Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto."

Transkriptio

1 13 12 Ulkomaiset suhteet. Kun se markan arvon tukemiseksi ulko mailla tehty luottosopimus, joka mainitaan Pankkivaltuusmiesten edellisessä kertomuk sessa, kuluvan vuoden helmikuussa, erääntyi, ei sitä katsottu tarpeelliseksi uudistaa. Sen sijaan 011 Pankille järjestetty Englannin pankissa 600,000 punnan suuruinen provi»iovapaa kreditiivi vuoden ajaksi. Vuoden kuluessa on Pankki voinut liittää ulkomaisten kirjeenvaihtajienpa joukkoon Englannin pankin. Päätös asiasta tehtiin Johtokunnan; esityksestä Pankkivaltuus miesten kokouksessa huhtikuun 2 päivänä, sittenkun Bank o f England oli ilmoittanut olevansa halukas solmimaan tällaisen suh teen Suomen valtiopankin kanssa. Panikin ulkomaisia suhteita on yleensä py ritty kehittämään. Tässä tarkoituksessa 011 erinäisistä vähäpätöisemmistä kirjeenvaihta jista luovuttu ja liike suuremmassa mää rässä kuin aikaisemmin kullakin paikkakun nalla keskitetty harvoihin johtaviin) rahalai toksin, jotka siinä suhteessa on havaittu sopivimmiksi. Täten on näiden kanssa aikaan saatu entistä paljon vilkkaampi liikeyhteys, joka on ollut omansa- herättämään niissä yhä suurempaa mielenkiintoa Suomen Pank kia ja sen kautta koko maatammekin, koh taan ja tehnyt Suomen Pankille mahdolli seksi ulkomaisista sijoituksistaan- saada, en tistä suuremman, tuoton sekä suorittaa, ulkomaiset liiketoimensa entistä pienemmillä kustannuksilla. Erikoista huomiota on «kiinnitetty vienti teollisuuden lyhytaikaiseen! ulkomaalaiseen lainanottoon, joka. meillä nousee varsin huo mattaviin summiin. Tämä. lainanotto on aikaisemmin tapahtunut hajanaisesti ilman yhtenäistä järjestelmää tai suunnitelmaa. Kukin, toiminimi on, usein myyntiagenttinsa välitystä käyttäen, jolloin luotonsaanti ta vallisesti on kytketty määrättyihin myynti sopimuksiin, hankkinut tarvitsemansa luo ton yksinomaan yksilöllisiä tarpeitaan, sil mällä pitäen sieltä, mistä luotto on oilut saatavissa ja ehdoilla, jotka lainanantajat yksipuolisesti ovat voineet määrätä. Ehdot ovat eri toiminimille muodostuneet epäta saisiksi ja- usein, varsin rasittaviksi, minkä ohessa, tällainen järjestelmä, on epäedulli sesti vaikuttanut vientitavaramme myynti hintoihin. Edelleen 011 siitä ollut seurauk sena, että ulkomaisen valuutan tulo maa hamme on ollut hyvin vaihtelevaa ja. satun naisista seikoista riippuvaa. Suomen. Pankki on nyttemmin, yhteistoiminnassa maan joh tavien, yksityispankkien kanssa-, järjestänyt suurimman osan näistä vientiteollisuuden ulkomaisista luotoista yhtenäisten, kirjeenvaihtajiensa kanssa- vuodeksi kerrallaan te kemiensä sopimusten pohjalle. Tästä on ollut seurauksena, että yksityisten vientiliikkeiden ei enää samassa mitassa, kuin ai kaisemmin ole. tarvinnut ulkomailla esiintyä 1ain an hakij oina, vaan on heidän ainoas taan omaan kotimaiseen pankkiinsa tarvin nut ilmoittaa tarpeensa; lainat on saatu irroitetuiksi määrätyistä vientitavarain myynneistä ja m yyjien asema ostajiinsa ja agentteihinsa nähden siten, vahvistunut; lainojen ehdot on saatu edullisemmiksi ja lopuksi on pankeille. käynyt mahdolliseksi entistä paremmin kontrolloida lainojen ot tamista ja saada, se mukaantumaan maassa esiintyvään liikepääoman ja, ulkomaisen va luutan tarpeeseen. Suomen Pankilla on sen. lisäksi näistä toimista ollut; kohtuullinen ansio. samoin kuin vv. 1921, maaliskuussa, ollen sanotun kuun, lopussa 1,383.7 milj. mk, ja pienimmillään tammikuussa, jonka lo pussa se oli 1,205.5 milj. mk. Kuinka paljon Suomen Pankilla vuoden ja viime vuoden kunkin neljänneksen A2 192» 31/3 30/6 Kul takassa... Ulkom. k irjeenvaihtajat... Ulkom. kreditiivi... Suomen hopearahaa... Ulkom. obligatsioita... Ulkom. seteleitä ja kuponkeja... Ulkom. vekseleitä... Valtion, obligatsioita Suomen rahassa.... Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia... Kotimaisia, vekseleitä , Yhteensä, , , ,9.5 2,357.8 Setelinanto-oikeus, vähennystä puuttuvan lisäkatteen vuoksi tekemättä, on vuonna vaihdellut 2,695.o milj. mk:n (joulu kuun 31 prnä) ja 2,332.!) mil j. mk m (tam mikuun»8 päivänä) välillä. Vastaava käyt tämätön setelinanto-oikeus on vaihdellut milj. mk m, (marraskuun 14 päivänä) ja m ilj. mk:n (maaliskuun. 31 päi vänä) välillä, ollen % koko setelinanto-oikeudesta. Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto. Suomen Pankin liikkeessä oleva setelistä, joka. vuoden alussa oli 1,260 milj. mk, muut tui eri kuukausina jotenkin, samoin kuin. edellisenäkin vuonna, pysyen syyskuuhun asti edellisen vuoden setelistöä pienempänä ; loka joulukuulla se kuitenkin oli sitä suu rempi. Jouluk. 31 p :nä oli setelistä 1,309 milj. mk eli 59 milj. mk suurempi kuin vuoden alussa. Suurimmillaan, oli setelistä. päättyessä. oli sellaisia, varoja, joita vastaan Pankki vuoden loppuun saakka, jolloin uusi ohjesääntö muutti setelinantomääräyksiä, oli oikeutettu antamaan setelejä, n ä k y y seuraavasta: yhdistelmästä: Suomen Pankin ibilanssi esiintyy vai päättyessä melkoisesti toisenlaisena kuin edellisen vuoden lopussa. Tämä joh tuu etupäässä uudesta rahalaista ja Pankin uudessa ohjesäännössä olevista setelinantoa koskevista määräyksistä, joiden mukaan Pankin tilinpäätös v:lta on tehty. Vertauksen helpottamiseksi molempien bilanssien välillä- otetaan tähän niiden nume / roista seuraava yhdistelmä, joka myös osottaa* mitkä varat ennen olivat ja mitkä nyt ovat Parikin setelinannon katteena: Varat: Varsinainen kate: Kultakassa... Ulkomaisia kirjeenvaih tajia ja ulkomainen kreditiivi... Toissijainen kate: Ulkomaisia vekseleitä.. Korkolippuja ja ulko maan seteleitä... Kotimaisia vekseleitä... Rediskontattuja vekse leitä... Suomen1hopearahaa... Obligatsioita ulkomaan rahassa... Valtion obligatsioita Suo men rahassa... 5 ' 331.o 793.n o l.r, O.s 25.o 3.s

2 14 15 Mili. mk. Valtion lyhytaikaisia si toumuksia... Muut varat: Hypoteekkilainoja... Kassakreditiivejä... Valtion obligatsioita Suomeiu rahassa,... Valtion lyhytaikaisia, si toumuksia... Obligatsioita ulkomaan rahassa... Suomen hopearahaa.... Pankkikiinteistöt ja ka lusto... Eri tilejä... V el ät: i o o Yhteensä 2, ,8.o Vaadittaessa maksettavat sitoumukset: Liikkeessä olevia sete leitä... 1,249.9 Postivekseleitä... 8.i Valtiovaraston pano-i ja ottotili > Muiden pano- ja ottotili 45.8 Ulkomainen kreditiivi s Ulkomaisia kirjeenvaih tajia... 6.o Eri tilejä Kanta-rahasto... loo.o Vararahasto o Pankkikiinteistöjen ja ka luston arvo Tulo- ja. m e n o tili o Varattuja, voittovaroja... Kasvaneita k o r k o ja... Yhteensä 2, , ,i G o ,8.0 Kahakassa ssa esiintyvä suuri muutos johtuu siitä, että Pankin kultavarat vuo den vaihteessa, jolloin uusi rahalaki tuli voimaan, kirjattiin tämän lain mukaiseen ar voonsa, devalvatsionikurssin mukaan 7:. Tämän johdosta voitiin Pankin kantarahasto, kun siihen myöskin liitettiin Pankin ti lan vahvistamiseksi aikaisemmin varatut 47.o milj. mk sekä vuoden käyttä mättä jätetyistä voittovaroista 64.7 milj. mk, kirjata, rahastolle, Pankin uudessa ohje säännössä vahvistettuun <500 milj. mk ai määrään. Jäännös v :n voittovaroista, 0.7 milj. mk, vietiin vararahastoon. Mitä tulee niihin bilanssien, numeroihin, jotka osottavat ulkomaisten valuuttain, ko timaisen lainanannon ja valtion sitoumusten määrät, on edellisessä jo käsitelty vuoden, kuluessa tapahtuneita muutoksia. Tässä li sättäköön,, että ulkomaiset valuutat, lukuun ottamatta. Pankin ulkomaista kreditiiviä. joka v :n 19:24 päättyessä oli kirjattu 244. s milj. mk:aan ja viime vuoden lopussa milj. mk:aan, lisääntyivät, alussamainitun, vuoden aikana otetun: ulkomaisen lainan ja edullisen anaksutasauksen johdosta, niin suuresti kuin milj. mk :11a eli 109. r> % :11a. Huomattava on myöskin ulkomais ten vekselien suuri lisääntyminen, joka osaltaan on ollut omansa vahvistamaan Pamkin asemaa. Valtion pano- ja. ottotilin lisäys, joka on niin suuri kuin milj. mk, johtui etu päässä siitä, että tullinkanto vuoden lopulla oli poikkeuksellisen suuri, mikä vuorostaan oli seuraus sokerin, kahvin ja vehnäjauho jen. tullien edellämainitusta korotuksesta. S e t e 1 i n a n t o-o i k e u s. Pankin setelinanto-oikeusi v :n päät tyessä, verrattuna siihen, millainen se oli vuotta aikaisemmin, näkyy seuraavasta yh distelmästä : Setelinanto-oikeus: Kultakassa jaf ulkomaiset kirjeenvaihtajat Setelinanto-oikeus sen li säksi... 1,500.0 l,200.o Yhteensä 2, , ,739.o Milj. Käytetty setelinanto-oikeus: Liikkeessä olevat setelit 1,249.9 Muut vaadittaessa mak settavat sitoumukset s Myönnetyistä kassakreditiiveistä. nostamatta, 3.0 oleva määrä... Yhteensä 1,739.7 mk. 1, ,176.2 Setelinanto-reservi: käytettävissä oleva.... toissijaisen katteen li sääntymisestä, riippuva 133.o 90.o s Yhteensä Kaikki yhteensä 2, ,939.g Muutokset johtuvat, paitsi Pankin liik keessä tapahtuneista muutoksista, joista Tulot: Korkoja kotimaisesta lainausliikkeestä.. Korkoja ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta... Korkoja obligatsioista... Agio... Provisioita... Maksettuja epävarmoja, saatavia... tärkeimmät on edellä esitetty, uudesta raha laista sekä uuden ohjesäännön setelmantomääräyksistä, jotka, tuntuvasti.poikkeavat aikaisemmista, niin, hyvin mitä tulee siihen määrään, johon Pankki saa. antaa setelejä yli kultakassan ja riidattomien ulkomaisten saatavaan arvon (ennen 1,500 milj. nyt 1,200 milj. mk) kuin myös mikäli koskee setelinannon n. s. toissijaisen katteen laatua. Laskettuna aikaisempien säännösten mu kaan koko setelinan toreservi olisi viime vuoden: päättyessä ollut 11.7 milj. mk suu rempi (775.1 milj. mk). Todellisuudessa se oli milj. mk suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja milj. mk suurempi kuin v :n 1923 päättyessä. Voitto- Pankin voitto- ja tappiotili vuodelta, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ti liin, oli seuraava: V. Meno t: Palkkoja ja palkkioita... Eläkkeitä!ja avustuksia... Pankkivaltuusmiesten palkkioita ja kuluja Setelien valmistus... Erinäisiä kuluja... Obligatsioiden ja osakkeiden tiliarvoa alennettu... :... Pankkikiinteimistöjen tiliarvoa alennettu Kaluston tiliarvoa alennettu... Epävarmoihin säätäviin v a r a ttu... Pankin puhdas voitto... ja t a p p i o tili. 42,992,958 30,029,545 25,165,922 9,231,344 5,915,655 13,451 V ,348, V. >5 }} )} 6,617, ,415 76,386 2,758,372: 2,093,(506 68,202,385 12,978,910 28,0.12,,635 7,477,033 2,719,254, ,408, V ,495, ,589 83,867 5,123,738 2,467,194: ,673,890: 13,817,871 _ 373, ,161: 02 20,001, ,373,629: 1113,348,877:05 119,408,811:70,670, :17,600: 02

3 Se seikka, että Pankin tulot olivat viime vuonna vähän pienemmät kuin edellisenä, johtui etupäässä rediskonttausten vähenemisestä sekä vuoden aikana sovelletuista aiemmista korkomääristä. Kotimaisesta luoton annosta kertyneet korkotulot, jotka v. olivat 68.2 milj. mk, tekivät v. ainoastaan 43.o milj. mk. Obligatsioiden korkojen vähennys johtui Pamkin obligatsiovaraston vähentymisestä (fcts. edellä siv. 11). Sen sijaan Pankin ulkomaiset sijoitukset, jotka viime vuonna niin suuresti lisääntyivät, myöskin tuottivat huomattavasti suuremmat korkotulot kuin. v.. Pankin varsinaiset menot, jotka v. olivat 14.5 milj. mk, tekivät viime vuonna 11.8 milj. mk. Vähennys johtui pienemmistä setelinvalmistuskustannuksista. Poistoja lukuun ottamatta oli Pankin voitto viime vuodelta milj. mk. (Edellisenä vuonna milj. mk). Poistoista oli 16.4 milj. mk ohligatsioiden arvonalennusta ja 2.3 milj. mk kirjoista poistettua osakkeiden arvoa. Obligatsioista katsottiin, tarpeelliseksi viime vuonna edelleen tehdä mainittu poisto, jotta niiden antama tulo suunnilleen vastaisi käypää korkoa niiden kirjanpitoarvolle. Osakkeiden osalle tuleva poisto edustaa sitä hintaa, mikä on maksettu Pankille viime vuoden aikana hankituista Tervakosken osakeyhtiön osakkeista. Pankin nettovoitto vuodelta., 82,673,890:13, on Pankin uuden ohjesäännön 30 :ssä olevan määräyksen johdosta siirretty Pankin vararahastoon, joka tämän siirron jälkeen on 133,356,524: 80. Suomen rahan arvo pysyi kuluneena vuonna täysin vakaana, Jo v. oli Suomen Pankki, alkaen marraskuun 5 päivästä, muuttumattomasti noteerannut dollarin mk raan 39:70 ja tämä kurssi säilyi koko vuoden. Näissä oloissa voitiin jatkaa aikaisemmin alulle pantuja valmisteluja Suomen rahalaitoksen lopulliseksi vakiinnuttamiseksi. Se komitea, jonka Pankkivaltuusmiehet lopulla vuotta olivat asettaneet valmistamaan kysymystä kultarahakannan palauttamisesta, sai kevättalvella. tehtävänsä suoritetuksi. Painetussa mietinnössään huhtik. 1 päivältä komitea, erinäisillä edellytyksillä, ilmoitti olevansa sitä mieltä, että maamme rahalaitos voitiin palauttaa kultakannalle ja että tämä uudistus oli syytä viivytyksettä toimeenpanna, Suomen rahalle muodostuneen tosiasiallisen arvon perusteella. Mietintöönsä. komitea oli liittänyt ehdotukset uudeksi rahalaiksi, erinäisiä kultakannan palauttamisesta aiheutuvia säännöksiä sisältäväksi laiksi sekä muutoksiksi Suomen Pankin ohjesäännön setelin antoa koskeviin määräyksiin. Uudistusta varten tarpeellisiin valmistaviin toimenpiteisiin komitea katsoi kuuluvan, että. valtio ulkomaisella valuutalla lunastaisi Suomen Pankilta ne valtion obligatsiot, jotka 17 päivänä heinäkuuta 19 ja 25 päivänä helmikuuta tehtyjen Eduskunnan päätösten nojalla oli Pankille Kultarahakannan palauttaminen. annettu sen aseman vahvistamiseksi. Yhtyen komitean käsitykseen, Pankkivaltuusmiehet. toukokuun 7 päivänä tekivät tästä lunastuksesta esityksen Valtioneuvostolle. Elokuun 29 päivänä Hallitus antoi asiasta Eduskunnalle esityksen. Sitten kun esitys oli joulukuun 10 päivänä saanut Eduskunnan hyväksymisen, annettiin kuluvan vuoden helmikuun päivänä laki, jonka mukaan edellä mainitut obligatsiot ovat ennen vuoden 1928 loppua Pankilta lunastettavat ulkomaan rahalla, aikoina ja erissä, jotka Valtioneuvosto määrää. Käsiteltyään useammissa kokouksissa kultakantakomitean muita ehdotuksia, Pankkivaltuusmiehet-, kaikessa yhtyen komitean kantaan, syyskuun 11 päivänä päättivät lähettää Valtioneuvostolle ehdotukset uudeksi rahalaiksi, kultakannan palauttamisesta, aiheutuvia säännöksiä, sisältäväksi laiksi sekä Suomen Pankille annettavaksi uudeksi ohjesäännöksi, jonka ehdotus sillä välin myös oli valmistettu. Samalla Pankkivaltuusmiehet pyysivät, että nämä ehdotukset Hallituksen esityksessä annettaisiin Eduskunnan hyväksyttäväksi. Tämä esitys annettiin lokakuun 17 päivänä, Joulukuun 10 päivänä Eduskunta hyväksyi siihen sisältyvät ehdotukset ja ne vahvistettiin saman kuun 21 päivänä. Rahalaki ynnä siihen liittyvä laki tulivat voimaan kuluvan vuoden alusta. Suomen Pankin uusi ohjesääntö heti

4 19 Lainausliikkeen tarkastus. Erinäisiä Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita. Lausunto valtion kassa- ja tilalaitoksen uudistamisesta. Huhtikuun 19 päivänä lähetti Valtiova rainministeriö Pankkivaltuusmiehille val tion kassa- ja tililaitoksen uudistamisesta valmistetun ehdotuksen, pyytäen siitä Pank kivaltuusmiesten lausuntoa. Hankittuaan asiasta Johtokunnan lausun non Pankkivaltuusmiehet kesäkuun 30 päi vänä. päättivät lähettää Valtiovarainminis teriölle jäljennöksen siitä, ilmoittaen yhty vänsä Johtokunnan esittämiin mielipitei siin. Pankin ohjesäännön ja Pankkivaltuusmies ten johtosäännön uudistaminen. Kuten edellisessä jo on ollut mainittava, on useita vuosia vireillä ollut kysymys Pan kin ohjesäännön perinpohjaisesta uudista misesta viime vuonna saanut ratkaisunsa. Uuden ohjesäännön ehdotus valmistettiin kevään ja kesän kuluessa Pankin Johtokun nassa ja käsiteltiin Pankkivaltuusmiesten kokouksissa syyskuun 6 ja 11 päivänä. Kun uuden ohjesäännön ehdotus edellytti, että vähempiarvoiset määräykset Pankin toiminnasta annettaisiin erityisessä, Pankki valtuusmiesten vahvistettavassa johtosään nössä, valmistettiin viime vuonna Pankin Johtokunnan ja Pankkivaltuusmiesten toi mesta myös tämän johtosäännön eihdotus. Sittenkun Pankin uusi ohjesääntö oli jul kaistu, lähettivät Pankkivaltuusmiehet ku luvan vuoden tammikuun 16 päivänä johto säännön ehdotuksen Valtioneuvostolle ase tuskokoelmassa julkaistavaksi. Samoin val mistivat Pankkivaltuusmiehet jo viime vuonna Suomen Pankin tilintarkastajien ohjesäännön sekä Pankkivaltuusmiehille an nettavan uuden ohjesäännön ehdotukset ja lähettivät ne kuluvan vuoden tammikuun 16 päivänä Pankkivaliokunnalle. Molemmat ehdotukset on Eduskunta sittemmin hyväk synyt. Toimenpiteitä, jotka koskevat yksityisten sitoumuksia Pankille. Pankkivaltuusmiehet ovat vuonna käsitelleet yhden vähäistä akordia koskevan hakemuksen. Johtokunnan esityksestä ovat Pankkival tuusmiehet määränneet arvottomina tileistä poistettaviksi eräät epävarmoihin siirretyt saatavat vuosilta 86, 90, 92, 98, 99, 1900, 1901 ja 1906, yhteensä 26,287:26. Pankkivaltuusmiehet ovat Pankin kirjo jen nojalla toimittaneet johtosääntönsä 4 :ssä säädetyt Pankin liikkeen ja lainauk sen tarkastukset. Katsastukset a) Pääkonttorissa. Pankin ohjesäännön 40 :n säännöksen mukaisesti ovat Pankkivaltuusmiehet toi mittaneet pääkonttorin kassaholvien ja kaikkien rahastojen sekä laina- ja vakuuskirjain ynnä talletusten katsastukset. Sa notussa katsastuksessa saadut tulokset ovat olleet Pankin kirjain mukaiset. 'b) Haarakonttoreissa. Mitä Pankin haarakonttoreihin tulee, ovat Pankkivaltuusmiehet valvoneet, että diskonttovaliomiehet ovat inventanneet haa rakonttorien käsikassat. ja holvit kerran kuukaudessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähintään kolmasti vuodessa. Sitäpaitsi on vuoden varrella kaikki haa rakonttorit tarkastettu. Virka- ja palvelusmiesten palkkaus. Tilintarkastus. Suomen Pankin ohjesäännössä määrätyn tarkastuksen vuodelta ovat vuoden valtiopäivillä valitut tilintarkastajat, toimitusjohtaja Paavo Raittinen, opettaja Aleksander Fränti, kauppakorkeakoulun professori Kyösti Järvinen ja pankinjohtaja Tyko Ile nilkka Pankkivaltuusmiesten kut susta toimittaneet maaliskuun 16 ja huhti kuun 4 päivän välisenä aikana. Tilintar kastajain puoltosanan mukaisesti ja Pankin ohjesäännön tätä koskevain säännösten no jalla ovat Pankkivaltuusmiehet Eduskun nan puolesta myöntäneet Johtokunnalle vastuuvapauden Pankin hallinnosta vuo delta. Joulukuun 30 päivänä vahvistivat Pank kivaltuusmiehet Johtokunnan ehdotuksesta Pankille uudessa ohjesäännössä edellytetyn palkkaussäänuön, noudatettavaksi kuluvan vuoden alusta. Palkkaussääntö päättyy 3,522,600 markkaan. Samalla Pankkivaltuusmiehet Johtokun nan esityksen mukaisesti myönsivät 900,000 markkaa käsittävän määrärahan tarpeen mukaan käytettäväksi Pankin ylimääräisten toimihenkilöiden palkkaamiseen vuonna 1926, oikeuttaen Johtokunnan, kun palkko jen säännönmukainen uudestaan-<järjestely erinäisissä tapauksissa aiheuttaa, että asian omaisten peruspalkat alentuvat tai palkkaus muutoin vähenee, harkintansa mukaan tästä määrärahasta antamaan tarpeelliset tasoi tukset henkilökohtaisina lisäyksinä. Eläke- ja avustusasioita. Vuonna ovat Pankkivaltuusmiehet korottaneet neljä aikaisemmin myönnettyä eläkettä, jotka olivat paljon nykyistä rahan arvoa vastaavan tason alapuolella. K oro tukset tekevät yhteensä 49,750 mk vuodessa. Lisäksi ovat Pankkivaltuusmiehet myön täneet kaksi kertakaikkista avustusta, yh teensä 5,000:. Uudessa ohjesäännössä edellytetyn elä kesäännön antaminen siirtyi kuluvaan vuo teen. Se vahvistettiin Pankkivaltuusmies ten kokouksessa tammikuun 16 päivänä. Diskonttokomiteat. Vuodeksi ovat Pankkivaltuusmiehet, Johtokunnan tehtyä asiasta ehdotuksen, jou lukuun 12 ja 22 päivänä määränneet dis konttovaliomiehiksi ja näiden varamiehiksi seuraavat henkilöt: Turun konttori: diskon ttovaiiomiehiksi kunnallisneuvos Ernst Petter Johan Thome ja toimitusjohtaja Esko Grönlund, sekä varamiehiksi vapaaherra Rolf Maximilian Carpelan ja johtaja Evert Holmberg. Parin konttori: diskonttovaliomiehiksi johtajat Johan Odert Rosengren ja Toivo Rintala sekä. varamiehiksi tukkukaupias William Tarkiainen ja johtaja Per A. Collin. Vaasan konttori: diskonttovaliomiehiksi pormestari Ivar Vilhelm Hasselblatt ja joh taja. Juho Alatalo sekä varamiehiksi konsuli Johan Alfred Viklund ja johtaja Knut August Vaselius. Oulun konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppaneuvos Frans A dolf Riekki ja joh taja Otto Alfons Karhi sekä varamiehiksi varakonsuli Torsten Lundberg ja Georg Balthasar.

5 Kuopion konttori: diskonttovaliomiehiksi insinööri Pekka Juho Rinkinen ja kunnallisneuvos Bruno Granit-Ilmoniemi sekä varamiehiksi johtaja Otto Ville Ruotsalainen ja varatuomari Gunnar Valdemar Helien. Joensuun konttori: diskonttovaliomiehiksi prokuristi Niilo Suilhko ja kaupunginvouti Albert Lennart Paqvalen sekä varamiehiksi oikeusneuvosmies Aksel Valle ja filosofianmaisteri Y rjö A. Kankaanrinta. Sortavalan konttori: diskonttovaliomiehiksi kihlakunnan tuomari Karl Gustaf Berg ja kauppias Ossian Evert Kivinen sekä varamiehiksi käsiteollisuusneuvoja Juho Jalmari Tyynelä ja apteekkaii Sven Holsti. Viipurin konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppias Paul Sergejeff ja johtaja Ernst Hämäläinen sekä varamiehiksi johtajat Otto Korhonen ja Heikki Sinkkonen. Mikkelin konttori: diskonttovaliomiehiksi koneinsinööri Edvin Allen ja varatuomari Erkki Veikko Kuokkanen sekä varamiehiksi toimitusjohtaja Valter Pulkkinen ja raatimies Otto Kinnunen. Tampereen konttori: diskonttovaliomiehiksi oikeusneuvosmies Kaarlo Haljala ja kauppias Anton Hahl sekä varamiehiksi johtaja Pentti Hirvonen ja tehtailija Johan Niklas Salminen. Hämeenlinnan konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppaneuvos Anders Gustaf Skogster ja kauppias Johan Verner Fredriksson sekä varamiehiksi lääninsihteeri Toivo Johannes Horelli ja tehtailija Kaarlo Edvard Kauppinen. Jyväskylän konttori: diskonttovaliomiehiksi johtaja Kaarlo Vilhelm Laitila ja apteekkari Eugen Mansnerus sekä varamiehiksi lehtori Herman Hämäläinen ja varatuomari Paul Äke Lund. Kotkan konttori: diskonttovaliomiehiksi kauppias Emil Saxell ja liikemies Arthur Lemke sekä, varamiehiksi pormestari Atte Mönkö ja filosofianmaisteri H. L. Wennerstrand. Pankkivaltuusmiehet ja tilintarkastajat. Pankkivaltuusmiehistä olivat vuonna erovuorossa: niistä kolmesta Pankkivaltuusmiehestä, joiden tulee olla osallisina kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, allekirjoittanut Tanner sekä niistä kolmesta Pankkivaltuusmiehestä, joiden tulee olla osallisina kaikkien Pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavissa asioissa, filosofianmaisteri Hugo Robei't Wäinö Wuolijoki. Maaliskuun 28 päivänä 11)25 toimitetussa pankkivaltuusmiesten ja pankintilintarkastajain sekä heidän varamiestensä vaalissa valittiin: Pankkivaltuu^mieheksi: olemaan kolmen vuoden aikana osallisena kaikissa Pankkivaltuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa allekirjoittanut Tanner; Pankkivalhmsmieheksi olemaan, niinikään kolmen vuoden aikana, osallisena kaikkien Pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavissa asioissa filosofianmaisteri Hugo Robert Wäinö Wuolijoki ; Pankkivaltuusmiesten varamiehiksi : ensimmäiseksi allekirjoittanut Hahl, toiseksi allekirjoittanut Auer, kolmanneksi varatuomari Y rjö Rafael Pulkkinen, neljänneksi toimitusjohtaja Kaarlo Richard Heinonen, viidenneksi varatuomari Axel Palmgren, sekä. kuudenneksi johtaja Kaarlo Toivo Salmio; Tilintarkastajiksi: kansakoulunopettaja Aleksander Fränti, vakuutusvirkamies Kaarlo Jafet Harvala, pankinjohtaja Tyko Reinikka, kauppakorkeakoulun professori Kyösti Järvinen ja Tilintarkastajain varamiehiksi: ensimmäiseksi filosofianmaisteri Gösta Söderholm, toiseksi vanih. lehtori Johan Helo, kolmanneksi kansanopiston johtaja Aarno Fredrik Pesonen sekä neljänneksi filosofiantohtori Frans Vihtori Härmä. Vaalin tapahduttua kokoontuivat pankkivaltuusmiehet huhtikuun 4 päivänä ja valitsivat puheenjohtajakseen allekirjoitta- Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta E. Nevanlinna. neen Nevanlinnan ja varapuheenjohtajakseen allekirjoittaneen Tannerin. Kertomusvuoden kuluessa ovat, esteen sattuessa pankkivaltuusmiehelle, varamiehinä toimineet allekirjoittaneet Hahl ja Auer sekä herrat Pulkkinen, Heinonen, Palmgren ja Salmio. Väinö Tanner. Hugo Vasenius. Arthur af Forselles. Eero Hahl. n mari Auer. '2 1 K. N. Rauhala.

Suomen Pankin hallussa olevat Suomen valtion sitoumukset v Setelinanto. niistä «n, kuten yleensä korkokanta ulkomailla, jonkun verran kohonnut.

Suomen Pankin hallussa olevat Suomen valtion sitoumukset v Setelinanto. niistä «n, kuten yleensä korkokanta ulkomailla, jonkun verran kohonnut. 13 Suomen Pankin hallussa olevat Suomen valtion sitoumukset v. 1928. Kuukauden loppu 1827.Lyhytaikaisia sitoumuksia Korvaus Venäjän valuuttalainoista Avustuslaina (350,0) Obligatioita Muita obligatioita

Lisätiedot

Suomen Pankin toiminta.

Suomen Pankin toiminta. 14 mukaan, enimmäkseen 8 10 y 4 %, lainanottokorat talletuksista St y 4 6 y 4 % ja juoksevalla tilillä 5 %, muiden yksityispankkien laänanantokorot 8 1/ 2 12 %, lainan - ottokorot talletuksista 5 1/ 2

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun

JOENSUUN KAUPUNKI. / r1. Ko nse rn. Saap. ) / 20 Dno. Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016. Joensuun J Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8000 JOENSUU Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous.3.06 JOENSUUN KAUPUNKI Ko nse rn i hallinto Saap. ) / 0 Dno Aika 0.4.06 klo.00 Paikka Kaupungintalo,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnan työnvälitystoimisto.

Kunnan työnvälitystoimisto. XX. Kunnan työnvälitystoimisto. Kunnan työnvälitystoimiston johtokunnan antama kertomus vuodelta 1909 l ) oli seuraavansisältöinen: Kunnan työnvälitystoimiston johtokuntaan kuului v. 1909 filosofian Toimiston

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8 12 16 857 miljoonaa ja joulukuussa 12 719 milj. markkaa. Valtion velka keskuspankille, joka elokuun puolivälissä oli noussut 24 687 milj. markkaan, oli siten, melkoisten vaihteluiden jälkeen, kertomusvuoden

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot