Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio"

Transkriptio

1 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2. kokous / 2013 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: klo 9:00 Paikka: Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13, (7. krs.), Helsinki) Läsnä: Tage Fredriksson Bioenergia ry Juha Simola Eteläisen Suomen yhteismetsät ry Päivi Rajakari Joulupuuseura Petri Kortejärvi Kemian teollisuus ry Ville Manner Koneyrittäjien Liitto ry Risto Laukas Kuntasektori Lea Jylhä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Asta Kuosmanen Marttaliitto Erkki Eteläaho METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Tuomo Turunen METO - Metsäalan Yrittäjät ry Janne Soimasuo Metsä Group Juhani Karjalainen Metsähallitus Jukka Sippola Metsänhoitajaliitto ry Petri Pajunen Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy/metsänhoitoyhdistykset Anu Islander Metsäteollisuus ry / Puusepänteollisuus ry Auvo Heikkilä MTK metsävaltuuskunta/metsänomistajaliitot Marja Anttonen Paliskuntain yhdistys Harri Häkkinen Puu- ja erityisalojen Liitto Anne Rautiainen Suomen Latu ry Juha Rutanen Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry Jaakko Temmes Suomen metsätilanomistajien liitto ry Stefan Borgman Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f. Tuija Luukkanen Tornator Oyj Antti Koskimäki Visaseura ry Asiantuntijajäsenet: Auvo Kaivola Ratia Jarmo Kalle Vanhatalo PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry (puheenjohtaja) (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: , Kriteerityö

2 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA (luonnos) 2/5 KÄSITELLYT ASIAT 1) Kokouksen avaus Ennen kokousta kuultiin Hannun Ilvesniemen esitys aiheesta Metsätalouden lähtökohdat Suomessa. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Perustavan kokouksen ( ) pöytäkirja hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: pöytäkirjan kohtaan 8 lisättiin työvaliokuntaan 8.5 valitut henkilöt sekä lisäksi 14.6 valitut henkilöt. Työvaliokunnan kokoonpano on seuraava: - Ville Manner varalla Aku Mäkelä - Lea Jylhä - Juhani Karjalainen - Anu Islander - Erkki Eteläaho - Anne Rautiainen varalla Juha Rutanen - Tage Fredriksson varalla Jouko Rämö - Pauli Sibakov varalla Juha Simola Samassa kohdassa hyväksyttiin Simo Jaakkola PEFC Suomen varaedustajaksi. 3) Toimintasuunnitelman muutosten hyväksyminen Todettiin ettei edellisen kokouksen jälkeen toimintasuunnitelmaan ollut tullut korjausehdotuksia. Työvaliokunnan ehdotuksesta toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä syksyn seminaarin ajankohta PEFC Suomi tarjoutui viestintään liittyen tekemään lyhyen tiedotteen päivän kokouksesta ja sitä edeltäneestä Hannu Ilvesniemen esityksestä. Tämä järjestely hyväksyttiin. 4) Standardien tarkistamistarpeet Sihteeri esitteli standardin rakenteeseen tulleita kommentteja (Metsäteollisuus ry ja MTK). Keskustelua käytiin metsänomistajakohtaisen ja ryhmäsertifointia koskevien standardien tarpeesta sekä standardien rakenteesta. Todettiin alueellisen ryhmäsertifioinnin olevan edelleen kustannustehokkain tapa toteuttaa sertifiointi. Tarve kahdelle eri standardille jakoi mielipiteitä. Yksi standardi olisi selkein vaihtoehto, mutta tällöin voitaisiin menettää kriteereitä, joilla on yhteisöllisiä vaatimuksia, kuten nuorten tietämyksen lisääminen. Todettiin, että työn tässä vaiheessa säilytetään

3 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA (luonnos) 3/5 portit auki molempiin vaihtoehtoihin. Tärkeää on että, metsänomistajakohtaiset ja ryhmäsertifiointia koskevat kriteerit ovat vaatimuksiltaan tasaveroiset. Myös yhden standardin malli, jossa samaan standardiin olisi merkitty vaatimukset erikseen metsänomistaja- ja ryhmätasolla, tulee pitää vielä esillä. Päätöstä standardien määrästä ja rakenteesta ei vielä tehty. Keskusteltiin ryhmäsertifioinnin toteuttamisesta tulevaisuudessa, kun metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskuksen sekä muiden organisaatioiden rakenne muuttuu. Pohdittiin, että ryhmäsertifioinnin alueet voisivat tulevaisuudessa olla nykyistä laajempia. Ryhmän olisi mahdollista käsittää jopa koko Suomi, jolloin ryhmäsertifikaatin haltijana olisi valtakunnallinen toimija, kuten esimerkiksi Suomen metsäkeskus. Todettiin, että standardin johdannossa ei jatkossa tule määritellä, millä laajuudella ryhmäsertifiointi toteutetaan ja mikä taho toimii sertifikaatin haltijana. Todettiin tärkeäksi, että seuraavassa kokouksessa käydään läpi, mitä kansainvälinen kriteeristö vaatii ja edellyttää. Sihteeri kertoi PEFC Suomen tilanneen suomenkielisen käännöksen kansainvälisestä standardista (PEFC ST 1003:2010 (Sustainable forest management). Käännös valmistuu elokuun loppuun mennessä ja se käsitellään seuraavassa kokouksessa. 5) Kriteerien tarkistamistarve ja kehittämisehdotukset Sihteeri esitteli listaa käynnissä olevista metsäalaa koskevista muutostekijöistä sekä suositteli työryhmän jäseniä tutustumaan Indufor Oy:n laatimaan selvitykseen metsäsektorin tulevaisuuden näkymistä. Materiaali löytyy työryhmän verkkosivuilta. Keskusteltiin yleisellä tasolla kriteeristön sisällöstä. Todettiin tärkeäksi kehittää standardia suomalaisista lähtökohdista. Standardin tulisi kertoa, mitä kestävyys on suomalaisen metsätalouden näkökulmasta. Yleisesti toivottiin, että kriteerien viestinnällinen vaikuttavuus paranee nykyisestä. Todettiin nykyisten kriteerien tiedonkeruun tasoissa olevan selviä eroja. Kriteerien uusimisessa on syytä miettiä harkiten, mistä varmentava tieto on saatavissa ja kuinka kustannustehokkaasti. Kriteereihin tehtävät kirjaukset tulee olla todentamiskelpoisia auditoinneissa. Nykyisten kriteerien sisällön vertaaminen FSC -sertifiointiin nähtiin hyödylliseksi. Yksittäisten kriteerien vaatimustasoja ei tule vertailla, mutta on hyvä tiedostaa, mitkä asiakokonaisuudet ja teemat eri järjestelmissä on otettu huomioon ja onko PEFC:n kriteeristössä tältä osin täydennettävää. Päätettiin, että sihteeri valmistelee seuraavaan kokoukseen tiiviin listauksen PEFC:n ja FSC:n sisällöllisistä yhteneväisyyksistä ja eroista. Keskusteltiin standardin johdannosta ja sen sisällöstä.

4 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA (luonnos) 4/5 Todettiin, että standardien Johdanto -kappaleet tulisi nimetä uudelleen ja mahdollisesti siirtää liitteisiin, jolloin siihen voitaisiin viitata kriteereissä. Nykyisten standardien johdantojen tarkoituksena on kuvata, että osa kansainvälisen PEFC:n kriteerien vaatimuksista täyttyy suomalaisen lainsäädännön kautta. Todettiin, että johdannon kappaleiden asiasisältö kaipaa täsmennystä. Päätettiin, että sihteeri laatii johdanto-osuudesta selvityksen, josta käy ilmi, mitkä johdannon kohdat vastaavat mihinkin kansainvälinen kriteeristön kohtaan. Sihteeri kävi lyhyesti läpi kirjallisena tulleet kehittämisehdotukset (liite). Todettiin, että yksittäisiin kriteereihin tulleet kommentit otetaan esille, kun kyseinen kriteeri tulee työn alle. Seuraava työvaliokunnan kokous on Päätettiin, että seuraavaa kokousta varten mahdolliset kommentit ja kehittämisehdotukset tulee lähettää sihteerille viimeistään ) Vuoden 2013 kokousten teemoitus ja kriteerien käsittelyjärjestys Käsiteltiin ja hyväksyttiin työvaliokunnan valmistelema ehdotus syksyn kokousten teemoittamisesta. Lisäys korjattiin myös toimintasuunnitelmaan. kokous pvm. Teema kriteerit (mo.) kriteerit (ryhmä.) Ekologiset, monimuotoisuutta koskevat kysymykset Puuntuotannolliset ja taloudelliset kysymykset Sosiaaliset kysymykset ja metsien monikäyttö Todettiin, että kokousten alkuun on hyvä saada esitykset päivän teemasta. Seuraavaan kokoukseen päätettiin pyytää kaksi asiantuntijapuhujaa, esim. Suomen ympäristökeskuksesta ja Helsingin yliopistosta. Vastuu puhujien hankkimisesta on sihteerillä ja työvaliokunnalla. 7) Mahdollisten alatyöryhmien asettaminen Asetettiin yksi alatyöryhmä: Pohjois-Suomi. Alatyöryhmän kokoonkutsujana toimii Metsähallitus. Tavoitteena on saada mukaan edustajat Saamelaiskäräjiltä, Metsänomistajien liitosta, Metsäteollisuudesta ja Paliskuntain yhdistyksestä. Alatyöryhmän tehtävänä on tehdä työryhmälle ehdotuksia saamelaisia ja poronhoitoa koskevien kriteereiden muutoksista. Todettiin monimuotoisuus ja puuenergia tärkeiksi teemoiksi, mutta niille ei päätetty asettaa virallista alatyöryhmää. Todettiin, että alatyöryhmiä voidaan perustaa tarpeen vaatiessa myös myöhemmin.

5 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA (luonnos) 5/5 8) Muut asiat Sihteeri muistutti, että epävirallisten teema- ja työryhmien perustaminen organisaatioiden kesken on erittäin suositeltavaa. On hyvä, jos ryhmät voivat toimittaa kehittämisehdotuksensa kootusti. Muita asioita ei todettu. 9) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Jarmo Ratia puheenjohtaja Kalle Vanhatalo sihteeri Liitteet 1. Muutosehdotuksia PEFC-kriteereihin ( mennessä kirjallisesti tulleet)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Toisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 15.5.2014 klo 9:00- Paikka:

Lisätiedot

Eteläisen Suomen yhteismetsät ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Eteläisen Suomen yhteismetsät ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Ensimmäisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 14.2.2014 klo 9:00-

Lisätiedot

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 1-6 ja ryhmä 1-8) PEFC-standardityöryhmän kokous 18.10.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 7-18 ja ryhmä 9-20) PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely

Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely PEFC-standardityöryhmän kokous 14.2.2014 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle

Lisätiedot

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 1. KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE

VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE PEFC SUOMI 2014 PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifioinnin järjestö, jonka vaatimusten mukaisesti sertifioituja metsiä hoidetaan kestävästi.

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin ekotehokkuus

Metsäsertifioinnin ekotehokkuus ISBN-13: 978-951-40-2025-4 (PDF) ISBN-10: 951-40-2025-1 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsertifioinnin ekotehokkuus Anu Nieminen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Aika: ma 16.12.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Läsnä: Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, Helsinki, Kokoustila Niskavuori Jaana Husu-Kallio,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA: Keskiviikko 28.11.2012 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää Heli Jutila Kirsi Järvinen, sihteeri Jani

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012

Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012 Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012 Aika: 10.2.2012 klo 13.00 15.00 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 Osallistujat: Marja Kokkonen (pj.), Simo Jaakkola, Lea Jylhä, Antti Koskimäki,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja 4/2011

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja 4/2011 Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja 4/2011 Aika: tiistai 11.10.2011 klo 9-11 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 401 Läsnä: Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja Jäsenet: Juha Haataja

Lisätiedot

Metsänomistaja ja yleinen etu

Metsänomistaja ja yleinen etu Antero Aaltonen Metsälakia ollaan merkittävästi muuttamassa. Maa- ja metsätalousministeriö lähetti työlään valmistelutyön tuloksena syntyneen lakiesityksen lausuntokierrokselle 8.2.2013. Tarkoituksena

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot