Metsäneuvoston toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011"

Transkriptio

1 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä Periaatepäätös sisältää keskeiset metsäpoliittiset linjaukset ja on siten myös metsäneuvoston työn perusta. Periaatepäätöksessä todetaan, että metsäohjelman toimeenpanoa koordinoi maa- ja metsätalousministeriö kansallisen metsäneuvoston ja sen sihteeristön tukemana Maaja metsätalousministeriö tekee ohjelman toimeenpanon edistämiseksi yksityiskohtaisemman toimenpideohjelman, jota metsäneuvosto tarkentaa vuosittain. Toimenpideohjelmasta ilmenevät toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot, toteuttajat, aikataulu ja rahoitus. Alueelliset metsäohjelmat tarkistetaan ja niistä tehdään yhteenveto. KMO 2015:aa toimeenpannaan usealla eri tavalla. Osa, kuten varojen budjetointi, rahoituspäätökset, lainsäädäntö ja ohjeistus sekä tulosohjaus ovat eri hallinnonalojen tavanomaista toimintaa. Periaatepäätös ohjaa tätä toimintaa. Muita toimenpiteitä ovat muun muassa tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja hankkeet, sekä viestintä. Toimenpiteitä valmisteltaessa kuullaan sidosryhmiä ja osaa toteutetaan niiden kanssa yhteistyössä. Yksityisellä sektorilla on myös omia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä, joilla tähdätään ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. KMO 2015:n tehokas toimeenpano vaatii sen kuuden painopistealueen koordinaatiota ja yksittäisten toimenpiteiden toteutuksen seurantaa. Koordinaation tarvetta korostaa ohjelman ylisektoraalisuus ja sen yhteensovittaminen meneillään olevien muiden strategioiden suunnittelun ja toimeenpanon kanssa. Tähän toteamus KMO 2015:n ja Esko Ahon työryhmän työn yhteensovittamisesta, kun menettely selvinnyt. Lisäksi hankkeiden toteuttaminen edellyttää useiden toimijoiden yhteistyönä. Hyvä seuranta edesauttaa ohjelman muutostarpeiden havaitsemisessa ja uusien hankkeiden suunnittelussa. KMO 2015:a kehitetään ja tarvittaessa tarkistetaan seurannan, arviointien ja kehittämishankkeista saatavien tulosten perusteella. Ohjelman väliarvioinnit tehdään vuonna 2010 ja 2013 yhtä aikaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) välisarviointien kanssa. Myös erilliset teema-arvioinnit ovat mahdollisia. 2. METSÄNEUVOSTO JA SEN SIHTEERISTÖ Metsäneuvoston tehtävät Valtioneuvosto asetti metsäneuvoston maa- ja metsätalousministeriön tueksi laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsäohjelma 2015:n toteuttamista ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi talou-

2 2 dellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy Metsäneuvoston kokoonpano Sirkka-Liisa Anttila, maa- ja metsätalousministeri, puheenjohtaja Aarne Reunala, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja, Ilkka Heikkinen, luonnonsuojelujohtaja, ympäristöministeriö (Pirkko Isoviita, ylimetsänhoitaja, ympäristöministeriö) Paula Nybergh, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö (Reima Sutinen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö) Hannu Mäkinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö (Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö) Hannu Jokiluoma, kehityspäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö (Kaija Kivinen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö) Leena Vestala, johtaja, opetusministeriö (Keijo Mäkelä, ylitarkastaja, opetusministeriö) Jyrki Kangas, toimitusjohtaja, Metsähallitus (Hannu Jokinen, johtaja, Metsähallitus) Tuula Nuutinen, professori, Metsäntutkimuslaitos (Hannu Raitio, ylijohtaja, Metsäntutkimuslaitos) Karen Wik-Portin, johtaja, Rannikon metsäkeskus (Ritva Toivonen, johtaja, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio) Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus (Heikki Toivonen, tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus) Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry (Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry) Timo Tanninen, pääsihteeri, Maailman luonnon säätiön (WWF) Suomen rahasto (Harri Karjalainen, metsäpäällikkö, Maailman luonnon säätiön (WWF) rahasto) Antti Sahi, metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (Timo Nyrhinen, varametsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.) Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry (Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto ry) Tauno Partanen, hallituksen varapuheenjohtaja, Metsästäjäin Keskusjärjestö (Jari Pigg, toiminnanjohtaja, Metsästäjäin Keskusjärjestö) Anders Portin, johtaja, Metsäteollisuus ry (Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry) Sauli Kovanen, sihteeri, Paperiliitto (Petri Vanhala, liittosihteeri, Paperiliitto) Lauri Ainasto, liiton sihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto (Sakari Lepola, työehtosihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto) Liisa Sahi, toiminnanjohtaja, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry) Jaana Heinisaari-Säteri, varatoimitusjohtaja, FM Timber Team Oy/Suomen Sahat ry (Jukka-Pekka Ranta, toimitusjohtaja, Suomen Sahat ry) Anu Pietikäinen, suunnittelija, Saamelaiskäräjät (Osmo Seurujärvi, poromies, Saamelaiskäräjät)

3 3 Marja Kokkonen, metsäneuvoston pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö. Metsäneuvoston kokoukset Metsäneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Kokousasiakirjat toimitetaan jäsenille ja varajäsenille sähköisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Vuosittain kesäkuun kokouksen yhteydessä järjestetään retkeily, jonka aikana tutustutaan käytännössä ajankohtaisiin metsätalouden aiheisiin ja alueellisten metsäneuvostojen toimintaan. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia, mikäli metsäalan tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia varsinaisten kokousten välillä????? Kussakin kokouksessa käsitellään lyhyt yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta sekä perusteellisemmin yksi ohjelman painopistealueista. Lisäksi käsitellään kulloinkin ajankohtaisia metsäpoliittisia aiheita. Metsäneuvosto voi antaa tärkeinä pitämistään metsäpoliittisista aiheista lausuntoja. Metsäneuvoston asialistalla seuraavissa kokouksissa ovat muun muassa: 9/ ministerin ajankohtaiskatsaus ja KMO 2015:n toteutuminen - metsäneuvoston toimintasuunnitelma (luonnos) - METSOn tilannekatsaus 12/ metsäneuvoston toimintasuunnitelman hyväksyminen - yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta (ml. täsmennetty toimenpideohjelma tiedoksi) - Metsäteollisuuden ja talouden kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä huolehditaan Hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen, puuntuotannon kestävyys sekä yksityismetsätalouden kannattavuus ja tilakoko, MMM Jalostusarvon nostaminen sekä uudet tuotteet ja palvelut, työvoiman riittävyys ja yrittäjyys, TEM Liikenneverkkojen kunto, LVM - KMO 2015:n toimeenpano saamelaisten näkökulmasta - alueellisten metsäohjelmien tarkistuksen yhteenveto 3/ yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta - Metsien energia- ja ilmastohyödyt Puuperäisen energian käyttö, puutuotteiden käyttö, TEM Ilmastonmuutos ja metsätalous, MMM - KMO 2015 seurantaraportti (luonnos) 6/ yleiskatsaus KMO 2015:n toteutuksesta - Metsien monimuotoisuus ja muut ympäristöhyödyt, MMM Metsien biologinen monimuotoisuus Vesistöt ja maaperä - KMO 2015 seurantaraportti vuodelta 2008 hyväksyminen - Alueelliset metsäohjelmat

4 4 Sihteeristön tehtävät Sihteeristön keskeisin tehtävä on metsäneuvoston työn valmistelu. Kaikki periaatelinjaukset tehdään metsäneuvostossa. Sihteeristön tehtäviä ovat: - metsäneuvoston kokousten valmistelu, - metsäneuvoston toimintasuunnitelman mukainen asioiden valmistelu metsäneuvoston käsittelyyn, - KMO 2015:n toteutumisen seuranta, tuloksien analysointi ja kokonaisesityksen tekeminen ohjelman ja toimenpiteiden mahdollisista muutostarpeista, - työryhmien työn ohjaus ja koordinointi - KMO 2015:n seurantaraporttien valmistelu - KMO 2015-seminaarien järjestäminen yhdessä työryhmien kanssa. Sihteeristön kokoonpano Aarne Reunala, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Marja Kokkonen, pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja, Pirkko Isoviita, ylimetsänhoitaja, ympäristöministeriö Reima Sutinen, ylitarkastaja, kauppa- ja teollisuusministeriö Petri Heinonen, ympäristöpäällikkö, Metsähallitus Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry Antti Koskimäki, johtaja, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus Jouko Kostamo, tulosalueen päällikkö, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Timo Nyrhinen, varametsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Pasi Puttonen, tutkimusjohtaja, Metsäntutkimuslaitos Anne Rautiainen, metsänhoitaja, Suomen Latu Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry. Sihteeristön laajennettuun kokoonpanoon kuuluvat metsäneuvoston työryhmien puheenjohtajat. Tarpeen mukaan sihteeristö voi kuulla asiantuntijoita. 3. TYÖRYHMÄT JA NIIDEN TEHTÄVÄT Metsäneuvosto perustaa kuusi työryhmää KMO 2015:n painopisteiden mukaisesti. Työryhmät toimivat asioiden valmistelussa apuna sihteeristölle ja metsäneuvostolle. Niiden tehtävänä on oman osa-alueensa osalta: - seurata metsäalan kehitystä sekä ohjelman ja hankkeiden edistymistä, - raportoida edistymisestä metsäneuvostolle, - laatia luonnos KMO 2015:n seurantaraportiksi, - tehdä esityksiä ohjelman ja toimenpiteiden muutostarpeista. Työryhmät voivat tarpeen mukaan käyttää asiantuntijoita. Metsäneuvosto voi tarvittaessa täydentää työryhmien kokoonpanoa. Työryhmä 1. Metsäteollisuuden ja talouden kilpailukykyiset toimintaedellytykset Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Reima Sutinen, ylitarkastaja, kauppa- ja teollisuusministeriö, varapuheenjohtaja Niina Riissanen, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö

5 5 Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Riitta Viren, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö Harri Hänninen, varttunut tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Matti Ruotsalainen, metsänhoidon asiantuntija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Työryhmä 2. Metsien ilmasto- ja energiahyödyt Kaisa Pirkola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Erkki Eskola, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja Pirkko Heikinheimo, projektipäällikkö, valtioneuvoston kanslia Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö? Reima Sutinen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö Perttu Anttila, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Olli Äijälä, metsätalouden laatuasiantuntija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Työryhmä 3. Metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt Marjukka Mähönen, ympäristöylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Mikko Kuusinen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja Asiantuntijat: Terhi Ajosenpää, Tapio; Leena Finer, Metla, Timo Hiltunen, Metsähallitus; Hannu Ilvesniemi, Metla; Antti Leinonen, Etelä-Savon metsäkeskus; Raisa Mäkipää, Metla; Mari Rusanen, Metla; Tapani Sallantaus, Syke; Matti Seppälä, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus; Juha Siitonen, Metla ja Aarne Wahlgren, Pohjois- Karjalan ympäristökeskus Harri Tukia, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE, sihteeri Samuli Joensuu, tiimiesimies, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri Terhi Koskela, tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Työryhmän työ sovitetaan yhteen METSO-seurantaryhmän työn kanssa. Työryhmä 4. Metsien käyttö virkistyksen ja kulttuurin lähteenä Ville Schildt, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Pauli Wallenius, monikäyttöpäällikkö, Metsähallitus, varapuheenjohtaja Lea Häyhä, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö Risto Järvelä, rakennusneuvos, opetusministeriö Pekka Tuunanen, ylitarkastaja, ympäristöministeriö Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Tuija Sievänen, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos, sihteeri Työryhmä 5. Metsäalan osaaminen ja hyväksyttävyys Mika Tammilehto, johtaja, opetusministeriö, puheenjohtaja Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja Markku Virtanen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö Jouni Suoheimo, opetusneuvos, Opetushallitus Pirjo Kutinlahti, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö??

6 6 Anniina Kostilainen, suunnittelija, maa- ja metsätalousministeriö, sihteeri Martti Ranta, koulutusjohtaja, Jämsän seudun koulutuskeskus, sihteeri Asiantuntijoina koulutustoimikuntien puheenjohtajat: Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, SAK/ Paperiliitto Työryhmä 6. Kansainvälinen metsäpolitiikka Työryhmänä toimii Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta (kokoonpano vahvistamaton): Heikki Granholm, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Olavi Luukkanen, professori, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja Markku Aho, kehitysyhteistyöneuvos, ulkoasiainministeriö Lauri Ainasto, liiton sihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto Erja Fagerlund, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto Harri Hölttä, metsäasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry Lea Jylhä, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. Harri Karjalainen, metsäpäällikkö, WWF Leena Karjalainen-Balk, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö Elina Nikkola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO - Metsäalan asiantuntijat ry Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry Leena Paavilainen, tutkimusjohtaja, Metsäntutkimuslaitos Tapio Pouta, kehitysjohtaja, Metsähallitus Teemu Seppä, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, sihteeri. Kirsi Taipale, vanhempi hallitussihteeri, maa- ja metsätalousministeriö Taina Veltheim, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö Klaus Yrjönen, tulosalueen päällikkö, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 4. METSÄNEUVOSTON YHTEISTYÖ ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN KANSSA Metsäneuvoston sihteeristössä ja työryhmissä työskentelevät maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston edustajat osallistuvat yhdyshenkilöinä alueellisten metsäneuvostojen kokouksiin. Alueellisten metsäneuvostojen edustaja metsäneuvostossa Karen Wik-Portin (varajäsen Ritva Toivonen) esittää vuosittain yhteenvedon alueellisten metsäohjelmien toteutumisesta. Metsäneuvoston retkeilyllä tutustutaan kulloisenkin alueen metsäohjelman toteutumiseen. KMO 2015:n seurantaraporttiin sisällytetään katsaus alueellisten metsäohjelmien tilanteesta. Alueelliset metsäohjelmat tarkistetaan KMO 2015:n linjausten mukaisesti mennessä. Alueellisten metsäohjelmien laatimisen tueksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuonna 2009 laajapohjaisen ohjausryhmän. Ministeriö rahoittaa projektia, jossa kehitetään ohjelmaprosessia sekä tuotetaan tukimateriaalia ohjelmien laatimista varten.

7 7 5. OSALLISTAMINEN JA VIESTINTÄ Kansallista metsäohjelmaa toteutetaan ja tarvittaessa tarkistetaan avoimen osallistamisen periaatteilla. Metsäneuvostossa ja alueellisissa metsäneuvostoissa on laaja sidosryhmien edustus. Kaksisuuntaisella viestinnällä edistetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua KMO 2015:n toteuttamiseen, kehittämiseen ja tarkistamiseen. KMO-toimielinten kokousajat ja -materiaalit ovat saatavissa www-sivuilla. KMO 2015:n toteuttamiseen osallistuvat ministeriöt, muut viranomaiset ja sidosryhmät huolehtivat kukin omasta ohjelmaan liittyvästä viestinnästään. Ohjelman painopisteen Metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä vahvistetaan toimenpiteet liittyvät tiiviisti KMO 2015:n viestintään. KMO:n pääsihteeri johtaa viestintäryhmää, joka toteuttaa KMO 2015:n viestintää laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelmaan sisältyvät mm. KMO:n verkkosivut, tiedotteet, seminaarit, messut, ohjelman toteutuksesta tiedottaminen lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä sekä KMO 2015:n esittely kansainvälisissä yhteyksissä. Kerran vuodessa järjestetään ohjelman toteutumiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista KMO 2015-seminaari, minkä lisäksi ohjelma on esillä muissa seminaareissa.

8 LIITE 5 Luonnos KMO:n viestintäsuunnitelma vuodelle 2009 Viestinnän perusperiaatteet Maa- ja metsätalousministeriön KMO 2015 viestinnän tarkoituksena on kertoa ohjelmasta, sen merkityksestä, tavoitteista ja toimenpiteistä. Vuonna 2009 on viestinnällisesti tärkeää korostaa KMO:n toiminnallisuutta ja sen toteuttamista yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Metsäalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden parantamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viestinnän tulee olla avointa, osallistavaa ja kohderyhmälähtöistä. Viestinnässä hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Maa- ja metsätalousministeriön tuottama viestintä kytketään yhteen yhteistyötahojen ja alueellisten metsäohjelmien viestinnän kanssa niin, että ohjelman viestintä omalta osaltaan edistää metsäalan hyväksyttävyyttä. Metsäalan toimijat tuovat kukin esille yhdessä sovittuja tavoitteita ja toimenpiteitä metsäalan kehittämiseksi vahvistaen kuvaa uudistuvasta tulevaisuuden alasta. KMO-viestinnän kohderyhmiä ovat metsäsektorin toimijat sidosryhmineen, muiden sektoreiden edustajat, metsänomistajat, metsien eri käyttäjäryhmät ja kansalaiset. Tiedotusvälineet ovat tärkeä kohderyhmä. Niille kerrotaan ohjelmaan liittyvistä tapahtumista ja toimenpiteistä sekä ohjelman edistymisestä. Näin lisätään tiedotusvälineiden valmiuksia viestiä KMO:sta.

9 9 KMO:n viestintäsuunnitelma vuodelle 2009 VIESTI/TEEMA/AIHE KOHDERYHMÄ AIKA VÄLINE, KEINOT JA MUITA HUOMIOITA 1. Metsäalan hyväksyttävyyttä edistetään välittämällä positiivista viestiä metsäalan tarjoamista monista mahdollisuuksista - metsäalan uudet tuotteet ja palvelut - kotimaisen puun käytön lisääminen - monimuotoisuuden vahvistaminen - metsien ilmasto- ja energiahyödyt - metsäala tulevaisuuden työpaikkana 2. Kansallista metsäohjelmaa toteutetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti käytännössä. 3. Muutoksia metsäalan kehityksessä ja Kansallinen metsäohjelma 2015:n vaikutuksia kehitykseen seurataan 4. KMO on metsäalan eri organisaatioiden yhteinen prosessi jota toteutetaan, seurataan ja tarkistetaan yhteistyössä - Kansanedustajat - Alue- ja valtionhallinnon keskeiset organisaatiot - Metsäteollisuusyritysten johto - Metsätalouden kentän johto - Maakuntien päättäjät - Metsäklusterin toimijoiden johto - Kansalaisjärjestöt - Tiedotusvälineet - Muut metsäsektorin tärkeimmät sidosryhmät - suuri yleisö - lapset ja nuoret, opiskelijat 1-12/ Tietolehtiset (teema tai kohderyhmälähtöinen;esimerkiksi KMO metsänomistajan kannalta, KMO ja puuenergia) - KMO verkkosivut tarjoavat ajantasaista tietoa - Käpy-uutiskirjeessä säännöllisesti - Toimittajille tiedotus-tilaisuus Königstedissa - Toimittajien aamukahvit - Aamu TV: mahdolliset 2 jaksoa?? - KMO-seminaari helmikuussa (metsäalan organisaatiouudistukset) ja huhtikuussa (metsätilojen koon ja rakenteen parantaminen) - Osallistuminen seminaareihin - Sidosryhmätapaamiset - Alueelliset metsäneuvostot - Farmari Kokkola: esittelyosasto yhdessä metsäkeskuksen kanssa - Metsäpäivät/Metsämessut Hki: esittelyosasto ja seminaareissa käsitellään KMO:n keskeisiä teemoja. - tiedotteita Deskiin - Lehtikirjoittelu ja haastattelut - Metsäneuvoston kannanotot ja tiedotteet - Eduskuntaseminaari? - KMO-seurantaraportti 2008 TOTEUTUKSEN TILANNE

10 10 - KMO-esittelyvideo Deskin kautta? - Uutisjaksot internettelevision kautta? Materiaalit: - KMO-postikortit - KMO-pinssien lisätilaus - KMO-juliste - KMO kynä - KMO lahjatavarat jaossa: - ohjelma-asiakirja (su, ru, engl.) painettuna ja sähköisenä - ohjelmaesite (su, ru, engl.) painettuna ja sähköisenä - muu sähköinen esittelymateriaali kuten kalvosarjat Kansainvälinen viestintä - Suomi toteuttaa KMO:aa ja tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa - Suomessa on sovitettu yhteen eri kakansalliset strategiat - KMO, AMO, PMO: kolmiportainen malli metsäohjelmista - Puuperäisten tuotteiden asiakkaat - Metsäalan kv-tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot - Kansalaisjärjestöt - Metsäsektorin toimijat jatkuva - KMO-internetsivut englanniksi ja ruotsiksi. - KMO:n englanninkielisillä internetsivuilla ajankohtaisia juttuja joista tieto jaellaan sähköisesti eng. jakelulistalla - KMO:n esittely kvkokouksissa ja seminaareissa - KMO:n esittely kv-vieraille - MCPFE:n, FAO:n ja muille kv-sivuille materiaalia

11 Viestinnän resurssit Toimenpide Vastuuhenkilö/tekijä Kustannus-arvio Rahoitus Raportit, julkaisut, esitteet Internetsivut KMO-ilme, oheistuotteet Tiedotteet Käpy Mediatyö Seminaarit Messut Lahjatavarat Palkat ja palkkiot YHTEENSÄ MMM:n viestintävarat, metsäneuvoston työryhmävarat n

12 12

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA?

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Suomenlinna 3.12.2008 Aarne Reunala PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Metsäsektorin politiikkaohjelma? Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Tulevaisuusseminaari Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus kansallisen metsäohjelman toteutukseen Tieteiden talo Arvioinnin tavoitteet

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Aulikki Alanen, ympäristöneuvos Ympäristöministeriö Luontotyyppien toinen uhanalaisuusarviointi esittelytilaisuus 08.04.2016 Suomen luontotyyppien

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Auditointiryhmän asettaminen

Auditointiryhmän asettaminen Auditointiryhmän asettaminen Metsäneuvoston kokouksessa 22.8.2006 päätettiin perustaa metsäohjelman seurantaan auditointiryhmä. Auditointiryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt Kaupunginjohtaja Timo Louna,

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 16.00 18.20 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana pääsihteeri Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus poliittista päätöksentekoa ja yhteiskunnallisia palveluja

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos 24.9.2015 ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivin vaatimukset Direktiivin tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti 11.1.2013 Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportin luovutustilaisuus Puheenjohtaja Jouni Backman Työryhmän kokoonpano Työryhmän toimikausi: 22.8.2011

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Nimi Olosuhde Rata Vuoro Tulos Koivuranta Erkki H 1-9-17 9 1 246 Tapper Pasi H 1-9-17 1 8 244 Nybakka Helvi H 1-9-17 17 8 241 Lahti Jukka-Pekka H 1-9-17 17

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30 KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54 KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty 26.1. klo 21.54 LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE 7.12.2011 Paasitorni Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori Työ- ja elinkeinoministeriö Koordinointihankkeen toimikausi 1.9.2008-31.12.2011

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Helsingin Sanomat Sikariportaalle metsäakatemia

Helsingin Sanomat Sikariportaalle metsäakatemia Helsingin Sanomat 4.9.1996 Sikariportaalle metsäakatemia Metsäakatemiatiimi Harri Hänninen johtaja Annamari Heikkinen projektipäällikkö Tarja Etelämaa johdon assistentti Anders Portin toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Etelä-Suomessa

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Etelä-Suomessa Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Etelä-Suomessa Luonnonvarasuunnittelu: Mitä ja miten Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua.

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA

20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA 20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA 12/2016 JONKUN PITÄISI JAKAA TIETOA METSIEN MONIPUOLISESTA KÄYTÖSTÄ KOULULAISILLE JA OPETTAJILLE KERTOA METSÄALASTA PÄÄTTÄJILLE JA VAIKUTTAJILLE MILLÄ RAHALLA?...SAADA MAHDOLLISIMMAN

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014 Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Työryhmä 1. /Osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

SAK.n Hämeenlinnan Paikallisjärjestö Ry jäsenosastojen yhteistietoja 2015

SAK.n Hämeenlinnan Paikallisjärjestö Ry jäsenosastojen yhteistietoja 2015 1 SAK.n Hämeenlinnan Paikallisjärjestö Ry jäsenosastojen yhteistietoja 2015 Hämeenlinnan Automiehet ry os. 014 (407 jäsentä) / Kirjeenvaihto Janne Karhiaho janne.karhiaho@kotikone.fi gsm 04577305166 Marko

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN MUISTIO VM129:00/2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari 9.2.2016 YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 2.3.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan keskeiset haasteet 3. Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut Metsätieto ja sähköiset palvelut Niina Riissanen 1 Metsätieto ja sähköiset palvelu Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä Toimenpide 1: Lisätään puun tarjontaa

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma Ramsar kosteikkotoimintaohjelma 2016-2020 Ramsar -kosteikkotoimintaohjelman valmistelu Tavoitteena kansainvälisen Ramsarin sopimuksen toimeenpanon eli kosteikkojen suojelun ja kestävän käytön edistäminen

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia

Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia 15.9.2010 Paula Horne tutkimusjohtaja Paradigman muutos tavoitteissa 2000-luvulla painopiste on siirtynyt perinteisestä metsien suojelusta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot