KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS"

Transkriptio

1 KANGAS ANNALAN TIEN Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS

2 Suunnittelutehtävän määritys 2(12) SISÄLTÖ SUUNNITTELUTEHTÄVÄN HANKETIEDOT Hankkeen rajaus, toimenpiteet Suunnittelun lähtökohdat ja perusteet SUUNNITTELUTEHTÄVÄ... 5 TS 00 TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 TS 10 VUOROPUHELU... 6 TS 20 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA... 7 TS 30 LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI... 7 TS 40 GEOMETRINEN SUUNNITTELU... 8 TS 50 POIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU... 8 TS 60 TIERAKENTEEN SUUNNITTELU... 8 TS 70 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU... 8 TS 80 KUIVATUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 90 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU... 9 TS 100 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 110 LIIKENTEENOHJAUKSEN SUUNNITTELU... 9 TS 120 TIENPITÄJIEN OMISTAMIEN VARUSTEIDEN JA LAITTEIDEN SUUNNITTELU... 9 TS 130 MUIDEN OMISTAMIEN LAITTEIDEN SIIRTO- JA SUOJAUSSUUNNITTELU... 9 TS 140 OTTO- JA LÄJITYSALUEIDEN SUUNNITTELU TS 150 SILLANSUUNNITTELU TS 160 VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN TS 170 ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN... 11

3 Suunnittelutehtävän määritys 3(12) Hanke: Tilaaja: Kangas Annala tie, Kauhava Kauhavan kaupunki toimii suunnitelmien tilaajana. Jatkossa tässä asiakirjassa Kauhavan kaupungista käytetään nimitystä tilaaja. Suunnitelman tyyppi: Suunnittelussa noudatetaan Tiehallinnon tiensuunnittelun laatujärjestelmän mukaista tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta 2001, jota ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin myös rakennussuunnitteluun. Tässä tehtävänmäärittelyssä esitetään lisäksi hankekohtaisia tarkennuksia mainittuihin toimintaohjeisiin. Konsultin tulee laatia tai laadituttaa suunnitelmat siten, että hankkeen tavoitteet ja suunnitelmille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttyvät. Konsultin tulee hoitaa toimeksianto itsenäisesti. Tekninen laatuvastuu kuuluu konsultille. Konsultti vastaa itse tuotteensa laadun tuottamisesta, valvonnasta sekä raportoinnista. Konsultin tulee hallita koko suunnitteluprosessi sekä myös sidosryhmien toiminta ja niiden tarpeet. Maankäyttö- ja rakennuslain 120 :n mukaan rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää kyseisen lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan vaatimukset. Pääkonsultti koordinoi myös alikonsulttien toimintaa. Konsultti valmistelee kokousten, esittelytilaisuuksien ja kustannusjakoneuvottelujen materiaalit sekä toimii kokouksissa sihteerinä. Henkilökohtaiset yhteydenotot ja neuvottelut kiinteistönomistajien ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa kuuluvat konsultin työhön. Konsultti toimittaa suunnitelmaluonnokset projektipankkiin sekä hankkii niihin kannanottoja, esittelee ehdotukset tilaajan edustajille suunnittelutyön aikana sekä myös esitarkastusvaiheessa. Tilaajan edustajana toimii tekninen johtaja Esa Renko

4 Suunnittelutehtävän määritys 4(12) 1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN HANKETIEDOT Hanke sisältää Kangas Annala tieyhteyden rakentamisen sekä tarvittavat liikennejärjestelyt Kankaan sekä Annalan kylissä, Suunnittelutyön tavoitteena on saada tiesuunnitelma hyväksytyksi niin, että liikennejärjestelyjen rakentamisurakka voidaan kilpailuttaa syksyllä Hankkeen rajaus, toimenpiteet Kangas-Annala yksityistien rakentaminen välillä MT 7233-Annalankylä Hankkeen rajaus ja suunniteltavat liikennejärjestelyt on yleispiirteisesti esitetty liitteenä olevassa suunnittelualueen kartassa. SUUNNITTELUTYÖ Suunnittelutehtävä sisältää kaikki hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat tiesuunnittelun tehtävät, joita ei ole erikseen mainittu tehtävään kuulumattomaksi. Tässä tehtävänmäärityksessä esitetyt ratkaisut eivät ole sitovia, vaan konsultin tulee laatia hankkeelle tavoitteiden ja hankittujen lähtötietojen pohjalta vaihtoehdot ja esitellä ne rakennustoimikunnalle. Tehtävä sisältää tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen kaikkine osasuunnitelmineen. Rakennussuunnitelman on oltava ns. urakointikelpoinen. 1.2 Suunnittelun lähtökohdat ja perusteet Hankkeen aikataulu Tieyhteyden rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta Suunnitelmien laatimisen aikataulu Työn voi aloittaa heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Tiesuunnitelman esitarkastuskansion tulee olla tilaajalla ja valmiin tiesuunnitelman luovutettuna tilaajalle viimeistään Rakennussuunnitelman esitarkastuskansioiden tulee olla tilaajalla ja valmiiden suunnitelmien luovutettuna tilaajalle viimeistään Puutteellisia esitarkastuskansioita ei tilaaja ota vastaan. Tarvittavat kaupungin asiantuntijoiden tarkastukset suunnitelmasta tulee olla tehtyinä esitarkastuskansioissa. Rakennussuunnitelman laatimista voidaan tilaajan vastuulla jatkaa heti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen Nykyinen liikennemäärä Ei laskentaa

5 Suunnittelutehtävän määritys 5(12) Nopeusrajoitukset Uusi tieyhteys Kehittämistarpeet rakennettavan Kangas- Annala tien yhteydet tieverkkoon Hankkeen alustavat tavoitteet Liikenteelliset Toimivat ja turvalliset yhteydet liittyville teille Ympäristölliset Toimenpiteistä aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten minimoiminen Taloudelliset Taloudellisesti perustellut ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ TS 00 TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Suunnitelmat laaditaan noudattaen soveltuvin osin Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta 2001, ottaen huomioon tässä tehtävänmäärityksessä esitetyt lisäykset ja poikkeukset. Tilaaja korostaa seuraavia keskeisimpiä suunnittelutyöhön ja projektiryhmän pätevyyteen liittyviä periaatteita: Työn projektipäällikön ja pääsuunnittelijan tulee omata kokemusta vastaavien teiden ja niihin liittyvien maankäyttöalueiden liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toimivasta sidosryhmäyhteistyöstä. Tilaaja ei ota vastaan keskeneräisiä tai puutteellisia esitarkastuskansioita, vaan konsultin on varmistettava suunnitelman laatu ja valmiusaste ennen asiakkaalle luovuttamista, menetelminä esim. itselle luovutus tai konsultin toimintajärjestelmän mukainen vastaava toiminta

6 Suunnittelutehtävän määritys 6(12) TS 10 VUOROPUHELU Vuoropuhelun suunnittelu Konsultin tulee laatia työn alussa vuoropuhelusuunnitelma, jossa esitetään mm: osapuolet, menetelmät, vastuut, aikataulut tapahtumat kattavasti (mm. kuulutukset, tiedotteet, esittely- ja keskustelutilaisuudet, kokoukset, viranomaisyhteistyö, sopimusten tekeminen, lausuntojen hankkiminen) Hankkeen suunnittelussa on Kauhavan kaupungin lisäksi mukana sidosryhminä Tiehallinnon Vaasan tiepiiri sekä kiinteistönomistajien edustajat. Suunnittelutyön aikana järjestetään yksi (1) yleisötilaisuus. Suunnittelutyötä ohjaa rakennustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja. Rakennustoimikunnan kokouksia järjestetään arviolta 5 kpl, minkä lisäksi pidetään tilaajan ja konsultin välinen sopimuskatselmus sekä loppukokous. Kaikki kokoukset pidetään Kauhavalla. Yleisötilaisuus pyritään sovittamaan rakennustoimikunnan kokousten yhteyteen. Esittelyistä luottamushenkilöille sovitaan erikseen. Tilaaja vastaa aloituskuulutuksen ja tiedotteiden lähettämisestä eteenpäin tiedotusvälineille. Konsultin tehtävään kuuluu laatia kuulutusten ja tiedotteiden luonnokset omaaloitteisesti vähintään kaksi viikkoa ennen ilmestymispäivää sekä selvittää kaupungin käyttämät viralliset ilmoituskanavat. Tiedotusvälineille lähetettävä tiedote tulee olla valmiina samanaikaisesti kuulutusten kanssa. Konsultin tulee huolehtia laadunseurannasta ja -varmistuksesta sekä poikkeamien raportoinnista tilaajalle. Konsultin tulee pitää suunnittelupäiväkirjaa. neuvottelujen järjestäminen muiden viranomaisten kanssa tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn lähetekirjeiden valmistelu Projektipankki Tiedonkulun varmistamiseksi eri osapuolten välille konsultin tulee luoda Internetin kautta toimiva kanssakäymisportaali eli projektipankki, jonne tallennetaan suunnitelmaaineiston lisäksi mm. sopimusasiakirjat, laskutustiedot, kokousasiakirjat sekä laatudokumentit. Projektipankin rakenne määritetään yhdessä tilaajan kanssa ja käydään läpi sopimuskatselmuksessa. Projektipankkiin tulee voida tallentaa normaaleissa tiedostomuodoissa (esim. dwg-,jpg,- pdf-, plt -tiedostot). Tilaajan ja rakennustoimikunnan jäsenten pitämiseksi ajan tasalla projektipankin tiedot tulee päivittää suunnittelun etenemisen tahdissa. Konsultti vastaa siitä, että kaikki oleellisesti hankkeeseen liittyvä suunnitteluaineisto on joka hetki tilaajan saatavilla projektipankista. Konsultti kouluttaa tilaajan edustajat ja hankeryhmän jäsenet projektipankin käyttäjiksi.

7 Suunnittelutehtävän määritys 7(12) Projektipankin käytöstä ei makseta erillistä korvausta, vaan sen perustaminen, ylläpito ja käyttö sekä käyttäjätunnusten (8 kpl) hankkiminen tilaajalle ja sidosryhmille on sisällytettävä konsultin suunnittelutarjouksen kokonaishintaan. Projektipankkiin tallennettuihin asiakirjoihin pääsevät tutustumaan ainoastaan käyttöoikeuden omaavat henkilöt. Käyttörajoituksia tulee voida asettaa siten, että käyttäjällä näkyvät ainoastaan hänelle tarkoitetut tiedostot. Projektipankkiin tallennettujen piirustusten nimiöissä tulee olla suunnitelman laatija ja päiväys. TS 20 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA Tilaaja luovuttaa konsultille: aiemmat tie- ja rakennussuunnitelmat ja niiden sisältämät tiedot mm. pohjatutkimuksista pohjakartat Kangas Annala tietoimituksen (nro ) yhteydessä laadittu koordinaattiluettelo Konsultti laatii pohjatutkimusohjelman ja tekee/teettää pohjatutkimukset hankkii kiinteistöjen rajatiedot tarvittavilta osin hankkii tiedot alueella olevista johdoista ja laitteista omistajatietoineen ja sopimuksineen hankkii kaiken muun suunnittelutyössä tarvittavan lähtöaineiston, jolla on vaikutusta suunnitelman sisältöön ja toimenpiteiden vaikutuksiin. Hankintalähteitä ovat mm. kaupunki, ympäristökeskus sekä muut viranomaiset tai yhteisöt. Lisäksi konsultti tekee suunnittelukohteen maastoinventoinnin kohteen ja suunnitteluvaiheen edellyttämässä laajuudessa ja tarkkuudessa. Tilaajan toimittaman materiaalin osalta konsultin tulee tarkistaa materiaalin riittävyys ja luotettavuus. TS 30 LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI Konsultti luo lähtötietojen analysoinnilla perustan tiesuunnitelman laatimiselle. Analysoinnilla varmistetaan, että suunnitelmaan sisällytettävät toimenpiteet vastaavat hankkeen tavoitteita. Konsultin tulee esittää rakennustoimikunnalle hankkeen tarkistetut tavoitteet liikenteellisestä, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta.

8 Suunnittelutehtävän määritys 8(12) Yleissuunnitelmatarkastelu tiesuunnitelman toimenpiteiden määrittämiseksi Konsultin tulee laatia ennen tiesuunnitelman laatimista hankkeen toimenpiteistä ns. yleissuunnitelmatarkastelu, jolla varmistetaan oikeat toimenpiteet laadittaviin suunnitelmiin. YS-tarkastelun konsultti esittelee rakennustoimikunnalle mitoitusperusteluineen ja vaikutuksineen. Tarkastelunäkökulmia ovat mm.: liikenneturvallisuus ja liikenteen toimivuus liittymissä toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön kustannusvaikutukset (rakentaminen, hoito, ympäristö) TS 40 GEOMETRINEN SUUNNITTELU Konsultin tulee suunnitella väylien vaaka- ja pystygeometriat ja esittää ne hyväksyttäväksi tilaajalle. Tarkastelussa tulee huomioida mm. alueen maankäyttö, pohjaolosuhteet, ympäristö ja massatalous TS 50 POIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU Poikkileikkausten suunnittelun lähtökohtia ovat tien mitoitusnopeus, käytettävissä oleva tila ja muut mitoitukseen vaikuttavat tekijät sekä edellisissä suunnitteluvaiheissa esitetyt ratkaisut ( vanhat suunnitelmat liitteenä ). TS 60 TIERAKENTEEN SUUNNITTELU Kaikille suunnitelmaan sisältyville väylille ja liikennettä palveleville alueille mitoitetaan liikennemäärien, pohjamaaolosuhteiden, routimisolosuhteiden sekä nykyisen rakenteen pohjalta uusi rakenne. Rakennussuunnitelmassa laaditaan rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset (rakenne, kuivatus, johdot/laitteet, rajatiedot). Varmistetaan valittavan päällysrakennevaihtoehdon materiaalien saatavuus ja kelpoisuus. TS 70 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Suunnittelu kohdistuu sekä rakennettavien ja parannettavien väylien että rakenteiden pohjanvahvistuksiin ja perustamistapoihin. Konsultti tekee geoteknisen suunnittelun pohjatutkimusten perusteella ja olemassa olevia tutkimuksia hyödyntäen.

9 Suunnittelutehtävän määritys 9(12) TS 80 KUIVATUKSEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä hankkeelle laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma, johon hankkeen yksityiskohtaisempi kuivatussuunnittelu perustetaan. Tarvittavat rumpu- ja aukkolausunnot hankitaan ao. viranomaisilta. TS 90 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Maisema-arkkitehtuuri kohdistuu lähinnä massojen hyötykäyttöön ja uusiin istutuksiin. Suunnittelutyön lisäosana rakennustoimikunta pyytää erikseen hinnoiteltavan tarjouksen sillan ja tien liittymäalueelle mahdollisesti rakennettavaan veneenlaskupaikkaan, n.10 auton pysäköintitaskuun sekä metrin korkuisen lintutornin suunnittelusta sisältäen em. asioiden rakennesuunnittelun tarvittavine asiakirjoineen ( urakointikelpoinen ) TS 100 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU Rakennussuunnitelmavaiheessa laaditaan kullekin alueelle voimassa olevien ohjeiden mukainen valaistus- ja sähkötekninen suunnitelma TS 110 LIIKENTEENOHJAUKSEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelmassa selvitetään nykyinen viitoitus ja sen tarkistamistarpeet sekä määritetään liikenteenohjauksen toimenpiteet riittävällä tarkkuudella kustannusarviota varten. Myös esitetään työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen periaatteet ja aluevaraukset kartalla. TS 120 TIENPITÄJIEN OMISTAMIEN VARUSTEIDEN JA LAITTEIDEN SUUNNITTELU Tiesuunnitelmassa määritetään hankkeeseen sisältyvien varusteiden ja laitteiden arkkitehtuuri, määrä, taso sekä kustannusarvio. Rakennussuunnitelmaan laaditaan em. varusteiden ja laitteiden yksityiskohtaiset suunnitelmat tuotevaatimuksineen. TS 130 MUIDEN OMISTAMIEN LAITTEIDEN SIIRTO- JA SUOJAUSSUUN- NITTELU Konsultti selvittää työn alettua suunnittelualueella olevat johdot ja laitteet sijoituslupatietoineen sekä kokoaa kaikki laiteomistajat yhteispalaveriin, jossa käydään läpi hankkeen toimenpiteet ja niiden vaikutukset siirto- ja suojaustarpeisiin sekä kustannusjakoperiaatteet. Konsultti sitouttaa omistajat hankkeen aikatauluun, laatimaan siirto- ja suojaussuunnitelmat kustannusarvioineen sekä antamaan kustannussitoumukset omien lait-

10 Suunnittelutehtävän määritys 10(12) teidensa osalta tiesuunnitelmaan liitettäväksi. Kaupungin omistamista johdoista ja laitteista annetaan lausunto tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn yhteydessä. Myös hankkeen yhteydessä toteutettavat uudet johtolinjat ja laitteet sekä niiden suojaustarpeet esitetään suunnitelmassa. Tiedossa oleville hankkeen rakentamisen jälkeen toteutettaville johtolinjoille esitetään suojausvaraukset. Konsultin tulee laatia suojaputkiluettelo, jossa esitetään kaikki suunnitelmassa esiintyvät suojaputket. Suojaputket esitetään myös johto- ja laitesiirtokartalla. TS 140 OTTO- JA LÄJITYSALUEIDEN SUUNNITTELU Materiaalien ottoalueiden selvitys ja ottolupa-asiat eivät kuulu tähän toimeksiantoon. Läjitysalueiden suunnittelu tehdään yhteistyössä kaupungin, maanomistajien ja ympäristökeskuksen kanssa. Konsultti selvittää läjitettävät materiaalit määrineen sekä varmistaa ympäristökeskukselta läjittämisedellytykset ennen tiesuunnitelman valmistumista. Maisemointi- ja maastomuotoilun suunnittelu sisältyvät toimeksiantoon. Tiesuunnitelmassa varataan oikeus läjittää hankkeiden ylimääräiset massat suunnitelman mukaisesti ja käyttää / parantaa alueelle johtavia teitä sekä toteuttaa kohdassa TS 90 esitetty mahdollinen lisärakentaminen. Rakennussuunnitelmaan sisältyy tieto urakoitsijalle, minne läjitykseen kelpaamattomat materiaalit voidaan kuljettaa. TS 150 SILLANSUUNNITTELU Sillansuunnittelu sovitetaan toimeksiannossa yhteen tiensuunnittelun kanssa siten, että ne liittyvät saumattomasti yhteen tiensuunnittelun kanssa. Urakkarajaliite tulee laatia siten, että sinne ei jää mitään rakennuttajan vastuualueelle jäävää osoita. TS 160 VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN Suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi muodostaa pohjan suunnitelman käsittelylle ja suunnitelmasta tehtäville päätöksille. Vaikutusarviointi parantaa myös merkittävästi asianosaisten oikeusturvaa. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Konsultti arvioi ja kirjaa suunnitelmaselostukseen suunniteltujen toimenpiteiden keskeisimmät liikenteelliset vaikutukset sekä vaikutukset mm. ympäristöön, ihmisten asumiseen ja elinoloihin sekä taloudelliset vaikutukset. Vaikutukset esitellään rakennustoimikunnalle kokouksessa.

11 Suunnittelutehtävän määritys 11(12) LIIKENNETURVALLISUUS- JA ESTEETTÖMYYSTARKASTUS Konsultti toimittaa tilaajan valitsemalle liikenneturvallisuus- ja esteettömyystarkastuksen tekijälle tarvittavan aineiston sovittuna ajankohtana, laatii suunnitelmaehdotukset tarkastajan muistiossa esitettyjen puutteiden korjaamiseksi sekä täydentää tarkastusmuistion omilla kommenteilla ja ehdotuksillaan. Käsittelykokouksen jälkeen konsultti täydentää suunnitelman kokouksen päätösten mukaiseksi. TS 170 ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN Tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen piirustusten laatiminen tapahtuu suurimmaksi osaksi kunkin osatehtävän laatimisen yhteydessä. Hankkeen rakennuskustannukset hinnoitellaan määräluettelopohjalle yksikköhintojen avulla sekä tiesuunnitelma- että rakennussuunnitelmavaiheessa, suunnitteluvaiheen mahdollistamalla tarkkuudella. Suunnitelmaselostuksessa esitetään tietoimitusta varten tarvittavat tiedot, esim. lunastettavasta maa-alasta ja lunastettavaksi tulevista rakennuksista ja rakenteista. Konsultin tehtäviin kuuluu laatia luonnokset tiesuunnitelman lähetekirjeiksi ja lausuntopyynnöiksi sekä kirjeet ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille. Tiesuunnitelmaselostuksen liitteeksi tulee laatia word-asiakirjana alustava tiesuunnitelman hyväksymisesitys (mm. hyväksyttäväksi esitettävät tie toimenpiteineen, liittymäjärjestelyt sekä aluevaraukset), lausuntoja ja muistutuksia lukuun ottamatta. AINEISTON LUOVUTUS Sähköinen suunnitteluaineisto laaditaan tiensuunnittelun ATK-arkistointisuositus 48/1994 mukaisesti. Tilaajalle luovutetaan Tiesuunnitelman alkuperäismuovit, 3 kappaletta tie- ja rakennussuunnitelmakansioita sekä 3 kappaletta suunnitelma -CD kopiosarjaa kaupungille. Kaikki suunnitelma-aineisto on luovutettava tilaajalle digitaalisessa muodossa CD -levyllä, mittaussuunnitelma tallennettuna omalle CD-levylleen. Konsultin projektinhallintakansio luovutetaan tilaajalle CD-levyllä. Mikäli konsultti itse tekee täydennysmittauksia maastomalliin tai tekee lisää maaperätutkimuksia, tulee täydennetty malli tai maaperätiedot toimittaa sähköisessä muodossa tilaajalle. Vanhat, suunnitelman laatimisessa hyväksikäytetyt maaperätutkimusten tulokset tulee täydentää sähköiseen muotoon ja arkistoida. Tarkemittauksien perusteella tehty suunnitelma-aineisto luovutetaan edellä esitetyin perustein TS 174 Ympäristölupa-asiakirjat Ei kuulu tähän toimeksiantoon.

12 Suunnittelutehtävän määritys 12(12) TS 175 Tietoimitusasiakirjojen aineisto Ei kuulu tähän toimeksiantoon. TS 176 Turvallisuusasiakirja Konsultti laatii rakennussuunnitelmaan hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan, joka sisältää ko. hankkeen erityispiirteet. TS 177 Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt Tiesuunnitelmaan liitetään karttaesityksenä työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaate. TS 178 Hankekortti Noudatetaan tätä asiakirjaa sekä Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta TS 179 Suunnitteluaineisto Noudatetaan tätä asiakirjaa sekä Tiesuunnittelun toimintaohjetta vuodelta TS 180 Maa-aineslupa-asiakirjat Ei kuulu tähän toimeksiantoon. TULOKSET Konsultti luovuttaa seuraavat asiakirjat: tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen sekä katusuunnitelmien alkuperäismuovit, paperikansiot sekä CD-levyt päivitetty hankekortti word- tai vastaavassa päivityskelpoisessa muodossa suunnittelun tausta-aineisto, projektin laatukansio CD-levyllä Kauhavalla Hankesihteeri Timo Renko

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) Kiulukankaan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelu Suunnittelijan valintaperusteet ja sopimusehdot 1. Suunnittelijan valintaperusteet Suunnittelijan valinta suoritetaan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 1/6 Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 Läsnä: Petri Salo, puheenjohtaja Tapio Liinamaa Arja Luoma Markku Kankaanpää Harri Mattila Terho Ojanperä Aulikki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 25.06.2012 NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA Hankinnan kohteena on asemakaavan laatiminen Sipoon Nevas Gårdin alueelle. Alue sijaitsee Etelä-Sipoossa Nevaksen golfradan eteläpuolella. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Yleisötilaisuus 3.6.2015 Jenna Johansson Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yleisötilaisuuden ohjelma Tilaisuus alkaa klo 17:00 Alkupuheenvuoro,

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO

TARJOUS , rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 7.5.2013, rakennussuunnitelma KORKEASAARI, Sukupuuton Puisto ELÄMYKSELLINEN SISÄÄNTULO 2 (6) Asiakas HKR Rakennuttaja Marjut Laurila PL 1540 00099 Helsingin kaupunki Tarjouksen tekijä WSP Finland Oy Heikkiläntie

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Uusi asemakaava tai merkittävä asemakaavan muutos UUSI ASEMAKAAVA TAI MERKITTÄVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS >>

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Uusi asemakaava tai merkittävä asemakaavan muutos UUSI ASEMAKAAVA TAI MERKITTÄVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS >> 1/7 UUSI ASEMAKAAVA TAI MERKITTÄVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS >> TEHTÄVÄN TARKOITUS Uuden asemakaavan tai vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan muutoksen laatiminen. Laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTOPYYNTÖ KASELY/1440/2015 LAPPEENØNNAN KAUPUNKI 21.8.2015 Kirjaamo 2 5-08- 2015 Jakelun mukaan Kokous 19.8.2015; Nordkalk Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, KAS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Osayleiskaavan aikataulu

Osayleiskaavan aikataulu Arja Sippola 07.08.2014 Osayleiskaavan aikataulu 28.10. Page 1 2014 helmikuu Konsultin valinta ja työn aloitus. SELVITYS- JA TAVOITEVAIHE 2014 maaliskuu OAS:n laatiminen. Kaupunginhallitus pöytäkunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

LIITE 10 Naantalin kaupunki LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 157-C5667 25.4.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Naantalin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Tiesuunnitelma. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tiesuunnitelma. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tiesuunnitelma Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T A O H

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Yleiskaava YLEISKAAVA >>

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Yleiskaava YLEISKAAVA >> 1/8 YLEISKAAVA >> TEHTÄVÄN TARKOITUS n laatiminen. Tehtävänkuvaus vaihtelee riippuen yleiskaavan luonteesta, onko se strateginen ja laaja-alainen, osayleiskaava tai rantaosayleiskaava. Tässä kuvataan lähinnä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Hankinnat puitesopimuskaudella 2008-2009 Puitesopimuksen piirissä hankinnat tehdään pääsääntöisesti neuvottelumenettelyllä

Hankinnat puitesopimuskaudella 2008-2009 Puitesopimuksen piirissä hankinnat tehdään pääsääntöisesti neuvottelumenettelyllä Kunnallistekninen suunnittelu 17.12.2007 Maastomalli- ja kartoitusmittausten sekä pohjatutkimustöiden ja pohjatutkimustöihin liittyvien geoteknisten lausuntojen ja suunnitelmien asiantuntijapalveluiden

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Hankinnan sisältö 1(6) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA ORIMATTILAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Yleisötilaisuus 5.11.2015 Jenna Johansson Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yleisötilaisuuden ohjelma Tilaisuus alkaa klo 17:00 Alkupuheenvuoro,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot