Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat."

Transkriptio

1 SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 33 Karjalan kieli ja kulttuuri 38 Suomi toisena/vieraana kielenä 42 Kirjallisuus 44 Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma 61 Kulttuuriantropologia 65 Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot 72 Mediakulttuuri ja viestintä 81 Musiikkitiede 90 Naistutkimus 99 Perinteentutkimus 119 Taideaineet 134 Taiteensosiologia 137 Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet 145 Katso myös Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston OPISKELIJAN OPASTA

2 Suomen kieli SUOMEN KIELI FINNISH Suomen kielen opintojen tavoitteena on kouluttaa suomen kielen asiantuntijoita, jotka kykenevät tarkastelemaan kieltä eri näkökulmista ja pystyvät välittämään kieltä koskevaa tietoa. Opinnoilla pyritään siihen, että opiskelija tuntee kielen eri käyttötavat ja kielenhuollon periaatteet ja säännöstöt, osaa laatia erityyppisiä kirjallisia esityksiä, pystyy arvioimaan tekstejä tyylin kannalta sekä kykenee itsenäiseen kielenhuoltotyöhön. Hän tuntee suomen kielen rakenteen ja kehityksen niin perusteellisesti, että osaa tieteellisesti analysoida suomen kieltä ja kykenee toimimaan vaativissakin suomen kielen asiantuntijan ja opettajan tehtävissä. Opiskelijan pitää myös tuntea suomen kielen tutkimus ja sen menetelmät sekä keskeisimmät saavutukset ja tietolähteet niin, että pystyy seuraamaan tieteenalansa kehitystä sekä kykenee harjoittamaan jatko-opintoja suomen kielessä. Hänen tulee myös ymmärtää suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin kehityksen keskinäiset suhteet. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkinto on esitelty alla s. 5. Muuhun kuin opettajan ammattiin tähtäävät (esim. tiedotus- tai tutkimusala) voivat valita tutkintonsa aineyhdistelmän vapaasti. Mahdollisia sivuaineita ovat esim. yleinen kielitiede, vieraat kielet, karjalan kieli ja kulttuuri, suomi toisena/vieraana kielenä, mediakulttuuri ja viestintä, kirjallisuus ja perinteentutkimus. Kaikkien suomen kielen pääaineopiskelijoiden kandidaatin tutkintoon sisältyy pää- ja sivuaineopintojen lisäksi kieli- ja viestintäopintoja (14 op) sekä akateemisten opiskelutaitojen opintoja (4 op). Kieli- ja viestintäopinnoista vastaa pääasiassa yliopiston kielikeskus, ja ne koostuvat toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opinnoista (4 op), vieraan kielen opinnoista (5 op) ja äidinkielen opinnoista (5 op). Äidinkielen opinnot jakaantuvat kirjoitusviestinnän (3 op) ja puheviestinnän (2 op) opintojaksoihin. Suomen kielen opiskelija saa merkinnän äidinkielen kirjoitusviestinnän opintojaksosta (J Äidinkielen kirjallinen taito, 3 op), kun hän on suorittanut suomen kielen aineopinnot. Suoritusmerkintä kirjataan opintorekisteriin yhdessä opintokokonaisuusmerkinnän kanssa. Puheviestinnän opintojakso suoritetaan suuntautumisvaihtoehdon mukaan seuraavasti: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevat suorittavat opintojakson suomen kielen ja kulttuuritieteiden oppiaineryhmän järjestämässä opetuksessa (J Puheviestintätaidot 2 op), kun taas muuhun kuin opettajan ammattiin suuntautuvat suorittavat opintojakson kielikeskuksessa. Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevien opintoihin kuuluvat seuraavat pakolliset puheviestinnän opintojaksot: J Johdatus puheviestintään (3 op, kandidaatin tutkinto) tai sitä vastaava kurssi ja J Puheviestinnän opettaminen (5 op, maisterin tutkinto). AKATEEMISET OPISKELUTAIDOT (4 op) Johdatus akateemisiin opintoihin (1 op) Paikka ja aika: Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampukset Opintojakson tavoite: Opintojakso antaa opiskelijalle valmiuksia aloittaa opinnot Itä-Suomen yliopistossa sekä käynnistää tavoitteellinen opintojen suunnittelu. Sisältö: Opiskelija tutustuu tuutoroinnin, luentojen, kirjallisuuden ja muun oheismateriaalin avulla yliopistoon opiskeluympäristönä ja -yhteisönä, erityisesti opiskelua tukeviin palveluihin, oman oppiaineen opiskelukäytäntöihin sekä saa tietoa akateemisen opiskelun vaatimista tiedoista ja taidoista. Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 1) osaa kertoa oman oppiaineensa opiskelukäytännöistä (esim. tentti-ilmoittautuminen) sekä tutkintonsa tavoitteista, rakenteesta ja sisällöstä 2) on saanut yleistietoa akateemisen opiskelun luonteesta ja lähtökohdista 1

3 Suomen kieli 3) osaa käyttää WebOodia ja hyödyntää sitä opintojensa suunnittelemiseen, mm. osaa tehdä lukujärjestyksen ja käyttää sitä 4) löytää, osaa nimetä/hyödyntää opintojensa kannalta tärkeitä Itä-Suomen yliopiston sekä sen sidosryhmien neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita 5) on tutustunut opiskelutovereihinsa ja oppiaineen henkilökuntaan Suoritustavat: opiskelija osallistuu opintojakson yhteisiin luentoihin, oppiaineen järjestämään perehdytykseen sekä pienryhmä- tai yksilötuutorointiin. Opintojakson suorittaminen tiedekunnan ilmoittamalla tavalla. Aikataulu: ensimmäisen vuoden syksyllä. Opintopalveluiden järjestämät luennot syyskuun ensimmäisellä viikolla. Opiskelijauutorointia 10 tuntia, luentoja 15 tuntia sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä 2 tuntia. Materiaalit: 1) Opiskelijan Opas 2) Tiedekunnan opinto-opas 3) muu mahdollinen materiaali Kaikille yhteisten luentojen materiaali löytyy verkosta osoitteesta Arvosteluperusteet: Hyväksytty/hylätty. Tiedekunta ilmoittaa tarkemmat arvosteluperusteet eli mitä vaaditaan hyväksyttyyn suoritukseen. Vastuutaho: Yhteisten luentojen osalta opintopalvelut, muutoin tiedekunnat. Jaksoon sisältyy uusien opiskelijoiden opastustilaisuus Mekrijärven tutkimusasemalla Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1 op) Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin. Hops tehdään opiskelijatuutoreiden ja pääaineen Hops-vastaavien (lehtoreiden) ohjauksella WebOodin EHops-työkalulla. Opastus- ja ohjausaikataulusta tiedotetaan syksyn alussa. Suomen kielen uusien pääaineopiskelijoiden hopsit hyväksyy lehtori Alho. Opintosuunnitelman toteutumisesta ja maisterivaiheen opintojen suunnittelusta keskustellaan pääaineen proseminaariin sisältyvän opintojenohjauskeskustelun yhteydessä (2. tai 3. opintovuonna). Kirjallisuuden pääaineopiskelijoiden hopsit hyväksyy ja tarkastaa kirjallisuuden lehtori Elina Arminen. Atk-opinnot, jotka järjestää Oppimiskeskus a) Tietokoneen käyttö ja verkkopalvelut Itä-Suomen yliopistossa (1 op) ja b) Tekstinkäsittely (1 op). 2

4 Suomen kieli SUOMEN KIELEN OPINTOJEN RAKENNE Suomen kielen opinnoissa on kolme opintokokonaisuutta: perusopinnot (25 op), aineopinnot (45 op; sivuaineena 35 op) ja syventävät opinnot (80 op; sivuaineena 60 op). Syventävien opintojen opintokokonaisuutta ei voi suorittaa ennen humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa, yksittäisiä kursseja kylläkin. Opintokokonaisuudet koostuvat moduuleista, jotka sisältävät yhden tai useamman yksittäisen kurssin. Suoritusmerkinnät annetaan kursseista, ei moduuleista. Moduulien sisältö tarkistetaan kokonaisuusmerkintää annettaessa. J Suomen kielen perusopinnot 25 op Orientoivat opinnot 6 op J Fennistiikan johdantokurssi 3 op J Kielentutkimuksen perusteet 3 op TAI J Kielentutkimuksen perusteet 3 op (sivuaineopiskelijoille) Suomen kielen rakenne I 8 op J Johdatus suomen kielen rakenteeseen 2 op J Äänne- ja muoto-oppi I 3 op J Lauseoppi I 3 op Merkitys ja vuorovaikutus 3 op J Merkitys ja vuorovaikutus Suomen murteet ja muu puhekieli 3 op J Suomen murteet ja muu puhekieli Tekstit ja kirjoittaminen 5 op J Kirjoitusviestintä 2 op J Kielenhuolto 3 op J Suomen kielen aineopinnot 45 op (sivuaineena 35 op) Suomen kielen rakenne II 6 op J Johdatus Isoon suomen kielioppiin 1 op J Äänne- ja muoto-oppi II 2 op J Lauseoppi II 3 op Muutos ja vaihtelu 10 op J Puhekielen kehitys 3 op J Nimistötieteen peruskurssi 2 op J Kirjakielen kehitys 2 op J Viron kieli 3 op Tieteellinen työ 14 op (sivuaineena 3 op) J Fennistiikan tutkimusmenetelmät 3 op Suomen kielen tiedonhaku (ei sivuaineopisk.) 1 op J Suomen kielen proseminaari (ei sivuaineopisk.) 4 op J Kandidaatintutkielma (ei sivuaineopisk.) 6 op J Kypsyysnäyte (HuK) (ei sivuaineopisk.) 0 op 3

5 Suomen kieli valinnaiset aineopinnot 12 op (sivuaineena 13 op) Aineopintojen lopputentti 3 op J Suomen kielen aineopintojen lopputentti 3 op J Suomen kielen syventävät opinnot 80 op (sivuaineena 60 op) Yleiset syventävät opinnot 10 op J Suomen kielen sanasto 3 op J Suomen kielen kielioppia 3 op J Suomen kielen tutkimussuuntauksia 4 op Oppiaineen tutkimuksen painoalat 10 op Valinnaiset opinnot 12 op Syventävä tieteellinen työ 48 op (sivuaineena 28 op) J Suomen kielen syventävien opintojen seminaari 8 op J Pro gradu -tutkielma 40 op (ei sivuaineopisk.) J Sivuaineen tutkielmaopinnot 20 op J Kypsyysnäyte (FM) 0 op (ei sivuaineopisk.) Opintojaksot ja -kokonaisuudet arvostellaan asteikolla (hylätty, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen), ellei kurssin tiedoissa toisin mainita. Opintokokonaisuuden laatumäärettä annettaessa lasketaan opintopisteillä painotettujen opintosuoritusten mukainen keskiarvo. Opiskelijan on itse huolehdittava, että opintokokonaisuusmerkinnät tulevat rekisteröidyiksi mahdollisimman pian kaikkien kokonaisuuksiin kuuluvien opintojaksojen tultua suoritetuiksi. Kokonaisuudet eivät siis rekisteröidy automaattisesti, vaan kokonaisuusmerkintää on pyydettävä ao. vastuuhenkilöltä. Verkkosivuilta voi tulostaa tähän tarvittavan opintokokonaisuuslomakkeen ja toimittaa sen vastuuhenkilön hyväksyttäväksi.. Tietoja opintojen ajoituksesta annetaan niin uusille kuin vanhoillekin opiskelijoille lukuvuoden ensimmäisillä viikoilla järjestettävissä opastustilaisuuksissa. Uusille suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille järjestetään orientoitumistilaisuus Mekrijärven tutkimusasemalla Ilomantsissa ennen opetuksen alkua syyskuuta 2010 (viikolla 35). Myös uusille (syksyllä 2010 valittaville) sivuaineopiskelijoille järjestetään oma tilaisuus ennen opintojen alkua. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan ilmoitustaululla ja tiedekunnan kotisivuilla. 4

6 Suomen kieli ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPETTAJAN TUTKINTORAKENNE Äidinkielen opettajan tutkinnossa pääaineena voi olla suomen kieli tai kirjallisuus, ja tutkinto antaa pätevyyden yläkoulun ja lukion sekä ammatillisten koulujen äidinkielenopettajaksi. Kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämään aineenopettajankoulutukseen haetaan loppusyksystä. Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille on varattu vuosittain 20 aloituspaikkaa. Valinnoista vastaa soveltavan kasvatustieteen oppiaineryhmä ( Äidinkielen opettajiksi suuntautuvien tutkinnon rakenne on seuraava: Pääaine (suomen kieli tai kirjallisuus) perus- ja aineopinnot (HuK-opinnoissa) 70 op syventävät opinnot (maisteriopinnoissa) 80 op 1. sivuaine (toinen edellisistä) perus- ja aineopinnot 60 op (HuK-opinnoissa) 2. sivuaine (aineenopettajan pedagogiset op.) perusopinnot (HuK-opinnoissa) 25 op aineopinnot (maisteriopinnoissa) 35 op Yleisopinnot Akateemiset opiskelutaidot 4 op (HuK-opinnoissa) Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 14 op (HuK-opinnoissa) Puheviestinnän opinnot 3 op (HuK-opinnoissa) + 5 op (maisteriopinnoissa). Huom! Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvien on suoritettava kolme puheviestinnän kurssia. Katso kurssitiedot WebOodista. 5

7 Suomen kieli J SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT (25 op) BASIC STUDIES (FINNISH) : Yliopistonlehtori Suomen kielen perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä osiosta: Orientoivat opinnot (6 op), Suomen kielen rakenne I (8 op), Merkitys ja vuorovaikutus (3 op), Suomen murteet ja muu puhekieli (3 op) sekä Tekstit ja kirjoittaminen (5 op). Kuhunkin osioon kuuluu yhdestä kolmeen kurssia, joiden tiedot löytyvät kurssien kohdalta. Kaikista kursseista ei ole kirjatenttivaihtoehtoa, vaan ne on suoritettava kontaktiopetuksena. Perusopinnot on periaatteessa suoritettava ennen suomen kielen aineopintoja, mutta tiettyjen kurssien kohdalla tästä on joustettu. Suomen kielen perusopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Orientoivat opinnot J Fennistiikan johdantokurssi (3 op) Introduction to Fennistics Tutustutaan suomen kielen tutkimuksen alaan ja sen peruskäsitteistöön sekä kielten luokitteluun, uralilaiseen kielikuntaan ja sen kehitysvaiheisiin ja pääpiirteittäin indoeurooppalaiseen kielikuntaan. Luentokurssi, johon liittyy kertauskuulustelu, tai kirjatentti. Korvaava kirjallisuus: HÄKKINEN, Suomen kielen historia 2. Suomen kielen tutkimuksen historia s ; ANHAVA, Maailman kielet ja kielikunnat s , ; URALILAISET KANSAT (toim. Laakso) s Lehtori Remes. Ajoitus 1. opintovuoden 1. periodi Luentokurssi koostuu professori Palanderin johdantoluennoista (4 t) ja lehtori Remeksen osuudesta (30 t). Kirjallisuuden tenttijöitä kehotetaan osallistumaan johdantoluennoille. Pääaineopiskelijoille suositellaan koko luentokurssin suorittamista. J Kielentutkimuksen perusteet (3 op) Introduction to Linguistics Antaa opiskelijalle perustiedot kielen rakenteesta ja käytöstä sekä kielentutkimuksen historiasta, menetelmistä ja teorioista. Luennot, verkkoharjoitukset Moodle-ympäristössä ja kirjallisuus; tai kirjatentti. Fred Karlsson: Yleinen kielitiede tai vastaava muunkielinen oppikirja (sovittava vastuuhenkilön kanssa). Lehtori Stefan Werner (yleinen kielitiede ja kieliteknologia). Ajoitus 1. opintovuoden syksy. J Kielentutkimuksen perusteet (sivuaineopiskelijoille) (3 op) Basics in Study of Language Antaa sivuaineopiskelijalle perustiedot suomen kielen rakenteesta ja käytöstä sekä kielentutkimuksen historiasta, menetelmistä ja teorioista. 6

8 Suomen kieli Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä. HÄKKINEN, Kielitieteen perusteet ja ALHO & KAUPPINEN, Käyttökielioppi s Yliopistonlehtori Yhteydet muihin opintojaksoihin Korvaa suomen kielen opinnoissa suorituksen J Kielentutkimuksen perusteet, jos sivuaineopiskelija on suorittanut sen jonkin muun kieliaineen opintojen osana. Ajoitus 1. vuosi. Kohderyhmä Ne sivuaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet kurssin J Kielentutkimuksen perusteet osana pääaineensa opintoja. Suomen kielen rakenne I J Johdatus suomen kielen rakenteeseen (2 op) Introduction to Finnish Grammar Tutustutaan nykysuomen kieliopin rakenteen perusseikkoihin. Luentoja ja harjoituksia sekä kertauskuulustelu. Tätä opintojaksoa ei voi korvata kirjatentillä. Hyväksytty/hylätty. t Lehtorit Remes ja Alho. Yhteydet muihin opintojaksoihin Tämä kurssi on suoritettava ennen opintojaksoja J Äänne- ja muoto-oppi I ja J Lauseoppi I. Ajoitus 1. opintovuoden 1. periodi. Kurssin suorittaminen on suotavaa heti suomen kielen opintojen alkuvaiheessa. J Äänne- ja muoto-oppi I (suomi) (3 op) Phonology and Morphology I Opiskelija tuntee nykysuomen opetuksessa ja kuvauksessa tarvittavan fonologisen ja morfologisen rakenteen. Luentoja ja harjoituksia sekä kertauskuulustelu. Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Johdatus suomen kielen rakenteeseen. Ajoitus 1. opintovuoden syksy. 7

9 Suomen kieli J Lauseoppi I (suomi) (3 op) Syntax I Opiskelija osaa lauserakenteen analysoinnin keskeiset periaatteet. Kurssilla perehdytään erilaisiin sanojen välisiin suhteisiin, lauseenjäsentehtäviin ja sanaluokkien rakenteellisiin ominaisuuksiin. Luentoja ja harjoituksia sekä kertauskuulustelu. Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Lehtori Alho. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Johdatus suomen kielen rakenteeseen. Ajoitus 1. opintovuoden kevät. Merkitys ja vuorovaikutus J Merkitys ja vuorovaikutus (3 op) Semantics and Pragmatics Tutustua kielellisten merkitysten ja vuorovaikutuksen analysoinnissa käytettyihin peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin. Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä KIELI, DISKURSSI JA YHTEISÖ (toim. Sajavaara ja Piirainen-Marsh), s ja ; KIELTÄ KOHTI (toim. Onikki-Rantajääskö ja Siiroinen), s , ; KUIRI, Semantiikan peruskurssi: luennot ja harjoitukset s. 1 52; ISO SUOMEN KIELIOPPI (tai verkossa oleva VISK) ( Lausuma ja vuoro ) sekä ( Imperatiivi ja muut direktiivit ). Yliopistonlehtori Ajoitus 1. opintovuoden kevät. Suomen murteet ja muu puhekieli J Suomen murteet ja muu puhekieli (3 op) Introduction to Finnish Dialects Opiskelija saa yleiskuvan suomen päämurteiden synnystä ja niiden luonteenomaisista piirteistä sekä ymmärtää murteiden ja yleispuhekielen sekä kirjakielen keskinäiset suhteet ja kielen jatkuvan muuttumisen. Luentoja, harjoituksia ja kertauskuulustelu tai kirjatentti. Korvaava kirjallisuus: KETTUNEN, Suomen murteet III. Murrekartasto. Supistettu painos (1969 tai uudempi); LEHTINEN, Kielen vuosituhannet s ; MIELIKÄINEN, Nykypuhekielen alueellista taustaa. Virittäjä 86 s ; MIELIKÄINEN, Murteiden murros. Levikkikarttoja nykypuhekielen piirteistä. Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksen julkaisuja 36; RAPOLA, Johdatus suomen murteisiin. Tietolipas 4; SAVOLAINEN, Suomen murteet. (Yleisesitys suomen alueellisista murteista; mukana teksti- ja ääninäytteitä.) Internet-osoitteessa: 8

10 Suomen kieli NÄYTTEITÄ URALILAISISTA KIELISTÄ 1. Suomen murteet (toim. Virtaranta & Yli-Paavola). Suomi 119:1. Yliopistonlehtori Ajoitus 1. opintovuoden kevät. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: Äänne- ja muoto-oppi I. Tekstit ja kirjoittaminen J Kirjoitusviestintä (suomi) (2 op) Writing Exercises Kurssilla tutustutaan tiettyihin tekstilajeihin erityisesti tekstin tarkoituksen ja lukijan näkökulmasta. Perehdytään kirjoittamisprosessiin ja kirjoittamisen työvälineisiin. Pienryhmissä harjaannutaan kannustavan ja hyödyllisen palautteen antamiseen sekä sen vastaanottamiseen. Tavoitteena on tunnistaa oma kirjoittajanlaatunsa ja kehittyä kirjoittajana. Kurssilla kirjoitetaan ja arvioidaan lyhyitä tekstejä. Harjoituksia sekä itsenäisiä harjoitustöitä. Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Hyväksytty/hylätty. Lehtori Alho. Ajoitus 1. opintovuoden syksy. J Kielenhuolto (3 op) Modern Finnish Usage Kurssilla perehdytään kielenhuollon teoriaan ja käytäntöön, kerrataan suomen yleiskielen sääntöjä sekä harjoitellaan tekstien kieliasun viimeistelyä. Kurssi järjestetään yhdessä suomen kieli ja kääntäminen -oppiaineen kanssa. Johdantoluento ja 24 t harjoituksia, kertauskuulustelu. Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Kurssilla käytettävä oheiskirjallisuus jaetaan kurssin aikana. Lehtori Alho. Ajoitus 1. opintovuoden kevät. 9

11 Suomen kieli J SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT (35 tai 45 op) INTERMEDIATE STUDIES (FINNISH) : Professori Muikku-Werner. Suomen kielen aineopintojen laajuus on pääaineopiskelijalle 45 op, sivuaineopiskelijalle 35 op (ei kurssia Tiedonhankinta 2, proseminaaria eikä kandidaatintutkielmaa). Aineopinnot koostuvat viidestä moduulista: Suomen kielen rakenne II (6 op), Muutos ja vaihtelu (10 op), Tieteellinen työ (14 op, sivuaineopiskelijalle 3 op), Aineopintojen lopputentti (3 op) ja Valinnaiset opinnot (12 op, sivuaineopiskelijalle 13 op). Valinnaisiksi opinnoiksi käyvät erikseen ilmoitettavat erikoiskurssit ja esim. yleisen kielitieteen, puheviestinnän, karjalan kielen ja kulttuurin sekä suomen kieli ja kääntäminen -oppiaineen tietyt kurssit. Muiden oppiaineiden kurssien soveltuvuus on aina sovittava etukäteen valinnaisten opintojen vastuuhenkilön kanssa. Suomen kielen aineopinnot kuuluvat pääaineopiskelijalla kandidaattivaiheeseen. Ne on suoritettava ennen siirtymistä maisteriopintoihin. Kaikkien suomen kielen perusopintojen pitää periaatteessa olla suoritettuna ennen aineopintojen aloittamista, mutta tästä on muutamia kurssikohtaisia poikkeuksia (ks. kurssikohtaiset tiedot). Suomen kielen aineopinnot on mahdollista suorittaa yhdenkin lukuvuoden aikana, mutta on suositeltavaa, että pääaineopiskelijat jättävät osion Tieteellinen työ 3. opintovuoteen. Aineopinnot voi aloittaa ensimmäisen vuoden keväällä. Suomen kielen rakenne II J Johdatus Isoon kielioppiin (1 op) Introduction to Iso suomen kielioppi Opiskelija saa yleiskuvan Ison suomen kieliopin rakenteesta ja teoreettisista lähtökohdista. Luennot ja verkkotyöskentely. Kysy vaihtoehtoisista suoritustavoista vastuuopettajalta. Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Hyväksytty/hylätty. Lehtori Alho. Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssi on suoritettava ennen opintojaksoja J Äänne- ja muoto-oppi II ja J Lauseoppi II. Ajoitus 2. opintovuosi. J Äänne- ja muoto-oppi II (suomi) (2 op) Phonology and Morphology II Perehtyä suomen kielen sananmuodostukseen. Luentoja ja harjoituksia sekä kertauskuulustelu. Korvaava kirjallisuus: Kysy tarkemmin vastuuhenkilöltä. Luentokurssia suositellaan suoritettavaksi. Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Johdatus Isoon kielioppiin. Ajoitus 2. opintovuosi. 10

12 Suomen kieli J Lauseoppi II (suomi) (3 op) Syntax II Perehtyä suomen kielen lauserakenteen tieteelliseen kuvaukseen. Kirjoitettua ja puhuttua kieltä tarkastellaan ongelmalähtöisesti. Luentoja ja harjoituksia sekä kotitentti. Korvaava kirjallisuus: Kysy tarkemmin vastuuhenkilöltä. Luentokurssia suositellaan suoritettavaksi. Lehtori Alho. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Johdatus Isoon kielioppiin. Ajoitus 2. opintovuosi. Muutos ja vaihtelu J Puhekielen kehitys (3 op) Development of Spoken Finnish Perehtyä suomen päämurteiden ja nykypuhekielen äänne- ja muotorakenteen kehitykseen ilmiöittäin sekä diakronisen kielentutkimuksen teoriaan ja menetelmiin. Luentoja, harjoituksia ja kertauskuulustelu tai kirjatentti. Korvaava kirjallisuus: LESKINEN, Suomen murteiden historiaa I-III. Jyväskylä, sekä NUOLIJÄRVI & SORJONEN, Miten kuvata muutosta? Helsinki, Professori Palander. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: Suomen kielen rakenne I -moduuli sekä J Suomen murteet ja muu puhekieli. Ajoitus 2. opintovuosi. J Nimistötieteen peruskurssi (2 op) Introduction to Onomastics Oppia perustiedot nimistöntutkimuksesta ja suomalaisesta nimistöstä. Luentoja ja kertauskuulustelu tai kirjatentti. Korvaava kirjallisuus: AINIALA SAARELMA SJÖBLOM, Nimistöntutkimuksen perusteet (SKS 2008). Professori Palander. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Johdatus suomen kielen rakenteeseen, J Äänne- ja muoto-oppi I sekä J Suomen murteet ja muu puhekieli. Ajoitus 1. tai 2. opintovuosi. 11

13 Suomen kieli J Kirjakielen kehitys (suomi) (2 op) History of Written Finnish Saada yleiskuva kirjasuomen synnystä ja kehityskausista sekä tutustua vanhan kirjasuomen teksteihin. Opiskelijaa opetetaan analysoimaan nykykielestä poikkeavia rakenteita ja muotoja. Luentoja ja kertauskuulustelu tai kirjatentti. Korvaava kirjallisuus: LEHIKOINEN KIURU, Kirjasuomen kehitys; HÄKKINEN, Agricolasta nykykieleen s ja Professori Muikku-Werner. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: Suomen kielen rakenne I -moduuli. Ajoitus 2. opintovuosi. J Viron kieli (3 op) Estonian Perehtyminen viron kielen pääpiirteisiin sekä kyky lukea vironkielistä tekstiä ja tuntea tärkeimmät viron ja suomen kieliopilliset ja sanastolliset erot. Luentoja ja harjoituksia sekä kertauskuulustelu. Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Äänne- ja muoto-oppi I. Ajoitus 1. vuoden kevät tai 2. opintovuosi. Tämä aineopintoihin kuuluva opintojakso on mahdollista suorittaa jo ensimmäisenä opintovuonna. Tieteellinen työ J Fennistiikan tutkimusmenetelmät (3 op) Methodology of Fennistics Perehtyä suomen kielen tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin ja aineistoihin sekä tieteellisen kirjoittamisen luonteeseen ja tyyliin sekä tieteellisiin tekstilajeihin. Kokonaisuus koostuu suomen kielen tutkimusmenetelmiä ja tieteellistä kirjoittamista käsittelevistä osuuksista. Luennot ja harjoitukset, jotka eriytyvät osittain pääaine- ja sivuaineopiskelijoiden kesken. Korvaava kirjallisuus: Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Hyväksytty/hylätty. Yliopistonlehtori. 12

14 Suomen kieli Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssi on suoritettava ennen opintojaksoa J Suomen kielen proseminaari. Edeltävät opinnot: Suomen kielen perusopinnot ja mielellään myös aineopintoja. Ajoitus 3. opintovuosi. Pääaineopiskelijat jatkavat tältä kurssilta jaksoon J Suomen kielen proseminaari, mieluiten saman lukuvuoden aikana Suomen kielen tiedonhaku (1 op) Tavoite kurssikuvaus luvattu laittaa oodiin maaliskuun aikana! Sisältö kurssikuvaus luvattu laittaa oodiin maaliskuun aikana! Luennot ja verkkokurssi harjoituksineen. Hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Johdatus akateemisiin opintoihin (1 op) Ajoitus 3. vuoden 3. periodi samanaikaisesti proseminaarin kanssa. Opetuksen järjestää Itä-Suomen yliopiston kirjasto. J Suomen kielen proseminaari (4 op) Proseminar (Finnish Language) ja J Kandidaatintutkielma (6 op) B. A. Research Paper Perehtyä kielitieteellisten tutkimusongelmien määrittelyyn ja rajaamiseen, kielentutkimuksen menetelmiin, lähteiden käyttöön sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun. Jokainen tekee pienimuotoisen tutkielman (proseminaariesitelmä, noin 20 s.) sovitusta aiheesta, osallistuu muiden töiden arviointiin sekä toimii vuorollaan opponenttina. Proseminaariesitelmä muokataan ja viimeistellään seminaarissa käydyn keskustelun ja siellä saadun palautteen pohjalta kandidaatintutkielmaksi, jonka proseminaarin ohjaaja tarkastaa ja arvioi. Proseminaarisuoritukseen sisältyy opinto-ohjauskeskustelu. Aktiivinen osallistuminen proseminaariin (28 t), itsenäistä työskentelyä, hyväksytty esitelmä. Tämän opintojakson suoritusta ei voi korvata kirjatentillä. Proseminaari. Kandidaatintutkielma. Yliopistonlehtori Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: perusopinnot, J Fennistiikan tutkimusmenetelmät ja mahdollisimman paljon aineopintoja. Kandidaatintutkielmaan liittyy J Kypsyysnäyte, joka suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tutkielman tarkastusaikana. Kypsyysnäytteen tarkastaa kandidaatintutkielman ohjaaja. Ajoitus 3. opintovuoden kevät. Sivuaineopiskelijat eivät suorita tätä jaksoa. Mikäli sivuaineopiskelija aikoo jatkaa syventäviin opintoihin, on suositeltavaa suorittaa myös tämä jakso. Se luetaan tällöin osasuoritukseksi syventävien opintojen kohtaan J Sivuaineen tutkielmaopinnot. 13

15 Suomen kieli J Kypsyysnäyte (suomen kieli, HuK) (0 op) Maturity Examination (Finnish Language, B.A.) Tarkoituksena on tuottaa itsenäinen teksti, joka on asiatyylissä pysyvä, sujuva, havainnollinen, johdonmukaisesti rakentunut ja oikeakielisyydeltään korrekti. Suoritetaan yleisenä tenttipäivänä kandidaatintutkielman tarkastamisen jälkeen. Kypsyysnäyte on esseetyyppinen, ehyen kokonaisuuden muodostava kirjoitelma tutkielman aiheesta, ei siis tenttivastaus eikä lyhyt raportti. Suositeltava pituus on noin neljä sivua joka riville kirjoitettuna. Essee otsikoidaan itse. Hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen sisällön ja kieliasun tarkastaa kandidaatintutkielman ohjaaja. Yhteydet muihin opintojaksoihin Suoritetaan J Kandidaatintutkielman hyväksymisen jälkeen. Aineopintojen lopputentti J Suomen kielen aineopintojen lopputentti (3 op) Intermediate Studies Examination Tutustua yhteen keskeiseen suomen kielen tutkimuksen osa-alueeseen tai valikoimaan ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä. Lisäksi tavoitteena on kerrata kielenhuollon perusasiat. Lopputentti suoritetaan tenttimällä kirjallisuutta yleisenä tenttipäivänä. UUSI KIELIOPAS s ja yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: (a) GENRE TEKSTILAJI (toim. Mäntynen, Shore ja Solin), s ja (b) KOHTAUSPAIKKANA KIELI. NÄKÖKULMIA PERSOONAAN, MUUTOKSIIN JA VALINTOIHIN (toim. Nordlund, Onikki-Rantajääskö ja Suutari) s ; (c) NUORET KIELIKUVASSA. KOULUIKÄISTEN KIELI 2000-LUVULLA (toim. Routarinne ja Uusi-Hallila) s. 9 52, , ja NÄKÖALOJA ÄIDINKIELEEN JA KIRJALLISUUTEEN (toim. Grünthal ja Harjunen) s , , Professori Muikku-Werner. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: Aineopintojen moduulit Suomen kielen rakenne II ja Muutos ja vaihtelu. Valinnaiset opinnot Professori Muikku-Werner. Valinnaisiksi opinnoiksi (12/13 op) käyvät erikseen ilmoitettavat erikoiskurssit sekä esim. jotkin yleisen kielitieteen, puheviestinnän, karjalan kielen ja kulttuurin ja suomen kieli ja kääntäminen -oppiaineen kurssit. Muiden oppiaineiden kurssien soveltuvuus on aina sovittava etukäteen valinnaisten opintojen vastuuopettajan kanssa. Suomen kielen valinnaiset kurssit käyvät suoritukseksi sekä aineopintojen että syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin, ellei kurssin kohdalla toisin ilmoiteta. Jos opiskelija ei aio suorittaa suomen kielen syventäviä opintoja, hän voi suorittaa mitä tahansa syventävien opintojen kursseja (paitsi seminaaria) aineopintojen valinnaisiin. Tällaiseksi suoritukseksi suositellaan erityisesti kurssia J Suomen kielen sanasto (kirjatentti). 14

16 Suomen kieli J Pragmatiikkaa (suomen kieli) (2 op) Pragmatics Tutustua kieleen sen käyttämisen näkökulmasta: mitä vuorovaikutuksessa kielen avulla tehdään, ja miten puhetilanne osallistujineen vaikuttaa kielennyksen laatuun? Luentoja ja kertauskuulustelu. Professori Muikku-Werner. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: Merkitys ja vuorovaikutus. Ajoitus Kurssi järjestetään vuorovuosin kurssin J Suomi toisena ja vieraana kielenä kanssa. Suositellaan äidinkielen opettajiksi aikoville. J Kieliopin opetuksen praktikum (2 op) Pedagogical Grammar Perehdytään pedagogiseen kielioppiin, jossa Ison suomen kieliopin ratkaisuja sovelletaan käytäntöön. Kurssilla tutustutaan myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opetussuunnitelmaan ja nykyisiin oppikirjoihin. Luennot, ryhmätyöt ja verkkotyöskentely. Verkkomateriaali ja ALHO & KAUPPINEN, Käyttökielioppi (SKS 2008). Lehtori Alho. Suositellaan erityisesti äidinkielen opettajiksi aikoville. J Tekstien tulkinnasta (3 op) Text Analysis Oppia analysoimaan tekstejä eri menetelmin. Sekä puhuttuja että kirjoitettuja tekstejä lähestytään sisällön, rakenteen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö. Professori Muikku-Werner. Ajoitus Kurssi järjestetään vuorovuosin J Semantiikan erityispiirteitä -kurssin kanssa. J Suomi toisena/vieraana kielenä (2 op) Finnish as a Second/Foreign Language Tutustuttaa opiskelija omaan äidinkieleensä toisen ja vieraan kielen näkökulmasta. Luentoja ja kertauskuulustelu. 15

17 Suomen kieli Professori Muikku-Werner. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: Suomen kielen rakenne I -moduuli. Käy suorituksesi myös Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintokokonaisuuteen. Ajoitus Kurssi järjestetään vuorovuosin kurssin J Pragmatiikka kanssa. J Lähisukukielet (3 op) Balto-Finnic Languages Perehtyä suomen lähisukukielten ja niiden päämurteiden ryhmitykseen ja keskinäisiin suhteisiin sekä tutustua lähisukukielten äänne- ja muotorakenteen pääpiirteisiin sekä lähisukukielten historiaan. Luentoja ja harjoituksia sekä kertauskuulustelu. Kysy kirjatenttimahdollisuudesta tarkemmin vastuuhenkilöltä. Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Äänne- ja muoto-oppi I sekä J Viron kieli. J Suomen ja viron kontrastiivista kielioppia (2 op) Contrastive Grammar of Finnish and Estonian Perehtyä suomen ja viron kieliopin, erityisesti muotorakenteen, suhteisiin sekä kielten kontrastiivisen tutkimuksen vaiheisiin. Luentoja ja kertauskuulustelu. Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Äänne- ja muoto-oppi I sekä J Viron kieli. J Viron kielen jatkokurssi (3 op) Estonian II Perehtyä syvällisemmin viron kieleen ja virolaiseen kulttuuriin. Luentoja ja harjoituksia. Suoritusmuotona aktiivinen osallistuminen sekä esitelmä. Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Viron kieli. J Viron kielen sanasto (2 op) Estonian Lexicon Perehtyä viron kielen sanaston historiaan ja sananmuodostuskeinoihin sekä viron ja suomen leksikaalisiin suhteisiin. Luentoja ja kertauskuulustelu. 16

18 Suomen kieli Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Viron kieli Opiskelijatuutorointi (3 op) Paikka: Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampukset Opintojakson laajuus: 3 op (81 tuntia) Opintojakson tavoite: Opiskelija hankkii käytännön tietoja ja taitoja uusien opiskelijoiden tuutoroinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi sekä toimii opiskelijatuutorina Johdatus akateemisiin opintoihin- opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Sisältö: Koulutukseen sisältyy Ylioppilaskunnan järjestämää yhteistä koulutusta (27 t), oppiainekohtainen koulutus (4 t), itsenäinen työskentely oppimateriaalin sekä tuutoroinnin suunnittelun parissa ja palautteen antaminen (30 t). Opiskelija syventää tietämystään yliopiston ohjausjärjestelmästä, omaksuu tuutoroinnin yleiset tavoitteet, opiskelijatuutorin vastuun ja roolin osana ohjauspalvelujen kokonaisuutta sekä perehtyy pienryhmän toiminnan periaatteisiin sekä harjaantuu pienryhmän ohjaajana. Oppiainekohtaisessa koulutuksessa opiskelija tutustuu opintojen alkuun ja opintojen suunnitteluun liittyviin koulutuskohtaisiin kysymyksiin sekä mahdollisesti muihin uusille opiskelijoille tärkeisiin oppiaineen ajankohtaisiin asioihin. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija toimii tuutorina oppiaineen nimeämälle pienryhmälle (vähintään 10 tuntia) sekä antaa palautteen tuutoroinnin onnistumisesta ylioppilaskunnalle. Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 1) osaa kertoa keskeiset asiat yliopistosta, sen palveluista ja ohjausjärjestelmästä 2) on sisäistänyt vastuunsa ja roolinsa opiskelijatuutorina 3) tuntee pienryhmätoiminnan keskeiset periaatteet ja osaa ohjata pienryhmää sekä pyrkii huomioimaan opiskelijoiden yksilöllisyyden 4) pystyy kertomaan oman oppiaineensa tutkintorakenteesta, sisällöistä ja opiskelukäytännöistä sekä auttamaan opiskelijoita alkuun opintojen suunnittelussa Suoritustapa: yhteisiin koulutuksiin osallistuminen ja annettujen tehtävien tekeminen sekä opiskelijatuutorina toimiminen. Aikataulu: Koulutukset toteutetaan kevään ja kesän aikana, opiskelijatuutorointi syyslukukaudella. Materiaalit: 4) Opiskelijan Opas 5) Tiedekunnan opinto-opas 6) YTHS:n pienryhmäohjaajan opas 7) muu mahdollinen materiaali Kaikille yhteisten luentojen materiaali löytyy verkosta osoitteesta Arvosteluperusteet: Hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin koulutuksiin, suunnitelmallista, tavoitteiden mukaista pienryhmän tuutorointia vähintään 10 t sekä palautteen antamista tuutoroinnista ylioppilaskunnalle. Vastuutaho: Tiedekunnat, yhteisten koulutusten osalta ylioppilaskunta. Suomen kielen tuutorivastaava: lehtori Alho 17

19 Suomen kieli J SUOMEN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 tai 60 op) ADVANCED STUDIES (FINNISH) : Professori Palander. Suomen kielen syventävien opintojen laajuus on pääaineopiskelijalle 80 op, sivuaineopiskelijoille 60 op. Opinnot koostuvat neljästä moduulista. Moduuliin Yleiset syventävät opinnot (10 op) kuuluvat pakolliset alaosiot J Suomen kielen sanasto (3 op), J Suomen kielen kielioppia (3 op) sekä J Suomen kielen tutkimussuuntauksia (4 op). Moduuliin Oppiaineen tutkimuksen painoalat (10 op) voi suorittaa kursseja miltä tahansa painoalalta, jotka ovat 1. Suomen aluemurteet ja muu puhekieli, 2. Kielen käyttö ja kielen omaksuminen sekä 3. Itämerensuomalaisten kielten sanasto ja kielikontaktit. Moduuliin Valinnaiset opinnot (12 op) voi suorittaa erikseen ilmoitettavia erikoiskursseja, kirjatenttejä tai yleisen kielitieteen kursseja, joiden soveltuvuus tulee varmistaa etukäteen valinnaisten opintojen vastuuopettajalta (professori Palander). Moduuli Syventävä tieteellinen työ (48 tai 28 op) koostuu osioista J Suomen kielen seminaari (8 op) ja J Pro gradu -tutkielma (40 op) tai J Sivuaineen tutkielmaopinnot (20 op). Pääaineopiskelijalle kuuluu myös J Kypsyysnäyte (0 op). Syventävien opintojen suoritukset ovat pääasiassa kirjatenttejä, jotka suoritetaan yleisinä tenttipäivinä. Kirjallisuusluettelo löytyy suomen kielen ilmoitustaululta (työhuonekäytävältä) sekä verkkosivuilta (luettelo löytyy suomen kielen ja kulttuuritieteiden -opinto-oppaasta). Listoissa on useita vaihtoehtoisia kirjoja ja kirjapaketteja, joista opiskelija voi valita itseään kiinnostavat. Tämän jälkeen ennen tenttiin ilmoittautumista hänen tulee sopia kirjapaketin yksityiskohdista asianomaisen tentaattorin kanssa. Syventäviin opintoihin kuuluvaa kontaktiopetusta järjestetään joka lukuvuonna, mutta kurssit vaihtelevat vuosittain; ainoastaan Suomen kielen syventävien opintojen seminaari pidetään säännöllisesti joka vuosi. Suomen kielen syventävät opinnot kuuluvat maisterivaiheen opintoihin. Yksittäisiä syventävien opintojen kursseja voi suorittaa kandidaatintutkintovaiheessa, ei kuitenkaan Syventävien opintojen seminaaria. Yleiset syventävät opinnot J Suomen kielen sanasto (3 op) Finnish Lexicon Antaa kokonaiskuva siitä, miten suomen kielen sanasto kuvastaa suomalaista kulttuuria ja kontakteja muita kieliä puhuviin kansoihin, sekä johdattaa sanastontutkimuksen teoriaan ja menetelmiin. Erikseen ilmoitettavat erikoiskurssit (kysy vastuuhenkilöltä) tai kirjatentti (ks. kirjallisuus tenttikirjalistasta). Lehtori Remes. Suositellaan aineopintojen valinnaiseksi opinnoksi niille, jotka eivät jatka suomen kielen syventäviin opintoihin. J Suomen kielen kielioppia (3 op) Advanced Finnish Grammar Perehtyä perusteellisesti kielen rakenteen tutkimukseen. Erikseen ilmoitettavat erikoiskurssit tai kirjatentti (ks. kirjatenttilista). Professori Muikku-Werner. J Asennoitumisen kielioppia (3 op) Grammatical Expression of Stance Kurssilla syvennytään joukkoon suomen kielen morfosyntaktisia rakenteita, jotka ilmaisevat puhujan asennoitumista lausumaansa ja/tai puhetilanteeseen: eräisiin modaalisiin rakenteisiin, kysymysrakenteisiin ja kieltoon. Rakenteita tarkastellaan mm. vuorovaikutuksen ja alueellisen 18

20 Suomen kieli variaation näkökulmasta, ja niiden kautta valaistaan myös puhutun ja kirjoitetun suomen kielen suhdetta ja siinä tapahtuneita muutoksia. Luentoja, kotitehtäviä, oheislukemista ja kirjallinen lopputyö. 0 5 Yliopistonlehtori Yhteydet muihin opintojaksoihin Käy suoritukseksi suomen kielen syventävien opintojen moduuliin Suomen kielen kielioppia sekä valinnaisiin opintoihin. J Johdatusta kieliopillistumistutkimukseen (3 op) Introduction to the Study of Grammaticalization Kurssilla perehdytään kieliopillisten rakenteiden kehitykseen liittyviin yleisiin ilmiöihin ja periaatteisiin sekä kieliopillistumistutkimuksen historiaan ja menetelmiin. Kieliopillistumisprosesseja tarkastellaan erityisesti merkitystenmuutosten näkökulmasta ja siten, että pääpaino on suomen kielestä tehdyn tutkimuksen esittelyssä. Luentoja 16 t, oheiskirjallisuutta, kotitehtäviä; lopputyö tai kertauskuulustelu. Yliopistonlehtori. Yhteydet muihin opintojaksoihin Käy suoritukseksi suomen kielen syventävien opintojen moduuliin J Suomen kielen kielioppia sekä valinnaisiin opintoihin. J Suomen kielen tutkimussuuntauksia (4 op) Theories of Fennistics Perehtyä syvällisesti suomen kielen tutkimusaloihin. Erikseen ilmoitettavat erikoiskurssit tai kirjatentti (ks. kirjatenttilista). Professori Muikku-Werner. Oppiaineen tutkimuksen painoalat Perehdytään tarkemmin niihin suomen kielen erityisaloihin, joita Joensuun yliopiston suomen kielen oppiaineessa tutkitaan. Kokonaisuus muodostuu yhden tai useamman painoalan suorituksista. Katso tarkemmat suoritusmuodot kunkin opintojakson kohdalta. Jokaiseen osioon on tarjolla kirjatenttivaihtoehtoja (ks. kirjatenttilista työhuonekäytävän ilmoitustaululta tai oppiaineen kotisivuilta). Yksittäisen suorituksen minimilaajuus on 3 op, jollei toisin ilmoiteta. Painoala 1. Suomen aluemurteet ja muu puhekieli : professori Palander J Alueellisen variaation tutkimusmenetelmistä (3 op) Methods for the Study of Regional Variation Perehtyä puhekielen maantieteellisen vaihtelun tutkimus- ja kuvaustapoihin sekä alan tärkeimpiin suuntauksiin. 19

21 Suomen kieli Luentoja, pienimuotoinen tutkimus sekä kertauskuulustelu. Professori Palander. Ajoitus Kurssi järjestetään vuorovuosin J Sosiolingvistiikka -kurssin kanssa. J Sosiolingvistiikka (3 op) Sociolinquistics Tutustua sosiolingvistisen tutkimuksen historiaan ja menetelmiin sekä niiden sovelluksiin. Luentoja, pienimuotoinen tutkimus ja kertauskuulustelu. Korvaava kirjallisuus: J. K. CHAMBERS (1995), Sociolinguistic Theory: Linguistic variation and its social significance (n. 250 s). Professori Palander. Ajoitus Kurssi järjestetään vuorovuosin J Alueellisen variaation tutkimusmenetelmistä -kurssin kanssa. Painoala 2. Kielen käyttö ja kielen omaksuminen : professori Muikku-Werner J Semantiikan erityiskysymyksiä (3 op) Advanced Semantics Syventyä eräisiin semiotiikan ja semantiikan erityiskysymyksiin kuten ymmärtämiseen ja merkeillä tapahtuvaan viestintään. Kurssilla perehdytään myös lause- ja sanasemantiikkaan. Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö. Professori Muikku-Werner. Ajoitus Kurssi järjestetään vuorovuosin J Tekstien tulkinnasta -kurssin kanssa. J Lapsen kielenomaksuminen (3 op) Language Acquisition Kurssilla annetaan yleiskatsaus suomenkielisen lapsen kielenomaksumisesta, erityisesti kielen rakenteen omaksumisesta (äänteellisestä ja morfosyntaktisesta kehityksestä). Luentoja, harjoituksia ja esseemuotoinen lopputehtävä. Riionheimo. Painoala 3. Itämerensuomalaisten kielten sanasto ja kielikontaktit : lehtori Remes 20

22 Suomen kieli J Itämerensuomalaisten kielten sanasto ja kielikontaktit (3 op) Baltic-Finnic Lexicon and Contacts Perehtyä itämerensuomalaisten kielten sanaston koostumukseen ja kielikontakteihin. Erikseen ilmoitettavat erikoiskurssit tai kirjatentit (ks. kirjatenttilista). Lehtori Remes. Yhteydet muihin opintojaksoihin Käy suoritukseksi Itämerensuomalaisten kielten opintokokonaisuuteen sekä suomen kielen syventävien opintojen Oppiaineen painoalaan 3. Syventävä tieteellinen työ J Suomen kielen syventävien opintojen seminaari (8 op) Seminar (Finnish Language) Harjaantua ongelmanasetteluun ja erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöön sekä kirjoittamaan ja arvioimaan tieteellistä tekstiä. Seminaarissa aloitetaan pro gradu -tutkielman kirjoittaminen. Hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen seminaariin sekä tutkimussuunnitelman laadinta ja seminaariesitelmä (laajuus n. 25 s.). Professorit Palander ja Muikku-Werner. Ajoitus Seminaari kuuluu maisterivaiheen opintoihin. Opetus alkaa 4. periodissa ja jatkuu seuraavan lukuvuoden syyslukukauden ajan (1. ja 2. periodi). Seminaariin aikovan toivotaan ottavan yhteyttä jompaankumpaan professoriin ja tulevan keskustelemaan mahdollisesta tutkimusaiheestaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua. J Pro gradu -tutkielma (40 op) M.A. Thesis (Finnish Language) Perehtyä tieteelliseen ajatteluun, hallita tarvittavat tutkimusmenetelmät, tuntea tutkielman aihepiiriin liittyvä aiempi tutkimus sekä kyetä jatkamaan itsenäisesti seminaarissa aloitettua tutkielman kirjoittamista. Ohjattu yksilötyö, hyväksytyn tutkielman laajuus noin 80 s. I L Professorit Palander ja Muikku-Werner. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Suomen kielen syventävien opintojen seminaari. Ajoitus Kaksivuotisessa maisteritutkinnossa pro gradu -tutkielman kirjoittaminen on ajoitettu toiselle lukuvuodelle. Tutkielmaan liittyy J Kypsyysnäyte. J Sivuaineen tutkielmaopinnot (suomen kieli) (20 op) Advanced Scientific Research in a Minor Subject (Finnish language) 21

23 Suomen kieli Perehtyä tieteelliseen ajatteluun, hallita tarvittavat tutkimusmenetelmät, tuntea tutkielman aihepiiriin liittyvä aiempi tutkimus sekä kyetä jatkamaan itsenäisesti seminaarissa aloitettua tutkielman kirjoittamista. Opintojakso koostuu kahdesta osasta: suomen kielen proseminaarissa tehtävästä (kandidaatin)tutkielmasta (J060251, 10 op) sekä laajennetusta syventävien opintojen seminaariesitelmästä, joka ohjeistetaan yksilöllisesti. Mikäli opiskelija ei ole käynyt proseminaaria ja tehnyt siinä yhteydessä (kandidaatin)tutkielmaa, hän tekee syventävien opintojen seminaariesitelmän pohjalta laajemman sivuaineen tutkielman (laajuus n. 40 s.). Hyväksytty/kiittäen hyväksytty Professori Muikku-Werner ja professori Palander. Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J Suomen kielen syventävien opintojen seminaari J Kypsyysnäyte (suomen kieli, FM) (0 op) Maturity Examination (Finnish language, M.A.) Tuottaa laajahko tieteellinen essee, jolla kirjoittaja osoittaa hallitsevansa pro gradu -tutkielman aihepiirin. Mikäli kypsyysnäyte on annettu jo kandidaatintutkielman yhteydessä, maisterintutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä. Hyväksytty/hylätty Valinnaiset opinnot (12 op) : Professori Palander. Suorituksiksi käyvät erikseen ilmoitettavat erikoiskurssit, (lisä)suoritukset muista syventävien opintojen osioista, kansainvälinen vaihto, yleisen kielitieteen kurssit, vierailuluennot sekä kirjatenttipaketit eri aloilta (ks. kirjatenttilista oppiaineen kotisivuilta). Katso kursseja myös aineopintojen valinnaisista opinnoista. Neuvottele suoritusten soveltuvuudesta aina etukäteen moduulin vastuuopettajan kanssa. JJ Ohjattu harjoittelu (suomen kieli) (6 8 op) Practical Work Tutustua suomen kielen asiantuntijan tehtäviin työelämässä. Harjoitteluksi hyväksytään suomen kieleen liittyvää valvottua työtä, muuta kuin opetustyötä. Opiskelija, joka on työskennellyt opiskeluaikanaan tai aiemmin kaksi kuukautta tai pidemmän ajan yhtäjaksoisesti ja täyspäiväisesti suomen kieleen liittyvissä työtehtävissä, voi tällä kokemuksellaan korvata ohjatun harjoittelun. Tällöin opiskelijan on esitettävä työtodistus, josta käy ilmi työnantaja, työsuhteen kesto ja työn sisältö, sekä oma raportti työtehtävistä. Hyväksytty/hylätty Amanuenssi Kohderyhmä Erityisesti ne suomen kielen opiskelijat, jotka eivät tähtää opettajan ammattiin. Oppiaineelle pyritään saamaan yliopiston harjoittelutukikuukausia, joiden hausta ilmoitetaan opiskelijoille loppuvuodesta. Tukikuukausia ei voi saada opettajaksi opiskeleva Työnhakuvalmennus 3 op Paikka ja aika: Joensuun ja Kuopion kampus Opintojakson laajuus: 3 op Opintojakson tavoite: 22

24 Suomen kieli Opintojakso antaa valmiuksia työnhakuun. Opiskelija tutustuu luentojen, kirjallisuuden ja muun oheismateriaalin avulla oman alansa työllistymismahdollisuuksiin, työnhakuprosessin eri vaiheisiin sekä harjoittelee työnhakua käytännössä erilaisten oppimistehtävien avulla. Sisältö: Yleistietoa nykypäivän työmarkkinoista sekä Joensuun /Kuopion yliopistoista valmistuneiden työllistymisselvitykset. Työnhakuprosessin vaiheet: Oman osaaminen ja vahvuuksien kartoittaminen, työnhaun kanavat, työpaikkailmoitusten analysointi, hakemusasiakirjojen laatiminen, kontaktit työnantajaan hakuprosessin aikana, työpaikkahaastatteluun valmistautuminen, psykologiset soveltuvuusarvioinnit osana työnhakua, työsopimuksen solmiminen sekä työsuhteen alkaminen. Osaamistavoite: Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan 1) tunnistavan oma osaamisensa ja vahvuudet sekä osaavan arvioida millä työelämän osaamisalueilla niille löytyy kysyntää 2) osaavan käyttää eri työnhakukanavia sekä analysoida työpaikkailmoituksia 3) osaavan suunnitella ja tuottaa persoonalliset hakemusasiakirjat huomioiden työnantajan odotukset 4) osaavan soveltaa työpaikkahaastatteluista ja psykologisista soveltuvuusarvioinneista saamaansa tietoa omassa työnhaussaan 5) osaavan perustella oikeutensa ja velvollisuutensa liittyen työsopimuksen solmimiseen sekä työsuhteen alkamiseen 6) osaavan arvioida mitä opintojaksolla opittu tieto merkitsee itselle työnhakijana ja osaavan kehittää työnhakutaitojaan edelleen onnistuneen työnhaun ja työllistymisen edistämiseksi Aikataulu: Luentoja ja harjoituksia 24t sekä itsenäistä työskentelyä 54t. Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy opintojaksoon sisältyvään materiaaliin tutustuminen, oppimistehtävien tekeminen sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Materiaalit: 1) Tuominen, V. (toim.) Lyhyt johdatus työnhakuun. Opas opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Uudistettu laitos Itä-Suomen yliopisto, urapalvelut. 3) Tuominen, V., Rautopuro, J. & Puhakka, A. (2008) Perustutkinnon jälkeen Itä-Suomen yliopistosta työmarkkinoille. Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuosina 2001 ja 2002 valmistuneet viisi vuotta myöhemmin. Joensuu. Luennoilla jaettu materiaali löytyy verkosta sivulta : Opintojakso arvioidaan oppimispäiväkirjan perusteella hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Oppimispäiväkirjan keskeisenä tavoitteena on toimia itse arvioinnin välineenä konkretisoiden opiskelijalle opintojaksolla saavuttamia tavoitteita sekä auttaa ja tukea opiskelijaa opintojakson sisältöjen edelleen oppimisessa. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää myös ohjaajan arviointia. Hyväksyttävästä oppimispäiväkirjasta näkyy, että opiskelija on käynyt luennoilla tai hankkinut muulla tavoin luontojen asiasisällön käyttöönsä ja ymmärtänyt olennaiset asiat. Asiakokonaisuuksista ja niiden sovellettavuudesta omaan työnhakuun on muodostunut selkeä käsitys. Opiskelija on myös perehtynyt oheismateriaaliin ja käyttänyt sitä hyväksi saavuttaakseen osaamistavoitteensa. Vastuuyksikkö: Urapalvelut Ajoitus: Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella. Kohderyhmä: Opiskelijat, joille työelämään siirtyminen ja työnhaku ajankohtaista. 23

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ SUOMEN KIELEN JA KULTTUURITIETEIDEN OPPIAINERYHMÄ OPINTO-OPAS 2009 2010 SISÄLTÖ: Suomen kieli 1 Itämerensuomalaiset kielet 31 Karjalan kieli ja kulttuuri 33 Suomi toisena/vieraana kielenä 37 Kirjallisuus

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto. SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 (päivitetty 17.9.

Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto. SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 (päivitetty 17.9. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 (päivitetty 17.9.2013) SUOMEN KIELI... 3 2121100 Suomen kielen perusopinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -piaineen tutkintovaatimukset Siirtymäsäännöt suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja itämerensuomalaisten kielten piaineiden vanhoista tutkintovaatimuksista

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUOSI Sisällysluettelo SUOMEN KIELI... 1

SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUOSI Sisällysluettelo SUOMEN KIELI... 1 SUOMEN KIELI JA KULTTUURITIETEET OPETUSSUUNNITELMA 2012 2014 LUKUVUOSI 2012 2013 Sisällysluettelo SUOMEN KIELI... 1 SUOMI TOISENA/ VIERAANA KIELENÄ -OPINTOKOKONAISUUS... 38 KARJALAN KIELI JA KULTTUURI...

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot