MAAKUNNAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN JA ELINKEINOELÄ- MÄN KILPAILUKYVYN JA KASVUN TUKEMINEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN JA ELINKEINOELÄ- MÄN KILPAILUKYVYN JA KASVUN TUKEMINEN."

Transkriptio

1 16 2 ALUEKEHITYS JA STRATEGIAT 2.1 Kainuun kehittämisstrategia Kainuun kehittämistyön perustehtävä: MAAKUNNAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN JA ELINKEINOELÄ- MÄN KILPAILUKYVYN JA KASVUN TUKEMINEN. Painopisteet: 1. Yrittäjyys 2. Osaaminen 3. Työllisyys 4. Yhteistyö Kainuun määrälliset yleistavoitteet ovat seuraavassa asetelmassa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehostuvaa kansallista aluepolitiikkaa, jota EU:n tavoite1 ohjelman toimenpiteet täydentävät. Indikaattori Lähtötaso v alussa Tavoite v lopussa 1. Väkiluku > Työvoima Työpaikat Työttömyysaste % 17,5 9,6 5. Työllisyysaste % 55,4 61,2 6. BKT % (EU=100) 73,8 76,2 Kainuun elinkeinojen kehittämisen avainalat ovat puuala, elektroniikka, elintarviketeollisuus, metalliteollisuus, kiviteollisuus, matkailu, kulttuuri ja informaatioteknologia.

2 2.2 Kajaani Kainuun aluekeskuksena ja osaamiskeskittymänä 17 Kajaani on viimeisen kymmenen vuoden aikana panostanut voimakkaasti osaamiseen kehittämiseen, osaamispohjaiseen elinkeinopolitiikkaan. Tämän linjan ilmentymiä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskus, erityisesti sen mittalaitelaboratorio. Kajaanin kaupunki on panostanut voimakkaasti näihin molempiin korkeakouluihin ja niistä on tullut keskeisiä aluekehityksen moottoreita Kajaanin seudulla. Kajaani on asettanut tavoitteekseen toimia maakunnan osaamisen, oppimisen ja kehittämisen keskuksena. Toimialoista metsä-, elektroniikka- ja matkailutoimialat ovat Kajaanin seudun vahvuudet. Kajaanin elinkeinopolitiikassa on suunnattu viime vuosina resursseja kasvavista toimialoista seuraaviin: - elektroniikkateollisuus, etenkin metsäteollisuutta palveleva mittausteknologia - informaatioteknologia, ohjelmisto- ja sisältötuotanto - matkailu, etenkin kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailu Kajaanin korkeakouluyksiköiden toimintastrategia vuosille on hyväksytty kaupunginvaltuuston 350-juhlakokouksessa. Sen toimenpideehdotuksia ovat esitykset Oulun yliopiston uusista koulutuksen ja tutkimuksen avauksista Kajaanissa sekä ammattikorkeakoulun koulutustehtävän laajennusesitykset ja kehittämistoiminnan lisäämisesitykset. Osaamisen rakenteita on kehitetty edelleen Kajaanin kaupunkiseudun aluekeskusohjelmassa. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Vuolijoki. Ohjelma tähtää kaupunkiseudun elinvoimaisuuden parantamiseen. Keskeisenä keinona siinä on kaupunkiseudun innovaatioympäristön parantaminen korkeakoulutasoista koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa lisäämällä. Toimintamallina on verkostoituminen ja seudullinen yhteistyö. Päämääränä on, että kaupunkiseutu voi toimia maakunnan kehittyvänä aluekeskuksena, jonka vaikutus ulottuu aluekeskusaluetta laajemmalle. Kajaanin Teknologiakeskus Oy on päässyt valtakunnalliseen osaamiskeskusohjelmaan. Kajaani ja Sotkamo ovat ohjelmaesityksen keskeisiä rahoittajia ja keskeisiä toimijoita siinä ovat Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

3 Kajaanin tasapainotettu strategia ja talousarvio Kaupungin systemaattinen tuloksellisuuden kehittämistyö käynnistyi vuoden 2001 kesällä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tuloksellisuussuositukseen perustuen. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluu johtamisen, suunnittelun budjetoinnin, seurannan ja arvioinnin kehittäminen tasapainotettuun tuloksellisuuteen ( Tatu ) perustuen. Tavoitteena on ollut mm. kehittää talousarvion laadintaa kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa laatia vuoden 2002 talousarvio uuden mallin mukaisesti toimialatasolla ja toisessa vaiheessa vuoden 2003 talousarvio myös tulosaluetasolla. Tatu mallin mukaista ajattelu ja toimintatapaa on viety käytäntöön talousarvioprosessin yhteydessä. Keskeiset tavoitteet talousarvioprosessille ovat olleet: - prosessi on selkeä, tehokas ja systemaattinen - termit ja käsitteet on yhdenmukaistettu Tatu mallin mukaisesti ja mallin idea näkökulmineen on kaikkine tiedossa - osallistumista ja yhteistoimintaa korostetaan kaikilla tasoilla (kuntalaisten kuuleminen ja ns. ryhmämessumenetelmä) - vaihtoehtoiset ratkaisumahdollisuudet seurausvaikutuksineen pyritään selvittämään myös pitkällä aikavälillä. - kehykset mitoitetaan samassa prosessissa tavoitteiden kanssa yhteensopiviksi Strategian tarkistus on Tatu mallin mukaisesti käynnistynyt toimialoilla ja tulosalueilla keväällä 2002 valtuuston joulukuussa 2001 hyväksymän kaupunkistrategian pohjalta. Lisäksi kaupunginhallitus on kesäkuussa tarkistanut koko kaupungin strategiaa talousarvion 2003 laadintaohjeiden yhteydessä. Toimija tulosalueiden tehtävänä on ollut päivittää omat strategiansa ja laatia talousarvio- ja suunnitelmaehdotus kaupunginhallituksen tarkistaman koko kaupungin strategisten linjausten ja annettujen kehysten mukaisesti. Toimialojen tuli talousarvioehdotuksissaan ottaa myös huomioon ne kaikille yhteiset strategiat ja suunnitelmat, joilla pyritään vastaamaan toimialarajat ylittäviin haasteisiin, kuten kaupungin henkilöstöstrategia ja valtakunnallinen Terveys 2015 kansanterveysohjelma ja sen pohjalta laadittu kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia. Yhteiset, kaikkia toimialoja koskevat strategiat eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia ja henkilöstöstrategia, on esitetty jäljempänä kaupunkistrategian jälkeen. Kaupungin ja toimialojen strategiset tavoitteet on johdettu visiosta läpikäymällä visio seuraavista neljästä näkökulmasta: - Palvelukyky ja vaikuttavuus - kuntalaisen, asiakkaan ja päätöksentekijän näkökulma - Uudistuminen ja henkilöstön työkyky - työyhteisön ja henkilöstön näkökulma - Prosessit ja rakenteet - organisaation suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma - Taloudelliset resurssit - resurssienhallinnan näkökulma

4 19 Kajaanin kaupungin strategiset tavoitteet PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS PROSESSI JA RAKENTEET VISIO UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY TALOUDELLISET RESURSSIT Tuloksena on saatu ne asiakokonaisuudet, joilla on tällä hetkellä strategista merkitystä kaupungin menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta. Menetelmä tunnetaan nimellä Balanced scorecard (BSC) eli tasapainotettu mittaristo. Kajaanissa mallista käytetään nimitystä Tasapainotettu tuloksellisuus (Tatu). Strategisella tavoitteella on vaikutusta pitkällä aikavälillä, se koskee koko organisaatiota ja sen huomiotta jättäminen on kohtalokasta. Strategiat tarvitsevat menestystekijänsä. Kriittiset menestystekijät ovat ne asiat, joissa on ehdottomasti onnistuttava vision, perustehtävän ja strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Kriittisille menestystekijöille on laadittu keskeiset arviointikriteerit, jotka esitetään mitattavina sitovina tavoitteina. Niiden avulla arvioidaan vision toteutumista eli eteneekö kaupunki ja toimialat kokonaisuudessaan ja tasapainoisesti eli kaikki näkökulmat huomioon ottaen vision suuntaan.

5 Kaupungin toimintaympäristön muutossuunnat Kaupungin strategian tarkistus on perustunut muuttuneen toimintaympäristön analyysiin. Kaupunginhallitus analysoi huhti - kesäkuussa 2002 toimintaympäristöä kolme kertaa ns. ryhmämessumenetelmällä. Työn tuloksena saatiin seuraava SWOT analyysi, joka muodosti pohjan kaupunkistrategian tarkistukselle. Vahvuudet - panostus osaamiseen - peruspalvelutoiminnot kunnossa - sitoutunut ja osaava henkilöstö - kaupungin sopiva koko, toimivuus ja arkielämän helppous - vahva uuden teollisuuden perusta ( IT ) Heikkoudet - talouspohjan heikkous - aukot koulutustarjonnassa, erityisesti yo taso - yrittäjyyspohjan kapeus ja elinkeinopolitiikan resurssivaje - väestökehitys Mahdollisuudet - Kainuun malli - vahva ja vahvistuva koulutus- ja tutkimusinfrastruktuuri - seudullinen yhteistyö, yhteys Oulun kasvuun - ITC sektorin kasvu - luonnon ja kulttuurin hyödyntäminen Uhat - aivovienti ja koulutetun työvoiman saatavuus - niukkenevat taloudelliset ja muut resurssit - työttömyys - väestölliset uhkatekijät (syntyvyys, muuttoliike, ikärakenne ) - tulevaisuususkon ja -näkemyksen puute - Kainuun malli, rahoitusvastuun ja toiminnallisen vastuun eriytyminen

6 21 KAJAANIN KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ Turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset ihmisten ja yritysten menestykselle ja viihtymiselle Kajaanissa ja Kainuussa. VISIO 2008 Kajaani on hyvä ja haluttu. PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Väestön osaaminen, sosiaalinen hyvinvointi ja terveys (ks. s. 20) Palvelujen priorisoinnin osaaminen Väestön vähenemisen estäminen Onnistuminen aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmissa Koulutustason nostaminen Omaehtoisen, ennaltaehkäisevän, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Uusien työpaikkojen luominen kasvu- ja mahdollisuusaloille STRATEGISET TAVOITTEET UUDISTUMINEN JA HEN- KILÖSTÖN TYÖKYKY Henkilöstöstrategian arvot: -yhteisöllisyys -oikeudenmukaisuus -tuloksellisuus Kajaanin kaupunki on hyvä ja arvostettu työnantaja. Toimintastrategioita on toteuttamassa osaava, oikein mitoitettu, työssään viihtyvä henkilöstö, joka osallistuu omaa työtään koskevaan päätöksentekoon PROSESSIT JA RA- KENTEET Sujuvat ja toimivat organisaation sisäiset ja ulkoiset palveluketjut Seudullisen ja maakunnallisen palvelutuotantoon liittyvän yhteistyön ja työnjaon lisääminen Tuottava ja laadukas palvelutuotannon järjestäminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Henkilöstöstrategian kriittiset menestystekijät: Jokaisella työyhteisöllä ja työntekijällä/viranhaltijalla on oma kehityssuunnitelma Jaksamisesta huolehtiminen Työntekijöiden ikä ja ikäsidonnaiset tekijät otetaan huomioon päivittäisjohtamisessa Palveluketjujen ja ydinprosessien tunnistaminen ja osaaminen toimialojen sisällä ja välillä sekä yli kuntarajojen Maakunnalliset uudet peruspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Niiden laatu ja saatavuus turvataan tuottavuutta nostaen. TALOUDELLISET RE- SURSSIT Tasapainoinen talous Tuloksellinen panostus kehittämiseen ja elinkeinoihin aluetalouden vahvistamiseksi Taloudellisen ohjausvallan säilyttäminen suhteessa palveluihin Perustehtävän kannalta tarpeettoman pääoman vapauttaminen perustehtävään ja kehittämiseen Talousosaaminen ja -seuranta kunnossa kaikilla tasoilla Menot ja tulot ovat tasapainossa Kaupungin omistajaohjausvallan tunnistaminen Toteuttamiskelpoiset talouden sopeuttamistoimenpiteet Väestön määrä pysyy ennallaan KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TOIMINNALLISET SITOVAT TAVOITTEET/MITTARIT Kasvu ja mahdollisuusalojen työpaikkojen kasvu Henkilöstöstrategian tavoitteet/mittarit: Tilikauden tulos suunnitelmakaudella on suurempi kuin 0 euroa Asiakastyytyväisyystulosten myönteinen kehitys Työyhteisöjen toimivuustutkimusten tulosten parantuminen Kehityskeskustelut käyty kaikilla esimiestasoilla Työyksikkökohtaisten hyvinvointisuunnitelmien toteutuminen Yhtenäinen johtamisjärjestelmä (Tatu) käyttöönotettu vuoden 2003 lopussa Hallintokokeilun kuntayhtymien perussopimukset tehty Sopeuttamistoimenpiteet käsitelty kaupunginhallituksessa maaliskuun 2003 loppuun mennessä

7 22 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN STRATEGIA Seuraavassa esitetään kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia, jonka laadinta on perustunut Valtioneuvoston periaatepäätökseen Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta. Periaatepäätöksessä samoin kuin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiassa pääpaino on terveyden edistämisessä, eikä niinkään terveyspalvelujen kehittämisessä. VISIO 2008 Kajaanilaisten hyvinvointi- ja terveystilanne on saavuttamassa maan keskitason. VAIKUTTAVUUS JA PAL- VELUKYKY Kuntalaisten terveys ja hyvinvointi kohenee STRATEGISET TAVOITTEET UUDISTUMINEN JA TOI- MIJOIDEN TYÖKYKY Toimijoiden hyvinvointiosaaminen monipuolistuu Toimiva täydennyskoulutuspolku Ongelmien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy opitaan PROSESSIT JA RA- KENTEET Toimiva palvelujärjestemä Toiminta tehokasta, taloudellista ja tuottavasti järjestetty TALOUDEL-LISET RESURSSIT Oikein mitoitetut ja kohdistetut resurssit talousarviossa Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus hyödynnetty Nuorten terveyskäyttäytymisen myönteinen kehitys Vastuun ottaminen omasta ja perheen hyvinvoinnista Vanhemmuuden osaamisen vahvistuminen Vanhusten toimintakyvyn kohentuminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Itsensä ja työyhteisön kehittämisinnon aikaansaaminen Ammattitaidon päivittäminen Palvelujärjestelmän toimivuuden arviointiin perustuva kehittäminen Terveys ja hyvinvointi on huomioitu kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa Terveys ohjelman mukaisesti Hyvinvointiasiat näkyvät talousarvion rakenteessa ja prosesseissa Terveys ja hyvinvointimenojen osuus talousarvion kokonaismenoista Ennalta ehkäisevä toiminnan rahoitus varmistettu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Pääosa sekä koulu- että aikuisväestön terveyskyselyn tuloksista/mittareista kehittynyt myönteiseen suuntaan Talousarviossa nimetyistä terveys ja hyvinvointiindikaattoreista enemmän kuin puolet kehittynyt myönteiseen suuntaan TOIMINNALLISET TAVOITTEET/MITTARIT Ammatillisen koulutuksen koulutusmenot suhteessa palkkamenoihin kasvaneet Työyhteisöjen toimivuustutkimusten tulokset parantuneet Asiakaskyselyjen tulokset parantuneet Palvelun saatavuus nykyistä parempi Potilas ja sosiaaliasiamiehelle tehdyt yhteydenotot ja muistutukset vähentyneet Taloudellisuus ja tuottavuus kohonneet Terveyden- ja sosiaalihuoltoon käytetty euromäärä ja prosenttiosuus ei alene kokonaismenoista Ennaltaehkäisevän palvelun osuus terveyspalveluissa ei alene Ulkopuolisen rahoituksen määrän kasvu

8 23 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa 2002 uuden henkilöstöstrategian. Asiakirja on henkilöstötaloutta ja henkilöstön johtamista ohjaava asiakirja. Keskeisiä aihealueita henkilöstöstrategiassa on organisaation johtaminen, työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminta, työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikoilla, henkilöstön osaamisen kehittäminen, rekrytointi, palkkaus ja palkitseminen sekä tasa-arvo. Henkilöstöstrategian arvot: Yhteisöllisyys Oikeudenmukaisuus Tuloksellisuus Koko henkilöstön ja erityisesti johdon tehtävänä on vastata tuloksellisesta toiminnasta. Toimintaa tulee ohjata yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyyden tukeminen, erilaisuuden hyväksyminen, yhdenvertaisuuden kunnioittaminen ja vaikutusmahdollisuudet omaa työtään koskevaan päätöksentekoon. Kajaanin kaupungin henkilöstö osallistuu omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Menettelyllä luodaan edellytyksiä henkilöstön motivoitumiselle sekä kasvatetaan hyvinvointia ja tuottavuutta. Työpaikkojen työkykyä ylläpitävä toiminta on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, jolla tuetaan työkykyä. Toiminta kohdistuu henkilöstön terveyteen, toimintakykyyn, motivaatioon ja ammattitaitoon sekä työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen pohjana on työyhteisön nyt ja tulevaisuudessa tarvitsema osaaminen. Tulevaisuuden osaamistarpeet johdetaan visiosta ja strategiasta. Tavoitteena on, että jokaisella työyhteisöllä on yksikkökohtainen kehittymissuunnitelma ja jokaisella työntekijällä henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Kaupungin on kyettävä hallitsemaan henkilöstön ikääntymisen ja suuren vaihtuvuuden vaikutuksia lähivuosina. Sen on kyettävä houkuttelemaan osaavaa henkilöstöä, pitämään se palveluksessaan ja tarjoamaan kehittymismahdollisuuksia. Kaupungin hyvä toiminta ja palvelukyky edellyttää, että kaupunki on työnantajana kilpailukykyinen. Toimintayksiköillä on oltava kaupungin strategiaan pohjautuva oikein mitoitettu osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Vastuu tehtävien vaatiman osaavan henkilöstön hankkimisesta on toimintayksikön esimiehillä, joiden tulee määritellä ja toteuttaa henkilöstötarve toiminnasta lähtien. Virka- ja työehtosopimuksen mukaisia kannustavia ja tuloksellisuutta parantavia harkinnanvaraisia palkanosia otetaan rohkeasti ja enenevässä määrin käyttöön.

9 24 VISIO 2008 Kajaanin kaupunki on hyvä ja arvostettu työnantaja. Jokainen työntekijä tuntee olevansa arvokas. STRATEGISET TAVOITTEET PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Henkilöstö tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavia laadukkaita, kilpailukykyisiä palveluja Kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihin Yhteensovitettu toiminta- ja henkilöstöstrategia UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKY- KY Toimintastrategioita on toteuttamassa osaava, oikein mitoitettu työssään viihtyvä henkilöstö, joka osallistuu omaa työtään koskevaan päätök- sentekoon Henkilöstöllä on osaaminen, joka vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden palvelutarpeisiin PROSESSIT JA RA- KENTEET Toimintaprosessien/ palveluketjujen sujuvuus HENKILÖSTÖ- TALOUDELLISET RE- SURSSIT Toimiva henkilöstötalouden suunnittelu ja seuranta KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Tunnistetut tämän hetken ja tulevaisuuden palvelutarpeet Asiakaspalveluhenkisyys Toimiva yhteistyö suunnittelusta, taloudesta ja henkilöstöasioista vastaavien viranhaltijoiden sekä toimialajohdon, ylimmän johdon ja poliittisten luottamushenkilöelinten kesken UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKY- KY Jokaisella työyhteisöllä ja työntekijällä/viranhaltijalla on oma kehittymissuunnitelma Jaksamisesta huoleh- timinen Työntekijöiden ikä ja ikäsidonnaiset tekijät otetaan huomioon päivittäisjohtamisessa PROSESSIT JA RAKEN- TEET Palveluketjujen tunnistaminen/kuvaaminen ja asiaan liittyvä laatutyö Henkilöstövoimavarojen oikea kohdentaminen, osaamisen/vahvuuksien hyödyntäminen HENKILÖSTÖ- TALOUDELLISET RE- SURSSIT Johto käyttää riittävästi aikaa henkilöstöstrategian toteuttamiseen Henkilöstöpääoman oikea suuntaaminen ja käyttö Kilpailukykyinen ja kannustava palkkapolitiikka TOIMINNALLISET TAVOITTEET/MITTARIT PALVELUKYKY JA VAI- KUTTAVUUS Asiakastyytyväisyystutkimuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä Hinta ja laatu Henkilöstö Tatu sisältyy toimialojen Tatuihin UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKY- KY Kehityssuunnitelmissa ja kehityskeskusteluissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen Työyksikkökohtaisten hyvinvointisuunnitelmien toteuttaminen Työyhteisöjen toimi- vuustutkimukset Henkilöstön sairauspoissalot PROSESSIT JA RAKEN- TEET Prosessien ajallisen sujuvuuden parantaminen Työn tuottavuuden kohottaminen, suoritteet/henkilötyövuodet HENKILÖSTÖ- TALOUDELLISET RE- SURSSIT Raportit Itsearviointi Kuinka paljon kannustavia palkanosia on käytössä suhteessa palkkasummaan Henkilöstön tyytyväisyys palkkaukseen Koulutusmenojen osuus henkilöstömenoista

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto Strategia 2017-2018 Siun sote hallitus 22.11.2016 Siun soten valtuusto 8.12.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Taustaa Suomi on satavuotisen historiansa aikana kehittynyt

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa INSKE ry 27.1.2016 1 Sisältö: Metsä Group lyhyesti Biotalouden osaamistarpeet Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustoja ja oppilaitoksia Ammatillisen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11. Keski-Pohjanmaan ympärist ristö strategia ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.2010, 19 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva asiakas

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Rovaniemen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 21.10.2013 Rovaniemen kaupunkistrategiaprosessi Viestintä Strategiatiedote 1- seminaarin jälkeen Strategiatiedote 2 Strategiatiedote

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Teemat Esitys perustuu Rovaniemen kaupungin yhdistymisen arviointiin Stenvall, Tyvitalo, Syväjärvi, Suikkanen Kaupungin strateginen kehittäminen Rovaniemeläisten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot