35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302"

Transkriptio

1 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti, ettei se tulisi myöntämään luottoja odotettavissa olevien palkankorotusten rahoittamiseen. Pankin suoranainen luotonanto omille asiakkailleen, joka oli kertomusvuoden al kaessa 14,096 m ilj. markkaa, nousi vähitel len yhä korkeammalle saavuttaen vuoden huipun, 19,569 m ilj. markkaa, kesäkuun 23 päivänä, mutta supistui syksyllä painuen 15,845 miljoonaan joulukuun viimeisenä päivänä. Vuoden aikana tapahtunut nousu oli siten 1,749 m ilj. markkaa eli runsaasti 1 2 %. Suomen Pankin suoranaisen luotonannon toista osaa, luotonantoa valtiolle, käsitellään edempänä. Kolmantena luotonannon tekijänä on luottolaitosten diskonttaamien vekselien rediskonttaaminen. Rediskonttausten määrä, joka kertomusvuoden alkaessa oli 1,697 m ilj. markkaa, supistui tammikuussa jy r kästi 764 m ilj. markkaan, mutta nousi hel mikuun ensimmäisellä viikolla vuoden huippuun, 4,326 m ilj. markkaan. Vähitel len liikepankit lunastivat pois rediskontatut vekselit, joten niitä huhtikuun päät tyessä oli vain 130 m ilj. markan arvosta Suomen Pankin salkussa. Toukokuun alussa, kun liikevaihtoveron erä oli makset tava, rediskonttausten määrä taas y litti kol me m iljardia, mutta syyspuolella se jä l leen painui vähäiseksi. Kertomusvuoden viimeisenä päivänä rediskonttauksia oli 2,428 m ilj. markan arvosta, joten niiden määrä oli 731 miljoonaa eli 43 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tämä tosiasia on omansa todistamaan, miten kireinä raha markkinat kertomusvuonna pysyivät ja en nen kaikkea kuinka kireys vuoden loppukuukausina lisääntyi. Jos katsoo luottojen muodollista puolta, havaitsee, että vekselien diskonttaus sopu soinnussa keskuspankin luonteen ja ohje säännön kanssa on aivan ylivoimaisesti val lalla. Diskontattujen vekselien kokonais arvo oli kertomusvuoden alkaessa 34,518 m ilj. markkaa ja sen päättyessä 39,809 m il joonaa. Vuoden varrella vekselisalkku siten oli lisääntynyt 5,291 m ilj. markkaa eli noin 15 %. Lisäys oli siten suurempi kuin vuonna, jolloin se oli vain 1,839 m il joonaa eli 6 %. Vuoden päättyessä 98.8 % pankin koko luotonannosta oli vekselien diskonttaamista. Kassakreditiiveiltä nostettu määrä oli vain murto-osa edellisestä vaihdellen vuoden varrella 562 ja 230 m ilj. markan välillä. Suurin piirtein se pysyi entisellä tasolla ollen kertomusvuoden alkaessa 483 ja sen päättyessä 471 m ilj. markkaa. Hypoteekki lainojen merkitys oli vielä vähäisempi; nii den arvo pysyi kertomusvuonna muuttumattomasti m ilj. markan suuruisena. Suomen Pankin luotonannon eri lajien kuukautisia vaihteluita valaisevat seuraavan asetelman lukusarjat. Suomen Pankin kotimainen luotonanto vuonna. Kuukauden lopussa Joulukuu Tammikuu, Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu, Heinäkuu Elokuu.... Syyskuu... Lokakuu.. Marraskuu. Joulukuu Valtion vekselit Muut i Hypoteekki Kassavekselit lainat kreditiivit Rediskonttaukset 19,230 13, ,697 35,023 19,530 15,230 17,530 19,030 16,430 16,730 20,230 20,430 20,230 21,930 21,030,030 13,717 16,004 17,321 18,125 18,568 18,820 18,899 18,596 18,336 17,387 16,721 15, , ,524 1, ,073 2,428 34,502 35,409 36,211 37,682 37,904 37,5 39,766 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 Suomen Pankin suoraan talouselämälle raava asetelma, jossa vertailun vuoksi on antaman luoton suhteellista jakaantumista esitetty samat tiedot myös vuosilta 1946 kertomusvuoden päättyessä talouselämän. tärkeimpien haarojen kesken valaisee seu37u 31/ /n 1946 Vientiteollisuus Kotimarkkinateollisuus.... Voimalaitokset Muu liike-elämä Vientiteollisuus, joka ulkomaisten va luuttojen hankkijana on lähinnä keskus pankin intressipiiriä, oli ensi sijalla viime vuonna niinkuin yleensä aikaisemminkin. Kotimarkkinateollisuuden ja kaupan osuus oli lisääntynyt jonkin verran, kun sitä vas toin voimalaitosten Suomen Pankista saama luotto oli supistunut huomattavasti. Korkomäärät. Sen jälkeen kun Suomen Pankin sama ten kuin muiden luottolaitosten korkomääriä vuoden alussa oli korotettu tuntu vasti, ilmeni rahamarkkinoilla vähitellen hiukan kevenevä suunta. E i tosin voida sanoa kireyden väistyneen, mutta joka ta pauksessa luottolaitosten luotonotto vilkas tui huomattavasti. Koska korkea korko kanta ei suinkaan sinänsä ole suotava, Suo men Pankki heti tammikuussa ryhtyi korkomääriään alentamaan. Helmikuun 1 päivästä lukien pankin alin diskonttokorko siten alennettiin y2 %> so-? M % :sta 6 % % :iin, ja muut korkomää rät vastaavasti. Kolme kuukautta myöhem min tilanne oli kypsynyt seuraavaan aske leeseen. Toukokuun 4 päivänä eduskun nan pankkivaltuusmiehet päättivät alentaa korkomääriä yhdellä prosentilla, mutta vasta heinäkuun 1 päivästä lukien, koska se ajankohta oli sopivampi muille luotto laitoksille, jotka haluttiin saada mukaan. Mainittuna päivänä Suomen Pankin alin diskonttokorko tämän mukaisesti aleni 5 % % : iin ja muut korkomäärät vastaa vasti. Valtion vekseleitä diskontattaessa so vellettiin, muusta korkokannasta riippu matta, 1 % :n korkoa. Monilla tahoilla odotettiin korkotason jatkuvasti alenevan, lausuipa eduskunta / /o Jo t o i / /o / /o siihen tähtäävän toivomuksen, mutta rahamarkkinain kehitys ei tehnyt tuollaista askelta mahdolliseksi. Luotontarve oli näet edelleen, mm. rakennustoiminnan takia, erittäin suuri, minkä johdosta rahamarkkinain keveneminen pysähtyi. Sen ohella devalvaatioiden aiheuttamat hintainnousut ja palkankorotusvaatimukset heikensivät luottamusta rahan arvon säilymiseen, minkä johdosta sinä hetkenä toimeenpantu koron alennus olisi ollut omansa vaikuttamaan inflatorisesti. Setelistä. Liikkeessä oleva setelimäärä, joka kerto musvuoden alkaessa oli pari m iljardia suu rempi kuin vuotta aikaisemmin, lisääntyi vuoden varrella tavallisia kausivaihte luita noudattaen hitaammin kuin vuonna. Kesällä ja syksyllä setelistö sitten pysytteli. samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, kunnes marraskuun viimeisellä vii kolla tapahtui muutos, setelistö alkoi äkkiä nousta kohoten taas huomattavasti suurem maksi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui osaksi siitä, että tuona aikana lunastettiin ns. setelilaina yleisöltä, osaksi myös äsken mainitusta syystä, devalvaatioiden aiheut tamasta rauhattomuudesta. Kertomusvuoden alkaessa oli liikkeessä seteleitä 27,369 m ilj. markan arvosta. Painuttuaan vuoden alimpaan määrään, 25,493 miljoonaan, helmikuun 8 päivänä, setelistö nopeasti nousi ylittäen kesällä 28 m iljardin rajan. Syksyllä setelistö jälleen supistui noustaksensa taas loppuvuodesta aina 29,606 m ilj. markkaan vuoden viimeisenä päivänä. Tällöin setelistö oli 2,237 miljoonaa eli run saasti 8 % suurempi kuin vuotta aikaisem

2 16 17 min, kun vastaava lisäys vuonna oli ollut 2,207 miljoonaa eli 9 %. Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. miten kertomusvuoden aikana kehittyi nii den varojen määrä, joita vastaan Suomen Pankki ohjesääntönsä mukaisesti on oikeu tettu antamaan seteleitä. Seuraava asetelma antaa käsityksen siitä, 3l/s Kultakassa Ulkomaiset v a lu u ta t... 2,027 Ulkomaiset vekselit Ulkomaanrahan määräiset setelit ja korkoliput... Kotimaiset vekselit... 34,518 37,264 Setelinantoon oikeuttavien varojen määrä lisääntyi säännöllisesti pitkin vuotta, kol mannella neljänneksellä voimakkaimmin. Kokonaislisäys oli 5,542 m ilj. markkaa vas taten noin 15 %, kun lisäys edellisenä vuonna oli ollut melkoista pienempi, 1,820 miljoonaa eli vain 5 %. Lisäys johtui ensi sijassa kotimaisten vekselien salkun paisu misesta. Setelikate oli kertomusvuonna runsas. Setelinantoon oikeuttavien varojen määrä vaihteli vuoden varrella ja % :n välillä liikkeessä olevista seteleistä ja oli kertomusvuoden viimeisenä päivänä % ja samalla jonkin verran korkeampi kuin edellisen vuoden päättyessä. Myös verrat tuna kaikkien vaadittaessa maksettavien si toumusten kokonaismäärään setelikate oli runsas vaihdellen ja 107.i.% :n vä lillä. Käyttämätön setelinanto-oikeus eli setelireservi oli sekin enimmäkseen runsas. Suu rimmillaan se oli syyskuussa, jolloin se 8 päivänä nousi 7,601 m ilj. markkaan, kun se taas saavutti pohjan joulukuun 8 päi vänä, jolloin se oli painunut 4,476 miljoo naan. Yleensä onkin havaittavissa sen ol leen pienempi vuoden loppukuukausina kuin aikaisemmin. Siten se vuoden viimei senä päivänä oli 4,964 m ilj. markkaa vas taten 5,963 miljoonaa vuotta aikaisemmin. Verrattaessa setelireserviä toisaalta setelinanto-oikeuteen, toisaalta vaadittaessa maksettavien sitoumusten kokonaismäärään voidaan todeta laskevan suunnan paina neen leimansa kehitykseen. Siten setelireservi kertomusvuoden alkaessa oli 15.3 % 1, ,778 38,211 30le / 1, ,715 38,745 3% S1/ i2 1,988 2, , ,808 42,040 42,806 setelinanto-oikeudesta ja 18.0 % vaadit taessa maksettavista sitoumuksista, kun vastaavat suhdeluvut vuoden viimeisenä päivänä olivat l l. i ja 12.5 %. Täsmällisen kuvan Suomen Pankin koko setelinanto-oikeudesta, sen osista ja sen käyttämisestä saa seuraavasta asetelmasta, joka valaisee näitä seikkoja vuosien ja päättyessä: Setelinanto-oikeus: Kultakassa ja ulkomaiset valuutat... 2,295 Lain 13/ mukaan 34,969 Ohjesäännön 6 : n mukaan 1,800 Setelinanto-oikeus... 39,064 44,606 2,697 40,109 1,800 Käytetty määrä: Liikkeessä olevat setelit.. 27,369 29,605 Muut vaadittaessa makset tavat sitoum ukset... 5,206 9,497 Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva m ä ä r ä Käytetty setelinanto-oikeus 33,101 39,642 Setelinantoreservi... 5,963 4,964 Käytetty määrä ja reservi 39,064 44,606 Pankin suhde valtioon. Valtion luotonotto Suomen Pankista, joka säännöllisissä oloissa ei lainkaan tul lut kysymykseen, pysytteli suurimman osan kertomusvuotta hiukan korkeammalla ta solla kuin vuonna. Niinpä se vuoden alkaessa oli 19,230 m ilj. markkaa vastaten 18,500 miljoonaa vuotta aikaisemmin. Vuo den varrella valtion velka vaihteli suuresti viikosta viikkoon, pääasiallisesti sen mu kaan, milloin liikevaihtovero kannettiin, sillä nämä kantopäivät pudottivat voimak kaasti valtion vekselien määrää ja lisä sivät toiselta puolen rediskonttauksia. Niinpä puheena olevien vekselien määrä helmikuun 8 päivänä oli painunut 13,030 m ilj. markkaan, mikä samalla oli vuoden alin määrä. Kertomusvuoden huippu taas saavutettiin lokakuun puolivälissä, jolloin valtion vekseleitä oli pankin salkussa 23,730 m ilj. markan arvosta, siis 10,700 miljoonaa enemmän kuin helmikuussa. Kertomusvuo den viimeisenä päivänä puheena olevien vekselien määrä oli,030 m ilj. markkaa, joten se oli 2,800 miljoonaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Valtion nettovelka Suomen Pankille ei kuitenkaan täsmällisesti vastaa yllä esitet tyjä vekselivelkaa koskevia lukuja. Valtiolla on näet yleensä pano- ja ottotilillään kes kuspankissa vastasaatava, joka tosin mää rältään on melko vaatimaton, koska valtio nopeasti lunastaa jonkin vekseleistään, jos tämä saatava nousee melkoiseksi. Toiselta puolen valtio toisinaan saattaa ylittääkin mainittua tiliä, jolloin sillä oleva velka on lisättävä vekselivelkaan kokonaisvelan saa miseksi. Kertomusvuonna mainittu tilisaldo vaihteli viikosta viikkoon sangen jy r kästi nousten huippuunsa, 603 m ilj. markan saatavaan, marraskuun puolivälissä ja pai nuen alimpaan määräänsä, 581 miljoonan velkaan, huhtikuun päättyessä. Jos tämä tili otetaan huomioon, havaitaan valtion nettovelan Suomen Pankille kertomusvuo den alkaessa olleen 19,211 m ilj. markkaa ja sen päättyessä 21,950 miljoonaa. Näin las kettuna valtion Suomen Pankilta saama velka vuoden varrella oli lisääntynyt 2,739 m ilj. markkaa eli noin 14 %. Muistettava on, että puheena olevan velan suuruuteen ei vaikuta yksinomaan valtion oma luotontarve ja sen vaihtelut, vaan että postisiirto tilillä olevien määrien vaihtelut aiheuttavat samanlaisia muutoksia. Edellä käsitellyn luoton ohella Suomen Pankki myös valtion obligaatioita ostamalla on tavallaan antanut valtiolle luottoa, mutta tämä on luonteeltaan pikemmin kat sottava eräänlaiseksi varojen sijoitukseksi. Kertomusvuoden alkaessa Suomen Pankilla oli hallussaan valtion obligaatioita 279 m ilj. markan kirjanpitoarvosta, sen päättyessä vastaava arvo oli hiukan suurempi eli 298 miljoonaa. Ulkomaiset selvitystila. Kertomusvuoden aikana tehtiin uudet maksusopimukset seivitystilipohjalla Krei kan, Israelin, Japanin ja vuoden lo pussa myös Italian kanssa, mutta ainoas taan Kreikkaan ehti vienti päästä vauhtiin. Selvitystileiltä eri maihin suoritettujen maksujen määrä oli yleensä suurempi kuin edellisenä vuonna johtuen pääasiallisesti siitä, että valuuttakurssien nostaminen oli lisännyt markkamääriä. Eräissä kohdin myös vientivolyymin kasvu vaikutti samaan suuntaan. Erikoisasemassa on Tanska, jonne suoritetut maksut ovat supistuneet kolmannekseen entisestään. Syynä tähän on se tosiasia, että uuden sopimuksen mukaan aikaisemmat selvitystilit on muutettu sopimustileiksi, joten selvitystileiltä tehtiin suo rituksia vain neljän kuukauden aikana. Mainittakoon vielä, että kesäkuussa tehdyn ns. kolmikantasopimuksen mukainen vienti Neuvostoliittoon, arvoltaan 1,955 m ilj. mark kaa, on luettu selvitystileiltä maksettuun määrään. Selvitystileiltä vuonna suoritettujen maksujen määrän jakaantumista eri maiden kesken valaisee seuraava asetelma, johon vertailun vuoksi on otettu vastaavat tiedot vuodelta. Bulgaria... Islanti... Israel... Italia... Japani... Jugoslavia... Kreikka... Norja... Puola... Romania... Saksa, Itäinen... Saksa, Läntinen... S.N.T. L iitt o.. Sveitsi... T anska... Turkki... U n k a ri ,418 2, ,639 8,753 8, ,953 1, ,598 16, /50

3 Sdvitystilien loppusaldo kertomusvuoden päättyessä oli 1,297 m ilj. markkaa vasta ten 2,199 miljoonaa vuotta aikaisemmin. Tämän velkasaldon jakaantumista varsinai siin kaupallisiin tileihin ja ns. saksalaissaatavien aiheuttamaan velkaan Neuvostolii tolle on jo edellä käsitelty. Remburssit. Remburssiliike oli jonkin verran vähäi sempää kuin vuonna, jolloin se saa vutti huippunsa. Varsinkin tuontiremburssien käyttö supistui. Kaikkiaan avattiin kertomusvuonna 4,486 tuontiremburssia ar voltaan 10,691 m ilj. markkaa, kun vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat 5,123 rem burssia ja 15,058 m ilj. markkaa. Kertomus vuoden päättyessä avoinna olevien remburs sien arvo oli 3,101 m ilj. markkaa, so. mel kein samansuuruinen kuin vuotta aikaisem min. Vientiremburssien kehitys ei ollut yhtä selvä. Uusia rembursseja avattiin näet 785 vastaten vain 500 edellisenä vuonna, mutta avattujen remburssien arvo supistui 5,575 m ilj. markasta 5,082 miljoonaan. Kerto musvuoden päättyessä avoinna olevien vien tiremburssien arvo oli 825 m ilj. markkaa vastaten 950 miljoonaa vuotta aikaisemmin. M, Diskontatut vekselit... 32,820.6 Rediskontatut vekselit.. 1,697.0 Hypoteekkilainat.... i Kassakreditiivit Suomen rahan määräiset obligaatiot Ulkomaanrahan määräi set obligaatiot ,364.7 E ri tilit... 37, , , , ,303.4 Velat: Liikkeessä olevat setelit 27, ,605.6 Valtion pano- ja ottotili 18.s 79.6 Muiden pano- ja ottotilit 1, ,864.9 Postivekselit Ulkomaiset tilinpitäjät. 1, Ulkomaiset selvitystilit. 2,199.o 1,297.5 Ulkomainen v e lk a E ri tilit Järje s te ly tilit 1, Kasvaneet korot o Kantarahasto. 5,000.o 5,000. o Vararahasto Pankin voit t o , ,658.o ^Varojen puolella ansaitsee, aikaisemmin käsiteltyjen erien ohella, huomiota obligaatiosalkun paisuminen. Suomen rahan mää räisten obligaatioiden kirjattu arvo nousi siten 725 miljoonasta 857 m ilj. markkaan, lähinnä johtuen siitä, että Suomen Pankki osti Osuuskassojen Keskus Oy:n uuden lai nan obligaatioita 200 m ilj. markan arvosta. Samanaikaisesti nousi ulkomaanrahan mää räisten obligaatioiden arvo kurssinmuutosomaisuustase. ten takia 162 miljoonasta 198 m ilj. mark Suomen Pankin omaisuustase kertomus kaan. vuoden alkaessa ja päättyessä käy ilm i alla Velkapuolen tileistä on vielä syytä kiin olevasta asetelmasta, joka antaa yleiskuvan nittää huomiota muiden kuin valtion pano vuoden varrella tapahtuneista muutoksista. ja ottotileihin sekä pankin omiin varoihin. M ainituilla pano- ja ottotileillä 011 yleensä Varat: ollut melko runsaasti varoja, mutta näiden määrä on vaihdellut jyrkästi viikosta viik Kultakassa koon mm. kasvaen ennen liikevaihtoveron Ulkomaiset valuutat... 2, ,427.8 kantoa painuakseen sitten matalaksi. Pie Ulkomaiset vekselit nimmillään, noin 304 m ilj. markkaa, näillä Ulkomaanrahan määräi tileillä olevien varojen määrä oli helmikuun set setelit ja korkoli8 päivänä, suurimmillaan, 3,163 miljoonaa, put taas heinäkuun viimeisenä päivänä. Kerto- Pankin tilinpäätös. Edellä on käsitelty pankin tiliaseman tärkeimpiä eriä ja valaistu niissä kertomus vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Täydennykseksi on syytä tarkastaa pankin omaisuustasetta ja tulostasetta kokonaisuu dessaan. s» a musvuoden viimeisenä päivänä tällä tilillä oli sijoitettuna 1,865 m ilj. markkaa, mikä määrä oli 402 miljoonaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kertomusvuonna ei Suomen Pankin omien varojen kirjattu arvo suurestikaan muuttunut. Kantarahasto pysyi entisellään, ja vararahasto lisääntyi 137 m ilj. markasta 571 miljoonaan, kun 434 miljoonaa vuoden voitosta siirrettiin siihen kertomusvuoden alussa. Jos otetaan huomioon myös järjestelytilit, jotka ovat pankin omien varojen luonteisia varauksia ja joiden määrä devalvaatioiden aiheuttamien tappioiden takia supistui, saadaan tulokseksi, että Suomen Pankin kaikkien omien varojen määrä kertomusvuoden päättyessä oli 6,537 m ilj. markkaa oltuaan vuotta aikaisemmin 6,464 miljoonaa. Lisäys oli siten vain 73 m ilj. markkaa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 473 miljoonaa. Niinkuin edellisessä vuosikertomuksessa osoitettiin, Suomen Pankilla on melkoinen määrä varoja, jotka eivät tule näkyviin sen Tulot: Korot kotimaisesta lainausliikkeestä... Korot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta.... Korot obligaatioista... Sekalaiset tulot... Provisiot... Menot: Korot ulkomaisille kirjeenvaihtajille... Palkat ja p a lk k io t... Eläkkeet ja avustukset. Pankkivaltuusmiesten palkkiot ja kulut.. Haarakonttorien valvojien palkkiot... Lapsilisä- ja kansaneläkemaksuosuudet.... Setelien painatus... Poistot... Kaluston tiliarvon alennus... Kokonaistulot lisääntyivät vuoteen verrattuna m ilj. markkaa eli lähes 10 %. Lisäys, joka siten oli paljon pie nempi kuin edellisenä vuonna, aiheutui pää omaisuustaseesta. Näitä oli vuoden päättyessä m ilj. markan arvosta kiinteistöjä ja m ilj. markan arvosta osakkeitä. Näistä omaisuuseristä pankki kertomusvuoden aikana lahjoitti Helsingin Yliopistolle Meritullinkatu 8 :ssa sijaitsevan talon ja tontin, jotka oli arvioitu 14.o m ilj. markaksi. Toiselta puolen pankki on haarakonttoriaan varten ostanut Joensuussa perustetun Asunto Oy Pankkitalon osakkeitä 32.2 m ilj. markan hinnasta. Pankki on sen lisäksi vuoden varrella sijoittanut melkoisesti varoja kahteen rakenteilla olevaan toimitaloon, Jyväskylän ja Vaasan konttoria varten, mutta kun mainitut rakennustyöt vielä ovat kesken, ei näitä varoja toistaiseksi ole poistettu, Tulostase. Suomen Pankin voitto- ja tappiotili vuodelta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tiliin näkyy seuraavasta asetelmasta. mk mk 706,386,661 1,099,721 48,578,241 12,148, ,270, ,727,365 68,131,254 17,526,350 17,680, ,397,311 1,096,210,490 1,199,458, ,879,127 6,615, , ,800 2,234,455 65,311,997 32,780,504 37,642,304 4,591, ,181,696 9,347, ,771,212 6,665, , ,000 7,1,945 85,598,770 37,749,533 5,183,205 4,256, ,623,288 1,199,458,552 1,096,210, ,7,994 asiallisesti kotimaisen lainausliikkeen tuot tamista koroista, joiden määrä oli 5.3 m ilj. markkaa eli noin 32 % suurempi kuin vuonna. Tämä lisäys ei kuitenkaan

4 20 johtunut korkotulojen todellisesta noususta vaan pääasiallisesti kirjanpidollisista sei koista. Vuonna oli, samaten kuin edel lisinäkin vuosina, siirretty huomattava osa pankin korkotuloista samaten kuin eräistä muistakin tuloista varausten ti lille pankin asemaa vahvistamaan, mutta vuoden tilinpäätöksessä oli, devalvaa tioiden aiheuttamien tappioiden takia, pakko tyytyä paljon vähäisempään siirtoon varausten tilille, minkä johdosta kirjattu tulo lisääntyi m ainitulla tavalla. Korot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta, joi den määrä viime vuosina on ollut aivan vähäinen, aiheuttivat kertomusvuonna me non, joka on merkitty tulostaseen meno puolelle. Sen sijaan korot obligaatioista li sääntyivät 19.5 m ilj. markkaa eli n. 40 % luonnollisena seurauksena obligaatiosalkun paisumisesta. Myös sekalaiset tulot olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna lisäyk sen ollessa 5.5 m ilj. markkaa eli 44 %. Sitä vastoin sekä agiovoitto että provisiotulo su pistuivat melkoisesti. Jälkimmäinen väheni 51.3 m ilj. markkaa eli melkein neljännek sellä, edellinen vielä jyrkemmin, 94.6 m ilj. markkaa eli kokonaista 84 %. Agiovoiton supistuminen johtui suoritetuista devalvaa tioista sekä lähinnä siitä, että pankin dollarimääräiset velat olivat vastaavia saatavia suuremmat. Provisiotulojen väheneminen taas saa selityksensä remburssi- ja selvitysliikkeiden supistumisesta. Menopuolella on pitkin linjaa havaitta vissa menojen kasvua. Erityisesti on mai nittava palkkojen ja palkkioiden nousu.9 m ilj. markkaa eli noin 20 %, johon vielä tulee lisäksi pankin suorittamien lap silisä- ja kansaneläkemaksuosuuksien li sääntyminen 4.9 m ilj. markkaa eli enem män kuin kolminkertaisiksi. Setelien pai natus vaati kustannuksia 20.2 m ilj. mark 21 kaa eli 31 % enemmän kuin vuonna, ensi sijassa seurauksena setelivaraston kartuttamisesta. Kulujen kohdalla lisäys oli 5.o m ilj. markkaa vastaten noin 15 %. Varsinaisten menojen kokonaismäärä oli si ten kertomusvuonna kaikkiaan m ilj. markkaa vastaten miljoonaa vuonna. Lisäys oli siten 62.6 m ilj. markkaa eli runsaasti 28 %. Tavallisuuden mukaan on Suomen Pan kin tilinpäätöksessä poistettu vanhojen ta lojen korjaukset samaten kuin hankitun kaluston arvo. Korjauspoistoja oli kerto musvuonna vain 5.2 m ilj. markkaa, vasta ten 37.6 miljoonaa edellisenä vuonna, ja kalustojen uusimiseen käytettiin 4.3 m ilj. markkaa. Näin ollen Suomen Pankin nettovoitto tuli olemaan m ilj. markkaa, joten se oli 73.4 miljoonaa eli lähes 9 % suurempi kuin vuonna ja samalla suurempi kuin minään aikaisempana vuonna. Nettovoiton viimeaikaista kehitystä valaisevat seuraavat luvut : Vuonna m ilj. markkaa ,623,288 Ohjesäännön mukaan on puolet voitosta, siis 453,811,644 markkaa, siirrettävä pankin vararahastoon. Kuluvan vuoden ensimmäi sessä tilailmoituksessa vararahasto tämän mukaisesti olikin noussut 1,024.9 m ilj. mark kaan. Nettovoiton toinen puolisko, m ilj. markkaa, tultaneen kokonaisuudessaan käyttämään valtion yleisiin tarkoituksiin, koska tässä mielessä valtion tuloarvioon oli otettu vähän suurempikin summa, 500 m ilj. markkaa. Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita. Tilintarkastus. Vuoden valtiopäivillä valitut tilin tarkastajat, kunnallisneuvos Aleksanteri Fränti, kansanedustaja Kaisa Hiilelä, kun nallisneuvos Kaapro Moilanen, kansanedus taja Johannes Mustonen ja m aanviljelijä Juho Niukkanen, toimittivat viime vuoden helmikuun 21 ja 25 päivän välisenä aikana pankin vuoden tilintarkastuksen. Ti lintarkastajain lausunnon mukaisesti ja pankin ohjesäännön tätä koskevien sään nösten nojalla pankkivaltuusmiehet myön sivät johtokunnalle vastuuvapauden pankin hallinnosta vuodelta. Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus. Pankkivaltuusmiehet ovat vuoden aikana toimittaneet johtosääntönsä määräämän pankin lainausliikkeen ja muiden sijoitus ten sekä valuuttakaupan tarkastuksen seuraavina aikoina: tammikuun 27, maalis kuun 16, toukokuun 4, kesäkuun 9, elo kuun 18, lokakuun 26 ja joulukuun 15 päi vänä. Inventtaukset sekä haarakonttorien ja asioimistojen tarkastukset. a) Pääkonttorissa. Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankki valtuusmiehet ovat toimittaneet pääkontto rin kassojen, kassaholvien ja rahastojen sekä laina- ja vakuuskirjojen ynnä pant tien ja talletusten inventtauksen. Inventtauksessa ei havaittu aihetta muistutuksiin. b) Haarakonttoreissa. Pankkivaltuusmiehet ovat valvoneet, että konttorien valvojat ovat inventoineet haara konttorien käsikassat ja holvit kerran kuu kaudessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähintään kolmasti vuodessa. c) Asioimistoissa. Niinikään pankkivaltuusmiehet ovat val voneet, että pankin asioimistoja hoitavien liikepankkien valvojat ovat sopimuksenmukaisesti inventoineet asioimistojen kassava rat kerran kuukaudessa. Sitäpaitsi on vuoden kuluessa tarkastettu kaikki haarakonttorit. Pankkivaltuusmiesten valvonnan alaiset rahastot. Pankkivaltuusmiehet ovat hyväksyneet Längmanin ja Rosenbergin rahastojen sekä Elis Holmin hätäapurahaston tilit vuodelta ja lähettäneet jäljennökset tileistä pankkivaliokunnalle. Suomen Pankin soveltamien korkojen alentaminen. Kun pankkivaltuusmiehet helmikuun 5 päivänä päättivät korottaa Suomen Pankin soveltamia korkoja 2 % eli 7 * % : iin, oli tämän inflaatiota vastusta van toimenpiteen ensisijaisena tarkoituk sena hillitä silloista laajaksi paisunutta in vestointia ja samalla herättää suurempaa harrastusta säästöjen tekoon. Sanotun vuo den loppupuolella voitiinkin jo todeta, että tarkoitus oli ainakin osittain saavutettu. Luotonkysyntä oli hidastunut, talletukset lisääntyneet ja rahamarkkinain tila jonkin verran keventynyt. Näin ollen johtokunta vuoden alussa katsoi yleistaloudellisen tilanteen kehittyneen sikäli edulliseen suun taan, että pankin soveltamia korkoja voi tiin varovasti alentaa. Tammikuun 20 päi vänä pankkivaltuusmiehille lähettämässään kirjelmässä johtokunta esittikin, että Suo men Pankin soveltamia korkoja alennettai siin y2 % eli 6 % 7 % % :iin. Jotta muut rahalaitokset olisi saatu seuraamaan Suo men Pankin antamaa esimerkkiä, johto kunta lisäksi ehdotti rediskonttokorkoa, joka kesäkuun 5 päivänä 1947 oli vahvistettu

5 samaksi jolla vekselit aikoinaan oli diskon tattu, muutettavaksi siten, että Suomen Pankki rediskontatessaan rahalaitosten vekseleitä, joiden diskonttokorko on ollut enin tään 8 y2 %, soveltaa y2 % diskonttokorkoa alempaa korkoa, kuitenkin vähintään Suo men Pankin asiakkailtaan ottamaa diskont tokorkoa. Saadakseen rediskontatessaan mainitun y2%:n edun oli rahalaitosten näin ollen alennettava diskonttokorkonsa 8 y2 % : iin. Kokouksessaan tammikuun 27 päivänä pankkivaltuusmiehet hyväksyi vät johtokunnan edellä m ainitut esitykset, ja korkojen alennus tuli voimaan helmi kuun 1 päivästä. Kun kevään kuluessa voitiin todeta, että rahamarkkinat kehittyivät suotuisasti eikä yleistaloudelliselta kannalta katsoen ollut esteitä korkokannan kohtuulliselle alentami selle, johtokunta teki huhtikuun 20 päi vänä pankkivaltuusmiehille esityksen, että Suomen Pankin soveltamia korkoja jälleen alennettaisiin. Alentamisen johtokunta eh dotti rajoitettavaksi 1 % : iin, jotta ei hei kennettäisi elpynyttä säästämishalua, mikä oli pelättävissä, jos rahalaitokset alentaessaan lainauskorkoa samassa yhteydessä las kisivat talletuskorkoa yhtä jyrkästi. Kor kojen alentamisen voimaantulopäiväksi joh tokunta ehdotti heinäkuun 1 päivää, jotta kaikki rahalaitokset ehtisivät saada alennuksen omalta osaltaan voimaan sa masta ajankohdasta lähtien. Pankkivaltuus miehet hyväksyivät esityksen kokouksessaan toukokuun 4 päivänä vahvistaen Suomen Pankin soveltamat korot heinäkuun 1 päi västä lukien 5 % 6 % % :ksi. Myös rediskonttokorkoon nähden tehtiin samalla vastaava muutos alentamalla sitä rajaa, josta alaspäin rahalaitoksille myönnetään y2 % :n koronalennus, l % : l l a eli 7 y2 %: iin. Ulkomailta saatuja luottoja. Helmikuun 17 päivänä pitämässään ko kouksessa pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johtokunnan esityksen siitä, että Suomen Pankki ottaisi Kansainväliseltä Jälleenra kennuspankilta, 'Washington, 12.5 m ilj. dol larin suuruisen luoton, jonka Jälleenraken nuspankki oli suostunut myöntämään Suo men valtion takuulla ja 4 % : n vuotuisella korolla Suomen teollisuuden kehittämiseen siten, että luotosta käytetään 10 m ilj. dol laria puunjalostusteollisuuden, 2 m ilj. dol laria voimalaitosten ja 0.5 m ilj. dollaria kalkkiteollisuuden hankintoihin Yhdysval loista. Lainasopimus allekirjsitettiin elokuun 1 päivänä ja pankkivaltuusmiehet hy väksyivät luoton lopulliset ehdot ja mää räykset elokuun 18 päivänä. Lokakuun 17 päivänä allekirjoite tulla sopimuksella Kansainvälinen Jälleen rakennuspankki myönsi Suomen valtiolle 2.3 m ilj. dollarin suuruisen luoton käytet täväksi Suomen puunjalostusteollisuuden kehittämiseen. Luotto suoritetaan takaisin sahatavaran viennillä Belgiaan, Tanskaan ja Englantiin vuoden 1951 loppuun men nessä, ja suoritetaan siitä korkoa 2 % vuo dessa sekä lisäksi provisiota 1 % luoton käytetylle ja 1 y2 % sen käyttämättömälle määrälle vuodessa. Luoton käyttö suunni teltiin tapahtuvaksi siten, että Suomen Pankki lainaa mainitut 2.3 m ilj. dollaria valtiolta ja jakaa ne yhteistoiminnassa Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskus liiton kanssa suomalaisille puunjalostusteollisuuslaitoksille niiden asettamia dollarivekseleitä vastaan. Lainavaroja saaneet teollisuuslaitokset suorittavat lainan korot ja kustannukset saamiensa pääomien mu kaisessa suhteessa. Kirjelmässään lokakuun 25 päivältä johtokunta saattoi edellä esite tyn pankkivaltuusmiesten tietoon esittäen samalla, että pankkivaltuusmiehet valtuut taisivat Suomen Pankin lainaamaan val tiolta m ainitut 2.3 m ilj. dollaria käytettä viksi edellä selostetulla tavalla. Pankkival tuusmiehet hyväksyivät esityksen lokakuun 26 päivänä. Uusia kirjeenvaihtajapankkeja. Johtokunnan esityksestä pankkivaltuus miehet päättivät kokouksissaan tammi kuun 27 ja syyskuun 8 päivänä, että Suo men Pankin uusiksi kirjeenvaihtajiksi ote taan Bankers Trust Company, New York, sekä Kjobenhavns Handelsbank A. S., Köö penhamina, ja Central Hanover Bank and Trust Company, New York, jotka olivat ilmoittaneet siihen suostuvansa. Uudet setelimallit. Suomen Pankin johtokunta oli toimeen pannut keväällä 1947 luonnoskilpailun Suo men Pankin setelimallien uudistamisesta, ja oli taiteilija Tapio Wirkkala saanut kil pailuun jättämistään luonnoksista sekä en simmäisen että toisen palkinnon. Tämän johdosta johtokunta oli antanut taiteilija ^Virkkalan tehtäväksi yhdessä setelipainon ammattimiesten kanssa laatia kaksi setelimallia, joista toisessa olisi henkilökuva ja toisessa yksinomaan muita kuvioita ja ko risteita ja jotka voitaisiin hyväksyä niiksi malleiksi, joiden perustalla lopulliset setelilaatat tehdään. Kun sanotut setelimallit kertomusvuoden tammikuussa oli kehitetty sellaisiksi, että ne tyydyttivät pankin johtokuntaa, johto kunta esitti ne pankkivaltuusmiesten hy väksyttäviksi. Kokouksessaan tammikuun 27 päivänä pankkivaltuusmiehet hyväksyi vät esitetyt setelimallit lopullisten setelilaattojen perustaksi sekä päättivät samalla johtokunnan esityksen mukaisesti, että ar voltaan suurimpaan seteliin muovataan J. V. Snellmanin, toiseksi suurimpaan sete liin Tasavallan ensimmäisen presidentin K. J. Stählbergin ja kolmanneksi suurim paan seteliin Tasavallan nykyisen presiden tin J. K. Paasikiven muotokuva. Samalla pankkivaltuusmiehet päättivät, että arvol taan suurimman setelin koko, joka alkuaan oli suunniteltu muita isommaksi, tulee ole maan sama kuin muidenkin uusien setelien eli 142 X 67 mm. Ehdotus rahapajan yhdistämisestä Suomen Pankin setelipainoon. Kysymys rahapajan yhdistämisestä Suo men Pankin setelipainoon on ollut esillä useita kertoja. Jo vuoden 1923 valtiopäi villä eduskunta kehoitti hallitusta ottamaan harkittavaksi, eikö rahapajaa voitaisi lak kauttaa ja sen tehtäviä siirtää Suomen Pankin hoidettaviksi. Asia raukesi kuiten kin silloin pankkivaltuusmiesten torjuvan asenteen vuoksi. Uudelleen asia tuli esille vuonna 1927, jolloin valtiovarainministeriö tiedusteli Suo men Pankilta, m illä ehdoilla pankki siinä tapauksessa, että rahapaja haluttaisiin lak kauttaa, voisi ottaa suoritettavakseen rahanlyönnin. Pankkivaltuusmiesten mieli pide oli tällöin jo m uuttunut ja he katsoi vat, ettei yhdistämiselle ole pankin puo lelta estettä, Samalla esitettiin, että kor vauksena rahanlyönnin kustannuksista Suo men Pankki saisi rahapajassa lyödyt vaih torahat maksutta. Ilmeisesti tämän kor vauskysymyksen vuoksi yhdistäminen täl läkin kerralla raukesi. Syyskuun 8 päivänä pitämässään kokouksessa pankkivaltuusmiehet kehoittivat johtokuntaa tutkimaan, olisiko tällä hetkellä edellytyksiä rahapajan siirtämiseen valtiovarainministeriöltä Suomen Pankille. Tämän johdosta johtokunta marraskuun 17 päivänä *pankkivaltuusmiehille lähettämäs sään kirjelmässä ilmoitti, ettei sillä peri aatteessa ole mitään siirtoa vastaan ja että se oli harkinnut niitä käytännöllisiä mah dollisuuksia, joita siirtoon nyt olisi ole massa. Koska pankin käytössä ei ole sellai sia huonetiloja, joihin rahapaja voitaisiin sijoittaa, katsoi johtokunta ainoaksi mah dolliseksi ratkaisuksi, että rahapaja siirron jälkeen edelleenkin toimisi nykyisessä huo neistossaan, jonka pankki vuokraisi val tiolta. Suomen Pankin ryhtyessä lähiai koina suunnittelemaan uuden setelipainorakennuksen rakennuttamista voitaisiin tästä rakennuksesta varata tilat myös ra hapajalle. Rahapajan koneet Suomen Pankki olisi valmis ostamaan niiden käyttö arvoa vastaavasta summasta. Luovuttaessaan rahapajan Suomen Pan kille valtio luonnollisesti menettäisi sen tu lon, joka sillä nykyisin on metallirahojen lyömisestä. Tähän nähden johtokunta huo mautti, että koska puolet Suomen Pankin voittovaroista käytetään valtion tarpeisiin eduskunnan päätöksen mukaisesti, myös puolet rahan lyömisestä syntyvästä voitosta tätä tietä automaattisesti siirtyisi valtion vakinaisiin tuloihin kuuluvaksi. Esittäessään edellä olevan pankkivaltuus miehille johtokunta ehdotti, että pankkival tuusmiehet, m ikäli he yhtyvät johtokunnan asiassa omaksumaan kantaan, saattaisivat suunnitelman valtiovarainministeriön tie toon. Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät joh tokunnan suunnitelman kokouksessaan mar raskuun 23 päivänä ja saattoivat sen val tiovarainministeriön tietoon mahdollisia toi menpiteitä varten. Tervakoski Osakeyhtiön uusien osakkeiden merkitseminen. Tervakoski Osakeyhtiön varsinainen yh tiökokous päätti kertomusvuoden maalis

6 25 kuussa korottaa yhtiön osakepääomaa anta malla Suomen Pankin merkittäväksi 1,710 kpl. yhtiön uusia 5,000 markan nimellismääräisiä osakkeita osakeantihintaan 35,000 markkaa kpl:lta. Toukokuun 4 päivänä pi tämässään kokouksessa pankkivaltuusmiehet päättivät oikeuttaa pankin johtokunnan merkitsemään sanotut osakkeet ja käyttä mään niiden maksamiseen yhteensä 59,850,000 markkaa. Suomen Pankin omis tamien Tervakoski Osakeyhtiön osakkeiden määrä, joka oli ollut 84.1 g % yhtiön osake kannasta, lisääntyi edellä kerrotun johdosta % :iin. Lahjoituksia. Maaliskuun 9 päivänä pankkivaltuusmiehille lähettämässään kirjelmässä johtokunta teki esityksen, että Suomen Pankki lahjoittaisi edellisen kesäkuun 4 päivänä kommandiittiyhtiöltä Hackman & Co 50 vuoden ajaksi ostamansa maanomis tajalle kuuluvan osuuden ja oikeuden kuparimalmilöydöksen hyväksikäyttöön sano tun yhtiön Kuus järven pitäjän Sysmän ky lässä omistaman tilan maalla sijaitsevalla valtausalueella Outokumpu O y:n Säätiölle vuoritekniikan, metallurgian ja geologian opetuksen ja tutkimuksen edistämistä var ten, minkä säätiön toimintaa on haitannut käteisten varojen niukkuus. Mainitun, Ou tokumpu O y:n perustaman säätiön tarkoi tuksena on edistää vuoritekniikan, metallur gian ja geologian opetusta ja tutkimusta teknillisessä korkeakoulussa ja valtion tek nillisessä tutkimuslaitoksessa sekä avustaa näiden alojen opiskelijoita mm. stipendeillä pitäm ällä ensisijaisesti silmällä käytännölli sen, elämän tarpeita. Näin ollen olisi pai kallaan, että ryhdyttäessä aikanaan louhi maan malmia ko. alueelta kaivososuuden omistajana olisi vuoriteollisuuteen liittyviä tarkoitusperiä edistävä yhteisö. Johtokunta ehdotti, että lahjoitus tehtäisiin ilman eh toja, jolloin säätiön hallituksen ratkaista vaksi jäisi, m illä tavalla se parhaiten voi käyttää lahjoitettua kaivososuutta säätiön tarkoituksiin. Maaliskuun 16 päivänä pank kivaltuusmiehet hyväksyivät esityksen ja luovutus tapahtui maaliskuun 24 päivänä. Samassa maaliskuun 16 päivänä pide tyssä^ kokouksessa pankkivaltuusmiehet kä sittelivät johtokunnan esityksen siitä, että Suomen Pankki lahjoittaisi heinäkuun 2 päivänä ostamansa talon ja tontin N:o 3 Helsingin kaupungin I kaupungin osan 7. neliössä, osoite Meritullinkatu 8, Helsingin Yliopistolle, jolle sanotulla ton tilla sijaitsevan kolmikerroksisen rakennuk sen huoneistot muutamaa pientä huoneistoa lukuun ottamatta oli vuokrattu. Esitystään johtokunta perusteli sillä, että ko. rakennus vanhuuttaan rappeutuneena ei sellaisenaan olisi sovelias pankin käyttöön, vaan että tarkoituksenmukaisinta olisi purkaa se ja rakennuttaa tontille uusi asuin- tai yhdis tetty asuin-_ ja virastotalo. Tähän johto kunta^ ei kuitenkaan katsonut pankilla ole van aihetta ryhtyä, koska tontti varsinkaan asuintalon rakentamista silmällä pitäen ei ole erikoisen edullinen ja koska yliopiston laitosten häätäminen rakennuksesta saat taisi ne sangen vaikeaan asemaan. Pankki valtuusmiehet hyväksyivät esityksen, ja lah jakirja allekirjoitettiin maaliskuun 30 päi vänä. Joulukuun 15 päivänä pankkivaltuusmie het päättivät, että pankin varoista lahjoi tetaan 2 m ilj. markkaa Centralskogssällskapet Skogskultur r. f. nimiselle seuralle käy tettäväksi metsänparannustoimintaan. Tämä lahjoitus liittyi täydennyksenä siihen pää tökseen, jolla pankkivaltuusmiehet olivat edellisenä vuonna myöntäneet Keskusmetsäseura Tapiolle varoja samaan tarkoituk seen. Haarakonttorin perustaminen Rovaniemen kauppalaan. Toukokuun 3 päivänä pankkival tuusmiehille lähettämässään kirjelmässä johtokunta ilm oitti jo pitemmän aikaa suunnitelleensa haarakonttorin perusta mista Rovaniemelle. Varsinkin sen jälkeen kun Lapin lääni perustettiin, oli asia tullut ajankohtaiseksi, sillä on pidetty asianmu kaisena, että Suomen Pankilla on haara konttori jokaisen läänin hallintokeskuksessa._ Koska yhteydet Pohjois-Suomeen pankin Oulun konttorista ovat melko pit kät, perustettiin jo vuonna 1926 Rovanie melle Suomen Pankin asioimisto, joka koko ajan on ollut Oy. Pohjoismaiden Yhdys pankin hoidettavana. Sanottu asioimisto hoitaa kuitenkin ainoastaan rahanvaihtoa sekä Suomen Pankin postilähetysvekselien ja valtion shekkien lunastamista eikä niin ollen muuttuneissa olosuhteissa ajanmittaan vastaa tarkoitustaan. Tämän johdosta johtokunta esitti pankkivaltuusmiehille, että Suomen Pankki pe rustaisi haarakonttorin Rovaniemen kaup palaan. Samalla johtokunta pyysi, että pankkivaltuusmiehet valtuuttaisivat johto kunnan ryhtymään kaikkiin tontin hankki misesta konttoria varten rakennettavalle toi mitalolle seka uudisrakennuksen rakennus suunnitelman laatimisesta ja rakennustöi den käyntiinpanosta aiheutuviin toimenpi teisiin. Kokouksessaan toukokuun 4 päi vänä pankkivaltuusmiehet hyväksyivät haa rakonttorin perustamista koskevan esityk sen sekä myönsivät samalla pyydetyt tontin hankkimista sekä uudisrakennuksen suun nittelua ja rakennuttamista koskevat val tuudet. Vaasan uudisrakennus. Marraskuussa 1940 johtokunta oli tehnyt pankkivaltuusmiehille esityksen, että Suo men Pankki ryhtyisi rakennuttamaan Vaa san kaupungissa omistamalleen 3,092.4 m2:n suuruiselle tontille pankki- ja virastotaloa. Aiheen sanottuun esitykseen oli johtokun nalle antanut lähinnä se, että Vaasassa val litsi jo silloin suuri huoneistopula, josta myös valtion virastot kärsivät. Tämän joh dosta oli Vaasassa sijaitsevien valtion viras tojen taholta tehty Suomen Pankin johto kunnalle esitys, että pankki ryhtyisi sanot tuun rakennusyritykseen ja että rakennuk sessa varattaisiin huonetiloja erinäisiä val tion virastoja varten. Marraskuun 20 päi vänä 1940 pankkivaltuusmiehet hyväksyi vät periaatteessa esityksen lähtien siltä poh jalta, että puheenalaisella tontilla oleva kak sikerroksinen kivirakennus, jossa mm. Suo men Pankin Vaasan haarakonttorin huo neisto sijaitsi, purettaisiin ja tontille ra kennettaisiin virasto-, liike- ja asuintalo, johon myös sanottu haarakonttori sijoitet taisiin. Ennen kuin asian johdosta kuitenkaan ehdittiin ryhtyä mihinkään käytännöllisiin toimenpiteisiin, ilmoittivat eräät virastot ja laitokset, jotka alunperin olivat olleet ha lukkaita muuttamaan uudisrakennukseen, hankkineensa huoneistotiloja muualta, minkä johdosta johtokunta huomioonottaen myös vallitsevat vaikeat olosuhteet päätti antaa rakennushankkeen sillä kerralla raueta. Tähän myös pankkivaltuusmiehet kesäkuun 9 päivänä 1941 pitämässään ko kouksessa yhtyivät. 1055/50 Paria vuotta myöhemmin johtokunta jä l leen katsoi aiheelliseksi ryhtyä jatkamaan uudisrakennuksen suunnittelutöitä, koska huoneistopulan kiristyessä eräiden virasto jen ja laitosten taholta taas tehtiin tiedus teluja huoneistotilojen varaamisesta uudis rakennuksessa. Tällöin johtokunta, joskaan vielä ei ollut selvyyttä siitä, milloin raken nustöihin voitiin ryhtyä, päätti jatkaa asian valmistelemista aikaisemmin hyväksytyissä puitteissa ja antoi kesällä 1943 professori J. S. Sirenin tehtäväksi luonnos- ja myö hemmin pääpiirustusten laatimisen uudis rakennusta varten. Selostuksen suorittamis taan valmistelevista toimenpiteistä johto kunta esitti pankkivaltuusmiehille kesäkuun 5 päivänä 1947, jolloin pankkivaltuusmie het hyväksyivät ne ja valtuuttivat johto kunnan kehittämään edelleen uudisraken nuksen rakennussuunnitelmia. Tammikuussa johtokunta katsoi suunnittelutöiden edistyneen niin pitkälle, että talon rakennustöihin voitiin ryhtyä kevään kuluessa. Ajankohtaa johtokunta piti myös sikäli otollisena, että rakennus töillä voitiin lievittää Vaasassa esiintyvää työttömyyttä. Tämän johdosta johtokunta esitti professori Sirenin laatimat uudisra kennuksen pääpiirustukset pankkivaltuus miesten hyväksyttäviksi sekä pyysi valtuuk sia ryhtyä kaikkiin uudisrakennuksen pe rustus- ja rakennustöiden käyntiinpanosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Tammikuun 27 päivänä pitämässään kokouksessa pankki valtuusmiehet hyväksyivät sanotut pääpii rustukset ja myönsivät johtokunnalle sen pyytämät valtuudet. Uudisrakennuksen, joka tulee tilavuudeltaan olemaan noin 50,100 m3, perustustyöt pantiin alulle ker tomusvuoden huhtikuussa ja niitä seuran neet rakennustyöt ovat edistyneet ripeätä vauhtia. Palkkauksen ja eläkkeiden korottaminen, kalliinpaikanlisät sekä ylimääräisten toimi henkilöiden palkkaus. Kesäkuussa johtokunta teki pankkival tuusmiehille esityksen pankin vakinaisten toimenhaltijani palkkauksen parantamisesta kertomusvuoden helmikuun alusta lukien. Laatiessaan ehdotusta toimenhaltijain pe ruspalkkojen korottamisesta johtokunta oli noudattanut suunnilleen samoja periaat teita, joiden mukaan valtion viran tai toi4

7 26 men haltijain uudet peruspalkat vahvistet tiin. Poikkeuksen tekivät ainoastaan haa rakonttorien johtajien ja eräiden pääkont torin korkeimpien virkamiesten palkat, joi den kohdalla johtokunta katsoi aiheelliseksi ehdottaa jossain määrin suurempia koro tuksia syystä, että kysymyksessä olevat palkat olivat aikaisemmissa korotuksissa jääneet suhteellisesti liian alhaisiksi. Eh dotettujen uusien peruspalkkojen yhteis määrä oli noin 67.5 m ilj. markkaa vuodessa eli noin 4.6 m ilj. markkaa suurempi kuin entisten peruspalkkojen vuotuinen yhteis määrä. Kokouksessaan kesäkuun 9 päivänä pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johtokun nan esityksen ja päättivät, että korotetut peruspalkat suoritetaan taannehtivasti hel mikuun 1 päivästä lukien. Myös pankin vakinaisille toimenhaltijoille maksettavat ikälisät ja indeksikorotukset nousivat kertomusvuoden helmikuun alusta lukien, koska valtion viran tai toimen hal tijoille maksettavien ikälisien asteikkoa sekä indeksikorotusprosenttia, joita sovelletaan myös Suomen Pankin maksamiin ikälisiin ja indeksikorotuksiin, korotettiin mainitusta ajankohdasta lähtien. Samassa kesäkuun 9 päivänä pitämässään kokouksessa pankkivaltuusmiehet hyväksyi vät niinikään johtokunnan ehdotuksen pan kin maksamien ns. vanhojen peruseläkkei den ja -avustusten korottamisesta helmi kuun 1 päivästä lukien samoja peri aatteita noudattaen, joiden mukaan valtion varoista myönnetyt vanhat peruseläkkeet samasta ajankohdasta lähtien korotettiin. Tämä merkitsi jo myönnettyjen eläkkeiden ja avustusten korottamista saman suurui siksi kuin ne vastaavat eläkkeet ja avus tukset, jotka toimenhaltijain helmikuun 1 päivästä lähtien korotettujen perus palkkojen mukaisesti myönnetään, ja käy tettiin eläkkeiden suuruutta määrättäessä samasta tai vastaavasta virasta tai toimesta, josta eläke on myönnetty, helmikuun 1 päi västä lähtien maksettavaa peruspalk kaa sekä avustusten korotusten perustana vastaavasta toimesta samasta ajankohdasta lähtien maksettavaa pohjapalkkiota. Myös eläkkeiden ja avustusten indeksikorotuspro senttia korotettiin kertomusvuoden helmi kuun alusta lukien % %. Pankin ylimääräisten toimenhaltijain palkkausta korotettiin niinikään kertomus vuoden helmikuun alusta lähtien ja se ta 27 pahtui samoja periaatteita noudattaen, joi den mukaan valtion ylimääräisten toimen haltijain palkkausta oli parannettu. Tähän korotukseen pankkivaltuusmiehet myönsivät kertomusvuoden aikana käytettäväksi noin 1,600,000 markan suuruisen määrärahan. Joulukuussa johtokunta teki pankkivaltuusnuehille esityksen, että Suomen Pankin vakinaisille ja ylimääräisille toimenhalti joille maksettaisiin myös vuonna 1950 kal liinpaikanlisää samojen periaatteiden mu kaisesti kuin valtion viran tai toimen halti joille. Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät esityksen joulukuun 15 päivänä pitämäs sään kokouksessa ja myönsivät tarkoituk seen yhteensä noin 11,990,000 markan suu ruisen määrärahan. Samassa kokouksessa pankkivaltuusmie het myönsivät noin 34,000,000 markkaa käy tettäväksi pankin ylimääräisten toimihen kilöiden palkkaamiseen vuonna Eläkkeet ja avustukset. Pankkivaltuusmiehet ovat kuluneen vuo den aikana myöntäneet kolme eläkesäännön mukaista eläkettä ja kaksi avustusta. Näi den yhteinen vuotuinen määrä on 811,920 markkaa. Haarakonttorien valvojat. Pankin haarakonttorien valvojina ja hei dän varamiehinään ovat vuonna 1950 pank kivaltuusmiesten päätöksen nojalla seuraavat henkilöt: Hämeenlinnan konttori: valvojat kaup paneuvos Anders Gustaf Skogster ja toi mitusjohtaja Kaarlo August Noro sekä va ramiehet varatuomari Y rjö Jokiranta ja toimitusjohtaja Aleksi Tandefelt; Joensuun konttori: valvojat kauppaneu vos Juhana Tarma ja toimitusjohtaja Alek santeri Vornanen sekä varamiehet toimitus johtaja, talousneuvos Kosti Aaltonen ja kauppias Aulis Erkki Tahvo Aho; Jyväskylän konttori: valvojat johtaja Kaarlo Vilhelm Laitila ja poliisimestari, va ratuomari Eino Ilm ari Karpio sekä vara miehet apulaiskaupunginjohtaja, dipl. insi nööri Veikko Johannes Tolamo ja johtaja Toivo Johannes Heinonen; Kotkan konttori: valvojat toimitusjoh taja, kunnallisneuvos Veikko Aleksander Cajander ja toimitusjohtaja, kauppaneuvos, pormestari Hugo Gustaf Johannes Melart sekä varamiehet kaupunginsihteeri, vara tuomari Kustaa Ilm ari Laaksonen ja toimi tusjohtaja Kaarlo Erkki Marjanen; Kuopion konttori: valvojat pormestari Alvar Hjalm ar Mikael Hurtta ja maanvil jelysneuvos Niilo Ilm ari Jokinen sekä va ramiehet oikeusneuvosmies Gunnar Valde mar Helien ja toimistonhoitaja Vilho Ruot salainen; Lahden konttori: valvojat johtaja Väinö Tuompo ja rehtori, f il. maisteri Artturi Aukusti Tähtinen sekä varamiehet kaupun ginjohtaja Olavi Ilm ari K aj ala ja toimitus johtaja, insinööri Torsten Martin Lindroos; Mikkelin konttori: valvojat kihlakunnan tuomari Erkki Veikko Kuokkanen ja kun nallisneuvosmies Otto Kinnunen sekä vara miehet johtaja Walter Pulkkinen ja toimi tusjohtaja, talousneuvos Otto Eskelinen; Oulun konttori: valvojat toimitusjohtaja Otto Alfons Karhi ja oikeuspormestari Kaarlo Torsten Reinilä sekä varamiehet johtaja Jalm ari Kustaa Korkeakivi ja toi mitusjohtaja, kauppaneuvos Aarne Toivonen; Porin konttori: valvojat fil. tohtori Frans Vihtori Härmä ja johtaja Yrjö Nurmi sekä varamiehet pormestari, vara tuomari Väinö Wilhelm Hahta ja kaupun ginjohtaja M artti Johannes Ekblom; Tampereen konttori: valvojat toimitus johtaja Alpo Pesonen ja laamanni, oikeuspormestari Lauri Talvia sekä varamiehet toimitusjohtaja, eversti Eric B:son Schau man ja johtaja Lauri Pellas; Turun konttori: valvojat maaherra Frans Vilho Kyttä ja johtaja Juho Heikki K ur kela sekä varamiehet johtaja Aarne Laak sonen ja toimitusjohtaja Väinö Jylhä; sekä Vaasan konttori: valvojat johtaja, kaup paneuvos Lauri Aleksander Niinioja ja por mestari Axel Elias Laxen sekä varamiehet johtaja Juho Viljam Vaahtoniemi ja toimi tusjohtaja Einar Armas Railo. Pankkivaltuusmiehet ja tilintarkastajat. Pankkivaltuusmiehinä toimivat vuonna eduskunnan valitsijamiesten sanot tuun tehtävään valitsemat seuraavat henki löt: Vesterinen, Vihtori, maanviljelijä, Peltonen, Onni, ministeri, Leikola, Erkki, professori, Pekkala, Mauno, pääjohtaja, Leppälä, Juhani, kunnallisneuvos, Salmenoja, Pietari, pääjohtaja, Filppula, Juho Erland, kunnallisneuvos, Söderhjelm, Johan Otto, lakitieteen toh tori, Manninen, Hugo, kansanedustaja. Näistä kolme ensinmainittua muodostivat suppeamman pankkivaltuuston. Puheen johtajana toimi koko vuoden allekirjoitta nut Vesterinen ja varapuheenjohtajana al lekirjoittanut Peltonen. Pankin tilintarkastajiksi vuoden ti lejä tarkastamaan eduskunnan valitsijamie het valitsivat seuraavat henkilöt: Niukkanen, Juho, maanviljelijä, kansan edustaja, hänen varamiehensä Laine, Lauri, pienvilj elij ä, kansanedustaj a; IJiilelä, Kaisa, rahastonhoitaja, kansan edustaja, hänen varamiehensä Bryggari, Tuomas, kivityömies; Moilanen, Kaapro, kunnallisneuvos, hä nen varamiehensä Kullberg, Henrik, maan viljelijä, kansanedustaja; Mustonen, Johannes, metsätyöläinen, kan sanedustaja, hänen varamiehensä Kulo, Kusti, huoltopäällikkö; sekä Fränti, Aleksanteri, kunnallisneuvos, hä nen varamiehensä Öhman, Carl Arne, lakitieteen kandidaatti, kansanedustaja. Helsingissä maaliskuun päivänä VIHTORI VESTERINEN Mauno Pekkala Erkki Leikola O. Peltonen J. Eri. PilppuLa P. Salmenoja Juhani Leppälä H. Manninen J. O. Söderhjelm Esko K. Leinonen

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SNELLMANINAUKIO, HELSINKI HELSINKI 1975 SISÄLLYS Vuoden 1974 taloudellinen kehitys Kokonaiskysyntä ja -tarjonta... 4 Vienti... 4 Kotimainen kysyntä... 4 Tuotanto... 6

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUHELIN o.y. H istoriikki toiminnasta vuosina 1900-1950 Laatinut FIL.MAIST. OSMO VIITAILA SISALLYS: Sivu Kervo Telefon Ab:n perustaminen 4, Alkuvaiheef vuosina 1900-1907

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1962

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1962 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1962 {Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 58., v:uosikerta ~~_.. Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J. J. PAUNIO LAURI KORPELAINEN päätoimittaja

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1907. V. M. Postisäästöpankki.

1907. V. M. Postisäästöpankki. 1907. V. M. Postisäästöpankki. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 1 sen kertomuksen johdosta, joka on Eduskunnalle annettu Suonien postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuosina 1904 ja 1905. Toukokuun

Lisätiedot

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA.

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. J 0 u k 0 P a Lo n,e n. Kun Suomi erotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjän yhteyteen, niin täkäläistbn oppikoulujen

Lisätiedot

Inter arma silent. revisores rationum. Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa. vuosina 1939-1952

Inter arma silent. revisores rationum. Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa. vuosina 1939-1952 Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa revisores rationum Inter arma silent vuosina 1939-1952 ISBN 951-34-0034-4 ISSN 0081-6523 Copyright 1993, by Ilkka Nummela and University of

Lisätiedot

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 1/1993 Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 SIGBJ0RN ATLE BERG 1. Johdanto Esitän pääpiirteitä hallituksen komitean laatimasta Norjan pankkikriisiä

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa.

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. 1907. V. M. Esit. N:o 20. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. Eduskunta on pöytäkirjanotteella viime kesäkuun

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus

SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus kotitalouksien toimintaedellytyksiin TARJA HEINONEN - ANNE KERTTULA

Lisätiedot

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 116 Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että raakaa väki valtaa esittävän elokuvan tai muun liikkuvia

Lisätiedot

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337 TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: I. Tehtava ja Iahteet... 77 I1. Tuomiokirkon hallinto... 83 I11. Tuomiokirkon talous... 94 IV. Tuomiokirkon henkilokunta... 132... V. Kirkkomuurin historia

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot