Verohallinto Ylitarkastaja Kati Tamminen Konserniverokeskus PL VERO. Verohallinnon lausuntopyyntö A93/200/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verohallinto Ylitarkastaja Kati Tamminen Konserniverokeskus PL 10 00052 VERO. Verohallinnon lausuntopyyntö A93/200/2012"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (6) Verohallinto Ylitarkastaja Kati Tamminen Konserniverokeskus PL VERO Verohallinnon lausuntopyyntö A93/200/2012 TÄYDEN VALTAKIRJAN OMAISUUDENHOIDON ARVONLISÄVEROTUS 1 Ohjeen voimaantulo Finanssialan Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Verohallinnon päivättyä ohjeluonnosta, joka koskee täyden valtakirjan omaisuudenhoidon arvonlisäverotusta. Finanssialan Keskusliiton mielestä on ensiarvoisen tärkeää, ettei ohjetta anneta ennen keskusverolautakunnan ratkaisujen lainvoimaisuutta. Jotta ohjeluonnoksesta saadaan kirjoitettua lopullinen ohje, josta olisi todellista hyötyä sekä verovelvollisille että verohallinnolle, työ tulisi aloittaa uudelleen siitä, että kartoitetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa omaisuudenhoidon ja sen liitännäispalvelujen tarjoamisen eri liiketoimintamallit. Tämän jälkeen on mahdollista kirjoittaa ohje, jossa otetaan kantaa kysymyksessä olevien palvelujen arvonlisäverotukseen laajemmin kuin vain kahden ei-lainvoimaisessa ratkaisussa käsitellyn tapauksen osalta. On selvää, että ohjeistuksella pystytä ratkaisemaan kaikkia tulkintakysymyksiä, mutta näin menettelemällä päädytään varmasti parempaan lopputulokseen kuin lausunnolle lähetetyllä ohjeluonnoksella. Verohallinnon aiemmin tänä vuonna antama ohje täyden valtakirjan omaisuudenhoitoon liittyvästä arvonlisäverosta oli laadittu osittain siten, että alan toimijat olivat pakotettuja tarkentamaan ennakkopäätöksiä hakemalla käytännössä noudatettavaksi tulevaa verolinjaa. Tätä alkuperäistä ohjetta kommentoitaessa Finanssialan Keskusliitto esitti, että ohjeen voimaantuloa lykättäisiin vähintään seuraavaan vuodenvaihteeseen, jotta verotuksen muutoksen vaatimat toimet voitaisiin toimijoiden tietojärjestelmiin toteuttaa. Nyt verottaja on ohjetta täydentämällä pyrkimässä siihen, että ohjeistus perustuisi vailla lainvoimaa oleviin ennakkoratkaisuihin. Verohallinnon ohjeluonnokseen on lisätty esimerkkejä, jotka perustuvat Keskusverolautakunnan täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelusta antamiin ratkaisuihin. Keskusverolautakunnan antamat ratkaisut eivät ole lainvoimaisia, ja niistä esimerkiksi KVL:023/2013 on syntynyt äänestystuloksen perusteella (5-4). Ennakkoratkaisuista tullaan valittamaan, joten asian käsittely siirtyy korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näin ollen Keskusverolautakunnan päätökset eivät tule lainvoimaisiksi. Hyvän verojärjestelmän keskeinen tunnusmerkki on ennustettavuus. Verohallinnon ohjeistuksen perustaminen lainvoimaa vailla olevien ratkaisujen soveltamiseen rikkoo tätä keskeistä ennustettavuuden periaatetta vastaan. Ohjeistuksessa ei ole otettu huomioon sitä vaihtoehtoa, että ennakkoratkaisusta valitetaan ja valitus voi menestyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Verovelvolliselle jää riski siitä, että lo-

2 Lausunto 2 (6) pullinen verokohtelu on tässä vaiheessa epäselvää. Hyvää verotusta ei ole se, että käytäntöä vaihdetaan lyhyen ajan sisällä, etenkin kun nyt esillä olevassa tapauksessa valittu verotusmenettely tulisi vaikuttamaan verovelvollisen valintoihin välittömästi. Verohallinnon ohjeluonnos on myös neutraalisuuden ja tasapuolisuusperiaatteen vastainen. Kun normaalisti osakekaupankäynti on arvonlisäverosta vapaata, niin tämä ohje asettaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitosalkuissa tapahtuvan kaupankäynnin eri asemaan. Verokohtelu syrjii täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä ja pankkeja. Se on omiaan myös ohjaamaan sijoittajien käyttäytymistä ja pahimmillaan hakeutumista pois täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun piiristä. Kun on oletettavaa, että arvonlisäverokohtelu on erilaista muissa maissa, ohje rikkoo neutraalisuusperiaatetta myös rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Tietojemme mukaan kaikissa EU-valtioissa ei ole reagoitu Euroopan unionin tuomioistuimen päätökseen samoin kuin Suomessa, eikä kaikissa valtioissa olla valmiita tekemään muutoksia vielä tässä vaiheessa näin nopealla aikataululla ja ennen kaikkea tutkimatta päätöksen soveltuvuutta paikallisiin rakenteisiin, toimintatapoihin ja -ympäristöön. Ulkomaisen omaisuudenhoitajan suomalaiselle kuluttaja-asiakkaalle myymään palveluun sovelletaan myyjän kotivaltion verotusta, joka voi olla nolla tai huomattavasti Suomen verokantaa alhaisempi. Ulkomaiset omaisuudenhoitajat voivat näin ollen saada kohtuutonta kilpailuetua suomalaisten toimijoiden kustannuksella. Lainvoimaa vailla olevien ennakkoratkaisujen perusteella ei tällaisia kilpailua vääristäviä verotusratkaisuja tule tehdä, koska näistä veroratkaisuista hyötyvät erityisesti ulkomaiset toimijat kotimaisten toimijoiden kustannuksella. Verohallinnon ohje ei ole kohtuullinen, koska se teknisesti mahdoton toteuttaa nopeasti. Pankkien ja sijoituspalveluyritysten tekniset järjestelmät eivät mahdollista arvopaperinvälitystoiminnan takautuvaa jakamista kahteen osaan: arvonlisäverosta vapaaseen arvopaperinvälitykseen ja arvonlisäverolliseen arvopaperinvälitykseen, joka liittyy täyden valtakirjan omaisuudenhoitosalkkuihin. Luonnoksen mukaan ohjetta sovellettaisiin täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluihin, jotka on suoritettu tai sen jälkeen. Veroa tulisi periä takautuvasti jo suoritetuista arvopaperinvälityspalkkioista ja sijoitusrahastojen merkintä- ja lunastuspalkkioista, jotka ovat vakiintuneen tulkinnan mukaan olleet arvonlisäverosta vapaita. Yleensä verovelvolliselle annetaan siirtymäaika mukauttaa järjestelmiään tuleviin muutoksiin. Oudoksumme, että tässä yhteydessä vaaditaan kaiken lisäksi ohjeen takautuvaa noudattamista. Ohjeluonnoksen mukaisen ohjeen julkaiseminen tarkoittaisi käytännössä, että täyden valtakirjan omaisuudenhoitoon liittyvät sopimukset joudutaan muuttamaan sekä suhteessa asiakkaisiin että esimerkiksi arvopaperinvälittäjiin. Muuttaa pitäisi esimerkiksi hinnoittelu, laskutus ja toimintaan liittyvät prosessit. Kysymys ei ole vain veron lisäämisestä nykyisiin hintoihin. Arvopaperinvälityksen saattaminen ohjeluonnoksessa esitetyin tavoin arvonlisäverolliseksi johtaisi käytännössä ainakin osalla palveluntarjoajista siihen, että tällaisesta palveluntarjonnasta saatettaisiin joutua luopumaan kokonaan. Jos korkein hallinto-oikeus päätyy erilaiseen lopputulokseen kuin keskusverolautakunta, alan yritykset joutuisivat purkamaan tekemänsä muutokset ja osa olisi jo mahdollisesti lopettanut kyseisen liiketoiminnan. Tällaisessa tilanteessa ohjeistuksen antamista ei-lainvoimaisiin päätöksiin perustuen ei voida pitää asianmukaisena eikä perusteltuna. Jos lainvoimaa vailla olevien ennakkoratkaisujen sisältö muuttuu korkeimmassa hallinto-

3 Lausunto 3 (6) oikeudessa siten, ettei arvopaperinvälityspalkkioista ja rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkioista tule periä arvonlisäveroa, on asiakkaalta perusteettomasti veloitetut arvonlisäverot palautettava. Menettelyllä on vaikutusta myös välittömään verotukseen, sillä jos korkein hallinto-oikeus päätyy toiselle kannalle kuin keskusverolautakunta, vaikuttavat palautettavat arvonlisäverot loppuasiakkaan tuloverotukseen. Jos verotus on jo kyseessä olevalta vuodelta vahvistettu, aiheuttaisi se alan toimijoille ja Verohallinnolle huomattavan hallinnollisen lisätyön. 2 Omaisuudenhoitopalvelun erityispiirteet Verohallinnon ohjeessa ei oteta huomioon markkinakäytäntöä, jonka mukaan omaisuudenhoitaja välittää rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon toiselle sijoituspalveluyritykselle, joka toteuttaa toimeksiannon asiakkaan nimissä ja asiakkaan lukuun sijoituspalvelulain 10 luvun 8 :n mukaisesti. Sijoituspalveluyrityksen tarjoama rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaan lukuun on sijoituspalvelulain 1 luvun 11 :n mukaisesti omaisuudenhoidosta ja toimeksiantojen välittämisestä erillinen sijoituspalvelu. Kyseessä on sijoituspalvelulain mukaan kaksi täysin erillistä palvelua. Verohallinnon ohjeessa tulkitaan kahta lain mukaan erillistä palvelua yhdeksi jakamattomaksi taloudelliseksi kokonaisuudeksi, jonka jakaminen osiin on keinotekoista. Ohjeluonnoksessa ei oteta lainkaan huomioon omaisuudenhoitoa ja muita siihen liittyviä palveluita sääntelevää kaikkein keskeisintä arvopaperilainsäädäntöä, sijoituspalvelulakia, jonka mukaan toimeksiantojen välitys, toteuttaminen ja omaisuudenhoitopalvelu ovat erillisiä palveluita. Omaisuudenhoitaja tarjoaa toimeksiantojen välittämistä ja omaisuudenhoitoa koskevaa palvelua asiakkaille. Sijoituspalveluyrityksen välittämän toimeksiannon toteuttaminen toisen sijoituspalveluyrityksen toimesta perustuu sijoituspalvelulakiin ja on normaali markkinakäytäntö. Toimeksiannon toteuttaminen tapahtuu samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä sijoituspalveluyrityksen asiakkaan arvopaperinvälitystä koskeva toimeksianto vai omaisuudenhoitajan arvopaperinvälitystä koskeva toimeksianto. Kun arvopaperinvälittäjä saa toimeksiannon toteutettavakseen, se toimittaa kauppalaskelman toteutuneesta rahoitusvälineen kaupasta asiakkaalle. Koska arvopaperitoimeksiantojen toteuttaminen on arvonlisäverosta vapaata palvelua, ei arvopaperinvälittäjällä ole velvollisuutta merkitä kauppalaskelmaan tietoa arvonlisäveron määrästä. Käytännössä kauppalaskelmaan ei edes voitaisi lisätä tietoa arvonlisäverosta, koska arvopaperinvälittäjä ei voi tietää, perustuvatko toisen sijoituspalveluyrityksen tai pankin välittämät toimeksiannot välitystoimeksiantoon, sijoituskonsultointisopimukseen vai täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukseen. Jos arvopaperinvälittäjä ei merkitse veron määrää kauppalaskelmalle, omaisuudenhoitaja joutuu tekemään toisen kauppalaskelman, josta ilmenee veron määrää koskeva merkintä. Veron määrän lisääminen kauppalaskelmalle edellyttää laajoja muutoksia sekä tietojärjestelmään että prosessiin. Kauppalaskelmien tietosisältö on säädetty EU:ssa asetuksen tasolla. Tietojen kirjaaminen asiakastoimeksiannoista ja kaupankäyntipäätöksistä on säännelty komission asetuksessa (EY) N:o 1287/2006. Käytännössä kauppalaskelmia koskevia toimintatapoja jouduttaisiin muuttamaan, jos omaisuudenhoitaja joutuisi lisäämään tiedon arvonlisäverosta liiketoimien kirjaamisen yhteydessä. EU:ssa asetuksella harmonisoitu liiketoimien kirjaaminen saisi kansallisen lisävaateen verohallinnon ohjeen muodossa.

4 Lausunto 4 (6) Arvopaperinvälittäjällä ei käytännössä aina edes ole loppuasiakkaan tietoja. Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 5 momentin mukainen kaupparaportointivelvollisuus laajenee koskemaan omaisuudenhoitajia ja muita sijoituspalvelun tarjoajia, jotka välittävät rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten. Tällaisen omaisuudenhoitajan ja sijoituspalvelun tarjoajan on toimitettava Finanssivalvonnalle tiedot siitä, kenen lukuun liiketoimi on tehty, jollei liiketoimen toteuttanut sijoituspalvelun tarjoaja ole raportoinut näitä tietoja. Uuden arvopaperimarkkinalainsäädännön kaupparaportointia koskevat velvoitteet ottavat huomioon omaisuudenhoitopalvelun ja toimeksiannon toteuttamisen erillisen luonteen. Toimeksiannon toteuttaminen on erillinen palvelu, eikä toimeksiannon toteuttajan ole aiemmin edellytetty eikä jatkossakaan edellytetä raportoivan omaisuudenhoitoasiakkaan tietoja. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun kohteena olevaan salkkuun hankitaan rahasto-osuuksia asiakkaan nimissä ja asiakkaan lukuun. Näiden rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkiot maksetaan rahastoyhtiölle, eikä rahastoyhtiö aina tiedä, tehdäänkö rahasto-osuuksien merkintä tai lunastus asiakkaan toimesta, sijoituskonsultointia koskevan sopimuksen perusteella vai täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevan sopimuksen perusteella. Rahasto-osuuden merkintää koskeva maksu menee rahastoyhtiölle, joka toimittaa laskelman asiakkaalle. Rahastoyhtiö ei voi lisätä laskelmaan tietoa arvonlisäveron määrästä, koska rahastoyhtiöllä ei ole tietoa asiakkaan ja pankin tai sijoituspalveluyrityksen sopimussuhteesta. Omaisuudenhoitajien palkkiorakenteet poikkeavat käytännössä toisistaan. On omaisuudenhoitajia, jotka eivät veloita mitään palkkioita ostoista, myynneistä, merkinnöistä ja lunastuksista eivätkä nämä omaisuudenhoitajat tällöin saa myöskään palkkionpalautuksia. Vastaavasti on olemassa omaisuudenhoitajia, jotka eivät veloita ollenkaan omaisuudenhoitopalkkiota, vaan heidän ansaintamallinsa perustuu päinvastoin yksinomaan veloitettaviin kaupankäyntipalkkioihin. Palkkion perimisestä tai perimättä jättämisestä voidaan sopia omaisuudenhoitosopimuksessa, mutta yhtä hyvin voidaan laatia erillinen välittäjän ja asiakkaan tai rahastoyhtiön ja asiakkaan välinen sopimus palkkioiden perimisestä tai perimättä jättämisestä. Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkio voidaan rahastoyhtiön sijasta maksaa rahastolle. Tällaisen palkkion tarkoituksena on vähentää rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten tekemistä ja hyvittää rahastolle näistä merkinnöistä ja lunastuksista rahastolle aiheutuvaa kulurasitusta. Tämä palkkio kuuluu yksinomaan rahastolle eikä lainkaan rahastoyhtiölle. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C44-11 koskee omaisuudenhoitopalvelua, jossa omaisuudenhoitajan palkkio muodostuu hallinnoitavien varojen määrän perusteella siten, että kokonaispalkkio on 1,8 % omaisuudenhoidon piirissä olevien varojen määrästä (palkkio muodostuu siten, että 1,2 % hallinnoitavien varojen arvosta ja 0,6 % kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden arvosta). Arvopaperinvälitystä koskeva palkkio muodostuu tässä ratkaisussa kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden kokonaisarvon perusteella eikä transaktiokohtaisesti. EU-tuomioistuimen ratkaisu perustuu erilaiseen palkkiokäytäntöön kuin esimerkiksi ohjeen pohjana olevassa ratkaisussa KVL:023/2013. Tietojemme mukaan Euroopan unionin tuomioistuimessa ei edes ole ollut käsiteltävänä suoraan sijoittajalta veloitettavat tai omaisuudenhoitajan kautta vain läpivir-

5 Lausunto 5 (6) 3 Ohjeen sisältö taavat varsinaiset sijoittajan "harjoittaman" sijoitustoiminnan kustannukset. Näin ollen verohallinnon ohjeluonnoksessa tehdään huomattavasti pidemmälle meneviä tulkintoja kuin EUtuomioistuimen päätöksessä on edes käsitelty. Verohallinnon ohjeen mukaan omaisuudenhoitaja veloittaa asiakkaalta omaisuudenhoitopalkkion lisäksi tavallisesti myös arvopapereiden ostoihin ja myynteihin liittyviä palkkioita. Nämä palkkiot voivat olla esimerkiksi arvopapereiden välityspalkkioita tai sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkioita. Ohjeluonnoksen mukaan kyseiset palkkiot ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen perusteella veloitettuja palkkioita. Ohjeessa viitataan ratkaisuun KVL:023/2013, jonka mukaan välityspalkkiosta sekä merkintä- ja lunastuspalkkiosta sovittiin täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksessa ja palkkion katsottiin perustuvan omaisuudenhoitajayhtiön ja täyden valtakirjan omaisuudenhoitoasiakkaan väliseen sopimukseen. Ratkaisussa ja ohjeluonnoksessa ei ole otettu huomioon sitä, että sijoituspalveluyrityksillä on sijoituspalvelulain 10 luvun 5 :n mukaan velvollisuus antaa ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun antamista riittävät tiedot palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista. Tiedot on lain mukaan annettava asiakkaalle pysyvällä tavalla. Asiakassopimuksessa oleva kirjallinen informaatio muiden palveluntarjoajien ja rahastoyhtiöiden veloittamista kuluista täyttää lain vaatimuksen tietojen antamisesta pysyvällä tavalla. Laissa edellytetty tiedonantovelvollisuus perustuu rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktiiviin 2004/39/EY (MiFID). Ohjeluonnoksessa ei ole otettu kantaa sijoitusrahastojen hallinnointipalkkion palautukseen. Tiedossamme on, että Konserniverokeskus on antanut asiaa koskevia kannanottoja. Koska kannanottoja ei ole julkaistu, asia jää tältä osin muille toimijoille epäselväksi. Luonnoksesta ei ilmene mikä vaikutus asiaan on, jos eri toimijat (omaisuudenhoitaja, toimeksiannon välittäjä, toimeksiannon toteuttaja, rahastoyhtiö) eivät ole samassa arvonlisäveroryhmässä. Luonnoksesta ei myöskään käy ilmi, miten toimitaan tilanteessa, jossa rahaston merkintäja lunastuspalkkiota ei veloiteta asiakkaan omaisuudenhoitotililtä omaisuudenhoitajan toimesta, vaan rahastoyhtiö perii merkintäpalkkion (esim. 1 %) siten, että rahastoyhtiö saa asiakkaan varoista 1 euron ja asiakas saa 99 eurolla rahasto-osuuksia. Erityisen ongelmallista on ulkopuolisten välittäjien perimien välityspalkkioiden verollisuus. Veroton palvelu muuttuu näin asiakkaan täyden valtakirjan salkkuun liittyessään verolliseksi, jolloin arvoniisän sijaan veroa joudutaan maksamaan koko bruttomäärästä. Myös käytännössä verollisuus on hankala toteuttaa, kun omaisuudenhoitajalla ei ole kirjanpidossaan sellaista vastaavaa myyntiä asiakkaalle, josta veroa voisi tilittää. Tämä johtaa siihen, että omaisuudenhoitajat voivat joutua keskittämään asiakkaiden kaupat entistä harvemmille välittäjille, joiden kanssa laskutuksesta on sovittu veroraportointia tukevalla tavalla. Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskeva sijoituspalvelulain 10 luvun 6 edellyttää sekin asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen hakemista, missä ei-ammattimaisten asiakkaiden kannalta olennaisin tekijä ovat toimeksiannosta aiheutuvat kustannukset. Mikäli yksittäinen kauppa voitaisiin edullisemmin tehdä sellaisen välittäjän kanssa, joka veloittaa palkkionsa suoraan asiakkaalta, joutuisi omaisuudenhoitaja tilittämään pelkän arvonlisäveron ilman vastaavaa myyntiä kirjanpidossa. Tämä voi olla erittäin haastavaa ja johtaa siihen, että kauppoja joudutaan keskittämään harvemmille välittäjille. Omaisuudenhoitoasiakkaalla ei

6 Lausunto 6 (6) tällöin ole entiseen tapaan välttämättä käytännön syistä pääsyä mahdollisesti edullisempien välittäjien palveluihin, toisin kuin muilla toimeksiantojen välityspalvelua hankkivilla asiakkailla. Merkintäpalkkioita peritään myös muista kuin sijoitusrahastoista, esimerkiksi strukturoitujen tuotteiden merkinnästä. Poikkeaako verotuskohtelu näiden osalta ohjeessa esitetystä? Epäselväksi jää myös, miten kohdellaan joukkovelkakirjalainoja, joista ei peritä merkintäpalkkioita, vaan joissa se sisältyy joukkovelkakirjojen osto- ja myyntinoteerausten erotukseen. Vastaavia esimerkkejä on lukuisia. Ohjeluonnoksen sivulla 5 viitataan Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuun KVL:021/2013. Viittaus pitäisi olla ratkaisuun KVL:022/2013. Sivulla 6 todetaan, että omaisuudenhoitoasiakkaalta veloitettu arvopapereiden ostoihin ja myynteihin liittyvä palkkio on vastiketta omaisuudenhoitajan asiakkaalleen myymästä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelusta. Näin asia ei ole, vaan tämä palkkio on korvausta arvopapereiden välityksestä tai rahastojen merkinnöistä ja lunastuksista ja menee välittäjälle, rahastoyhtiölle tai rahastolle. Asiakas voi myös joskus valita itse välittäjän, jolloin palkkio on sovittu välittäjän ja asiakkaan välillä. Ohjeen esimerkissä 2, sivulla 7 todetaan, että arvopaperinvälittäjän katsotaan toimivan omaisuudenhoitajan puolesta ottaessaan omaisuudenhoitoasiakkaan tililtä palkkion. Arvopaperinvälittäjä veloittaa palkkion itselleen eikä toimi omaisuudenhoitajan puolesta. Esimerkin mukaan omaisuudenhoitaja olisi velvollinen pidättämään arvonlisäveroa sellaisesta palkkiosta, jota se ei ole edes saanut (10 euroa). Esimerkki olisi selkeämpi, jos ensimmäinen lause ja nuoli 1 poistettaisiin esimerkistä. Arvopaperinvälittäjä ei ole velvollinen perimään arvonlisäveroa toteuttamistaan toimeksiannoista asiakkaalta. Ohjeen kohdassa 2 (Soveltaminen) on otettu hyvin ongelmallinen kanta, joka ei vastaa omaisuudenhoitopalvelun luonnetta jatkuvasti suoritettavana, mutta harvoin laskutettavana palveluna. Omaisuudenhoitopalkkiot veloitetaan hyvin usein asiakkaalta esimerkiksi kaksi tai neljä kertaa vuodessa. Kerran kuussa veloitettavat palkkiot ovat erittäin poikkeuksellisia. Omaisuudenhoitopalkkio on palvelun ydinvastike, joka kertyy pidemmältä ajalta ja laskutetaan asiakkaan kanssa sovituin väliajoin. Kyseessä on tyypillisesti sellainen palvelu, joka tuotetaan arvonlisäverolain 15 2 momentin mukaisena jatkuvana suorituksena. Omaisuudenhoitopalkkio veloitettaisiin myös siinä tapauksessa, että täyden valtakirjan salkussa ei olisi analyysin lisäksi tehty muita toimenpiteitä kuin lakisääteiset raportointitoimenpiteet asiakkaalle. Omaisuudenhoitajan aktiivinen päätös voi olla se, että mitään toimenpiteitä ei tule tehdä. Koska palvelu on jatkuvaa, ei sitä ole suoritettu loppuun ennen kuin koko omaisuudenhoitosopimus päättyy. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Lea Mäntyniemi

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 1 KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 2 1 Yleistä... 3 2 Kaupintatilin käyttö... 3 2.1 Toimeksiantojen toteuttaminen ja kaupintatilin käyttö kaupan

Lisätiedot

Keneltä ostan sijoitustuotteeni?

Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Anu Ranta Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (7) 10.6.2013 Julkinen Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t 1 (31) K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t V e r s i o 1. 0 2 (31) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta VISIO Varainhoito Oy (y-tunnus 2298186-6, kotipaikka Helsinki) Aleksanterinkatu 21 H 00100 Helsinki puh. 041 437 5644 faksi 029 1934

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Yhdistykset, säätiöt ja verotus

Yhdistykset, säätiöt ja verotus Yhdistykset, säätiöt ja verotus Pekka T. Talari Yhdistykset, säätiöt ja verotus Käsikirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta EDITA HELSINKI Pekka T. Talari ja Edita Publishing Oy Kansi: Marjut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET

SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET Syyskuu 2015 MIKSI? Uusia vaihtoehtoja hajautukseen Suurien markkina-alueiden pien- ja arvoyhtiöitä Ruotsalaisia yhtiöitä Kumpienkin rahastotyyppien

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA Lausunto 1 (5) 14.8.2015 Verohallinto Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA Finanssialan keskusliitto (FK) pitää

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.2 1 (34) Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.2 2 (34) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Versio 1.1 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi. Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi. Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Neuvoo, opastaa, selvittää asiakkaiden vakuutus-, pankkija arvopaperiasioita Tiedottaa,

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.3 1 (38) Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.3 2 (38) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Lausunnolle lähetettävä versio 26.11.2012 Liittyy TREM 3.0 versioon

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1197/2014 Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Vuoden arvonlisäverotapahtuma

Vuoden arvonlisäverotapahtuma Ti 11.6.2013 Hilton Helsinki Strand Vuoden arvonlisäverotapahtuma Kehittäviä, ennakoivia näkemyksiä ja kannanottoja Mukana merkittäviä eturivin ALV-taitureita asiantuntijoita talousosaajia yrittäjiä KYLLÄ

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot