Metsäneuvoston toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011"

Transkriptio

1 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä Periaatepäätös sisältää keskeiset metsäpoliittiset linjaukset ja on siten myös metsäneuvoston työn perusta. Periaatepäätöksessä todetaan, että metsäohjelman toimeenpanoa koordinoi maa- ja metsätalousministeriö kansallisen metsäneuvoston ja sen sihteeristön tukemana Maaja metsätalousministeriö tekee ohjelman toimeenpanon edistämiseksi yksityiskohtaisemman toimenpideohjelman, jota metsäneuvosto tarkentaa vuosittain. Toimenpideohjelmasta ilmenevät toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot, toteuttajat, aikataulu ja rahoitus. Alueelliset metsäohjelmat tarkistetaan ja niistä tehdään yhteenveto. KMO 2015:aa toimeenpannaan usealla eri tavalla. Osa, kuten varojen budjetointi, rahoituspäätökset, lainsäädäntö ja ohjeistus sekä tulosohjaus ovat eri hallinnonalojen tavanomaista toimintaa. Periaatepäätös ohjaa tätä toimintaa. Muita toimenpiteitä ovat muun muassa tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja hankkeet, sekä viestintä. Toimenpiteitä valmisteltaessa kuullaan sidosryhmiä ja osaa toteutetaan niiden kanssa yhteistyössä. Yksityisellä sektorilla on myös omia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä, joilla tähdätään ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. KMO 2015:n tehokas toimeenpano vaatii sen kuuden painopistealueen koordinaatiota ja yksittäisten toimenpiteiden toteutuksen seurantaa. Koordinaation tarvetta korostaa ohjelman ylisektoraalisuus ja sen yhteensovittaminen meneillään olevien muiden strategioiden suunnittelun ja toimeenpanon kanssa. Tähän toteamus KMO 2015:n ja Esko Ahon työryhmän työn yhteensovittamisesta, kun menettely selvinnyt. Lisäksi hankkeiden toteuttaminen edellyttää useiden toimijoiden yhteistyönä. Hyvä seuranta edesauttaa ohjelman muutostarpeiden havaitsemisessa ja uusien hankkeiden suunnittelussa. KMO 2015:a kehitetään ja tarvittaessa tarkistetaan seurannan, arviointien ja kehittämishankkeista saatavien tulosten perusteella. Ohjelman väliarvioinnit tehdään vuonna 2010 ja 2013 yhtä aikaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) välisarviointien kanssa. Myös erilliset teema-arvioinnit ovat mahdollisia. 2. METSÄNEUVOSTO JA SEN SIHTEERISTÖ Metsäneuvoston tehtävät Valtioneuvosto asetti metsäneuvoston maa- ja metsätalousministeriön tueksi laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsäohjelma 2015:n toteuttamista ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi talou-

2 2 dellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy Metsäneuvoston kokoonpano Sirkka-Liisa Anttila, maa- ja metsätalousministeri, puheenjohtaja Aarne Reunala, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja, Ilkka Heikkinen, luonnonsuojelujohtaja, ympäristöministeriö (Pirkko Isoviita, ylimetsänhoitaja, ympäristöministeriö) Paula Nybergh, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö (Reima Sutinen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö) Hannu Mäkinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö (Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö) Hannu Jokiluoma, kehityspäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö (Kaija Kivinen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö) Leena Vestala, johtaja, opetusministeriö (Keijo Mäkelä, ylitarkastaja, opetusministeriö) Jyrki Kangas, toimitusjohtaja, Metsähallitus (Hannu Jokinen, johtaja, Metsähallitus) Tuula Nuutinen, professori, Metsäntutkimuslaitos (Hannu Raitio, ylijohtaja, Metsäntutkimuslaitos) Karen Wik-Portin, johtaja, Rannikon metsäkeskus (Ritva Toivonen, johtaja, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio) Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus (Heikki Toivonen, tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus) Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry (Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry) Timo Tanninen, pääsihteeri, Maailman luonnon säätiön (WWF) Suomen rahasto (Harri Karjalainen, metsäpäällikkö, Maailman luonnon säätiön (WWF) rahasto) Antti Sahi, metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (Timo Nyrhinen, varametsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.) Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry (Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto ry) Tauno Partanen, hallituksen varapuheenjohtaja, Metsästäjäin Keskusjärjestö (Jari Pigg, toiminnanjohtaja, Metsästäjäin Keskusjärjestö) Anders Portin, johtaja, Metsäteollisuus ry (Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry) Sauli Kovanen, sihteeri, Paperiliitto (Petri Vanhala, liittosihteeri, Paperiliitto) Lauri Ainasto, liiton sihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto (Sakari Lepola, työehtosihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto) Liisa Sahi, toiminnanjohtaja, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry) Jaana Heinisaari-Säteri, varatoimitusjohtaja, FM Timber Team Oy/Suomen Sahat ry (Jukka-Pekka Ranta, toimitusjohtaja, Suomen Sahat ry) Anu Pietikäinen, suunnittelija, Saamelaiskäräjät (Osmo Seurujärvi, poromies, Saamelaiskäräjät)

3 3 Marja Kokkonen, metsäneuvoston pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö. Metsäneuvoston kokoukset Metsäneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Kokousasiakirjat toimitetaan jäsenille ja varajäsenille sähköisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Vuosittain kesäkuun kokouksen yhteydessä järjestetään retkeily, jonka aikana tutustutaan käytännössä ajankohtaisiin metsätalouden aiheisiin ja alueellisten metsäneuvostojen toimintaan. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia, mikäli metsäalan tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia varsinaisten kokousten välillä????? Kussakin kokouksessa käsitellään lyhyt yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta sekä perusteellisemmin yksi ohjelman painopistealueista. Lisäksi käsitellään kulloinkin ajankohtaisia metsäpoliittisia aiheita. Metsäneuvosto voi antaa tärkeinä pitämistään metsäpoliittisista aiheista lausuntoja. Metsäneuvoston asialistalla seuraavissa kokouksissa ovat muun muassa: 9/ ministerin ajankohtaiskatsaus ja KMO 2015:n toteutuminen - metsäneuvoston toimintasuunnitelma (luonnos) - METSOn tilannekatsaus 12/ metsäneuvoston toimintasuunnitelman hyväksyminen - yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta (ml. täsmennetty toimenpideohjelma tiedoksi) - Metsäteollisuuden ja talouden kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä huolehditaan Hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen, puuntuotannon kestävyys sekä yksityismetsätalouden kannattavuus ja tilakoko, MMM Jalostusarvon nostaminen sekä uudet tuotteet ja palvelut, työvoiman riittävyys ja yrittäjyys, TEM Liikenneverkkojen kunto, LVM - KMO 2015:n toimeenpano saamelaisten näkökulmasta - alueellisten metsäohjelmien tarkistuksen yhteenveto 3/ yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta - Metsien energia- ja ilmastohyödyt Puuperäisen energian käyttö, puutuotteiden käyttö, TEM Ilmastonmuutos ja metsätalous, MMM - KMO 2015 seurantaraportti (luonnos) 6/ yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta - Metsien monimuotoisuus ja muut ympäristöhyödyt, MMM Metsien biologinen monimuotoisuus Vesistöt ja maaperä - KMO 2015 seurantaraportti vuodelta 2008 hyväksyminen - Alueelliset metsäohjelmat

4 4 Sihteeristön tehtävät Sihteeristön keskeisin tehtävä on metsäneuvoston työn valmistelu. Kaikki periaatelinjaukset tehdään metsäneuvostossa. Sihteeristön tehtäviä ovat: - metsäneuvoston kokousten valmistelu, - metsäneuvoston toimintasuunnitelman mukainen asioiden valmistelu metsäneuvoston käsittelyyn, - KMO 2015:n toteutumisen seuranta, tuloksien analysointi ja kokonaisesityksen tekeminen ohjelman ja toimenpiteiden mahdollisista muutostarpeista, - työryhmien työn ohjaus ja koordinointi - KMO 2015:n seurantaraporttien valmistelu - KMO 2015-seminaarien järjestäminen yhdessä työryhmien kanssa. Sihteeristön kokoonpano Aarne Reunala, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Marja Kokkonen, pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja, Pirkko Isoviita, ylimetsänhoitaja, ympäristöministeriö Reima Sutinen, ylitarkastaja, kauppa- ja teollisuusministeriö Petri Heinonen, ympäristöpäällikkö, Metsähallitus Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry Antti Koskimäki, johtaja, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus Jouko Kostamo, tulosalueen päällikkö, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Timo Nyrhinen, varametsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Pasi Puttonen, tutkimusjohtaja, Metsäntutkimuslaitos Anne Rautiainen, metsänhoitaja, Suomen Latu Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry. Sihteeristön laajennettuun kokoonpanoon kuuluvat metsäneuvoston työryhmien puheenjohtajat. Tarpeen mukaan sihteeristö voi kuulla asiantuntijoita. 3. TYÖRYHMÄT JA NIIDEN TEHTÄVÄT Metsäneuvosto perustaa kuusi työryhmää KMO 2015:n painopisteiden mukaisesti. Työryhmät toimivat asioiden valmistelussa apuna sihteeristölle ja metsäneuvostolle. Niiden tehtävänä on oman osa-alueensa osalta: - seurata metsäalan kehitystä sekä ohjelman ja hankkeiden edistymistä, - raportoida edistymisestä metsäneuvostolle, - laatia luonnos KMO 2015:n seurantaraportiksi, - tehdä esityksiä ohjelman ja toimenpiteiden muutostarpeista. Työryhmät voivat tarpeen mukaan käyttää asiantuntijoita. Metsäneuvosto voi tarvittaessa täydentää työryhmien kokoonpanoa. Työryhmä 1. Metsäteollisuuden ja talouden kilpailukykyiset toimintaedellytykset Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Reima Sutinen, ylitarkastaja, kauppa- ja teollisuusministeriö, varapuheenjohtaja Niina Riissanen, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö

5 5 Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Riitta Viren, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö Harri Hänninen, varttunut tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Matti Ruotsalainen, metsänhoidon asiantuntija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Työryhmä 2. Metsien ilmasto- ja energiahyödyt Kaisa Pirkola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Erkki Eskola, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja Pirkko Heikinheimo, projektipäällikkö, valtioneuvoston kanslia Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö? Reima Sutinen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö Perttu Anttila, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Olli Äijälä, metsätalouden laatuasiantuntija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Työryhmä 3. Metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt Marjukka Mähönen, ympäristöylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Mikko Kuusinen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja Asiantuntijat: Terhi Ajosenpää, Tapio; Leena Finer, Metla, Timo Hiltunen, Metsähallitus; Hannu Ilvesniemi, Metla; Antti Leinonen, Etelä-Savon metsäkeskus; Raisa Mäkipää, Metla; Mari Rusanen, Metla; Tapani Sallantaus, Syke; Matti Seppälä, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus; Juha Siitonen, Metla ja Aarne Wahlgren, Pohjois- Karjalan ympäristökeskus Harri Tukia, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE, sihteeri Samuli Joensuu, tiimiesimies, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Terhi Koskela, tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Työryhmän työ sovitetaan yhteen METSO-seurantaryhmän työn kanssa. Työryhmä 4. Metsien käyttö virkistyksen ja kulttuurin lähteenä Ville Schildt, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Pauli Wallenius, monikäyttöpäällikkö, Metsähallitus, varapuheenjohtaja Lea Häyhä, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö Risto Järvelä, rakennusneuvos, opetusministeriö Pekka Tuunanen, ylitarkastaja, ympäristöministeriö Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Tuija Sievänen, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Työryhmä 5. Metsäalan osaaminen ja hyväksyttävyys Mika Tammilehto, johtaja, opetusministeriö, puheenjohtaja Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja Markku Virtanen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö Jouni Suoheimo, opetusneuvos, Opetushallitus Pirjo Kutinlahti, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö??

6 6 Anniina Kostilainen, suunnittelija, maa- ja metsätalousministeriö, sihteeri Martti Ranta, koulutusjohtaja, Jämsän seudun koulutuskeskus, sihteeri Asiantuntijoina koulutustoimikuntien puheenjohtajat: Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, SAK/ Paperiliitto Työryhmä 6. Kansainvälinen metsäpolitiikka Työryhmänä toimii Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta (kokoonpano vahvistamaton): Heikki Granholm, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Olavi Luukkanen, professori, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja Markku Aho, kehitysyhteistyöneuvos, ulkoasiainministeriö Lauri Ainasto, liiton sihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto Erja Fagerlund, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Harri Hölttä, metsäasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry Lea Jylhä, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. Harri Karjalainen, metsäpäällikkö, WWF Leena Karjalainen-Balk, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö Elina Nikkola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO - Metsäalan asiantuntijat ry Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry Leena Paavilainen, tutkimusjohtaja, Metsäntutkimuslaitos Tapio Pouta, kehitysjohtaja, Metsähallitus Teemu Seppä, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, sihteeri. Kirsi Taipale, vanhempi hallitussihteeri, maa- ja metsätalousministeriö Taina Veltheim, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Klaus Yrjönen, tulosalueen päällikkö, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 4. METSÄNEUVOSTON YHTEISTYÖ ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN KANSSA Metsäneuvoston sihteeristössä ja työryhmissä työskentelevät maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston edustajat osallistuvat yhdyshenkilöinä alueellisten metsäneuvostojen kokouksiin. Alueellisten metsäneuvostojen edustaja metsäneuvostossa Karen Wik-Portin (varajäsen Ritva Toivonen) esittää vuosittain yhteenvedon alueellisten metsäohjelmien toteutumisesta. Metsäneuvoston retkeilyllä tutustutaan kulloisenkin alueen metsäohjelman toteutumiseen. KMO 2015:n seurantaraporttiin sisällytetään katsaus alueellisten metsäohjelmien tilanteesta. Alueelliset metsäohjelmat tarkistetaan KMO 2015:n linjausten mukaisesti mennessä. Alueellisten metsäohjelmien laatimisen tueksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuonna 2009 laajapohjaisen ohjausryhmän. Ministeriö rahoittaa projektia, jossa kehitetään ohjelmaprosessia sekä tuotetaan tukimateriaalia ohjelmien laatimista varten.

7 7 5. OSALLISTAMINEN JA VIESTINTÄ Kansallista metsäohjelmaa toteutetaan ja tarvittaessa tarkistetaan avoimen osallistamisen periaatteilla. Metsäneuvostossa ja alueellisissa metsäneuvostoissa on laaja sidosryhmien edustus. Kaksisuuntaisella viestinnällä edistetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua KMO 2015:n toteuttamiseen, kehittämiseen ja tarkistamiseen. KMO-toimielinten kokousajat ja -materiaalit ovat saatavissa www-sivuilla. KMO 2015:n toteuttamiseen osallistuvat ministeriöt, muut viranomaiset ja sidosryhmät huolehtivat kukin omasta ohjelmaan liittyvästä viestinnästään. Ohjelman painopisteen Metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä vahvistetaan toimenpiteet liittyvät tiiviisti KMO 2015:n viestintään. KMO:n pääsihteeri johtaa viestintäryhmää, joka toteuttaa KMO 2015:n viestintää laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelmaan sisältyvät mm. KMO:n verkkosivut, tiedotteet, seminaarit, messut, ohjelman toteutuksesta tiedottaminen lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä sekä KMO 2015:n esittely kansainvälisissä yhteyksissä. Kerran vuodessa järjestetään ohjelman toteutumiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista KMO 2015-seminaari, minkä lisäksi ohjelma on esillä muissa seminaareissa.

8 LIITE 5 Luonnos KMO:n viestintäsuunnitelma vuodelle 2009 Viestinnän perusperiaatteet Maa- ja metsätalousministeriön KMO 2015 viestinnän tarkoituksena on kertoa ohjelmasta, sen merkityksestä, tavoitteista ja toimenpiteistä. Vuonna 2009 on viestinnällisesti tärkeää korostaa KMO:n toiminnallisuutta ja sen toteuttamista yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Metsäalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden parantamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viestinnän tulee olla avointa, osallistavaa ja kohderyhmälähtöistä. Viestinnässä hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Maa- ja metsätalousministeriön tuottama viestintä kytketään yhteen yhteistyötahojen ja alueellisten metsäohjelmien viestinnän kanssa niin, että ohjelman viestintä omalta osaltaan edistää metsäalan hyväksyttävyyttä. Metsäalan toimijat tuovat kukin esille yhdessä sovittuja tavoitteita ja toimenpiteitä metsäalan kehittämiseksi vahvistaen kuvaa uudistuvasta tulevaisuuden alasta. KMO-viestinnän kohderyhmiä ovat metsäsektorin toimijat sidosryhmineen, muiden sektoreiden edustajat, metsänomistajat, metsien eri käyttäjäryhmät ja kansalaiset. Tiedotusvälineet ovat tärkeä kohderyhmä. Niille kerrotaan ohjelmaan liittyvistä tapahtumista ja toimenpiteistä sekä ohjelman edistymisestä. Näin lisätään tiedotusvälineiden valmiuksia viestiä KMO:sta.

9 9 KMO:n viestintäsuunnitelma vuodelle 2009 VIESTI/TEEMA/AIHE KOHDERYHMÄ AIKA VÄLINE, KEINOT JA MUITA HUOMIOITA 1. Metsäalan hyväksyttävyyttä edistetään välittämällä positiivista viestiä metsäalan tarjoamista monista mahdollisuuksista - metsäalan uudet tuotteet ja palvelut - kotimaisen puun käytön lisääminen - monimuotoisuuden vahvistaminen - metsien ilmasto- ja energiahyödyt - metsäala tulevaisuuden työpaikkana 2. Kansallista metsäohjelmaa toteutetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti käytännössä. 3. Muutoksia metsäalan kehityksessä ja Kansallinen metsäohjelma 2015:n vaikutuksia kehitykseen seurataan 4. KMO on metsäalan eri organisaatioiden yhteinen prosessi jota toteutetaan, seurataan ja tarkistetaan yhteistyössä - Kansanedustajat - Alue- ja valtionhallinnon keskeiset organisaatiot - Metsäteollisuusyritysten johto - Metsätalouden kentän johto - Maakuntien päättäjät - Metsäklusterin toimijoiden johto - Kansalaisjärjestöt - Tiedotusvälineet - Muut metsäsektorin tärkeimmät sidosryhmät - suuri yleisö - lapset ja nuoret, opiskelijat 1-12/ Tietolehtiset (teema tai kohderyhmälähtöinen;esimerkiksi KMO metsänomistajan kannalta, KMO ja puuenergia) - KMO verkkosivut tarjoavat ajantasaista tietoa - Käpy-uutiskirjeessä säännöllisesti - Toimittajille tiedotus-tilaisuus Königstedissa - Toimittajien aamukahvit - Aamu TV: mahdolliset 2 jaksoa?? - KMO-seminaari helmikuussa (metsäalan organisaatiouudistukset) ja huhtikuussa (metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen) - Osallistuminen seminaareihin - Sidosryhmätapaamiset - Alueelliset metsäneuvostot - Farmari Kokkola: esittelyosasto yhdessä metsäkeskuksen kanssa - Metsäpäivät/Metsämessut Hki: esittelyosasto ja seminaareissa käsitellään KMO:n keskeisiä teemoja. - tiedotteita Deskiin - Lehtikirjoittelu ja haastattelut - Metsäneuvoston kannanotot ja tiedotteet - Eduskuntaseminaari? - KMO-seurantaraportti 2008 TOTEUTUKSEN TILANNE

10 10 - KMO-esittelyvideo Deskin kautta? - Uutisjaksot internettelevision kautta? Materiaalit: - KMO-postikortit - KMO-pinssien lisätilaus - KMO-juliste - KMO kynä - KMO lahjatavarat jaossa: - ohjelma-asiakirja (su, ru, engl.) painettuna ja sähköisenä - ohjelmaesite (su, ru, engl.) painettuna ja sähköisenä - muu sähköinen esittelymateriaali kuten kalvosarjat Kansainvälinen viestintä - Suomi toteuttaa KMO:aa ja tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa - Suomessa on sovitettu yhteen eri kakansalliset strategiat - KMO, AMO, PMO: kolmiportainen malli metsäohjelmista - Puuperäisten tuotteiden asiakkaat - Metsäalan kv-tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot - Kansalaisjärjestöt - Metsäsektorin toimijat jatkuva - KMO-internetsivut englanniksi ja ruotsiksi. - KMO:n englanninkielisillä internetsivuilla ajankohtaisia juttuja joista tieto jaellaan sähköisesti eng. jakelulistalla - KMO:n esittely kvkokouksissa ja seminaareissa - KMO:n esittely kv-vieraille - MCPFE:n, FAO:n ja muille kv-sivuille materiaalia

11 Viestinnän resurssit Toimenpide Vastuuhenkilö/tekijä Kustannus-arvio Rahoitus Raportit, julkaisut, esitteet Internetsivut KMO-ilme, oheistuotteet Tiedotteet Käpy Mediatyö Seminaarit Messut Lahjatavarat Palkat ja palkkiot YHTEENSÄ MMM:n viestintävarat, metsäneuvoston työryhmävarat n

12 12

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 7 2011 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä 1 MIKSI UUSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet....................... 3 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA...

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot