Suhde rahalaitoksiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "--- 2 535 190. Suhde rahalaitoksiin"

Transkriptio

1 10 11 hellivät 596 milj. markkaa luottojen lyhen nysten johdosta. Kun vielä otetaan huomioon eräät muut luotot sekä toisaalta vastattavien puolella esiintyvät velat, voidaan todeta pan kin koko nettoluotonannon yrityksille supis tuneen vuoden aikana milj. markkaa. Suhde rahalaitoksiin Suomen Pankin ja rahalaitosten väliset tilisuhteet käyvät ilmi seuraavasta asetel masta. Pankkien tilit Muutos Vastaavat: Rediskontatut vekselit... Vastattavat: Pankkien sh ekkitilit Pankkien n etto v elk a Rediskonttausten vähennys oli asetelman mukaan milj. markkaa. Rediskonttaus ten taso aleni tosiasiallisesti huomattavasti enemmän, mitä kuvaa se että niiden viikkokeskimäärä, joka vuonna 1957 oli milj. markkaa, oli vuonna 1958 vain milj. markkaa. Rediskonttausten suuruus vuo den lopussa johtui lähinnä valtion tulojen ja menojen epätasaisista maksuajoista. Mainittakoonkin, että heti vuoden 1959 tammikuun kahdella ensimmäisellä viikolla rediskonttaukset vähenivät milj. markkaa eli milj. markkaan. Mortgage Bank of Finland Oy, jota ei ole otettu yllä lukuun, välitti suomalaisille yri tyksille aikaisemmin mainitun, Export-Import Bankilta saamansa milj. markan lai nan. Lainasta nostivat yritykset vuoden lop puun mennessä vain runsaat puolet, niin että Mortgage Bankin tilillä oli vuoden lopussa talletettuna milj. markkaa, mikä sisäl tyy taseessa muihin lyhytaikaisiin velkoi hin. Vuoden 1957 lopussa Suomen Pankilla oli ollut 42 milj. markan saatava Mortgage Bankilta Setelistä Liikkeessä olevien setelien määrä kasvoi vuoden aikana, niin että viikkokeskimäärä oli milj. markkaa oltuaan edellisenä vuonna milj. markkaa. Vuoden vii meisinä kuukausina setelistössä tapahtui var sin suuri kausilisäys, jonka johdosta setelistön määrä nousi vuoden päättyessä milj. markkaan. Kun vastaava määrä vuoden alussa oli milj. markkaa, setelistö kasvoi kalenterivuoden aikana siten milj. markkaa. Tässä yhteydessä on paikallaan todeta, että vuodenvaihteen jälkeen setelistön määrä tavanmukaisesti jälleen tasoittui. Tammikuun 15 päivänä 1959 liikkeessä oleva setelistö oli m ilj, markkaa eli milj. markkaa pienempi kuin vuodenvaihteessa. Se enimmäismäärä, jolla setelinanto saa ylittää ensisijaisen katteen, edellyttäen että pankilla on ylitystä vastaava määrä tois sijaista katetta, oli marraskuun 16 päivänä 1956 annetulla asetuksella korotettu milj. markaksi vuosien ajaksi. Valuuttavarannon kasvun johdosta ensi sijainen kate lisääntyi vuoden aikana milj. markkaa. Sen sijaan toissijaiseksi kat teeksi hyväksyttävä luotonanto, joka vuoden alkaessa oli milj. markkaa, oli vuoden päättyessä milj. markkaa eli milj. markkaa äsken mainittua enimmäismää rää alempi. Koko setelinanto-oikeus lisääntyi siten vain milj. markkaa, Pankin setelinanto, johon ohjesäännön mukaan luetaan liikkeessä olevien setelien lisäksi myös vaadittaessa maksettavat sitou mukset sekä myönnettyjen sliekkiluottojen nostamaton määrä, kasvoi vuoden aikana milj. markkaa. Setelinantovara kasvoi näin ollen milj. markkaa ja oli vuoden päättyessä milj. markkaa. Marraskuun 8 päivänä 1957 annetulla ase tuksella oli pankki oikeutettu vuosien aikana poikkeamaan velvollisuudesta lunastaa setelinsä kullalla. Tilinpäätös Edellä esitetyn tiliaseman tarkastelun täy dennykseksi esitetään seuraavassa pankin omaisuustase kokonaisuudessaan Vastattava K u l t a... Ulkomaiset valuutat... Ulkomaiset vekselit... Ulkomaiset obligaatiot. Ensisijainen setelinkate Liikkeessä olevat setelit Diskontatut kotiin, vekselit Ulk. rahan määräiset... Markkamääräiset... Rediskontatut vekselit.... Valtion vakauttamislaina. Toissijainen setelinkate Ulkomaiset valuuttatilit.. Ulkomaiset markkatilit... Valtion shekkitili... Pankkien shekkitilit... Muut shekkitilit... Muut lyhytaikaiset velat.. Lyhytaikaiset velat Ulkom. pitkäaikaiset velat Kotim. pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset v e l a t Arvonjärjestelytilit Kantarahasto... Vararahasto... Tulostili... Oma pääoma Vastaava 31.12i. 58 Setelinanto-oikeus ja sen käyttö Setelinanto-oikeutta ja sen käyttöä sekä setelinantovaran muodostumista valaisee seuraava asetelma. S etelinäni otas e Setelinanto-oikeus Ensisijainen kate... Toissijainen kate... Setelinanto-oikeuden käyttö Liikkeessä olevat setelit.... Lyhytaikaiset velat... Shekkiluotoista nostamatta. Setelinantovara Kotimaiset obligaatiot.... Vaihtoraha... Muut saatavat... Muutos ; Pankin näkyvien omien varojen määrä ilman tilivuoden voittoa oli täten tilinpää töksen mukaan milj. markkaa. Varat olivat edellisestä vuodesta kasvaneet 1086 milj. markalla eli sillä määrällä, mikä vuo den 1957 voitosta siirrettiin vararahastoon. Näiden varojen lisäksi pankilla on melkoisia omaisuuseriä, jotka eivät näy pankin omai- suustaseesta. Näitä ovat ennen kaikkea pääja haarakonttorien toimitalot ja eräät muut kin pankin tarvitsemat kiinteistöt sekä osak keet, lähinnä Tervakoski O y:n osake-enem mistö. Suomen Pankin tulostase ja sen kehitys näkyvät seuraavasta asetelmasta.

2 mk T u o to t 1958 mk Korot kotimaisesta lainausliikkeestä... Korot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta... Korot obligaatioista... Provisiot... -A-giot... Muut tuotot Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita Tilintarkastus Kulut Palkat ja p a lk k io t... Eläkkeet ja avustukset... Perhe-eläkkeet... Pankkivaltuusmiesten palkkiot ja k u lu t Haarakonttorien valvo jäin palkkiot... Lapsilisä- ja kansaneläkemaksuosuudet... Setelien valmistus... Poistot... Muut kulut... Tilivuoden voitto Vuoden 1957 valtiopäivillä valitut varsi naiset tilintarkastajat, rahastonhoitaja Kaisa Hiilelä, päätoimittaja Matti Janhunen, kau punginjohtaja Arno Tuurna, maataloustek nikko Lauri Laine sekä tilintarkastajain varamies lehtori Juho Tenhiälä toimittivat viime vuoden helmikuun päivinä pan kin vuoden 1957 tilintarkastuksen. Tilintar kastajain lausunnon mukaisesti pankkival tuusmiehet myönsivät johtokunnalle vastuu vapauden pankin hallinnosta vuodelta Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankin kokonaistulot olivat kertomus vuonna 459 milj. markkaa pienemmät kuin vuonna Tämä johtui lähinnä siitä, että korot kotimaisesta lainausliikkeestä, varsin kin rediskonttauksista, huomattavasti supis tuivat. Myös agiotuloissa tapahtui supistu mista, kun taas korot ulkomaisilta kirjeen vaihtajilta. lisääntyivät. Pankin kokonaisku lut nousivat kertomusvuonna 855 milj. mark kaan eli 82 milj. markkaa suuremmiksi kuin edellisenä vuonna. Huomattavin oli poisto jen lisäys, mikä johtui pääkonttorin uudis rakennuksen kustannuksista. Pankin voitto oli markkaa. Vararahastoon on nettovoitosta pankin ohje säännön mukaisesti siirretty puolet eli markkaa. Voiton toinen puoli on siirretty käyttämättömien voittovarojen tilille ja sen käytöstä päättää eduskunta. ehdottavat, että ovat vuoden aikana toimittaneet johtosääntönsä määräämän pan kin lainausliikkeen ja muiden sijoitusten sekä valuuttakaupan tarkastuksen seuraavina ai koina: tammikuun 30, maaliskuun 13, huhti kuun 24, toukokuun 29, kesäkuun 17, elo kuun 14, syyskuun 17, lokakuun 28 ja joulu kuun 15 päivänä, mainittu määrä, mark kaa, luovutettaisiin valtiolle. Inventtaukset ja haarakonttorien tarkastukset a) Pääkonttorissa Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankki valtuusmiehet ovat toimittaneet pääkonttorin kassojen ja kassaholvien sekä laina- ja vakuuskirjojen ynnä panttien ja talletusten inventtauksen. Inventtauksessa ei havaittu aihetta muistutuksiin. b) Haarakonttoreissa ovat valvoneet, että konttorien valvojat ovat inventoineet haara konttorien käsikassat ja holvit kerran kuu kaudessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähintään kolmasti vuodessa. Kaikissa haarakonttoreissa on toimitettu pankin johtosäännön 2 :ssä säädetty tar kastus. Pankkivaltuusmiesten valvonnan alaiset rahastot ovat hyväksyneet Längmanin ja Rosenbergin rahastojen tilit vuodelta 1957 ja lähettäneet jäljennökset tileistä pankkivaliokunnalle. ovat hyväksyneet eduskunnan maaliskuun 19 päivänä 1954 vahvistamien ohjeiden mukaisesti E. J. Läng manin kunnallisrahastosta vuonna 1955 Enontekiön, Inarin, Sallan, Savukosken, Suo mussalmen ja Utsjoen kunnille jaettujen apu rahojen tilitykset sekä suostuneet siihen, että Kuhmon ja Kuusamon kunnille jaettujen apurahojen tilitykset saadaan jättää pankkivaltuusmiehille seuraavan tilityskauden ai kana. Edellä mainittujen ohjeiden mukaan oli E. J. Längmanin kunnallisrahastosta kerto musvuonna jälleen suoritettava apurahojen jako, jaettavan summan ollessa markkaa. Tämän johdosta olivat ohjeiden mukaan jakoon osallistuvat Enontekiön, Ina rin, Kuhmon, Kuusamon, Sallan, Savukos ken, Suomussalmen ja Utsjoen kuntien kun nanhallitukset kukin yhdessä Suomen Punai sen Ristin paikallisten edustajien kanssa laa tineet ehdotuksen kuntansa osalle tulevan apurahan käytöstä ja lähettäneet ehdotukset, joita sekä Oulun ja Lapin läänien maaherrat että Suomen Punaisen Ristin piirihallitukset olivat puoltaneet, pankkivaltuusmiesten hy väksyttäviksi. Lokakuun 28 päivänä 1958 pi tämässään kokouksessa pankkivaltuusmiehet hyväksyivät mainitut ehdotukset ja päättivät kehottaa johtokuntaa maksattamaan apura hat asianomaisille kunnille käytettäviksi eh dotettuihin tarkoituksiin.

3 14 15 Korkokysymys ja indeksiehto anto lainauksessa Kertomusvuoden aikana oli useissa pankki valtuusmiesten kokouksissa käsittelyn alai sena kysymys korosta ja indeksiehdosta anto lainauksessa. Näitä asioita on selostettu tä män kertomuksen ensimmäisessä osassa. Rediskonttokorko Johtokunnan huhtikuun 23 päivänä teke män esityksen mukaisesti pankkivaltuusmie het päättivät saman kuun 24 päivänä, että Suomen Pankki toukokuun 1 päivästä 1958 lukien soveltaa rediskontatessaan rahalaitos ten vekseleitä, riippuen rahalaitoksen kokonaisvelan kuukausikeskimäärästä Suomen Pankille, samaa tai pankin johtokunnan har kinnan mukaan enintään 3 % korkeampaa korkoa kuin millä vekselit on diskontattu, kuitenkin vähintään Suomen Pankin asiak kailtaan samanlaisista vekseleistä veloittamaa diskonttokorkoa. päättivät syyskuun 17 päivänä johtokunnan saman kuun 12 päi vänä tekemän esityksen mukaisesti, että Suo men Pankki soveltaa lokakuun 1 päivästä 1958 lukien rahalaitosten vekseleitä rediskon tatessaan 7 14 % : n korkoa, minkä lisäksi pankin johtokunnalla on oikeus, riippuen rahalaitosten kokonaisvelan kuukausikeski määrästä Suomen Pankille, harkintansa mu kaan periä rahalaitoksilta lisäkorkoa enin tään 3 %. Kiinteistön osto Rovaniemen haara konttoria varten Tammikuun 21 päivänä eduskunta hyväk syi lain, jolla valtioneuvosto oikeutettiin myymään Rovaniemen kauppalan I kauppalanosan korttelissa n :o 16 sijaitsevat, yh teensä noin m2 : n suuruiset valtion omistamat tontit n: ot 3 ja 4 Suomen Pan kille valtioneuvoston määrättäväksi jäävästä hinnasta. Tammikuun 25 päivänä johto kunta kirjelmällä pyysi, että pankkivaltuus miehet oikeuttaisivat johtokunnan ostamaan sanotut tontit Suomen Pankille valtioneuvos ton ilmoittamasta 8 miljoonan markan kaup pahinnasta pankkivaltuusmiesten toukokuun 4 päivänä 1949 tekemän päätöksen nojalla Rovaniemelle perustettavan haarakonttorin toimitaloa varten. Kokouksessaan tammikuun 30 päivänä pankkivaltuusmiehet oikeuttivat johtokunnan tekemään sanotun kiinteistökaupan. Tontteja koskeva kauppakirja allekirjoitettiin helmi kuun 6 päivänä. Toimenlialtijain palkkausten, eläkkeiden ja perhe-eläkkeiden järjestelyjä Sen johdosta että huhtikuun 18 päivänä vahvistetulla lailla eräiden suoritusten mak samisesta elinkustannusindeksin perusteella tarkistettuina valtion viran tai toimen halti jain palkkaukset, eläkkeet ja perhe-eläkkeet oli huhtikuun 1 päivästä 1958 alkaen saman vuoden loppuun sidottu elinkustannusindek siin vahvistettujen työehtosopimusten mu kaista %-periaatetta noudattaen, pankkival tuusmiehet, johtokunnan tehtyä asiasta esi tyksen, huhtikuun 24 päivänä päättivät että Suomen Pankin vakinaisten ja ylimääräisten toimenhaltijain peruspalkat ja -palkkiot, ikäja kalliinpaikanlisät, pankin ja sen setelipai non palveluksessa olleille maksettavat eläk keet ja avustukset sekä pankin varoista suo ritettavat perhe-eläkkeet oli sidottava huhti kuun 1 päivästä 1958 alkaen elinkustannus indeksiin samaksi ajaksi ja samalla tavalla kuin edellä sanotussa laissa oli määrätty, ja valtuuttivat johtokunnan suorituttamaan sa notut tarkistukset. Lisäksi pankkivaltuusmie het oikeuttivat johtokunnan siinä tapauk sessa, että valtioneuvosto tekee vastaavanlai sen päätöksen, päättämään että Suomen Pan kin palkkaukset, eläkkeet ja perhe-eläkkeet senkin jälkeen, kun edellä mainittu indeksisidonnaisuus on lakannut, maksetaan siten tarkistettuina kuin johtokunnan viimeksi an tamassa tarkistuspäätöksessä on määrätty. Johtokunta teki tämän mukaisen päätöksen joulukuun 12 päivänä. Pankkivaltuusmiehille kesäkuun 12 päivänä lähettämässään kirjelmässä johtokunta, viita ten siihen että valtion virkamiehet olivat saa neet taannehtivasti huhtikuun 1 päivästä 1958 lukien peruspalkkoihinsa 1200 markan kuukausikorotuksen, esitti että myös Suomen Pankin vakinaisten ja ylimääräisten toimen haltijain peruspalkkoja ja -palkkioita koro tettaisiin samalla tavalla. Kokouksessaan ke säkuun 17 päivänä pankkivaltuusmiehet päät tivät, että Suomen Pankin vakinaisten toi menhaltijain peruspalkat oli kaikissa palkka luokissa korotettava huhtikuun 1 päivästä 1958 lukien 1200 markalla kuukaudessa, ja myönsivät johtokunnan käytettäväksi pankin ylimääräisten toimenhaltijain saman suurui seen peruspalkkioiden korottamiseen kerto musvuonna tarvittavan määrärahan. Peruspalkkojen ja -palkkioiden korottami sen vuoksi ja seuraten valtion vastaavia eläkejärjestelyjä pankkivaltuusmiehet johto kunnan esityksen nojalla syyskuun 17 päi vänä päättivät, että pankin toimenhaltijoille myönnetyt eläkkeet ja avustukset sekä setelipainon palveluksessa olleille myönnetyt avus tukset oli korotettava huhtikuun 1 päivästä 1958 lukien samana päivänä voimaan tul leita palkkoja vastaaviksi. Mortgage Bank of Finland O y:n uudet lainat Helmikuun 16 päivänä lähettämässään kirjelmässä Suomen Pankin johtokunta ilmoitti pankkivaltuusmiehille, että Ame rikan Yhdysvaltain ja Suomen hallituk sen välillä oli sovittu ensin mainitun maan maatalouden ylijäämätuotteiden myynnistä Suomeen International Cooperation Adminis tration (IC A ) nimisen elimen tilille täällä kertyneiden markkavarojen antamisesta lai naksi maamme voima- ja puunjalostusteolli suudelle niiden rakennussuunnitelmien ra hoittamista varten. Lisäksi oli hallitusten välillä sovittu siitä, että tämän lainan, jonka määrä tulisi vastaamaan noin 14 milj. U S A :n dollaria, antajana on Export-Import Bank of Washington ja ottajana Mortgage Bank of Finland Oy. Lainan korko tulisi olemaan 3 % ja laina-aika noin 40 vuotta, joista nel jän ensimmäisen vuoden aikana ei tarvitsisi maksaa lyhennystä. Laina-ajasta olisi kolme vuotta korotonta ja laina otettaisiin Suomen valtion takuulla. Viitaten pankkivaltuusmies ten marraskuun 23 päivänä 1955 tekemään päätökseen, jonka mukaan obligaatio- ja mui den lainojen ottamiseen Mortgage Bankille on hankittava pankkivaltuusmiesten suostu mus, johtokunta pyysi pankkivaltuusmiehiltä tällaista suostumusta. päättivät maaliskuun 13 päivänä suostua mainitun ulkomaisen lainan ottamiseen Mort gage Bank of Finland Oy:lie. Sen johdosta että Mortgage Bank of Fin land Oy oli ottanut paitsi edellä mainitun noin 14 milj. U S A :n dollarin määräisen vuonna 1956 noin 15 milj. U S A :n dollarin määräisen pitkäaikaisen ulkomaisen lainan, jotka yhteensä vastaavat noin milj. markkaa, pankin omat varat, s.o. osakepää oma ja debentuurit, yhteensä 350 milj. mark kaa, joiden yhtiöjärjestyksen mukaan tulee olla vähintään 1/20 pankin sitoumusten yh teisestä määrästä, olisivat ulkomaisten laino jen tultua täyteen määrään nostetuiksi jää neet liian pieniksi. Tämän vuoksi johtokunta syyskuun 17 päivänä pankkivaltuusmiehille lähettämässään kirjelmässä edellä sanottuun pankkivaltuusmiesten vuonna 1955 tekemään päätökseen viitaten pyysi, että Mortgage Bank of Finland Oy saisi antaa kiinnitys luottopankkeja koskevan lain 14 :n mukai sia deben tuuri velkakirjo ja entisten lisäksi yhteensä 150 milj. markan määrästä. Pankki valtuusmiehet antoivat suostumuksensa syys kuun 17 päivänä. M yönnetyt eläkkeet, perhe-eläkkeet, avustukset ja hautausavut ovat kuluneen vuo den aikana myöntäneet kaksi eläkesäännön mukaista eläkettä, kaksi perhe-eläkesäännön mukaista perhe-eläkettä, kuusi avustusta ja yhden hautausavun. Eläkkeiden yhteinen määrä oli markkaa, perhe-eläkkeiden markkaa ja avustusten markkaa vuodessa sekä hautausavun määrä markkaa. J ohtokunta Tasavallan presidentti myönsi tammikuun 17 päivänä johtokunnan jäsenelle filosofian tohtori K. T. Jutilalle hänen pyytämänsä eron johtokunnan jäsenen virasta saman tammikuun 27 päivästä lukien, jolloin pan kinjohtaja Jutila saavutti eroamisiän. Maaliskuun 21 päivänä antamillaan avoi milla kirjeillä tasavallan presidentti nimitti pankkivaltuusmiesten esityksestä kahteen avoinna olleeseen johtokunnan jäsenen vir-

4 17 16 kaan huhtikuun 1 päivästä 1958 lukien pan kin sihteerin valtiotieteen lisensiaatti Ahti Karjalaisen ja Kauppakorkeakoulun kansan taloustieteen professorin filosofian tohtori Reino Rossin. Kokouksessaan huhtikuun 24 päivänä pankkivaltuusmiehet johtokunnan esityksestä vahvistivat johtokunnalle puheenjohtajan ja jäsenten uuden tehtävänjaon. Mikkelin konttori: valvojat kunnallisneu vosmies Otto Kinnunen ja toimitusjohtaja Lauri Ensio Auvinen sekä varamiehet kihla kunnantuomari Jaakko Armas Kinnunen ja lääninkamreeri, varatuomari Veikko Armas Jäntti; Haarakonttorien valvojat Oulun konttori: valvojat oikeuspormestari Jyrki Jalo Unto Tuominen ja tullinhoitaja, lainopin kandidaatti Torsten 'VVilhelm Öberg sekä varamiehet konttorinjohtaja Mauno En sio Niemistö ja rehtori, kauppatieteiden mais teri Simo Jaakko Peltonen; Pankin haarakonttorien valvojina ja hei dän varamiehinään ovat vuonna 1959 pankki valtuusmiesten päätöksen nojalla seuraavat henkilöt: Porin konttori: valvojat filosofian tohtori Frans Vihtori Härmä ja johtaja Y rjö Ed vard Nurmi sekä varamiehet pormestari Väinö Wilhelm Hahta ja kaupunginsihteeri, varatuomari Olavi Einar Koivisto; Hämeenlinnan konttori: valvojat toimitus johtaja Kaarlo August Noro ja oikeusneuvos mies Y rjö Jokiranta sekä varamiehet toimi tusjohtaja, talousneuvos Aleksi Tandefelt ja johtaja, ekonomi Anders Gustaf Kuusterä; Joensuun konttori: valvojat toimitusjoh taja Aleksanteri Vornanen ja henkikirjoit taja, varatuomari Maimo Moilanen sekä vara miehet kauppias Aulis Erkki Tahvo Aho ja rehtori, filosofian maisteri Aulis Olavi W al demar Koivusalo; Tampereen konttori: valvojat kauppaneu vos Alpo Pesonen ja toimitusjohtaja, eversti Eric Björnson Schauman sekä varamiehet oikeuspormestari Aarne Erkki Palomäki ja toimitusjohtaja, insinööri Lauri Veikko Virk kunen; Turun konttori: valvojat maaherra Frans Vilho Kyttä ja johtaja Henrik Aarne Laak sonen sekä varamiehet toimitusjohtaja Väinö Johannes Jylhä ja toimitusjohtaja, maanvil jelysneuvos Frans Einari Karvetti; sekä Jyväskylän konttori: valvojat poliisimes tari, varatuomari Eino Ilmari Karpio ja apu laiskaupunginjohtaja, dipl. insinööri Veikko Johannes Tolamo sekä varamiehet vanhempi oikeusneuvosmies Aaro Tapio Häkkinen ja johtaja, maatalous- ja metsätieteiden kandi daatti Veikko Verner Varesmaa; Vaasan konttori: valvojat pormestari Axel Elias Laxen ja johtaja Juho Viljam Vaahtoniemi sekä varamiehet toimitusjohtaja, lain opin kandidaatti Magnus Erik Tuomas-Kettunen ja lääninneuvos Alfred Leskinen. Kotkan konttori: valvojat kunnallisneuvos Veikko Aleksander Cajander ja kaupungin sihteeri, varatuomari Kustaa Ilmari Laakso nen sekä varamiehet toimitusjohtaja Kaarlo Erkki Marjanen ja tehtaanjohtaja, dipl. insi nööri Mauno Sopanen; Kuopion konttori: valvojat pormestari A l var Hjalmar Mikael Hurtta ja toimistonjoh taja Vilho Ruotsalainen sekä varamiehet hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura ja agro nomi Lauri Arvid Pekkarinen; Lahden konttori: valvojat johtaja Väinö Leonard Tuompo ja pormestari Aulis Evald Arjama sekä varamiehet johtaja Esko Bruno Kunnas ja oikeusneuvosmies Timo Johannes Tuori; Suppeamman valtuuston muodostivat kolme ensinmainittua. Puheenjohtajana toimi pankkivaltuusmies Eskola ja varapuheenjohtajana pankkival tuusmies Tanner. Viime heinäkuussa toimitettujen eduskun tavaalien jälkeen kokoontuneen eduskunnan valitsijamiehet valitsivat elokuun 13 päivänä pankkivaltuusmiehiksi seuraavat henkilöt: Tanner, Väinö Alfred, lakitieteen kunnia tohtori, Eskola, Kustaa Oskari, maanviljelijä, Aaltonen, Aimo Anselm, kirvesmies, Wiherheimo, Toivo Antero, filosofian mais teri, Peltonen, Onni Evert, veturinkuljettaja, Korsimo, A rvo Ilmari, kanslianeuvos, Murto, Y rjö Aleksanteri, toimitsija, Söderhjelm, Johan Otto, molempien oikeuk sien tohtori, TJoti, Olli Johannes, valtiotieteen kandi daatti. Näistä kolme ensinmainittua muodostivat suppeamman valtuuston. Kokouksessaan elokuun 14 päivänä pankki valtuusmiehet valitsivat puheenjohtajakseen pankkivaltuusmies Eskolan ja varapuheen johtajakseen pankkivaltuusmies Tannerin. Tilintarkastajat Pankin tilintarkastajiksi vuoden 1958 tilejä tarkastamaan valitsijamiehet valitsivat seu raavat henkilöt: Janhunen, Matti, päätoimittaja, hänen va ramiehensä Kulo, Kustaa Ludvig, huoltopäällikkö; Kokkola, Veikko Johan, kaupunginkam reeri, hänen varamiehensä Siltanen, Sylvi Cecilia, kirjanpitäjä; Kivimäki, Erkki Antero, taloudenhoitaja, hänen varamiehensä Hiilelä, Amanda Kata riina, taloudenhoitaja; Laine, Lauri, maatalousteknikko, hänen varamiehensä Wainio, W eijo Werner, valtio tieteen tohtori; sekä Tuurna, Otto Arno, kaupunginjohtaja, hä nen varamiehensä Öhman, Carl Arne, lakitieteen lisensiaatti. Helsingissä 27 päivänä helmikuuta KUSTI Väinö Tanner T. A. Wiherheimo Arvo Korsimo J. O. Söderhjelm ESKOLA Aimo Aaltonen Onni Peltonen Yrjö Murto Olli J. Uoti Pertti Tammivuori Pankkivaltuusmiehinä olivat vuoden alusta elokuun 13 päivään saakka seuraavat hen kilöt : Eskola, Kustaa Oskari, maanviljelijä, Tanner, Väinö A lfred, lakitieteen kunnia tohtori, Leikola, Erkki Ensio, professori, Aaltonen, Aimo Anselm, kirvesmies, Peltonen, Onni Evert, veturinkuljettaja, Korsimo, Arvo Ilmari, kanslianeuvos, Söderhjelm, Johan Otto, molempien oi keuksien tohtori, Murto, Y rjö Aleksanteri, toimitsija, Luukka, Eemil Viktor, kunnallisneuvos /59

5

Asetelmaan eivät sisälly pankkien Suomen Pankille termiiniehdoin myymät kassaobligaatiot, joita pankin omistuksessa oli vuoden

Asetelmaan eivät sisälly pankkien Suomen Pankille termiiniehdoin myymät kassaobligaatiot, joita pankin omistuksessa oli vuoden 10 11 Valtio lunasti maaliskuussa vuoden 1953 vakauttani islainan viimeisen 1250 milj. vmk:n obligaation, jolloin laina tuli koko naisuudessaan loppuun suoritetuksi. Suomen Pankki myönsi samassa kuussa

Lisätiedot

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit..

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit.. 11 10 Kertomusvuonna jatkettiin rahalaitosten kanssa lyhytaikaisia termiinikauppoja val tion vuoden 1962 ensimmäisen 8 % : n raha laitoslainan obligaatioilla. Niitä oli pankin omistuksessa vuoden lopussa

Lisätiedot

943.7 1 002.7. Yksityisten tilit. Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. miljj. mk

943.7 1 002.7. Yksityisten tilit. Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. miljj. mk 10 11 Yksityisten tilit Setelinanto-oikeus ja sen käyttö milj. mk Setelinanto-oikeutta ja sen käyttöä valaisee seuraava asetelma. 31. 12. 1963 31. 12. 1964 Markkamääräiset vekselit... Shekkitilit... Ulkomaanrahan

Lisätiedot

Yksityisten tilit milj. mk. oltuaan edellisenä vuonna 57 437 milj. mark. Setelistä. kaa.

Yksityisten tilit milj. mk. oltuaan edellisenä vuonna 57 437 milj. mark. Setelistä. kaa. 10 11 Yksityisten tilit oltuaan edellisenä vuonna 57 437 milj. mark kaa. Setelistä 81. 12. 58 31. 12. 59 Muutos Markkamääräiset vekselit... Shekkitilit... Ulkomaanrahan määräiset vekselit....... Muita

Lisätiedot

Valuuttatilanne milj. mk. Yksityisten tilit. milj. mk

Valuuttatilanne milj. mk. Yksityisten tilit. milj. mk 12 13 Valuuttatilanne Yksityisten tilit Varanto 30. 12. 1967 Varanto 31. 12. 1968 Muutos Suomen Muut Suomen Muut Suomen Muut Pankki Pankki Pankki K u lta... 189 189 190 190 + 1 + 1 Vaihdettavat valuutat..

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961 SISÄLTÖ Sivu Suomen Fankin toiminta... 3 Taloudellinen kehitys vuoden 1960 aikana.. 3 Suomen Pankin rahapolitiikka...

Lisätiedot

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa

Lisätiedot

Suhde yksityisiin asiakkaisiin

Suhde yksityisiin asiakkaisiin 13 12 miinikauppojen johdosta lainan "kotimaisiin obligaatioihin kirjattuja velkakirjoja oli pankin hallussa vuoden päättyessä vain 10 milj. mar kan arvosta. Suhde yksityisiin asiakkaisiin Pankin tilisuhteet

Lisätiedot

den suurten lyhennysten johdosta muiden vekseliasiakkaiden yhteenlaskettu velka väheni Suhde valtioon

den suurten lyhennysten johdosta muiden vekseliasiakkaiden yhteenlaskettu velka väheni Suhde valtioon 13 12 Suhde valtioon Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit Vastaavat: IBRD-vekseli... 11.5 8.3 3.2 S h ek k itili... Vientim aksutilit... Vastattavat... 39.8 1.1

Lisätiedot

Setelinanto-oikeus ja sen käyttö.

Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. 14 15 sui ylittäen elokuun lopussa ensimmäistä ker taa 34 miljardin pyykin. Kertomusvuoden päättyessä seteleitä oli liikkeessä 34 383 milj. markan arvosta eli 4 777 miljoonaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lisätiedot

Käytetty määrä: Setelinanto vara:

Käytetty määrä: Setelinanto vara: 14 15 aleni siten 7 % : sta 5 % % : iin j a muut ko rot vastaavasti. Vuoden vaihteesta muutkin luottolaitokset noudattivat tätä merkinantoa. Setelistä. Kertomusvuoden aikana liikkeessä oleva setelistö

Lisätiedot

Suomen Pankin luotonannon eri lajien kuukautisia vaihteluita valaisevat seuraavan asetelman lukusarjat.

Suomen Pankin luotonannon eri lajien kuukautisia vaihteluita valaisevat seuraavan asetelman lukusarjat. 14 15 lian alimman kohdan elokuussa. Kertomus vuoden päättyessä näiltä tileiltä oli nostettu 394 milj. markkaa eli 162 miljoonaa vähem män Imin vuotta aikaisemmin. Suomen Pankin luotonannon eri lajien

Lisätiedot

Arvonjärjestelytilit... Setelinanto-oikeus. Muut varat. Oma pääoma... Setelinanto-oikeuden käyttö. Tilinpäätös. Kulta ja ulkomaiset saatavat

Arvonjärjestelytilit... Setelinanto-oikeus. Muut varat. Oma pääoma... Setelinanto-oikeuden käyttö. Tilinpäätös. Kulta ja ulkomaiset saatavat 14 15 Setelinantotase Kotimaiset obligaatiot.... Metalliraha... Markkaosuus Kansainvälises sä Valuuttarahastossa... Muut saatavat... milj Setelinanto-oikeus 3 1.1 2.1 9 7 0 Ensisijainen k a t e... Toissijainen

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Pankkivaltuusmiesten johtosääntö. Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännöstä. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Sen muutoksen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8 12 16 857 miljoonaa ja joulukuussa 12 719 milj. markkaa. Valtion velka keskuspankille, joka elokuun puolivälissä oli noussut 24 687 milj. markkaan, oli siten, melkoisten vaihteluiden jälkeen, kertomusvuoden

Lisätiedot

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896 14 15 vuoden viimeisenä päivänä. Nämä muu tokset, jotka viikosta viikkoonkin saattoi vat olla huomattavan jyrkät, johtuivat pää asiallisesti kausiluontoisista syistä, mutta ilmeisesti vientisuhdanteiden

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

949.5 976.0 1.051.1 1.085.2 1.129.5 1.134.5 1.113.6 1.035.6 985.6 1.013.7 1.015.7 1,019.5 1.079.7

949.5 976.0 1.051.1 1.085.2 1.129.5 1.134.5 1.113.6 1.035.6 985.6 1.013.7 1.015.7 1,019.5 1.079.7 14 15 1936 Suomen Pankin kotimainen luotonanto vuonna 1937. Kuukauden loppu Vekselit Hypot. lainat kreditiivit konttaukset Joulukuu... 823.0 59.8 66.7 Yhteensä 949.5 Kertomusvuoden päättyessä diskontatut

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu "määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin".

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin. 12 Vaihdettavien valuuttojen nettovähennys oli yh- Suhde valtioon teensä 306 m ilj. mk, kun taas sidottujen va- Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraa - luuttojen kohdalla tilanne parani 29. vassa

Lisätiedot

Suhde valtioon. Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit. milj. mk. Vastaavat: IBRD-vekseli

Suhde valtioon. Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit. milj. mk. Vastaavat: IBRD-vekseli 12 Suhde valtioon Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit 31. 12. 1965 31. 12. 1966 Muutos Vastaavat: IBRD-vekseli......... 11.5 + 1 1.5 Shekkitili...... 1. 1 39.8

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

1938 J oulukuu 1,042.2 62.8 72.i 1,177.1. 1939 Tammikuu

1938 J oulukuu 1,042.2 62.8 72.i 1,177.1. 1939 Tammikuu 14 senä päivänä ja Reichsmarkka : sta 1,945: :aan 1,982:. Muutokset olivat siten yleensä sangen pienet. Suomen Pankin valuuttavarasto pysyi suurimman osan vuotta sillä korkealla tasolla, jolle se jo vuonna

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. H. F. Anteilta kokoelmat Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamien kokoelmain hoidosta. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita

Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita 14 Suomen Vankin soveltamien korkojen korottaminen Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita Tilintarkastus Vuoden 1972 valtiopäivillä valitut tilintar kastajat, kansanedustaja Mikko Kaarna, kan sanedustaja

Lisätiedot

Pankin kotimaisen luotonannon ei i lajien kuukausittaiset vaihtelut vuonna 1940 näkyvät seuraavasta asetelmasta :

Pankin kotimaisen luotonannon ei i lajien kuukausittaiset vaihtelut vuonna 1940 näkyvät seuraavasta asetelmasta : 14 ollen kertomusvuoden päättyessä 5,395.9 milj. markkaa. Pankin kotimaisen luotonannon ei i lajien kuukausittaiset vaihtelut vuonna 1940 näkyvät seuraavasta asetelmasta : Suomen Pankin kotimainen luotonanto

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

K ä y te tty määrä: Käytetty setelinantooikeus 12,207.2

K ä y te tty määrä: Käytetty setelinantooikeus 12,207.2 14 15 maksettavien sitoumusten määrästä, sen jälkeen tämä suhdeluku vähän aleni saa vuttaen vuoden alimman määrän, 100.1 %, toukokuun päättyessä. Kesällä katesuhde jälleen parani, ja vuoden päättyessä

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA '&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ VUODELTA >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun yhtiön *- varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Hotelli Seurahuoneella keskiviikkona

Lisätiedot

1, , ,

1, , , 14 Suomen Pankin Kotimainen luotonanto vuonna 1938. Kassakreditiiv.it Rediskonttaukset Kuukauden loppu Vekselit Hypot. lainat mili. mk 1937 Joulukuu... 968.4 50.o 61.3 1938 Tammikuu.... 1,072.5 49.8 34.5

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

Pankkien tilit milj. mk. Setelinantotase. Yritysten tilit. milj. mk

Pankkien tilit milj. mk. Setelinantotase. Yritysten tilit. milj. mk 0 Pankkien tilit. 97 Diskontatut vekselit... Rediskontatut v ek se lit... Shekkitilit... V astaavat... 848 849 Postipankin shekkitili... Yksityisten rahalaitosten shekkitilit Mortgage Bank of Finland Oy

Lisätiedot

M I L J.M K

M I L J.M K 12 13 M IL J. M K 2000 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 M I L J.M K 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Suomen Pankin luotonanto vuosina 192335.

Lisätiedot

Nettotaseen erät milj. mk + 3 649

Nettotaseen erät milj. mk + 3 649 15 14 SKOP) osuus kassavarantotalletuksista kasvoi 42 prosentista 43 prosenttiin, osuuspankkien (ml. OKO) osuus pysyi 21 prosenttina ja säästöpank kien (ml. SKOP) osuus 25 prosenttina. Vuoden lopussa kassavarantotalletuksia

Lisätiedot

Suomen Pankin tase ja tuloslaskelma

Suomen Pankin tase ja tuloslaskelma 15 jyn maailmanmarkkinahinnan lähes 50 prosentin laskun johdosta Suomen tuonnin arvo Neuvosto liitosta aleni noin kolmanneksen edellisvuotises ta. Vaikka tuonnin arvon aleneminen näkyi jo vuoden 1986 viennin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Jälkipolviraportti: Juho Henrik Erkinpoika Salmela. 1. Juho Henrik Erkinpoika Salmela (#143) s. 15 Tammikuuta k.

Sivu 1 / 8. Jälkipolviraportti: Juho Henrik Erkinpoika Salmela. 1. Juho Henrik Erkinpoika Salmela (#143) s. 15 Tammikuuta k. Sivu 1 / 8 1. (#143) s. 15 Tammikuuta 1795 - k. 25 Lokakuuta 1860 vih.anna Juhontytär Salmela (#23) s. 20 Kesäkuuta 1797 - k. 1 Lokakuuta 1815 vih.priita Kaisa Juhontytär Salmela [Haapala] (#43) s. 1797

Lisätiedot

Pankin suhde valtioon.

Pankin suhde valtioon. 13 Vientiteollisuus... Kotimarkkinateollisuus... Kauppaliikkeet... Muut... Korkomäärät. Suomen Pankki ei kertomusvuoden ai kana katsonut olevan syytä muuttaa ylei sessä luotonannossaan soveltamiaan korkomääriä.

Lisätiedot

Setelinanto-oikeus: Setelistä.

Setelinanto-oikeus: Setelistä. 17 Setelistä. Liikkeessä oleva setelimäärä, joka vuoden aikana oli kasvanut melkoisesti, väheni tavallisuuden mukaan tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana, mutta alkoi sit ten, noudattaen tavallista

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Nettotaseen erät. Tase milj. mk. Setelinantotase. milj. mk. Vastattavaa. Vastaavaa + 748 + 82 + 749

Nettotaseen erät. Tase milj. mk. Setelinantotase. milj. mk. Vastattavaa. Vastaavaa + 748 + 82 + 749 6 7 Nettotaseen erät Tase milj. mk milj. mk 3.. 976 Nettosaamiset Liikepankkien Nettosaamiset Nettosaamiset ulkomailta... keskuspankkirahoitus... yrityksiltä... julkiselta sektorilta... = Nettosaamiset

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

Suomen Pankin toiminta.

Suomen Pankin toiminta. 11 Suomen Pankin toiminta. Rahan arvo ja valuuttakauppa. Maailman rahaoloissa on vuoden 1931 jälkeen ollut vallalla kaksi tendenssiä: mainittuna vuonna tai pian sen jälkeen kullasta luopuneiden valuuttojen

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT KIRKKONUMMEN KUNTA 303 / 103 / 2008 VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 Rahaston tarkoitus...2 2 Rahaston pääoma...2 3 Rahaston tuotto (Muutos Kv 31.1.2008 7)...2

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen, Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen, Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Kunnanvaltuusto 22 07.02.2013

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Kulut. Vastaava Kulta... Ulkomaiset valuuttatilit.. Ulkomaiset vekselit... Ulkomaiset obligaatiot... Pankkivaltuusmiesten palkkiot 'ja kulut...

Kulut. Vastaava Kulta... Ulkomaiset valuuttatilit.. Ulkomaiset vekselit... Ulkomaiset obligaatiot... Pankkivaltuusmiesten palkkiot 'ja kulut... 10 11 Vastaava Kulta... Ulkomaiset valuutat... Ulkomaiset vekselit... Ulkomaiset obligaatiot... Ensisijainen setelinkate.. 31. 12. 60 30. 12. 6J m ilj. mk 9120 59 482 870 5 833 75 305 10417 58 730 996

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot