KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS"

Transkriptio

1 KANGAS ANNALAN TIEN Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS

2 Suunnittelutehtävän määritys 2(12) SISÄLTÖ SUUNNITTELUTEHTÄVÄN HANKETIEDOT Hankkeen rajaus, toimenpiteet Suunnittelun lähtökohdat ja perusteet SUUNNITTELUTEHTÄVÄ... 5 TS 00 TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 TS 10 VUOROPUHELU... 6 TS 20 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA... 7 TS 30 LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI... 7 TS 40 GEOMETRINEN SUUNNITTELU... 8 TS 50 POIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU... 8 TS 60 TIERAKENTEEN SUUNNITTELU... 8 TS 70 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU... 8 TS 80 KUIVATUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 90 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU... 9 TS 100 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 110 LIIKENTEENOHJAUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 120 TIENPITÄJIEN OMISTAMIEN VARUSTEIDEN JA LAITTEIDEN SUUNNITTELU... 9 TS 130 MUIDEN OMISTAMIEN LAITTEIDEN SIIRTO- JA SUOJAUSSUUNNITTELU... 9 TS 140 OTTO- JA LÄJITYSALUEIDEN SUUNNITTELU TS 150 SILLANSUUNNITTELU TS 160 VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN TS 170 ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN... 11

3 Suunnittelutehtävän määritys 3(12) Hanke: Tilaaja: Kangas Annala tie, Kauhava Kauhavan kaupunki toimii suunnitelmien tilaajana. Jatkossa tässä asiakirjassa Kauhavan kaupungista käytetään nimitystä tilaaja. Suunnitelman tyyppi: Suunnittelussa noudatetaan Tiehallinnon tiensuunnittelun laatujärjestelmän mukaista tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta 2001, jota ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin myös rakennussuunnitteluun. Tässä tehtävänmäärittelyssä esitetään lisäksi hankekohtaisia tarkennuksia mainittuihin toimintaohjeisiin. Konsultin tulee laatia tai laadituttaa suunnitelmat siten, että hankkeen tavoitteet ja suunnitelmille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttyvät. Konsultin tulee hoitaa toimeksianto itsenäisesti. Tekninen laatuvastuu kuuluu konsultille. Konsultti vastaa itse tuotteensa laadun tuottamisesta, valvonnasta sekä raportoinnista. Konsultin tulee hallita koko suunnitteluprosessi sekä myös sidosryhmien toiminta ja niiden tarpeet. Maankäyttö- ja rakennuslain 120 :n mukaan rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää kyseisen lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan vaatimukset. Pääkonsultti koordinoi myös alikonsulttien toimintaa. Konsultti valmistelee kokousten, esittelytilaisuuksien ja kustannusjakoneuvottelujen materiaalit sekä toimii kokouksissa sihteerinä. Henkilökohtaiset yhteydenotot ja neuvottelut kiinteistönomistajien ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa kuuluvat konsultin työhön. Konsultti toimittaa suunnitelmaluonnokset projektipankkiin sekä hankkii niihin kannanottoja, esittelee ehdotukset tilaajan edustajille suunnittelutyön aikana sekä myös esitarkastusvaiheessa. Tilaajan edustajana toimii tekninen johtaja Esa Renko

4 Suunnittelutehtävän määritys 4(12) 1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN HANKETIEDOT Hanke sisältää Kangas Annala tieyhteyden rakentamisen sekä tarvittavat liikennejärjestelyt Kankaan sekä Annalan kylissä, Suunnittelutyön tavoitteena on saada tiesuunnitelma hyväksytyksi niin, että liikennejärjestelyjen rakentamisurakka voidaan kilpailuttaa syksyllä Hankkeen rajaus, toimenpiteet Kangas-Annala yksityistien rakentaminen välillä MT 7233-Annalankylä Hankkeen rajaus ja suunniteltavat liikennejärjestelyt on yleispiirteisesti esitetty liitteenä olevassa suunnittelualueen kartassa. SUUNNITTELUTYÖ Suunnittelutehtävä sisältää kaikki hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat tiesuunnittelun tehtävät, joita ei ole erikseen mainittu tehtävään kuulumattomaksi. Tässä tehtävänmäärityksessä esitetyt ratkaisut eivät ole sitovia, vaan konsultin tulee laatia hankkeelle tavoitteiden ja hankittujen lähtötietojen pohjalta vaihtoehdot ja esitellä ne rakennustoimikunnalle. Tehtävä sisältää tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen kaikkine osasuunnitelmineen. Rakennussuunnitelman on oltava ns. urakointikelpoinen. 1.2 Suunnittelun lähtökohdat ja perusteet Hankkeen aikataulu Tieyhteyden rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta Suunnitelmien laatimisen aikataulu Työn voi aloittaa heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Tiesuunnitelman esitarkastuskansion tulee olla tilaajalla ja valmiin tiesuunnitelman luovutettuna tilaajalle viimeistään Rakennussuunnitelman esitarkastuskansioiden tulee olla tilaajalla ja valmiiden suunnitelmien luovutettuna tilaajalle viimeistään Puutteellisia esitarkastuskansioita ei tilaaja ota vastaan. Tarvittavat kaupungin asiantuntijoiden tarkastukset suunnitelmasta tulee olla tehtyinä esitarkastuskansioissa. Rakennussuunnitelman laatimista voidaan tilaajan vastuulla jatkaa heti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen Nykyinen liikennemäärä Ei laskentaa

5 Suunnittelutehtävän määritys 5(12) Nopeusrajoitukset Uusi tieyhteys Kehittämistarpeet rakennettavan Kangas- Annala tien yhteydet tieverkkoon Hankkeen alustavat tavoitteet Liikenteelliset Toimivat ja turvalliset yhteydet liittyville teille Ympäristölliset Toimenpiteistä aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten minimoiminen Taloudelliset Taloudellisesti perustellut ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ TS 00 TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Suunnitelmat laaditaan noudattaen soveltuvin osin Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta 2001, ottaen huomioon tässä tehtävänmäärityksessä esitetyt lisäykset ja poikkeukset. Tilaaja korostaa seuraavia keskeisimpiä suunnittelutyöhön ja projektiryhmän pätevyyteen liittyviä periaatteita: Työn projektipäällikön ja pääsuunnittelijan tulee omata kokemusta vastaavien teiden ja niihin liittyvien maankäyttöalueiden liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toimivasta sidosryhmäyhteistyöstä. Tilaaja ei ota vastaan keskeneräisiä tai puutteellisia esitarkastuskansioita, vaan konsultin on varmistettava suunnitelman laatu ja valmiusaste ennen asiakkaalle luovuttamista, menetelminä esim. itselle luovutus tai konsultin toimintajärjestelmän mukainen vastaava toiminta

6 Suunnittelutehtävän määritys 6(12) TS 10 VUOROPUHELU Vuoropuhelun suunnittelu Konsultin tulee laatia työn alussa vuoropuhelusuunnitelma, jossa esitetään mm: osapuolet, menetelmät, vastuut, aikataulut tapahtumat kattavasti (mm. kuulutukset, tiedotteet, esittely- ja keskustelutilaisuudet, kokoukset, viranomaisyhteistyö, sopimusten tekeminen, lausuntojen hankkiminen) Hankkeen suunnittelussa on Kauhavan kaupungin lisäksi mukana sidosryhminä Tiehallinnon Vaasan tiepiiri sekä kiinteistönomistajien edustajat. Suunnittelutyön aikana järjestetään yksi (1) yleisötilaisuus. Suunnittelutyötä ohjaa rakennustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja. Rakennustoimikunnan kokouksia järjestetään arviolta 5 kpl, minkä lisäksi pidetään tilaajan ja konsultin välinen sopimuskatselmus sekä loppukokous. Kaikki kokoukset pidetään Kauhavalla. Yleisötilaisuus pyritään sovittamaan rakennustoimikunnan kokousten yhteyteen. Esittelyistä luottamushenkilöille sovitaan erikseen. Tilaaja vastaa aloituskuulutuksen ja tiedotteiden lähettämisestä eteenpäin tiedotusvälineille. Konsultin tehtävään kuuluu laatia kuulutusten ja tiedotteiden luonnokset omaaloitteisesti vähintään kaksi viikkoa ennen ilmestymispäivää sekä selvittää kaupungin käyttämät viralliset ilmoituskanavat. Tiedotusvälineille lähetettävä tiedote tulee olla valmiina samanaikaisesti kuulutusten kanssa. Konsultin tulee huolehtia laadunseurannasta ja -varmistuksesta sekä poikkeamien raportoinnista tilaajalle. Konsultin tulee pitää suunnittelupäiväkirjaa. neuvottelujen järjestäminen muiden viranomaisten kanssa tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn lähetekirjeiden valmistelu Projektipankki Tiedonkulun varmistamiseksi eri osapuolten välille konsultin tulee luoda Internetin kautta toimiva kanssakäymisportaali eli projektipankki, jonne tallennetaan suunnitelmaaineiston lisäksi mm. sopimusasiakirjat, laskutustiedot, kokousasiakirjat sekä laatudokumentit. Projektipankin rakenne määritetään yhdessä tilaajan kanssa ja käydään läpi sopimuskatselmuksessa. Projektipankkiin tulee voida tallentaa normaaleissa tiedostomuodoissa (esim. dwg-,jpg,- pdf-, plt -tiedostot). Tilaajan ja rakennustoimikunnan jäsenten pitämiseksi ajan tasalla projektipankin tiedot tulee päivittää suunnittelun etenemisen tahdissa. Konsultti vastaa siitä, että kaikki oleellisesti hankkeeseen liittyvä suunnitteluaineisto on joka hetki tilaajan saatavilla projektipankista. Konsultti kouluttaa tilaajan edustajat ja hankeryhmän jäsenet projektipankin käyttäjiksi.

7 Suunnittelutehtävän määritys 7(12) Projektipankin käytöstä ei makseta erillistä korvausta, vaan sen perustaminen, ylläpito ja käyttö sekä käyttäjätunnusten (8 kpl) hankkiminen tilaajalle ja sidosryhmille on sisällytettävä konsultin suunnittelutarjouksen kokonaishintaan. Projektipankkiin tallennettuihin asiakirjoihin pääsevät tutustumaan ainoastaan käyttöoikeuden omaavat henkilöt. Käyttörajoituksia tulee voida asettaa siten, että käyttäjällä näkyvät ainoastaan hänelle tarkoitetut tiedostot. Projektipankkiin tallennettujen piirustusten nimiöissä tulee olla suunnitelman laatija ja päiväys. TS 20 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA Tilaaja luovuttaa konsultille: aiemmat tie- ja rakennussuunnitelmat ja niiden sisältämät tiedot mm. pohjatutkimuksista pohjakartat Kangas Annala tietoimituksen (nro ) yhteydessä laadittu koordinaattiluettelo Konsultti laatii pohjatutkimusohjelman ja tekee/teettää pohjatutkimukset hankkii kiinteistöjen rajatiedot tarvittavilta osin hankkii tiedot alueella olevista johdoista ja laitteista omistajatietoineen ja sopimuksineen hankkii kaiken muun suunnittelutyössä tarvittavan lähtöaineiston, jolla on vaikutusta suunnitelman sisältöön ja toimenpiteiden vaikutuksiin. Hankintalähteitä ovat mm. kaupunki, ympäristökeskus sekä muut viranomaiset tai yhteisöt. Lisäksi konsultti tekee suunnittelukohteen maastoinventoinnin kohteen ja suunnitteluvaiheen edellyttämässä laajuudessa ja tarkkuudessa. Tilaajan toimittaman materiaalin osalta konsultin tulee tarkistaa materiaalin riittävyys ja luotettavuus. TS 30 LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI Konsultti luo lähtötietojen analysoinnilla perustan tiesuunnitelman laatimiselle. Analysoinnilla varmistetaan, että suunnitelmaan sisällytettävät toimenpiteet vastaavat hankkeen tavoitteita. Konsultin tulee esittää rakennustoimikunnalle hankkeen tarkistetut tavoitteet liikenteellisestä, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta.

8 Suunnittelutehtävän määritys 8(12) Yleissuunnitelmatarkastelu tiesuunnitelman toimenpiteiden määrittämiseksi Konsultin tulee laatia ennen tiesuunnitelman laatimista hankkeen toimenpiteistä ns. yleissuunnitelmatarkastelu, jolla varmistetaan oikeat toimenpiteet laadittaviin suunnitelmiin. YS-tarkastelun konsultti esittelee rakennustoimikunnalle mitoitusperusteluineen ja vaikutuksineen. Tarkastelunäkökulmia ovat mm.: liikenneturvallisuus ja liikenteen toimivuus liittymissä toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön kustannusvaikutukset (rakentaminen, hoito, ympäristö) TS 40 GEOMETRINEN SUUNNITTELU Konsultin tulee suunnitella väylien vaaka- ja pystygeometriat ja esittää ne hyväksyttäväksi tilaajalle. Tarkastelussa tulee huomioida mm. alueen maankäyttö, pohjaolosuhteet, ympäristö ja massatalous TS 50 POIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU Poikkileikkausten suunnittelun lähtökohtia ovat tien mitoitusnopeus, käytettävissä oleva tila ja muut mitoitukseen vaikuttavat tekijät sekä edellisissä suunnitteluvaiheissa esitetyt ratkaisut ( vanhat suunnitelmat liitteenä ). TS 60 TIERAKENTEEN SUUNNITTELU Kaikille suunnitelmaan sisältyville väylille ja liikennettä palveleville alueille mitoitetaan liikennemäärien, pohjamaaolosuhteiden, routimisolosuhteiden sekä nykyisen rakenteen pohjalta uusi rakenne. Rakennussuunnitelmassa laaditaan rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset (rakenne, kuivatus, johdot/laitteet, rajatiedot). Varmistetaan valittavan päällysrakennevaihtoehdon materiaalien saatavuus ja kelpoisuus. TS 70 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Suunnittelu kohdistuu sekä rakennettavien ja parannettavien väylien että rakenteiden pohjanvahvistuksiin ja perustamistapoihin. Konsultti tekee geoteknisen suunnittelun pohjatutkimusten perusteella ja olemassa olevia tutkimuksia hyödyntäen.

9 Suunnittelutehtävän määritys 9(12) TS 80 KUIVATUKSEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä hankkeelle laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma, johon hankkeen yksityiskohtaisempi kuivatussuunnittelu perustetaan. Tarvittavat rumpu- ja aukkolausunnot hankitaan ao. viranomaisilta. TS 90 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Maisema-arkkitehtuuri kohdistuu lähinnä massojen hyötykäyttöön ja uusiin istutuksiin. Suunnittelutyön lisäosana rakennustoimikunta pyytää erikseen hinnoiteltavan tarjouksen sillan ja tien liittymäalueelle mahdollisesti rakennettavaan veneenlaskupaikkaan, n.10 auton pysäköintitaskuun sekä metrin korkuisen lintutornin suunnittelusta sisältäen em. asioiden rakennesuunnittelun tarvittavine asiakirjoineen ( urakointikelpoinen ) TS 100 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU Rakennussuunnitelmavaiheessa laaditaan kullekin alueelle voimassa olevien ohjeiden mukainen valaistus- ja sähkötekninen suunnitelma TS 110 LIIKENTEENOHJAUKSEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelmassa selvitetään nykyinen viitoitus ja sen tarkistamistarpeet sekä määritetään liikenteenohjauksen toimenpiteet riittävällä tarkkuudella kustannusarviota varten. Myös esitetään työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen periaatteet ja aluevaraukset kartalla. TS 120 TIENPITÄJIEN OMISTAMIEN VARUSTEIDEN JA LAITTEIDEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelmassa määritetään hankkeeseen sisältyvien varusteiden ja laitteiden arkkitehtuuri, määrä, taso sekä kustannusarvio. Rakennussuunnitelmaan laaditaan em. varusteiden ja laitteiden yksityiskohtaiset suunnitelmat tuotevaatimuksineen. TS 130 MUIDEN OMISTAMIEN LAITTEIDEN SIIRTO- JA SUOJAUSSUUN- NITTELU Konsultti selvittää työn alettua suunnittelualueella olevat johdot ja laitteet sijoituslupatietoineen sekä kokoaa kaikki laiteomistajat yhteispalaveriin, jossa käydään läpi hankkeen toimenpiteet ja niiden vaikutukset siirto- ja suojaustarpeisiin sekä kustannusjakoperiaatteet. Konsultti sitouttaa omistajat hankkeen aikatauluun, laatimaan siirto- ja suojaussuunnitelmat kustannusarvioineen sekä antamaan kustannussitoumukset omien lait-

10 Suunnittelutehtävän määritys 10(12) teidensa osalta tiesuunnitelmaan liitettäväksi. Kaupungin omistamista johdoista ja laitteista annetaan lausunto tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn yhteydessä. Myös hankkeen yhteydessä toteutettavat uudet johtolinjat ja laitteet sekä niiden suojaustarpeet esitetään suunnitelmassa. Tiedossa oleville hankkeen rakentamisen jälkeen toteutettaville johtolinjoille esitetään suojausvaraukset. Konsultin tulee laatia suojaputkiluettelo, jossa esitetään kaikki suunnitelmassa esiintyvät suojaputket. Suojaputket esitetään myös johto- ja laitesiirtokartalla. TS 140 OTTO- JA LÄJITYSALUEIDEN SUUNNITTELU Materiaalien ottoalueiden selvitys ja ottolupa-asiat eivät kuulu tähän toimeksiantoon. Läjitysalueiden suunnittelu tehdään yhteistyössä kaupungin, maanomistajien ja ympäristökeskuksen kanssa. Konsultti selvittää läjitettävät materiaalit määrineen sekä varmistaa ympäristökeskukselta läjittämisedellytykset ennen tiesuunnitelman valmistumista. Maisemointi- ja maastomuotoilun suunnittelu sisältyvät toimeksiantoon. Tiesuunnitelmassa varataan oikeus läjittää hankkeiden ylimääräiset massat suunnitelman mukaisesti ja käyttää / parantaa alueelle johtavia teitä sekä toteuttaa kohdassa TS 90 esitetty mahdollinen lisärakentaminen. Rakennussuunnitelmaan sisältyy tieto urakoitsijalle, minne läjitykseen kelpaamattomat materiaalit voidaan kuljettaa. TS 150 SILLANSUUNNITTELU Sillansuunnittelu sovitetaan toimeksiannossa yhteen tiensuunnittelun kanssa siten, että ne liittyvät saumattomasti yhteen tiensuunnittelun kanssa. Urakkarajaliite tulee laatia siten, että sinne ei jää mitään rakennuttajan vastuualueelle jäävää osoita. TS 160 VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN Suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi muodostaa pohjan suunnitelman käsittelylle ja suunnitelmasta tehtäville päätöksille. Vaikutusarviointi parantaa myös merkittävästi asianosaisten oikeusturvaa. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Konsultti arvioi ja kirjaa suunnitelmaselostukseen suunniteltujen toimenpiteiden keskeisimmät liikenteelliset vaikutukset sekä vaikutukset mm. ympäristöön, ihmisten asumiseen ja elinoloihin sekä taloudelliset vaikutukset. Vaikutukset esitellään rakennustoimikunnalle kokouksessa.

11 Suunnittelutehtävän määritys 11(12) LIIKENNETURVALLISUUS- JA ESTEETTÖMYYSTARKASTUS Konsultti toimittaa tilaajan valitsemalle liikenneturvallisuus- ja esteettömyystarkastuksen tekijälle tarvittavan aineiston sovittuna ajankohtana, laatii suunnitelmaehdotukset tarkastajan muistiossa esitettyjen puutteiden korjaamiseksi sekä täydentää tarkastusmuistion omilla kommenteilla ja ehdotuksillaan. Käsittelykokouksen jälkeen konsultti täydentää suunnitelman kokouksen päätösten mukaiseksi. TS 170 ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN Tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen piirustusten laatiminen tapahtuu suurimmaksi osaksi kunkin osatehtävän laatimisen yhteydessä. Hankkeen rakennuskustannukset hinnoitellaan määräluettelopohjalle yksikköhintojen avulla sekä tiesuunnitelma- että rakennussuunnitelmavaiheessa, suunnitteluvaiheen mahdollistamalla tarkkuudella. Suunnitelmaselostuksessa esitetään tietoimitusta varten tarvittavat tiedot, esim. lunastettavasta maa-alasta ja lunastettavaksi tulevista rakennuksista ja rakenteista. Konsultin tehtäviin kuuluu laatia luonnokset tiesuunnitelman lähetekirjeiksi ja lausuntopyynnöiksi sekä kirjeet ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille. Tiesuunnitelmaselostuksen liitteeksi tulee laatia word-asiakirjana alustava tiesuunnitelman hyväksymisesitys (mm. hyväksyttäväksi esitettävät tie toimenpiteineen, liittymäjärjestelyt sekä aluevaraukset), lausuntoja ja muistutuksia lukuun ottamatta. AINEISTON LUOVUTUS Sähköinen suunnitteluaineisto laaditaan tiensuunnittelun ATK-arkistointisuositus 48/1994 mukaisesti. Tilaajalle luovutetaan Tiesuunnitelman alkuperäismuovit, 3 kappaletta tie- ja rakennussuunnitelmakansioita sekä 3 kappaletta suunnitelma -CD kopiosarjaa kaupungille. Kaikki suunnitelma-aineisto on luovutettava tilaajalle digitaalisessa muodossa CD -levyllä, mittaussuunnitelma tallennettuna omalle CD-levylleen. Konsultin projektinhallintakansio luovutetaan tilaajalle CD-levyllä. Mikäli konsultti itse tekee täydennysmittauksia maastomalliin tai tekee lisää maaperätutkimuksia, tulee täydennetty malli tai maaperätiedot toimittaa sähköisessä muodossa tilaajalle. Vanhat, suunnitelman laatimisessa hyväksikäytetyt maaperätutkimusten tulokset tulee täydentää sähköiseen muotoon ja arkistoida. Tarkemittauksien perusteella tehty suunnitelma-aineisto luovutetaan edellä esitetyin perustein TS 174 Ympäristölupa-asiakirjat Ei kuulu tähän toimeksiantoon.

12 Suunnittelutehtävän määritys 12(12) TS 175 Tietoimitusasiakirjojen aineisto Ei kuulu tähän toimeksiantoon. TS 176 Turvallisuusasiakirja Konsultti laatii rakennussuunnitelmaan hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan, joka sisältää ko. hankkeen erityispiirteet. TS 177 Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt Tiesuunnitelmaan liitetään karttaesityksenä työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaate. TS 178 Hankekortti Noudatetaan tätä asiakirjaa sekä Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta TS 179 Suunnitteluaineisto Noudatetaan tätä asiakirjaa sekä Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta TS 180 Maa-aineslupa-asiakirjat Ei kuulu tähän toimeksiantoon. TULOKSET Konsultti luovuttaa seuraavat asiakirjat: tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen sekä katusuunnitelmien alkuperäismuovit, paperikansiot sekä CD-levyt päivitetty hankekortti word- tai vastaavassa päivityskelpoisessa muodossa suunnittelun tausta-aineisto, projektin laatukansio CD-levyllä Kauhavalla Hankesihteeri Timo Renko