääntyminen, joka osaltaan on ollut omansa vahvistamaan Pamkin asemaa. Valtion pano- ja. ottotilin lisäys, joka on niin suuri kuin milj. mk, johtui etu päässä siitä, että tullinkanto vuoden lopulla oli poikkeuksellisen suuri, mikä vuorostaan oli seuraus sokerin, kahvin ja vehnäjauho jen. tullien edellämainitusta korotuksesta. S e t e 1 i n a n t o-o i k e u s. Pankin setelinanto-oikeusi v :n päät tyessä, verrattuna siihen, millainen se oli vuotta aikaisemmin, näkyy seuraavasta yh distelmästä : Setelinanto-oikeus: Kultakassa jaf ulkomaiset kirjeenvaihtajat Setelinanto-oikeus sen li säksi... 1,500.0 l,200.o Yhteensä 2, , ,739.o Milj. Käytetty setelinanto-oikeus: Liikkeessä olevat setelit 1,249.9 Muut vaadittaessa mak settavat sitoumukset s Myönnetyistä kassakreditiiveistä. nostamatta, 3.0 oleva määrä... Yhteensä 1,739.7 mk. 1, ,176.2 Setelinanto-reservi: käytettävissä oleva.... toissijaisen katteen li sääntymisestä, riippuva 133.o 90.o s Yhteensä Kaikki yhteensä 2, ,939.g Muutokset johtuvat, paitsi Pankin liik keessä tapahtuneista muutoksista, joista Tulot: Korkoja kotimaisesta lainausliikkeestä.. Korkoja ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta... Korkoja obligatsioista... Agio... Provisioita... Maksettuja epävarmoja, saatavia... tärkeimmät on edellä esitetty, uudesta raha laista sekä uuden ohjesäännön setelmantomääräyksistä, jotka, tuntuvasti.poikkeavat aikaisemmista, niin, hyvin mitä tulee siihen määrään, johon Pankki saa. antaa setelejä yli kultakassan ja riidattomien ulkomaisten saatavaan arvon (ennen 1,500 milj. nyt 1,200 milj. mk) kuin myös mikäli koskee setelinannon n. s. toissijaisen katteen laatua. Laskettuna aikaisempien säännösten mu kaan koko setelinan toreservi olisi viime vuoden: päättyessä ollut 11.7 milj. mk suu rempi (775.1 milj. mk). Todellisuudessa se oli milj. mk suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja milj. mk suurempi kuin v :n 1923 päättyessä. Voitto- Pankin voitto- ja tappiotili vuodelta, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ti liin, oli seuraava: V. Meno t: Palkkoja ja palkkioita... Eläkkeitä!ja avustuksia... Pankkivaltuusmiesten palkkioita ja kuluja Setelien valmistus... Erinäisiä kuluja... Obligatsioiden ja osakkeiden tiliarvoa alennettu... :... Pankkikiinteimistöjen tiliarvoa alennettu Kaluston tiliarvoa alennettu... Epävarmoihin säätäviin v a r a ttu... Pankin puhdas voitto... ja t a p p i o tili. 42,992,958 30,029,545 25,165,922 9,231,344 5,915,655 13,451 V ,348, V. >5 }} )} 6,617, ,415 76,386 2,758,372: 2,093,(506 68,202,385 12,978,910 28,0.12,,635 7,477,033 2,719,254, ,408, V ,495, ,589 83,867 5,123,738 2,467,194: ,673,890: 13,817,871 _ 373, ,161: 02 20,001, ,373,629: 1113,348,877:05 119,408,811:70,670, :17,600: 02

3 Se seikka, että Pankin tulot olivat viime vuonna vähän pienemmät kuin edellisenä, johtui etupäässä rediskonttausten vähenemisestä sekä vuoden aikana sovelletuista aiemmista korkomääristä. Kotimaisesta luoton annosta kertyneet korkotulot, jotka v. olivat 68.2 milj. mk, tekivät v. ainoastaan 43.o milj. mk. Obligatsioiden korkojen vähennys johtui Pamkin obligatsiovaraston vähentymisestä (fcts. edellä siv. 11). Sen sijaan Pankin ulkomaiset sijoitukset, jotka viime vuonna niin suuresti lisääntyivät, myöskin tuottivat huomattavasti suuremmat korkotulot kuin. v.. Pankin varsinaiset menot, jotka v. olivat 14.5 milj. mk, tekivät viime vuonna 11.8 milj. mk. Vähennys johtui pienemmistä setelinvalmistuskustannuksista. Poistoja lukuun ottamatta oli Pankin voitto viime vuodelta milj. mk. (Edellisenä vuonna milj. mk). Poistoista oli 16.4 milj. mk ohligatsioiden arvonalennusta ja 2.3 milj. mk kirjoista poistettua osakkeiden arvoa. Obligatsioista katsottiin, tarpeelliseksi viime vuonna edelleen tehdä mainittu poisto, jotta niiden antama tulo suunnilleen vastaisi käypää korkoa niiden kirjanpitoarvolle. Osakkeiden osalle tuleva poisto edustaa sitä hintaa, mikä on maksettu Pankille viime vuoden aikana hankituista Tervakosken osakeyhtiön osakkeista. Pankin nettovoitto vuodelta., 82,673,890:13, on Pankin uuden ohjesäännön 30 :ssä olevan määräyksen johdosta siirretty Pankin vararahastoon, joka tämän siirron jälkeen on 133,356,524: 80. Suomen rahan arvo pysyi kuluneena vuonna täysin vakaana, Jo v. oli Suomen Pankki, alkaen marraskuun 5 päivästä, muuttumattomasti noteerannut dollarin mk raan 39:70 ja tämä kurssi säilyi koko vuoden. Näissä oloissa voitiin jatkaa aikaisemmin alulle pantuja valmisteluja Suomen rahalaitoksen lopulliseksi vakiinnuttamiseksi. Se komitea, jonka Pankkivaltuusmiehet lopulla vuotta olivat asettaneet valmistamaan kysymystä kultarahakannan palauttamisesta, sai kevättalvella. tehtävänsä suoritetuksi. Painetussa mietinnössään huhtik. 1 päivältä komitea, erinäisillä edellytyksillä, ilmoitti olevansa sitä mieltä, että maamme rahalaitos voitiin palauttaa kultakannalle ja että tämä uudistus oli syytä viivytyksettä toimeenpanna, Suomen rahalle muodostuneen tosiasiallisen arvon perusteella. Mietintöönsä. komitea oli liittänyt ehdotukset uudeksi rahalaiksi, erinäisiä kultakannan palauttamisesta aiheutuvia säännöksiä sisältäväksi laiksi sekä muutoksiksi Suomen Pankin ohjesäännön setelin antoa koskeviin määräyksiin. Uudistusta varten tarpeellisiin valmistaviin toimenpiteisiin komitea katsoi kuuluvan, että. valtio ulkomaisella valuutalla lunastaisi Suomen Pankilta ne valtion obligatsiot, jotka 17 päivänä heinäkuuta 19 ja 25 päivänä helmikuuta tehtyjen Eduskunnan päätösten nojalla oli Pankille Kultarahakannan palauttaminen. annettu sen aseman vahvistamiseksi. Yhtyen komitean käsitykseen, Pankkivaltuusmiehet. toukokuun 7 päivänä tekivät tästä lunastuksesta esityksen Valtioneuvostolle. Elokuun 29 päivänä Hallitus antoi asiasta Eduskunnalle esityksen. Sitten kun esitys oli joulukuun 10 päivänä saanut Eduskunnan hyväksymisen, annettiin kuluvan vuoden helmikuun päivänä laki, jonka mukaan edellä mainitut obligatsiot ovat ennen vuoden 1928 loppua Pankilta lunastettavat ulkomaan rahalla, aikoina ja erissä, jotka Valtioneuvosto määrää. Käsiteltyään useammissa kokouksissa kultakantakomitean muita ehdotuksia, Pankkivaltuusmiehet-, kaikessa yhtyen komitean kantaan, syyskuun 11 päivänä päättivät lähettää Valtioneuvostolle ehdotukset uudeksi rahalaiksi, kultakannan palauttamisesta, aiheutuvia säännöksiä, sisältäväksi laiksi sekä Suomen Pankille annettavaksi uudeksi ohjesäännöksi, jonka ehdotus sillä välin myös oli valmistettu. Samalla Pankkivaltuusmiehet pyysivät, että nämä ehdotukset Hallituksen esityksessä annettaisiin Eduskunnan hyväksyttäväksi. Tämä esitys annettiin lokakuun 17 päivänä, Joulukuun 10 päivänä Eduskunta hyväksyi siihen sisältyvät ehdotukset ja ne vahvistettiin saman kuun 21 päivänä. Rahalaki ynnä siihen liittyvä laki tulivat voimaan kuluvan vuoden alusta. Suomen Pankin uusi ohjesääntö heti

4 19 Lainausliikkeen tarkastus. Erinäisiä Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita. Lausunto valtion kassa- ja tilalaitoksen uudistamisesta. Huhtikuun 19 päivänä lähetti Valtiova rainministeriö Pankkivaltuusmiehille val tion kassa- ja tililaitoksen uudistamisesta valmistetun ehdotuksen, pyytäen siitä Pank kivaltuusmiesten lausuntoa. Hankittuaan asiasta Johtokunnan lausun non Pankkivaltuusmiehet kesäkuun 30 päi vänä. päättivät lähettää Valtiovarainminis teriölle jäljennöksen siitä, ilmoittaen yhty vänsä Johtokunnan esittämiin mielipitei siin. Pankin ohjesäännön ja Pankkivaltuusmies ten johtosäännön uudistaminen. Kuten edellisessä jo on ollut mainittava, on useita vuosia vireillä ollut kysymys Pan kin ohjesäännön perinpohjaisesta uudista misesta viime vuonna saanut ratkaisunsa. Uuden ohjesäännön ehdotus valmistettiin kevään ja kesän kuluessa Pankin Johtokun nassa ja käsiteltiin Pankkivaltuusmiesten kokouksissa syyskuun 6 ja 11 päivänä. Kun uuden ohjesäännön ehdotus edellytti, että vähempiarvoiset määräykset Pankin toiminnasta annettaisiin erityisessä, Pankki valtuusmiesten vahvistettavassa johtosään nössä, valmistettiin viime vuonna Pankin Johtokunnan ja Pankkivaltuusmiesten toi mesta myös tämän johtosäännön eihdotus. Sittenkun Pankin uusi ohjesääntö oli jul kaistu, lähettivät Pankkivaltuusmiehet ku luvan vuoden tammikuun 16 päivänä johto säännön ehdotuksen Valtioneuvostolle ase tuskokoelmassa julkaistavaksi. Samoin val mistivat Pankkivaltuusmiehet jo viime vuonna Suomen Pankin tilintarkastajien ohjesäännön sekä Pankkivaltuusmiehille an nettavan uuden ohjesäännön ehdotukset ja lähettivät ne kuluvan vuoden tammikuun 16 päivänä Pankkivaliokunnalle. Molemmat ehdotukset on Eduskunta sittemmin hyväk synyt. Toimenpiteitä, jotka koskevat yksityisten sitoumuksia Pankille. Pankkivaltuusmiehet ovat vuonna käsitelleet yhden vähäistä akordia koskevan hakemuksen. Johtokunnan esityksestä ovat Pankkival tuusmiehet määränneet arvottomina tileistä poistettaviksi eräät epävarmoihin siirretyt saatavat vuosilta 86, 90, 92, 98, 99, 1900, 1901 ja 1906, yhteensä 26,287:26. Pankkivaltuusmiehet ovat Pankin kirjo jen nojalla toimittaneet johtosääntönsä 4 :ssä säädetyt Pankin liikkeen ja lainauk sen tarkastukset. Katsastukset a) Pääkonttorissa. Pankin ohjesäännön 40 :n säännöksen mukaisesti ovat Pankkivaltuusmiehet toi mittaneet pääkonttorin kassaholvien ja kaikkien rahastojen sekä laina- ja vakuuskirjain ynnä talletusten katsastukset. Sa notussa katsastuksessa saadut tulokset ovat olleet Pankin kirjain mukaiset. 'b) Haarakonttoreissa. Mitä Pankin haarakonttoreihin tulee, ovat Pankkivaltuusmiehet valvoneet, että diskonttovaliomiehet ovat inventanneet haa rakonttorien käsikassat. ja holvit kerran kuukaudessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähintään kolmasti vuodessa. Sitäpaitsi on vuoden varrella kaikki haa rakonttorit tarkastettu. Virka- ja palvelusmiesten palkkaus. Tilintarkastus. Suomen Pankin ohjesäännössä määrätyn tarkastuksen vuodelta ovat vuoden valtiopäivillä valitut tilintarkastajat, toimitusjohtaja Paavo Raittinen, opettaja Aleksander Fränti, kauppakorkeakoulun professori Kyösti Järvinen ja pankinjohtaja Tyko Ile nilkka Pankkivaltuusmiesten kut susta toimittaneet maaliskuun 16 ja huhti kuun 4 päivän välisenä aikana. Tilintar kastajain puoltosanan mukaisesti ja Pankin ohjesäännön tätä koskevain säännösten no jalla ovat Pankkivaltuusmiehet Eduskun nan puolesta myöntäneet Johtokunnalle vastuuvapauden Pankin hallinnosta vuo delta. Joulukuun 30 päivänä vahvistivat Pank kivaltuusmiehet Johtokunnan ehdotuksesta Pankille uudessa ohjesäännössä edellytetyn palkkaussäänuön, noudatettavaksi kuluvan vuoden alusta. Palkkaussääntö päättyy 3,522,600 markkaan. Samalla Pankkivaltuusmiehet Johtokun nan esityksen mukaisesti myönsivät 900,000 markkaa käsittävän määrärahan tarpeen mukaan käytettäväksi Pankin ylimääräisten toimihenkilöiden palkkaamiseen vuonna 1926, oikeuttaen Johtokunnan, kun palkko jen säännönmukainen uudestaan-<järjestely erinäisissä tapauksissa aiheuttaa, että asian omaisten peruspalkat alentuvat tai palkkaus muutoin vähenee, harkintansa mukaan tästä määrärahasta antamaan tarpeelliset tasoi tukset henkilökohtaisina lisäyksinä. Eläke- ja avustusasioita. Vuonna ovat Pankkivaltuusmiehet korottaneet neljä aikaisemmin myönnettyä eläkettä, jotka olivat paljon nykyistä rahan arvoa vastaavan tason alapuolella. K oro tukset tekevät yhteensä 49,750 mk vuodessa. Lisäksi ovat Pankkivaltuusmiehet myön täneet kaksi kertakaikkista avustusta, yh teensä 5,000:. Uudessa ohjesäännössä edellytetyn elä kesäännön antaminen siirtyi kuluvaan vuo teen. Se vahvistettiin Pankkivaltuusmies ten kokouksessa tammikuun 16 päivänä. Diskonttokomiteat. Vuodeksi ovat Pankkivaltuusmiehet, Johtokunnan tehtyä asiasta ehdotuksen, jou lukuun 12 ja 22 päivänä määränneet dis konttovaliomiehiksi ja näiden varamiehiksi seuraavat henkilöt: Turun konttori: diskon ttovaiiomiehiksi kunnallisneuvos Ernst Petter Johan Thome ja toimitusjohtaja Esko Grönlund, sekä varamiehiksi vapaaherra Rolf Maximilian Carpelan ja johtaja Evert Holmberg. Parin konttori: diskonttovaliomiehiksi johtajat Johan Odert Rosengren ja Toivo Rintala sekä. varamiehiksi tukkukaupias William Tarkiainen ja johtaja Per A. Collin. Vaasan konttori: diskonttovaliomiehiksi pormestari Ivar Vilhelm Hasselblatt ja joh taja. Juho Alatalo sekä varamiehiksi konsuli Johan Alfred Viklund ja johtaja Knut August Vaselius. Oulun konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppaneuvos Frans A dolf Riekki ja joh taja Otto Alfons Karhi sekä varamiehiksi varakonsuli Torsten Lundberg ja Georg Balthasar.

5 Kuopion konttori: diskonttovaliomiehiksi insinööri Pekka Juho Rinkinen ja kunnallisneuvos Bruno Granit-Ilmoniemi sekä varamiehiksi johtaja Otto Ville Ruotsalainen ja varatuomari Gunnar Valdemar Helien. Joensuun konttori: diskonttovaliomiehiksi prokuristi Niilo Suilhko ja kaupunginvouti Albert Lennart Paqvalen sekä varamiehiksi oikeusneuvosmies Aksel Valle ja filosofianmaisteri Y rjö A. Kankaanrinta. Sortavalan konttori: diskonttovaliomiehiksi kihlakunnan tuomari Karl Gustaf Berg ja kauppias Ossian Evert Kivinen sekä varamiehiksi käsiteollisuusneuvoja Juho Jalmari Tyynelä ja apteekkaii Sven Holsti. Viipurin konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppias Paul Sergejeff ja johtaja Ernst Hämäläinen sekä varamiehiksi johtajat Otto Korhonen ja Heikki Sinkkonen. Mikkelin konttori: diskonttovaliomiehiksi koneinsinööri Edvin Allen ja varatuomari Erkki Veikko Kuokkanen sekä varamiehiksi toimitusjohtaja Valter Pulkkinen ja raatimies Otto Kinnunen. Tampereen konttori: diskonttovaliomiehiksi oikeusneuvosmies Kaarlo Haljala ja kauppias Anton Hahl sekä varamiehiksi johtaja Pentti Hirvonen ja tehtailija Johan Niklas Salminen. Hämeenlinnan konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppaneuvos Anders Gustaf Skogster ja kauppias Johan Verner Fredriksson sekä varamiehiksi lääninsihteeri Toivo Johannes Horelli ja tehtailija Kaarlo Edvard Kauppinen. Jyväskylän konttori: diskonttovaliomiehiksi johtaja Kaarlo Vilhelm Laitila ja apteekkari Eugen Mansnerus sekä varamiehiksi lehtori Herman Hämäläinen ja varatuomari Paul Äke Lund. Kotkan konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppias Emil Saxell ja liikemies Arthur Lemke sekä, varamiehiksi pormestari Atte Mönkö ja filosofianmaisteri H. L. Wennerstrand. Pankkivaltuusmiehet ja tilintarkastajat. Pankkivaltuusmiehistä olivat vuonna erovuorossa: niistä kolmesta Pankkivaltuusmiehestä, joiden tulee olla osallisina kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, allekirjoittanut Tanner sekä niistä kolmesta Pankkivaltuusmiehestä, joiden tulee olla osallisina kaikkien Pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavissa asioissa, filosofianmaisteri Hugo Robei't Wäinö Wuolijoki. Maaliskuun 28 päivänä 11)25 toimitetussa pankkivaltuusmiesten ja pankintilintarkastajain sekä heidän varamiestensä vaalissa valittiin: Pankkivaltuu^mieheksi: olemaan kolmen vuoden aikana osallisena kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa allekirjoittanut Tanner; Pankkivalhmsmieheksi olemaan, niinikään kolmen vuoden aikana, osallisena kaikkien Pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavissa asioissa filosofianmaisteri Hugo Robert Wäinö Wuolijoki ; Pankkivaltuusmiesten varamiehiksi : ensimmäiseksi allekirjoittanut Hahl, toiseksi allekirjoittanut Auer, kolmanneksi varatuomari Y rjö Rafael Pulkkinen, neljänneksi toimitusjohtaja Kaarlo Richard Heinonen, viidenneksi varatuomari Axel Palmgren, sekä. kuudenneksi johtaja Kaarlo Toivo Salmio; Tilintarkastajiksi: kansakoulunopettaja Aleksander Fränti, vakuutusvirkamies Kaarlo Jafet Harvala, pankinjohtaja Tyko Reinikka, kauppakorkeakoulun professori Kyösti Järvinen ja Tilintarkastajain varamiehiksi: ensimmäiseksi filosofianmaisteri Gösta Söderholm, toiseksi vanih. lehtori Johan Helo, kolmanneksi kansanopiston johtaja Aarno Fredrik Pesonen sekä neljänneksi filosofiantohtori Frans Vihtori Härmä. Vaalin tapahduttua kokoontuivat pankkivaltuusmiehet huhtikuun 4 päivänä ja valitsivat puheenjohtajakseen allekirjoitta- Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta E. Nevanlinna. neen Nevanlinnan ja varapuheenjohtajakseen allekirjoittaneen Tannerin. Kertomusvuoden kuluessa ovat, esteen sattuessa pankkivaltuusmiehelle, varamiehinä toimineet allekirjoittaneet Hahl ja Auer sekä herrat Pulkkinen, Heinonen, Palmgren ja Salmio. Väinö Tanner. Hugo Vasenius. Arthur af Forselles. Eero Hahl. n mari Auer. '2 1 K. N. Rauhala.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

Suomen Pankin toiminta.

Suomen Pankin toiminta. 14 mukaan, enimmäkseen 8 10 y 4 %, lainanottokorat talletuksista St y 4 6 y 4 % ja juoksevalla tilillä 5 %, muiden yksityispankkien laänanantokorot 8 1/ 2 12 %, lainan - ottokorot talletuksista 5 1/ 2

Lisätiedot

949.5 976.0 1.051.1 1.085.2 1.129.5 1.134.5 1.113.6 1.035.6 985.6 1.013.7 1.015.7 1,019.5 1.079.7

949.5 976.0 1.051.1 1.085.2 1.129.5 1.134.5 1.113.6 1.035.6 985.6 1.013.7 1.015.7 1,019.5 1.079.7 14 15 1936 Suomen Pankin kotimainen luotonanto vuonna 1937. Kuukauden loppu Vekselit Hypot. lainat kreditiivit konttaukset Joulukuu... 823.0 59.8 66.7 Yhteensä 949.5 Kertomusvuoden päättyessä diskontatut

Lisätiedot

I'(tilitärahan lyönti.

I'(tilitärahan lyönti. 1I tämän virkailijan palkkaamiseen 18,000 markkaa vuosittain. Kuitenkin oli Eduskunta sitä mieltä, että toistaiseksi ja kunnes saadaan kokemusta siitä, miten ehdotettu tilasto virkailijan toimi tulee vastaamaan

Lisätiedot

1938 J oulukuu 1,042.2 62.8 72.i 1,177.1. 1939 Tammikuu

1938 J oulukuu 1,042.2 62.8 72.i 1,177.1. 1939 Tammikuu 14 senä päivänä ja Reichsmarkka : sta 1,945: :aan 1,982:. Muutokset olivat siten yleensä sangen pienet. Suomen Pankin valuuttavarasto pysyi suurimman osan vuotta sillä korkealla tasolla, jolle se jo vuonna

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO Taloudellinen kehitys Suomessa nuorina 19S0. S is ä lt ö : Siv. Yläsiä p iirte

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

6.6 Ulkom. kirjeenvaihtajia.

6.6 Ulkom. kirjeenvaihtajia. 14 15 Setelinanto-oikeus. :il/ 121932 Kultakassa ja ulkomaiset 809.5 valuutat... Setelinanto-oikeus sen li säksi... l,200.o Setelinanto-oikeus... 2,009.5 M/ 1? 1933 1 276.6 1,200.0 2,476.6 Käytetty määrä:

Lisätiedot

Erinäisiä Pankkivaltuusm iesten käsittelem iä asioita.

Erinäisiä Pankkivaltuusm iesten käsittelem iä asioita. 10 päivältä, jolloin setelinanto-oikeus uusien säännösten rallikaan oli 1,734.070,137 markkaa. Käyttämätön setelinanto-oikeus on vaihdellut 7.369,012 mankan (syyskuun 30 p:nä) ja 125,5

Lisätiedot

Pankin kotimaisen luotonannon ei i lajien kuukausittaiset vaihtelut vuonna 1940 näkyvät seuraavasta asetelmasta :

Pankin kotimaisen luotonannon ei i lajien kuukausittaiset vaihtelut vuonna 1940 näkyvät seuraavasta asetelmasta : 14 ollen kertomusvuoden päättyessä 5,395.9 milj. markkaa. Pankin kotimaisen luotonannon ei i lajien kuukausittaiset vaihtelut vuonna 1940 näkyvät seuraavasta asetelmasta : Suomen Pankin kotimainen luotonanto

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. H. F. Anteilta kokoelmat Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamien kokoelmain hoidosta. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Setelinanto-oikeus ja sen käyttö.

Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. 14 15 sui ylittäen elokuun lopussa ensimmäistä ker taa 34 miljardin pyykin. Kertomusvuoden päättyessä seteleitä oli liikkeessä 34 383 milj. markan arvosta eli 4 777 miljoonaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA '&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ VUODELTA >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun yhtiön *- varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Hotelli Seurahuoneella keskiviikkona

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Suomen Pankin luotonannon eri lajien kuukautisia vaihteluita valaisevat seuraavan asetelman lukusarjat.

Suomen Pankin luotonannon eri lajien kuukautisia vaihteluita valaisevat seuraavan asetelman lukusarjat. 14 15 lian alimman kohdan elokuussa. Kertomus vuoden päättyessä näiltä tileiltä oli nostettu 394 milj. markkaa eli 162 miljoonaa vähem män Imin vuotta aikaisemmin. Suomen Pankin luotonannon eri lajien

Lisätiedot

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896 14 15 vuoden viimeisenä päivänä. Nämä muu tokset, jotka viikosta viikkoonkin saattoi vat olla huomattavan jyrkät, johtuivat pää asiallisesti kausiluontoisista syistä, mutta ilmeisesti vientisuhdanteiden

Lisätiedot

Käytetty määrä: Setelinanto vara:

Käytetty määrä: Setelinanto vara: 14 15 aleni siten 7 % : sta 5 % % : iin j a muut ko rot vastaavasti. Vuoden vaihteesta muutkin luottolaitokset noudattivat tätä merkinantoa. Setelistä. Kertomusvuoden aikana liikkeessä oleva setelistö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905.

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905. 1908. - V. m. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle Suomen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1906 annetun kertomuksen johdosta. Eduskunta on Valtiovarainvaliokuntaan valmistelevaa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

K ä y te tty määrä: Käytetty setelinantooikeus 12,207.2

K ä y te tty määrä: Käytetty setelinantooikeus 12,207.2 14 15 maksettavien sitoumusten määrästä, sen jälkeen tämä suhdeluku vähän aleni saa vuttaen vuoden alimman määrän, 100.1 %, toukokuun päättyessä. Kesällä katesuhde jälleen parani, ja vuoden päättyessä

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Setelinanto-oikeus: Setelistä.

Setelinanto-oikeus: Setelistä. 17 Setelistä. Liikkeessä oleva setelimäärä, joka vuoden aikana oli kasvanut melkoisesti, väheni tavallisuuden mukaan tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana, mutta alkoi sit ten, noudattaen tavallista

Lisätiedot

KERTOMUS vuodelta 1918 Eduskunnan Pankkivaliokunnalle

KERTOMUS vuodelta 1918 Eduskunnan Pankkivaliokunnalle Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS vuodelta 1918 Eduskunnan Pankkivaliokunnalle H ELSINGISSÄ 1919, 6UOMAL. KIRJALL. SEfJKAN KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ. Suomen Pankista v. 1918 kapinan aikana on

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

ERIPAINOS: SUOMEN PANKKI, VUOSIKIRJA 1961 VUODEN 1963 RAHANUUDISTUS UUSI RAHALAKI

ERIPAINOS: SUOMEN PANKKI, VUOSIKIRJA 1961 VUODEN 1963 RAHANUUDISTUS UUSI RAHALAKI ERIPAINOS: SUOMEN PANKKI, VUOSIKIRJA 1961 VUODEN 1963 RAHANUUDISTUS Ja UUSI RAHALAKI VUODEN 1963 RAHANUUDISTUS JA UUSI RAHALAKI Suomen Pankki ryhtyi kertomusvuonna toimenpiteisiin rahanuudistuksen suorittamiseksi

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8 12 16 857 miljoonaa ja joulukuussa 12 719 milj. markkaa. Valtion velka keskuspankille, joka elokuun puolivälissä oli noussut 24 687 milj. markkaan, oli siten, melkoisten vaihteluiden jälkeen, kertomusvuoden

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

Valuuttatilanne milj. mk. Yksityisten tilit. milj. mk

Valuuttatilanne milj. mk. Yksityisten tilit. milj. mk 12 13 Valuuttatilanne Yksityisten tilit Varanto 30. 12. 1967 Varanto 31. 12. 1968 Muutos Suomen Muut Suomen Muut Suomen Muut Pankki Pankki Pankki K u lta... 189 189 190 190 + 1 + 1 Vaihdettavat valuutat..

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

--- 2 535 190. Suhde rahalaitoksiin

--- 2 535 190. Suhde rahalaitoksiin 10 11 hellivät 596 milj. markkaa luottojen lyhen nysten johdosta. Kun vielä otetaan huomioon eräät muut luotot sekä toisaalta vastattavien puolella esiintyvät velat, voidaan todeta pan kin koko nettoluotonannon

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Pankin suhde valtioon.

Pankin suhde valtioon. 13 Vientiteollisuus... Kotimarkkinateollisuus... Kauppaliikkeet... Muut... Korkomäärät. Suomen Pankki ei kertomusvuoden ai kana katsonut olevan syytä muuttaa ylei sessä luotonannossaan soveltamiaan korkomääriä.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

den suurten lyhennysten johdosta muiden vekseliasiakkaiden yhteenlaskettu velka väheni Suhde valtioon

den suurten lyhennysten johdosta muiden vekseliasiakkaiden yhteenlaskettu velka väheni Suhde valtioon 13 12 Suhde valtioon Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit Vastaavat: IBRD-vekseli... 11.5 8.3 3.2 S h ek k itili... Vientim aksutilit... Vastattavat... 39.8 1.1

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot