Metsäneuvoston toimintasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011"

Transkriptio

1 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä Periaatepäätös sisältää keskeiset metsäpoliittiset linjaukset ja on siten myös metsäneuvoston työn perusta. Periaatepäätöksessä todetaan, että metsäohjelman toimeenpanoa koordinoi maa- ja metsätalousministeriö kansallisen metsäneuvoston ja sen sihteeristön tukemana Maaja metsätalousministeriö tekee ohjelman toimeenpanon edistämiseksi yksityiskohtaisemman toimenpideohjelman, jota metsäneuvosto tarkentaa vuosittain. Toimenpideohjelmasta ilmenevät toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot, toteuttajat, aikataulu ja rahoitus. Alueelliset metsäohjelmat tarkistetaan ja niistä tehdään yhteenveto. KMO 2015:aa toimeenpannaan usealla eri tavalla. Osa, kuten varojen budjetointi, rahoituspäätökset, lainsäädäntö ja ohjeistus sekä tulosohjaus ovat eri hallinnonalojen tavanomaista toimintaa. Periaatepäätös ohjaa tätä toimintaa. Muita toimenpiteitä ovat muun muassa tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja hankkeet, sekä viestintä. Toimenpiteitä valmisteltaessa kuullaan sidosryhmiä ja osaa toteutetaan niiden kanssa yhteistyössä. Yksityisellä sektorilla on myös omia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä, joilla tähdätään ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. KMO 2015:n tehokas toimeenpano vaatii sen kuuden painopistealueen koordinaatiota ja yksittäisten toimenpiteiden toteutuksen seurantaa. Koordinaation tarvetta korostaa ohjelman ylisektoraalisuus ja sen yhteensovittaminen meneillään olevien muiden strategioiden suunnittelun ja toimeenpanon kanssa. Tähän toteamus KMO 2015:n ja Esko Ahon työryhmän työn yhteensovittamisesta, kun menettely selvinnyt. Lisäksi hankkeiden toteuttaminen edellyttää useiden toimijoiden yhteistyönä. Hyvä seuranta edesauttaa ohjelman muutostarpeiden havaitsemisessa ja uusien hankkeiden suunnittelussa. KMO 2015:a kehitetään ja tarvittaessa tarkistetaan seurannan, arviointien ja kehittämishankkeista saatavien tulosten perusteella. Ohjelman väliarvioinnit tehdään vuonna 2010 ja 2013 yhtä aikaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) välisarviointien kanssa. Myös erilliset teema-arvioinnit ovat mahdollisia. 2. METSÄNEUVOSTO JA SEN SIHTEERISTÖ Metsäneuvoston tehtävät Valtioneuvosto asetti metsäneuvoston maa- ja metsätalousministeriön tueksi laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsäohjelma 2015:n toteuttamista ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi talou-

2 2 dellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy Metsäneuvoston kokoonpano Sirkka-Liisa Anttila, maa- ja metsätalousministeri, puheenjohtaja Aarne Reunala, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja, Ilkka Heikkinen, luonnonsuojelujohtaja, ympäristöministeriö (Pirkko Isoviita, ylimetsänhoitaja, ympäristöministeriö) Paula Nybergh, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö (Reima Sutinen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö) Hannu Mäkinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö (Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö) Hannu Jokiluoma, kehityspäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö (Kaija Kivinen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö) Leena Vestala, johtaja, opetusministeriö (Keijo Mäkelä, ylitarkastaja, opetusministeriö) Jyrki Kangas, toimitusjohtaja, Metsähallitus (Hannu Jokinen, johtaja, Metsähallitus) Tuula Nuutinen, professori, Metsäntutkimuslaitos (Hannu Raitio, ylijohtaja, Metsäntutkimuslaitos) Karen Wik-Portin, johtaja, Rannikon metsäkeskus (Ritva Toivonen, johtaja, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio) Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus (Heikki Toivonen, tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus) Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry (Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry) Timo Tanninen, pääsihteeri, Maailman luonnon säätiön (WWF) Suomen rahasto (Harri Karjalainen, metsäpäällikkö, Maailman luonnon säätiön (WWF) rahasto) Antti Sahi, metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (Timo Nyrhinen, varametsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.) Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry (Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto ry) Tauno Partanen, hallituksen varapuheenjohtaja, Metsästäjäin Keskusjärjestö (Jari Pigg, toiminnanjohtaja, Metsästäjäin Keskusjärjestö) Anders Portin, johtaja, Metsäteollisuus ry (Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry) Sauli Kovanen, sihteeri, Paperiliitto (Petri Vanhala, liittosihteeri, Paperiliitto) Lauri Ainasto, liiton sihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto (Sakari Lepola, työehtosihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto) Liisa Sahi, toiminnanjohtaja, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry) Jaana Heinisaari-Säteri, varatoimitusjohtaja, FM Timber Team Oy/Suomen Sahat ry (Jukka-Pekka Ranta, toimitusjohtaja, Suomen Sahat ry) Anu Pietikäinen, suunnittelija, Saamelaiskäräjät (Osmo Seurujärvi, poromies, Saamelaiskäräjät)

3 3 Marja Kokkonen, metsäneuvoston pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö. Metsäneuvoston kokoukset Metsäneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Kokousasiakirjat toimitetaan jäsenille ja varajäsenille sähköisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Vuosittain kesäkuun kokouksen yhteydessä järjestetään retkeily, jonka aikana tutustutaan käytännössä ajankohtaisiin metsätalouden aiheisiin ja alueellisten metsäneuvostojen toimintaan. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia, mikäli metsäalan tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia varsinaisten kokousten välillä????? Kussakin kokouksessa käsitellään lyhyt yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta sekä perusteellisemmin yksi ohjelman painopistealueista. Lisäksi käsitellään kulloinkin ajankohtaisia metsäpoliittisia aiheita. Metsäneuvosto voi antaa tärkeinä pitämistään metsäpoliittisista aiheista lausuntoja. Metsäneuvoston asialistalla seuraavissa kokouksissa ovat muun muassa: 9/ ministerin ajankohtaiskatsaus ja KMO 2015:n toteutuminen - metsäneuvoston toimintasuunnitelma (luonnos) - METSOn tilannekatsaus 12/ metsäneuvoston toimintasuunnitelman hyväksyminen - yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta (ml. täsmennetty toimenpideohjelma tiedoksi) - Metsäteollisuuden ja talouden kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä huolehditaan Hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen, puuntuotannon kestävyys sekä yksityismetsätalouden kannattavuus ja tilakoko, MMM Jalostusarvon nostaminen sekä uudet tuotteet ja palvelut, työvoiman riittävyys ja yrittäjyys, TEM Liikenneverkkojen kunto, LVM - KMO 2015:n toimeenpano saamelaisten näkökulmasta - alueellisten metsäohjelmien tarkistuksen yhteenveto 3/ yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta - Metsien energia- ja ilmastohyödyt Puuperäisen energian käyttö, puutuotteiden käyttö, TEM Ilmastonmuutos ja metsätalous, MMM - KMO 2015 seurantaraportti (luonnos) 6/ yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta - Metsien monimuotoisuus ja muut ympäristöhyödyt, MMM Metsien biologinen monimuotoisuus Vesistöt ja maaperä - KMO 2015 seurantaraportti vuodelta 2008 hyväksyminen - Alueelliset metsäohjelmat

4 4 Sihteeristön tehtävät Sihteeristön keskeisin tehtävä on metsäneuvoston työn valmistelu. Kaikki periaatelinjaukset tehdään metsäneuvostossa. Sihteeristön tehtäviä ovat: - metsäneuvoston kokousten valmistelu, - metsäneuvoston toimintasuunnitelman mukainen asioiden valmistelu metsäneuvoston käsittelyyn, - KMO 2015:n toteutumisen seuranta, tuloksien analysointi ja kokonaisesityksen tekeminen ohjelman ja toimenpiteiden mahdollisista muutostarpeista, - työryhmien työn ohjaus ja koordinointi - KMO 2015:n seurantaraporttien valmistelu - KMO 2015-seminaarien järjestäminen yhdessä työryhmien kanssa. Sihteeristön kokoonpano Aarne Reunala, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Marja Kokkonen, pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja, Pirkko Isoviita, ylimetsänhoitaja, ympäristöministeriö Reima Sutinen, ylitarkastaja, kauppa- ja teollisuusministeriö Petri Heinonen, ympäristöpäällikkö, Metsähallitus Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry Antti Koskimäki, johtaja, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus Jouko Kostamo, tulosalueen päällikkö, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Timo Nyrhinen, varametsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Pasi Puttonen, tutkimusjohtaja, Metsäntutkimuslaitos Anne Rautiainen, metsänhoitaja, Suomen Latu Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry. Sihteeristön laajennettuun kokoonpanoon kuuluvat metsäneuvoston työryhmien puheenjohtajat. Tarpeen mukaan sihteeristö voi kuulla asiantuntijoita. 3. TYÖRYHMÄT JA NIIDEN TEHTÄVÄT Metsäneuvosto perustaa kuusi työryhmää KMO 2015:n painopisteiden mukaisesti. Työryhmät toimivat asioiden valmistelussa apuna sihteeristölle ja metsäneuvostolle. Niiden tehtävänä on oman osa-alueensa osalta: - seurata metsäalan kehitystä sekä ohjelman ja hankkeiden edistymistä, - raportoida edistymisestä metsäneuvostolle, - laatia luonnos KMO 2015:n seurantaraportiksi, - tehdä esityksiä ohjelman ja toimenpiteiden muutostarpeista. Työryhmät voivat tarpeen mukaan käyttää asiantuntijoita. Metsäneuvosto voi tarvittaessa täydentää työryhmien kokoonpanoa. Työryhmä 1. Metsäteollisuuden ja talouden kilpailukykyiset toimintaedellytykset Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Reima Sutinen, ylitarkastaja, kauppa- ja teollisuusministeriö, varapuheenjohtaja Niina Riissanen, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö

5 5 Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Riitta Viren, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö Harri Hänninen, varttunut tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Matti Ruotsalainen, metsänhoidon asiantuntija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Työryhmä 2. Metsien ilmasto- ja energiahyödyt Kaisa Pirkola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Erkki Eskola, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja Pirkko Heikinheimo, projektipäällikkö, valtioneuvoston kanslia Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö? Reima Sutinen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö Perttu Anttila, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Olli Äijälä, metsätalouden laatuasiantuntija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Työryhmä 3. Metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt Marjukka Mähönen, ympäristöylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Mikko Kuusinen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja Asiantuntijat: Terhi Ajosenpää, Tapio; Leena Finer, Metla, Timo Hiltunen, Metsähallitus; Hannu Ilvesniemi, Metla; Antti Leinonen, Etelä-Savon metsäkeskus; Raisa Mäkipää, Metla; Mari Rusanen, Metla; Tapani Sallantaus, Syke; Matti Seppälä, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus; Juha Siitonen, Metla ja Aarne Wahlgren, Pohjois- Karjalan ympäristökeskus Harri Tukia, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE, sihteeri Samuli Joensuu, tiimiesimies, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Terhi Koskela, tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Työryhmän työ sovitetaan yhteen METSO-seurantaryhmän työn kanssa. Työryhmä 4. Metsien käyttö virkistyksen ja kulttuurin lähteenä Ville Schildt, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Pauli Wallenius, monikäyttöpäällikkö, Metsähallitus, varapuheenjohtaja Lea Häyhä, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö Risto Järvelä, rakennusneuvos, opetusministeriö Pekka Tuunanen, ylitarkastaja, ympäristöministeriö Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Tuija Sievänen, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Työryhmä 5. Metsäalan osaaminen ja hyväksyttävyys Mika Tammilehto, johtaja, opetusministeriö, puheenjohtaja Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja Markku Virtanen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö Jouni Suoheimo, opetusneuvos, Opetushallitus Pirjo Kutinlahti, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö??

6 6 Anniina Kostilainen, suunnittelija, maa- ja metsätalousministeriö, sihteeri Martti Ranta, koulutusjohtaja, Jämsän seudun koulutuskeskus, sihteeri Asiantuntijoina koulutustoimikuntien puheenjohtajat: Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, SAK/ Paperiliitto Työryhmä 6. Kansainvälinen metsäpolitiikka Työryhmänä toimii Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta (kokoonpano vahvistamaton): Heikki Granholm, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Olavi Luukkanen, professori, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja Markku Aho, kehitysyhteistyöneuvos, ulkoasiainministeriö Lauri Ainasto, liiton sihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto Erja Fagerlund, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Harri Hölttä, metsäasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry Lea Jylhä, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. Harri Karjalainen, metsäpäällikkö, WWF Leena Karjalainen-Balk, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö Elina Nikkola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO - Metsäalan asiantuntijat ry Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry Leena Paavilainen, tutkimusjohtaja, Metsäntutkimuslaitos Tapio Pouta, kehitysjohtaja, Metsähallitus Teemu Seppä, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, sihteeri. Kirsi Taipale, vanhempi hallitussihteeri, maa- ja metsätalousministeriö Taina Veltheim, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Klaus Yrjönen, tulosalueen päällikkö, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 4. METSÄNEUVOSTON YHTEISTYÖ ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN KANSSA Metsäneuvoston sihteeristössä ja työryhmissä työskentelevät maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston edustajat osallistuvat yhdyshenkilöinä alueellisten metsäneuvostojen kokouksiin. Alueellisten metsäneuvostojen edustaja metsäneuvostossa Karen Wik-Portin (varajäsen Ritva Toivonen) esittää vuosittain yhteenvedon alueellisten metsäohjelmien toteutumisesta. Metsäneuvoston retkeilyllä tutustutaan kulloisenkin alueen metsäohjelman toteutumiseen. KMO 2015:n seurantaraporttiin sisällytetään katsaus alueellisten metsäohjelmien tilanteesta. Alueelliset metsäohjelmat tarkistetaan KMO 2015:n linjausten mukaisesti mennessä. Alueellisten metsäohjelmien laatimisen tueksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuonna 2009 laajapohjaisen ohjausryhmän. Ministeriö rahoittaa projektia, jossa kehitetään ohjelmaprosessia sekä tuotetaan tukimateriaalia ohjelmien laatimista varten.

7 7 5. OSALLISTAMINEN JA VIESTINTÄ Kansallista metsäohjelmaa toteutetaan ja tarvittaessa tarkistetaan avoimen osallistamisen periaatteilla. Metsäneuvostossa ja alueellisissa metsäneuvostoissa on laaja sidosryhmien edustus. Kaksisuuntaisella viestinnällä edistetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua KMO 2015:n toteuttamiseen, kehittämiseen ja tarkistamiseen. KMO-toimielinten kokousajat ja -materiaalit ovat saatavissa www-sivuilla. KMO 2015:n toteuttamiseen osallistuvat ministeriöt, muut viranomaiset ja sidosryhmät huolehtivat kukin omasta ohjelmaan liittyvästä viestinnästään. Ohjelman painopisteen Metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä vahvistetaan toimenpiteet liittyvät tiiviisti KMO 2015:n viestintään. KMO:n pääsihteeri johtaa viestintäryhmää, joka toteuttaa KMO 2015:n viestintää laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelmaan sisältyvät mm. KMO:n verkkosivut, tiedotteet, seminaarit, messut, ohjelman toteutuksesta tiedottaminen lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä sekä KMO 2015:n esittely kansainvälisissä yhteyksissä. Kerran vuodessa järjestetään ohjelman toteutumiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista KMO 2015-seminaari, minkä lisäksi ohjelma on esillä muissa seminaareissa.

8 LIITE 5 Luonnos KMO:n viestintäsuunnitelma vuodelle 2009 Viestinnän perusperiaatteet Maa- ja metsätalousministeriön KMO 2015 viestinnän tarkoituksena on kertoa ohjelmasta, sen merkityksestä, tavoitteista ja toimenpiteistä. Vuonna 2009 on viestinnällisesti tärkeää korostaa KMO:n toiminnallisuutta ja sen toteuttamista yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Metsäalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden parantamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viestinnän tulee olla avointa, osallistavaa ja kohderyhmälähtöistä. Viestinnässä hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Maa- ja metsätalousministeriön tuottama viestintä kytketään yhteen yhteistyötahojen ja alueellisten metsäohjelmien viestinnän kanssa niin, että ohjelman viestintä omalta osaltaan edistää metsäalan hyväksyttävyyttä. Metsäalan toimijat tuovat kukin esille yhdessä sovittuja tavoitteita ja toimenpiteitä metsäalan kehittämiseksi vahvistaen kuvaa uudistuvasta tulevaisuuden alasta. KMO-viestinnän kohderyhmiä ovat metsäsektorin toimijat sidosryhmineen, muiden sektoreiden edustajat, metsänomistajat, metsien eri käyttäjäryhmät ja kansalaiset. Tiedotusvälineet ovat tärkeä kohderyhmä. Niille kerrotaan ohjelmaan liittyvistä tapahtumista ja toimenpiteistä sekä ohjelman edistymisestä. Näin lisätään tiedotusvälineiden valmiuksia viestiä KMO:sta.

9 9 KMO:n viestintäsuunnitelma vuodelle 2009 VIESTI/TEEMA/AIHE KOHDERYHMÄ AIKA VÄLINE, KEINOT JA MUITA HUOMIOITA 1. Metsäalan hyväksyttävyyttä edistetään välittämällä positiivista viestiä metsäalan tarjoamista monista mahdollisuuksista - metsäalan uudet tuotteet ja palvelut - kotimaisen puun käytön lisääminen - monimuotoisuuden vahvistaminen - metsien ilmasto- ja energiahyödyt - metsäala tulevaisuuden työpaikkana 2. Kansallista metsäohjelmaa toteutetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti käytännössä. 3. Muutoksia metsäalan kehityksessä ja Kansallinen metsäohjelma 2015:n vaikutuksia kehitykseen seurataan 4. KMO on metsäalan eri organisaatioiden yhteinen prosessi jota toteutetaan, seurataan ja tarkistetaan yhteistyössä - Kansanedustajat - Alue- ja valtionhallinnon keskeiset organisaatiot - Metsäteollisuusyritysten johto - Metsätalouden kentän johto - Maakuntien päättäjät - Metsäklusterin toimijoiden johto - Kansalaisjärjestöt - Tiedotusvälineet - Muut metsäsektorin tärkeimmät sidosryhmät - suuri yleisö - lapset ja nuoret, opiskelijat 1-12/ Tietolehtiset (teema tai kohderyhmälähtöinen;esimerkiksi KMO metsänomistajan kannalta, KMO ja puuenergia) - KMO verkkosivut tarjoavat ajantasaista tietoa - Käpy-uutiskirjeessä säännöllisesti - Toimittajille tiedotus-tilaisuus Königstedissa - Toimittajien aamukahvit - Aamu TV: mahdolliset 2 jaksoa?? - KMO-seminaari helmikuussa (metsäalan organisaatiouudistukset) ja huhtikuussa (metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen) - Osallistuminen seminaareihin - Sidosryhmätapaamiset - Alueelliset metsäneuvostot - Farmari Kokkola: esittelyosasto yhdessä metsäkeskuksen kanssa - Metsäpäivät/Metsämessut Hki: esittelyosasto ja seminaareissa käsitellään KMO:n keskeisiä teemoja. - tiedotteita Deskiin - Lehtikirjoittelu ja haastattelut - Metsäneuvoston kannanotot ja tiedotteet - Eduskuntaseminaari? - KMO-seurantaraportti 2008 TOTEUTUKSEN TILANNE

10 10 - KMO-esittelyvideo Deskin kautta? - Uutisjaksot internettelevision kautta? Materiaalit: - KMO-postikortit - KMO-pinssien lisätilaus - KMO-juliste - KMO kynä - KMO lahjatavarat jaossa: - ohjelma-asiakirja (su, ru, engl.) painettuna ja sähköisenä - ohjelmaesite (su, ru, engl.) painettuna ja sähköisenä - muu sähköinen esittelymateriaali kuten kalvosarjat Kansainvälinen viestintä - Suomi toteuttaa KMO:aa ja tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa - Suomessa on sovitettu yhteen eri kakansalliset strategiat - KMO, AMO, PMO: kolmiportainen malli metsäohjelmista - Puuperäisten tuotteiden asiakkaat - Metsäalan kv-tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot - Kansalaisjärjestöt - Metsäsektorin toimijat jatkuva - KMO-internetsivut englanniksi ja ruotsiksi. - KMO:n englanninkielisillä internetsivuilla ajankohtaisia juttuja joista tieto jaellaan sähköisesti eng. jakelulistalla - KMO:n esittely kvkokouksissa ja seminaareissa - KMO:n esittely kv-vieraille - MCPFE:n, FAO:n ja muille kv-sivuille materiaalia

11 Viestinnän resurssit Toimenpide Vastuuhenkilö/tekijä Kustannus-arvio Rahoitus Raportit, julkaisut, esitteet Internetsivut KMO-ilme, oheistuotteet Tiedotteet Käpy Mediatyö Seminaarit Messut Lahjatavarat Palkat ja palkkiot YHTEENSÄ MMM:n viestintävarat, metsäneuvoston työryhmävarat n

12 12

Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015. Heureka, Vantaa 9.11.

Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015. Heureka, Vantaa 9.11. Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015 Heureka, Vantaa 9.11.2006 Marja Kokkonen Esityksen sisältö KMO:n tarkistusprosessi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA?

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Suomenlinna 3.12.2008 Aarne Reunala PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Metsäsektorin politiikkaohjelma? Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN EDISTÄMISORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMISHANKE. 1.5.2009 31.12.2009. Väliraportti luovutetaan toimeksiantajalle 31.10.2009 mennessä.

METSÄTALOUDEN EDISTÄMISORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMISHANKE. 1.5.2009 31.12.2009. Väliraportti luovutetaan toimeksiantajalle 31.10.2009 mennessä. 1(7) Päivämäärä Dnro 28.4.2009 MMM020:00/2009 METSÄTALOUDEN EDISTÄMISORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMISHANKE Asettaminen Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut metsätalouden edistämisorganisaatioita

Lisätiedot

Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen

Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen Joensuun yliopisto Metsäalan ennakointiyksikkö Anssi Niskanen Mistä asiantuntijaselvityksessä on kysymys ja miten

Lisätiedot

Metsäpolitiikka arvioitavana

Metsäpolitiikka arvioitavana Metsäpolitiikka arvioitavana Päättäjien 33. Metsäakatemia Seminaarijakso, Majvik, 12.9.2012 Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1.Metsäpolitiikan toimintaympäristö

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä 1 MIKSI UUSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Tulevaisuusseminaari Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus kansallisen metsäohjelman toteutukseen Tieteiden talo Arvioinnin tavoitteet

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

Puuta lisää metsistä seminaari Olli Äijälä va.toimitusjohtaja Tapio Oy

Puuta lisää metsistä seminaari Olli Äijälä va.toimitusjohtaja Tapio Oy Puuta lisää metsistä seminaari 15.4.2016 Olli Äijälä va.toimitusjohtaja Tapio Oy Esityksen sisältö Tapio pähkinäkuoressa Seminaarin ohjelma ja tavoitteet Metsäpolitiikkafoorumin konsepti Puun tarjonta

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Kansallinen metsäneuvosto Tiivistelmä alustavista tuloksista Väliarvioinnin aikataulu Työvaiheiden ajoittuminen Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu

Lisätiedot

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2. kokous / 2013 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: 14.6.2013 klo 9:00 Paikka: Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13, (7. krs.), Helsinki) Läsnä:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6,

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Helsinki politiikka Metsien käsittely ja puunkojuu Kansainvälinen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013 KMO 2015 Väliarviointi Metsäneuvosto 12.3.2013 Väliarvioinnin tavoitteet Tavoitteet: Tarkastella tarvetta muuttaa KMO 2015:n painotuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi, ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja verkosto @Maaseutupolitiikka #maaseutupolitiikka VUODESTA 1988 NYKYPÄIVÄÄN 1988-1991 Maaseudun kehittämisprojekti 1992-1994 Maaseutupolitiikan neuvottelukunta 1995-2015

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Metsäneuvoston kokous 10.6.2008 LIITE 2. Maa- ja metsätalousministeriö Marja Kokkonen

Metsäneuvoston kokous 10.6.2008 LIITE 2. Maa- ja metsätalousministeriö Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö Marja Kokkonen KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TILANNEKATSAUS Metsäneuvosto hyväksyi esityksen Kansallinen metsäohjelma 2015:ksi (KMO 2015) kokouksessaan 25.1.2008. Talouspoliittinen

Lisätiedot

Auditointiryhmän asettaminen

Auditointiryhmän asettaminen Auditointiryhmän asettaminen Metsäneuvoston kokouksessa 22.8.2006 päätettiin perustaa metsäohjelman seurantaan auditointiryhmä. Auditointiryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt Kaupunginjohtaja Timo Louna,

Lisätiedot

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015

Yritysesittely. Metsäteho Oy 2015 Yritysesittely Metsäteho Oy 2015 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Saija Miina & Anssi Niskanen 19.8.2009, maa- ja metsätalousministeriö Mikä oli Metsäalan tulevaisuusfoorumi 2003 2008? Tavoite ja tehtävä Omat tulevaisuusselvitykset

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

METSÄNEUVOSTON KOKOUSMUISTIO 1/2011

METSÄNEUVOSTON KOKOUSMUISTIO 1/2011 METSÄNEUVOSTON KOKOUSMUISTIO 1/2011 Aika: 9.2.2011 klo 8.00 9.30 klo 7.30 8.00 kahvit Paikka: Ravintola Lasipalatsin kokoustila, Mannerheimintie 22 24 Osallistujat: Sirkka-Liisa Anttila, MMM, pj. Jari

Lisätiedot

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Aulikki Alanen, ympäristöneuvos Ympäristöministeriö Luontotyyppien toinen uhanalaisuusarviointi esittelytilaisuus 08.04.2016 Suomen luontotyyppien

Lisätiedot

- edistää maa- ja metsätalouden geenivarojen kestävää käyttöä

- edistää maa- ja metsätalouden geenivarojen kestävää käyttöä ASETTAMISPÄÄTÖS 114603 1 (5) 20.2.2012 MMM055:00/2011 GEENIVARANEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut geenivaraneuvottelukunnan toimikaudeksi 1.3.2012-31.12.2016.

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen ja työn toteutus eri osapuolten kesken Koulutuksen järjestäjien tilaisuus 15.9.2008 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi

Lisätiedot

METSO-ohjelma 2008 2025:

METSO-ohjelma 2008 2025: METSO-ohjelma 2008 2025: vapaaehtoisen suojelun onnistumiset ja haasteet Kimmo Syrjänen 1, Saija Kuusela 1, Susanna Anttila 1, Mirja Rantala 2 ja Terhi Koskela 2 1 Suomen ympäristökeskus ja 2 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA Toimintasuunnitelma 2006-2007 Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 Hankkeen tausta Kunnat omistavat n. 400 000 ha metsää Kuntametsissä

Lisätiedot

PUU LIIKKEELLE JA UUSIA TUOTTEITA METSÄSTÄ

PUU LIIKKEELLE JA UUSIA TUOTTEITA METSÄSTÄ PUU LIIKKEELLE JA UUSIA TUOTTEITA METSÄSTÄ Metsätieto ja sähköiset palvelu 1 Metsätieto ja sähköiset palvelu Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä Toimenpide

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Uudistettu asiakasneuvottelukunta on aloittanut tänä vuonna Valtiovarainministeriön asettamispäätös 6.2.2017 Asiakasneuvottelukunta

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Lauri Hetemäki Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankkeen seminaari,

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 16.00 18.20 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3. - esityslista 1. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 2. Ohjausryhmän jäsenten henkilökohtaisten

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana pääsihteeri Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus poliittista päätöksentekoa ja yhteiskunnallisia palveluja

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut, PUU Tutkimus- ja kehittämisohjelma 2009 2013 Metsäntutkimuslaitos PUU-tutkimus- ja kehittämisohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineiden hankinnasta,

Lisätiedot

Maakunnallisten metsäneuvostojen nimeäminen v. 2015

Maakunnallisten metsäneuvostojen nimeäminen v. 2015 1 (7) Maakunnallisten metsäneuvostojen nimeäminen v. 2015 Edellisten metsäneuvostojen toimikausi päättyi v. 2014 vuoden lopussa. Metsäkeskuslain muutos astui voimaan 1.1.2015. Sen mukaan siirtymäsäädösten

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - MmV - 1997-2014 2015-06-15

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - MmV - 1997-2014 2015-06-15 MmV HE 140/1999 vp 18.11.1999 H Aakkula Marja budjettisihteeri valtiovarainministeriö MmV VNS 8/2009 vp 26.2.2010 H Aakkula Jyrki ympäristötutkimuksen johtaja MTT-Jokioinen MmV VNS 11/2010 vp 2.2.2011

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Tiedotustilaisuus Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola ja ylitarkastaja Minna Ruotsalo Maa- ja metsätalousministeriö Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Luonnos 9.3.2017 9.3.2017 1 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 2.3.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan keskeiset haasteet 3. Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

METSÄNEUVOSTON KOKOUS 3/2012

METSÄNEUVOSTON KOKOUS 3/2012 METSÄNEUVOSTON KOKOUS 3/2012 Aika: 4.9.2012 klo 9.30 11.30 Paikka: Metsäntutkimuslaitos, Haapastensyrjä Osallistujat: Risto Artjoki, MMM (pj) Juha Hakkarainen, MTK r.y. Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika Tiistai kello 19.07 20.55 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

MAASEUDUN TULEVAISUUS

MAASEUDUN TULEVAISUUS Alue- ja kaupunkipolitiikan keskustelutilaisuus 21.4. 2017 MAASEUDUN TULEVAISUUS Christell Åström, pääsihteeri Maaseutupolitiikan neuvosto MANE TAUSTA 1995-2015 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1995-2015

Lisätiedot

Helsingin Sanomat Sikariportaalle metsäakatemia

Helsingin Sanomat Sikariportaalle metsäakatemia Helsingin Sanomat 4.9.1996 Sikariportaalle metsäakatemia Metsäakatemiatiimi Harri Hänninen johtaja Annamari Heikkinen projektipäällikkö Tarja Etelämaa johdon assistentti Anders Portin toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos 24.9.2015 ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivin vaatimukset Direktiivin tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Kutsuseminaari Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön 18.6.2012 Oulun yliopisto Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Eero Kubin Metla

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Metsätietojen standardointi

Metsätietojen standardointi 12.3.2014 1 Metsätietojen standardointi Metsätietojen standardointi Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämällä standardointityöllä edistetään metsäalan tietojärjestelmien yhteensopivuutta Standardointi

Lisätiedot

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -seminaari 26.4.2017 Inka Musta METSIEN KÄYTÖN EKOLOGINEN KESTÄVYYS METSÄTEOLLISUUDESSA

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013

Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013 Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013 Raportin sisältö 1. Tiivistelmä 2. Johdanto 3. Arvioinnin lähtökohdat 4. Toimintaympäristön muutosten vaikutusten arviointi

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025. Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014

Kansallinen metsästrategia 2025. Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014 Kansallinen metsästrategia 2025 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014 1 Kansallisen metsästrategia 2025:n lähtökohdat Metsäpoliittinen selonteko 2050 ja eduskunnan siihen

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN SISÄASIAINMINISTERIÖ 25.10.2010 SM050:00/2010 Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN Saatekirje jäsenen nimeäminen 26.10.2010 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Nimi Olosuhde Rata Vuoro Tulos Koivuranta Erkki H 1-9-17 9 1 246 Tapper Pasi H 1-9-17 1 8 244 Nybakka Helvi H 1-9-17 17 8 241 Lahti Jukka-Pekka H 1-9-17 17

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot