KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS"

Transkriptio

1 KANGAS ANNALAN TIEN Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS

2 Suunnittelutehtävän määritys 2(12) SISÄLTÖ SUUNNITTELUTEHTÄVÄN HANKETIEDOT Hankkeen rajaus, toimenpiteet Suunnittelun lähtökohdat ja perusteet SUUNNITTELUTEHTÄVÄ... 5 TS 00 TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 TS 10 VUOROPUHELU... 6 TS 20 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA... 7 TS 30 LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI... 7 TS 40 GEOMETRINEN SUUNNITTELU... 8 TS 50 POIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU... 8 TS 60 TIERAKENTEEN SUUNNITTELU... 8 TS 70 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU... 8 TS 80 KUIVATUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 90 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU... 9 TS 100 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 110 LIIKENTEENOHJAUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 120 TIENPITÄJIEN OMISTAMIEN VARUSTEIDEN JA LAITTEIDEN SUUNNITTELU... 9 TS 130 MUIDEN OMISTAMIEN LAITTEIDEN SIIRTO- JA SUOJAUSSUUNNITTELU... 9 TS 140 OTTO- JA LÄJITYSALUEIDEN SUUNNITTELU TS 150 SILLANSUUNNITTELU TS 160 VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN TS 170 ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN... 11

3 Suunnittelutehtävän määritys 3(12) Hanke: Tilaaja: Kangas Annala tie, Kauhava Kauhavan kaupunki toimii suunnitelmien tilaajana. Jatkossa tässä asiakirjassa Kauhavan kaupungista käytetään nimitystä tilaaja. Suunnitelman tyyppi: Suunnittelussa noudatetaan Tiehallinnon tiensuunnittelun laatujärjestelmän mukaista tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta 2001, jota ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin myös rakennussuunnitteluun. Tässä tehtävänmäärittelyssä esitetään lisäksi hankekohtaisia tarkennuksia mainittuihin toimintaohjeisiin. Konsultin tulee laatia tai laadituttaa suunnitelmat siten, että hankkeen tavoitteet ja suunnitelmille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttyvät. Konsultin tulee hoitaa toimeksianto itsenäisesti. Tekninen laatuvastuu kuuluu konsultille. Konsultti vastaa itse tuotteensa laadun tuottamisesta, valvonnasta sekä raportoinnista. Konsultin tulee hallita koko suunnitteluprosessi sekä myös sidosryhmien toiminta ja niiden tarpeet. Maankäyttö- ja rakennuslain 120 :n mukaan rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää kyseisen lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan vaatimukset. Pääkonsultti koordinoi myös alikonsulttien toimintaa. Konsultti valmistelee kokousten, esittelytilaisuuksien ja kustannusjakoneuvottelujen materiaalit sekä toimii kokouksissa sihteerinä. Henkilökohtaiset yhteydenotot ja neuvottelut kiinteistönomistajien ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa kuuluvat konsultin työhön. Konsultti toimittaa suunnitelmaluonnokset projektipankkiin sekä hankkii niihin kannanottoja, esittelee ehdotukset tilaajan edustajille suunnittelutyön aikana sekä myös esitarkastusvaiheessa. Tilaajan edustajana toimii tekninen johtaja Esa Renko

4 Suunnittelutehtävän määritys 4(12) 1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN HANKETIEDOT Hanke sisältää Kangas Annala tieyhteyden rakentamisen sekä tarvittavat liikennejärjestelyt Kankaan sekä Annalan kylissä, Suunnittelutyön tavoitteena on saada tiesuunnitelma hyväksytyksi niin, että liikennejärjestelyjen rakentamisurakka voidaan kilpailuttaa syksyllä Hankkeen rajaus, toimenpiteet Kangas-Annala yksityistien rakentaminen välillä MT 7233-Annalankylä Hankkeen rajaus ja suunniteltavat liikennejärjestelyt on yleispiirteisesti esitetty liitteenä olevassa suunnittelualueen kartassa. SUUNNITTELUTYÖ Suunnittelutehtävä sisältää kaikki hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat tiesuunnittelun tehtävät, joita ei ole erikseen mainittu tehtävään kuulumattomaksi. Tässä tehtävänmäärityksessä esitetyt ratkaisut eivät ole sitovia, vaan konsultin tulee laatia hankkeelle tavoitteiden ja hankittujen lähtötietojen pohjalta vaihtoehdot ja esitellä ne rakennustoimikunnalle. Tehtävä sisältää tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen kaikkine osasuunnitelmineen. Rakennussuunnitelman on oltava ns. urakointikelpoinen. 1.2 Suunnittelun lähtökohdat ja perusteet Hankkeen aikataulu Tieyhteyden rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta Suunnitelmien laatimisen aikataulu Työn voi aloittaa heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Tiesuunnitelman esitarkastuskansion tulee olla tilaajalla ja valmiin tiesuunnitelman luovutettuna tilaajalle viimeistään Rakennussuunnitelman esitarkastuskansioiden tulee olla tilaajalla ja valmiiden suunnitelmien luovutettuna tilaajalle viimeistään Puutteellisia esitarkastuskansioita ei tilaaja ota vastaan. Tarvittavat kaupungin asiantuntijoiden tarkastukset suunnitelmasta tulee olla tehtyinä esitarkastuskansioissa. Rakennussuunnitelman laatimista voidaan tilaajan vastuulla jatkaa heti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen Nykyinen liikennemäärä Ei laskentaa

5 Suunnittelutehtävän määritys 5(12) Nopeusrajoitukset Uusi tieyhteys Kehittämistarpeet rakennettavan Kangas- Annala tien yhteydet tieverkkoon Hankkeen alustavat tavoitteet Liikenteelliset Toimivat ja turvalliset yhteydet liittyville teille Ympäristölliset Toimenpiteistä aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten minimoiminen Taloudelliset Taloudellisesti perustellut ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ TS 00 TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Suunnitelmat laaditaan noudattaen soveltuvin osin Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta 2001, ottaen huomioon tässä tehtävänmäärityksessä esitetyt lisäykset ja poikkeukset. Tilaaja korostaa seuraavia keskeisimpiä suunnittelutyöhön ja projektiryhmän pätevyyteen liittyviä periaatteita: Työn projektipäällikön ja pääsuunnittelijan tulee omata kokemusta vastaavien teiden ja niihin liittyvien maankäyttöalueiden liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toimivasta sidosryhmäyhteistyöstä. Tilaaja ei ota vastaan keskeneräisiä tai puutteellisia esitarkastuskansioita, vaan konsultin on varmistettava suunnitelman laatu ja valmiusaste ennen asiakkaalle luovuttamista, menetelminä esim. itselle luovutus tai konsultin toimintajärjestelmän mukainen vastaava toiminta

6 Suunnittelutehtävän määritys 6(12) TS 10 VUOROPUHELU Vuoropuhelun suunnittelu Konsultin tulee laatia työn alussa vuoropuhelusuunnitelma, jossa esitetään mm: osapuolet, menetelmät, vastuut, aikataulut tapahtumat kattavasti (mm. kuulutukset, tiedotteet, esittely- ja keskustelutilaisuudet, kokoukset, viranomaisyhteistyö, sopimusten tekeminen, lausuntojen hankkiminen) Hankkeen suunnittelussa on Kauhavan kaupungin lisäksi mukana sidosryhminä Tiehallinnon Vaasan tiepiiri sekä kiinteistönomistajien edustajat. Suunnittelutyön aikana järjestetään yksi (1) yleisötilaisuus. Suunnittelutyötä ohjaa rakennustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja. Rakennustoimikunnan kokouksia järjestetään arviolta 5 kpl, minkä lisäksi pidetään tilaajan ja konsultin välinen sopimuskatselmus sekä loppukokous. Kaikki kokoukset pidetään Kauhavalla. Yleisötilaisuus pyritään sovittamaan rakennustoimikunnan kokousten yhteyteen. Esittelyistä luottamushenkilöille sovitaan erikseen. Tilaaja vastaa aloituskuulutuksen ja tiedotteiden lähettämisestä eteenpäin tiedotusvälineille. Konsultin tehtävään kuuluu laatia kuulutusten ja tiedotteiden luonnokset omaaloitteisesti vähintään kaksi viikkoa ennen ilmestymispäivää sekä selvittää kaupungin käyttämät viralliset ilmoituskanavat. Tiedotusvälineille lähetettävä tiedote tulee olla valmiina samanaikaisesti kuulutusten kanssa. Konsultin tulee huolehtia laadunseurannasta ja -varmistuksesta sekä poikkeamien raportoinnista tilaajalle. Konsultin tulee pitää suunnittelupäiväkirjaa. neuvottelujen järjestäminen muiden viranomaisten kanssa tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn lähetekirjeiden valmistelu Projektipankki Tiedonkulun varmistamiseksi eri osapuolten välille konsultin tulee luoda Internetin kautta toimiva kanssakäymisportaali eli projektipankki, jonne tallennetaan suunnitelmaaineiston lisäksi mm. sopimusasiakirjat, laskutustiedot, kokousasiakirjat sekä laatudokumentit. Projektipankin rakenne määritetään yhdessä tilaajan kanssa ja käydään läpi sopimuskatselmuksessa. Projektipankkiin tulee voida tallentaa normaaleissa tiedostomuodoissa (esim. dwg-,jpg,- pdf-, plt -tiedostot). Tilaajan ja rakennustoimikunnan jäsenten pitämiseksi ajan tasalla projektipankin tiedot tulee päivittää suunnittelun etenemisen tahdissa. Konsultti vastaa siitä, että kaikki oleellisesti hankkeeseen liittyvä suunnitteluaineisto on joka hetki tilaajan saatavilla projektipankista. Konsultti kouluttaa tilaajan edustajat ja hankeryhmän jäsenet projektipankin käyttäjiksi.

7 Suunnittelutehtävän määritys 7(12) Projektipankin käytöstä ei makseta erillistä korvausta, vaan sen perustaminen, ylläpito ja käyttö sekä käyttäjätunnusten (8 kpl) hankkiminen tilaajalle ja sidosryhmille on sisällytettävä konsultin suunnittelutarjouksen kokonaishintaan. Projektipankkiin tallennettuihin asiakirjoihin pääsevät tutustumaan ainoastaan käyttöoikeuden omaavat henkilöt. Käyttörajoituksia tulee voida asettaa siten, että käyttäjällä näkyvät ainoastaan hänelle tarkoitetut tiedostot. Projektipankkiin tallennettujen piirustusten nimiöissä tulee olla suunnitelman laatija ja päiväys. TS 20 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA Tilaaja luovuttaa konsultille: aiemmat tie- ja rakennussuunnitelmat ja niiden sisältämät tiedot mm. pohjatutkimuksista pohjakartat Kangas Annala tietoimituksen (nro ) yhteydessä laadittu koordinaattiluettelo Konsultti laatii pohjatutkimusohjelman ja tekee/teettää pohjatutkimukset hankkii kiinteistöjen rajatiedot tarvittavilta osin hankkii tiedot alueella olevista johdoista ja laitteista omistajatietoineen ja sopimuksineen hankkii kaiken muun suunnittelutyössä tarvittavan lähtöaineiston, jolla on vaikutusta suunnitelman sisältöön ja toimenpiteiden vaikutuksiin. Hankintalähteitä ovat mm. kaupunki, ympäristökeskus sekä muut viranomaiset tai yhteisöt. Lisäksi konsultti tekee suunnittelukohteen maastoinventoinnin kohteen ja suunnitteluvaiheen edellyttämässä laajuudessa ja tarkkuudessa. Tilaajan toimittaman materiaalin osalta konsultin tulee tarkistaa materiaalin riittävyys ja luotettavuus. TS 30 LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI Konsultti luo lähtötietojen analysoinnilla perustan tiesuunnitelman laatimiselle. Analysoinnilla varmistetaan, että suunnitelmaan sisällytettävät toimenpiteet vastaavat hankkeen tavoitteita. Konsultin tulee esittää rakennustoimikunnalle hankkeen tarkistetut tavoitteet liikenteellisestä, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta.

8 Suunnittelutehtävän määritys 8(12) Yleissuunnitelmatarkastelu tiesuunnitelman toimenpiteiden määrittämiseksi Konsultin tulee laatia ennen tiesuunnitelman laatimista hankkeen toimenpiteistä ns. yleissuunnitelmatarkastelu, jolla varmistetaan oikeat toimenpiteet laadittaviin suunnitelmiin. YS-tarkastelun konsultti esittelee rakennustoimikunnalle mitoitusperusteluineen ja vaikutuksineen. Tarkastelunäkökulmia ovat mm.: liikenneturvallisuus ja liikenteen toimivuus liittymissä toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön kustannusvaikutukset (rakentaminen, hoito, ympäristö) TS 40 GEOMETRINEN SUUNNITTELU Konsultin tulee suunnitella väylien vaaka- ja pystygeometriat ja esittää ne hyväksyttäväksi tilaajalle. Tarkastelussa tulee huomioida mm. alueen maankäyttö, pohjaolosuhteet, ympäristö ja massatalous TS 50 POIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU Poikkileikkausten suunnittelun lähtökohtia ovat tien mitoitusnopeus, käytettävissä oleva tila ja muut mitoitukseen vaikuttavat tekijät sekä edellisissä suunnitteluvaiheissa esitetyt ratkaisut ( vanhat suunnitelmat liitteenä ). TS 60 TIERAKENTEEN SUUNNITTELU Kaikille suunnitelmaan sisältyville väylille ja liikennettä palveleville alueille mitoitetaan liikennemäärien, pohjamaaolosuhteiden, routimisolosuhteiden sekä nykyisen rakenteen pohjalta uusi rakenne. Rakennussuunnitelmassa laaditaan rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset (rakenne, kuivatus, johdot/laitteet, rajatiedot). Varmistetaan valittavan päällysrakennevaihtoehdon materiaalien saatavuus ja kelpoisuus. TS 70 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Suunnittelu kohdistuu sekä rakennettavien ja parannettavien väylien että rakenteiden pohjanvahvistuksiin ja perustamistapoihin. Konsultti tekee geoteknisen suunnittelun pohjatutkimusten perusteella ja olemassa olevia tutkimuksia hyödyntäen.

9 Suunnittelutehtävän määritys 9(12) TS 80 KUIVATUKSEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä hankkeelle laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma, johon hankkeen yksityiskohtaisempi kuivatussuunnittelu perustetaan. Tarvittavat rumpu- ja aukkolausunnot hankitaan ao. viranomaisilta. TS 90 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Maisema-arkkitehtuuri kohdistuu lähinnä massojen hyötykäyttöön ja uusiin istutuksiin. Suunnittelutyön lisäosana rakennustoimikunta pyytää erikseen hinnoiteltavan tarjouksen sillan ja tien liittymäalueelle mahdollisesti rakennettavaan veneenlaskupaikkaan, n.10 auton pysäköintitaskuun sekä metrin korkuisen lintutornin suunnittelusta sisältäen em. asioiden rakennesuunnittelun tarvittavine asiakirjoineen ( urakointikelpoinen ) TS 100 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU Rakennussuunnitelmavaiheessa laaditaan kullekin alueelle voimassa olevien ohjeiden mukainen valaistus- ja sähkötekninen suunnitelma TS 110 LIIKENTEENOHJAUKSEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelmassa selvitetään nykyinen viitoitus ja sen tarkistamistarpeet sekä määritetään liikenteenohjauksen toimenpiteet riittävällä tarkkuudella kustannusarviota varten. Myös esitetään työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen periaatteet ja aluevaraukset kartalla. TS 120 TIENPITÄJIEN OMISTAMIEN VARUSTEIDEN JA LAITTEIDEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelmassa määritetään hankkeeseen sisältyvien varusteiden ja laitteiden arkkitehtuuri, määrä, taso sekä kustannusarvio. Rakennussuunnitelmaan laaditaan em. varusteiden ja laitteiden yksityiskohtaiset suunnitelmat tuotevaatimuksineen. TS 130 MUIDEN OMISTAMIEN LAITTEIDEN SIIRTO- JA SUOJAUSSUUN- NITTELU Konsultti selvittää työn alettua suunnittelualueella olevat johdot ja laitteet sijoituslupatietoineen sekä kokoaa kaikki laiteomistajat yhteispalaveriin, jossa käydään läpi hankkeen toimenpiteet ja niiden vaikutukset siirto- ja suojaustarpeisiin sekä kustannusjakoperiaatteet. Konsultti sitouttaa omistajat hankkeen aikatauluun, laatimaan siirto- ja suojaussuunnitelmat kustannusarvioineen sekä antamaan kustannussitoumukset omien lait-

10 Suunnittelutehtävän määritys 10(12) teidensa osalta tiesuunnitelmaan liitettäväksi. Kaupungin omistamista johdoista ja laitteista annetaan lausunto tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn yhteydessä. Myös hankkeen yhteydessä toteutettavat uudet johtolinjat ja laitteet sekä niiden suojaustarpeet esitetään suunnitelmassa. Tiedossa oleville hankkeen rakentamisen jälkeen toteutettaville johtolinjoille esitetään suojausvaraukset. Konsultin tulee laatia suojaputkiluettelo, jossa esitetään kaikki suunnitelmassa esiintyvät suojaputket. Suojaputket esitetään myös johto- ja laitesiirtokartalla. TS 140 OTTO- JA LÄJITYSALUEIDEN SUUNNITTELU Materiaalien ottoalueiden selvitys ja ottolupa-asiat eivät kuulu tähän toimeksiantoon. Läjitysalueiden suunnittelu tehdään yhteistyössä kaupungin, maanomistajien ja ympäristökeskuksen kanssa. Konsultti selvittää läjitettävät materiaalit määrineen sekä varmistaa ympäristökeskukselta läjittämisedellytykset ennen tiesuunnitelman valmistumista. Maisemointi- ja maastomuotoilun suunnittelu sisältyvät toimeksiantoon. Tiesuunnitelmassa varataan oikeus läjittää hankkeiden ylimääräiset massat suunnitelman mukaisesti ja käyttää / parantaa alueelle johtavia teitä sekä toteuttaa kohdassa TS 90 esitetty mahdollinen lisärakentaminen. Rakennussuunnitelmaan sisältyy tieto urakoitsijalle, minne läjitykseen kelpaamattomat materiaalit voidaan kuljettaa. TS 150 SILLANSUUNNITTELU Sillansuunnittelu sovitetaan toimeksiannossa yhteen tiensuunnittelun kanssa siten, että ne liittyvät saumattomasti yhteen tiensuunnittelun kanssa. Urakkarajaliite tulee laatia siten, että sinne ei jää mitään rakennuttajan vastuualueelle jäävää osoita. TS 160 VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN Suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi muodostaa pohjan suunnitelman käsittelylle ja suunnitelmasta tehtäville päätöksille. Vaikutusarviointi parantaa myös merkittävästi asianosaisten oikeusturvaa. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Konsultti arvioi ja kirjaa suunnitelmaselostukseen suunniteltujen toimenpiteiden keskeisimmät liikenteelliset vaikutukset sekä vaikutukset mm. ympäristöön, ihmisten asumiseen ja elinoloihin sekä taloudelliset vaikutukset. Vaikutukset esitellään rakennustoimikunnalle kokouksessa.

11 Suunnittelutehtävän määritys 11(12) LIIKENNETURVALLISUUS- JA ESTEETTÖMYYSTARKASTUS Konsultti toimittaa tilaajan valitsemalle liikenneturvallisuus- ja esteettömyystarkastuksen tekijälle tarvittavan aineiston sovittuna ajankohtana, laatii suunnitelmaehdotukset tarkastajan muistiossa esitettyjen puutteiden korjaamiseksi sekä täydentää tarkastusmuistion omilla kommenteilla ja ehdotuksillaan. Käsittelykokouksen jälkeen konsultti täydentää suunnitelman kokouksen päätösten mukaiseksi. TS 170 ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN Tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen piirustusten laatiminen tapahtuu suurimmaksi osaksi kunkin osatehtävän laatimisen yhteydessä. Hankkeen rakennuskustannukset hinnoitellaan määräluettelopohjalle yksikköhintojen avulla sekä tiesuunnitelma- että rakennussuunnitelmavaiheessa, suunnitteluvaiheen mahdollistamalla tarkkuudella. Suunnitelmaselostuksessa esitetään tietoimitusta varten tarvittavat tiedot, esim. lunastettavasta maa-alasta ja lunastettavaksi tulevista rakennuksista ja rakenteista. Konsultin tehtäviin kuuluu laatia luonnokset tiesuunnitelman lähetekirjeiksi ja lausuntopyynnöiksi sekä kirjeet ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille. Tiesuunnitelmaselostuksen liitteeksi tulee laatia word-asiakirjana alustava tiesuunnitelman hyväksymisesitys (mm. hyväksyttäväksi esitettävät tie toimenpiteineen, liittymäjärjestelyt sekä aluevaraukset), lausuntoja ja muistutuksia lukuun ottamatta. AINEISTON LUOVUTUS Sähköinen suunnitteluaineisto laaditaan tiensuunnittelun ATK-arkistointisuositus 48/1994 mukaisesti. Tilaajalle luovutetaan Tiesuunnitelman alkuperäismuovit, 3 kappaletta tie- ja rakennussuunnitelmakansioita sekä 3 kappaletta suunnitelma -CD kopiosarjaa kaupungille. Kaikki suunnitelma-aineisto on luovutettava tilaajalle digitaalisessa muodossa CD -levyllä, mittaussuunnitelma tallennettuna omalle CD-levylleen. Konsultin projektinhallintakansio luovutetaan tilaajalle CD-levyllä. Mikäli konsultti itse tekee täydennysmittauksia maastomalliin tai tekee lisää maaperätutkimuksia, tulee täydennetty malli tai maaperätiedot toimittaa sähköisessä muodossa tilaajalle. Vanhat, suunnitelman laatimisessa hyväksikäytetyt maaperätutkimusten tulokset tulee täydentää sähköiseen muotoon ja arkistoida. Tarkemittauksien perusteella tehty suunnitelma-aineisto luovutetaan edellä esitetyin perustein TS 174 Ympäristölupa-asiakirjat Ei kuulu tähän toimeksiantoon.

12 Suunnittelutehtävän määritys 12(12) TS 175 Tietoimitusasiakirjojen aineisto Ei kuulu tähän toimeksiantoon. TS 176 Turvallisuusasiakirja Konsultti laatii rakennussuunnitelmaan hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan, joka sisältää ko. hankkeen erityispiirteet. TS 177 Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt Tiesuunnitelmaan liitetään karttaesityksenä työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaate. TS 178 Hankekortti Noudatetaan tätä asiakirjaa sekä Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta TS 179 Suunnitteluaineisto Noudatetaan tätä asiakirjaa sekä Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta TS 180 Maa-aineslupa-asiakirjat Ei kuulu tähän toimeksiantoon. TULOKSET Konsultti luovuttaa seuraavat asiakirjat: tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen sekä katusuunnitelmien alkuperäismuovit, paperikansiot sekä CD-levyt päivitetty hankekortti word- tai vastaavassa päivityskelpoisessa muodossa suunnittelun tausta-aineisto, projektin laatukansio CD-levyllä Kauhavalla Hankesihteeri Timo Renko

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU TEHTÄVÄNMÄÄRITYS Työn sisältö: Suunnittelutehtävään kuuluu katurakennussuunnitelmien

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) Kiulukankaan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelu Suunnittelijan valintaperusteet ja sopimusehdot 1. Suunnittelijan valintaperusteet Suunnittelijan valinta suoritetaan

Lisätiedot

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu TARJOUS XXXXXXX TAMPEREEN KAUPUNKI KAPA Petri Kantola Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Petri Keivaara Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 1/6 Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 Läsnä: Petri Salo, puheenjohtaja Tapio Liinamaa Arja Luoma Markku Kankaanpää Harri Mattila Terho Ojanperä Aulikki

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

'VI. Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö

'VI. Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö 'VI T$EHALUNTO Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA( LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJ EET rsuunnittelun TOIMINTAOHJEET LLMAAsToT 1 Eoo L] r YS TS

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 LIETO / LITTOINEN / TUULISSUONTIEN JATKO 2 ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 1 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan suunnittelusta vuosina 2011-2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 25.06.2012 NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA Hankinnan kohteena on asemakaavan laatiminen Sipoon Nevas Gårdin alueelle. Alue sijaitsee Etelä-Sipoossa Nevaksen golfradan eteläpuolella. Suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 7.5.2013, rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 2 (6) Asiakas HKR Rakennuttaja Marjut Laurila PL 1540 00099 Helsingin kaupunki Tarjouksen tekijä WSP Finland Oy Heikkiläntie

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

Tiesuunnitelma. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tiesuunnitelma. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tiesuunnitelma Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T A O H

Lisätiedot

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Yleisötilaisuus 3.6.2015 Jenna Johansson Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yleisötilaisuuden ohjelma Tilaisuus alkaa klo 17:00 Alkupuheenvuoro,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta SOPIMUSLUONNOS 1 (5) 23.10.2012 280/2012/KAS/11 MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta Sopimus toteutuskustannusten jaosta ja kohteen rakentamisesta Ravattilan koulun kohdalla

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 670070562BBJ 21.12.2007 Jämsänkosken kaupunki Kaukialan kylä Koveroniemen tilan RN:o 3:2 ranta-asemakaava 1 Esipuhe Ranta-asemakaavan laatiminen Koveroniemen tilalle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMI-PUSULA IKKALA Päiväys 10.12.2008 KESKEISEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE Asemakaavan laatimista koskeva hanke koskee Ikkalan kylätaajaman keskeistä aluetta.

Lisätiedot

Ulkovalaistussuunnittelu toimintamalli

Ulkovalaistussuunnittelu toimintamalli Ulkovalaistussuunnittelu toimintamalli Sisältö Johdanto... 5 Suunnittelun toimintamalli... 6 1. Tarjousvaihe... 6 1.1. Tarjouspyyntö... 6 Lähtökohdat... 6 Toimeksiannon sisältö... 6 Tavoitteet... 6 Aikataulu...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11.

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11. VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN Valmiin työn julkistaminen n syysseminaarissa 7.11.2012 Työryhmän puh.joht. Matti Ojala Rahoittajat: - Suomen Vesilaitosyhdistys ry - Maa- ja Vesitekniikan Tuki

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTOPYYNTÖ KASELY/1440/2015 LAPPEENØNNAN KAUPUNKI 21.8.2015 Kirjaamo 2 5-08- 2015 Jakelun mukaan Kokous 19.8.2015; Nordkalk Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, KAS

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä

TARJOUS TUOMIOKIRKONKATU: KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU VÄLILLÄ VERKATEHTAANKATU-SUVANTOKATU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Pasi Palmu Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Hankinnan sisältö 1(6) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA ORIMATTILAN KAUPUNKI

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Uusi asemakaava tai merkittävä asemakaavan muutos UUSI ASEMAKAAVA TAI MERKITTÄVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS >>

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Uusi asemakaava tai merkittävä asemakaavan muutos UUSI ASEMAKAAVA TAI MERKITTÄVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS >> 1/7 UUSI ASEMAKAAVA TAI MERKITTÄVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS >> TEHTÄVÄN TARKOITUS Uuden asemakaavan tai vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan muutoksen laatiminen. Laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma 9.8.2007 RAHOLA 3023 5, PUISTOALUEEN OSAN LIITTÄMINEN OSAKSI TONTTIA, TEERIVUORENKATU 8, KAAVA NRO 8171. Kaava alue ja kaavan lähivaikutusalue

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 LISÄKIRJE 1 Liittyen 13.2.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lappeenrannan kaupunki Lausunto 17.08.2017 750/00.04.00/2017 Asia: LVM/1770/03/2016 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot esityksestä

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot