Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset"

Transkriptio

1 Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset Tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (Skk0100), aineopinnot (Skk0200) ja syventävät opinnot (Skk0300) muodostuvat pienemmistä opintojaksoista. Opintojaksoja voi suorittaa kurssi-, tentti- tai esseesuorituksina. Jotkut tutkintovaatimuksissa mainitut opintojaksot on aina suoritettava pakollisilla kursseilla. Opintojaksojen suoritustavoista kannattaa keskustella jakson vastuuhenkilön kanssa etukäteen. Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelmassa on jokaisen järjestetyn kurssin kohdalla kerrottu, mihin opintojaksoon tai opintojaksoihin kurssi käy suoritukseksi. Huom! Monia Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimuksissa mainittuja opintojaksoja voi suorittaa myös suomen kielen tai kotimaisen kirjallisuuden oppiaineiden kursseilla! Tässä luvussa on esitelty Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset. Ajankohtaiset tiedot lukuvuonna järjestettävästä opetuksesta löytyvät weboodista. Sekä tutkintovaatimuksiin että opetusohjelmaan kannattaa tutustua huolellisesti ja katsoa, mitkä kurssit sopivat eri opintokokonaisuuksiin. Huom! Kielitaitojaksot (Skk0110 Kielitaito, Skk0210 Kielitaito ja kirjoittaminen ja Skk0310 Kielitaito ja kääntäminen) on syytä suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen alkupuolella. Skk0100 Perusopinnot 25 op Skk0110 Kielitaito Skk0120 Kielioppi ja fonetiikka Skk0130 Suomen kirjallisuus 1 Skk0140 Suomen historia ja yhteiskunta Skk0150 Suomen kulttuuri 10 op 5 op 3 op 3 op Skk0200 Aineopinnot 45 op (35 op sivuaineopiskelijalle) Skk0210 Kielitaito ja kirjoittaminen 7 op Skk0220 Äänne- ja muoto-oppi sekä johto-oppi 5 op Skk0230 Lauseoppi Skk0240 Suomen kielen variaatio Skk0250 Suomen kirjallisuus 2 Skk0260 Valinnaisia opintoja 8 op Skk0260-A Suomen kieli Skk0260-B Suomen kirjallisuus Skk0260-C Suomen kulttuuri Skk0270 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 3 op Skk0280 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Skk0300 Syventävät opinnot 80 op (60 op sivunaineopiskelijalle) Skk0310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op Skk0320 Erikoisalan opintoja 10 op Skk Suomen kielen rakenne, käyttö ja vaihtelu Skk Suomen kirjallisuus Skk Suomen kulttuuri Skk Suomi toisena ja vieraana kielenä Sk Kääntäminen ja tulkkaus Sk0330 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 5 op Skk0340 Seminaari 8 op Skk0350 Menetelmäkurssi 5 op Skk0370 Syventävien opintojen kirjatentti Skk0800 Pro gradu 40 op Skk0800T Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 20 op

2 Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (Skk0100), 25 op Perusopinnoissa kohennetaan opiskelijoiden kielitaitoa erityisesti yliopistoyhteisössä selviytymisen kannalta. Lisäksi perehdytään suomen kielen rakenteeseen, variaatioon ja käyttöön, Suomen kirjallisuuteen sekä Suomen kulttuuriin ja historiaan. Ennen perusopintojen aloittamista opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops). Perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta: Skk0110 Kielitaito (10 op), Skk0120 Kielioppi ja fonetiikka (5 op), Skk0130 Suomen kirjallisuus 1 (), Skk0140 Suomen historia ja yhteiskunta (3 op) ja Skk0150 Suomen kulttuuri (3 op). Skk0110 suoritetaan vapaavalintaisina kielitaitoa kohentavina kursseina; muut opintojaksot Skk0120 Skk0150 on mahdollista suorittaa kursseina, kirjatentteinä tai esseesuorituksina. Suoritustavoista on neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Kursseihin, tenttimiseen tai muihin opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä vastuuhenkilön tai kurssin opettajan puoleen. Perusopintojen vastuuhenkilö: Anna-Liisa Lepäsmaa Skk0110 Kielitaito (10 op) Opintojakson tarkoitus on vahvistaa ja monipuolistaa opiskelijan kielenkäyttötaitoa. Opintojakson voi suorittaa vain osallistumalla kursseille. Pakollisen kirjoituskurssin lisäksi opiskelija osallistuu kahteen seuraavista kursseista: Tekstikurssi, Suullinen viestintä, Rakenneharjoituksia. Vastuuhenkilö: Leila White Skk0120 Kielioppi ja fonetiikka (5 op) Opintojakso koostuu kahdesta osasta: kieliopista ja fonetiikasta. Tavoitteena on vahvistaa peruskieliopin hallintaa ja perehdyttää suomen kielen äännejärjestelmään. Opintojakson voi suorittaa kursseina tai kirjatentteinä. Kielioppi: I. Alho & A. Kauppinen, Käyttökielioppi (pääaineopiskelijoille), L. White, Suomen kielioppia ulkomaalaisille (sivuaineopiskelijoille) Fonetiikka: A. Lieko, Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille tai K. Wiik, Fonetiikan perusteet. Vastuuhenkilö: Leena Silfverberg Skk0130 Suomen kirjallisuus 1 () Opintojen tarkoitus on antaa perustietoa Suomen kirjallisuudesta ja sen taustatekijöistä. Opinnoissa tutustutaan sekä kirjallisuuden historiaan että eri aikakausien teksteihin. Opintojakso kannattaa suorittaa osallistumalla kurssille. (Kokonaiskäsityksen Suomen kirjallisuuden vaiheista saa jatkamalla kirjallisuuden opiskelua aineopinnoissa, Skk0250 Suomen kirjallisuus 2.) K. Laitinen, Suomen kirjallisuuden historia (alkuosa) sekä tekstinäytteitä. Vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Skk0140 Suomen historia ja yhteiskunta (3 op) Opintojen tarkoitus on antaa perustietoa Suomen historiasta ja yhteiskunnasta. Kurssilla tutustutaan Suomen historian tärkeimpiin tapahtumiin ja niiden seurauksiin. Opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä. J. Vahtola, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Vastuuhenkilö: Leena Silfverberg Skk0150 Suomen kulttuuri (3 op) Opintojakson tarkoitus on antaa perustietoa suomalaisen kulttuurin eri osa-alueista. Opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä. Kirjallisuus valitaan lähinnä seuraavista: Löytönen, Markku - Kolbe, Laura: Suomi: maa, kansa, kulttuurit, 1999; Kuusi, Matti - Anttonen, Pentti: Kalevala-lipas, 1985 (osin); Molarius, Päivi (toim.), Suomen taide ja kulttuuri, Myös Suomen kulttuurin jotakin osa-aluetta käsitteleviin cd-rom- tai video-ohjelmiin perehtyminen voi kelvata osasuoritukseksi. Vastuuhenkilö: Sari Päivärinne 2

3 Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot (Skk0200), 45/35 op Aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään opiskelijan oman valinnan mukaan kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta sekä kehitetään kielellistä ilmaisutaitoa, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Opintoihin voi kuulua myös suomen kielen oppiaineen ja muiden lähitieteiden opintoja. Aineopintoihin kuuluvat kaikille yhteisinä seuraavat opintojaksot: Skk0210 Kielitaito ja kirjoittaminen (7 = hops op), Skk0220 Äänne- ja muoto-oppi sekä johto-oppi (5 op), Skk0230 Lauseoppi (), Skk0240 Suomen kielen variaatio (), Skk0250 Suomen kirjallisuus 2 (), Skk0270 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot (3 op). Lisäksi opiskelija suorittaa kohtaan Skk0260 Valinnaisia opintoja valitsemaltaan erikoistumisalalta (kieli, kirjallisuus tai kulttuuri) opintoja yhteensä 8 op. Aineopintojen aluksi Skk:n pääaineopiskelija päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (hops) sekä pohtii suullisesti ja kirjallisesti opintosuunnitelmia ja opintojen etenemistä hops-ohjaajan kanssa. Pääaineopiskelijan aineopintoihin kuuluu proseminaari (Skk0280, 10 op) omalta erikoisalalta. Hyväksytty proseminaarityö kelpaa pääaineopiskelijan kandidaatintutkielmaksi, ja siitä kirjoitetaan HuK-tutkinnon kypsyysnäyte. Pääaineopiskelijat suorittavat Skk:n aineopinnoissa HuK-tutkintoon pakollisina kuuluvia tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opintoja (2 op) osana proseminaaria. Proseminaaria ja Kielitaito ja kirjoittaminen - opintojaksoa lukuun ottamatta aineopintoja voi suorittaa myös kirjatentteinä. Ennen aineopintojen aloittamista perusopintojen tulisi olla kokonaan tai lähes kokonaan suoritettuina. Lisäksi on hyvä neuvotella vielä vastuuhenkilön kanssa opintosuunnitelman pääpiirteistä. Aineopintoihin voi sisällyttää myös suomen kielen (Ssu) oppiaineen sekä sopimuksen mukaan muiden lähiaineiden (kuten kotimaisen kirjallisuuden) opintoja. Aineopintojen vastuuhenkilö: Lari Kotilainen Skk0210 Kielitaito ja kirjoittaminen (7 op = hops) Opintojakson tarkoitus on laajentaa opiskelijan kielitaitoa niin, että hän pystyy lukemaan ja kirjoittamaan tieteellistä tekstiä suomen kielellä ja hallitsee suomen kielen oikeinkirjoitusnormit. Opintojaksoon kuuluvat pakollisina Kirjoitus- ja tekstikurssi (3 op) ja suomen kielen puolelta Ssu114 Kielioppi 4: Rakenteitä ja ilmiöitä - kurssin (3 op). Aineopintojen aluksi päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops = 1 op; hops-piste kirjataan opintosuorituksiin aineopintojen lopussa). Sivuaineopiskelijat suorittavat hopsin sijasta vapaavalintaisia kielitaitoopintoja tai Kirjoitus- ja tekstikurssin laajempana. Vastuuhenkilö: Leena Silfverberg Skk0220 Äänne- ja muoto-oppi sekä johto-oppi (5 op) Opintojakson tarkoitus on antaa yleiskuva suomen kielen äänne- ja muotorakenteesta sekä sananmuodostuksesta. Opintojakso kannattaa suorittaa osallistumalla kursseihin. Kirjatenttivaihtoehdot: K. Laaksonen & A. Lieko, Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi; A. Brown, A.-L. Lepäsmaa & L. Silfverberg, Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia. Vastuuhenkilö: Anna-Liisa Lepäsmaa Skk0230 Lauseoppi () Lauseoppi käsittelee suomen kielen lauserakennetta, peruslausetyyppejä ja sijojen käyttöä. Opintojakso kannattaa suorittaa osallistumalla kurssille. M. Vilkuna, Suomen lauseopin perusteet. Vastuuhenkilö: Anna-Liisa Lepäsmaa Skk0240 Suomen kielen variaatio () Opintojaksossa tutustutaan murteiden ja muun puhutun suomen piirteisiin sekä suomen kirjakielen historiaan. Kieli ja sen kieliopit s ; L. Lehikoinen, Suomea ennen ja nyt; E. Lyytikäinen J. Rekunen - J. Yli- Paavola, Murrekuvat-video. Vastuuhenkilö: Salli-Marja Bessonoff 3

4 Skk0250 Suomen kirjallisuus 2 () Suomen kirjallisuus 2 on jatkoa perusopintojen opintojaksolle Suomen kirjallisuus 1. Opintojakso kannattaa suorittaa osallistumalla kurssille. K. Laitinen, Suomen kirjallisuuden historia P. Lassila (toim.) Suomen kirjallisuushistoria 3 (osin) tekstinäytteitä. Vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Skk0260 Valinnaisia opintoja (8 op) Opintojaksoon kuuluu vapaavalintaisia opintoja 7 op yhdeltä seuraavista aloista: A. Suomen kieli B. Suomen kirjallisuus C. Suomen kulttuuri Erikoistumisala A-C tulee valita samalta alalta kuin proseminaari, johon aikoo osallistua. Kuhunkin valinnaiseen opintojaksoon kuuluu yksi pakollinen kirjatentti () Suomen kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin alalta sekä lisäksi yksi kurssi () tai toinen kirjatentti () samalta alalta. Valinnaiset opinnot on suoritettava ennen proseminaarin osallistumista tai viimeistään sen aikana. Kirjatenteistä ja sopivista kursseista on sovittava vastuuhenkilöiden kanssa. Vastuuhenkilö: Leena Silfverberg Skk0260-A Suomen kieli Jakson tarkoitus on syvällisempi perehtyminen esimerkiksi suomen kielioppiin ja sen kuvausmalleihin, sanasemantiikkaan, Suomen puhuttujen ja kirjoitettujen kielimuotojen vaihteluun, eri tekstilajien ominaispiirteisiin tai vuorovaikutuksen tutkimukseen. Opintojakson suoritukseksi soveltuvat myös suomen kielen (Ssu) oppiaineen kurssit, erityisesti jokin kielitieteen peruskäsitteisiin opastava kurssi. Pakollinen kirjatentti: T. Onikki-Rantajääskö & M. Siiroinen: Kieltä kohti ja H. Kangasniemi: Sana, merkitys, maailma. Katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin (yhteensä ). Vastuuhenkilö: Lari Kotilainen Skk0260-B Suomen kirjallisuus Tarkoitus on perehdyttää lähemmin suomalaiseen kirjallisuuteen. Opintojaksoon kuuluu tutustuminen kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä joihinkin Suomen kirjallisuuden klassikoihin, tyylikausiin tai kirjallisuudenlajeihin. Erityisen hyvin tähän sopii kotimaisen kirjallisuuden (Sko) Peruskurssi. Kursseja ja kirjallisuutta voi valita myös esim. yleisen kirjallisuustieteen (Tyy) ja folkloristiikan (Kkr) oppiaineiden tarjoamista kursseista ja kirjatenteistä. Pakollinen kirjatentti: M. Kantokorpi, P. Lyytikäinen & A. Viikari: Runousopin perusteet ja L. Koskela & L. Rojola: Lukijan ABC-kirja (yht. 3op) (Huom! Ne Skk-opiskelijat, jotka suorittavat kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen peruskurssin (7 op) eivät tenti valinnaisten opintojen pakollista kirjatenttiä.) Vastuuhenkilö: Sari Päivärinne Skk0260-C Suomen kulttuuri Opintojen tarkoitus on perehdyttää lähemmin suomalaiseen kulttuuriin ja Suomen historiaan. Opintojaksoon kuuluu vapaavalintaisia opintoja seuraavilta aloilta: folkloristiikka ja kansatiede, Suomen historia, teatteritiede, elokuva- ja televisiotutkimus, taidehistoria, musiikkitiede. Suoritukseksi soveltuvat taiteentutkimuksen, kulttuurien tutkimuksen ja historian laitoksen kurssit. (Huom! Kaikkia näiden laitosten oppiaineita ei voi opiskella ilman erillistä opiskeluoikeutta. Ks. humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan kohta Opiskeluoikeus humanistisessa tiedekunnassa.) Pakollinen kirjatentti: S. Knuuttila & U. Piela (toim.): Korkeempi kaiku. Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. (). Vastuuhenkilö: Lari Kotilainen Skk0270 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot (3 op) Tässä opintojaksossa lähestytään Suomen kieltä ja kulttuuria käytännön työelämän näkökulmasta. Suorituksiksi kelpaavat esimerkiksi työharjoittelu (esim. käännöstoimistossa, koulussa tai muussa oppilaitoksessa), laitoksen kurssiassistenttina toimiminen, erilaiset kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät opinnot sekä suomen kielen opetusta, erikoisalojen kieltä ja tekstejä käsittelevät kurssit. Vehmas-Lehto, I.: Kopiointia vai kommunikointia SEKÄ Helin, I. (toim.) Kääntäjä yrittäjänä (yht. 3 op) TAI Mela, M. - Mikkonen, P. (toim.): Suomi kakkonen. Tietolipas 198 SEKÄ Kalliokoski, J. - Siitonen, K.: Suomeksi maailmalla (yht. 3 op). Vastuuhenkilö: Salli-Marja Bessonoff 4

5 Skk008 Tieto- ja viestintätekniikan opinnot (tvt) pääaineopiskelijoille (2 op) Suomen kielen ja kulttuurin pääaineopiskelija suorittaa pääaineeseen liittyvät tvt-opinnot (Skk008, 2 op) sähköisten tutkimusaineistojen käyttöön perehdyttävällä opintojaksolla, joka täydentää tiedon- hankintakurssia. Opintojakson tavoitteena on parantaa Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijan tiedon- hakutaitoja ja (sähköisten) aineistojen tuntemusta. Pääaineeseen liittyvät tvt-opinnot on tarkoitettu Suomen kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoille. Ne ovat pakolliset kaikille syksyllä 2005 ja sen jälkeen yliopisto-opintonsa aloittaneille sekä niille vanhasta uuteen tutkintojärjestelmään ennen HuK-tutkintoa siirtyneille, jotka eivät ole suorittaneet tvt-opinnot korvaavaa suoritusta (ks. tietoa korvaavista suorituksista oppiaineen siirtymäsäännöistä). Pääaineeseen liittyvät tvt-opinnot suoritetaan samana lukuvuonna kuin proseminaari. Kurssin suoritustapana on läsnäolo harjoituskerroilla ja harjoitukset paikan päällä sekä 1 2 kotitehtävää. Vastuuhenkilö: Mari Siiroinen Skk0280 Proseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) vain pääaineopiskelijoille Proseminaarit ovat kursseja, joilla opetellaan itsenäistä tutkimustyötä ja tieteellisen kirjallisuuden lukemista, tieteellistä kirjoittamista ja keskustelua. Proseminaarissa laaditaan suomenkielinen kirjallinen esitys (kandidaatintutkielma), kehitetään kykyä keskustella valituista aiheista ja toimitaan opponenttina. Opiskelija osallistuu proseminaari-istuntoihin ja laatii kirjallisen työn, kandidaatintutkielman. Tutkielman aihe on opiskelijan valitsemasta Skk0260-opintojaksosta (A, B tai C). Proseminaariin kuuluu mahdollinen valmennusjakso, oman tutkimusaineiston kerääminen, tähän aineistoon tutustuminen ja sen analyysi jostakin teoreettisesta näkökulmasta, aineiston ja tutkimusaiheen esittely muille ryhmän jäsenille, tutkielman laadinta aineiston pohjalta, aktiivinen osallistuminen proseminaarin istuntoihin sekä erilaisia pienempiä kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Työskentelytavat vaihtelevat jonkin verran eri proseminaareissa, mutta perussisältö on sama: paljon lukemista, paljon kirjoittamista ja paljon tieteellistä keskustelua. Proseminaarin suorittamisen konkreettisena tuloksena on kandidaatintutkielma, jonka laajuus on noin sivua. Opiskelija kirjoittaa kandidaatintutkielman aihepiiristä kypsyysnäytteen humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa varten. (Ks. myös humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan kohdat Ulkomailla kouluopintonsa suorittaneiden tutkinto ja Tutkielmat.) Huom! Valinnainen opintojakso Skk0260 (8 op) sekä Tiedonhankintakurssi ja tieteellisen kirjoittamisen kurssi on suoritettava ennen proseminaariin osallistumista tai samanaikaisesti proseminaarin kanssa. Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kannattaa suorittaa mahdollisimman pian kandidaatintutkielman valmistumisen jälkeen. Sen voi suorittaa kahdella tavalla: 1) laatimalla tutkielman pohjalta tiivistelmän lomakkeelle, jonka saa Almasta 2) kirjoittamalla perinteisesti tenttitilaisuudessa käsin noin konseptin pituisen esseen tutkielman ohjaajan antamasta aiheesta. Kypsyysnäytteestä ei saa opintopisteitä, ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty hylätty. FM-tutkinnon kypsyysnäytteestä ks. s. 72, Humanistisen tiedekunnan opinto-opas ) Tiivistelmä-kypsyysnäyte Tiivistelmä-kypsyysnäytteen laatijan kannattaa tutustua ohjeisiin, jotka ovat oppaassa Tutkiva suomen kielen opiskelija (löytyy Almasta). Tiivistelmä kirjoitetaan lomakkeelle ehdottomasti koneella. Tämä suoritustapa ei vaadi osallistumista tenttitilaisuuteen; tiivistelmä kirjoitetaan sitten, kun kandidaatintutkielma on valmis tai valmistumassa. Tiivistelmä toimitetaan kandidaatintutkielman ohjaajalle suljetussa tenttikuoressa. Ohjaaja kutsuu opiskelijan kuulemaan palautetta tiivistelmän sisällöstä ja kielenkäytöstä. Kun opiskelija on muokannut tiivistelmän saamansa palautteen pohjalta, hän toimittaa ohjaajalle tenttikuoressa sekä vanhan että muokatun version. Jos ohjaaja on antanut palautetta myös kirjallisesti lomakkeella, kuoreen laitetaan versioiden lisäksi palautelomake. Ohjaaja tarkistaa lopullisen version ja toimittaa tenttikuoren tiede- kunnan kansliaan rekisteröintiä varten. 5

6 2) Kypsyysnäyte tenttitilaisuudessa Perinteinen kypsyysnäyte tehdään proseminaarin jälkeen oman kandidaatintutkielman pohjalta. Opiskelija osoittaa laatimansa kirjoitelman avulla perehtyneensä omaan alaansa ja hallitsevansa äidinkielensä. Kypsyysnäyte on tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu analyyttinen ja eheä kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Tutkielman tarkastaja antaa 1 3 tutkielman aihepiiriin liittyvää aihetta, joista opiskelija käsittelee yhtä. Yksityiskohtaisemman kuvauksen kypsyysnäytteestä voi lukea tiedekunnan opinto-oppaasta tai Internetsivuilta. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan laitoksen tenttikuorella, joka osoitetaan proseminaarin vetäjälle tai erikseen ilmoitetulle kuulustelijalle. Kirjoitelman arvioi kandidaatintutkielmasta vastaava opettaja, joka arvioi sisällön lisäksi myös kypsyysnäytteen kielen. Arviointikriteereistä voi lukea tarkemmin tiedekunnan opintooppaasta tai Internetsivuilta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa tiedekunnan tenttipäivinä. Vastuuhenkilö: Lari Kotilainen Suomen kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (Skk0300) 80/60 op Syventävät opinnot koostuvat tutkimusmenetelmiin johdattavista kursseista (Skk0350 Menetelmäkurssi, 5 op) sekä oman erikoisalan opinnoista (Skk0320, 10 op). Opintoihin kuuluu myös kielitaitoa kehittävä opintojakso (Skk0310 Kielitaito ja kääntäminen, 8 op), ammattiin ja työelämään orientoivia opintoja (Skk0330, 5 op), syventävien opintojen kirjatentti (Skk0370, ) sekä pääaineopiskelijoilla seminaari (Skk0340, 8 op = hops). Pääaineopiskelijoilla pro gradu -tutkielma (40 op) ja sivuaineopiskelijoilla sivuaineen tutkielma (20 op) on osa syventäviä opintoja. Syventäviin opintoihin voi sisältyä ohjattua työharjoittelua. Sivuaineopiskelijat suorittavat seminaarin ja ammattiin ja työelämään orientoivien opintojen sijasta valinnaisia opintoja. Ennen syventävien opintojen aloittamista perusopintojen tulee olla kokonaan suoritettuina ja aineopintojen kokonaan tai lähes kokonaan suoritettuina. Ennen syventävien opintojen aloittamista on neuvoteltava professorin kanssa opintosuunnitelman pääpiirteistä. Syventäviin opintoihin voi sisällyttää sekä suomen kielen (Ssu) oppiaineen että muiden lähiaineiden opintoja. Korvaavuuksista on aina neuvoteltava vastuuhenkilön kanssa. Syventävien opintojen vastuuhenkilö: Salla Kurhila (sl 2013), Jyrki Kalliokoski (kl2014) Skk0310 Kielitaito ja kääntäminen (8 op) Opintojen tarkoituksena on kehittää edelleen opiskelijan suomen kielen taitoja ja lisätä tietoa oikeakielisyydestä ja kielenhuollosta. Suoritukseksi sopivat esim. kielenhuollon ja kääntämisen kurssit. Kursseja voi valita myös suomen kielen oppiaineen (Ssu) kursseista. Osan opintojaksosta voi suorittaa kirjallisena työnä. Jakson suorittamisesta kannattaa tulla keskustelemaan vastuuopettajan kanssa syventävien opintojen alussa. Vastuuhenkilö: Leila White Skk0320 Erikoisalan opintoja (10 op) Erikoistuminen on mahdollista yhdelle tai kahdelle seuraavista aloista (1 5). Pääaineopiskelijan kannattaa valita aloja, jotka tukevat hänen pro gradu -tutkielmaansa. Kursseja ja kirjallisuutta voi valita myös esim. seuraavien oppiaineiden tarjoamista kursseista ja kirjatenteistä: suomen kieli (Ssu), folkloristiikka, suomalaisugrilainen kansatiede, kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede, nordisk litteratur, teatteritiede, musiikkitiede, taidehistoria, elokuva- ja televisiotutkimus ja käännöstiede. Huom! Kaikkia oppiaineita ei voi opiskella ilman erillistä opiskeluoikeutta. Ks. humanistisen tiedekunnan opinto-opas. 1) Suomen kielen rakenne, käyttö ja vaihtelu Opintojen tarkoitus on laajentaa ja syventää aineopintojen suomen kielen tuntemusta. Kursseja ja kirja- tenttikirjallisuutta voi valita myös Ssu-kursseista ja -kirjatenteistä. 2) Suomen kirjallisuus Opintojen tarkoitus on laajentaa ja syventää aineopintojen kirjallisuuden tuntemusta. Opinnoissa paneudutaan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen tutkimuksen teorioihin ja metodeihin. Kursseja ja kirjatenttikirjallisuutta voi valita esim. seuraavien oppiaineiden tarjoamista kursseista ja kirjatenteistä: suomen kieli (Skk, Ssu), kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede, teatteritiede, nordisk litteratur ja folkloristiikka. (Huom! Kaikkia oppiaineita ei voi opiskella ilman erillistä opiskeluoikeutta. Ks. humanistisen tiedekunnan opinto-opas.) 6

7 3) Suomen kulttuuri Opintojen tarkoitus on laajentaa ja syventää aineopintojen Suomen kulttuurin ja historian tuntemusta. Kursseja ja kirjatenttikirjallisuutta voi valita esim. seuraavien oppiaineiden tarjoamista kursseista ja kirjatenteistä: suomen kieli (Skk, Ssu), folkloristiikka, suomalais-ugrilainen kansatiede, musiikkitiede, taidehistoria, elokuvaja televisiotutkimus. (Huom! Kaikkia oppiaineita ei voi opiskella ilman erillistä opiskeluoikeutta. Ks. humanistisen tiedekunnan opinto-opas.) 4) Suomi toisena ja vieraana kielenä Opinnoissa paneudutaan suomen kieleen ja sen opettamiseen ei-syntyperäisen puhujan kannalta. Kursseja ja kirjatenttikirjallisuutta voi valita Ssu:n tai Skk:n suomea toisena ja vieraana kielenä käsittelevien opintojaksojen kursseista ja kirjatenteistä. 5) Kääntäminen ja tulkkaus Opintojen tarkoitus on paneutua kääntämisen ja tulkkauksen teoriaan sekä perehtyä ammattikääntämisen ja -tulkkauksen metodeihin. Kursseja ja kirjatenttikirjallisuutta voi valita kääntämiseen liittyvistä Skk- ja Ssukursseista ja -kirjatenteistä sekä käännöstieteen oppiaineen kursseista. Skk0330 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot (5 op) Suorituksiksi kelpaavat esimerkiksi harjoittelu (esim. käännöstoimistossa, koulussa tai muissa oppilaitoksissa), kurssiassistenttina toimiminen, erilaiset kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät opinnot sekä suomen kielen opetusta, erikoisalojen kieltä ja tekstejä käsittelevät kurssit. Kirjatenttinä suoritettavan osan voi valita seuraavista kirjoista: Oittinen, R. - Mäkinen, P. (toim.): Alussa oli käännös (3 op); Tarnanen, M.: Arvioija valokeilassa (3 op); Eurooppalainen viitekehys (WSOY) (3 op). Vastuuhenkilö: Salli-Marja Bessonoff Skk0340 Seminaari (8 op = 7 op seminaari + 1 op hops) Seminaari kokoontuu professorin johdolla säännöllisesti yhden lukuvuoden ajan. Pro gradu -tutkielma kirjoitetaan tänä aikana. Tutkielman aiheesta on syytä neuvotella professorin kanssa hyvissä ajoin ennen seminaarin aloittamista. Seminaarin aluksi laaditaan maisteriopintojen henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) yhdessä professorin kanssa. Huom. ennen seminaarin aloittamista luetaan seuraava teos: S. Kniivilä, S. Lindblom-Ylänne & A. Mäntynen: Teksti ja tiede. Skk0350 Menetelmäkurssi (5 op) Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy siihen tutkimusmenetelmään, jota hän käyttää pro gradu -tutkielmassaan. Suoritukseksi soveltuu esim. jokin suomen kielen tai kotimaisen kirjallisuuden oppiaineiden menetelmäkurssi. Tämä opintojakso on myös mahdollista suorittaa kirjatenttinä. Tämän kohdan suorituksesta on neuvoteltava professorin kanssa, mieluiten ennen lukukausien alkua. Skk0370 Syventävien opintojen kirjatentti () Tentti suoritetaan yhtenä kirjatenttinä professorille. Luettavasta kirjallisuudesta sovitaan erikseen professorin kanssa. Skk0800 Pro gradu -tutkielma (40 op) Pro gradu -tutkielma on syventävien opintojen aihepiiristä kirjoitettu tieteellinen työ. Näkökulma voi olla myös kontrastiivinen (opiskelijan äidinkieli ja suomi). Tutkielman tyypillinen pituus on n sivua ja se kirjoitetaan suomeksi. Aiheesta on syytä neuvotella professorin kanssa heti syventävien opintojen alussa. Myös nk. yhteisgradu on mahdollinen: tutkielman voi laatia yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Tutkielman kirjoittaja osallistuu (Skk0340) seminaariin. Lisää ohjeita on suomen kielen laitoksen Alma-sivuilla. Ks. myös humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan kohta Tutkielmat. Sivuaineopiskelijat tekevät pro gradu -tutkielman sijasta 20 opintopisteen laajuisen sivuaineen syventävien opintojen tutkielman. 7

8 Skk0800ST Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (20 op) Sivuaineopiskelijat tekevät pro gradu -tutkielman sijasta 20 opintopisteen laajuisen sivuaineen syventävien opintojen tutkielman. Näkökulma voi olla myös kontrastiivinen (opiskelijan äidinkieli ja suomi). Tutkielman tyypillinen pituus on n sivua, ja se kirjoitetaan suomeksi. Aiheesta on syytä neuvotella professorin kanssa heti syventävien opintojen alussa. Tutkielman kirjoittaja osallistuu seminaariin Skk0340. Lisää ohjeita on suomen kielen laitoksen Alma-sivuilla. Ks. myös humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan kohta Tutkielmat. Maisterintutkinnon kypsyysnäyte Maisterintutkinnon kypsyysnäyte on pro gradu -tutkielman tiivistelmä. Tiivistelmä on kuvaus tutkielman sisällöstä, ja se liitetään osaksi pro gradua. Tiivistelmästä tulee selvitä tutkielman aihe, kohde, aineisto, tarkoitus ja tutkimusmenetelmät. Lisäksi tiivistelmästä pitäisi käydä ilmi keskeiset tutkimustulokset sekä tulosten perusteella tehdyt päätelmät. Tiivistelmä täytetään lomakkeeseen, jonka saa mm. tiedekunnan verkkosivuilta. Jos opiskelija on suorittanut vanhojen tutkintovaatimusten mukaisen HuK-tutkinnon mutta tekee maisterin tutkinnon uusien tutkintovaatimusten mukaan, gradun tiivistelmä käy maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi. 8

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014 Sisällysluettelo TUTKINTOVAATIMUSTEN RAKENTEET Perusopinnot 2 Aineopinnot pääaineopiskelijoille 2 Aineopinnot sivuaineopiskelijoille 2 Syventävät

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit

SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: 6.-8.9.2011 perusopinnot: 30.8.-1.9.2011 Perusopintojen kurssit Kirjoituskurssi, ryhmä A (Skk0110, 4 op) - 402905 I + II periodi ti ja to 12 14

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Perusopinnot - skk0100

Perusopinnot - skk0100 Suomen kielen ja kulttuurin kurssit lukuvuonna 2009 2010 Perusopinnot - skk0100 Syksy 2009 Kirjoituskurssi, ryhmä A (Skk0110, 4 op) I + II periodi - ti ja to 12 14 - aud XVII - alkaa 15.9., White Kurssilla

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KEVÄT Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit

KEVÄT Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit KEVÄT 2012 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: 10. 13.1.2012 perusopinnot: 17. 19.1.2012 Perusopintojen kurssit Kirjoituskurssi, ryhmä C (Skk 0110, 4 op) - 402905 III + IV periodi, ti 12 14

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Tätä kaikkea voit opiskella Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian

Lisätiedot

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Kandin opas Lukijalle Tämä opas kertoo uskontotieteen aineopintoihin kuuluvan proseminaarin, kandidaatintutkielman ja kypsyyskokeen suorittamisesta. Proseminaariesitelmä

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot