Nykysuomi vieraana kielenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykysuomi vieraana kielenä"

Transkriptio

1 95 Nykysuomi vieraana kielenä PÄÄAINE NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suun niteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opin noissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden tuntomerkkejä. Opinnoissa voi erikoistua Suomen historiaan ja kulttuuriin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat perusopinnoista (25 opintopistettä) sekä aineopinnoista (46 opintopistettä), joihin sisältyy 10 opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma. Filosofian maisterin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat syventävistä opinnoista (80 opintopistettä). Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 40 op. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy pääaineopintojen lisäksi yhden sivuaineen perusopinnot (25 op). Opiskelija voi valita sivuaineensa myös yliopiston muista tiedekunnista tai muiden yliopistojen oppiaineista. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi vieraat kielet (25/60 op), Kulttuurienvälinen viestintä (25 op) tai kauppatieteelliset sivuainekokonaisuudet, joita järjestetään myös englanninkielisinä. PERUSOPINNOT 25 op SUOM1031 Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1032 Suomen kielen lauseoppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1033 Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, SUOM1034 Suullinen kielitaito I, 2 op SUOM1035 Suullinen kielitaito II, 2 op SUOM1036 Kirjallinen kielitaito I, SUOM1037 Kirjallinen kielitaito II, SUOM2075 Arkielämän historiaa, SUOM2074 Vähemmistöt Suomessa, AINEOPINNOT 45 op Kirjallisuus ja kulttuuri SUOM1005 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen, 5 op SUOM2070 Suomen historia ja kulttuuri: johdantokurssi, 5 op SUOM2073 Perheen, naisen ja lapsen historiaa, SUOM2072 Elokuva ja populaarikulttuuri, Toinen seuraavista kokonaisuuksista 5 op: Suomen historia ja kulttuuri: SUOM2042 Kansankulttuuri ja -perinne, SUOM2071 Kuvataide ja arkkitehtuuri, 2 op Kääntäminen: SUOM2012 Käännösteoria, 5 op Kirjallisuutta ja/tai kursseja tutkielman ja fennistiikan alalta 12 op: SUOM2020 Kielihistoria, SUOM2021 Kielioppi, SUOM2022 Kielen variaatio, SUOM2023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM2024 Kääntäminen, SUOM2025 Nimistön tutkimus, SUOM2026 Muu tentin vastaanottajan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM2028 Keskustelunanalyysi, SUOM2029 Tekstintutkimus, SUOM2030 Merkitys ja konteksti, SUOM2031 Äidinkielen opetus,

2 96 Nykysuomi vieraana kielenä Tutkielmatyöskentely ja kandidaatintutkielma SUOM2006 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op SUOM2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia aineopintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan aineopinnot. MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op Seminaari SUOM3001 Käännösseminaari / Seminaari, 10 op SUOM3005 Kirjallisuuden historia, 5 op Syventävä kielitiede SUOM3006 Kielitieteen teoriat ja metodit, 5 op SUOM3004 Sosiolingvistiikka, 5 op Fennistiikan syventämisjakso SUOM3020 Kielihistoria, Seuraavista 12 op: SUOM3021 Kielioppi, SUOM3022 Kielen variaatiot, SUOM3023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM3024 Käännöstutkimus, SUOM3025 Sanaston- ja nimistöntutkimus (termistöoppi), SUOM3026 Vanha kirjasuomi, SUOM3027 Suomalainen kansanrunous, SUOM3028 Suomi vieraana kielenä/suomea ulkomailla, SUOM3029 Fennistiikan yleisesityksiä, SUOM3030 Numerustutkimus, SUOM3031 Muu tutkijan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM3032 Kontrastiivinen kielioppi, SUOM3033 Leksikografia, SUOM3034 Tekstintutkimus, SUOM3035 Keskustelunanalyysi, SUOM3036 Merkitys ja konteksti, Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op SUOM3099 Alku- ja väliraportti, 10 op SUOM3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia syventävien opintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan syventävät opinnot. Opintojaksokuvaukset Pakollisuus: P = Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV = Vapaavalintainen opintojakso PERUSOPINNOT SUOMEN KIELEN ÄÄNNE- JA MUOTO- OPPI ULKOMAISILLE OPISKELIJOILLE Finnish Phonology and Morfology for Foreigners Koodi: SUOM1031 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan suomen kielen äänne- ja muoto-opin teoreettista ja käytännöllistä hallintaa. Sisältö: Luentoja suomen kielen äännerakenteesta, taivutuksesta ja sananmuodostuksesta ja niihin liittyviä harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. Lieko: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonolo giaa ulkomaalaisille (osittain) 2. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) SUOMEN KIELEN LAUSEOPPI ULKOMAI- SILLE OPISKELIJOILLE Finnish Syntax for Foreigners Koodi: SUOM1032

3 97 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää, analysoida ja muodostaa suomen kielen hankaliakin lauserakenteista. Sisältö: Luentoja suomen kielen syntaksin erityispiirteistä ulkomaisen oppijan näkökulmasta. Harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) 2. Opettajan ohjeiden mukaan. LUETUNYMMÄRTÄMINEN JA TEKSTIANALYYSI Reading Comprehension and Text Analysis Koodi: SUOM1033 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää ja analysoida erityyppisiä, vaikeitakin, tekstejä. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Kurssilla luetaan ja analysoidaan erityyppisiä autenttisia opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. SUULLINEN KIELITAITO I Oral Skills I Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1034 Tavoite: Kehittää opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista suullisista kielenkäyttötilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa erilaisiin keskusteluihin osallistumista ja esitelmän pitämistä. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. SUULLINEN KIELITAITO II Oral Skills II Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1035 Tavoite: Parantaa edelleen opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista epävirallisista ja virallisista kielenkäyttö tilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa opastusta ja kokouksiin sekä neuvotteluihin osallistumista. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO I Written Skills I Koodi: SUOM1036 Tavoite: Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija voi selviytyä melko itsenäisesti ja luontevasti esimerkiksi opiskeluun liittyvien kirjallisten töiden laatimisesta. Sisältö: Kurssilla käsitellään suomen kielen oikeinkirjoituksen ja kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, tutustutaan eri tekstilajeihin ja harjoitellaan erilaisten kirjallisten tekstien

4 98 Nykysuomi vieraana kielenä laatimista ja muokkaamista. Suppeahko harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Suppeahko harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO II Written Skills II Koodi: SUOM1037 Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä laatia ja analysoida eri alojen kirjallisia tekstejä. Perehdyttää tieteellisen tekstin kirjoittamisen perusteisiin. Sisältö: Kurssilla analysoidaan, laaditaan ja muokataan eri alojen kirjallisia tekstejä. Kirjoitetaan harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. ARKIELÄMÄN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.133 Arkielämän historiaa 2 ov) History of Everyday Life Koodi: SUOM vsk 1. Heikkinen: Kirveskansan elämää. Ihmiskohtaloita Kuhmon erämaissa 1800-luvun alussa Sarantola-Weiss: Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin ja 1970-lukujen vaihteessa VÄHEMMISTÖT SUOMESSA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.135 Vähemmistöt Suomessa 1 ov) Minorities in Finland Koodi: SUOM vsk 1. Lönnqvist: Suomenruotsalaiset. Kansatieteellinen tutkielma kieliryhmästä Lehtola: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide Kopsa-Schön: Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa AINEOPINNOT JOHDATUS SUOMALAISEEN NYKYKIRJALLISUUTEEN (ent. SUO.117 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen 3 ov) Introduction to Finnish Modern Litterature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan suomalaisen nykykirjallisuuden suuntauksiin, kirjallisuuden edustajiin ja teosten tyylipiirteisiin. Sisältö: Luentoja ja kaunokirjallisuuden analyysiharjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti.

5 99 1. Lassila (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin s Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita Kaunokirjallisuutta viisi teosta (vähintään 800 sivua) suosituslistalta. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI: JOHDANTOKURSSI (ent. SUO.127 Suomen historia ja kulttuuri 3 ov) Introduction to the History and Culture of Finland Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk Tavoite: Antaa opiskelijoille yleiskuva suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin historiasta. Sisältö: Luennot ja kirjallisuuden lukeminen. Opetus: Luennot: Suomen esihistoria ja keskiaika 8 tuntia, Perheen, naisen ja lapsen historiaa 8 tuntia. 1. Meinander: Suomen historia linjat, rakenteet, käännekohdat Löytönen & Kolbe (toim.): Suomi. Maa, kansa, kulttuurit PERHEEN, NAISEN JA LAPSEN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.134 Perheen, naisen ja lapsen historiaa 2 ov) History of Woman, Child and Family Koodi: SUOM vsk 1. Häggman: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa Markkola: Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle Ollila: Suomen kotien päivä valkenee. Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen ELOKUVA JA POPULAARIKULTTUURI (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.131 Elokuva 1 ov) Film and Popular Culture Koodi: SUOM vsk 1. Honka-Hallila ym.: Markan tähden. Yli sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa Salmi & Kallioniemi (toim.): Pohjan täh teet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta KANSANKULTTUURI JA -PERINNE (ent. SUO.132 Kansankulttuuri ja -perinne 2 ov) Peasant Culture and Folklore Koodi: SUOM vsk kevät

6 100 Nykysuomi vieraana kielenä Suoritustapa: Tentti. 1. Talve: Suomen kansankulttuuri Virtanen: Suomalainen kansanperinne Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KUVATAIDE JA ARKKITEHTUURI (ent. SUO.129 Kuvataide ja arkkitehtuuri 1 ov) Visual Arts and Architecture Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM vsk kevät von Bonsdorff et al.: Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KÄÄNNÖSTEORIA (ent. SUO.145 Käännösteoria 2 ov) Translation Theory Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Perehdyttää kääntämisen perusaspekteihin. Sisältö: Luentoja kääntämisen teoriasta ja perusaspekteista, teksti- ja käännöstyypeistä, kääntämistekniikan perusteista, käännöspro sessin eri vaiheiden toteuttamisesta sekä kään täjältä edellytettävistä ominaisuuksista. Opetus: Luennot 24 tuntia. 1. Bassnett: Teoksesta toiseen Ingo: Konsten att översätta Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Vaihtoehtoinen kurssien Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri kanssa. KIRJALLISUUTTA JA/TAI KURSSEJA TUTKIELMAN JA FENNISTIIKAN ALALTA (ent. SUO.121 Kirjallisuutta ja/tai kursseja fennistiikan ja tutkielman alalta 6 ov) Literature and/or Courses Relating to the Thesis Subject and Fennistics Laajuus: 12 op / 8 ov Koodi: SUOM2020 SUOM vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehtyä kielitieteen ja fennistiikan eri osa-alueisiin, erityisesti niihin, joista on hyötyä kandidaatintutkielman tekemisessä. Sisältö: Suoritetaan 4 kirjallisuuspakettia, jokaisesta osiosta saa. Opetus: Itseopiskelu. Suoritustapa: Kirjallinen tentti, osiot voidaan tenttiä erikseen. Sopimuksen mukaan kirjapaketit voi suorittaa myös esseinä. Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Esa Lehtinen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla aineopinnoilla. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN (ent. SUO.223 Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen 2 ov) Academic Writing Koodi: SUOM vsk kevät

7 101 Tavoite: Kurssi perehdyttää yleisiin tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja tutkimusprosessiin, kuten lähdeluettelon laatimiseen, lainausten merkitsemiseen, tieteellisen tekstin rakenteeseen ym. tieteellisen tekstin laadintaan liittyviin ohjeisiin. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, harjoitustöiden tekeminen ja portfolio. 1. Kinnunen & Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen s , Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita s Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola pääaine KANDIDAATIN TUTKIELMA (ent. SUO.120 Proseminaari tai kandidaatintutkielma 4 ov) B.A. Thesis Laajuus: 10 op / 5 ov Koodi: SUOM vsk syksy Edeltävät opinnot: Perusopinnot, Tieteellinen kirjoittaminen sekä osallistuminen kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhaku ja informaationlukutaito II), todistus koulutuksen suorittamisesta esitettävä kurssin aikana. Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopin not) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Opettajan ohjeen mukaan. Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen ja lehtori Johanna Ketola pääaine Lisätiedot: Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 10). Mikäli opiskelija on kirjoittanut proseminaarin, on opiskelijan otettava yhteyttä oppiaineen nykyiseen vastuuhenkilöön selvittääkseen proseminaarin mahdollisen täydentämisen kandidaatin tutkiel mak si. KYPSYYSNÄYTE B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY2003 Katso s. 10 MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT KÄÄNNÖSSEMINAARI / SEMINAARI (ent. SUO.309 Seminaari 4 ov) Translation Seminar / Seminar Laajuus: 10 op / 4 ov Koodi: SUOM3001 Maisteriopintojen 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tieteellinen kirjoittaminen, Kielitieteen teoriat ja metodit. Tavoite: Kehittää edelleen tutkimuksentekotaitoja. Oppia tekemään itsenäistä tieteellistä työtä ja argumentoimaan tieteellisesti. Tutustua oman tutkielman alan kirjallisuuteen. Sisältö: Seminaariesitelmän laatiminen ja osallistuminen muiden töiden käsittelyyn. Opetus: Seminaari-istunnot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, oman esitelmän laatiminen. Seminaariesitelmään liittyvää lähdekirjallisuutta. Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen

8 102 Nykysuomi vieraana kielenä KIRJALLISUUDEN HISTORIA (ent. KIR.148 Kirjallisuuden historia 3 ov, osittain) The History of Literature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3005 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kirjallisuuden historiaan ja kirjallisuushistorian tutkimukseen. Sisältö: Tentittävä kokonaisuus. Suoritustapa: Tentti. 1. Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia Nevala (toim.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja s , , , , ja Vastuuopettaja: Tuntiopettaja Anna-Maija Koskimies KIELITIETEEN TEORIAT JA METODIT Linguistic Theories and Methods Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3006 Maisteriopintojen 2. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kielitieteellisiin teorioihin sekä niiden käyttöön tutkimusmetodina. Kurssilla annetaan valmiudet kielitieteelliseen tutkielmatyöskentelyyn. Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja väitöskirjojen analysoinnista, jossa sovelletaan annettua kirjallisuutta. Opetus: Luennot 10 tuntia ja verkkoharjoitukset 10 tuntia. Suoritustapa: Tentti, aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. 1. Sajavaara & Piirainen-Marsh (toim.): Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen s Eskola & Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SOSIOLINGVISTIIKKA (ent. SUO.332 Sosiolingvistiikka 2 ov) Sociolinguistics Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM3004 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Tutustuttaa sosiolingvistiikan eri osaalueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelua). Opetus: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelu). 1. Laitinen (toim.): Isosuinen nainen. Tut kielmia naisesta ja kielestä Heikkinen, Mantila & Varis (toim.): Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista Chambers, J. K.: Sociolinguistic Theory Stålhammar: Metaforernas mönster. I fackspråk och allmänspråk Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen FENNISTIIKAN SYVENTÄMISJAKSO (ent. SUO.312 Fennistiikan syventämisjakso 10 ov) Advanced Course in Fennistics Laajuus: 15 op / 10 ov Koodi: SUOM Maisteriopintojen 1. vsk syksy kevät Tavoite: Tutustuttaa fennistiikan alla mainittujen eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat fennistiikan eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Jakso voidaan suorittaa kurssikirjallisuuden tenttinä. Johdantoluennot (12 t) tukevat kielihistoriallisen aineksen omaksumista. Opetus: Johdantoluennot 12 tuntia.

9 103 Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Lisätiedot: Johdantoluentojen tentin yhteydessä suoritetaan Kielihistoria. Kielihistoria on pakollinen, sen lisäksi valitaan 4 seuraavista aloista (kukin ). Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla syventävillä opinnoilla. KYPSYYSNÄYTE M.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY3003 Katso s. 13 TUTKIELMA JA TUTKIELMA- SEMINAARI (ent. SUO.398 Tutkielma ja tutkielmaseminaari 20 ov) M.A. Thesis and Thesis Seminar Laajuus: Alku- ja väliraportti 10 op / 5 ov, pro gradu -tutkielma 30 op / 15 ov Koodi: SUOM3099 ja SUOM3100 Maisteriopintojen 2. vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma, Seminaari Tavoite: Tavoitteena on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia eli kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tutkielma perustuu tieteelliseen ongelmanasetteluun. Sisältö: Laatia tieteellinen tutkielma nykysuomesta ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Opetus: Seminaari-istunnot tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, alku- ja väliraportin laatiminen, opponenttina toimiminen sekä tutkielma n sivua. Sovitaan erikseen tutkielman ohjaajan kanssa. Arviointi: Katso s. 12 Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen Lisätiedot: Tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 13).

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä Pääaine nykysuomi vieraana kielenä Suomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä 92 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus laajana sivuaineena järjestetään opiskelijoille, joiden pääaine on nykysuomi ja jotka suuntautuvat äidinkielen opetukseen.

Suomen kirjallisuus laajana sivuaineena järjestetään opiskelijoille, joiden pääaine on nykysuomi ja jotka suuntautuvat äidinkielen opetukseen. Nykysuomen opinnot Nykysuomi pääaineena Suomen opinnot äidinkielenä keskittyvät nykysuomen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen suomen ammattikielten erikoispiirteisiin.

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Nykysuomen opinnot 2011 2012 1

Nykysuomen opinnot 2011 2012 1 Nykysuomen opinnot 2011 2012 1 Nykysuomen opinnot Nykysuomi pääaineena Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Nykysuomen opinnot 2009 2010 1

Nykysuomen opinnot 2009 2010 1 Nykysuomen opinnot 2009 2010 1 Nykysuomen opinnot Nykysuomi pääaineena Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Nykysuomen opinnot. Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA NYKYSUOMI SIVUAINEENA

Nykysuomen opinnot. Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA NYKYSUOMI SIVUAINEENA Nykysuomen opinnot 61 Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

Nykysuomen opin not. Nykysuomen opinnot. Nykysuomen suppea sivuaine koostuu perusopinnoista NYKYSUOMI PÄÄAINEENA

Nykysuomen opin not. Nykysuomen opinnot. Nykysuomen suppea sivuaine koostuu perusopinnoista NYKYSUOMI PÄÄAINEENA 61 Nykysuomen opin not NYKYSUOMI PÄÄAINEENA Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Eri tyisenä painopistealueena on perehtyminen suomen ammattikielten

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus Suomen kirjallisuuden aineopinnot (35 opintopistettä) järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitoksen ja Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede Yleisen kirjallisuustieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan kirjallisuuden, sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 40 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat.

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat. SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS 2010 2011 SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 33 Karjalan kieli ja kulttuuri 38 Suomi toisena/vieraana kielenä 42 Kirjallisuus

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset 2011-2012 Tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (Skk0100), aineopinnot (Skk0200) ja syventävät opinnot (Skk0300) muodostuvat pienemmistä

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI Osoite: PL 1000, FI-90014 Oulun yliopisto Puhelin: 0294 483423 (oppiaineen pääedustaja Heli Heinonen-Aho) ja 0294 483400 (opintoasiainsihteeri Helena Karjalainen)

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot 2011 2012 1

Venäjän kielen opinnot 2011 2012 1 Venäjän kielen opinnot 2011 2012 1 Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot muodostavat johdatuksen venäjän kieleen ja Venäjän kulttuurin tutkimukseen. Osa opintojaksoista soveltuu osaopinnoiksi eri

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Historia lv

Historia lv Historia lv. 2015 2016 MUISTA AINA TARKASTAA AIKATAULUT LUKARISTA/WEBOODISTA! TÄTÄ AIKATAULUA EI PÄIVITETÄ LUKUVUODEN AIKANA. Aloitusopinnot 5111109 Hops (1 op) 7.9. 13.10.2015 Ma 7.9., 10 12 M103 Ti 8.9.,

Lisätiedot