Nykysuomi vieraana kielenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykysuomi vieraana kielenä"

Transkriptio

1 95 Nykysuomi vieraana kielenä PÄÄAINE NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suun niteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opin noissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden tuntomerkkejä. Opinnoissa voi erikoistua Suomen historiaan ja kulttuuriin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat perusopinnoista (25 opintopistettä) sekä aineopinnoista (46 opintopistettä), joihin sisältyy 10 opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma. Filosofian maisterin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat syventävistä opinnoista (80 opintopistettä). Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 40 op. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy pääaineopintojen lisäksi yhden sivuaineen perusopinnot (25 op). Opiskelija voi valita sivuaineensa myös yliopiston muista tiedekunnista tai muiden yliopistojen oppiaineista. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi vieraat kielet (25/60 op), Kulttuurienvälinen viestintä (25 op) tai kauppatieteelliset sivuainekokonaisuudet, joita järjestetään myös englanninkielisinä. PERUSOPINNOT 25 op SUOM1031 Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1032 Suomen kielen lauseoppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1033 Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, SUOM1034 Suullinen kielitaito I, 2 op SUOM1035 Suullinen kielitaito II, 2 op SUOM1036 Kirjallinen kielitaito I, SUOM1037 Kirjallinen kielitaito II, SUOM2075 Arkielämän historiaa, SUOM2074 Vähemmistöt Suomessa, AINEOPINNOT 45 op Kirjallisuus ja kulttuuri SUOM1005 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen, 5 op SUOM2070 Suomen historia ja kulttuuri: johdantokurssi, 5 op SUOM2073 Perheen, naisen ja lapsen historiaa, SUOM2072 Elokuva ja populaarikulttuuri, Toinen seuraavista kokonaisuuksista 5 op: Suomen historia ja kulttuuri: SUOM2042 Kansankulttuuri ja -perinne, SUOM2071 Kuvataide ja arkkitehtuuri, 2 op Kääntäminen: SUOM2012 Käännösteoria, 5 op Kirjallisuutta ja/tai kursseja tutkielman ja fennistiikan alalta 12 op: SUOM2020 Kielihistoria, SUOM2021 Kielioppi, SUOM2022 Kielen variaatio, SUOM2023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM2024 Kääntäminen, SUOM2025 Nimistön tutkimus, SUOM2026 Muu tentin vastaanottajan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM2028 Keskustelunanalyysi, SUOM2029 Tekstintutkimus, SUOM2030 Merkitys ja konteksti, SUOM2031 Äidinkielen opetus,

2 96 Nykysuomi vieraana kielenä Tutkielmatyöskentely ja kandidaatintutkielma SUOM2006 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op SUOM2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia aineopintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan aineopinnot. MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op Seminaari SUOM3001 Käännösseminaari / Seminaari, 10 op SUOM3005 Kirjallisuuden historia, 5 op Syventävä kielitiede SUOM3006 Kielitieteen teoriat ja metodit, 5 op SUOM3004 Sosiolingvistiikka, 5 op Fennistiikan syventämisjakso SUOM3020 Kielihistoria, Seuraavista 12 op: SUOM3021 Kielioppi, SUOM3022 Kielen variaatiot, SUOM3023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM3024 Käännöstutkimus, SUOM3025 Sanaston- ja nimistöntutkimus (termistöoppi), SUOM3026 Vanha kirjasuomi, SUOM3027 Suomalainen kansanrunous, SUOM3028 Suomi vieraana kielenä/suomea ulkomailla, SUOM3029 Fennistiikan yleisesityksiä, SUOM3030 Numerustutkimus, SUOM3031 Muu tutkijan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM3032 Kontrastiivinen kielioppi, SUOM3033 Leksikografia, SUOM3034 Tekstintutkimus, SUOM3035 Keskustelunanalyysi, SUOM3036 Merkitys ja konteksti, Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op SUOM3099 Alku- ja väliraportti, 10 op SUOM3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia syventävien opintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan syventävät opinnot. Opintojaksokuvaukset Pakollisuus: P = Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV = Vapaavalintainen opintojakso PERUSOPINNOT SUOMEN KIELEN ÄÄNNE- JA MUOTO- OPPI ULKOMAISILLE OPISKELIJOILLE Finnish Phonology and Morfology for Foreigners Koodi: SUOM1031 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan suomen kielen äänne- ja muoto-opin teoreettista ja käytännöllistä hallintaa. Sisältö: Luentoja suomen kielen äännerakenteesta, taivutuksesta ja sananmuodostuksesta ja niihin liittyviä harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. Lieko: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonolo giaa ulkomaalaisille (osittain) 2. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) SUOMEN KIELEN LAUSEOPPI ULKOMAI- SILLE OPISKELIJOILLE Finnish Syntax for Foreigners Koodi: SUOM1032

3 97 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää, analysoida ja muodostaa suomen kielen hankaliakin lauserakenteista. Sisältö: Luentoja suomen kielen syntaksin erityispiirteistä ulkomaisen oppijan näkökulmasta. Harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) 2. Opettajan ohjeiden mukaan. LUETUNYMMÄRTÄMINEN JA TEKSTIANALYYSI Reading Comprehension and Text Analysis Koodi: SUOM1033 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää ja analysoida erityyppisiä, vaikeitakin, tekstejä. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Kurssilla luetaan ja analysoidaan erityyppisiä autenttisia opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. SUULLINEN KIELITAITO I Oral Skills I Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1034 Tavoite: Kehittää opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista suullisista kielenkäyttötilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa erilaisiin keskusteluihin osallistumista ja esitelmän pitämistä. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. SUULLINEN KIELITAITO II Oral Skills II Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1035 Tavoite: Parantaa edelleen opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista epävirallisista ja virallisista kielenkäyttö tilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa opastusta ja kokouksiin sekä neuvotteluihin osallistumista. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO I Written Skills I Koodi: SUOM1036 Tavoite: Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija voi selviytyä melko itsenäisesti ja luontevasti esimerkiksi opiskeluun liittyvien kirjallisten töiden laatimisesta. Sisältö: Kurssilla käsitellään suomen kielen oikeinkirjoituksen ja kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, tutustutaan eri tekstilajeihin ja harjoitellaan erilaisten kirjallisten tekstien

4 98 Nykysuomi vieraana kielenä laatimista ja muokkaamista. Suppeahko harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Suppeahko harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO II Written Skills II Koodi: SUOM1037 Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä laatia ja analysoida eri alojen kirjallisia tekstejä. Perehdyttää tieteellisen tekstin kirjoittamisen perusteisiin. Sisältö: Kurssilla analysoidaan, laaditaan ja muokataan eri alojen kirjallisia tekstejä. Kirjoitetaan harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. ARKIELÄMÄN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.133 Arkielämän historiaa 2 ov) History of Everyday Life Koodi: SUOM vsk 1. Heikkinen: Kirveskansan elämää. Ihmiskohtaloita Kuhmon erämaissa 1800-luvun alussa Sarantola-Weiss: Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin ja 1970-lukujen vaihteessa VÄHEMMISTÖT SUOMESSA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.135 Vähemmistöt Suomessa 1 ov) Minorities in Finland Koodi: SUOM vsk 1. Lönnqvist: Suomenruotsalaiset. Kansatieteellinen tutkielma kieliryhmästä Lehtola: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide Kopsa-Schön: Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa AINEOPINNOT JOHDATUS SUOMALAISEEN NYKYKIRJALLISUUTEEN (ent. SUO.117 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen 3 ov) Introduction to Finnish Modern Litterature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan suomalaisen nykykirjallisuuden suuntauksiin, kirjallisuuden edustajiin ja teosten tyylipiirteisiin. Sisältö: Luentoja ja kaunokirjallisuuden analyysiharjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti.

5 99 1. Lassila (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin s Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita Kaunokirjallisuutta viisi teosta (vähintään 800 sivua) suosituslistalta. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI: JOHDANTOKURSSI (ent. SUO.127 Suomen historia ja kulttuuri 3 ov) Introduction to the History and Culture of Finland Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk Tavoite: Antaa opiskelijoille yleiskuva suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin historiasta. Sisältö: Luennot ja kirjallisuuden lukeminen. Opetus: Luennot: Suomen esihistoria ja keskiaika 8 tuntia, Perheen, naisen ja lapsen historiaa 8 tuntia. 1. Meinander: Suomen historia linjat, rakenteet, käännekohdat Löytönen & Kolbe (toim.): Suomi. Maa, kansa, kulttuurit PERHEEN, NAISEN JA LAPSEN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.134 Perheen, naisen ja lapsen historiaa 2 ov) History of Woman, Child and Family Koodi: SUOM vsk 1. Häggman: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa Markkola: Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle Ollila: Suomen kotien päivä valkenee. Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen ELOKUVA JA POPULAARIKULTTUURI (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.131 Elokuva 1 ov) Film and Popular Culture Koodi: SUOM vsk 1. Honka-Hallila ym.: Markan tähden. Yli sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa Salmi & Kallioniemi (toim.): Pohjan täh teet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta KANSANKULTTUURI JA -PERINNE (ent. SUO.132 Kansankulttuuri ja -perinne 2 ov) Peasant Culture and Folklore Koodi: SUOM vsk kevät

6 100 Nykysuomi vieraana kielenä Suoritustapa: Tentti. 1. Talve: Suomen kansankulttuuri Virtanen: Suomalainen kansanperinne Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KUVATAIDE JA ARKKITEHTUURI (ent. SUO.129 Kuvataide ja arkkitehtuuri 1 ov) Visual Arts and Architecture Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM vsk kevät von Bonsdorff et al.: Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KÄÄNNÖSTEORIA (ent. SUO.145 Käännösteoria 2 ov) Translation Theory Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Perehdyttää kääntämisen perusaspekteihin. Sisältö: Luentoja kääntämisen teoriasta ja perusaspekteista, teksti- ja käännöstyypeistä, kääntämistekniikan perusteista, käännöspro sessin eri vaiheiden toteuttamisesta sekä kään täjältä edellytettävistä ominaisuuksista. Opetus: Luennot 24 tuntia. 1. Bassnett: Teoksesta toiseen Ingo: Konsten att översätta Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Vaihtoehtoinen kurssien Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri kanssa. KIRJALLISUUTTA JA/TAI KURSSEJA TUTKIELMAN JA FENNISTIIKAN ALALTA (ent. SUO.121 Kirjallisuutta ja/tai kursseja fennistiikan ja tutkielman alalta 6 ov) Literature and/or Courses Relating to the Thesis Subject and Fennistics Laajuus: 12 op / 8 ov Koodi: SUOM2020 SUOM vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehtyä kielitieteen ja fennistiikan eri osa-alueisiin, erityisesti niihin, joista on hyötyä kandidaatintutkielman tekemisessä. Sisältö: Suoritetaan 4 kirjallisuuspakettia, jokaisesta osiosta saa. Opetus: Itseopiskelu. Suoritustapa: Kirjallinen tentti, osiot voidaan tenttiä erikseen. Sopimuksen mukaan kirjapaketit voi suorittaa myös esseinä. Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Esa Lehtinen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla aineopinnoilla. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN (ent. SUO.223 Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen 2 ov) Academic Writing Koodi: SUOM vsk kevät

7 101 Tavoite: Kurssi perehdyttää yleisiin tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja tutkimusprosessiin, kuten lähdeluettelon laatimiseen, lainausten merkitsemiseen, tieteellisen tekstin rakenteeseen ym. tieteellisen tekstin laadintaan liittyviin ohjeisiin. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, harjoitustöiden tekeminen ja portfolio. 1. Kinnunen & Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen s , Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita s Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola pääaine KANDIDAATIN TUTKIELMA (ent. SUO.120 Proseminaari tai kandidaatintutkielma 4 ov) B.A. Thesis Laajuus: 10 op / 5 ov Koodi: SUOM vsk syksy Edeltävät opinnot: Perusopinnot, Tieteellinen kirjoittaminen sekä osallistuminen kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhaku ja informaationlukutaito II), todistus koulutuksen suorittamisesta esitettävä kurssin aikana. Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopin not) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Opettajan ohjeen mukaan. Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen ja lehtori Johanna Ketola pääaine Lisätiedot: Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 10). Mikäli opiskelija on kirjoittanut proseminaarin, on opiskelijan otettava yhteyttä oppiaineen nykyiseen vastuuhenkilöön selvittääkseen proseminaarin mahdollisen täydentämisen kandidaatin tutkiel mak si. KYPSYYSNÄYTE B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY2003 Katso s. 10 MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT KÄÄNNÖSSEMINAARI / SEMINAARI (ent. SUO.309 Seminaari 4 ov) Translation Seminar / Seminar Laajuus: 10 op / 4 ov Koodi: SUOM3001 Maisteriopintojen 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tieteellinen kirjoittaminen, Kielitieteen teoriat ja metodit. Tavoite: Kehittää edelleen tutkimuksentekotaitoja. Oppia tekemään itsenäistä tieteellistä työtä ja argumentoimaan tieteellisesti. Tutustua oman tutkielman alan kirjallisuuteen. Sisältö: Seminaariesitelmän laatiminen ja osallistuminen muiden töiden käsittelyyn. Opetus: Seminaari-istunnot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, oman esitelmän laatiminen. Seminaariesitelmään liittyvää lähdekirjallisuutta. Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen

8 102 Nykysuomi vieraana kielenä KIRJALLISUUDEN HISTORIA (ent. KIR.148 Kirjallisuuden historia 3 ov, osittain) The History of Literature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3005 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kirjallisuuden historiaan ja kirjallisuushistorian tutkimukseen. Sisältö: Tentittävä kokonaisuus. Suoritustapa: Tentti. 1. Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia Nevala (toim.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja s , , , , ja Vastuuopettaja: Tuntiopettaja Anna-Maija Koskimies KIELITIETEEN TEORIAT JA METODIT Linguistic Theories and Methods Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3006 Maisteriopintojen 2. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kielitieteellisiin teorioihin sekä niiden käyttöön tutkimusmetodina. Kurssilla annetaan valmiudet kielitieteelliseen tutkielmatyöskentelyyn. Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja väitöskirjojen analysoinnista, jossa sovelletaan annettua kirjallisuutta. Opetus: Luennot 10 tuntia ja verkkoharjoitukset 10 tuntia. Suoritustapa: Tentti, aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. 1. Sajavaara & Piirainen-Marsh (toim.): Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen s Eskola & Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SOSIOLINGVISTIIKKA (ent. SUO.332 Sosiolingvistiikka 2 ov) Sociolinguistics Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM3004 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Tutustuttaa sosiolingvistiikan eri osaalueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelua). Opetus: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelu). 1. Laitinen (toim.): Isosuinen nainen. Tut kielmia naisesta ja kielestä Heikkinen, Mantila & Varis (toim.): Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista Chambers, J. K.: Sociolinguistic Theory Stålhammar: Metaforernas mönster. I fackspråk och allmänspråk Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen FENNISTIIKAN SYVENTÄMISJAKSO (ent. SUO.312 Fennistiikan syventämisjakso 10 ov) Advanced Course in Fennistics Laajuus: 15 op / 10 ov Koodi: SUOM Maisteriopintojen 1. vsk syksy kevät Tavoite: Tutustuttaa fennistiikan alla mainittujen eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat fennistiikan eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Jakso voidaan suorittaa kurssikirjallisuuden tenttinä. Johdantoluennot (12 t) tukevat kielihistoriallisen aineksen omaksumista. Opetus: Johdantoluennot 12 tuntia.

9 103 Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Lisätiedot: Johdantoluentojen tentin yhteydessä suoritetaan Kielihistoria. Kielihistoria on pakollinen, sen lisäksi valitaan 4 seuraavista aloista (kukin ). Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla syventävillä opinnoilla. KYPSYYSNÄYTE M.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY3003 Katso s. 13 TUTKIELMA JA TUTKIELMA- SEMINAARI (ent. SUO.398 Tutkielma ja tutkielmaseminaari 20 ov) M.A. Thesis and Thesis Seminar Laajuus: Alku- ja väliraportti 10 op / 5 ov, pro gradu -tutkielma 30 op / 15 ov Koodi: SUOM3099 ja SUOM3100 Maisteriopintojen 2. vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma, Seminaari Tavoite: Tavoitteena on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia eli kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tutkielma perustuu tieteelliseen ongelmanasetteluun. Sisältö: Laatia tieteellinen tutkielma nykysuomesta ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Opetus: Seminaari-istunnot tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, alku- ja väliraportin laatiminen, opponenttina toimiminen sekä tutkielma n sivua. Sovitaan erikseen tutkielman ohjaajan kanssa. Arviointi: Katso s. 12 Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen Lisätiedot: Tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 13).

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1

Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä 2011 2012 1 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä Pääaine nykysuomi vieraana kielenä Suomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä 92 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Nykysuomen opinnot 2011 2012 1

Nykysuomen opinnot 2011 2012 1 Nykysuomen opinnot 2011 2012 1 Nykysuomen opinnot Nykysuomi pääaineena Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus laajana sivuaineena järjestetään opiskelijoille, joiden pääaine on nykysuomi ja jotka suuntautuvat äidinkielen opetukseen.

Suomen kirjallisuus laajana sivuaineena järjestetään opiskelijoille, joiden pääaine on nykysuomi ja jotka suuntautuvat äidinkielen opetukseen. Nykysuomen opinnot Nykysuomi pääaineena Suomen opinnot äidinkielenä keskittyvät nykysuomen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen suomen ammattikielten erikoispiirteisiin.

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Nykysuomen opinnot 2009 2010 1

Nykysuomen opinnot 2009 2010 1 Nykysuomen opinnot 2009 2010 1 Nykysuomen opinnot Nykysuomi pääaineena Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Nykysuomen opinnot. Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA NYKYSUOMI SIVUAINEENA

Nykysuomen opinnot. Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA NYKYSUOMI SIVUAINEENA Nykysuomen opinnot 61 Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus Suomen kirjallisuuden aineopinnot (35 opintopistettä) järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitoksen ja Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede Yleisen kirjallisuustieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan kirjallisuuden, sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 40 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat.

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat. SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS 2010 2011 SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 33 Karjalan kieli ja kulttuuri 38 Suomi toisena/vieraana kielenä 42 Kirjallisuus

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot 2011 2012 1

Venäjän kielen opinnot 2011 2012 1 Venäjän kielen opinnot 2011 2012 1 Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot muodostavat johdatuksen venäjän kieleen ja Venäjän kulttuurin tutkimukseen. Osa opintojaksoista soveltuu osaopinnoiksi eri

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1

Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot 2011 2012 1 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja media-alan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI Osoite: PL 1000, FI-90014 Oulun yliopisto Puhelin: 0294 483423 (oppiaineen pääedustaja Heli Heinonen-Aho) ja 0294 483400 (opintoasiainsihteeri Helena Karjalainen)

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Englannin kielen opinnot 2010 2011 1

Englannin kielen opinnot 2010 2011 1 Englannin kielen opinnot 2010 2011 1 Englannin kielen opinnot Englannin kielen pääaineopinnot koostuvat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa kahdesta kokonaisuudesta: perusopinnot 25 op, aineopinnot

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 41 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) 553 3430 satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) 553 1011 (vaihde)

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia)

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) Historian oppiaineryhmä sisältää Suomen historian ja yleisen historian. Historian opinnot kouluttavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti tieteessä

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 175 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS 2009 2010 SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 31 Karjalan kieli ja kulttuuri 33 Suomi toisena/vieraana kielenä 37 Kirjallisuus

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (lyhennelty, epävirallinen suomennos)

Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (lyhennelty, epävirallinen suomennos) Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (lyhennelty, epävirallinen suomennos) Alkuperäiset tutkintovaatimukset on hyväksytty yliopiston senaatin istunnossa 12.6.2008 ja julkaistu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 2009 2010 1 Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

6.5.2 Kognitiotieteen koulutus

6.5.2 Kognitiotieteen koulutus 6.5.2 Kognitiotieteen koulutus www.helsinki.fi/kognitiotiede/opiskelu/index.htm Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala joka tutkii organismien ja artefaktien älykkään käyttäytymisen taustamekanismeja,

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot muodostavat johdatuksen venäjän kieleen ja Venäjän kulttuurin tutkimukseen. Osa opintojaksoista soveltuu osaopinnoiksi eri pääaineiden opiskelijoille etenkin

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Teknisen viestinnän koulutusohjelma

Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelma 2010 2011 1 Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyy humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot