Kansallinen metsäohjelma Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä"

Transkriptio

1 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä 1

2 MIKSI UUSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat Uusiutuvan energian mahdollisuudet Haasteet energian tuotannossa Ilmastonmuutos Ympäristökysymysten merkitys kasvaa Kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten merkitys kasvaa Metsien sosiaalinen merkitys kasvaa ja muuttuu Arvot muuttuvat Väestön rakenne muuttuu Kansallinen metsäohjelma

3 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Tavoitetila: Suomi on kestävän metsätalouden ja -osaamisen edelläkävijä Kotimaisen puun käyttö lisääntynyt merkittävästi Osaaminen jalostunut uusiksi kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja palveluiksi Metsäluonnon monimuotoisuus on vahvistunut Kansallinen metsäohjelma

4 6 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Metsäteollisuuden ja -talouden kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä huolehditaan Kansainvälisessä metsäpolitiikassa edistetään kestävää metsien hoitoa ja käyttöä 5 1 Painopistealueet Metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä vahvistetaan 2 Metsien ilmasto- ja energiahyötyjä lisätään Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Metsien käyttöä virkistyksen ja kulttuurin lähteenä edistetään 3 Metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt turvataan 4 Kansallinen metsäohjelma

5 1. Huolehditaan metsäteollisuuden ja -talouden kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä Jalostusarvon nostaminen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Tuotannon arvo kasvaa 20% Hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen Puuntuotannon kestävyys Hakkuut lisääntyvät milj. m 3 Metsänhoidon taso paranee, kasvu >100 milj. m 3 /v Työvoiman riittävyys ja yrittäjyys Metsätalous hlöä, metsäteollisuus hlöä, naisten osuus >25% Liikenneverkkojen kunto Kelirikkoteitä max 500 km, rataverkon peruskunnostus, metsäteiden perusparannuksia 4000 km/v Yksityismetsätalouden kannattavuus ja tilakoko Yksityismetsätalouden nettotulos >120 /ha/v, tilakoko 50 ha v Kansallinen metsäohjelma

6 1. Huolehditaan metsäteollisuuden ja -talouden kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä Tärkeimmät toimenpiteet: Tutkimus- ja kehitystyö (tuotekehitys, teknologia, työmenetelmät) Kestävän metsätalouden rahoituslaki Neuvonta, metsävaratiedon hyödyntäminen Kannustavat verokeinot Uudet metsänomistusmuodot, yhteismetsät Yrittäjyyden edistäminen Kuljetusverkkoinvestoinnit ja kunnossapito Kansallinen metsäohjelma

7 2. Metsien ilmasto- ja energiahyötyjä lisätään Puutuotteiden käyttö Hiilen sidontaa puutuotteisiin lisätään; puutuotteissa hiili pitkään poissa ilmakehästä; Sahatavaran vuotuinen kulutus nostetaan 1,2 m 3 :iin per henkilö (0,94 m 3 /hlö v. 2006) Puuperäisen energian käyttö Metsähakkeen käyttö nostetaan 8 12 miljoonaan m 3 :iin /v (3,4 milj. m 3 v. 2006); hake korvaamaan fossiilisia polttoaineita Ilmastomuutos ja metsätalous Ohjelman toteutuessa puustoon ja maaperään vuosittain sitoutuneen hiilen määrä aluksi laskee mutta jää plussalle n milj tn CO 2 -ekv/v (v keskim.35,4 milj. tn/v). Seuraavina vuosikymmeninä nousee vähintään nykytasolle. Kansallinen metsäohjelma

8 2. Metsien ilmasto- ja energiahyötyjä lisätään Tärkeimmät toimenpiteet: KEMERAn korjuu- ja haketustuki Valtakunnallisesti kattava bioenergianeuvonta Putu- ja puurakentamisen edistämisohjelma Tutkimus- ja kehittämistoiminta ml. energiatehokkuus Ilmasto- ja energiastrategian toimenpiteet Metsien hiilinielukauppa/-vuokraus selvitetään Metsähakkeen ja kantojen käytön ekologiset vaikutukset lisäselvitykseen Kansallinen metsäohjelma

9 3. Metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt turvataan Metsien biologinen monimuotoisuus Vesistöt ja maaperä Metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen pysähtyy ja luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vakiintuu; METSO-toimintaohjelma toteutettu valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti v Metsätalous vaikuttaa osaltaan vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen; Metsätalouden kuormitus vesistöihin pienenee Kansallinen metsäohjelma

10 3. Metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt turvataan Tärkeimmät toimenpiteet: METSO-toimintaohjelma Vanhojen suojeluohjelmien toteuttaminen loppuun määräajassa Lisätään metsätalouden vesistölle ja maaperälle aiheutuvien vaikutusten tutkimusta ja seurantaa sekä otetaan tulokset huomioon ohjeistuksessa ja lainsäädännössä vesistöjen luonnonhoitohankkeet Kansallinen metsäohjelma

11 4. Metsien käyttöä virkistyksen ja kulttuurin lähteenä edistetään Luontomatkailu ja luonnontuoteala Metsien virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet Jokamiehenoikeudet säilytetään, virkistyskäytön ja riistatalouden tarpeet huomioidaan metsien hoidossa ja käytössä. Maanomistajan ja virkistysarvojen ostajien väliset sopimukset vakiintunut toimintamuoto v Edistetään luontomatkailuun perustuvaa yrittäjyyttä ja kehitetään luonnontuotteiden jatkojalostuksen elinkeinoja Metsiin ja puuhun perustuva kulttuuri Metsiin liittyvää kulttuuria vaalitaan ja tuetaan; valtion metsien kulttuuriperintökohteet inventoitu 2015, yksityismetsissä tiedonkeruu käynnistetty Kansallinen metsäohjelma

12 4. Metsien käyttöä virkistyksen ja kulttuurin lähteenä edistetään Tärkeimmät toimenpiteet: Yrittäjyyden edistäminen Kehitetään metsien aineettomien arvojen määritystä ja tuotteistamista; virkistysarvokaupan kehittäminen ja muiden metsänomistajalähtöisten toimintamallein kehittäminen retkeilyreitit metsien kulttuuriperintökohteiden selvitykset alueelliset metsäohjelmat metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa Kansallinen metsäohjelma

13 5. Metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä vahvistetaan Metsäalan tulevaisuustyö Ennakointityötä parannetaan Tutkimus- ja kehittämistoiminta liiketoiminnan ja yrittäjyyden tukena 2015: metsäsektorin julkinen tutkimus- ja kehitysrahoitus 200 milj.euroa/v (135 milj.2006) Metsäalan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 2015: kansalaisista yli 90 % katsoo maamme hyvinvoinnin perustuvan metsiin myös tulevaisuudessa (81 % v. 2007) Lasten ja nuorten metsäosaaminen Lapsille ja nuorille luonteva suhde metsiin, niiden kestävään käyttöön ja tuotteisiin Metsäalan ammattilaisten koulutus Työvoimaa koulutetaan tarvetta vastaavasti; v hlöä/v (2 508 henkilöä v. 2006) Kansallinen metsäohjelma

14 5. Metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä vahvistetaan Tärkeimmät toimenpiteet: Metsäklusterin tutkimusstrategian toteuttaminen Osaamiskeskukset ja toimijoiden verkostoyhteistyö Sektoritutkimuksen uudistaminen Metsäalan koulutuksen sisällön ja rakenteen kehittäminen opetusministeriön työryhmän esitysten pohjalta Metsäkeskusalueiden ohjelmat lasten ja nuorten metsäosaamisen vahvistamiseksi Ennakointijärjestelmän vakinaistaminen Kansallinen metsäohjelma

15 6. Kansainvälisessä metsäpolitiikassa edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä Metsäasiat Euroopan unionissa Kansainvälinen metsäpolitiikka Edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä parannetaan metsäsektorin toimintaedellytyksiä; 2015: keskeisissä ministeriöissä riittävä henkilöstö kansainvälisten metsäasioiden hoitamiseen Vaikutetaan koordinoidusti EU:n päätöksentekoon tavoitteena metsien kestävä hoito ja käyttö Kehitysyhteistyö ja muu kahdenkeskinen yhteistyö Korostetaan metsien kestävää hoitoa ja käyttöä köyhyyden vähentämiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi Kansallinen metsäohjelma

16 6. Kansainvälisessä metsäpolitiikassa edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä Tärkeimmät toimenpiteet: Metsien globaali nettoväheneminen alle 9 Mha/v Metsät hiilinieluna Laittomat hakkuut Julkisten hankintojen ekologisuus, metsien sertifiointi Energialähteeksi uusiutuvat luonnonvarat Kilpailukyky, uudet tuotteet EU Forest Action Plan Kansalliset metsäohjelmat Parempi metsäasioiden koordinaatio eri tasoilla (FAO, UNFF, MCPFE) Kansallinen metsäohjelma

17 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset + Metsäsektorin tuotannon arvonlisäys kasvaisi milj. /v + Kantoraha- ja energiapuutulot lisääntyisivät milj. /v + Valtion verotulot lisääntyisivät noin 200 milj. /v + Luontomatkailun arvonlisäys kasvaisi 200 milj. + ilman ohjelmaa metsäsektorin työpaikat vähenisivät noin henkeä enemmän vuoteen 2015 mennessä Jos puuntuonnin vähenemistä ei pystytä korvaamaan ja tehtaita ja sahoja joudutaan sulkemaan menetetään >8000 työpaikkaa tästä syystä valtion verotulot pienenisivät milj. /v Kansallinen metsäohjelma

18 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Ekologiset ja ekologisperäiset vaikutukset ILMASTO: + Kasvavat metsät sitovat hiilidioksidia, laskua väliaikaisesti VESISTÖT: + Metsätalouden kuormitus vähenee; - paikallisesti kuormitus voi nousta MAISEMA: - Hakkuiden maisemavaikutukset kasvavat MONIMUOTOISUUS: - Kasvava puunkorjuu lisää riskejä + METSO-ohjelma MAAPERÄN RAVINNE- TASO: - energiapuun korjuu? Kansallinen metsäohjelma

19 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Rahoitustarve Maa- ja metsätalousministeriö Metsien hoito- ja perusparannustuki Energiapuun korjuu- ja haketustuki Metsäkeskusten valtionapu Monimuotoisuuden turvaaminen Metsähallituksen virkistyspalvelut Ministeriö 2008 Tarve 55 6, Lisätarve + 47 M Ympäristöministeriö Monimuotoisuuden suojelu Luonnon virkistyskäyttö M Työvoima- ja elinkeinoministeriö Yritystuet Tekes tutkimus- ja yritysrahoitus Energiatuet n. 100 n Opetusministeriö Metsäalan koulutus Liikenne ja viestintäministeriö Perustienpito Perusradanpito Yksityisteiden valtionapu M Kansallinen metsäohjelma

20 Kansallinen metsäohjelma 2015 Ohjelmaprosessi Suunnittelu KMO 2015 Toteutus Suunnittelu KMO 2025 Ennakkoarviointi Väliarviointi Väliarviointi Loppuarviointi Seuranta Ennakointi Kansallinen metsäohjelma

21 KMO:n toimielimet Metsäneuvosto Sihteeristö Pääsihteeri Ministeri + 21 jäsentä Kuusi työryhmää: Metsäteollisuuden ja -talouden kilpailukyky Ilmasto ja energia Monimuotoisuus ja ympäristö Metsien virkistys- ja kulttuurikäyttö Metsäalan osaaminen ja hyväksyttävyys Kansainvälinen metsäpolitiikka ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT (13) Alueelliset metsäohjelmat (13) (metsäkeskukset) METSO-ohjelman toteutus (YM ja MMM) Kansallinen metsäohjelma

22 KIITOS! Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä 22

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan

Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan Muistio / Veli Pohjonen 4.11.1998 Paavo Pelkonen Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan Taustaa 1. Maassamme on laadittu 1900-luvulla useita metsätalouden

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet....................... 3 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot