KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU"

Transkriptio

1 Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU TEHTÄVÄNMÄÄRITYS Työn sisältö: Suunnittelutehtävään kuuluu katurakennussuunnitelmien ja katusuunnitelmien laadinta YLÄ-LEVIN asemakaava-alueelle Levin keskustassa Kittilän kunnassa liitekarttojen 2 ja 3 mukaisesti. Liitekartat 2 ja 3 ovat alustavia ja niiden sisältö ja keskinäiset rajaukset tarkentuvat suunnittelun aikana). Suunnittelutehtävä jakautuu kahteen suunnitteluosaan: Suunnitteluosa 1 sisältää kadunrakennussuunnitelmien laatimisen liitekartan 2 mukaisesti seuraaville osa-alueille: - Ylä-Levintien katurakennussuunnitelman laatiminen välille Rakkavaarantie Laaksotie - Rakkavaarantien kiertoliittymän katurakennussuunnitelman laatimisen siihen kuuluvien kevyen liikenteen järjestelyineen - Laaksotie katurakennussuunnitelman laatiminen välillä Ylä-Levintie Hissitie kevyen liikenteen yhteyksineen ja torialueineen - Em. katujen kuivatussuunnittelun - Em. katujen ympäristösuunnittelun - Katuvalaistuksen suunnittelun sähkösuunnitteluineen em. kaduille - Hiihtoreitin alikulkukäytävä Ylä-Levintielle (malli Rumtec) - Nykyisten hiihtolatujen siirtosuunnitelmat sisältäen valaistuksen (ml. sähkösuun.) ja lumetusvesijärjestelmän siirrot liitekartan 2 mukaisesti. Hiihtolatujen lumetusvesijärjestelmän siirtosuunnitelmien pohjaksi tässä yhteydessä on suunniteltava periaatteellisella tasolla myös koko suunnittelualueen asemakaavan mukaisten hiihtolatujen lumetusvesijärjestelmä - Muiden osapuolien suunnittelun koordinoinnin ja yhteensovittamisen katusuunnittelun kanssa (vesihuolto mukaan lukien hulevesiviemäröinnin runkoverkko, sähkö, tietoliikenne, kaukolämpö) - Suunniteltavan kokonaan uuden valaistuksen lähtökohtana on led-tekniikkaan perustuva katuvalaistus ottaen huomioon valaisinten sopivuus alueen olosuhteisiin sekä jo toteutettuihin valaisinmalleihin, valaisinten huoltovarmuus- ja varaosien saatavuus ja kustannustehokkuus. Kävelykatujen ja torialueiden valaistuksen suunnittelussa tulee huomioida myös valaisinrakenteiden (kuten pylväiden tmv. kannattamien) monikäyttöisyys tapahtuma- ja kausivalaistustarpeisiin (esim. jouluvalaistus) sekä mainoispaikkoina. Suunnitteluosan rakennuttaminen käynnistyy välittömästi suunnitelmien valmistumisen jälkeen.

2 Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 2 / 5 Suunnitteluosa 2 sisältää katusuunnitelmien laatimisen liitekartan 3 mukaisessa laajuudessa muulle Ylä-Levin asemakaava-alueelle seuraavasti: - alueen katujen, kevyen liikenteen yhteyksien, ulkoilureittien (ml. lumetusvesijärjestelmät) ja torialueiden katusuunnitelmien laatiminen, siten että niillä voidaan hyväksyä väylien ja aukioiden periaateratkaisut Suunnittelun lähtöaineisto Tilaaja luovuttaa suunnittelijalle käyttöön suunnittelualueen pohjakartat sekä asemakaavat acad-formaatissa. Asemakaavat ovat lainvoimaisia. Asemakaava, sen määräykset ja rakentamistapaohjeet asettavat katu- ja ympäristösuunnittelulle laadullisia vaatimuksia ja muita suunnittelun reunaehtoja. Asemakaavoituksen yhteydessä periaatteellisella tasolla ratkaistut alueen liikennejärjestelmät (huolto, kevyt liikenne, pelastusliikenne jne) on huomioitava suunnittelussa. Kittilän kunta on laatinut suunnittelualueesta maastomallin. Tilaaja toimittaa maastomallin suunnittelijalle acad sekä tarvittaessa gt-formaatissa. Suunnittelijan tulee tarkistaa maastomallin oikeellisuus graafisella tarkkuudella. Tilaaja huolehtii tarvittavista täydennysmittauksista. Lähtöaineiston (kuten asemakaavat, kiinteistörajat, pohjakartta, maastomalli, vesihuoltolinjat yms.) on ETRS-GK25 koordinatti- ja N60 korkeusjärjestelmässä. Suunnitelmat laaditaan samoihin järjestelmiin. Lähtöaineistoista FCG:n toimesta laadittu Ylä-Levintien ja Rakkavaaran kiertoliittymän katusuunnitelma sekä kaavoituksen yhteydessä A-Insinöörien toimesta laaditut alustavat katusuunnitelmat ovat KKJ2 koordinaattijärjestelmässä ja N60- korkeusjärjestelmässä. Tähän suunnittelutoimeksiantoon sisältyy myös näiden lähtöaineistosuunnitelmien muuttaminen ETRS-GK25 koordinaattijärjestelmään. Suunnittelualueelta on tehty alustavia pohjatutkimuksia. Tilaaja toimittaa ne suunnittelijalle acad-formaatissa. Lisäksi alueelle on tehty maatutkaus, jonka tulokset ovat suunnittelijan käytettävissä. Mahdolliset lisämittausten ja pohjatutkimusten ohjelmointi kuuluu suunnittelutoimeksiantoon. Lisämittaukset ja tutkimukset tehdään erikseen Kittilän kunnan toimeksiannosta. Ylä-Levin asemakaava-alueen kaduista on laadittu vuonna 2009 asemakaavan laadinnan yhteydessä alustavat katulinjaukset, pituusleikkaukset ja peruspoikkileikkaukset A- insinöörien toimesta. Rakkavaarantien kiertoliittymästä on laadittu alustava katusuunnitelma FCG:n toimesta vuonna Em. suunnitelmat toimitetaan suunnittelijalle Acadmuodossa suunnittelun alussa. Levin Vesihuolto Oy laadituttaa suunnittelualueelta omana erillisenä hankintanaan vesihuollon suunnitelmat (vesi, viemäri sekä huleveden rungot). Vesihuollon yleissuunnitelma, jossa esitetty em. ratkaisut periaatteellisella tasolla on katusuunnittelijan käytössä suunnittelutoimeksiannon alkaessa. Suunnittelun aikataulu: Suunnitteluaika on seuraava:

3 Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 3 / 5 - Suunnitteluosa 1, MRL:n mukaiset katusuunnitelmat nähtävilläolovalmiudessa mennessä, muutoin rakennussuunnitelmat valmiina ja tilaajalle luovutettu kokonaisuudessaan urakkatarjouspyyntöä varten mennessä - Suunnitteluosa 2, suunnitelmat valmiina ja tilaajalle luovutettu kokonaisuudessaan mennessä Suunnittelun aikainen vuorovaikutus: Suunnittelun aikaiseen vuorovaikutukseen sisältyy 4 suunnittelukokouksen pitäminen Kittilän kunnanvirastolla. 2 kokouksista pidetään suunnitteluosan 1 suunnittelusta ja 2 suunnitteluosan 2 suunnittelusta. Tilaaja edellyttää, että hankkeen projektipäällikkö on läsnä jokaisessa kokouksessa. Kokouksiin kutsutaan mukaan tarvittaessa myös muiden osapuolien suunnittelun vastuuhenkilöitä (vesihuolto, sähkö, tietoliikenne, kaukolämpö). Suunnittelutehtävän sisältö ja laadittavat asiakirjat: Suunnitteluosa 1 Suunnitteluosan 1 kadunrakennussuunnittelu sisältää (liitekartta2): - Ylä-Levintien katurakennussuunnitelman laatiminen välille Rakkavaarantie Laaksotie - Rakkavaarantien kiertoliittymän katurakennussuunnitelman laatimisen siihen kuuluvien kevyen liikenteen järjestelyineen - Laaksotie katurakennussuunnitelman laatiminen välillä Ylä-Levintie Hissitie kevyen liikenteen yhteyksineen ja torialueineen - Ympäristösuunnittelun - Valaistussuunnittelun - 1 ulkoilureitin alikulkulkukäytävän suunnittelun - Kuivatussuunnittelun hulevesiratkaisuineen - Tarvittavan geoteknisen suunnittelun - Liikenteenohjauksen suunnittelun (ml. opastus- ja viitoitussuunnittelu) - Hiihtoreittien suunnittelun (ml. lumetusvesijohtojen siirrot) Suunnitteluosa 1:n katurakennussuunnitelma-asiakirjat laaditaan niin, että niillä pystytään katujen rakentaminen kilpailuttamaan ja rakentamaan sekä ratkaisemaan asemakaavan tonttien rakennusten lattiakorkeudet. Katurakennussuunnitelma-asiakirjat sisältävät: - Yleiskartta - Katusuunnitelmapiirrokset 1:500 mittakaavassa (sis. katutilan pinnan korkeuslukemat vähintään 20m:n välein mukaan lukien kaltevuuksien muutoskohdat sekä katualueeseen rajoittuvien rakennuspaikkojen nurkkapisteiden suunnitellut maanpinnan korkeudet) - Pituusleikkaukset 1:1000/100 (tai 1:500/50) mittakaavassa - Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset - Paalukohtaiset työpoikkileikkaukset 10 m välein - Torialueiden ja aukioiden tasauspiirustukset - Tarvittavat detaljipiirustukset - Mittausaineisto o mitta- ja reunalinjat, saarekkeet linja-tiedot o katurakenteiden koneohjausmalli tai Tähys-aineisto o katualueeseen rajoittuvien rakennusten nurkkapisteiden korkeudet (esim. Laaksotie)

4 Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 4 / 5 o valaisinpylväiden, kaivojen sekä muiden varusteiden ja laitteiden sekä x,y,zkoordinaattitiedot Ympäristösuunnitelma-asiakirjat sisältävät - Istutukset ja kasvillisuus - Kiveykset ja muut kovat pintarakenteet - Detaljit ja ladontakuviot - Muut varusteet, kuten pollarit ym. - Istutusluettelo Katuvalaistussuunnitelma-asiakirjat sisältävät - Asemapiirros - Valaistuksen tyyppipoikkileikkaus - Valaisinpylväs- ja jalustaluettelot - Kuormitustaulukot - Ryhmitystaulukot - Keskuskaaviot Hiihtoreitin alikulkukäytävän suunnitelmat sisältävät (malli Rumtec) - Alikulkukäytävän yleispiirustus - Tarvittavat detaljipiirustukset Nykyisten hiihtolatujen siirtosuunnitelmat sisältäen valaistuksen sähkösuunnitelmineen ja lumetusvesijärjestelmän siirrot - Asemapiirros - Valaistus- ja sähkösuunnitelma uudelta rakennettavalta ulkoilureittiosuudelta - Valaistuksen siirtosuunnitelma käyttöön jääviltä ulkoilureiteiltä - Lumetusvesijärjestelmän siirtosuunnitelma - Hiihtoladun rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus Kaikki suunnitelma-asiakirjat toimitetaan tilaajalle sähköisessä PDF- muodossa sekä alkuperäisinä Acad-, Word, Excel ym. muodoissa. Lisäksi asiakirjat toimitetaan tilaajalle kansioituna paperimuodossa työn aikana sovittava määrä. Suunnitteluosa 2 Suunnitteluosa 2:n katusuunnitelma-asiakirjat sisältää muun YLÄ-LEVIN asemakaavaalueen katusuunnitelmien laatimisen (Liitekartta 3). Katusuunnitelmat laaditaan siten, että suunnitelmilla voidaan hyväksyttää suunnittelualueen katujen, kevyen liikenteen yhteyksien, torialueiden ja hiihtoreittien periaateratkaisut sekä ratkaista kaavatonttien rakennusten lattiakorkeudet. Katusuunnitelma-asiakirjat sisältävät:

5 Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 5 / 5 - Yleiskartta - Katusuunnitelmapiirrokset 1:500 mittakaavassa sisältäen väylien ja alueiden pintamateriaalit ja niiden laadulliset määrittelyt (sis. katutilan pinnan korkeuslukemat vähintään 20m:n välein ml.kaltevuuksien muutoskohdat sekä katualueeseen rajoittuvien rakennuspaikkojen nurkkapisteiden suunnitellut maanpinnan korkeudet) - Pituusleikkaukset 1:1000/100 mittakaavassa - Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset - Torialueiden ja aukioiden tasauspiirustukset - Katu- ja pintakuivatukseen liittyvän hulevesiviemäröinnin periaateratkaisut - Valaistuksen periaateratkaisut - Hiihtoreittien suunnittelu katusuunnitelmatasolla ml. lumetusvesijärjestelmän suunnittelu kattaen koko suunnittelualueen (osa-alueet 1 ja 2) sekä reittien alikulkujen ja tunnelien periaateratkaisut (yleissuunnitelmat) - Kustannusarvio Kaikki suunnitelma-asiakirjat toimitetaan tilaajalle sähköisessä PDF- muodossa sekä alkuperäisinä Acad-, Word, Excel ym. muodoissa. Lisäksi asiakirjat toimitetaan tilaajalle kansioituna paperimuodossa työn aikana sovittava määrä. Kittilässä Jari Kinnunen, tiemestari Kittilän kunta tekninen osasto