Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011"

Transkriptio

1 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011 Hanna Viitala, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päällikkö, TtM, th, sh

2 Terveysasemat Johtava ylihoitaja Terveysasemien johtaja Idän terveysasemat Johtava ylilääkäri Keskustan terveysasemat Johtava ylilääkäri Pohjoisen terveysasemat Johtava ylilääkäri Lännen terveysasemat Johtava ylilääkäri Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Päällikkö Terveysasemat Hanna Viitala Neuvolatyö ja terveyden edistäminen Päällikkö 2

3 Päätavoitteet vuosille Edistetään helsinkiläisten terveyttä ja kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja Turvataan hoitoon pääsy ja palvelun laatu Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista Lisätään tuottavuutta ja jatketaan palvelujen hallittua rakennemuutosta strategisten kumppaneiden kanssa Strategy for Hanna Viitala

4 Helsinkiläisten terveyden edistäminen Hanna Viitala

5 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköllä on toimintasuunnitelma vuosille Toimintasuunnitelma perustuu Helsingin terveyskeskuksen strategiasuunnitelmaan vuosille sekä Helsingin terveydenhuollon toimintaympäristön analyysiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköllä on terveystarkastusohjelma. Terveystarkastusohjelma on suomen-, ruotsin - ja englanninkielinen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikkö seuraa väestön terveydentilaa omien laatumittarien ja valtakunnallisen kouluterveyskyselyn avulla. Hanna Viitala

6 Koululaiset ja opiskelijat Helsingissä Koululaisten ja opiskelijoiden määrä n Peruskouluissa Lukioissa Ammatillisissa oppi- laitoksissa Ammattikorkeakouluissa Helsingin väestömäärä Hanna Viitala

7 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö Helsingin kaupungissa Terveydenhoitaja 127,5 Lääkäri 22 Psykiatrinen sairaanhoitaja 11 Psykologi 1 Ylihoitaja 3 Ylilääkäri 1 Osastonhoitaja 1 Päällikkö 1 Hanna Viitala

8 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mitoitukset Helsingin kaupungissa 1 terveydenhoitaja / 560 peruskoululaista kohti 1 terveydenhoitaja / 750 lukiolaista kohti 1 terveydenhoitaja / 1040 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa kohti 1 terveydenhoitaja / 3350 AMK-opiskelijaa kohti 1 lääkäri / 3400 oppilasta ja opiskelijaa kohti Vuonna 2010 oli käyntiä ja ryhmäkäyntiä Hanna Viitala

9 Terveyden edistämisen painopistealueet 1. Mielenterveyden edistäminen 2. Päihteiden käytön ennaltaehkäisy 3. Seksuaaliterveyden edistäminen 4. Ylipainon ennaltaehkäisy 5. Koulukiusaamisen ja fyysisen uhan varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen 6. Syrjäytymisen ehkäisy Hanna Viitala

10 Nuorten mielenterveyden edistämiseksi yksitoista (11) psykiatrista sairaanhoitajaa tapaavat nuoria yhdeksällä yläasteella, kuudessa lukiossa, kahdeksassa ammatillisessa koulutusyksikössä, yhdessä ammattikorkeakoulussa ja kahdella poliisilaitoksella. Matalan kynnyksen toiminta mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja tukemisen. Hanna Viitala

11 NUOREN OHJAUTUMINEN VASTAANOTOLLE Psykiatrinen sairaanhoitaja Terveydenhoitaja, lääkäri mmat, itse Vanhe nuori NUORI Terveydenhoitaja, lääkäri OHR, opettaja, kuraattori

12 Kouluterveydenhuollon laatusuositus ohjaa toimintaa Hanna Viitala

13 Helsinki Tampere Hämeenlinnan seutu Mikkeli Salon seutu Kainuun maakunta Lappeenranta Kuopio Seinäjoen seutu Turku Vantaa Jyväskylä Kotka Lahti Oulu Espoo Kuvio 4. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon laatusummapisteet yhteensä (vaihteluväli 3 23) suurimmissa terveyskeskuksissa (väestö yli ). Pori Vaasa Joensuu Kouvolan seutu Kouluterveydenhuolto Lastenneuvola Äitiysneuvola Hanna Viitala

14 Asetus Tavoitteena on vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Asetuksen tarkoitus on varmistaa lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta Tärkeää löytää mahdollisimman varhain ne lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ylimääräisiä seurantakäyntejä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen Terveystarkastusten tulee olla: Suunnitelmallisia Tasoltaan yhtenäisiä Yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia Hanna Viitala

15 Asetus Palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää erilaisten siirtymävaiheiden ja ajanjaksojen havaitseminen (mm. koulun tai opiskelun aloitus) tuen tarpeen tunnistaminen lasten, nuorten ja perheiden auttaminen Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää lapsen ja nuoren kehitysympäristöjen huomioimista Hanna Viitala

16 Asetuksen keskeiset linjaukset Terveysseurannan ja terveysneuvonnan runko odotusajalta työelämän kynnykselle, saumattomasti jatkuva kokonaisuus Palvelut koko ikäluokille universaalisuus, universaalit palvelut ovat kaiken perusta Yksilöllisyys: voimavarat, huolet, kehitysvaihe, yksilöllinen tarve Osallisuus: perheiden mielipiteitä tulee kuulla, yhteistyö perheiden kanssa. Asetus on perheorientoitunut Kehitysympäristöt: perhe, muut. Lapsen terveyttä ei voi edistää ilman perhettä Varhainen tunnistaminen ja palvelujen kohdentaminen (positiivinen diskriminaatio) 1.Universaalit palvelut kaikille 2.Kohdennetut palvelut niille, jotka eniten tarvitsevat palveluja (lisäkäynnit, etsivä työ) Suunnitelmallisuus: palvelut, asiakastyö Yhteistyö: moniammatillisuus, monisektorisuus Kunnan velvollisuus järjestää palveluja Hanna Viitala

17 Terveystarkastusten sisältö Kunnan on järjestettävä määräaikaisia terveystarkastuksia kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun ryhmään kuuluville sekä yksilöllisestä tarpeesta johtuvia terveystarkastuksia. Terveystarkastuksen voi tehdä terveydenhoitaja tai lääkäri. Laajan terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja yhdessä lääkärin kanssa. Oppilaalle tehdään terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla; ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen on oltava laaja Terveydenhoitajan, kätilön tai lääkärin tulee pyrkiä selvittämään määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarve. (Huom. palvelujen vapaaehtoisuus) Hanna Viitala

18 Terveystarkastusten sisältö Terveystarkastuksessa selvitetään Tarkastettavan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Perheen hyvinvointia selvitetään haastattelulla. Tarkastettavien toivomukset ja mielipiteet selvitetään ja otetaan huomioon kehitystason edellyttämällä tavalla. Arvio terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta tehdään yhdessä tarkastettavan ja tämän ikävaiheen mukaisesti myös huoltajien kanssa. Tehdään yksilöllinen hyvinvointija terveyssuunnitelma tai tarkistetaan aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa. Hanna Viitala

19 Laajan terveystarkastuksen sisältö Huoltajien kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta (lomake lääkärintarkastuksessa). Laajoista terveystarkastuksista tehtyä yhteenvetoa käytetään arvioitaessa oppilashuollon yhteistyönä luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta. Hanna Viitala

20 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa Kunnan on järjestettävä oppilaan tarpeen mukaisesti tämän terveydentilan toteamista varten seuraavat erikoistutkimukset: 1) asianomaisen alan erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset; 2) psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi; ja 3) psykologin tekemä tutkimus. Hanna Viitala

21 Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Oppilaan ja opiskelijan terveyden edistämiseksi kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai opiskelijoiden, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikön aloitteesta on laadittu toimintamalli terveydellisten olojen valvontaa varten Hanna Viitala

22 Terveysneuvonta Oppilaan ja opiskelijan terveysneuvonta tukee ja edistää itsenäistymistä ja opiskelukykyä terveellisiä elämäntapoja hyvää kuntoa ja mielenterveyttä ehkäistävä koulukiusaamista opiskelijalle tulee antaa tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä. Hanna Viitala

23 Terveysneuvonnan sisältö Esimerkkejä: Koulutyön ja arjen sujuminen (arvio mahdollisista tukitoimista, poissaolot ja kiusaaminen?) Perhe ja läheiset ihmissuhteet Terveystottumukset * terveellinen ravinto, painon hallinta * uni, lepo ja rentoutuminen * liikunta ja ulkoilu, liikuntatottumukset Yleinen jaksaminen ja hyvinvointi, käsitys omasta terveydentilasta Päihdeneuvonta (tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet) Seksuaaliterveysneuvonta (seurustelu, ehkäisy, seksuaalisuus) Harrastukset, TV, tietokoneaika, pelit Sosiaaliset suhteet Suun terveys Hygienia ja tartuntataudit Muut mahdolliset kysymykset tai huolenaiheet Hanna Viitala

24 1. lk laajan terveystarkastuksen sisältö Helsingissä Laaja terveystarkastus 1. lk Terveydenhoitaja 60 min Lääkäri 30 min (huoltaja mukana) Terveysneuvonta ja keskustelun aiheita Lapsen terveys ja hyvinvointi Lapsen terveys ja hyvinvointi Terveystottumukset: mieliala mieliala o uni, lepo, rentoutuminen koulutyöstä selviytyminen koulutyöstä selviytyminen (opettajan arvio oppilaasta o liikunta ja ulkoilu, liikuntatottumukset sosiaaliset taidot, kaverisuhteet lomake, mahdolliset oppimisvaikeudet, kiusaaminen, o harrastukset harrastukset tarvittavat tukitoimet ) o terveellinen ravinto mahdolliset oppimisvaikeudet, kiusaaminen, terveystottumukset esikoululaisesta koululaiseksi poissaolot, tarvittavat tukitoimet lapsen sosiaaliset taidot selviytyminen arjesta, koululaisen arki terveystottumukset harrastukset iltapäivätoiminta, koulumatkat, turvallisuus, yksin lapsen mahdolliset huolenaiheet aiemmat sairaudet ja mahdollinen lääkitys oleminen muut hoitotahot lapsen vahvuudet lapsen mahdolliset huolenaiheet lapsen fyysinen ja psyykkinen terveydentila tehdään terveys- ja hyvinvointisuunnitelma Lapsen kasvu ja kehitys Lapsen kasvu ja kehitys Käytettävät apuvälineet pituus kliininen tutkimus terveyskyselylomakkeet (Tekoul-60 oppilaalle, paino puberteettikehitys Tannerin asteikolla Tekoul-70 vanhemille,) ryhti ryhti (skolioosimittaus) tulkkipalvelut tarvittaessa näkö kuulo puberteettikehitys verenpaine rokotukset tarvittaessa Perheen terveys ja hyvinvointi Perheen terveys ja hyvinvointi Materiaali perheen terveystottumukset perheen terveystottumukset Vanhemmuuden roolikartta lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus Klaari: Alaikäiset ja tupakka, vinkkejä vanhemmille (kaltoinkohtelu) (kaltoinkohtelu) Kouluterveydenhuollon toiminta esite perheen hyvinvointiarvio (erityishuomio eri kulttuuri- ja kielitaustaiset perheet) perheen hyvinvointiarvio (erityishuomio eri kulttuuri- ja kielitaustaiset perheet) huolenpito lapsesta huolenpito lapsesta perheen voimavarat, perheen vastuun korostaminen perheen voimavarat, perheen vastuun korostaminen perheen terveys (kysytään päihteistä ym.) perheen terveys (kysytään päihteistä ym.) vanhemmuuden vahvistaminen, vahvuuksien huomioinen vanhemmuuden vahvistaminen, vahvuuksien huomioinen lapsen tai vanhempien huolenaiheet muut lapsen tai vanhempien huolenaiheet Palaute päivähoidosta (nivelpalaveri), tiedot Kirjaaminen ja tilastointi neuvolaseurannasta, palaute mahdollisista KOU-lomakkeelle kouluvalmiustutkimuksista, puheterapiasta ym. Tilastoidaan laajana terveystarkastuksena Moniammatillinen yhteistyö huoltajan luvalla opettajan arvio lapsen selviytymisestä (lomake lääkärin tarkastukseen) oppilashuoltoryhmä, koulupsykologi, koulukuraattori suun terveydenhuolto, fysioterapia, lasten erityispalveluiden poliklinikka (puheterapia, foniatria), ravitsemusterapia, erikoissairaanhoito tulkkikeskus, lähipoliisi, nuorisotoimi, järjestöt verkostotyö alueen toimijoiden kanssa Hanna Viitala

25 5. lk laajan terveystarkastuksen sisältö Helsingissä Laaja terveystarkastus 5. lk Terveydenhoitaja 60 min Lääkäri 30 min (huoltaja mukana) Terveysneuvonta ja keskustelun aiheita Lapsen terveys ja hyvinvointi Lapsen terveys ja hyvinvointi Terveystottumukset: murrosiän kasvu ja kehitys mieliala o uni, lepo, rentoutuminen mieliala koulutyöstä selviytyminen (opettajan arvio oppilaasta o liikunta ja ulkoilu, liikuntatottumukset koulutyöstä selviytyminen lomake, mahdolliset oppimisvaikeudet, yläasteelle o harrastukset mahdolliset oppimisvaikeudet, kiusaaminen, siirtymiseen tarvittavat mahdolliset tukitoimet), o terveellinen ravinto poissaolot, tarvittavat tukitoimet poissaolot,kiusaaminen koululaisen arki sosiaaliset taidot, kaverisuhteet terveystottumukset mediakasvatus fyysinen kunto, liikunta aiemmat sairaudet ja mahdollinen lääkitys lapsen vahvuudet harrastukset muut hoitotahot lapsen fyysinen ja psyykkinen terveydentila terveystottumukset lapsen mahdolliset huolenaiheet mahdolliset päihdekokeilut päivitetään terveys- ja hyvinvointisuunitelma lapsen mahdolliset huolenaiheet Lapsen kasvu ja kehitys pituus paino ryhti näkö kuulo puberteettikehitys verenpaine rokotukset tarvittaessa Perheen terveys ja hyvinvointi perheen terveystottumukset lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus (kaltoinkohtelu) perheen hyvinvointiarvio (erityishuomio eri kulttuuri- ja kielitaustaiset perheet) huolenpito lapsesta perheen voimavarat, perheen vastuun korostaminen perheen terveys (kysytään päihteiden käytöstä) vanhemmuuden vahvistaminen, vahvuuksien huomioinen muut mahdolliset lapsen tai vanhempien huolenaiheet Lapsen kasvu ja kehitys kliininen tutkimus puberteettikehitys Tannerin asteikolla ryhti (skolioosimittaus) Perheen terveys ja hyvinvointi perheen terveystottumukset lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus (kaltoinkohtelu) huolenpito lapsesta perheen voimavarat, perheen vastuun korostaminen perheen terveys (kysytään päihteistä ym.) vanhemmuuden vahvistaminen, vahvuuksien huomioinen mahdolliset lapsen tai vanhempien huolenaiheet perheen hyvinvointiarvio (erityishuomio eri kulttuuri- ja kielitaustaiset perheet) Käytettävät apuvälineet terveyskyselylomakkeet (Tekoul-60 oppilaalle, Tekoul- 80 vanhemmalle) tulkkipalvelut tarvittaessa Materiaali Hei mitä mulle tapahtuu? esite (Väestöliitto) Tytöt ja ruoka, pojat ja ruoka esite Kirjaaminen ja tilastointi KOU-lomakkeelle Tilastoidaan laajana terveystarkastuksena Moniammatillinen yhteistyö huoltajan luvalla opettajan arvio lapsen selviytymisestä (lomake lääkärin tarkastukseen) oppilashuoltoryhmä, koulupsykologi, koulukuraattori suun terveydenhuolto, fysioterapia, lasten erityispalveluiden poliklinikka (puheterapia, foniatria), ravitsemusterapia, erikoissairaanhoito tulkkikeskus, lähipoliisi, nuorisotoimi, järjestöt verkostotyö alueen toimijoiden kanssa Hanna Viitala

26 8. lk laajan terveystarkastuksen sisältö Helsingissä Laaja terveystarkastus 8.lk Terveydenhoitaja 60 min Lääkäri 30 min (huoltaja mukana) Terveysneuvonta ja keskustelun aiheita Nuoren terveys ja hyvinvointi Nuoren terveys ja hyvinvointi Terveystottumukset: mieliala mieliala o uni, lepo, rentoutuminen koulutyöstä selviytyminen, mahdolliset koulutyöstä selviytyminen (opettajan arvio oppilaasta o liikunta ja ulkoilu, liikuntatottumukset oppimisvaikeudet, poissaolot, tarvittavat tukitoimet lomake), mahdolliset oppimisvaikeudet, poissaolot, o harrastukset sosiaaliset taidot, kaverisuhteet, kiusaaminen tarvittavat tukitoimet, tulevaisuuden suunnitelmat o terveellinen ravinto harrastukset terveystottumukset, elämäntavat o päihteet terveystottumukset sosiaaliset taidot, kaverisuhteet, kiusaaminen nuoren arki, arkirytmi mahdollinen päihteiden käyttö mahdollinen päihteiden käyttö mediakasvatus seksuaaliterveys, mahdollinen seurustelu, ehkäisy seksuaaliterveys, mahdollinen seurustelu, ehkäisy nuoren vahvuudet nuoren mahdolliset huolenaiheet nuoren mahdolliset huolenaiheet nuoren fyysinen ja psyykkinen terveydentila aiemmat sairaudet ja mahdollinen lääkitys muut hoitotahot terveysneuvonnassa otetaan huomioon kirjoitetaan tarvittaessa Nuorison terveystodistus ammatinvalintaan liittyvät kysymykset päivitetään terveys- ja hyvinvointisuunitelma Nuoren kasvu ja kehitys Nuoren kasvu ja kehitys Käytettävät apuvälineet pituus kliininen tutkimus terveyskyselylomake (Tekoul-100) paino puberteettikehitys Tannerin asteikolla Adsume ryhti ryhti (skolioosimittaus) RBDI-13 näkö (värinäkö tarvittaessa) tulkkipalvelut tarvittaessa kuulo puberteettikehitys verenpaine rokotukset tarvittaessa Perheen terveys ja hyvinvointi Perheen terveys ja hyvinvointi Materiaali perheen terveystottumukset perheen terveystottumukset uni-esite nuoren ja vanhemman välinen vuorovaikutus nuoren ja vanhemman välinen vuorovaikutus d-vitamiini ja kalkki esite (kaltoinkohtelu) (kaltoinkohtelu) kondomi + esite huolenpito nuoresta huolenpito nuoresta päihdelinkki perheen voimavarat, perheen vastuun korostaminen perheen voimavarat, perheen vastuun korostaminen perheen terveys (kysytään päihteiden käytöstä) perheen terveys (kysytään päihteistä ym.), jaksaminen vanhemmuuden vahvistaminen murrosiän haasteet huomioiden, vahvuuksien huomioinen vanhemmuuden vahvistaminen murrosiän haasteet huomioiden, vahvuuksien huomioiminen mahdolliset nuoren tai vanhempien huolenaiheet mahdolliset nuoren tai vanhempien huolenaiheet perheen hyvinvointiarvio (erityishuomio eri kulttuuri- ja kielitaustaiset perheet) perheen hyvinvointiarvio (erityishuomio eri kulttuuri- ja kielitaustaiset perheet) Moniammatillinen yhteistyö huoltajan luvalla opettajan arvio lapsen selviytymisestä (lomake lääkärin tarkastukseen) oppilashuoltoryhmä, koulupsykologi, koulukuraattori suun terveydenhuolto, fysioterapia, lasten erityispalveluiden poliklinikka (puheterapia, foniatria), ravitsemusterapia, erikoissairaanhoito tulkkikeskus, lähipoliisi, nuorisotoimi, järjestöt verkostotyö alueen toimijoiden kanssa Hanna Viitala

27 Vanhempien osallistuminen 1. luokan terveystarkastuksiin ,6 87, luokka Hanna Viitala

28 Yhteistyötä ja hankkeita Aikalisä - toiminta (Sosiaalivirasto, Puolustusvoimat) Luotsitoiminta (Nuorisoasiainkeskus, Sosiaalivirasto) Koulupudokas-hanke, Tsemppari (Opetusvirasto, Sosiaaliv) Savuton Helsinki (kaikki hallintokunnat, kansanterveysjärj) Seksuaaliterveyden edistäminen (Metropolia, THL) Sähköinen asiointi opiskeluterv.huollossa Klaaritoiminta (Kulttuuriasiainkeskus, Liikuntavirasto, Opetusvirasto, Kaupunginkirjasto, Nuorisoasiainkeskus, Seurakunnat, Poliisitoimi) Moniammatillinen yhteistyö nuorten rikosoirehdintaan puuttumiseksi (Poliisitoimi) Hanna Viitala

29 SUOJELE LAPSEN JA NUOREN TERVEYTTÄ Yhteystiedot: Hanna Viitala

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017 Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toitaohjelma vuosille 2015 2017 Toim. Hyrynkangas-Järvenpää Pirkko Jokitalo Tuula Sipola Sinikka Viitaluoma Anneli

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNNAN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2011 alkaen

KIIMINGIN KUNNAN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2011 alkaen KIIMINGIN KUNNAN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2011 alkaen 2 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA... 3 2.1 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET... 3 2.2

Lisätiedot

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys 27.3.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA...

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Opiskeluhuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Paikallisella

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2012 2015 Pöytyä 13.11.2012 Versio 1 Päivitetty

Lisätiedot

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA 2 JOHDANTO Valtioneuvoston

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.8.2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot