METSÄNEUVOSTON KOKOUS 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄNEUVOSTON KOKOUS 3/2012"

Transkriptio

1 METSÄNEUVOSTON KOKOUS 3/2012 Aika: klo Paikka: Metsäntutkimuslaitos, Haapastensyrjä Osallistujat: Risto Artjoki, MMM (pj) Juha Hakkarainen, MTK r.y. Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Maria Isolahti, Oulun 4H-piiri Jyrki Kangas, Metsähallitus Eki Karlsson, Suomen Latu ry Juhani Karvonen, Suomen Metsäyhdistys ry Sauli Kovanen, Paperiliitto Sakari Lepola, Puu- ja erityisalojen liitto Håkan Nystrand, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Juha Ojala, MMM Leena Paavilainen, Metsäntutkimuslaitos Tauno Partanen, Suomen riistakeskus Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry Ari Eini, Suomen metsäkeskus Liisa Rohweder, WWF Suomi Sixten Sunabacka, TEM Ritva Toivonen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kirsti Vallinheimo, VM Marja Kokkonen, MMM, pääsihteeri Asiantuntijat: Raija Ruusunen, Matkailun teemaryhmä Marja Hilska-Aaltonen, MMM Metsäneuvoston sihteeristö: Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry Lea Jylhä, MTK r.y. Taneli Kolström, Metsäntutkimuslaitos Ari Nikkola, Suomen metsäkeskus Eija Vallius, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme Antti Koskimäki, Suomen metsäkeskus Anne Rautiainen, Suomen Latu Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry Katja Matveinen-Huju, MMM Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Risto Artjoki avasi kokouksen klo Metsäneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja Metsäneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) hyväksyttiin. 1

2 3. Valtiosihteeri Artjoen ajankohtaiskatsaus Valtiosihteeri Artjoki piti ajankohtaiskatsauksen, jossa hän toi esille metsäsektorin tilanteeseen, metsälain uudistamiseen, metsänhoitoyhdistyslakiin sekä talousarvioesitykseen liittyviä seikkoja. Maailmantalouden epävarmuustekijöihin liittyen sahatavaran kysyntä on heikohkoa ja paperin kysyntä on laskussa. Puukauppa on käynyt alkuvuodesta hyvin. Metsänomistajat ovat saaneet pientä, mutta varmaa tuottoa investoinneilleen. Toimenpiteitä metsäalan kilpailukyvyn edistämiseksi, kuten Kansallisen metsäohjelman toteuttamista, pitää edelleen jatkaa. Suuri osa metsälainsäädännöstä on muutostilassa. Viimeisin työryhmämietintö on annettu ministerille metsälain uudistamisesta. Tarkoituksena on lisätä metsänomistajien vapautta. Yksityiskohtaista sääntelyä vähennetään, uudistushakkuiden järeys- ja ikärajat poistuvat, metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä päivitetään. Uudistamisvelvoite kuitenkin säilyy ja valvonnassa keskitytään taimikon vakiintumisvaiheeseen. Työryhmän esitykseen tuli muutama eriävä mielipide. Lopullinen lakiesitys tehdään virkatyönä. Samalla tehdään vaikutusarviointi, jossa tarkastellaan erityisesti monimuotoisuusvaikutuksia. Tarkoituksena on saada lakiesitys lausunnolle vuoden 2013 alussa ja eduskunnalle kevätistuntokaudella Metsänhoitoyhdistyslaista keskusteltiin jo edellisessä metsäneuvostossa. Suppean työryhmän työn jälkeen on kuultu laajasti eri tahoja. Tarkoituksena on lisätä metsänomistajan vapautta. Metsänomistaja voi valita, mihin yhdistykseen kuuluu ja jäsenyydestä voi vapautua ilman kuluja ilmoitusmenettelyllä, pakollinen metsänhoitomaksu poistuu, yhdistysten toimialarajat poistuvat ja toiminnan rajoitteet poistetaan metsänomistajille tarjottavien palveluiden osalta. Uudistus on julkisuudessa otettu vastaan positiivisesti. Järjestökentässä huolestuneisuus kasvaa pohjoiseen päin mentäessä. Lakiesitys on tarkoitus valmistella ensi vuoden aikana. Talousarviossa ei MMM:n hallinnonalan osalta ole mitään uutta. Metsäsektoria sivuaa eniten ensi vuoden budjettiin lisätty 30 miljoonan euron panostus alusten rikinpoistopesureihin, millä saadaan vähän lievennettyä rikkidirektiivistä aiheutuvia kustannuksia. Investointeja ei saa enää tukea samassa mittakaavassa, kun rikkidirektiivi astuu voimaan. TEM:ssä ja YM:ssä pohditaan muitakin tukitoimenpiteitä, joilla pyritään kustannusshokin lieventämiseen. Budjetissa ehdotetaan pienpuun energiatukeen 18 miljoonaa euroa. Jos pienpuun energiatuen voimaansaattamisessa on ongelmia, varoja voidaan käyttää Kemeran kautta. Luonnonvaratalous on myötätuulessa, mikä liittyy osittain koko tutkimuskentän uudelleen miettimiseen. Luonnonvarakeskus -malli on otettu hyvin vastaan. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti tarkastellaan keskushallinnon, virastojen ja valtionapulaitosten tehtäviä. Metsätalouden tukijärjestelmän uudistaminen on keskeinen aihe luonnonvaratalouden näkökulmasta ja tärkeä asia tässäkin kokouksessa. Tuotiin esille, että valtionhallinnon uudistamista tehdään kolmella tasolla. Ensinnäkin KEHUhankkeessa katsotaan valtioneuvostoa kokonaisuutena. Hallitus on linjannut, että juridista rakennetta ei tässä vaiheessa muutettaisi, mutta ministeriöiden välistä yhteistyötä ja raja-aitoja tarkastellaan. 2

3 Toiseksi, käynnistymässä on ydintoimintoanalyysi, jonka ensimmäinen vaihe tehdään vuoden loppuun mennessä. Tarkoituksena on käydä läpi koko toimintakenttä. MMM:n hallinnonalalla ydintoimintoanalyysi koskee ministeriötä, Metsäntutkimuslaitosta, Metsähallitusta ja Suomen metsäkeskusta. On hyvä välillä katsoa, onko kaikki toiminta tarpeellista ja miten veroilla kerätyt resurssit saadaan parhaiten käytettyä. Kolmantena on MMM:n organisaatiouudistus, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta. Jatkossa MMM:ssä on kolme osastoa: luonnonvaraosasto, ruokapolitiikkaosasto sekä hallinto- ja suunnitteluosasto. Metsäasiat sijoittuvat luonnonvaraosastoon. Keskustelussa tuotiin esille, että metsälakiluonnosta koskevissa eriävissä mielipiteissä on yhteenveto keskusteluissa esille nousseista eriävistä näkemyksistä. WWF:n lähtökohtana metsälain uudistamisessa on eriävästä mielipiteestä huolimatta, että uudistus on edistysaskel entiseen verrattuna. Kysyttiin talousarvion mekanismeista rikkidirektiivin ja polttoaineen hinnan suhteen. Artjoki lupasi selvittää asiaa. 4. Metsätalouden tukijärjestelmien uudistaminen, Juha Hakkarainen, MTK Kuultiin Juha Hakkaraisen esitys metsätalouden tukijärjestelmien uudistamisesta (liite 2). Raportin on valmistellut KMO:n Metsätalous ja energia -työryhmä. Muistio luovutettiin metsäneuvostolle. Työryhmän raporttia pidettiin hyvänä ja kolmea esille tuotua asiaa keskeisimpinä. Priorisointia pidettiin tärkeänä. Tuotiin esille tutkimuksen tärkeä rooli onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tukijärjestelmän sijaan ehdotettiin käytettäväksi kannustinjärjestelmä -sanaa. Tukijärjestelmä on toiminut tähän saakka hyvin ja metsät ovat hyvässä kasvukunnossa eli tuotanto on hyvä. Metsien käytön suhteen kuitenkin on ongelmia. Ehdotettiin harkittavaksi panostuotosmenetelmää tukimuotojen valinnassa. Todettiin, että metsätaloustoimia voidaan tukea tulevalla EU:n ohjelmakaudella maaja metsätalousalan valtiontukisuuntaviivojen puitteissa. Keskustelu valtiontukien sisällöstä on vielä auki ja saattaa käydä niin, että seuraavat astuvat voimaan vasta vuoden 2015 alusta. Valtiontukisuuntaviivat vaikuttavat siihen, mitä voidaan toteuttaa. Myös ympäristöpuolella on omat valtiontuen suuntaviivat. Metsäalan tulee vaikuttaa tiiviisti kaikkien suuntaviivojen valmisteluun. Ehdotettiin vakuutusjärjestelmää tuen sijaan. Vastattiin, että metsätuhoihin liittyen MMM teetti selvityksen kolme vuotta sitten, mutta asia jäi odottamaan tukijärjestelmän muutosta. Ehdotettiin myös tuen siirtämistä puuenergian tuotannolle korjuuseen kohdistuvan tuen sijaan. Vastattiin, että asiasta keskusteltiin työryhmässä, mutta tässä otettiin esille vain metsäenergian korjuuseen ja hankintaan kohdistuva tukipaketti, koska tuotantotuet kuuluvat TEM:n hallinnonalalle. Tulevan politiikan valmisteluun toivottiin pitkäjänteisyyttä ja pidempiä määräaikoja. 3

4 Todettiin, että tukikirjoa on tarkoitus tarkastella metsäpoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä. Syksyllä on tarkoitus pohjustaa metsäpoliittisen selonteon valmistelua syksyllä keskustelemalla eri ryhmissä, mitä metsäalalta halutaan tulevaisuudessa. Alkamassa on tutkimushanke, jossa eri tulevaisuusskenaarioissa tarkastellaan vaikuttavimpia politiikkakeinoja. Hankkeesta saadaan pohjaa selontekoon. Lisäksi nykyisten tukimuotojen vaikuttavuutta arvioidaan KMO:n väliarvioinnissa. Tarkoituksena on saada selonteko eduskunnan keskusteluun vuosien vaihteessa. Selonteon pohjalta on tarkoitus valmistella KMO Lisäksi tuotiin esille, että lyhyellä tähtäimellä on tarkoitus uudistaa Kemeraa siten, että taimikonhoitoa tuettaisiin vahvemmin, mietittäisiin ympäristötukisopimuksien ehtoja, metsätuhot siirrettäisiin vakuutusten piiriin ja Kemerasta poistettaisiin luonnontuhojen tukeminen. Tämä tehtäisiin samassa yhteydessä, kun pienpuun energiatuki saataisiin voimaan ja energiapuun korjuutuki poistuisi Kemerasta. Suuremmat kysymykset kuuluvat koko kannuste/tukijärjestelmän uudistamiseen. Tuotiin esille, että uuden tukijärjestelmän kehittämisessä on hyvä pitää mielessä tavoite ammattimaisesta metsänomistuksesta, tukijärjestelmiä pitää tarkastella kannolta markkinoille, valtiontukijärjestelmiin vaikuttaminen koskee myös yritysrahoitusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä koulutusta koskevia valtiontukisäädöksiä. Metsäneuvosto linjasi, että metsäpoliittisen selonteon yhteydessä käynnistettävässä metsäalan tulevaisuustyössä rakennetaan metsäalan yhteinen visio, asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja määritellään keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusi metsätalouden tukijärjestelmä rakennetaan tämän työn osana. 5. Luontomatkailun kehittäminen, Raija Ruusunen, Matkailun teemaryhmä Kuultiin Raija Ruususen esitys luontomatkailun kehittämistä (liite 3). Matkailun teemaryhmä yksi KMO:n työryhmistä. Keskustelussa tuotiin esille, että Suomessa on paljon potentiaalia luontomatkailuun. Ongelmana on saada ulkomaalaiset tulemaan tänne ja tiedon saatavuuden parantaminen esimerkiksi ohjelmapalveluyrittäjistä. Tuotiin esille, että luontomatkailua ei ole tuotteistettu, vaikka meillä on siihen hyvät puitteet. Tähän liittyy olennaisesti myös Suomi-brändi. Tuotiin esille, että tuotteistaminen maksaville asiakkaille ja virkistyskäyttöön on eri asia. Matkailu tuotiin esille konkreettisena esimerkkinä siitä, miten metsä ja sen monimuotoisuus voivat tuoda taloudellista hyötyä. Tuotteistamisessa tulisi huomioida myös suomalaiset, ei vain ulkomaalaiset. Todettiin, että yhteensovittaminen on tärkeää niin metsästyksen ja eläinten katseluun perustuvan matkailun kuin metsätalouden ja matkailun kesken. Metsätalous ja matkailu myös tukevat toisiaan, esimerkiksi metsätiestö on matkailijoiden käytössä, ja ilman puukuljetuksia ei Kolariin ja Kemijärvelle olisi rautatietä. Tiestö palvelee samalla myös virkistyskäyttöä sekä sosiaali- ja terveyspuolta virkistyskäytön myönteisten terveysvaikutusten kautta. Oikeastaan rinnakkain on kolmenlaista metsien käyttöä: virkistyskäyttö, metsätalous ja matkailu. 4

5 Tuotiin esille, että Metsähallituksen tuloutus valtiolle alenee miljoonia euroja vuosittain virkistyskäytön edistämisen vuoksi. Metlassa on menossa Metsistä hyvinvointia -tutkimusohjelma, jossa painopisteenä on metsätalouden ja matkailun yhteensovittaminen. Todettiin, että tilastotietoa luontomatkailuyrittäjyydestä ei ole saatavilla. Todettiin myös, että suuri osa lapsista ei käy enää metsissä. Luontoon menemistä tulisi kannustaa opetussuunnitelmissa. Toisaalta paljon on myös tapahtumassa, esimerkiksi Nuuksioon on tulossa uusia kosketettavia tauluja, jollaisista nuoret pitävät. Lisäksi tuotiin esille, että maaseudulla on yhä enemmän monialayrittäjyyttä. Menestystarinoitakin löytyy. Pienyrittäjyys hyödyttää kylää. 6. Kokonaiskatsaus metsäenergian käyttöä koskevista asioista, Marja Hilska-Aaltonen, MMM Kuultiin Marja Hilska-Aaltosen esitys metsäenergian käyttöä koskevista asioista (liite 4). Jaetussa paperissa biojalostamoiden tarve oli aliarvio, oikea luku tarpeeksi on 5,5. Keskustelussa tuotiin esille, että koko energiapakettia tarkastellaan ilmasto- ja energiapoliittisen strategian päivityksessä. 7. Tiedoksi MSO:n tilannekatsaus (liite 5) MSO:n raportti ei ollut vielä valmistunut, mutta se on valmistuttuaan saatavilla sen valmistuttua MSO:n Internet-sivuilla ja jaetaan myös metsäneuvostolle. 8. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 9. Seuraavat kokoukset klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä

Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä Helsinki 2014 Työryhmänmuistio mmm 2014:3 1 Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä Helsinki 2014 2 MAA-

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 1. KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 27.1.2012

Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 27.1.2012 Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 27.1.2012 Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Metsätalouden tuet tulevaisuudessa työpaja II Aika 27.1.2012

Lisätiedot

Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012

Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012 Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012 Aika: 10.2.2012 klo 13.00 15.00 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 Osallistujat: Marja Kokkonen (pj.), Simo Jaakkola, Lea Jylhä, Antti Koskimäki,

Lisätiedot

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009 1 (108) Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009 Yhteenveto 3 1 Johdanto 6 1.1 Tausta 6 1.2 Kehittämishankkeen tavoitteet ja kilpailutyöryhmän

Lisätiedot

Metsänomistaja ja yleinen etu

Metsänomistaja ja yleinen etu Antero Aaltonen Metsälakia ollaan merkittävästi muuttamassa. Maa- ja metsätalousministeriö lähetti työlään valmistelutyön tuloksena syntyneen lakiesityksen lausuntokierrokselle 8.2.2013. Tarkoituksena

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 19.12.2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 19.12.2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 19.12.2011 Metsätalouden tuet tulevaisuudessa -työpaja Aika 15.12.2011 klo 9.30-15.30 Paikka Metsämiesten säätiön maja, Suomusjärvi

Lisätiedot

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama)

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) 1 (10) Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) Läsnä: Eki Karlsson, Suomen Latu (pj) Katja Matveinen-Huju, MMM (vpj) Essi Aarnio-Linnanvuori,

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2. kokous / 2013 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: 14.6.2013 klo 9:00 Paikka: Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13, (7. krs.), Helsinki) Läsnä:

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY

Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 Joensuun yliopisto, Yliopistokatu 2, Carelia-sali ROPSIA VAI RISUA? OHJELMA 14.00 Tilaisuuden

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:05 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.3.2005 työryhmän selvittämään metsäkeskusten

Lisätiedot

Kirkkonummi 23.9.2002

Kirkkonummi 23.9.2002 Kirkkonummi 23.9.2002 Pirkanmaa 2. 4.10.2002 Päättäjien Metsäakatemia 14 Seminaarijakso, Kirkkonummi 23.9.2002 Maastojakso, Pirkanmaa 2. 4.10.2002 2 Kaarlo Jännäri Esipuhe... 3 Heikki Juslin Metsäpolitiikka:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Marjatta Hytönen, Luonnonvarakeskus, PL 18, 01301

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? 1(58) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto Hallitus antaa vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon. Valmistelua pohjustettiin työpajoilla, joissa

Lisätiedot

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II 7.10.2010 RAPORTTI Sari Pitkänen, Jouni Pykäläinen ja Saija Miina Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu p. 013 251 4008 S-posti etunimi.sukunimi@uef.fi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 15.1.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 7/2004 1 Kansallinen metsäohjelma 2010 seurantaraportti 2002 2003 Julkaisija Maa- ja metsätalousministriö

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 7 2011 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot