MAAKUNNAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN JA ELINKEINOELÄ- MÄN KILPAILUKYVYN JA KASVUN TUKEMINEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN JA ELINKEINOELÄ- MÄN KILPAILUKYVYN JA KASVUN TUKEMINEN."

Transkriptio

1 16 2 ALUEKEHITYS JA STRATEGIAT 2.1 Kainuun kehittämisstrategia Kainuun kehittämistyön perustehtävä: MAAKUNNAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN JA ELINKEINOELÄ- MÄN KILPAILUKYVYN JA KASVUN TUKEMINEN. Painopisteet: 1. Yrittäjyys 2. Osaaminen 3. Työllisyys 4. Yhteistyö Kainuun määrälliset yleistavoitteet ovat seuraavassa asetelmassa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehostuvaa kansallista aluepolitiikkaa, jota EU:n tavoite1 ohjelman toimenpiteet täydentävät. Indikaattori Lähtötaso v alussa Tavoite v lopussa 1. Väkiluku > Työvoima Työpaikat Työttömyysaste % 17,5 9,6 5. Työllisyysaste % 55,4 61,2 6. BKT % (EU=100) 73,8 76,2 Kainuun elinkeinojen kehittämisen avainalat ovat puuala, elektroniikka, elintarviketeollisuus, metalliteollisuus, kiviteollisuus, matkailu, kulttuuri ja informaatioteknologia.

2 2.2 Kajaani Kainuun aluekeskuksena ja osaamiskeskittymänä 17 Kajaani on viimeisen kymmenen vuoden aikana panostanut voimakkaasti osaamiseen kehittämiseen, osaamispohjaiseen elinkeinopolitiikkaan. Tämän linjan ilmentymiä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskus, erityisesti sen mittalaitelaboratorio. Kajaanin kaupunki on panostanut voimakkaasti näihin molempiin korkeakouluihin ja niistä on tullut keskeisiä aluekehityksen moottoreita Kajaanin seudulla. Kajaani on asettanut tavoitteekseen toimia maakunnan osaamisen, oppimisen ja kehittämisen keskuksena. Toimialoista metsä-, elektroniikka- ja matkailutoimialat ovat Kajaanin seudun vahvuudet. Kajaanin elinkeinopolitiikassa on suunnattu viime vuosina resursseja kasvavista toimialoista seuraaviin: - elektroniikkateollisuus, etenkin metsäteollisuutta palveleva mittausteknologia - informaatioteknologia, ohjelmisto- ja sisältötuotanto - matkailu, etenkin kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailu Kajaanin korkeakouluyksiköiden toimintastrategia vuosille on hyväksytty kaupunginvaltuuston 350-juhlakokouksessa. Sen toimenpideehdotuksia ovat esitykset Oulun yliopiston uusista koulutuksen ja tutkimuksen avauksista Kajaanissa sekä ammattikorkeakoulun koulutustehtävän laajennusesitykset ja kehittämistoiminnan lisäämisesitykset. Osaamisen rakenteita on kehitetty edelleen Kajaanin kaupunkiseudun aluekeskusohjelmassa. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Vuolijoki. Ohjelma tähtää kaupunkiseudun elinvoimaisuuden parantamiseen. Keskeisenä keinona siinä on kaupunkiseudun innovaatioympäristön parantaminen korkeakoulutasoista koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa lisäämällä. Toimintamallina on verkostoituminen ja seudullinen yhteistyö. Päämääränä on, että kaupunkiseutu voi toimia maakunnan kehittyvänä aluekeskuksena, jonka vaikutus ulottuu aluekeskusaluetta laajemmalle. Kajaanin Teknologiakeskus Oy on päässyt valtakunnalliseen osaamiskeskusohjelmaan. Kajaani ja Sotkamo ovat ohjelmaesityksen keskeisiä rahoittajia ja keskeisiä toimijoita siinä ovat Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

3 Kajaanin tasapainotettu strategia ja talousarvio Kaupungin systemaattinen tuloksellisuuden kehittämistyö käynnistyi vuoden 2001 kesällä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tuloksellisuussuositukseen perustuen. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluu johtamisen, suunnittelun budjetoinnin, seurannan ja arvioinnin kehittäminen tasapainotettuun tuloksellisuuteen ( Tatu ) perustuen. Tavoitteena on ollut mm. kehittää talousarvion laadintaa kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa laatia vuoden 2002 talousarvio uuden mallin mukaisesti toimialatasolla ja toisessa vaiheessa vuoden 2003 talousarvio myös tulosaluetasolla. Tatu mallin mukaista ajattelu ja toimintatapaa on viety käytäntöön talousarvioprosessin yhteydessä. Keskeiset tavoitteet talousarvioprosessille ovat olleet: - prosessi on selkeä, tehokas ja systemaattinen - termit ja käsitteet on yhdenmukaistettu Tatu mallin mukaisesti ja mallin idea näkökulmineen on kaikkine tiedossa - osallistumista ja yhteistoimintaa korostetaan kaikilla tasoilla (kuntalaisten kuuleminen ja ns. ryhmämessumenetelmä) - vaihtoehtoiset ratkaisumahdollisuudet seurausvaikutuksineen pyritään selvittämään myös pitkällä aikavälillä. - kehykset mitoitetaan samassa prosessissa tavoitteiden kanssa yhteensopiviksi Strategian tarkistus on Tatu mallin mukaisesti käynnistynyt toimialoilla ja tulosalueilla keväällä 2002 valtuuston joulukuussa 2001 hyväksymän kaupunkistrategian pohjalta. Lisäksi kaupunginhallitus on kesäkuussa tarkistanut koko kaupungin strategiaa talousarvion 2003 laadintaohjeiden yhteydessä. Toimija tulosalueiden tehtävänä on ollut päivittää omat strategiansa ja laatia talousarvio- ja suunnitelmaehdotus kaupunginhallituksen tarkistaman koko kaupungin strategisten linjausten ja annettujen kehysten mukaisesti. Toimialojen tuli talousarvioehdotuksissaan ottaa myös huomioon ne kaikille yhteiset strategiat ja suunnitelmat, joilla pyritään vastaamaan toimialarajat ylittäviin haasteisiin, kuten kaupungin henkilöstöstrategia ja valtakunnallinen Terveys 2015 kansanterveysohjelma ja sen pohjalta laadittu kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia. Yhteiset, kaikkia toimialoja koskevat strategiat eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia ja henkilöstöstrategia, on esitetty jäljempänä kaupunkistrategian jälkeen. Kaupungin ja toimialojen strategiset tavoitteet on johdettu visiosta läpikäymällä visio seuraavista neljästä näkökulmasta: - Palvelukyky ja vaikuttavuus - kuntalaisen, asiakkaan ja päätöksentekijän näkökulma - Uudistuminen ja henkilöstön työkyky - työyhteisön ja henkilöstön näkökulma - Prosessit ja rakenteet - organisaation suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma - Taloudelliset resurssit - resurssienhallinnan näkökulma

4 19 Kajaanin kaupungin strategiset tavoitteet PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS PROSESSI JA RAKENTEET VISIO UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY TALOUDELLISET RESURSSIT Tuloksena on saatu ne asiakokonaisuudet, joilla on tällä hetkellä strategista merkitystä kaupungin menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta. Menetelmä tunnetaan nimellä Balanced scorecard (BSC) eli tasapainotettu mittaristo. Kajaanissa mallista käytetään nimitystä Tasapainotettu tuloksellisuus (Tatu). Strategisella tavoitteella on vaikutusta pitkällä aikavälillä, se koskee koko organisaatiota ja sen huomiotta jättäminen on kohtalokasta. Strategiat tarvitsevat menestystekijänsä. Kriittiset menestystekijät ovat ne asiat, joissa on ehdottomasti onnistuttava vision, perustehtävän ja strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Kriittisille menestystekijöille on laadittu keskeiset arviointikriteerit, jotka esitetään mitattavina sitovina tavoitteina. Niiden avulla arvioidaan vision toteutumista eli eteneekö kaupunki ja toimialat kokonaisuudessaan ja tasapainoisesti eli kaikki näkökulmat huomioon ottaen vision suuntaan.

5 Kaupungin toimintaympäristön muutossuunnat Kaupungin strategian tarkistus on perustunut muuttuneen toimintaympäristön analyysiin. Kaupunginhallitus analysoi huhti - kesäkuussa 2002 toimintaympäristöä kolme kertaa ns. ryhmämessumenetelmällä. Työn tuloksena saatiin seuraava SWOT analyysi, joka muodosti pohjan kaupunkistrategian tarkistukselle. Vahvuudet - panostus osaamiseen - peruspalvelutoiminnot kunnossa - sitoutunut ja osaava henkilöstö - kaupungin sopiva koko, toimivuus ja arkielämän helppous - vahva uuden teollisuuden perusta ( IT ) Heikkoudet - talouspohjan heikkous - aukot koulutustarjonnassa, erityisesti yo taso - yrittäjyyspohjan kapeus ja elinkeinopolitiikan resurssivaje - väestökehitys Mahdollisuudet - Kainuun malli - vahva ja vahvistuva koulutus- ja tutkimusinfrastruktuuri - seudullinen yhteistyö, yhteys Oulun kasvuun - ITC sektorin kasvu - luonnon ja kulttuurin hyödyntäminen Uhat - aivovienti ja koulutetun työvoiman saatavuus - niukkenevat taloudelliset ja muut resurssit - työttömyys - väestölliset uhkatekijät (syntyvyys, muuttoliike, ikärakenne ) - tulevaisuususkon ja -näkemyksen puute - Kainuun malli, rahoitusvastuun ja toiminnallisen vastuun eriytyminen

6 21 KAJAANIN KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ Turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset ihmisten ja yritysten menestykselle ja viihtymiselle Kajaanissa ja Kainuussa. VISIO 2008 Kajaani on hyvä ja haluttu. PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Väestön osaaminen, sosiaalinen hyvinvointi ja terveys (ks. s. 20) Palvelujen priorisoinnin osaaminen Väestön vähenemisen estäminen Onnistuminen aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmissa Koulutustason nostaminen Omaehtoisen, ennaltaehkäisevän, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Uusien työpaikkojen luominen kasvu- ja mahdollisuusaloille STRATEGISET TAVOITTEET UUDISTUMINEN JA HEN- KILÖSTÖN TYÖKYKY Henkilöstöstrategian arvot: -yhteisöllisyys -oikeudenmukaisuus -tuloksellisuus Kajaanin kaupunki on hyvä ja arvostettu työnantaja. Toimintastrategioita on toteuttamassa osaava, oikein mitoitettu, työssään viihtyvä henkilöstö, joka osallistuu omaa työtään koskevaan päätöksentekoon PROSESSIT JA RA- KENTEET Sujuvat ja toimivat organisaation sisäiset ja ulkoiset palveluketjut Seudullisen ja maakunnallisen palvelutuotantoon liittyvän yhteistyön ja työnjaon lisääminen Tuottava ja laadukas palvelutuotannon järjestäminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Henkilöstöstrategian kriittiset menestystekijät: Jokaisella työyhteisöllä ja työntekijällä/viranhaltijalla on oma kehityssuunnitelma Jaksamisesta huolehtiminen Työntekijöiden ikä ja ikäsidonnaiset tekijät otetaan huomioon päivittäisjohtamisessa Palveluketjujen ja ydinprosessien tunnistaminen ja osaaminen toimialojen sisällä ja välillä sekä yli kuntarajojen Maakunnalliset uudet peruspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Niiden laatu ja saatavuus turvataan tuottavuutta nostaen. TALOUDELLISET RE- SURSSIT Tasapainoinen talous Tuloksellinen panostus kehittämiseen ja elinkeinoihin aluetalouden vahvistamiseksi Taloudellisen ohjausvallan säilyttäminen suhteessa palveluihin Perustehtävän kannalta tarpeettoman pääoman vapauttaminen perustehtävään ja kehittämiseen Talousosaaminen ja -seuranta kunnossa kaikilla tasoilla Menot ja tulot ovat tasapainossa Kaupungin omistajaohjausvallan tunnistaminen Toteuttamiskelpoiset talouden sopeuttamistoimenpiteet Väestön määrä pysyy ennallaan KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TOIMINNALLISET SITOVAT TAVOITTEET/MITTARIT Kasvu ja mahdollisuusalojen työpaikkojen kasvu Henkilöstöstrategian tavoitteet/mittarit: Tilikauden tulos suunnitelmakaudella on suurempi kuin 0 euroa Asiakastyytyväisyystulosten myönteinen kehitys Työyhteisöjen toimivuustutkimusten tulosten parantuminen Kehityskeskustelut käyty kaikilla esimiestasoilla Työyksikkökohtaisten hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen Yhtenäinen johtamisjärjestelmä (Tatu) käyttöönotettu vuoden 2003 lopussa Hallintokokeilun kuntayhtymien perussopimukset tehty Sopeuttamistoimenpiteet käsitelty kaupunginhallituksessa maaliskuun 2003 loppuun mennessä

7 22 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN STRATEGIA Seuraavassa esitetään kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia, jonka laadinta on perustunut Valtioneuvoston periaatepäätökseen Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta. Periaatepäätöksessä samoin kuin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiassa pääpaino on terveyden edistämisessä, eikä niinkään terveyspalvelujen kehittämisessä. VISIO 2008 Kajaanilaisten hyvinvointi- ja terveystilanne on saavuttamassa maan keskitason. VAIKUTTAVUUS JA PAL- VELUKYKY Kuntalaisten terveys ja hyvinvointi kohenee STRATEGISET TAVOITTEET UUDISTUMINEN JA TOI- MIJOIDEN TYÖKYKY Toimijoiden hyvinvointiosaaminen monipuolistuu Toimiva täydennyskoulutuspolku Ongelmien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy opitaan PROSESSIT JA RA- KENTEET Toimiva palvelujärjestemä Toiminta tehokasta, taloudellista ja tuottavasti järjestetty TALOUDEL-LISET RESURSSIT Oikein mitoitetut ja kohdistetut resurssit talousarviossa Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus hyödynnetty Nuorten terveyskäyttäytymisen myönteinen kehitys Vastuun ottaminen omasta ja perheen hyvinvoinnista Vanhemmuuden osaamisen vahvistuminen Vanhusten toimintakyvyn kohentuminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Itsensä ja työyhteisön kehittämisinnon aikaansaaminen Ammattitaidon päivittäminen Palvelujärjestelmän toimivuuden arviointiin perustuva kehittäminen Terveys ja hyvinvointi on huomioitu kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa Terveys ohjelman mukaisesti Hyvinvointiasiat näkyvät talousarvion rakenteessa ja prosesseissa Terveys ja hyvinvointimenojen osuus talousarvion kokonaismenoista Ennalta ehkäisevä toiminnan rahoitus varmistettu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Pääosa sekä koulu- että aikuisväestön terveyskyselyn tuloksista/mittareista kehittynyt myönteiseen suuntaan Talousarviossa nimetyistä terveys ja hyvinvointiindikaattoreista enemmän kuin puolet kehittynyt myönteiseen suuntaan TOIMINNALLISET TAVOITTEET/MITTARIT Ammatillisen koulutuksen koulutusmenot suhteessa palkkamenoihin kasvaneet Työyhteisöjen toimivuustutkimusten tulokset parantuneet Asiakaskyselyjen tulokset parantuneet Palvelun saatavuus nykyistä parempi Potilas ja sosiaaliasiamiehelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähentyneet Taloudellisuus ja tuottavuus kohonneet Terveyden- ja sosiaalihuoltoon käytetty euromäärä ja prosenttiosuus ei alene kokonaismenoista Ennaltaehkäisevän palvelun osuus terveyspalveluissa ei alene Ulkopuolisen rahoituksen määrän kasvu

8 23 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa 2002 uuden henkilöstöstrategian. Asiakirja on henkilöstötaloutta ja henkilöstön johtamista ohjaava asiakirja. Keskeisiä aihealueita henkilöstöstrategiassa on organisaation johtaminen, työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminta, työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikoilla, henkilöstön osaamisen kehittäminen, rekrytointi, palkkaus ja palkitseminen sekä tasa-arvo. Henkilöstöstrategian arvot: Yhteisöllisyys Oikeudenmukaisuus Tuloksellisuus Koko henkilöstön ja erityisesti johdon tehtävänä on vastata tuloksellisesta toiminnasta. Toimintaa tulee ohjata yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyyden tukeminen, erilaisuuden hyväksyminen, yhdenvertaisuuden kunnioittaminen ja vaikutusmahdollisuudet omaa työtään koskevaan päätöksentekoon. Kajaanin kaupungin henkilöstö osallistuu omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Menettelyllä luodaan edellytyksiä henkilöstön motivoitumiselle sekä kasvatetaan hyvinvointia ja tuottavuutta. Työpaikkojen työkykyä ylläpitävä toiminta on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, jolla tuetaan työkykyä. Toiminta kohdistuu henkilöstön terveyteen, toimintakykyyn, motivaatioon ja ammattitaitoon sekä työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen pohjana on työyhteisön nyt ja tulevaisuudessa tarvitsema osaaminen. Tulevaisuuden osaamistarpeet johdetaan visiosta ja strategiasta. Tavoitteena on, että jokaisella työyhteisöllä on yksikkökohtainen kehittymissuunnitelma ja jokaisella työntekijällä henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Kaupungin on kyettävä hallitsemaan henkilöstön ikääntymisen ja suuren vaihtuvuuden vaikutuksia lähivuosina. Sen on kyettävä houkuttelemaan osaavaa henkilöstöä, pitämään se palveluksessaan ja tarjoamaan kehittymismahdollisuuksia. Kaupungin hyvä toiminta ja palvelukyky edellyttää, että kaupunki on työnantajana kilpailukykyinen. Toimintayksiköillä on oltava kaupungin strategiaan pohjautuva oikein mitoitettu osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Vastuu tehtävien vaatiman osaavan henkilöstön hankkimisesta on toimintayksikön esimiehillä, joiden tulee määritellä ja toteuttaa henkilöstötarve toiminnasta lähtien. Virka- ja työehtosopimuksen mukaisia kannustavia ja tuloksellisuutta parantavia harkinnanvaraisia palkanosia otetaan rohkeasti ja enenevässä määrin käyttöön.

9 24 VISIO 2008 Kajaanin kaupunki on hyvä ja arvostettu työnantaja. Jokainen työntekijä tuntee olevansa arvokas. STRATEGISET TAVOITTEET PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Henkilöstö tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavia laadukkaita, kilpailukykyisiä palveluja Kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihin Yhteensovitettu toiminta- ja henkilöstöstrategia UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKY- KY Toimintastrategioita on toteuttamassa osaava, oikein mitoitettu työssään viihtyvä henkilöstö, joka osallistuu omaa työtään koskevaan päätök- sentekoon Henkilöstöllä on osaaminen, joka vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden palvelutarpeisiin PROSESSIT JA RA- KENTEET Toimintaprosessien/ palveluketjujen sujuvuus HENKILÖSTÖ- TALOUDELLISET RE- SURSSIT Toimiva henkilöstötalouden suunnittelu ja seuranta KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Tunnistetut tämän hetken ja tulevaisuuden palvelutarpeet Asiakaspalveluhenkisyys Toimiva yhteistyö suunnittelusta, taloudesta ja henkilöstöasioista vastaavien viranhaltijoiden sekä toimialajohdon, ylimmän johdon ja poliittisten luottamushenkilöelinten kesken UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKY- KY Jokaisella työyhteisöllä ja työntekijällä/viranhaltijalla on oma kehittymissuunnitelma Jaksamisesta huoleh- timinen Työntekijöiden ikä ja ikäsidonnaiset tekijät otetaan huomioon päivittäisjohtamisessa PROSESSIT JA RAKEN- TEET Palveluketjujen tunnistaminen/kuvaaminen ja asiaan liittyvä laatutyö Henkilöstövoimavarojen oikea kohdentaminen, osaamisen/vahvuuksien hyödyntäminen HENKILÖSTÖ- TALOUDELLISET RE- SURSSIT Johto käyttää riittävästi aikaa henkilöstöstrategian toteuttamiseen Henkilöstöpääoman oikea suuntaaminen ja käyttö Kilpailukykyinen ja kannustava palkkapolitiikka TOIMINNALLISET TAVOITTEET/MITTARIT PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Asiakastyytyväisyystutkimuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä Hinta ja laatu Henkilöstö Tatu sisältyy toimialojen Tatuihin UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKY- KY Kehityssuunnitelmissa ja kehityskeskusteluissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen Työyksikkökohtaisten hyvinvointisuunnitelmien toteuttaminen Työyhteisöjen toimi- vuustutkimukset Henkilöstön sairauspoissalot PROSESSIT JA RAKEN- TEET Prosessien ajallisen sujuvuuden parantaminen Työn tuottavuuden kohottaminen, suoritteet/henkilötyövuodet HENKILÖSTÖ- TALOUDELLISET RE- SURSSIT Raportit Itsearviointi Kuinka paljon kannustavia palkanosia on käytössä suhteessa palkkasummaan Henkilöstön tyytyväisyys palkkaukseen Koulutusmenojen osuus henkilöstömenoista

2.2 Kajaani Kainuun aluekeskuksena ja osaamiskeskittymänä

2.2 Kajaani Kainuun aluekeskuksena ja osaamiskeskittymänä 2 ALUEKEHITYS JA STRATEGIAT 2.1 Kainuun kehittämisstrategia Kainuun maakuntasuunnitelma 2020 on keskeinen osa uuden aluekehityslain mukaista maakunnan suunnittelua. Suunnitelma on pitkän aikavalin strateginen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto Strategia 2017-2018 Siun sote hallitus 22.11.2016 Siun soten valtuusto 8.12.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Taustaa Suomi on satavuotisen historiansa aikana kehittynyt

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot