SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista"

Transkriptio

1 SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

2 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan palveluista. Nämä tiedot on koottu tähän asiakirjaan. Tarkemmat palvelu tai tuotekohtaiset tiedot ilmoitetaan niitä koskevissa ehdoissa tai sopimuksissa. Mikäli tämän asiakirjan ja sijoituspalvelusta tehtyjen ehtojen tai sopimuksen välillä on ristiriita, ovat kyseiset ehdot tai kyseinen sopimus määräävä. 2. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA Sijoituspalvelun tarjoaja Palvelut Asiointikielet Toimilupa SP Kapitaali Oy ( SP Kapitaali ) on Suomen Pankkiiriliike Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. y tunnus osoite: Aleksanterinkatu 15 B, Helsinki puhelin: (09) , fax: (09) sähköposti: SP Kapitaali voi tarjota rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä, rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttamista asiakkaan lukuun sekä rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun ja myynnin järjestämistä ilman merkintä tai ostositoumusta. SP Kapitaalin asiakaspalvelu ja sopimukset annetaan pääosin suomen kielellä. Asiakasta voidaan palvella myös ruotsiksi tai englanniksi. SP Kapitaalilla on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen toimilupa tarjota kohdassa Palvelut mainittuja sijoituspalveluita ja oheispalveluita. Valvova viranomainen Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki. 2

3 3. YHTEYDENPITO SP Kapitaalilla on oikeus lähettää sijoituspalveluun liittyvää kirjallista tietoa asiakkaalle kirjeitse, telefaksilla, sähköpostilla, kyseessä olevassa palvelussa vakiintuneesti käytetyllä tavalla tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Telefaksin ja sähköpostin, jos sellaista on sovittu asiakkaan kanssa käytettäväksi, käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. SP Kapitaalilla on oikeus luottaa telefaksin tai sähköpostin välityksellä saamaansa palvelua koskevan toimeksiannon aitouteen ja oikeellisuuteen. 4. TOIMINTAPERIAATTEET KOSKIEN ETURISTIRIITATILANTEITA Seuraavassa kuvataan SP Kapitaalin eturistiriitojen hallintaa ja ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet. Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liityvää tilannetta esimerkiksi asiakkaan ja SP Kapitaalin välillä, asiakkaan ja SP Kapitaalin henkilökuntaan kuuluvan välille tai kahden asiakkaan välille, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. SP Kapitaali pyrkii kaikin mahdollisin tavoin ehkäisemään tällaiset mahdolliset eturistiriitatilanteet. Eturistiriitoja hallitaan SP Kapitaalissa muun muassa seuraavin keinoin: henkilöiden välisen tietojenvaihdon estäminen tai valvominen esimerkiksi erilaisten tietojärjestelmien, käyttövaltuuksien ja tilaratkaisujen avulla eettiset ohjeet ja periaatteet toimeksiantojen välittämistä ja vastaanottamista koskevat periaatteet johdon ja henkilökunnan kaupankäyntiohjeet johdon ja henkilökunnan sivu ja luottamustoimia koskevat periaatteet henkilökunnan koulutus eturistiriitatilanteiden tunnistamisen ja ehkäisemisen osalta Jos eturistiriitatilannetta ei voida edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta välttää, on asiakkaalle annettava riittävät tiedot eturistiriidan luonteesta ja sen syistä ennen liiketoimen suorittamista asiakkaan lukuun. Asiakkaan tulee itse saada päättää haluaako asiakas, että liiketoimi eturistiriidasta huolimatta suoritetaan. Vakavassa eturistiriitatilanteessa yhtiön tai sen henkilökuntaan kuuluvan tulee kieltäytyä sijoitustai oheispalvelun tarjoamisesta. Eturistiriitatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä koskevien toimintaperiaatteiden sisältö ja ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. 3

4 5. TOIMEKSIANTOJEN VÄLITTÄMINEN JA TOTEUTTAMINEN SP Kapitaali tarjoaa asiakkailleen arvopaperinvälityspalveluja (toimeksiantojen välittäminen ja toteuttaminen) sekä kotimaisilla että ulkomaisilla arvopapereilla ja muilla rahoitusvälineillä. SP Kapitaali vastaanottaa ja välittää rahoitusvälineitä koskevia asiakkaan toimeksiantoja sekä toteuttaa toimeksiantoja asiakkaan lukuun. 6. RAHOITUSVÄLINEEN LIIKKEESEENLASKUN TAI MYYNNIN JÄRJESTÄMINEN SP Kapitaali tarjoaa asiakkailleen liikkeeseenlaskun tai myynnin järjestämiseen liittyvää palvelua ilman, että SP Kapitaali antaa merkintä tai ostositoumusta. SP Kapitaali tarjoaa järjestelemiään liikkeeseenlaskuja emoyhtiölleen Suomen Pankkiiriliike Oy:lle ja / tai valitsemilleen jakeluyhteistyökumppaneille edelleen näiden loppuasiakkaille tarjottavaksi. 7. ASIAKKAIDEN RAHAVAROJEN SÄILYTTÄMINEN Rahavaroilla tarkoitetaan asiakkaan SP Kapitaalille sijoituspalvelua varten antamien varojen lisäksi muun muassa asiakkaan rahoitusvälineiden myynnistä saatuja varoja, sekä muita asiakkaan varojen perusteella saatuja maksuja. SP Kapitaalin asiakkaiden rahavarat säilytetään SP Kapitaalin asiakasvaratileillä asiakkaiden lukuun. Asiakasvaratilit on avattu Nordea Pankki Suomi Oyj:iin. Asiakasvaratilit on eroteltu SP Kapitaalin omista varoista nimeämällä tilit asiakasvaratileiksi. Nordea Pankki Suomi Oyj on lisäksi antanut kuittaamattomuussitoumuksen näillä tileillä oleviin varoihin. Asiakaskohtaisesti varat on eroteltu SP Kapitaalin omissa järjestelmissä. Näin ollen varat on aina eroteltu yhtiöiden omista ja muiden asiakkaiden varoista. Jos SP Kapitaali ei jostain syystä pystyisi palauttamaan asiakkaille heidän varojaan, voi asiakas hakea korvausta Sijoittajien korvausrahastosta. Sijoittajien korvausrahastosta kerrotaan tarkemmin tämän asiakirjan lopussa kohdassa TOIMINTAPERIAATTEET TOIMEKSIANTOJA VÄLITETTÄESSÄ JA TOTEUTETTAESSA (BEST EXECUTION) SP Kapitaali on määrittänyt ne toimintaperiaatteet, joita se noudattaa eiammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaiden strukturoituja sijoitustuotteita ja joukkovelkakirjalainoja koskevia toimeksiantoja asiakkaan lukuun toteuttaessaan ja välittäessään päästäkseen asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. 4

5 Toimeksiantoja asiakkaan lukuun toteutettaessa toimeksiannon tuoteuttamisen kannalta olennaisia seikkoja ovat muun muassa rahoitusvälineen hinta, toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, toimeksiannon toteutumisen nopeus, toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys sekä toimeksiannon koko ja luonne. SP Kapitaali painottaa ei ammattimaisen asiakkaan toimeksiantoa hoitaessaan asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvää kokonaisvastiketta. Kokonaisvastikkeen lisäksi voidaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa välillisesti kokonaisvastikkeeseen kuten esimerkiksi epälikvidin rahoitusvälineen, kuten strukturoidun sijoitustuotteen tai joukkovelkakirjalainan, toimeksiantoa toteuttaessaan. Toimeksiannot toteutetaan niiden saapumisjärjestyksessä, jos se on mahdollista ottaen huomioon toimeksiannon koko, asiakkaan määräämät hintarajat tai toimeksiannon muut ehdot. Asiakkaan yhtiölle antamat erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa yllä mainittuihin toimintaperiaatteisiin. Asiakkaan antamien erityisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää yhtiötä toteuttamasta toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä. 9. KULUT JA PALKKIOT Palvelun kohteena oleviin rahoitusvälineisiin, kuten strukturoituihin sijoitustuotteisiin liittyvä merkintä tai myyntihinta sekä mahdolliset kulut on oltava asiakkaan saatavilla kyseiseen palveluun soveltuvien ehtojen tai markkinakäytännön mukaisesti. Sijoituspalvelusta veloitettavista palkkioista ja kuluista voidaan myös sopia erikseen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. 10. RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUDET JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT SP Kapitaalin toimilupansa puitteissa harjoittama liiketoiminta koskettaa pääasiassa strukturoituja sijoitustuotteita ja joukkovelkakirjalainoja. Tässä on kerrottu tarkemmin näiden rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja riskeistä Strukturoidut sijoitustuotteet eli sijoituslainat Sijoituslaina on sijoitustuote, joka on rakennettu joukkovelkakirjalainan muotoon. Sijoituslaina voi olla (nimellis)pääomaturvattu tai ei pääomaturvattu. 5

6 Sijoituslainat ovat tyypillisesti 2 6 vuoden mittaisia. Tarvittaessa sijoituslainan voi myydä myös ennen eräpäivää jokaisena pankkipäivänä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Markkinatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi vallitseva markkinahinta voi sijoituslainan laina aikana olla enemmän tai vähemmän kuin nimellispääoma tai sijoitettu pääoma. Sijoituslainojen tuotto voi olla sidottu periaatteessa mihin tahansa kohteeseen: osakkeisiin, valuuttoihin, korkoihin, hyödykkeisiin, yritysten luottoriskiin vaatimuksena on yleensä vain se, että kohteella on käytävä kauppaa jossain päin maailmaa. Tyypillisimpiä kohteita ovat eri markkina alueiden osakkeet tai osakeindeksit. Myös erilaiset omaisuuskorit, jotka muodostavat kokonaisuuden erilaisista omaisuuslajeista ovat tavallisia. Sijoituslainat mahdollistavat sijoittamisen myös sellaisiin kohteisiin, joihin olisi vaikea sijoittaa itse suoraan. Pääomaturvattu sijoituslaina tarkoittaa sitä, että sijoittaja saa eräpäivänä takaisin sijoituslainan nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton. Pääomaturva ei kata kuitenkaan mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Lisäksi pääomaturvaan liittyy liikkeeseenlaskijariski. Riski toteutuu, jos liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan sijoituslainan laina aikana. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta täten menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Tämän vuoksi liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ei pääomaturvattu sijoituslaina tarkoittaa sitä, että sijoittajan eräpäivänä takaisin saama määrä voi olla vähemmän kuin lainan nimellispääoma tai sijoitettu pääoma, jos sijoituslainan kohde etuus on kehittynyt sijoittajan kannalta epäsuotuisasti. Millä voimakkuudella ja millä tavalla kohde etuuden epäsuotuisa kehitys vaikuttaa sijoittajalle takaisin maksettavaan määrään riippuu kunkin ei pääomaturvatun sijoituslainan ehtojen erityispiirteistä. Näin ollen sijoittajan tulee kiinnittää liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden lisäksi erityistä huomiota kohde etuuden luonteeseen ja sijoituslainan tuotonmääräytymisperiaatteisiin. Sijoituslainan luonteesta riippuen sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan kohde etuuden epäsuotuisan markkinakehityksen myötä. Lisäksi edellä mainittu liikkeeseenlaskijariski liittyy myös ei pääomaturvattuihin sijoituslainoihin. Sijoituslaina, oli sitten kyseessä pääomaturvattu tai ei pääomaturvattu, on yleensä rakennettu kahdesta osasta: korko osasta ja tuotto osasta. Korko osan arvo vaihtelee sijoituslainan laina aikana siten, että eräpäivänä sen arvo vastaa sijoituslainan nimellisarvoa. Tuotto osan arvo lisätään korko osan arvoon ja näin muodostuu koko sijoituslainan arvo. 6

7 Pääomaturvatussa sijoituslainassa korko osan arvo eräpäivänä vastaa lainan nimellisarvoa ja tuotto osan arvo voi huonoimmillaankin olla nolla, mikä varmistaa sen, että sijoittaja saa eräpäivänä vähintään sijoittamansa nimellispääoman takaisin, edellyttäen, että liikkeeseenlaskijariski ei ole toteutunut. Ei pääomaturvatussa sijoituslainassa korko osan arvo eräpäivänä vastaa myös lainan nimellisarvoa, mutta tuotto osan arvo voi olla myös negatiivinen, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi eräpäivänä menettää sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan, riippuen kohde etuuden kehityksestä. Kuva 1: Pääomaturvatun ja ei pääomaturvatun sijoituslainan rakenne Pääomaturvattu sijoituslaina Ei pääomaturvattu sijoituslaina Tuotto osa X % (vähintään nolla) Tuotto osa esim. 15 % Korko osa esim. 85 % Laina aika Korko osa 100 % = Pääomaturva Tuotto osa esim. 15 % Korko osa esim. 85 % Laina aika Korko osa 100 % + Tuotto osa X % = Ei pääomaturvaa, koska X voi olla myös negatiivinen Sijoituslainoihin liittyviä riskejä Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa sitä, että sijoituslainan pääoman ja tuoton takaisinmaksu voi vaarantua poikkeustilanteissa, esim. mikäli sijoituslainan liikkeeseenlaskenut taho tulee maksukyvyttömäksi. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijan hyvä luottokelpoisuus on siten sijoittajan kannalta tärkeää. 7

8 Ylikurssiriski tarkoittaa sitä, että vaikka sijoituslaina olisi pääomaturvattu, ei pääomaturva kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Tuottoriski aiheutuu siitä, että sijoituslainan tuotto riippuu valitun kohde etuuden kehityksestä, josta ei voida antaa takeita. Tämä riski on erityisen tärkeä eipääomaturvattujen sijoituslainojen kohdalla, koska sijoituslainan tuotto voi olla myös negatiivinen. Korkoriski aiheutuu siitä, että sijoituslainan arvo muuttuu markkinoiden yleisen korkotason muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy sijoituslainan ennen eräpäivää. Yleinen korkotason nousu laskee sijoituslainan arvoa ja lasku puolestaan nostaa sijoituslainan arvoa. Varsinkin laina ajan alussa sijoituslainat ovat erityisen korkoherkkiä. Mitä lähemmäksi eräpäivää päästään, sitä pienempi korkoriski on. Jälkimarkkinariski tarkoittaa, että mikäli sijoittaja myy sijoituslainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu pääoma. Mahdollinen pääomaturva on näin ollen voimassa ainoastaan sijoituslainojen eräpäivänä. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että vaikka lainan järjestäjä tekee parhaansa tarjotakseen sijoituslainanalle jälkimarkkinan, voi likviditeetti olla poikkeustapauksessa liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen Joukkovelkakirjalainat SP Kapitaalin asiakkaiden lukuun toteuttamien toimeksiantojen kohteena olevien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoina voivat olla muun muassa valtiot ja muut julkisyhteisöt, yritykset ja rahoituslaitokset. Joukkovelkakirjalainoihin luetaan myös muun muassa vaihtovelkakirjalainat. Joukkovelkakirjalainat voivat vaihdella etuoikeusasemaltaan vakuudellisista seniorilainoista pääomalainoihin. Mitä heikompi etuoikeusasema joukkovelkakirjalainalla on, sitä heikompi sijoittajasuoja kyseisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin sisältyy. Edellä kerrotuista strukturoituihin sijoitustuotteisiin liittyvistä riskeistä joukkovelkakirjalainoja koskevat liikkeeseenlaskijariski, korkoriski, jälkimarkkinariski ja likviditeettiriski. 11. TIEDOT SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTOSTA Sijoittajien korvausrahasto on perustettu turvaamaan sijoittajien saatavat, jos korvausrahastoon kuuluva sijoituspalveluyritys ei pysty maksamaan sijoittajien 8

9 saamisia sopimuksen mukaisesti. Käytännössä sijoittajien korvausrahastosta voidaan maksaa sijoittajille korvauksia lähinnä tilanteessa, jossa yritys on maksukyvytön tai yrityksen toimintaan liittyy väärinkäytöksiä. Rahastosta korvataan sijoittajalle 90 prosenttia hänen saatavastaan, kuitenkin enintään euroa. Asiakas vastaa omien sijoituspäätöstensä seurauksista eli rahasto ei korvaa esimerkiksi osakekurssien laskusta johtuvia tappioita. Korvausrahasto korvaa vain ei ammattimaisten sijoittajien saamisia. SP Kapitaali on tarjoamiensa sijoituspalvelujen osalta sijoittajien korvausrahaston jäsen. Lisätietoja Sijoittajien Korvausrahastosta löytyy verkkosivuilta 9

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot