Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi"

Transkriptio

1 Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Kansallinen metsäneuvosto Tiivistelmä alustavista tuloksista

2 Väliarvioinnin aikataulu Työvaiheiden ajoittuminen Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Toimintaympäristön muutos Pöyryn analyysi Tulevaisuustyön integrointi Tulos- vaikutusarviointi Toimenpiteiden arviointi Tavoitteiden arviointi Toimenpiteiden vaikuttavuus ja riittävyys Kestävän kehityksen osa-alueiden arviointi Prosessiarviointi Ohjelmaprosessin yleiskuva Prosessin toimivuus ja selkeys Toimijoiden yhteistyö ja sitoutuneisuus Kehittämisehdotukset Ohjausryhmän kokoontuminen Muu tapahtuma Hankekokonaisuuden kesto Hankkeen osa-alueen kesto Haastattelut ja kyselyt Hankkeen aloitus Loppuraportin hyväksyttäminen Haastattelusuunnitelman hyväksyttäminen viikolla 52 sähköpostitse Työpajojen Alustavien toteutussuunnitelman esittely tulosten hyväksyttäminen Luonnosraportin esittely Metsäneuvoston kokous Sidosryhmien työpaja Sidosryhmäseminaari Metsäneuvoston kokous 2

3 Ohjelman kehittämishaasteita Ohjelman sisältö Metsäsektorin kilpailukyvyn vahvistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Puutuoteteollisuuden rakenteen kehittäminen ja vahvistaminen osana KMO:a (MSO - KMO-suhde) Julkisen rahoituksen niukkenemisen vaikutukset keinovalikoimaan Markkinalähtöisyyden ja yrittäjyyden lisääminen Puuntuotantostrategioiden ja metsänhoidon monipuolistaminen Puumarkkinoiden toimivuuden kehittäminen Bioenergiatukien yhteensopivuus metsäsektorin kilpailukykyä edistävien toimenpiteiden kanssa Ohjelmakokonaisuus ja -prosessi Ohjelman joustavuuden ja reagointiherkkyyden lisääminen sekä prosessin keventäminen Painopisteiden tasapainoisuuden lisääminen Toimenpiteiden priorisointi, täsmentäminen ja toteuttaminen Tavoitteiden ja seurantamittareiden selkeyttäminen ja yhteensovittaminen 3

4 Suomalaisen puun tarvetta lisäävät ja vähentävät tekijät Tukkipuun käyttöön kohdistuu merkittäviä kulutusta pienentäviä tekijöitä ja uhkia, kun taas kuitu- ja pienpuun käyttöön kohdistuu enemmän kulutusta kasvattavia tekijöitä ja mahdollisuuksia. Puun rakentamiskäytön merkittävä lisääntyminen Euroopassa Kertopuu Pääosa sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudesta on edelleen kilpailukykyistä Bioenergian kasvu Öljykriisi? Pikkutukkisahauksen kasvu Liimapuu/-levyt Tukki Kuitu Pienpuu Sahateollisuuden vaikea kilpailuasema Sahatavaran korvautuminen Euroopan markkinoilla: Puulevyillä Insinööripuutuotteilla Muilla materiaaleilla Paperinkulutuksen pysähtyminen Euroopassa Bioenergiatukitasot 4

5 Toimintaympäristön muutos Finanssikriisi, Venäjän puun vientitullien toimeenpano ja EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin voimaantulo ovat keskeisimmät metsäsektorin toimintaympäristössä KMO:n ohjelmakaudella tapahtuneet muutokset. Toimintaympäristön muutosten keskeisimmät vaikutukset ovat olleet metsäteollisuuden tuotannon, hakkuiden, puun hintojen ja puun tuonnin voimakas lasku. Samanaikaisesti energiapuun käyttö ja hinta ovat nousseet tasaisesti. Kokonaisuutena viimeaikaiset muutokset metsäsektorin toimintaympäristössä ovat nopeuttaneet metsäteollisuuden rakennemuutosta. Jatkossa keskeisimmät toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ovat epävarmuus maailmantalouden elpymisestä ja Venäjän puun vientitullien täysimääräisestä voimaantulosta, kasvavan puun energiakäytön vaikutukset puumarkkinoihin ja metsäteollisuuden kustannuskilpailukykyyn sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kohdistuvat toimet. Pidemmällä aikavälillä keskeisimmät toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ovat talouskasvun kiihtyminen kehittyvissä maissa ja hidastuminen kehittyneissä maissa, paino- ja kirjoituspaperin kulutuksen lasku Euroopan markkinoilla, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen vaadittavat toimet sekä teknologian kehitys (toimialakohtaiset teknologiat esim. puukomponenttien liimaus sekä yleiset teknologiat kuten informaatio-, bio-, nano- ja materiaalitekniikka). 5

6 Tulos- vaikutusarvioinnin alustavia tuloksia Painopiste Metsäteollisuus ja -talous Ilmasto ja energia Monimuotoisuus ja ympäristö Virkistys ja kulttuuri Osaaminen ja hyväksyttävyys KV metsäpolitiikka Tavoitteiden saavuttaminen Onnistumiset Metsätalouden vakaa työllisyyskehitys Puuston kasvun lisääntyminen Metsähakkeen käytön kasvu Metsien hiilinielutason ylläpitäminen Toimintatapojen kehittäminen, yhteistyö, verkottuminen (Metso, vesiensuojelu) Ei seurattavissa Metsäalan ennakointityön lisääntyminen Aktiivisuus kansainvälisessä metsäpolitiikassa Puutteet Metsäteollisuuden tuotannon arvon lasku Ainespuun hakkuiden lasku Yksityismetsätalouden nettotuloksen lasku Metsäteollisuuden työllisyyden lasku Sahatavaran kotimaan kulutus Rahoitus ei ole täysin mahdollistanut Metson toimenpiteiden toteuttamista suunnitellussa laajuudessa Ei seurattavissa Ei merkittäviä puutteita Ei merkittäviä puutteita Toimintaympäristön muutoksen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen Ei merkittävää vaikutusta onnistumisiin, merkittävä vaikutus puutteisiin Vaikutus sekä onnistumisiin että puutteisiin Ei merkittävää vaikutusta Ei merkittävää vaikutusta Ei merkittävää vaikutusta Ei merkittävää vaikutusta Toimenpiteiden toteuttaminen 41 / 46 (89 %) toteutettu 10 / 17 (59 %) toteutettu * 41 / 43 (95 %) toteutettu 19 / 22 (86 %) toteutettu osittain 16 / 20 (80 %) toteutettu 14 / 14 (100 %) toteutettu *) Alustava 6

7 Prosessiarvioinnin alustavia tuloksia Ohjelmaprosessin vahvuudet Edistää alan toimijoiden yhteistyötä (keskustelufoorumi) Alueellisten metsäkeskusten sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen Laaja, eri sidosryhmien näkemyksiä kuuleva prosessi (myös rasite) Ohjelmaprosessin heikkoudet KMO prosessina raskas Heikko reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin Toteuttaminen ja seuranta passiivista, ei palvele riittävästi tavoitteiden saavuttamista Sidosryhmien edustajien puute KMO:n työryhmissä, joidenkin sidosryhmien heikko sitoutuminen Metsäneuvostojen (kansallinen ja alueelliset) rooli epäselvä 7

8 Alustava kehitysehdotus ohjelman rakenteesta TAVOITTEET Puuta käyttävän teollisuuden toimintaedellytyksiä ja puun kasvatuksen kannattavuutta parannetaan Metsien käyttöä virkistykseen ja matkailuun sekä luonnontuotteiden ja kulttuurin lähteenä edistetään Metsien monimuotoisuus, ilmasto- ja ympäristöhyödyt turvataan Metsäalan osaamista vahvistetaan Vaikutetaan kansainväliseen metsäpolitiikkaan TOTEUTUS SEURANTA Alan kehityksen seuranta tavoitekohtaisesti 8

9 Alustava kehitysehdotus ohjelman painotuksista ja tavoitteista Ohjelman päätavoitteiden taustalla on nykyisen ohjelman rakenne fokusoituna ja uudelleen muotoiltuna. Ohjelman päätavoitteiksi nostetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kokonaisuudet, jotka katsotaan edustavan pitkän aikavälin tavoitteita metsien käytön osalta Suomessa. Näiden tavoitteiden lisäksi ei nähdä tarvetta erillisille ala- tai osatavoitteille. Nykyisen ohjelman painotukset osaamisen ja kansainvälisen metsäpolitiikan osalta nähdään ohjelmaa läpileikkaavina keinoina päätavoitteiden saavuttamiseksi. Päätavoitteet ja keinot muodostavat ohjelman pysyvän osan (tarkistetaan harvoin). PÄÄTAVOITTEET Puuta käyttävän teollisuuden toimintaedellytyksiä ja puun kasvatuksen kannattavuutta parannetaan Metsien käyttöä virkistykseen ja matkailuun sekä luonnontuotteiden ja kulttuurin lähteenä edistetään Metsien monimuotoisuus, ilmasto- ja ympäristöhyödyt turvataan Metsäalan osaamista vahvistetaan KEINOT Vaikutetaan kansainväliseen metsäpolitiikkaan 9

10 Alustava kehitysehdotus ohjelman toteuttamisesta Ohjelman seurannan painopiste tulee olla alan kehityksen seuraamisessa päätavoitekohtaisesti. Seurannan tarkoituksena on arvioida keskeiset kehittämistä vaativat aihealueet. Tässä yhteydessä voidaan kuulla sidosryhmien (järjestöjen) kannanottoja. Keskeisiä kehittämistä vaativille aihealueille perustetaan määräaikaiset (1-5 vuotta) työryhmät, joiden tehtävänä on laatia ja toimeenpanna kyseiseen aihealueeseen kohdistuvat uudet toimenpiteet, jotka eivät vielä ole suunnitteilla tai käynnissä. Seuranta ja määräaikaiset työryhmät muodostavat ohjelman elävän osan (tarkistus esim. vuosittain / joka toinen vuosi tavoitteesta riippuen). OHJELMAN ULKOPUOLINEN TAHO TAI SEURANTA- TYÖRYHMÄ Alan kehityksen seuranta valittujen seurantamittareiden perusteella ESIM. SIHTEERISTÖ Keskeiset aihekohtaiset kehittämistarpeet Sidosryhmien kannanotot MÄÄRÄAIKAISET TYÖRYHMÄT 10

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013 KMO 2015 Väliarviointi Metsäneuvosto 12.3.2013 Väliarvioinnin tavoitteet Tavoitteet: Tarkastella tarvetta muuttaa KMO 2015:n painotuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi, ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä 1 MIKSI UUSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 1. KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä

Lisätiedot

ALKUSANAT. Esitämme parhaimmat kiitoksemme kaikille työn tekemiseen osallistuneille. Helsingissä 1. marraskuuta 2006

ALKUSANAT. Esitämme parhaimmat kiitoksemme kaikille työn tekemiseen osallistuneille. Helsingissä 1. marraskuuta 2006 ALKUSANAT Suomen puutuoteteollisuuden skenaario- ja strategiatyö aloitettiin syksyllä 2005 ja työ valmistui lokakuussa 2006. Tämä raportti esittelee työn keskeisen sisällön. Työssä tunnistettiin koko alaa

Lisätiedot

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite METSÄN uusi aika kohti monipuolisempaa metsäalan elinkeinorakennetta Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola, 2008.

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen 2 BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen Sisällys: 1. Taustaa...3 2. Kohderyhmä ja hyödyn saajat...5 3. Hankeorganisaation rooli

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.4.2013

Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.4.2013 Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitos 12.4.2013 KMO metsätalous ja energia -työryhmän kokous 12.4.2013 Esityksen sisältö Tausta Teknis-taloudellinen kehitys Keskeiset

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Vuosina 1995 97 teollisuuden puunkäyttö ja hakkuut olivat ennätyksellisen suuret. Teollisuus käytti puuta keskimäärin 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa; siitä kotimaisen

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kirkkonummi 23.9.2002

Kirkkonummi 23.9.2002 Kirkkonummi 23.9.2002 Pirkanmaa 2. 4.10.2002 Päättäjien Metsäakatemia 14 Seminaarijakso, Kirkkonummi 23.9.2002 Maastojakso, Pirkanmaa 2. 4.10.2002 2 Kaarlo Jännäri Esipuhe... 3 Heikki Juslin Metsäpolitiikka:

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot