Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon"

Transkriptio

1 TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi riski- ja tuottoprofiililtaan samankaltaista rahastoa. Finanssivalvonta on myöntänyt täytäntöönpanoluvan sulautumiselle, jossa Eufex Aegis Erikoissijoitusrahasto (sulautuva rahasto) sulautuu EPL Korko Sijoitusrahastoon (vastaanottava rahasto). Rahastoja hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy. Sulautuminen tapahtuu , jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu rahastojen laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Sulautumisen hyväksyminen ja sulautusvastikkeena saatavien rahasto-osuuksien vastaanottaminen eivät edellytä osuudenomistajilta erillisiä toimenpiteitä. Kaupankäynti sulautuvan rahaston osuuksilla loppuu klo Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston ja EPL Korko Sijoitusrahaston salkunhoitajana toimii Elite Varainhoito Oy. Rahastojen sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää Elite-konsernin rahastovalikoimaa, tehostaa salkunhoitotoimintoa ja tavoitella osuudenomistajille entistä parempaa tuottoa yhdistämällä riski- ja tuottoprofiililtaan kaksi suhteellisen samankaltaista rahastoa. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä, eikä aiheuta heille kustannuksia tai veroseuraamuksia. Sulautumisvastikkeena saatujen rahasto-osuuksien myynti verotetaan sulautumisen jälkeen normaalisti siten, että sulautumisvastikkeena saatujen rahasto-osuuksien hankintamenoksi katsotaan aikaisemmin omistettujen rahasto-osuuksien hankintamenoa vastaava arvo. Vastaanottava EPL Korko Sijoitusrahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto (UCITS). Sen sijaan sulautuva rahasto Eufex Aegis Erikoissijoitusrahasto on erikoissijoitusrahasto (Non-UCITS). Sulautumisella ei ole vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt eivät muutu. Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä kumpikin rahasto sijoittaa osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin ja sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat vastaanottavan rahaston varoja huomattavasti vähemmät. Sulautuvan rahaston salkun koostumusta on myös muokattu vastaanottavan sijoitusrahaston sijoitusrajoituksia huomioiden. Sulautumisella on jonkun verran vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt poikkeavat jossain määrin sulautuvan rahaston säännöistä. Myös sulautuvan rahaston harjoittama sijoituspolitiikka eroaa jonkin verran vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikasta, vaikkakin molemmat rahastot pääsääntöisesti sijoittavat varansa muiden sijoitusrahastojen osuuksiin. Sulautuva rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten absoluuttista tuottoa tavoittelevien sijoitusrahastojen osuuksiin, joiden sijoitusstrategian pääasiallisina kohde-

2 TIEDOTE 2 etuuksina toimivat osakkeet. Sen sijaan vastaanottavan rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat varansa korkomarkkinoille, joukkovelkakirjoihin sekä rahamarkkinavälineisiin. Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat: Merkintäpalkkio nousee 0 %:sta 1,5 %:iin Lunastuspalkkio nousee 0 %:sta 0,5 %:iin Vastaanottavassa rahastossa ei ole tuottosidonnaista palkkiota Vastaanottavassa rahastossa rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suomalaisina pankkipäivinä Vastaanottavan rahaston varat sijoitetaan pääasiassa korkorahastoihin, joukkovelkakirjoihin sekä rahamarkkinavälineisiin Vastaanottavan rahaston kohderahastojen myöntämät palkkionpalautukset tai palkkionalennukset palautetaan täysmääräisesti rahastolle Vastaanottava rahasto ei voi ottaa luottoa sijoitustoimintaa varten Sekä sulautuvassa että vastaanottavassa rahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia. Sulautuva ja vastaanottava rahasto kuuluvat riski-tuottoprofiililtaan luokkaan 4, ja rahastoilla on yhteneväiset tuottotavoitteet. Sulautuva rahasto on avoinna asiakkaiden merkinnöille kerran viikossa ja vastaanottava rahasto on avoinna asiakkaiden merkinnöille ja lunastuksille kaikkina suomalaisina pankkipäivinä, mikä mahdollistaa merkintöjen ja lunastusten toteuttamisen entistä nopeammin. Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Palkkiovertailu Rahasto Eufex Aegis Osuussarja A2 A1 EPL Korko Merkintäpalkkio 0 % 1,5 % Lunastuspalkkio 0 % 0,5 % Hallinnointipalkkio 1 % 1 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % * Ei Juoksevat kulut 2.21 % 1.71 % Riski-tuottoprofiili 4/7 4/7 Kohderahastojen palkkionpalautukset palautetaan täysmääräisesti rahastolle Ei Kyllä * Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (Euribor 1 kk) 30 päivän ajanjaksolla (rahasto-osuuden 30 päivän ylituotto). Koska palkkion perimisen perusteena on tuotto suhteessa mainittuun vertailutuottoon, voidaan tuottosidonnaista palkkiota periä myös rahasto-osuuden arvon laskiessa, mikäli rahasto-osuuden 30 päivän tuotto on edelleen vertailutuottoa suurempi. Tuottosidonnainen palkkio voidaan periä vain, mikäli rahastoosuussarjan 365 päivän tuotto on positiivinen.

3 TIEDOTE 3 Osuudenomistajien oikeudet Sijoitusrahastolakiin perustuen tulee sulautuvan rahaston osuudenomistajasta sulautumispäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistaja, mikäli osuudenomistaja ei ole lunastanut rahasto-osuuksiaan ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien omistukset muutetaan rahastoyhtiön toimesta sulautumispäivälle laskettavien rahasto-osuuksien arvojen suhteessa siten, että sulautuvan rahaston osuudenomistajat saavat vastaanottavan rahaston osuuksia samalla arvolla, joka vastaa heidän omistustaan sulautuvassa rahastossa. Elite Rahastohallinto Oy on hallituksen kokouksessaan päättänyt normaalista lunastuskäytännöstä poiketen myöntää sulautuvan rahaston osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa rahasto-osuutensa ilman lunastuspalkkiota ennen sulautumisen täytäntöönpanoa sekä ilman sulautuvan rahaston säännöissä kohdassa 8 määriteltyä varoaikaa. Toimeksiantojen on saavuttava rahastoyhtiöön klo mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla Elite Rahastohallinto Oy:ltä. Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan EPL Korko Sijoitusrahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin. Rahastojen avaintietoesitteet ja säännöt ovat saatavilla osoitteesta tai sähköpostitse Ystävällisin terveisin, Marjut Kaste Daniel Pasternack Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Elite Rahastohallinto Oy Elite Varainhoito Oy p p Liite Avaintietoesite, EPL Korko

4 AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. EPL Korko, osuussarja A1 (FI ) Tätä rahastoa hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy, joka kuuluu Elite-konserniin. TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajilleen yleisen hintatason nousun (inflaatio) ylittävä tuotto sijoittamalla rahaston varat pääasiassa korkorahastoihin ( mukaan lukien ETF rahastot), joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan hyödyntää sekä rahaston sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suomalaisina pankkipäivinä. Rahaston osuussarja A1 on ns. kasvuosuus, jolle ei makseta erillistä tuottoa. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. RISKI-TUOTTOPROFIILI PIENEMPI RISKI SUUREMPI RISKI TYYPILLISESTI PIENEMMÄT TUOTOT TYYPILLISESTI SUUREMMAT TUOTOT Rahaston riskiprofiili on määritetty rahasto-osuuden historiallisesta tuotosta lasketun volatiliteetti tunnusluvun avulla. Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston rahaston riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy riskejä, ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin riskitön. Rahasto kuuluu riskiluokkaan 3, sillä rahaston varat sijoitetaan pääasiassa korkomarkkinoille. Korkomarkkinasijoitusten tuottoihin sisältyy tyypillisesti esim. osakemarkkinasijoitusten tuottoja pienempi riski. Rahaston sijoituksiin keskeisimmin liittyvä riski onkin korkomarkkinariski. Muita rahaston toimintaan liittyviä riskejä, joita riskiluokka ei riittävällä tavalla ota huomioon ovat: Likviditeettiriski Selvitysriski Operatiivinen riski (mukaan lukien rahaston varojen säilyttämiseen liittyvät riskit) Rahaston toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Korkoriski: Markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa. Elite Varainhoito Oy

5 RAHASTON KULUT Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot Palkkioiden enimmäismäärät Merkintäpalkkio 2 % Lunastuspalkkio 1 % Voimassaolevat palkkiot Merkintäpalkkio 1,5 % Lunastuspalkkio 0,5 % Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut Juoksevat kulut 1,50 % Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut Ei erityisissä tilanteissa veloitettavia maksuja. Tarkempia tietoja palkkioista on saatavilla Elite Varainhoito Oy:n asiakaspalvelusta. Juoksevat kulut perustuvat perittyihin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä: Tuottosidonnaisia palkkioita Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, pois lukien muiden rahastojen osuuksien ostamisesta ja myymisestä mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot. Jos Rahaston kohderahastot myöntävät palkkionpalautuksia tai palkkion alennuksia, palautetaan ne täysmääräisesti Rahastolle (pois lukien mahdolliset palautuksiin suoraan liittyvät kulut). Lisätietoa kuluista on esitetty rahastoesitteen sivulla 2 kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on saatavilla osoitteesta AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS 0.8% 0.6% 0.7% Historiallisen tuoton tulkinnassa on otettava huomioon, että rahasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole tae rahasto-osuuden tuotosta tulevaisuudessa. 0.4% 0.2% 0.0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% % Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston varoista veloitetut palkkiot, mukaan lukien hallinnointipalkkio. Rahaston osuudenomistajan verotusta tai osuudenomistajalta rahasto-osuuksien merkitsemisen ja lunastamisen yhteydessä perittyjä merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole huomioitu. Laskentavaluutta on euro. Rahaston toiminta on aloitettu KÄYTÄNNÖN TIEDOT Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Rahastoyhtiön tilintarkastajana toimii KHT Mikko Sillanpää ja varatilintarkastajana KHT Kaisa Jaatinen. Osuudenomistajien tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Oskar Orrström. Rahaston säännöt, rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä rahaston ja rahastoyhtiön vuosikertomukset julkaistaan rahastoyhtiön verkkosivuilla osoitteessa Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat veloituksetta saatavilla rahastoyhtiöstä asiakaspalvelun aukioloaikoina. Rahasto-osuuksien arvo julkaistaan rahastoyhtiön verkkosivuilla osoitteessa rahastot. Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Elite Rahastohallinto Oy (rahastoyhtiö) voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säännöt on vahvistettu Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Elite Rahastohallinto Oy:lle on myönnetty rahastoyhtiön toimilupa Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa alkaen. Elite Varainhoito Oy

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto RAHASTOESITE 18.3.2015 CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Päivitetty 6.5.2015 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Elina Varovainen Sijoitusrahasto

Elina Varovainen Sijoitusrahasto Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL 100 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Hedge on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Pikkujättiläiset on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahastoesite 06.02.2014

Rahastoesite 06.02.2014 Tämä rahastoesite, kunkin rahaston avaintietoesite (KIID) ja säännöt muodostavat kokonaisuuden, joihin sijoittajan tulee perehtyä ennen sijoituspäätöstä. Sijoittajaa kehotetaan lisäksi seuraamaan jatkuvasti

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013)

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 RAHASTOESITE UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.

Lisätiedot