Nykysuomi vieraana kielenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykysuomi vieraana kielenä"

Transkriptio

1 95 Nykysuomi vieraana kielenä PÄÄAINE NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suun niteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opin noissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden tuntomerkkejä. Opinnoissa voi erikoistua Suomen historiaan ja kulttuuriin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat perusopinnoista (25 opintopistettä) sekä aineopinnoista (46 opintopistettä), joihin sisältyy 10 opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma. Filosofian maisterin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat syventävistä opinnoista (80 opintopistettä). Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 40 op. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy pääaineopintojen lisäksi yhden sivuaineen perusopinnot (25 op). Opiskelija voi valita sivuaineensa myös yliopiston muista tiedekunnista tai muiden yliopistojen oppiaineista. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi vieraat kielet (25/60 op), Kulttuurienvälinen viestintä (25 op) tai kauppatieteelliset sivuainekokonaisuudet, joita järjestetään myös englanninkielisinä. PERUSOPINNOT 25 op SUOM1031 Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1032 Suomen kielen lauseoppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1033 Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, SUOM1034 Suullinen kielitaito I, 2 op SUOM1035 Suullinen kielitaito II, 2 op SUOM1036 Kirjallinen kielitaito I, SUOM1037 Kirjallinen kielitaito II, SUOM2075 Arkielämän historiaa, SUOM2074 Vähemmistöt Suomessa, AINEOPINNOT 45 op Kirjallisuus ja kulttuuri SUOM1005 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen, 5 op SUOM2070 Suomen historia ja kulttuuri: johdantokurssi, 5 op SUOM2073 Perheen, naisen ja lapsen historiaa, SUOM2072 Elokuva ja populaarikulttuuri, Toinen seuraavista kokonaisuuksista 5 op: Suomen historia ja kulttuuri: SUOM2042 Kansankulttuuri ja -perinne, SUOM2071 Kuvataide ja arkkitehtuuri, 2 op Kääntäminen: SUOM2012 Käännösteoria, 5 op Kirjallisuutta ja/tai kursseja tutkielman ja fennistiikan alalta 12 op: SUOM2020 Kielihistoria, SUOM2021 Kielioppi, SUOM2022 Kielen variaatio, SUOM2023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM2024 Kääntäminen, SUOM2025 Nimistön tutkimus, SUOM2026 Muu tentin vastaanottajan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM2028 Keskustelunanalyysi, SUOM2029 Tekstintutkimus, SUOM2030 Merkitys ja konteksti, SUOM2031 Äidinkielen opetus,

2 96 Nykysuomi vieraana kielenä Tutkielmatyöskentely ja kandidaatintutkielma SUOM2006 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op SUOM2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia aineopintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan aineopinnot. MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op Seminaari SUOM3001 Käännösseminaari / Seminaari, 10 op SUOM3005 Kirjallisuuden historia, 5 op Syventävä kielitiede SUOM3006 Kielitieteen teoriat ja metodit, 5 op SUOM3004 Sosiolingvistiikka, 5 op Fennistiikan syventämisjakso SUOM3020 Kielihistoria, Seuraavista 12 op: SUOM3021 Kielioppi, SUOM3022 Kielen variaatiot, SUOM3023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM3024 Käännöstutkimus, SUOM3025 Sanaston- ja nimistöntutkimus (termistöoppi), SUOM3026 Vanha kirjasuomi, SUOM3027 Suomalainen kansanrunous, SUOM3028 Suomi vieraana kielenä/suomea ulkomailla, SUOM3029 Fennistiikan yleisesityksiä, SUOM3030 Numerustutkimus, SUOM3031 Muu tutkijan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM3032 Kontrastiivinen kielioppi, SUOM3033 Leksikografia, SUOM3034 Tekstintutkimus, SUOM3035 Keskustelunanalyysi, SUOM3036 Merkitys ja konteksti, Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op SUOM3099 Alku- ja väliraportti, 10 op SUOM3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia syventävien opintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan syventävät opinnot. Opintojaksokuvaukset Pakollisuus: P = Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV = Vapaavalintainen opintojakso PERUSOPINNOT SUOMEN KIELEN ÄÄNNE- JA MUOTO- OPPI ULKOMAISILLE OPISKELIJOILLE Finnish Phonology and Morfology for Foreigners Koodi: SUOM1031 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan suomen kielen äänne- ja muoto-opin teoreettista ja käytännöllistä hallintaa. Sisältö: Luentoja suomen kielen äännerakenteesta, taivutuksesta ja sananmuodostuksesta ja niihin liittyviä harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. Lieko: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonolo giaa ulkomaalaisille (osittain) 2. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) SUOMEN KIELEN LAUSEOPPI ULKOMAI- SILLE OPISKELIJOILLE Finnish Syntax for Foreigners Koodi: SUOM1032

3 97 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää, analysoida ja muodostaa suomen kielen hankaliakin lauserakenteista. Sisältö: Luentoja suomen kielen syntaksin erityispiirteistä ulkomaisen oppijan näkökulmasta. Harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) 2. Opettajan ohjeiden mukaan. LUETUNYMMÄRTÄMINEN JA TEKSTIANALYYSI Reading Comprehension and Text Analysis Koodi: SUOM1033 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää ja analysoida erityyppisiä, vaikeitakin, tekstejä. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Kurssilla luetaan ja analysoidaan erityyppisiä autenttisia opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. SUULLINEN KIELITAITO I Oral Skills I Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1034 Tavoite: Kehittää opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista suullisista kielenkäyttötilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa erilaisiin keskusteluihin osallistumista ja esitelmän pitämistä. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. SUULLINEN KIELITAITO II Oral Skills II Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1035 Tavoite: Parantaa edelleen opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista epävirallisista ja virallisista kielenkäyttö tilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa opastusta ja kokouksiin sekä neuvotteluihin osallistumista. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO I Written Skills I Koodi: SUOM1036 Tavoite: Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija voi selviytyä melko itsenäisesti ja luontevasti esimerkiksi opiskeluun liittyvien kirjallisten töiden laatimisesta. Sisältö: Kurssilla käsitellään suomen kielen oikeinkirjoituksen ja kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, tutustutaan eri tekstilajeihin ja harjoitellaan erilaisten kirjallisten tekstien

4 98 Nykysuomi vieraana kielenä laatimista ja muokkaamista. Suppeahko harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Suppeahko harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO II Written Skills II Koodi: SUOM1037 Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä laatia ja analysoida eri alojen kirjallisia tekstejä. Perehdyttää tieteellisen tekstin kirjoittamisen perusteisiin. Sisältö: Kurssilla analysoidaan, laaditaan ja muokataan eri alojen kirjallisia tekstejä. Kirjoitetaan harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. ARKIELÄMÄN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.133 Arkielämän historiaa 2 ov) History of Everyday Life Koodi: SUOM vsk 1. Heikkinen: Kirveskansan elämää. Ihmiskohtaloita Kuhmon erämaissa 1800-luvun alussa Sarantola-Weiss: Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin ja 1970-lukujen vaihteessa VÄHEMMISTÖT SUOMESSA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.135 Vähemmistöt Suomessa 1 ov) Minorities in Finland Koodi: SUOM vsk 1. Lönnqvist: Suomenruotsalaiset. Kansatieteellinen tutkielma kieliryhmästä Lehtola: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide Kopsa-Schön: Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa AINEOPINNOT JOHDATUS SUOMALAISEEN NYKYKIRJALLISUUTEEN (ent. SUO.117 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen 3 ov) Introduction to Finnish Modern Litterature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan suomalaisen nykykirjallisuuden suuntauksiin, kirjallisuuden edustajiin ja teosten tyylipiirteisiin. Sisältö: Luentoja ja kaunokirjallisuuden analyysiharjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti.

5 99 1. Lassila (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin s Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita Kaunokirjallisuutta viisi teosta (vähintään 800 sivua) suosituslistalta. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI: JOHDANTOKURSSI (ent. SUO.127 Suomen historia ja kulttuuri 3 ov) Introduction to the History and Culture of Finland Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk Tavoite: Antaa opiskelijoille yleiskuva suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin historiasta. Sisältö: Luennot ja kirjallisuuden lukeminen. Opetus: Luennot: Suomen esihistoria ja keskiaika 8 tuntia, Perheen, naisen ja lapsen historiaa 8 tuntia. 1. Meinander: Suomen historia linjat, rakenteet, käännekohdat Löytönen & Kolbe (toim.): Suomi. Maa, kansa, kulttuurit PERHEEN, NAISEN JA LAPSEN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.134 Perheen, naisen ja lapsen historiaa 2 ov) History of Woman, Child and Family Koodi: SUOM vsk 1. Häggman: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa Markkola: Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle Ollila: Suomen kotien päivä valkenee. Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen ELOKUVA JA POPULAARIKULTTUURI (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.131 Elokuva 1 ov) Film and Popular Culture Koodi: SUOM vsk 1. Honka-Hallila ym.: Markan tähden. Yli sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa Salmi & Kallioniemi (toim.): Pohjan täh teet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta KANSANKULTTUURI JA -PERINNE (ent. SUO.132 Kansankulttuuri ja -perinne 2 ov) Peasant Culture and Folklore Koodi: SUOM vsk kevät

6 100 Nykysuomi vieraana kielenä Suoritustapa: Tentti. 1. Talve: Suomen kansankulttuuri Virtanen: Suomalainen kansanperinne Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KUVATAIDE JA ARKKITEHTUURI (ent. SUO.129 Kuvataide ja arkkitehtuuri 1 ov) Visual Arts and Architecture Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM vsk kevät von Bonsdorff et al.: Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KÄÄNNÖSTEORIA (ent. SUO.145 Käännösteoria 2 ov) Translation Theory Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Perehdyttää kääntämisen perusaspekteihin. Sisältö: Luentoja kääntämisen teoriasta ja perusaspekteista, teksti- ja käännöstyypeistä, kääntämistekniikan perusteista, käännöspro sessin eri vaiheiden toteuttamisesta sekä kään täjältä edellytettävistä ominaisuuksista. Opetus: Luennot 24 tuntia. 1. Bassnett: Teoksesta toiseen Ingo: Konsten att översätta Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Vaihtoehtoinen kurssien Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri kanssa. KIRJALLISUUTTA JA/TAI KURSSEJA TUTKIELMAN JA FENNISTIIKAN ALALTA (ent. SUO.121 Kirjallisuutta ja/tai kursseja fennistiikan ja tutkielman alalta 6 ov) Literature and/or Courses Relating to the Thesis Subject and Fennistics Laajuus: 12 op / 8 ov Koodi: SUOM2020 SUOM vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehtyä kielitieteen ja fennistiikan eri osa-alueisiin, erityisesti niihin, joista on hyötyä kandidaatintutkielman tekemisessä. Sisältö: Suoritetaan 4 kirjallisuuspakettia, jokaisesta osiosta saa. Opetus: Itseopiskelu. Suoritustapa: Kirjallinen tentti, osiot voidaan tenttiä erikseen. Sopimuksen mukaan kirjapaketit voi suorittaa myös esseinä. Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Esa Lehtinen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla aineopinnoilla. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN (ent. SUO.223 Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen 2 ov) Academic Writing Koodi: SUOM vsk kevät

7 101 Tavoite: Kurssi perehdyttää yleisiin tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja tutkimusprosessiin, kuten lähdeluettelon laatimiseen, lainausten merkitsemiseen, tieteellisen tekstin rakenteeseen ym. tieteellisen tekstin laadintaan liittyviin ohjeisiin. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, harjoitustöiden tekeminen ja portfolio. 1. Kinnunen & Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen s , Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita s Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola pääaine KANDIDAATIN TUTKIELMA (ent. SUO.120 Proseminaari tai kandidaatintutkielma 4 ov) B.A. Thesis Laajuus: 10 op / 5 ov Koodi: SUOM vsk syksy Edeltävät opinnot: Perusopinnot, Tieteellinen kirjoittaminen sekä osallistuminen kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhaku ja informaationlukutaito II), todistus koulutuksen suorittamisesta esitettävä kurssin aikana. Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopin not) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Opettajan ohjeen mukaan. Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen ja lehtori Johanna Ketola pääaine Lisätiedot: Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 10). Mikäli opiskelija on kirjoittanut proseminaarin, on opiskelijan otettava yhteyttä oppiaineen nykyiseen vastuuhenkilöön selvittääkseen proseminaarin mahdollisen täydentämisen kandidaatin tutkiel mak si. KYPSYYSNÄYTE B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY2003 Katso s. 10 MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT KÄÄNNÖSSEMINAARI / SEMINAARI (ent. SUO.309 Seminaari 4 ov) Translation Seminar / Seminar Laajuus: 10 op / 4 ov Koodi: SUOM3001 Maisteriopintojen 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tieteellinen kirjoittaminen, Kielitieteen teoriat ja metodit. Tavoite: Kehittää edelleen tutkimuksentekotaitoja. Oppia tekemään itsenäistä tieteellistä työtä ja argumentoimaan tieteellisesti. Tutustua oman tutkielman alan kirjallisuuteen. Sisältö: Seminaariesitelmän laatiminen ja osallistuminen muiden töiden käsittelyyn. Opetus: Seminaari-istunnot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, oman esitelmän laatiminen. Seminaariesitelmään liittyvää lähdekirjallisuutta. Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen

8 102 Nykysuomi vieraana kielenä KIRJALLISUUDEN HISTORIA (ent. KIR.148 Kirjallisuuden historia 3 ov, osittain) The History of Literature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3005 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kirjallisuuden historiaan ja kirjallisuushistorian tutkimukseen. Sisältö: Tentittävä kokonaisuus. Suoritustapa: Tentti. 1. Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia Nevala (toim.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja s , , , , ja Vastuuopettaja: Tuntiopettaja Anna-Maija Koskimies KIELITIETEEN TEORIAT JA METODIT Linguistic Theories and Methods Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3006 Maisteriopintojen 2. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kielitieteellisiin teorioihin sekä niiden käyttöön tutkimusmetodina. Kurssilla annetaan valmiudet kielitieteelliseen tutkielmatyöskentelyyn. Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja väitöskirjojen analysoinnista, jossa sovelletaan annettua kirjallisuutta. Opetus: Luennot 10 tuntia ja verkkoharjoitukset 10 tuntia. Suoritustapa: Tentti, aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. 1. Sajavaara & Piirainen-Marsh (toim.): Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen s Eskola & Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SOSIOLINGVISTIIKKA (ent. SUO.332 Sosiolingvistiikka 2 ov) Sociolinguistics Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM3004 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Tutustuttaa sosiolingvistiikan eri osaalueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelua). Opetus: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelu). 1. Laitinen (toim.): Isosuinen nainen. Tut kielmia naisesta ja kielestä Heikkinen, Mantila & Varis (toim.): Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista Chambers, J. K.: Sociolinguistic Theory Stålhammar: Metaforernas mönster. I fackspråk och allmänspråk Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen FENNISTIIKAN SYVENTÄMISJAKSO (ent. SUO.312 Fennistiikan syventämisjakso 10 ov) Advanced Course in Fennistics Laajuus: 15 op / 10 ov Koodi: SUOM Maisteriopintojen 1. vsk syksy kevät Tavoite: Tutustuttaa fennistiikan alla mainittujen eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat fennistiikan eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Jakso voidaan suorittaa kurssikirjallisuuden tenttinä. Johdantoluennot (12 t) tukevat kielihistoriallisen aineksen omaksumista. Opetus: Johdantoluennot 12 tuntia.

9 103 Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Lisätiedot: Johdantoluentojen tentin yhteydessä suoritetaan Kielihistoria. Kielihistoria on pakollinen, sen lisäksi valitaan 4 seuraavista aloista (kukin ). Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla syventävillä opinnoilla. KYPSYYSNÄYTE M.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY3003 Katso s. 13 TUTKIELMA JA TUTKIELMA- SEMINAARI (ent. SUO.398 Tutkielma ja tutkielmaseminaari 20 ov) M.A. Thesis and Thesis Seminar Laajuus: Alku- ja väliraportti 10 op / 5 ov, pro gradu -tutkielma 30 op / 15 ov Koodi: SUOM3099 ja SUOM3100 Maisteriopintojen 2. vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma, Seminaari Tavoite: Tavoitteena on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia eli kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tutkielma perustuu tieteelliseen ongelmanasetteluun. Sisältö: Laatia tieteellinen tutkielma nykysuomesta ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Opetus: Seminaari-istunnot tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, alku- ja väliraportin laatiminen, opponenttina toimiminen sekä tutkielma n sivua. Sovitaan erikseen tutkielman ohjaajan kanssa. Arviointi: Katso s. 12 Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen Lisätiedot: Tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 13).

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä Pääaine nykysuomi vieraana kielenä Suomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden

Lisätiedot

Nykysuomi vieraana kielenä

Nykysuomi vieraana kielenä 92 Nykysuomi vieraana kielenä Nykysuomi vieraana kielenä NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -opinnot on suunniteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opinnoissa painotetaan kielen rakennetta

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Nykysuomen opinnot. Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA NYKYSUOMI SIVUAINEENA

Nykysuomen opinnot. Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA NYKYSUOMI SIVUAINEENA Nykysuomen opinnot 61 Nykysuomen opinnot NYKYSUOMI PÄÄAINEENA Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Erityisenä painopistealueena on perehtyminen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Nykysuomen opin not. Nykysuomen opinnot. Nykysuomen suppea sivuaine koostuu perusopinnoista NYKYSUOMI PÄÄAINEENA

Nykysuomen opin not. Nykysuomen opinnot. Nykysuomen suppea sivuaine koostuu perusopinnoista NYKYSUOMI PÄÄAINEENA 61 Nykysuomen opin not NYKYSUOMI PÄÄAINEENA Nykysuomen opinnot äidinkielenä keskittyvät suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon. Eri tyisenä painopistealueena on perehtyminen suomen ammattikielten

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat.

Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat. SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS 2010 2011 SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 33 Karjalan kieli ja kulttuuri 38 Suomi toisena/vieraana kielenä 42 Kirjallisuus

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia)

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) Historian oppiaineryhmä sisältää Suomen historian ja yleisen historian. Historian opinnot kouluttavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti tieteessä

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOS, SUOMEN HISTORIA JA YLEI- NEN HISTORIA op koodi English Academic Reading Skills for History 3 8013751 2 8013752 for History Ruotsia historian opiskelijoille, 5 8012751

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 41 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 175 Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS 2009 2010 SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 31 Karjalan kieli ja kulttuuri 33 Suomi toisena/vieraana kielenä 37 Kirjallisuus

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 1 LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2013-2014 Sisältää Lääketieteen tutkijalinjan järjestämät opintojaksot. Näiden lisäksi suositellaan mm. seuraavia kursseja/opintojaksoja: - Tutkimuksen

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma 2009 2010 1 Multimediajärjestelminen ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta uuteen intosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut innot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Perusinnot KAJO-tutkinnossa suoritettu intojakso intojakson Huomioitavaa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

J Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot 25 op

J Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot 25 op RANSKAN KIELI JA KULTTUURI Ranskan kielestä voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Opinto-oikeutta haetaan sivuainevalintakokeen perusteella, joka järjestetään 3.9.2010 klo 9 11. Valintakoe koostuu kolmesta

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Teknisen viestinnän koulutusohjelma

Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelma 2010 2011 1 Teknisen viestinnän koulutusohjelma Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa yhdistyy humanistinen ja tietotekninen näkemys uudesta viestintäteknologiasta.

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri

Saamelainen kulttuuri Saamelainen kulttuuri Osoite: Giellagas-instituutti/Saamelainen kulttuuri, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: (08) 553 3486 (yliopistonlehtori/opintoasiat), (08) 5533489 tai 040 5780492 (professori)

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot