HaiPro Vaaratapahtumien raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HaiPro Vaaratapahtumien raportointi"

Transkriptio

1 (5) HaiPro:n kehittämisen ohjausryhmän kokous 2/2009 pidettiin perjantaina klo Labquality Oy:ssa, Ratamestarinkatu 11, Helsinki (Pasila). Kokouksessa olivat paikalla Marina Kinnunen, VSHP Marita Maukonen, PKSSK Petri Pommelin, PSHP, toimi kokouksen puheenjohtajana Kaarin Ruuhilehto, VTT, toimi kokouksen sihteerinä Jarkko Wallenius, Awanic Oy. Esteen olivat ilmoittaneet Lasse Koste, KYMSHP Kimmo Mattila, HUS Karoliina Peltomaa, VSSHP. 1. 1/2009 kokouksen muistio Todettiin, että muistio löytyy osoitteesta ja että se kertoo hyvin siitä, mitä ja miten ohjausryhmässä tehdään. Kotisivun lisäksi tullaan muistiot jakamaan myös sähköpostitse organisaatioiden (tai alueellisille) potilasturvallisuuskoordinaattoreille. JW laatii postituslistan. 2. Ohjausryhmän täydentäminen Keskusteltiin mahdollisuudesta rekrytoida ohjausryhmään mukaan Timo Keistinen, joka on selkeästi osoittanut omalla toiminnallaan kiinnostuksensa ja sitoutumisensa potilasturvallisuuden ja myös vaaratilanteista oppimisen edistämiseen. Päätettiin lähestyä Timo Keististä kutsulla ohjausryhmään, erityisesti vahvistamaan kokemusta organisaatioiden johtamisesta ja yhteydenpitoa valtakunnan tasoon. Hyväksyttiin mielihyvin mukaan ohjausryhmään Titta Koski Satakunnan sairaanhoitopiiristä. 3. Katsaus HaiPron käyttöön HaiPro-raportointimenettely on käytössä yhteensä 40 organisaatiossa ( organisaation koon vaihtelu: sairaanhoitopiiri alueella olevine terveyskeskuksineen suurin ja yksittäinen hoitolaitos pienin). Todettiin ilolla, että mukana on monta alueellista kokonaisuutta, jolloin on paremmin mahdollista kattaa potilaan koko hoitoketju ja kriittiset rajakohdat (esim. pth + esh). Huhtikuun alussa näillä 40 käyttäjällä oli yhteensä 2599 nimettyä käsittelijää. Ilmoituksia oli tehty kaikkiaan kappaletta. Muita HaiPro-menettelyyn kiinnitettyjä henkilöitä oli nimetty seuraavasti: potilasturvallisuusvastaavia 345, ilmoitusten lukuoikeuksia 674, raporttien seurantaoikeuksia 250. Eri rooleissa voi olla samoja henkilöitä. Käyttö on laajentunut pääasiassa käyttäjäorganisaatioiden sisällä, kun uusia yksiköitä ja osastoja on liittynyt mukaan.

2 (5) 4. Vaaratapahtumien raportoinnin verkostoseminaari ma Tampere-talossa Petri Pommelin vetää Taysin seminaarivalmistelutyöryhmää ja kertoi tilanteesta seuraavasti: ennakkotieto alustavine ohjelmineen julki mahdollisimman pian. Ohjelmaluonnos saadaan viikolla 16 ohjausryhmään kommenteille. pyritään saamaan mukaan sopivaa asiaa sekä aloittaville (käyttöönotto, aktivointi, ylläpito) että edistyneille (eri rooleissa olevien henkilöiden tehtävät) päivän rakenne: yleisosa, rinnakkaistyöpajat, yhteenveto alustavia pohdintoja esitelmä- ja työpaja-aiheiksi: o hoitoprosessien riskienhallinta o raportoinnin valtakunnalliset linjaukset o (vakavien) tapahtumien analyysi o potilaan mukaan ottaminen o raportoinnin käyttöönotto, motivointi, vakiinnuttaminen o käsittelijöiden rooli ja sen vahvistaminen o tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä vuoden 2010 verkostoseminaarin järjestäjä ja paikkakunta sovitaan mahdollisimman ajoissa (ainakin Päijät-Häme kiinnostunut?). Ohjausryhmäläisiltä ja muilta kiinnostuneilta odotetaan ehdotuksia esitelmien pitäjiksi ja aiheiksi osoitteeseen petri.pommelin(at)pshp.fi. Seminaarin suunnittelu ja toteutus tapahtuvat entiseen malliin talkootyönä niin, että verkostolaiset esiintyvät ja toimivat työryhmätehtävissä palkkiotta. 4. HaiPron ohjelmakehitys: mitä valmiina, mitä työn alla, mitä tulossa JW kertoi HaiPron ohjelmakehityksestä. Edellisen kokouksen jälkeen on uutta: järjestelmä tunnistaa kaksi täysin samanlaista ilmoitusta ja estää saman ilmoituksen tallentamisen vahingossa kahteen kertaan tapahtumatyyppiluokkaan 13 Muut on lisätty alakohtaan Muut uudeksi luokaksi Ylipaikkatilanne. Aikaisempia valmisteilla olevia tehtäviä ovat linkki lääkelaitoksen laitteen vahinkolomakkeeseen sähköpostiosoitteen antaminen ilmoituslomakkeella (järjestelmän sisäinen, ei näy käsittelijöille, mutta lisätietopyynnöt voidaan ohjata oikeaan osoitteeseen) henkilöstöön kohdistuneiden tapahtumien ilmoittaminen samaan järjestelmään: ilmoittamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen (mahdollisesti eri käsittelijät) selvitetään mahdollisuus linkittää lääkerekisteri, josta voitaisiin valita kyseessä oleva lääke ns. sisäiset sivut käyttäjille HaiPron kotisivuille. Mahdollisuus tiedottaa mm. ohjelmaan tehdyistä/tulevista muutoksista HaiPro-käyttäjille.

3 (5) tilastojen kehittäminen: yhteenvetosivulle tieto esimerkiksi siitä, paljonko ilmoituksia/osasto mahdollisuus lähettää käsittelijöille postia HaiPro:n kautta. Uusia valmisteltavia tehtäviä ei edellisen kokouksen jälkeen ole ilmennyt. Pientä täydennystä ja muutosta luokituksissa tapahtuu jatkuvasti. Päätyyppitasolla luokitus pidetään entisenä. Ohjausryhmä evästi JW:ta jatkotyötä varten seuraavasti: HaiPro-koordinaattorit ovat tehneet itse lukumääräyhteenvetoja seurantaansa varten. Petri Pommelin lähettää oman excel-taulukkonsa malliksi JW:lle ko. asiasta. toistaiseksi ei luoda potilasturvallisuuskoordinaattoreille oikeutta poistaa ilmoituksia tietokannasta. Poistettaviksi halutuista ilmoituksista (perusteluineen) lähetetään tieto JW:lle, joka poistaa ilmoituksen tilastoluvuista ja näkyvistä tietokannasta. käsittelijän sijaisuuksien hallintaan ei tarvita ohjelmallista ratkaisua kannatetaan JW:n esittämää ohjelmapäivitystä lisätietojen pyytämiseen: o käsittelijä saa järjestelmältä tiedon, että järjestelmä lähettää lisätietopyynnön ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Osoite ei näy käsittelijälle. Järjestelmä kysyy ilmoittajalta ilmoituksen tallennuksen jälkeen, haluaako ilmoittaja kirjoittaa lomakkeelle oman sähköpostiosoitteensa mahdollisen lisätietopyynnön lähettämistä varten ja kertoo, että osoite ei näy käsittelijälle. 5. Potilasta hoitavien ja palveluyksiköiden tarpeiden huomioon ottaminen raportointijärjestelmässä ja luokituksissa Todettiin, että ei ole tarpeellista eriyttää luokituksia erikseen potilaita hoitavia ja hoitoa tukevia palveluyksiköitä varten. Nykyisiä luokituksia on mahdollista korjata ja täydentää niin, että ne soveltuvat molempien tarpeisiin. Sovittiin seuraavista toimista: Marita Maukonen käynnistää laboratorio- ja kuvantamistapahtumien luokituksen päivityksen. Pohjaksi otetaan Suvi-Sirkku Kaukorannan jo vuoden 2008 verkostokokoukseen laatima muistio. Asiasta ovat kiinnostuneita ainakin VSSHP (Karoliina Peltomaa), VSHP (S.-S. Kaukoranta) ja PKSSK (Marita). Kaarin Ruuhilehto lähettää MM:lle omat pohdintansa Kaukorannan muistioon. Marita Maukonen lähettää JW:lle ja KR:lle täydennysehdotuksen lääkitystapahtumien luokitukseen (sairaala-apteekin osuus lääkitysprosessissa). JW ja KR tarkistavat ja täydentävät tapahtumatyypin 9 (tapaturma) ja 11 (väkivalta) luokitukset. 5. HaiPron kotisivujen kehittäminen

4 (5) JW kertoi, että vain käyttäjille tarkoitetut sisäiset sivut ovat tekeillä ja että se on sivujen kehittämisessä ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä. 6. STM:n raportointityöryhmän työn nykytilanne Marina Kinnunen kertoi työryhmän tilanteesta. Valtakunnallinen vastuutaho on siirtynyt STM:stä THL:een, missä on valmistumassa tehtävien ja henkilöiden uudelleenorganisointi (STAKESin ja KTL:n yhdistyminen). Raportointityöryhmässä on työskennelty kolmessa alatyöryhmässä: vakavien tapahtumien tutkintamenettely, organisaatioiden omat ns. matalan kynnyksen raportointijärjestelmät ja valtakunnan tason menettelyt. Raportointityöryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuun alussa kokoamaan alatyöryhmien tuotoksia. Työryhmän työn tulee olla valmis lokakuun 2009 loppuun mennessä. Työryhmän pj Liisa-Maria Voipio-Pulkki esittelee asiaa syksyn verkostoseminaarissa Tampereella. 7. VTT:n TYPO-RH-hankkeen tilanne ja terveiset Työ- ja potilasturvallisuustapahtumien ilmoittamisen yhdistämistä varten tehtiin sähköpostikysely. Vähäisestäkin vastausmäärästä kävi selväksi, että työtapaturmien ilmoittaminen ja käsittely tapahtuvat vakiintuneita muotoja ja reittejä käyttäen eivätkä merkittävästi linkity potilasturvallisuuteen. HaiPro-järjestelmään laaditaan menettely ja luokitukset työturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden ja työtapaturmien ilmoittamista ja käsittelyä varten. Tavoitteena on kokonaisturvallisuuden näkökulman vahvistaminen osastojen ja yksiköiden johtamisessa. Kokeiluvaiheessa pyritään olemaan alkusyksystä. Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille on luonnosvaiheessa siten, että oppaan rakenne ja käsittelyn vaiheet on hahmoteltu (ks. viereinen kuva). Tavoitteena on mihin tahansa tietojärjestelmään soveltuva opas, vaikka pohjana on ollut HaiPro. Vaaratapahtuman tunnistaminen Tieto vaaratapahtumasta Seulonta: reagoidaan/ ei reagoida Haiprolaisittain esimerkiksi kuvan 1. seulonnan rea- Reagointi gointeineen (=ehdotus toimenpiteeksi) tekee pääasi- tapahtumaan assa käsittelijä (myös pt-vastaava tai muu ylempi taho). Vaara- Yksittäisen tapahtuma- Seulonta vaara- yksittäisanalyysiitapahtuman Kaikki tapahtumat menevät tietokantaan, jonka anajoukolysointi on keskeinen käsittelyvaihe. Siinä on mahdol- analysointi analysointi lista tutkia trendejä sekä tunnistaa tyyppitapahtumia Organisaation toimintatapojen ja prosesseja, joiden riskejä voidaan tutkia enna- ymmärtäminen ja muuttaminen koivasti riskianalyysein. Yksittäisten tapahtumien analyysiin valitaan rajattu määrä tapahtumia, joista on mahdollista saada riittävästi tietoa - kriteerein, jotka voivat vaihdella kulloistenkin tavoitteiden ja kehittämisen painopisteiden mukaan. Opas tulee sisältämään konkreettiset menettelytapaohjeet sekä tapahtumajoukon että yksittäisten vaaratapahtumien analyysiin. Riskianalyysien osalta hyödynnetään Knuuttilan ja Tammisen Turvallinen hoitoyksikkö Malli terveydenhuollon yksikön riskienhallintaan - julkaisun menettelyitä.

5 (5) TYPO-RH-projektin kotisivun osoite on 8. Muut asiat Petri Pommelin kertoi, että PSHP:ssä suunnitellaan pidettäväksi koko erva-alueen kattava potilasturvallisuuspäivä Halutaan aktivoida laajasti alueellista toimintaa. Karoliina Peltomaa ehdotti asialistalle HaiPro:n käyttötyytyväisyyskyselyn järjestämistä, mutta asiasta ei ehditty tässä kokouksessa keskustella. 9. Seuraava kokous HaiPron kehittämisen ohjausryhmän seuraava kokous (3/2009) pidetään Helsingissä torstaina klo Jakelu: Ohjausryhmän jäsenet HaiPro-käyttäjien potilasturvallisuuskoordinoijat HaiPron kotisivu

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi 15.6.2009 1 (6) HaiPro:n kehittämisen ohjausryhmän kokous 3/2009 pidettiin torstaina 11.6.2009 klo 10.30 14.30 Tecnopolis-talossa Start up Centerissä, Hiilikatu 3, Helsinki. Kokouksessa olivat paikalla

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007 Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatutkimus vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotosta Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Visamäki

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Terveydenhuollon laadunhallinta

Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004 Terveydenhuollon laadunhallinta Turvallinen hoitoyksikkö - Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan Jari Knuuttila Anna Tamminen Julkaisija: Lääkelaitos

Lisätiedot

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:18 vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset raportointityövaliokunta 2006-2009 sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HUS potilasturvallisuusraportin käsitteli 12.5.2014 HUS potilasturvallisuuden ohjausryhmä HUS potilasturvallisuusraportin

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 POTILASTURVALLISUUDEN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 3 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski Päivittäjä pvm 31.8.2013 pvm Härkätien terveys- ja sairaanhoitopalvelut Hyväksyjä SoTe-johtoryhmä Terveyspalveluiden johtoryhmä Työsuojelutoimikunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely

Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05194-07 31.5.2007 Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely Kirjoittajat Teemu Mätäsniemi, Jari Knuuttila, Kaarin Ruuhilehto

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 2. Inarin kunnan potilasturvallisuuspolitiikka... 3 3. Potilasturvallisuusjärjestelmä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Työturvallisuusilmoituksen käsittely

Työturvallisuusilmoituksen käsittely Ohje työturvallisuusilmoitusten käsittelijälle 1(11) Työturvallisuusilmoituksen käsittely Olet yksi organisaatioosi nimetyistä työturvallisuustapahtumailmoitusten käsittelijöistä. Tehtävänäsi on ilmoituslomakkeen

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 5 L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TUOTTAMAN TIEDON TARKOITUKSENMUKAISUUS ja SAATAv UUS a) korkeakoulun sisällä b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 5A. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman

Lisätiedot