Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin."

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia Pohjois-Karjalassa sekä harjoittaa niihin liitty vää liiketoimintaa. Yhtiö voi yllä pitää laissa tarkoitettua liikunnan kou lutuskeskusta sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ynnä vastaanot taa avustuksia ja lahjoituksia. 3 Yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataaviisikymmentätuhatta ( ) markkaa ja enimmäispääoma yksi miljoona ( ) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4 Osakkeiden nimellisarvo on kymmenentuhatta (10.000) markkaa. 5 Ulkomaalaiset, ulkomaalaiset yhteisöt ja sellaiset suomalaiset yhteisöt, jotka mainitaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omis taa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita heinäkuun 28. päivänä 1939 annetun lain 2:ssä, eivät saa omistaa yhtiön osakkeita eikä osaket ta saa luovuttaa ulkomaalaisille tai mainitulle yhteisöille. Tämä pykälä on merkittävä osakekirj oihin ja osakeluetteloon, mahdollisesti annetta vaan väliaikaistodistukseenja osakeantilippuun. 6 Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön halli tuksen suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan saa antaa, ellei luovutuk sen saaja ole kunta tai kuntainliitto. Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. 7 Yhtiön asioita hoitaa varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus, jo hon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökoh taista varajäsentä, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli yh tiö ylläpitää 2 :ssä tarkoitettua koulutuskeskusta, sen rehtori kuuluu yh tiön hallitllkseen. 1 Tallitus toimii opiston johtokuntana. 1-lallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rehtoria ei voida valita kumpaankaan tehtävään. Yhtiöllä on toimitusjohtaja. joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa halli tuksen antarnien ohjeiden ja määräysten mukaan. loimitusjohtajana toi nhii opiston rehtori, jos hallitus ei toisin päätä.

2 9 Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön toimi tusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa prokuraoikeuden jollekin jäsenistään tai yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. 10 Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä tai esteelli senä ollessaan varapuheenjohtaja niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaati vat. 1-lallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjoh tajan lisäksi on saapuvilla vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. 11 Hallituksen tulee 1. valmistella yhtiökokoukseen käsiteltävät asiat. 2. panna täytäntöön yhtiökokouksen päätökset. 3. ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja. 4. huolehtia, että yhtiön kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti sekä laatia tilikausittain tilinpäätös ja kertomus edellisen ti likauden toiminnasta sekä laatia tilikausittain tilinpäätös ja kertomus edellisen tilikauden toiminnasta sekä 5. huolehtia muutenkin yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjes tämisestä. 12 Hallituksella ei ole oikeutta ilman yhtiökokouksen lupaa luovuttaa tai pantata yhtiön kiinteää omaisuutta. 13 Yhtiössä toimii kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä kaksi vara miestä. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä ti 1 intarkastaj a. Tilintarkastajan tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiöko kouksen päättyessä. 14 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina en nen tilikautta seuraavan maaliskuun loppua. Tilintarkastajien tulee toi mittaa tarkastuksensa ja antaa siitä kertomuksensa ennen huhtikuun lop pua. 1 5 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä nä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pi detään. milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistaja, jolla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

3 16 Varsinaisessa yhtiökokouksessa: 1. esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. 2. esitellään tilintarkastuskertomus 3. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvi stamisesta. 4. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukai nen voitto ja tappio antaa aihetta. 5. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimi tusj ohtaj alle 6. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaan var sinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 7. päätetään tilintarkastajien palkkioista. 8. valitaan hallituksen jäsenet ja heidän varaj äsenet. 9. valitaan tilintarkastajatja heidän varamiehensä. 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 17 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkaalle hänen osakeluetteloon merkityllä osoitteellaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjatulla kirjeellä. Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla seitsemän (7) päivää ennen kokousta muuta määräaikaa. 1 8 Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakeyhtiön purkamista koskevat yhtiökokouksen päätökset on tehtävä kolmen neljänneksen ( 3/4) äänten enemmistöllä kokouksessa saapuvilla tai edustettuna olevien osakkaiden äänirnäärästä. Sikäli kuin yhtiöjärjestyksessä ei ole poikkeavia määräyksiä, noudatetaan voiniassa olevan osakeyhtiölain säännöksi.

4

5 O Länsikatu 15 1/2 JOENSUU Puh. (013) Fax. (013) S LO ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO sahkop. etunimi.sukunimi(disio. ins.fi Varsinainen yhtiökokous LUSI YIITIÖ.IÄIUFST\s YHTIÖJÄRJESTYS Yhtiön toiminimi on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia. Pohjois-Karjalassa sekä harjoittaa niihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi ylläpitää laissa tarkoitettua liikunnan koulutuskeskusta, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. 3 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Mikäli yhtiö ylläpitää 2S:ssä tarkoitettua koulutuskeskusta, sen rehtori on yksi hallituksen jäsenistä. hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rehtoria ei voi valita kumpaankaan tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 4 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajana toimii 2 :ssä tarkoitetun koulutuskeskuksen rehtori, ellei hallitus toisin päätä. 5 Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 6 Hallituksella ei ole ilman yhtiökokouksen lupaa luovuttaa tai pantata yhtiön kiinteää omaisuutta. 7 Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräärnänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa Ii likauden päättymisestä. Itä Suomen I..i ikuntaopisto ( )y Puh. (013) ALV rek. Y tunnus änsikatu 1 5 Fa. (01 3) krno Kotipaikka Joensuu JO1NStJLJ

6 O Länsikatu 15 2/ JOENSUU Puh. (013) S Fax. (013) ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO sahkop. Varsinainen yhtiokokous UUSI HTIÖJÄRJISTYS Varsinaisessa yhtiökokouksessa: 1. esitellään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseenja toimintakertomuksen 2. esitellään tilintarkastuskertomus 3. päätetään tuloslaskelmanja taseen vahvistamisesta 4. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 5. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 7. päätetään tilintarkastajien palkkioista 8. valitaan hallituksen jäsenet ja varaj äsenet 9. valitaan tilintarkastaj aja tarvittaessa varatilintarkastaj a 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistaja! le, jonka osoite on yhtiön tiedossa. 10 Yhtiöjärj estyksen muuttamista ja osakeyhtiön purkamista koskevat yhtiökokouksen päätökset on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Ii Suornen 1 ilkuntaopisto ( )y Puh. t013) Al.V rek. Y tunnus änsikatu 15 Iax. (01 3) krno Kotipiikka.IOL fls1iu JO1.NSL JIH

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt LIITE 1 1(10) Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Campus Entrepreneur Coop Osk. ja kotipaikka Lahti. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot