Nykysuomi vieraana kielenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykysuomi vieraana kielenä"

Transkriptio

1 95 Nykysuomi vieraana kielenä PÄÄAINE NYKYSUOMI VIERAANA KIELENÄ Nykysuomi vieraana kielenä -pääaineopinnot on suun niteltu ulkomaalaisille opiskelijoille. Opin noissa painotetaan kielen rakennetta ja sen päävariaatioiden tuntomerkkejä. Opinnoissa voi erikoistua Suomen historiaan ja kulttuuriin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat perusopinnoista (25 opintopistettä) sekä aineopinnoista (46 opintopistettä), joihin sisältyy 10 opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma. Filosofian maisterin tutkinnossa suomen kielen pääaineopinnot koostuvat syventävistä opinnoista (80 opintopistettä). Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 40 op. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy pääaineopintojen lisäksi yhden sivuaineen perusopinnot (25 op). Opiskelija voi valita sivuaineensa myös yliopiston muista tiedekunnista tai muiden yliopistojen oppiaineista. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi vieraat kielet (25/60 op), Kulttuurienvälinen viestintä (25 op) tai kauppatieteelliset sivuainekokonaisuudet, joita järjestetään myös englanninkielisinä. PERUSOPINNOT 25 op SUOM1031 Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1032 Suomen kielen lauseoppi ulkomaisille opiskelijoille, SUOM1033 Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, SUOM1034 Suullinen kielitaito I, 2 op SUOM1035 Suullinen kielitaito II, 2 op SUOM1036 Kirjallinen kielitaito I, SUOM1037 Kirjallinen kielitaito II, SUOM2075 Arkielämän historiaa, SUOM2074 Vähemmistöt Suomessa, AINEOPINNOT 45 op Kirjallisuus ja kulttuuri SUOM1005 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen, 5 op SUOM2070 Suomen historia ja kulttuuri: johdantokurssi, 5 op SUOM2073 Perheen, naisen ja lapsen historiaa, SUOM2072 Elokuva ja populaarikulttuuri, Toinen seuraavista kokonaisuuksista 5 op: Suomen historia ja kulttuuri: SUOM2042 Kansankulttuuri ja -perinne, SUOM2071 Kuvataide ja arkkitehtuuri, 2 op Kääntäminen: SUOM2012 Käännösteoria, 5 op Kirjallisuutta ja/tai kursseja tutkielman ja fennistiikan alalta 12 op: SUOM2020 Kielihistoria, SUOM2021 Kielioppi, SUOM2022 Kielen variaatio, SUOM2023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM2024 Kääntäminen, SUOM2025 Nimistön tutkimus, SUOM2026 Muu tentin vastaanottajan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM2028 Keskustelunanalyysi, SUOM2029 Tekstintutkimus, SUOM2030 Merkitys ja konteksti, SUOM2031 Äidinkielen opetus,

2 96 Nykysuomi vieraana kielenä Tutkielmatyöskentely ja kandidaatintutkielma SUOM2006 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op SUOM2100 Kandidaatin tutkielma, 10 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia aineopintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan aineopinnot. MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op Seminaari SUOM3001 Käännösseminaari / Seminaari, 10 op SUOM3005 Kirjallisuuden historia, 5 op Syventävä kielitiede SUOM3006 Kielitieteen teoriat ja metodit, 5 op SUOM3004 Sosiolingvistiikka, 5 op Fennistiikan syventämisjakso SUOM3020 Kielihistoria, Seuraavista 12 op: SUOM3021 Kielioppi, SUOM3022 Kielen variaatiot, SUOM3023 Kontrastiivinen tutkimus, SUOM3024 Käännöstutkimus, SUOM3025 Sanaston- ja nimistöntutkimus (termistöoppi), SUOM3026 Vanha kirjasuomi, SUOM3027 Suomalainen kansanrunous, SUOM3028 Suomi vieraana kielenä/suomea ulkomailla, SUOM3029 Fennistiikan yleisesityksiä, SUOM3030 Numerustutkimus, SUOM3031 Muu tutkijan kanssa erikseen sovittava ala, SUOM3032 Kontrastiivinen kielioppi, SUOM3033 Leksikografia, SUOM3034 Tekstintutkimus, SUOM3035 Keskustelunanalyysi, SUOM3036 Merkitys ja konteksti, Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 40 op SUOM3099 Alku- ja väliraportti, 10 op SUOM3100 Pro gradu -tutkielma, 30 op Vaihtoehtoisesti valinnaisia syventävien opintojen kursseja, ks. pääaine nykysuomen ja pääaine modern finskan syventävät opinnot. Opintojaksokuvaukset Pakollisuus: P = Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV = Vapaavalintainen opintojakso PERUSOPINNOT SUOMEN KIELEN ÄÄNNE- JA MUOTO- OPPI ULKOMAISILLE OPISKELIJOILLE Finnish Phonology and Morfology for Foreigners Koodi: SUOM1031 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan suomen kielen äänne- ja muoto-opin teoreettista ja käytännöllistä hallintaa. Sisältö: Luentoja suomen kielen äännerakenteesta, taivutuksesta ja sananmuodostuksesta ja niihin liittyviä harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. Lieko: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonolo giaa ulkomaalaisille (osittain) 2. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) SUOMEN KIELEN LAUSEOPPI ULKOMAI- SILLE OPISKELIJOILLE Finnish Syntax for Foreigners Koodi: SUOM1032

3 97 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää, analysoida ja muodostaa suomen kielen hankaliakin lauserakenteista. Sisältö: Luentoja suomen kielen syntaksin erityispiirteistä ulkomaisen oppijan näkökulmasta. Harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. 1. White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille (osittain) 2. Opettajan ohjeiden mukaan. LUETUNYMMÄRTÄMINEN JA TEKSTIANALYYSI Reading Comprehension and Text Analysis Koodi: SUOM1033 Edeltävät opinnot: Suomen kielioppi ja Suomen kielen taidot (yleisopintoja) tai vastaavat tiedot ja taidot Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä ymmärtää ja analysoida erityyppisiä, vaikeitakin, tekstejä. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Kurssilla luetaan ja analysoidaan erityyppisiä autenttisia opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tentti. SUULLINEN KIELITAITO I Oral Skills I Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1034 Tavoite: Kehittää opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista suullisista kielenkäyttötilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa erilaisiin keskusteluihin osallistumista ja esitelmän pitämistä. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. SUULLINEN KIELITAITO II Oral Skills II Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM1035 Tavoite: Parantaa edelleen opiskelijan suomen kielen ääntämystä ja kykyä selviytyä luontevasti erilaisista epävirallisista ja virallisista kielenkäyttö tilanteista. Sisältö: Harjoitellaan muun muassa opastusta ja kokouksiin sekä neuvotteluihin osallistumista. Opetus: Harjoitukset 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Jatkuva arviointi. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO I Written Skills I Koodi: SUOM1036 Tavoite: Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija voi selviytyä melko itsenäisesti ja luontevasti esimerkiksi opiskeluun liittyvien kirjallisten töiden laatimisesta. Sisältö: Kurssilla käsitellään suomen kielen oikeinkirjoituksen ja kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, tutustutaan eri tekstilajeihin ja harjoitellaan erilaisten kirjallisten tekstien

4 98 Nykysuomi vieraana kielenä laatimista ja muokkaamista. Suppeahko harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Suppeahko harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. KIRJALLINEN KIELITAITO II Written Skills II Koodi: SUOM1037 Tavoite: Syventää opiskelijan kykyä laatia ja analysoida eri alojen kirjallisia tekstejä. Perehdyttää tieteellisen tekstin kirjoittamisen perusteisiin. Sisältö: Kurssilla analysoidaan, laaditaan ja muokataan eri alojen kirjallisia tekstejä. Kirjoitetaan harjoitustyö. Opetus: Luennot 30 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Harjoitustyö. Opettajan ohjeiden mukaan. ARKIELÄMÄN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.133 Arkielämän historiaa 2 ov) History of Everyday Life Koodi: SUOM vsk 1. Heikkinen: Kirveskansan elämää. Ihmiskohtaloita Kuhmon erämaissa 1800-luvun alussa Sarantola-Weiss: Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin ja 1970-lukujen vaihteessa VÄHEMMISTÖT SUOMESSA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.135 Vähemmistöt Suomessa 1 ov) Minorities in Finland Koodi: SUOM vsk 1. Lönnqvist: Suomenruotsalaiset. Kansatieteellinen tutkielma kieliryhmästä Lehtola: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide Kopsa-Schön: Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa AINEOPINNOT JOHDATUS SUOMALAISEEN NYKYKIRJALLISUUTEEN (ent. SUO.117 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen 3 ov) Introduction to Finnish Modern Litterature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan suomalaisen nykykirjallisuuden suuntauksiin, kirjallisuuden edustajiin ja teosten tyylipiirteisiin. Sisältö: Luentoja ja kaunokirjallisuuden analyysiharjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti.

5 99 1. Lassila (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin s Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita Kaunokirjallisuutta viisi teosta (vähintään 800 sivua) suosituslistalta. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI: JOHDANTOKURSSI (ent. SUO.127 Suomen historia ja kulttuuri 3 ov) Introduction to the History and Culture of Finland Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM vsk Tavoite: Antaa opiskelijoille yleiskuva suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin historiasta. Sisältö: Luennot ja kirjallisuuden lukeminen. Opetus: Luennot: Suomen esihistoria ja keskiaika 8 tuntia, Perheen, naisen ja lapsen historiaa 8 tuntia. 1. Meinander: Suomen historia linjat, rakenteet, käännekohdat Löytönen & Kolbe (toim.): Suomi. Maa, kansa, kulttuurit PERHEEN, NAISEN JA LAPSEN HISTORIAA (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.134 Perheen, naisen ja lapsen historiaa 2 ov) History of Woman, Child and Family Koodi: SUOM vsk 1. Häggman: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa Markkola: Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle Ollila: Suomen kotien päivä valkenee. Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen ELOKUVA JA POPULAARIKULTTUURI (SUOMEN HISTORIA JA KULTTUURI) (ent. SUO.131 Elokuva 1 ov) Film and Popular Culture Koodi: SUOM vsk 1. Honka-Hallila ym.: Markan tähden. Yli sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa Salmi & Kallioniemi (toim.): Pohjan täh teet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta KANSANKULTTUURI JA -PERINNE (ent. SUO.132 Kansankulttuuri ja -perinne 2 ov) Peasant Culture and Folklore Koodi: SUOM vsk kevät

6 100 Nykysuomi vieraana kielenä Suoritustapa: Tentti. 1. Talve: Suomen kansankulttuuri Virtanen: Suomalainen kansanperinne Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KUVATAIDE JA ARKKITEHTUURI (ent. SUO.129 Kuvataide ja arkkitehtuuri 1 ov) Visual Arts and Architecture Laajuus: 2 op / 1 ov Koodi: SUOM vsk kevät von Bonsdorff et al.: Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan Pakollisuus: VE Lisätiedot: Kurssit Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri ovat vaihtoehtoisia kurssin Käännösteoria kanssa. KÄÄNNÖSTEORIA (ent. SUO.145 Käännösteoria 2 ov) Translation Theory Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM vsk kevät Tavoite: Perehdyttää kääntämisen perusaspekteihin. Sisältö: Luentoja kääntämisen teoriasta ja perusaspekteista, teksti- ja käännöstyypeistä, kääntämistekniikan perusteista, käännöspro sessin eri vaiheiden toteuttamisesta sekä kään täjältä edellytettävistä ominaisuuksista. Opetus: Luennot 24 tuntia. 1. Bassnett: Teoksesta toiseen Ingo: Konsten att översätta Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Vaihtoehtoinen kurssien Kansankulttuuri ja -perinne sekä Kuvataide ja arkkitehtuuri kanssa. KIRJALLISUUTTA JA/TAI KURSSEJA TUTKIELMAN JA FENNISTIIKAN ALALTA (ent. SUO.121 Kirjallisuutta ja/tai kursseja fennistiikan ja tutkielman alalta 6 ov) Literature and/or Courses Relating to the Thesis Subject and Fennistics Laajuus: 12 op / 8 ov Koodi: SUOM2020 SUOM vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Perusopinnot Tavoite: Perehtyä kielitieteen ja fennistiikan eri osa-alueisiin, erityisesti niihin, joista on hyötyä kandidaatintutkielman tekemisessä. Sisältö: Suoritetaan 4 kirjallisuuspakettia, jokaisesta osiosta saa. Opetus: Itseopiskelu. Suoritustapa: Kirjallinen tentti, osiot voidaan tenttiä erikseen. Sopimuksen mukaan kirjapaketit voi suorittaa myös esseinä. Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Esa Lehtinen Pakollisuus: VE Lisätiedot: Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla aineopinnoilla. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN (ent. SUO.223 Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen 2 ov) Academic Writing Koodi: SUOM vsk kevät

7 101 Tavoite: Kurssi perehdyttää yleisiin tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja tutkimusprosessiin, kuten lähdeluettelon laatimiseen, lainausten merkitsemiseen, tieteellisen tekstin rakenteeseen ym. tieteellisen tekstin laadintaan liittyviin ohjeisiin. Sisältö: Luentoja ja harjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, harjoitustöiden tekeminen ja portfolio. 1. Kinnunen & Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen s , Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita s Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola pääaine KANDIDAATIN TUTKIELMA (ent. SUO.120 Proseminaari tai kandidaatintutkielma 4 ov) B.A. Thesis Laajuus: 10 op / 5 ov Koodi: SUOM vsk syksy Edeltävät opinnot: Perusopinnot, Tieteellinen kirjoittaminen sekä osallistuminen kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhaku ja informaationlukutaito II), todistus koulutuksen suorittamisesta esitettävä kurssin aikana. Tavoite: Perehtyminen tieteelliseen tutkimukseen, argumentointiin ja kirjoittamiseen sekä tieteelliseen tiedonhankintaan. Sisältö: Opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Kandidaatin tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Opetus: Seminaari-istunnot (ja metodiopin not) tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja hyväksytty kandidaatin tutkielma (n. 20 sivua). Opettajan ohjeen mukaan. Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen ja lehtori Johanna Ketola pääaine Lisätiedot: Kandidaatin tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 10). Mikäli opiskelija on kirjoittanut proseminaarin, on opiskelijan otettava yhteyttä oppiaineen nykyiseen vastuuhenkilöön selvittääkseen proseminaarin mahdollisen täydentämisen kandidaatin tutkiel mak si. KYPSYYSNÄYTE B.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY2003 Katso s. 10 MAISTERIOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT KÄÄNNÖSSEMINAARI / SEMINAARI (ent. SUO.309 Seminaari 4 ov) Translation Seminar / Seminar Laajuus: 10 op / 4 ov Koodi: SUOM3001 Maisteriopintojen 1. vsk kevät Edeltävät opinnot: Tieteellinen kirjoittaminen, Kielitieteen teoriat ja metodit. Tavoite: Kehittää edelleen tutkimuksentekotaitoja. Oppia tekemään itsenäistä tieteellistä työtä ja argumentoimaan tieteellisesti. Tutustua oman tutkielman alan kirjallisuuteen. Sisältö: Seminaariesitelmän laatiminen ja osallistuminen muiden töiden käsittelyyn. Opetus: Seminaari-istunnot 20 tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, oman esitelmän laatiminen. Seminaariesitelmään liittyvää lähdekirjallisuutta. Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen

8 102 Nykysuomi vieraana kielenä KIRJALLISUUDEN HISTORIA (ent. KIR.148 Kirjallisuuden historia 3 ov, osittain) The History of Literature Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3005 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kirjallisuuden historiaan ja kirjallisuushistorian tutkimukseen. Sisältö: Tentittävä kokonaisuus. Suoritustapa: Tentti. 1. Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia Nevala (toim.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja s , , , , ja Vastuuopettaja: Tuntiopettaja Anna-Maija Koskimies KIELITIETEEN TEORIAT JA METODIT Linguistic Theories and Methods Laajuus: 5 op / 3 ov Koodi: SUOM3006 Maisteriopintojen 2. vsk syksy Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan kielitieteellisiin teorioihin sekä niiden käyttöön tutkimusmetodina. Kurssilla annetaan valmiudet kielitieteelliseen tutkielmatyöskentelyyn. Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja väitöskirjojen analysoinnista, jossa sovelletaan annettua kirjallisuutta. Opetus: Luennot 10 tuntia ja verkkoharjoitukset 10 tuntia. Suoritustapa: Tentti, aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. 1. Sajavaara & Piirainen-Marsh (toim.): Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen s Eskola & Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen Vastuuopettaja: Lehtori Johanna Ketola SOSIOLINGVISTIIKKA (ent. SUO.332 Sosiolingvistiikka 2 ov) Sociolinguistics Laajuus: 5 op / 2 ov Koodi: SUOM3004 Maisteriopintojen 1. vsk syksy Tavoite: Tutustuttaa sosiolingvistiikan eri osaalueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelua). Opetus: Kirjallisuuskurssi (itseopiskelu). 1. Laitinen (toim.): Isosuinen nainen. Tut kielmia naisesta ja kielestä Heikkinen, Mantila & Varis (toim.): Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista Chambers, J. K.: Sociolinguistic Theory Stålhammar: Metaforernas mönster. I fackspråk och allmänspråk Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen FENNISTIIKAN SYVENTÄMISJAKSO (ent. SUO.312 Fennistiikan syventämisjakso 10 ov) Advanced Course in Fennistics Laajuus: 15 op / 10 ov Koodi: SUOM Maisteriopintojen 1. vsk syksy kevät Tavoite: Tutustuttaa fennistiikan alla mainittujen eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat fennistiikan eri osa-alueiden tutkimukseen, sen menetelmiin ja tutkimustuloksiin. Jakso voidaan suorittaa kurssikirjallisuuden tenttinä. Johdantoluennot (12 t) tukevat kielihistoriallisen aineksen omaksumista. Opetus: Johdantoluennot 12 tuntia.

9 103 Ks. pääaine nykysuomi Vastuuopettaja: Professori Birgitta Romppanen Lisätiedot: Johdantoluentojen tentin yhteydessä suoritetaan Kielihistoria. Kielihistoria on pakollinen, sen lisäksi valitaan 4 seuraavista aloista (kukin ). Osan kirjallisuudesta (korkeintaan 6 op) voi korvata vaihtoehtoisilla syventävillä opinnoilla. KYPSYYSNÄYTE M.A. Essay Exam Laajuus: 0 op / 0 ov Koodi: KNÄY3003 Katso s. 13 TUTKIELMA JA TUTKIELMA- SEMINAARI (ent. SUO.398 Tutkielma ja tutkielmaseminaari 20 ov) M.A. Thesis and Thesis Seminar Laajuus: Alku- ja väliraportti 10 op / 5 ov, pro gradu -tutkielma 30 op / 15 ov Koodi: SUOM3099 ja SUOM3100 Maisteriopintojen 2. vsk syksy kevät Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma, Seminaari Tavoite: Tavoitteena on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia eli kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tutkielma perustuu tieteelliseen ongelmanasetteluun. Sisältö: Laatia tieteellinen tutkielma nykysuomesta ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Opetus: Seminaari-istunnot tuntia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, alku- ja väliraportin laatiminen, opponenttina toimiminen sekä tutkielma n sivua. Sovitaan erikseen tutkielman ohjaajan kanssa. Arviointi: Katso s. 12 Vastuuopettaja: Professorit Birgitta Romppanen ja Esa Lehtinen Lisätiedot: Tutkielman lisäksi suoritetaan kypsyysnäyte (ks. s. 13).

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma, pääaine ruotsin kieli 2012 2013

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma, pääaine ruotsin kieli 2012 2013 Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kotimaisten kielten kandidaattiohjelmassa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Teknisen viestinnän maisteriohjelma Teknisen viestinnän maisteriohjelma Terminologian suuntautumisvaihtoehto Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella

Lisätiedot

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede Yleisen kirjallisuustieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan kirjallisuuden, sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin

Lisätiedot

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma Maisteriohjelma KEY antaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitset monikulttuurisessa työelämässä ja yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Maisterikoulutusohjelma KEY antaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan monikulttuurisessa työelämässä

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot muodostavat johdatuksen venäjän kieleen ja Venäjän kulttuurin tutkimukseen. Osa opintojaksoista soveltuu osaopinnoiksi eri pääaineiden opiskelijoille etenkin

Lisätiedot

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Maisterikoulutusohjelma KEY antaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan monikulttuurisessa työelämässä

Lisätiedot

Yleisopinnot 2009 2010 1

Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 13 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Yleisopinnot 2011 2012 1

Yleisopinnot 2011 2012 1 Yleisopinnot 2011 2012 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 18 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma

Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 Tutkintovaatimukset Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 KASVATUSTIETEEN (DIDAKTINEN LINJA) MAISTERIN TUTKINTO Aineenopettajakoulutuksen maisteritutkinnossa

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma, pääaine viestintätieteet 2012 2013 Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma Filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (120 op) yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden,

Lisätiedot

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma Viestinnän monialainen maisteriohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monipuolisissa viestintäalan tehtävissä yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Ranskan kielen opinnot

Ranskan kielen opinnot Ranskan kielen opinnot Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa ranskan kielestä suppean (perusopinnot 25 op) tai laajan (perus- ja aineopinnot 60 op) sivuaineen. Ranskan kieli sopii sivuaineeksi kaikkien

Lisätiedot

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013 Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013 1 Sisällys DIGITAALINEN KULTTUURI... 3 PERUSOPINNOT 25 OP... 5 AINEOPINNOT 45 OP... 9 KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS... 14 PERUSOPINNOT 25 op... 15 AINEOPINNOT

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot