LUO MÄKI. Luumäen kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUO MÄKI. Luumäen kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2014. Kunnanhallitus 24.3.2014"

Transkriptio

1 1 LUO MÄKI Luumäen kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2014 Yt-toimikunta Kunnanhallitus

2 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset 4 Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista 5 Periaatteet, joilla pyritäan ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkina kelpoisuutta 6 Koulutussuunnitelman toteuttamisen ja seurannan käytännöt

3 3 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti paätetty laatia yhteistoimintalain 4 a :n mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan vuosittain hallintokunnittain ja se käsitellaän YT-toimikunnassa ja vahvistetaan kunnanhallituksen paätöksellä. 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen Laki työntekijän ammatillisen osaamisen kehittämisestä astui voimaan Lain perusteella työnantajalle maksetaan korvausta työntekijän ammatillisen koulutuksen kustannuksista silloin, kun koulutus perustuu etukäteen laadittuun koulutussuunnitelmaan. Lain mukaisella ammatillisella osaamisella tarkoitetaan työntekijän ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä niin, että ammatillinen osaaminen vastaisi työn ja työtehtävien vaatimuksia sekä ennakoitavissa olevia muutostarpeita. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet nykyisen työnantajan palveluksessa. Lain keskeisenä tavoitteena on, että osaamisen kehittämiseen osallistuvien työntekijöiden piiri laajenee niihinkin työntekijöihin, jotka nykyisin jäävät koulutusta paitsi. Lain määrittelemää ammatillisen osaamisen kehittämistä on työntekijöille tarjottava suunnitelmallinen koulutus, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Lisäksi työnantajalla on jatkossa velvollisuus keskustella työntekijän kanssa ammatillisen osaamisen kehittämisestä, jos työntekijä sitä pyytää. Ammatillisen osaamisen kehittämisen määritelmä on laaja ja voi sisältää erityyppistä lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksena ei kuitenkaan pidetä tavanomaista työhön perehdytystä ja työhön opastamista eikä osaamista kehittävää työnkiertoa. Lain mukaan koulutuksen tuottaja voi olla ulkopuolinen koulutusorganisaatio tai kouluttaja. Myös työnantajan oma organisaatio voi toteuttaa koulutuksen. Lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa on lisätty 4 a Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Laki edellyttää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;

4 4 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 5) 1 4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota: 1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 2) joustaviin työaikajärjestelyihin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä jtyönantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. 3 Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Korvauksen saamisen ehdoton edellytys on laadittu koulutussuunnitelma. Toinen edellytys korvauksen saamiseen on, että koulutukseen osallistuvalle työntekijälle maksetaan koulutuksen ajalta palkkaa. Edelleen työnantajan tulee ylläpitää työntekijäkohtainen selvitys koulutusvähen nykseen tarkoitettujen koulutuspäivien käytöstä. Selvitykset tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Selvityksestä tulee käydä ilmi koulutuksen sisältö ja kesto. Selvitys voi olla koulutuksen järjestäjän laatima ohjelma. Myös yrityksen sisäisestä koulutuksesta pitää etukäteen laatia sisältöä ja kestoa koskeva ohjelma. 4 Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatim uks issa tapahtuvista muutoksista Virkoja ja toimia täytettäessä niihin vaaditaan kyseisen toimialan ammatillinen osaaminen, joten henkilöstöllä on varsinainen ammatillinen peruskoulutus jo ryhtyessään hoitamaan tehtäväänsä. Vuosittain on suurta vaihtelua eri toimialojen välillä siinä, miten ammatilliset vaatimukset muuttuvat. Tähän ammatillisen osaamisen lisäämiseen tähtäävään koulutukseen henkilöstö osallistuu vuosittain. Lisäkoulutuksen tarvetta aiheuttavat myös käytettäviin järjestelmiin tehtävät päivitykset, jotka aiheuttavat muutoksia toimintatapoihin.

5 5 5 Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet ja arvio näiden kehittymisestä Vuonna 2013 Luumäen kunnassa oli voimassa 43 maaräaikaista virka- tai työsuhdetta, maäran ollessa 23,4 % kunnan kaikista palvelussuhteista. Paaasialliset syyt määraaikaisuuteen olivat sairausloma-, äitiysloma- tai hoitovapaasijaisuus. Myös tulevaisuudessa em. syistä palkattaessa työ-/virkasuhde solmitaan maäräaikaiseksi. Työllistämistukimäärärahoin palkattavat työntekijät ovat ja tulevat olemaan eri pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa kuntaan. Vuosien välillä määräaikaisten työsuhteiden määrä on kasvanut 36 työsuhteesta 43 työsuhteeseen. Vuonna 2013 on ollut 7 määräaikaista työsuhdetta enemmän kuin vuonna Kehityksen arvioidaan jatkuvan samansuuruisena joten määräaikaisten työ-/virkasuhteiden määrä on n % kunnan kaikista palvelussuhteista. 6 Periaatteet erilaisten työs u hdem uotojen käytöstä Pääsääntöisesti kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat kokoaikaisessa työ- tai virkasuhteessa. Osa-aikaisuutta työsuhdemuotona käytetään joko työtehtävästä tai työntekijästä johtuvasta syystä. 7 Periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkina kelpoisuutta Tehtävien hoidossa huomioidaan, mahdollisuuksien mukaan, työntekijän mahdolliset työkykyrajoitteet. 8 Arviot henkilöstön ammatillisesta osaamisen kehittämisestä toimialoittain ja yksilötasolla Toimialat ovat laatineet arviot oman toimialansa osaamisesta ja sen kehittämisestä sekä toimiala että yksilötasolla. Laaditut arviot tämän koulutussuunnitelman liitteinä. 9 Koulutussuunnitelmat vuositasolla Toimialat ovat laatineet myös vuositasolla yksilö- tai tehtäväryhmittäiset koulutussuunnitelmat. Laaditut suunnitelmat tämän koulutussuunnitelman liitteenä. 10 Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta Kaikista vuoden aikana toteutuneista koulutuksista esimies tekee viranhaltijapäätöksen. Palkanlaskenta seuraa henkilötasolla vuoden aikana toteutuneet koulutukset. Henkilötasolla koulutukset pyritään toteuttamaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

6 6.LIITTEET la) Ic) Kehittämistarpeet LIITTEET 2a) 2c) Kehittämissuunnitelmat LIITTEET 3a) 3d) Koulutussuunnitelmat

7 LIITE la) KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Kriittiset osaamis- ja kehittämistarpeet Osasto/toimiala: Hallinto Henkilö/henkilöstöryhmä, johon osaamisen Osaamis/kehittämistarve: kehittäminen kohdistuu Käytössä olevien ohjelmien ja järjestelmien tehokas ja sujuva käyttö. Järjestelmien käytön laajentaminen työn tehostamiseksi. (Vaikutus toiminnan tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen) Hallinto-osaston koko henkilöstö Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja hyödyntäminen (Vaikutus toiminnan tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen). Hallinto-osaston koko henkilöstö Oman työn kehittäminen ja uudistaminen (Vaikutus: oman vaikuttamisen lisääminen ja työssäviihtymisen parantaminen). Hallinto-osaston koko henkilöstö Vuorovaikutustaitojen ja ryhmän jäsenenä toimimisen sujuvoittaminen. Tiimiytymisen ja yhteisten tavoitteiden selkeyttäminen (Vaikutus: yhteistyön ja avunannon lisääntyminen ja parantuminen, työn sujuminen). Hallinto-osaston koko henkilöstö

8 LIITE lb) KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Kriittiset osaamis- ja kehittämistarpeet Osasto/toimiala: Tekninen Henkilö/henkilöstöryhmä, johon osaamisen Osaamis/kehittämistarve: kehittäminen kohdistuu Käytössä olevien ohjelmien ja järjestelmien tehokas ja sujuva käyttö. Järjestelmien käytön laajentaminen työn tehostamiseksi. (Vaikutus toiminnan tu loksellisuuteen ja tehokkuuteen) Teknisen osaston koko henkilöstö Oman työn kehittäminen ja uudistaminen (Vaikutus: oman vaikuttamisen lisääminen ja työssäviihtymisen parantaminen). Teknisen osaston koko henkilöstö Vuorovaikutustaitojen ja ryhmän jäsenenä toimimisen sujuvoittaminen. Tiimiytymisen ja yhteisten tavoitteiden selkeyttäminen (Vaikutus: yhteistyön ja avunannon lisääntyminen ja parantuminen, työn sujuminen). Teknisen osaston koko henkilöstö Tulityö-, työturvallisuus-, elintarvike- ja vesihygienia- Teknisen osaston koko henkilöstö osaamisen kehittäminen

9 LIITE lc) KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Kriittiset osaamis ja kehittämistarpeet Osasto/toimiala: Sivistys Henkilö! henkilöstöryhmä, johon osaamisen Osaamis/kehittämistarve: kehittäminen kohdistuu Vertaisveturitoiminnan käynnistäminen ikääntyneiden Liikuntatoimi ja muut yhteistyötahot liikunnassa. Syrjäytymisen ehkäisy. Koulunuorisotyö. Nuorisotoimen henkilöstö Opetussuunnitelmien uudistaminen. Koulujen henkilöstö. Kirjastoaineistojen sisältöjen välittäminen henkilökun- Liisa Ala-Outinen nalle ja asiakkaille Nuorten kirjastotyön kehittämien Tarja Hillamo Kotiseutuarkiston kehittäminen toimivaksi tieto keskukseksi Eija Pesu Kirjaston ja koulujen yhteistyön kehittäminen Heta Salmela Lainattavan aineiston kehittäminen asiakastoiveiden Anita Luokkanen mukaan Johtamisen kehittäminen

10 LIITE 2a) Kehittämissuunn., hallinto KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Yksilötason kehittämissuunnitelma Osasto/toimiala: Hallinto Nimi: Jaana Laukas Helena Peräkasari Merja Pukki Sirpa Tonteri Virpi Holtari Koulutustavoite: Järjestelmien kaikkien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen = järjestelmätoimittajien järjestämään koulutukseen osallistuminen (Intime, Basware) Uusien toimintatapojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen Järjestelmien kaikkien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen = järjestelmätoimittajien järjestämään koulutukseen osallistuminen (Intime, Basware) Uusien toimintatapojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen Järjestelmien kaikkien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen = järjestelmätoimittajien järjestämään koulutukseen osallistuminen (Aditro) Uusien toimintatapojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen Järjestelmien kaikkien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen = järjestelmätoimittajien järjestämään koulutukseen osallistuminen (Aditro, Intime) Uusien toimintatapojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen Järjestelmien kaikkien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen = järjestelmätoimittajien järjestämään koulutukseen osallistuminen (lnnofactor) Uusien toimintatapojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen

11 Heli Kilanen Matti Halonen Helena Metsämuuronen Järjestelmien kaikkien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen = järjestelmätoimittajien järjestämään koulutukseen osallistuminen (lnnofactor) Uusien toimintata pojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen Palvelinjärjestelmien sujuva toiminta Verkon ylläpito toiminnan sujuvoittamiseksi Uusien toimintata pojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen Uusien toimintatapojen käyttöönotto Oman työn kehittäminen ja uudistaminen Vuorovaikutustaitojen parantaminen Henkilöstöjohtamisen kehittäminen

12 LIITE 2b) Kehittämissuunn., perusturva KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Yksilötason kehittämissuunnitelma Osasto/toimiala: Perusturva Nimi: Kristiina Pihlajamäki Sote-palveluihin liittyvä skoulutus (suunnitteilla Terve-Sos messut ) Terveyden-ja hyvinvoinnin edistämiseen littyvä koulutus. Työttömyyden hoitoon liittyvä koulutus.

13 LIITE 2c) Kehittämistarpeet ja -suunnitelma, varhaiskasvatus KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Yksilötason kehittämissuunnitelma Osasto/toimiala: Sivistystoimi / Varhaiskasvatus / Hallinto ja Taavetin ja Jurvalan päiväkoti Koulutustavoite Nimi Johtamistaitojen kehittäminen Laila Välimäki (3840) Outi Kiviranta (3870) Vuorovaikutustaitojen kehittäminen Laila Välimäki (3840) Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kehityksen tukeminen Tarja Kyllönen (3850) Jonna Rahikainen (3850) Jouni Rämä (3850) Pirkko Ristola (3850) Riitta lnkilä (3850) Tiina Ukkonen (3850) Tiina Ala-Outinen (3850) Tia Sairanen (3850) Mervi Kantonen (3850) Vieno Papu (3850) Katja Petäjämäki (3850) Milla Parkko (3850) Marika Punkkinen (3850) Merena Raassina (50 % 3850, 50 % 3872) Anneli Rantakaulio (3872) Marena Rosenhoim (3872) Essi Nikkilä (3870) Ritva Pokela (3870) Tanja Pilkka (3870) Mia Tuuva (3870) Mervi Kelvelä (3870) Suvi Sairanen (3870) Emilia Saukkonen (3870) Outi Kiviranta (3870) Milla Winter (3851) Kirsti Salmi (3851) Suvi Kohonen (3851) Lea Veikkanen (3851) Jaana Rantala (3851) Päivi Partila (3851) Kaija Kostiainen (3851) Sanna Siitonen (3851) Eeva Talka (3851) Ritva Nurmilaukas (3851) Päivi Kuningas (3851) Saila-Tiina Lantta (3851)

14 Sirpa Kautto (3851) Vuorohoidon arjen kehittäminen Työvuorojen tekoon tarkoitetun ohjelman tehokas käyttö Oman työn kehittäminen, ammattitutkinnon osasuoritus Hätäensiapu Outi Kivira nta, Taavetin päiväkoti Ritva Pokela, Taavetin päivä koti Tanja Pilkka, Taavetin päiväkoti Laila Välimäki Outi Kiviranta Päivi Kuningas Tarja Kyllönen Jonna Rahikainen Jaana Saarinen Kaija Kostiainen Mervi Kelvelä Laila Välimäki Tarja Kyllönen Tiia Sairanen Jonna Rahikainen Jouni Rämö Pirkko Ristola Katja Petäjämäki Vieno Papu Milla Parkko Suvi Sairanen Mervi Kelvelä Tanja Pilkka Kaija Kostiainen Jaana Rantala Sanna Siitonen Vuorovaikutustaitojen kehittäminen Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kehityksen tukemir Työvuorojen tekoon tarkoitetun ohjelman oppiminen tehc Vuorovaikutustaitojen kehittäminen Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kehityksen tukemir Työvuorojen tekoon tarkoitetun ohjelman oppiminen tehc Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kehityksen tukemir Vuorovaikutustaitojen kehittäminen Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kehityksen tukemir Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kehityksen tukemir

15 1360 Peräkasari Helena Kunnan tilinpäätös FCG ,00 150,00 39,00 519,00 Konsernitilinpäätös FCG ,00 150,00 39,00 519,00 Intime versiokoul. WEB Aditro 2 h 210,00 210,00 Intime raportit Aditro? 6 h 200,00 200,00 Uusi konserniohjelma Aditro 8 h 300,00 50,00 350, Tonteri Sirpa OVTES-ajankohtaisp. FCG ,60 90,00 39,00 364,60 KVTES-ajankohtaisp. FCG ,60 9,00 244,60 Personec R-palkkah. Aditro 514,60 39,00 553,60 ajankohtaisseminaari KVTES-ajankohtaisp. FCG 235,60 39,00 274,60 OVTES-ajankohtaisp. FCG 235,60 39,00 274, Pukki Merja KVTES-ajankohtaisp. FCG ,60 46,28 9,00 290,88 Personec R-palkkah. Aditro 514,60 39,00 553,60 aja nkohtaisseminaa ri KVTES-ajankohtaisp. FCG 235,60 39,00 274,60 Eläkeasiamieskoulutus KEVA 120,00 39,00 159,00 Liite 3a) KOULUTUSSU UN NITELMA 2014 Luumäen kunta Osasto/toimiala: Hallinto Matka-ja majoitus Kust.- Koulutuksen Koulutuksen Koulutuksen kustannukset Päivä- Arvioidut koulutuspaikka Koulutettavan nimi Koulutuksen nimi/sisältö järjestäjä kesto hinta (arvio) rahat kustannukset yhteensä Talousjohdon 1340 Metsämuuronen H. konferenssi FCG ,00 208,00 39,00 917,00

16 4482,80 814,28 408, , Holtari Virpi 1340 Kiianen Heli 13 Halonen Matti

17 Matka- ja Arvioidut majoitus- koulutus Kust.- Koulutuksen Koulutuksen Koulutuksen kustannukset Päivä- kustannukset paikka Koulutettavan nimi nimi/sisältö järjestäjä Koulutuksen kesto hinta (arvio) rahat yhteensä 7000 Juha Inkilä Teknisen hallinnon päiv FCG 2pv Juha Inkilä Maakaasu Gasum/kaasuyhdistys 2pv Juha Tervonen Ympäristönsuojelun ym FCG Sirpa Koukkari Vesikannan käyttäjäpäivä 2pv Sirpa Koukkari Teknisen hallinnon päivät 2pv Sirpa Koukkari Kiinteistörekisterin hoito lpv Antti Tuuva Rakennusvalvonnan kel Aalto yliopisto/tampl 30 opintopistettä Antti Tuuva Rakennusvalvontapäivä FCG Vainikka Raisa tulityökorttikoulutus aktiva 1 pv kirjanpitopäivät kiinko 2 pv Liite 3b) Luumäen kunta KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Osasto: Tekninen 7003 Leena Äijälä taloyht. turvallisuus kiinko 1 pv Leena Äijälä vuokratal.ajankoht.pvt kiinko 2 pv Kirsi liskola metsä ja viherpäivät Meto 2 pv Musto Pirkko positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Malinen Heli positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Henttu Helena positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Hermunen Pirjo positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Lipponen Seija positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Suoknuuti Reija positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv

18 7720 Ovaska Heikki Jätevesiosaamisen varn]ael 2pv Nurminen Janne Jätevesiosaamisen varnjael 2pv Kainlauri Vesa Työturvallisuuskoulutus lpv Parkko Jukka Kattotulityökoulutus lpv Hostikka Matti EA-koulutus 2pv Lähtevänoja Pekka Työturvallisuuskoulutus lpv Pesu Aimo Työturvallisuuskoulutus lpv Punkkinen Jari Työturvallisuuskoulutus lpv lnkilä Kari EA-koulutus 2pv Kiljunen Kimmo Allasvesikoulutus lpv Koskinen Veli Liikuntapaikkakoulutus lpv Tuomisto Tarja Hirvikallio Pirjo Oranko Merja positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Saira Mervi positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Pötry Anne positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Punkkinen Marja-Lei positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv Marika Punkkinen positiivisesti ilo irti siivouksesta lpv

19 Uite 3c) Arvio kustannuksista (jos ei tiedossa) KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Osasto/toimiala: Sivistys Matka-ja majoitus Kust.- Koulutuksen Koulutuksen Koulutuksen kustannukset Päivä- Arvioidut koulutuspaikka Koulutettavan nimi Koulutuksen nimi/sisältö järjestäjä kesto hinta (arvio) rahat kustannukset yhteensä 4001 Koko henkilöstö VESO-koulutukset 4021 Opetussuunnitelma koulutukset 6000 Petteri Koponen Junareissu Ko. hanke hankkeen koulutukset 6300 Pasi Kyllönen Koulutukset tarjonnan mukaan 5100 Liisa Alaoutinen Kirjastoaineistojen sisällöt (2 päivää) Aurora-työpajat 5100 Tarja Hillamo Luettelointi, kaukolai naus, nuorten osasto (2 päivää) 5100 Eija Pesu Lomakeluettelointi (1 päivä) Au rora-työpajat Kotiseutua rkisto 5100 Heta Salmela Kirjavinkkaus ja kirjaston ja koulujen yhteistyö (5 päivää) 5100 Anita Luokkanen e-kirjojen hankinta ja käyttö (1 päivä) Johtaminen (1-2 päivää)

20 LIITE 3d) Kehittämissuunnitelma KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Luumäen kunta Yksilötason kehittämissuunnitelma Osasto/toimiala: Sivistys Nimi: Petteri Koponen Pasi Kyllönen Koulutustavoite: Syrjäytymisen ehkäisy ja siihen liittyvät työtavat. Junareissu hankkeen hyödyntäminen. Koulunuorisotyön kehittäminen ja ryhmäytyminen. Vertaisveturitoiminnan käynnistyminen ikääntynel den liikunnassa.

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 1 (10) Ohjeita henkilöstö ja koulutussuunnitelman laatimiseen Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205... 3 Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Teemaseminaarin yhteenvetoraportti 2014 Kumiteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisa lto LUKIJALLE...

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA Käsikirjoitus: Mikko Heinikoski, JHL Mikko Koskinen, SAK Mervi Ylitalo, TSL Toimitus: Tuula Laine, TSL Taitto: Sakari Sarho, TSL Painotyöt: Tammerprint Oy, 2014 ISBN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 21.1.2015 Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous 18.2.2015 Yhteistyötoimikunta Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 16.6.2015 JOHDANTO Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta kunnissa säädetään yhteistoimintalaissa (449/2007). Vuoden 2014 alusta alkaen voimaantulleen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja.

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja. LEMIN KUNTA HENKILÖSTÖSTRATEGIA 1. Johdanto Yhteistyötoimikunta aloitti henkilöstöstrategian laatimisen 29.9.2005 jakamalla strategian osa-alueisiin, joita valmistelivat seuraavat työryhmät: 1. Henkilöstön

Lisätiedot