OPUS RINNAKKAISHANKE Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPUS RINNAKKAISHANKE Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus"

Transkriptio

1 OPUS RINNAKKAISHANKE Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus.

2 Kaupungit tarjoavat rakennuskelpoisia tontteja asumiseen ja yrittämiseen. Tontit hinnoitellaan sosiaalisesti ja tontit luovutetaan markkinahintaa halvemmalla. Tonttien luovutustulot eivät kata edes niihin kohdistuneita menoja poislukien kaupungin keskustan kerrostalo- ja liiketontit. Jos tuotantokustannuksia ei saada katetuksi tontinluovutustuloilla, tontin saajia tuetaan verovaroin. Sitä on nykyään vaikea perustella. Kustannusperusteinen hinnoittelu olisi luonteva vähimmäislähtökohta. Hankkeen tavoitteena on selvittää eri prosessit raakamaan hankinnasta tontin luovutukseen ja sitä kautta määrittää tontin tuotantokustannukset.

3 Hankkeen tavoitteet: Kehittää maankäyttöön ja tontinluovutukseen liittyviä palveluja ja vastaavia tuoterakenteita Tuotekäsite asetetaan tarkasteluun ja määritellään siten, että se vastaa kaupungin kehittämisen tavoitteita ja palveluiden taso vastaa asiakkaiden tarpeita. Pyritään aidosti etsimään kaupunkikehittämistä tukevaa uutta tapaa järjestää palveluja. Tämä innovatiivisuus pitää sisällään uudenlaiset tuotantorakenteet, prosessit ja toimijaverkostot. Nämä muodostavat palveluiden ekosysteemin. Pyritään löytämään keinot, joiden avulla saadaan kuntalaiset integroitua tehokkaammin prosessiin

4 Yleiskaava raakamaa T e h t ä v ä t Asemakaava Tontin muodostaminen Infran suunnittelu Infran rakentaminen Markkinointi Tontin myynti ja luovutus Tontti

5 Yleiskaavoitus Yleiskaavoituksen kustannuksia tässä tarkastelussa ei oteta huomioon. Yleiskaavat ovat laajoja ja yleiskaavojen teon yhteydessä käsitellään monia asioita esim. liikenneyhteyksiä, maa-aineksen ottoalueita, maatalousalueita jne. Tällaisten kustannusten kohdistamineen esim. yksittäisiin omakotitontteihin ei ole mahdollista.

6 Maan hankinta Kuntien maanhankitapolitiikka ohjaa maan hankintaa. Asemakaavoitettavan raakamaan aktiivinen ja pitkäjännitteinen hankinta kunnissa on alkanut luvulla Porissa. Vähääkään laajemmilla kaava-alueilla on tyypillisesti eri aikoina saatua tai hankittua maata. Hankintahintainen arvostus olisi tällä historialla absurdia. Oikeampaan tulokseen päästään alueen viimeisiin hankintoihin perustuvalla päivänhintaisella arvostuksella. Hankintaorganisaation kaupankäyntikustannukset otetaan mukaan vain arvioina jos sinäkään.

7 Asemakaava Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Sen tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata mm. rakentamista. Asemakaavoitus on selkeästi raakamaan jalostamista tonteiksi. Asemakaavoituksen kustannusten jakoa esim. käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden tai rakennus-paikan sijainnin suhteen tulee pohtia tässä osiossa. Kaavoitusprosessin läpikäynti tässä työssä on perusteltua vaikkei kustannusten kohdistaminen onnistuisi hyvin. Kaavoituskustannusten osuus kokonaisuudessa on kuitenkin sen verran vähäinen, että tarkkuudesta voidaan tinkiä.

8 Asemakaavoituksen jälkeen kiinteistöt muodostetaan kaavan mukaisesti. Isoissa kaupungeissa se tehdään yleensä kaupungin omana viranomaistoimintona. Tontin mittaus, maastoon merkitseminen ja mahdollisesti kaupungin toimesta tehtävät pohjatutkimukset, muodostavat yhdessä kiinteistön muodostuksen kanssa kustannuserän, joka on helppo kohdentaa tonttiin. Prosessien läpikäynti on hyvä tuoda myös tontinostajien tietoon.

9 Infran suunnittelu Infran suunnittelukustannuksissa otetaan huomioon kaavateihin ja yleisiin alueisiin kohdistuvat kustannukset. Mm. vesi-, viemäri, sähkö-, kaukolämpö- ja tietoliikenne verkkoihin kohdistuvat kustannukset peritään liittymismaksuina tonttien omistajilta suoraan, eivätkä ne kohdistu tontin hintaan. Infran suunnitteluprosessi tullaan läpikäymään. Kustannusten kohdistaminen oikein tonteille on vaikeaa mutta toisaalta suunnittelukustannusten osuus koko kustannuksista on niin pieni, ettei sillä ole isoa merkitystä.

10 Yleisten rakennusten ja alueiden tontit. Työn aikana pohditaan yleisten rakennusten ja alueiden vaikutusta tontin hintaan

11 Infran rakentaminen Kaupungin tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kadut ja muut yleiset alueet asemakaavan mukaisesti. Esimerkiksi rakennuskortteleihin rajoittuvat kadut sekä alueen kokoojakadut on perusteltua laskea kustannuksiin, jotka kohdistetaan tontteihin. Sen sijaan rakennettavan alueen yhteyksiä palvelevat pääväylät voivat olla joko kaupungin katuja tai valtion maanteitä. Jos ne pääväylien kustannukset, joista kaupunki vastaa, laskettaisiin mukaan, alueiden väliset tulokset eivät olisi vertailukelpoisia. Toisaalta tulee pohtia kadun rakentamisen kustannusten jyvittämistä tonteille. Tasasuurina vai käytettävän matkan mukaan? Käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden mukaan?

12 Markkinointi Kulueränä kohdentuu internet sivujen ylläpitoon, esitteiden tekoon ja esimerkiksi messutapahtumiin. Ei merkitystä tontin hinnoittelun kannalta mutta kannattaa ottaa prosessina tähän työhön. Onnistuneella markkinoinnilla on myönteinen vaikutus myös kaupungin imagoon.

13 Tontin myynti ja luovutus Prosessina on mukaanotettava vaikka kustannuksiltaan ei ole merkittävä. Hankkeessa on tarkoitus käydä tontin muodostumiseen sisältyvät prosessit läpi. Prosessien kautta eri vaiheille saadaan kustannukset ja ne pystytään läpinäkyvästi kohdentamaan oikein. Tontin tuotantokustannukset selvittämällä saadaan perusteltua tietoa kunnanvaltuustolle tonttien hinnoittelupolitiikasta.

14 Tuotteen valmistuskustannukset Osuus % Huomiot Kaava-alueen maanhankinta 100 Arvioidaan odotusarvomaan (raakamaa) hinnan mukaan Yleiskaavan laadinta 0 Kaavan pohjakartan laadinta / ajantasaistus > 50 Ostopalvelu / arvio Asemakaavan laadinta + mahdollinen erillinen tonttijako 100 Projektiseuranta Kaavan laadinnan erillisselvitykset (luonto-, maisema-, arkeologia-, rakennettavuus- yms. selvitykset) 100 Ostopalvelu / Projektiseuranta Alustavat pohjatutkimukset 100 Projektiseuranta Maastomallin laadinta 100 Ostopalvelu / Projektiseuranta Katualueiden ja muiden yleisten alueiden suunnittelukustannukset 100 Ostopalvelu / Projektiseuranta - pohjatutkimus - katusuunnittelmat - viheraluieide suunnittelu (sis. vesiaiheet, leikkipaikat) - valaistussuunnitelma ei sis. liikennevalosuunnittelua - muiden yleisten alueiden suunnittelu - taitorakenteiden (silat, tunnelit) suunnittelu kustannusosuus huomioitava tapauskohtaisesti - melusuojauksen suunnitelu - tulvasuojauksen suunnittelu kustannusosuus huomioitava tapauskohtaisesti

15 Katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamiskustannus 100 Ostopalvelu / Projektiseuranta / %- osuus kustannuksista Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen kadut, sis. kuivatus - kevyen liikenteen väylät, puistoraitit - viheralueet, sis. leikkipaikat ja vesiaiheet - valaistus - melun torjunta - liittymät olemassa olevaan liikenneverkostoon - taitorakenteet (sillat, tunnelit) - tulvasuojelu Talousarvion investointiosa / muu tarkempi arvio kustannusosuus huomioitava tapauskohtaisesti kustannusosuus huomioitava tapauskohtaisesti kustannusosuus huomioitava tapauskohtaisesti kustannusosuus huomioitava tapauskohtaisesti Tonttijaon laadinta 100 Projektiseuranta kustannukset 100 Taksa Yleisten alueiden muodostuskustannukset 100 Arvio Tonttien markkinointi 100 %-osuus tontin kauppahinnasta Tontin luovutus (kauppa, vuokraus) 0 Verkostojen suunnittelu ja rakentaminen Vesihuolto, energia, tietoliikenne 0 (peritään liittymismaksuin) Elinkaarikustannukset, infran ylläpito 0

16 Yhteistyötahot Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä KEHTO kaupunkien ja KEHTO foorumin/kuntaliiton edustajien kanssa. Työpajoissa tapahtuvaa verkostoyhteistyöhön ovat sitoutuneet seuraavat kaupungit: Kuopio, Oulu, Turku ja Harjavalta. Harjavalta on KEHDONn ulkopuolinen kunta. Muilla kaupungeilla on mahdollisuus liittyä mukaan myöhemmin.

17 Tulosten hyödyntäminen Lopputuloksena oikeaperusteinen hinnoittelu kaupungin myymille tonteille Malli, jota voidaan hyväksikäyttää yleisesti muissakin kaupungeissa tonttien hinnoittelussa Saadaan eri vaiheet tuotteistettua Saada läpinäkyvä hinta eri prosesseille Tulosta voidaan käyttää kaavataloudellisissa laskelmissa Hankkeen vaikutukset ekosysteemin kehittämiseen ja ohjattavuuteen tulevat olemaan paikallisesti tärkeitä ja synnyttävät markkinoita

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus -pilotti toteutettiin

Lisätiedot

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA 4.2.2008

NASTOLAN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA 4.2.2008 NASTOLAN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA 4.2.2008 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTATIEDOT... 3 2.1 Lähtökohdat... 3 2.2 Maapolitiikan toiminta-ajatus ja merkitys... 4 2.3 Raakamaavaranto...

Lisätiedot

Infraa kannattaa hoitaa hyvin. Tietoa kuntapäättäjille

Infraa kannattaa hoitaa hyvin. Tietoa kuntapäättäjille Infraa kannattaa hoitaa hyvin Tietoa kuntapäättäjille Anu Kerkkänen Kuvat: Markku Mäkelä ISBN 978-952-293-047-7 (nid.) ISBN 978-952-293-048-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Paino: Miktor Myynti:

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Maapoliittinen ohjelma 14.01.2008

Karkkilan kaupunki Maapoliittinen ohjelma 14.01.2008 Karkkilan kaupunki Maapoliittinen ohjelma 14.01.2008-1 - 1(25) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖKOHDAT 3 2.1 Seudulliset lähtökohdat 3 2.2 Taloudelliset lähtökohdat 4 2.3 Muut maapolitiikkaan liittyvät

Lisätiedot

* Kaarina YRITY SALUEIDEN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 20 1 1. Kaupunginvaltuusto xx.xx. 20xx

* Kaarina YRITY SALUEIDEN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 20 1 1. Kaupunginvaltuusto xx.xx. 20xx * Kaarina YRITY SALUEIDEN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 20 1 1 Kaupunginvaltuusto xx.xx. 20xx .O? Kaarina Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Lahtökohda 2.1 Paikalliset 2.2 Seudulliset lahtökohda 2.3 Taloudelliset

Lisätiedot

Maata kannattaa ostaa aina, sillä sen valmistus on lopetettu. Kolme tärkeintä maanarvoon vaikuttavaa tekijää ovat sijainti, sijainti ja sijainti.

Maata kannattaa ostaa aina, sillä sen valmistus on lopetettu. Kolme tärkeintä maanarvoon vaikuttavaa tekijää ovat sijainti, sijainti ja sijainti. Ympäristölautakunta 30.11.2004 Kaupunginhallitus 17.01.2005 Kaupunginvaltuusto 25.04.2005 Maata kannattaa ostaa aina, sillä sen valmistus on lopetettu. Kolme tärkeintä maanarvoon vaikuttavaa tekijää ovat

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Lähtökohdat... 4 Yleistä... 4 Maapoliittisten asioiden käsittely... 4. 3 Maapolitiikka ja kaupungin strategia...

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Lähtökohdat... 4 Yleistä... 4 Maapoliittisten asioiden käsittely... 4. 3 Maapolitiikka ja kaupungin strategia... PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Lähtökohdat... 4 Yleistä... 4 Maapoliittisten asioiden käsittely... 4 3 Maapolitiikka ja kaupungin strategia... 5 4 Maapoliittiset

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Tuusulan kunnan MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2020 (Valtuusto 13.6.2011 67) (Tekninen korjaus kohdan 4.3. kappaleeseen 8 20.2.2013)

Tuusulan kunnan MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2020 (Valtuusto 13.6.2011 67) (Tekninen korjaus kohdan 4.3. kappaleeseen 8 20.2.2013) Tuusulan kunnan MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2020 (Valtuusto 13.6.2011 67) (Tekninen korjaus kohdan 4.3. kappaleeseen 8 20.2.2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat... 3 2.1. Kuntastrategia...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MYNÄMÄEN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA MYNÄMÄEN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty kunnanvaltuustossa: xx.xx.2015 xx SISÄLTÖ 1 MAAPOLITIIKKA 4 1.1 Yleistä maapolitiikasta 4 1.2 Maapolitiikan toteutuskeinot 5 2 MAAPOLIIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014

VAASAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2015 VAASAN KAUPUNGIN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014 Kuva: Jaakko Salo 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maapolitiikan määrittely... 3 1.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Kunnanvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 66

SIUNTION KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Kunnanvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 66 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kunnanvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 66 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 LÄHTÖKOHDAT... 3 Seudulliset lähtökohdat... 3 Väestö... 4 Taloudelliset lähtökohdat... 4 Muut maapolitiikkaan

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

Maapolitiikan linjaukset 2014-2017

Maapolitiikan linjaukset 2014-2017 Maapolitiikan linjaukset 2014-2017 Tampereen kaupunki 1 Maapolitiikan linjaukset 2014-2017 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2. Taustaa 2 2.1 Kaupungin nykyinen maanomistus 3 3. Tampereen maapolitiikan keskeiset

Lisätiedot

Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon

Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon Asumisen ja yrittämisen edellytykset kuntoon tietoa maapolitiikasta kuntien päättäjille Teemat: Esite sisältää ajankohtaista perustietoa kunnan maapolitiikasta ja maankäytöstä kuntien päättäjille. Esitteessä

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

Varkauden kaupunki. Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2016

Varkauden kaupunki. Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2016 Varkauden kaupunki Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2016 Tekninen lautakunta 12.8.2014 116 Kaupunginhallitus 18.8.2014 201 Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 50 VARKAUDEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö

Lisätiedot

HARJOITETTUUN MAAPOLITIIKKAAN JA MAANKÄYTTÖÖN LIIT- TYVÄÄ PERUSTIETOA SOTKAMOSTA

HARJOITETTUUN MAAPOLITIIKKAAN JA MAANKÄYTTÖÖN LIIT- TYVÄÄ PERUSTIETOA SOTKAMOSTA HARJOITETTUUN MAAPOLITIIKKAAN JA MAANKÄYTTÖÖN LIIT- TYVÄÄ PERUSTIETOA SOTKAMOSTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SOTKAMON KUNNAN ENSIMMÄISEN MAANKÄYTTÖPOLIITTISEN OHJEL- MAN TOTEUTUMINEN 2 1.1 Maankäyttöasioiden hoito-organisaatio

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaupunginvaltuuusto 11.11.2013 95 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI Maapoliittinen ohjelma Sisällys 1. Maapolitiikan ja maapoliittisen ohjelman merkitys... 3 2. Taustatietoa... 4 2.1 Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

1. Maapolitiikan tavoitteita

1. Maapolitiikan tavoitteita LOHJA Ympäristötoimi 1 KV 11.6.2014 70 11.6.2014 MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014 1. Maapolitiikan tavoitteita Lohjan kaupungin maapolitiikan tavoitteita ovat: 1.1 Yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen kehittäminen

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

VANTAAN YLEISKAAVA. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla

VANTAAN YLEISKAAVA. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla VANTAAN YLEISKAAVA Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla 28.4.2006 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Yleiskaavoitus Kielotie 28 01300 Vantaa (09) 83911 vaihde http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Kaupunkineuvos Rolf Paqvalin 1.4.2014

Kaupunkineuvos Rolf Paqvalin 1.4.2014 Arvio metropolihallinnon toteuttamisen vaikutuksista Uudenmaan liiton, Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) asemaan ja tehtäviin Kaupunkineuvos Rolf Paqvalin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 1 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 2 Sisällysluettelo Kuvaluettelo... 2 Karttaluettelo... 2 Taulukkoluettelo... 2 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET... 4 1. Maankäytön suunnittelun periaatteet...

Lisätiedot