ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013"

Transkriptio

1 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA Toimenpiteet 2012 Espoon kaupunki Espoon työ- ja elinkeinotoimisto

2 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle Johdanto Työllisyydenhoidon ohjelman tavoitteena on työllisyyden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen Espoossa. Toteutuksen osapuolet ovat Espoon kaupunki ja Espoon työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Keskeisimmät työllisyysohjelman suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan osallistuvat Espoon kaupungin yksiköt ovat: - Konserniesikunta: kaupunkikehitysyksikkö, HR-yksikkö, strategia ja talousyksikön hankinnan ohjaus -ryhmä - Konsernipalvelut: rekrytointipalvelut - Sivistystoimi - Tekninen- ja ympäristötoimi - Palveluliiketoimen toimiala - Sosiaali- ja terveystoimi / työllisyyspalvelut ja maahanmuuttajapalvelut Työllisyydenhoidon kysymyksiä käsitellään seuraavissa kaupungin omissa sekä kaupungin ja yhteistyötahojen yhteisissä toimielimissä: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto - Työllisyystyöryhmä (Espoon kaupungin ja TE-toimiston yhteistyöryhmä) - VÄYLÄ -työryhmä (Espoon kaupungin, KELA:n, TE-toimiston ja Kauniaisten sosiaalitoimen yhteistyöryhmä) - Monikulttuuriasiain neuvottelukunta (etnisten ryhmien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien edistäminen) Ohjelman linjaukset ja painopisteet perustuvat kaupungin osalta Espoo -strategiaan ja metropolialueen kilpailukykystrategiaan sekä TE-toimiston osalta sen toimintaa ohjaaviin Työ- ja elinkeinoministeriön ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) strategioihin. Maahanmuuttajien työllistämistä edistävät toimenpiteet pohjautuvat Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelmaan sekä asiaa koskevaan metropolipolitiikan aiesopimukseen. Ohjelman tavoitteita tukee myös Espoon kaupungin ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöasiakirja vuosille Espoon kaupungin panostus työllisyydenhoitoon tapahtuu talousarviomäärärahojen puitteissa, jolloin talousarvion muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia ohjelmaan allokoitujen summien suuruuteen kaupungin osalta. TE-toimisto rahoittaa työllisyystoimenpiteitä sille myönnetyillä työllisyysmäärärahoilla. Äkillinen tai odottamaton muutos näitä rahoja koskevalla momentilla voi vaikuttaa myönnettävien toimenpiteiden määrään ja rahoitukseen. Espoon alueen työllisyyden vahvuudet ja haasteet Osana Suomen ainoaa voimakkaasti kehittyvää ja kansainvälistyvää metropolialuetta Espoon alueen työllisyysaste sekä työllisyys ovat aina olleet maan keskitasoa parempia. Myös työvoiman koulutustaso (korkeakoulutettuja 42 % työvoimasta) on muuta maata korkeampi. Espoota luonnehtii voimakas yritysintensiivisyys. Espoolaisesta vajaasta työpaikasta kolme neljästä on yksityisellä sektorilla, mikä on korkeampi osuus kuin missään muualla Suomessa. Lisäksi elinkeinorakenne on varsin vahvasti nojautunut

3 2 informaatioteknologiaan ja palveluihin. Toisaalta johtuen juuri tästä Espoon kansallisella tasolla hyvä työllisyystilanne on varsin altis suhdannevaihteluille. Espoossa työllisyystilanne on viimeisen vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Alle 25-vuotiaiden työllisyyskehitys on ollut suotuisaa. Nuorisotyöttömyys laski Espoossa vuonna 2011, vaikka laskun tahti laantuikin selvästi edellisestä vuodesta. Espoon väestö on yhä monikulttuurisempaa. Vuoden 2005 jälkeen kaupungin muuttovoitto on ollut puhtaasti maahanmuuton varassa. Vuoden 2012 alussa noin joka kymmenes espoolainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vaikka väestön ikääntyessä maahanmuuttajat muodostavat potentiaalisen työllistämisresurssin, on työttömyys heidän keskuudessaan muuta väestöä yleisempää ja työttömien maahanmuuttajien määrä on Espoossakin kasvanut vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen. Samalla perinteisen työttömyyden, eli vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisuhan alaisten työttömyyden rakenne on ja pysyy haasteellisena. Huomattavalla osalla pitkään työttömänä olleista ei ole valmiuksia pärjätä avoimilla työmarkkinoilla, mikä kasvattaa heidän kohdallaan syrjäytymisen riskiä. Kumppanuus ja verkostomainen työtapa on yksi Espoon kaupungin arvoista. Tämän mukaisesti jatkuva avoin vuoropuhelu ja yhteistyö kaupungin ja TE-toimiston välillä on keskeistä työllisyyden edistämisessä. Kaupungin ja TE-toimiston pitkä yhteistyön perinne muodostaakin alueen työllisyydenhoidossa selkeän vahvuuden. 2. Espoon työllisyydenhoidon painopisteet ja suhde Espoostrategiaan Vuonna 2011 Espoon kaupungin ja TE-toimiston työllisyydenhoidon ohjelman erityisiä painopistealueita ovat: 1. Nuoriso Vaille koulutus- tai työpaikkaa jääneiden nuorten työttömyyden pitkittymistä sekä työttömien nuorten syrjäytymistä ehkäistään. 2. Maahanmuuttajat Toimitaan edelleen tiiviisti yhteistyössä maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi laaditussa metropolipolitiikan aiesopimuksessa määritellyissä puitteissa. 3. Yrittäjyys Yrittäjyyttä edistetään ja aloitteleville yrittäjille sekä yritystoimintaa suunnitteleville tarjotaan tukipalveluja. 4. Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun. Työllisyydenhoidon ohjelman toimenpiteet on jaoteltu suoraan yllä esiteltyihin painopistealueisiin liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteet on kuitenkin suunniteltu niin, että niiden toimeenpaneminen palvelee Espoo-strategian tavoitteiden ja TE-toimiston tulostavoitteiden toteutumista.

4 3 Alla olevassa taulukossa on esitetty työllisyydenhoidon ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät vuoden 2012 toimenpiteet strategiakarttana Espoo-strategian pohjalta: Kaupungin ja TE-toimiston työllisyydenhoidon toimenpiteet 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Inno-Omnian toiminnan kehittäminen TE-toimiston yrittäjäpalveluiden kehittäminen Uusyrityskeskuksen palvelutason turvaaminen Kaupungin hankinnoista tiedottaminen yrityksille Asiakas ja kaupunkilainen Nuoret etsivän nuorisotyön kautta koulutukseen tai työharjoitteluihin Espoolaisen työllistämisen mallin luomisen pilottivaihe Harjoittelupaikkoja nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille Metropolipolitiikan maahanmuuttoaiesopimuksen toimeenpano Työhönvalmennuskeskuksen aiempaa tiiviimpi yhteistyö kumppaneiden kanssa Sosiaalisilla sopimuksilla mahdollisuuksia työllistymiseen Nuorten yhteiskuntatakuu & koulutuspaikkatakuu Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteiden kartoittaminen Palvelujen järjestäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen hankintakriteerien hyödyntäminen Henkilöstö Rekrytoivat työvoimakoulutukset työvoimapulaalueille Talous Yrittäjyyden edistäminen työllisyyden ja julkisen talouden vahvistamiseksi Taulukossa mainitut toimenpiteet esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 3. Espoon työllisyydenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2012 Tässä ohjelman osiossa esiteltävät tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet eivät kata kaikkea sitä työtä, mitä Espoon kaupunki ja TE-toimisto tekevät työllisyydenhoidon eteen. Sen sijaan tämän ohjelman toimenpiteillä keskitytään vaikuttamaan edellisen osion painopistealueissa esiteltyihin työllisyydenhoidon ja yrittäjyyden edistämisen haasteisiin. Tällä ratkaisulla pyritään työllisyydenhoidon ohjelman luonnetta muokkaamaan strategisempaan suuntaan. Parhaimman kuvan työllisyydenhoidon ponnistelujen kokonaisuudesta saa seuraavan luvun taulukoista, joista käy ilmi TE-toimiston ja kaupungin työllisyydenhoidon resurssit käyttökohteittain vuodelle 2012.

5 Nuorisotyöttömyyttä ehkäistään Nuorisotyöttömyys laski edelleen vuoden 2011 aikana, mutta lasku oli huomattavasti hitaampaa kuin edellisenä vuonna. Espoon TE-toimistossa oli asiakkaana 2011 joulukuussa 695 alle 25-vuotiasta työtöntä, eli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talousnäkymien huonontuessa työttömyys pahenee tyypillisesti ensimmäisenä nuorten joukossa. Tästä syystä epäselvien talousnäkymien vallitessa on tärkeää ehkäistä oppilaitoksista valmistuvien nuorten sekä esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen takia työttömyysuhan alla olevien nuorten työttömyyttä. Samaan aikaan on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota niiden nuorten tukemiseen, jotka jäivät vuonna 2008 alkaneen taantuman aikana vaille koulutus- tai työpaikkaa. Näiden nuorten auttamisen kohdalla haasteena on usein se, että heitä on vaikea tavoittaa. Espoossa pyritään löytämään vastaus tähän haasteeseen vuonna 2011 aloitetun etsivän nuorisotyön keinoin, joilla nuoria voidaan aktiivisesti saattaa oikeanlaisten palvelujen piiriin. Nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemisessä keskeisiä välineitä ovat nuorten yhteiskuntatakuu ja Espoon kaupungin koulutuspaikkatakuu. Nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta nuorelle tarjotaan palvelu tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai löytää työpaikka. Nuorille tarjottavat mahdollisuudet voivat olla esim. työtä, apua työnhakuun, erilaisia työharjoitteluja tai palkkatuettua työtä, koulutusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. Espoon kaupunki tarjoaa alla esiteltyjen toimenpiteiden kautta monille nuorille mahdollisuuksia kartuttaa osaamistaan ja työkokemustaan. Syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta tärkeää huolehtia, ettei alle 17- vuotiaat eivät jää jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Espoon kaupunki takaa kaikille peruskoulun päättäneille kuntalaisille koulutuspaikan tai vastaavan yhteistyössä Omnian kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on lisäopetusluokkien määrän lisääminen tarvetta vastaavaksi. Espoossa alkoi 2011 KASTE -ohjelmaan kuuluva ESTER -hanke Nuoret pudokkaat. Hankkeen tavoitteena on vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja Etelä-Suomen alueella. Hankkeessa kehitetään nuorille monialaista peruspalvelujen toimintamallia ja verkostoa itsenäistymisen tukemiseksi ja pudokkuuden ehkäisemiseksi. Nuoret otetaan mukaan hankkeen toimenpiteiden kehittämiseen. Hanke toteutuu vuosina Nuorten toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - Nuorisopalvelut ja Omnia huolehtivat siitä, että etsivän nuorisotyön palvelut saattavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tarkoituksenmukaisten aikuissosiaalityön, TE-toimiston sekä toisen asteen koulutuksen palveluiden piiriin. Palveluihin ohjataan 400 nuorta 2012 aikana (vuonna 2011 tavoiteltiin 300 nuoren tavoittamista). - Omnian etsivä työ ja työpajatoiminta osallistuvat kaupungin ESTER-hankkeen kanssa monialaisen peruspalvelujen toimintamallin ja verkoston rakentamiseen. - Omnian kanssa neuvotellaan etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan vakiinnuttamisesta vuoden 2012 aikana. Toiminnasta tehdään palvelukuvaukset ja tarkennetaan rahoitus tuleville vuosille. - Välityömarkkinoiden asiakkaista kolmannes on nuoria. Valtaosan nuorten välityömarkkinoiden palveluista tuottaa Omnian nuorten työpajat. - Palveluliiketoimialan Katu- ja vihertuotannossa käynnistetään kevään aikana ohjatun harjoittelun pilottiryhmä nuorille työttömille. Ryhmään ohjataan

6 5 TE-toimiston toimenpiteet ensisijaisesti muiden työllistämistoimien piiristä tulevia nuoria ja toimintaan osallistuu vuoden aikana yli kymmenen nuorta. - Kuntouttavaan työtoimintaan luodaan seurantajärjestelmä, jolla pystytään seuraamaan prosessin sujuvuutta ja kestoa. - Kaupungin työllisyyspalvelut huolehtivat yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaalityön kanssa siitä, että ne nuoret, joilla on kuntouttavan työtoiminnan paikka valmiina, pääsevät aloittamaan kuntouttavan työtoiminnan alle kuukaudessa. - Työllistämisen Espoo-lisään varatuista rahoista ( ) voidaan käyttää enintään nuorten työllistymistä edistävään osaamisen todentamiseen, kuten näyttö- tai osatutkintojen suorittamiseen. - Uusista nuorista työttömistä vähintään 88 % ohjataan koulutukseen, harjoitteluun tai töihin kolmen kuukauden sisällä. - Työvoimaohjaaja ottaa asiakkaan vastaan kahden viikon sisällä, jos etsivän nuorisotyön työntekijä ottaa yhteyttä. - Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten esim. perusopetuksen, lukioiden ja Omnian kanssa nuorten pudokkuuden ehkäisemiseksi. On sovittu yhteistyömalli esim. miten nuori ohjataan uraohjauspalvelujen piiriin. Uraohjauspalvelut järjestävät tarvittaessa infoja esim. valmistuville nuorille ja Omnian sekä kaupungin työpajoilla oleville nuorille. Palvelut koskevat myös alle 17-vuotiaita nuoria. - Nuorten tapahtuma (Nolla-toleranssi Espoon nuorisotyöttömyydelle) järjestetään 2012 ennen yhteishakua Tapahtumaan osallistuu yrittäjiä ja yhteistyöverkoston edustajia. Kaikki TE-toimiston nuortenpalveluissa olevat alle 25-vuotiaat nuoret velvoitetaan osallistumaan tapahtumaan. - Kevät- ja Syysrekry ja Väylä työhön - tapahtumat suunnataan kaikille TE - toimiston asiakkaille. Kaikki TE-toimiston nuortenpalveluissa olevat alle 25- vuotiaat nuoret velvoitetaan osallistumaan tapahtumaan. - Nuorille tarjotaan 19 työnhakuryhmää ja 10 valmentavaa koulutusta Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa kohennetaan Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä Espoon TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa 3202 henkilöä, mikä on 223 henkilöä enemmän kuin vuoden 2010 joulukuussa. Vuoden 2011 lopussa joka viides Espoon TE-toimiston työnhakijoista oli ulkomaalainen. Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä kasvoi siten vuoden aikana 7,5 %:lla. Keskeisimmät kasvun taustalta löytyvät tekijät ovat muuttoliike suoraan ulkomailta Espooseen, maahanmuuttajien muuttoliike muualta Suomesta Espooseen ja maahanmuuttajien muuta väestöä huonompi työmarkkina-asema. Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat solmineet valtion kanssa vuosille metropolipolitiikan aiesopimuksen, jonka tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista. Käytettävissä olevien seurantaraporttien mukaan sopimuksen tavoitteet toteutuivat työllisyyskehitystä kuvaavien lukujen valossa parhaiten Espoossa.

7 6 Toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin ja TE-toimiston yhteiset toimenpiteet - Kaupungin ja TE-toimiston yhteiset toimenpiteet ja palveluprosessit, määritellään pääkaupunkiseudun ja valtion välisen aiesopimuksen 1 mukaisesti tämän sopimuksen liitteissä 1 ja Yrittäjyyttä edistetään Työpaikkojen määrän kehitys on työvoimaan kuuluvien ihmisten määrän ohella keskeisin työllisyyskehitystä määrittävä tekijä. Vuodenvaihteessa tehdyn, Uudenmaan kuntia koskevan työpaikkaprojektion mukaan työpaikkojen määrä kasvaa todennäköisimmin Espoossa vuosina yli :lla, eli noin 12 prosenttia. Yksityisen sektorin työpaikkojen määrä vaikuttaa suoraan julkisen sektorin rahoituspohjan kestävyyteen. Julkishallinto voi yrittäjyyden edistämiseen ja jo toimivien yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen tähtäävillä toimillaan vahvistaa talouden elinvoimaisuutta ja omia toimintaedellytyksiään. Espoon TE-toimistossa tehtiin vuonna 2011 yhteensä 896 starttirahapäätöstä. Tässä luvussa ovat niin ensimmäiset päätökset kuin myös starttirahan jatkopäätökset. Suurin yksittäinen ryhmä, jolle starttirahapäätöksiä tehtiin, olivat ei-työttömät: 460 päätöstä. Työttömyyspäivärahalta starttirahalle siirtyville tehtiin päätöksiä 326 ja työmarkkinatuelta starttirahalle siirtyviä päätöksiä tehtiin yhteensä 110. Yrittäjiksi aikoville ja liiketoimintaansa kehittäville yrityksille YritysEspoo -brandin alla palvelujaan tarjoava Espoon Seudun Uusyrityskeskukselle kertyi vuonna 2011 yhteensä asiakaskäyntiä (kasvua 17 % vuoteen 2010 verrattuna). Uusien asiakkaiden määrä oli viime vuonna 777 ja se kasvoi 16 % edellisvuoteen verrattuna. Yrittäjyyden edistämisen toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - InnoOmnian yhteistyötä laajennetaan koskemaan myös Omnian ammatillisen koulutuksen opiskelijoita mm. siten, että nämä voivat tulla työelämälähtöisiin projekteihin täydentämään omaa osaamistaan, suorittamaan osaa omasta tutkinnostaan tai käynnistämään ja kehittämään omaa yritystoimintaansa. Tavoitteena on saada noin 200 opiskelijaa/vuosi InnoOmnian erilaisiin työelämälähtöisiin, yrittäjyyteen kannustaviin projekteihin. - Kaupungin on varautunut Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n rahoituksen tason kasvuun. Vuonna 2011 kaupunki rahoitti (jäsenmaksu ja toimintaavustus) yhdistyksen toimintaa eurolla. Vuoden 2012 jäsenmaksu on Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea kaupungilta toiminta-avustusta myös vuodelle Kaupungin talousarviossa on varauduttu erikseen haettavien yleisten toiminta-avustusten sekä projektiavustusten myöntämiseen uusyrityskeskukselle. Avustusten myöntämisen lähtökohtana on muiden yhdistyksen jäsenkuntien osallistuminen sekä avustusesityksissä esitetyt painavat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet. - Espoon Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa laadittu yhteistyöasiakirja päivitetään keväällä Tavoitteena on uusien ja entistä tehokkaampien yrittäjyyttä tukevien mallin löytäminen sekä kaupungin palvelujen parantaminen sekä hankintayhteistyön 1 Valtion ja Pääkaupunkiseudun kuntien välinen aiesopimus ( ) maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

8 7 TE-toimiston toimenpiteet lujittaminen. - Kaupunki osallistuu aktiivisesti TE-toimiston, elinkeinoelämän järjestöjen ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen yrittäjyyteen liittyviin tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa esitellään tarpeen mukaan ajankohtaisia julkisia hankintoja. Tilaisuuksien osallistumisen määrää seurataan ja osallistumisen vaikuttavuutta arvioidaan keväällä yhteistyökumppanien kanssa päivitettävän yhteistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä. - Yrittäjyyden iltapäivätilaisuudet jatkuvat, niitä pidetään 8 kappaletta vuonna Starttirahainfot yhdessä Espoon Seudun Uusyrityskeskuksen kanssa pidetään neljä kappaletta vuonna TE-toimisto järjestää Rekrytointikeskuksessa yrittäjyyteen liittyviä asiakastilaisuuksia, esim. osuustoimintainfo, rahoitusinfot jne. yhteensä kolme kappaletta Yritysneuvojat tekevät yhteistyötä InnoOmnian kanssa sisältäen mm. yrittäjyyteen liittyviä opiskelijoiden infotilaisuuksia neljä kappaletta vuonna Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun Yleisen työllisyystilanteen ja työttömyyden rakenteen kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että kansainvälisestä talouskriisistä vuonna 2008 alkaneen taantuman ja sitä seuranneen kansainvälisen talouden epävarmuuden aikana työttömäksi jääneiden työttömyysjaksot eivät pääse pitkittymään. Tilastotietojen mukaan työttömyyden pitkittyessä työpaikan löytämisen todennäköisyys laskee dramaattisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys oli vuonna 2011 ilahduttavaa ja vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleiden Espoon TEtoimiston asiakkaiden määrä laski vuoden aikana lähes kahdestatuhannesta 1700 henkilöön. Jos pitkäaikaistyöttömyyden kehitystä tarkastellaan yhtä vuotta pidemmällä aikavälillä, antaa se valitettavasti synkemmän kuvan työllisyyskehityksestä. Vuoden 2009 joulukuun vuoden 2011 joulukuun välisenä aikana työttömien työnhakijoiden määrä laski Espoon TE -toimiston alueella noin 18 prosenttia ja samanaikaisesti yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä nousi 2,7 prosenttia. Pitkään työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä kasvaa Espoossa ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen tarvitaan uusia keinoja. Vuonna 2012 käynnistetään pilottivaihe neljä vuotta kestävästä hankkeesta espoolaisen työllistämisen mallin luomiseksi. Hankkeen aikana kasvatetaan kaupungin oman organisaation palkkatukityöllistämisen volyymia lähemmäksi muiden suurten kaupunkien tasoa, tuodaan kaupungin työllistämisen rinnalle mahdollisuuksia työllistyä yrityksin kaupunginhallituksen hyväksymien sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisia hankintoja koskevien linjausten mukaisesti sekä tehdään vertaileva seurantatutkimus eri työllistämistoimien vaikuttavuudesta ja työllistämisen taloudellisista kokonaisvaikutuksista. Hankkeen päättyessä voidaan Espoossa harjoittaa tutkitusti vaikuttavaa työllisyyspolitiikkaa, jossa myös yksityisen sektorin tarjoamilla työllistymismahdollisuuksilla on entistä keskeisempi rooli. Hankkeen eteneminen ja resurssit määritellään vuosittain kaupungin talousarvioissa sekä kaupungin ja TE-toimiston yhteisessä työllisyysohjelmassa. Kaupunki kehittää erityisesti vaikeasti työllistyville työttömille ja osatyökykyisille kuntalaisille kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuksia (Koppi-hanke). Kataisen

9 8 hallituksen ohjelmassa sivulla 47 esitellystä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen kuntakokeilusta neuvotellaan vuoden 2012 aikana työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Pitkäaikaistyöttömyyden toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - Työllisyyspalveluiden tekemillä sosiaalisilla sopimuksilla tarjotaan pitkään työttömänä olleille ja osatyökykyisille työttömille työllistymismahdollisuuksia varhaiskasvatuspalveluiden ja vanhuspalveluiden tukipalveluiden parissa. Tavoitteena on 200 henkilön työllistymisen tukeminen 2012 aikana. - Espoolaisen työllistämisen mallin pilottivaiheen käynnistäminen :lla: o Kaupunki huolehtii kolmenkymmenen työttömän työnhakijan työllistämisestä yrityksiin sosiaalisesti kestävän kehityksen hankintojen kautta. o Kaupungin kasvattaa oman organisaationsa työllistämisvolyymia noin kolmellakymmenellä henkilöllä. o Kaupunki huolehtii työllistämistoimien aiempaa paremmasta kohdentamisesta tehokkaamman koordinaation kautta. o Kaupunki valmistelee vuonna 2013 käynnistyvän seurantatutkimuksen, jossa vertaillaan erilaisten työllistämisväylien vaikuttavuutta sekä TE-toimiston toimenpiteet työllistämistoimien kokonaistaloudellisia vaikutuksia. - Huolimatta työttömyyseläkemuutoksesta ja talouden epävarmasta tilanteesta tavoitteena on, että pitkäaikaistyöttömien määrä on pienempi vuoden 2012 lopussa kuin vuoden 2011 lopussa. - Espoon työvoiman palvelukeskus tehostaa yhteistyötä yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, tavoitteena nostaa toimenpitein sijoitettujen asiakkaiden määrää kymmenellä prosentilla vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2011 TE- toimiston ja kaupungin toimenpitein sijoitettuna oli 1002 henkilöä. Työvoiman palvelukeskus nostaa avoimelle sektorille työllistyneiden määrää viidellä prosentilla vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2011 avoimelle sektorille työllistyneitä oli 138 henkilöä. - Yrityksiin palkkatuella työllistyneiden osuus on vähintään 48 % kaikista palkkatuella työllistetyistä - TE-toimisto osallistuu kaupungin hankintojen kautta työllistämiseen kouluttamalla kaupungin henkilökuntaa palkkatukityöllistämisestä, osallistumalla työllistämisvelvoitteiden allokointiin eri hankintoihin, nimeämällä kaksi virkailijaa hoitamaan hankintojen kautta tapahtuvaa tukityöllistämistä ja valmistelemalla kaupungin hankinta-asiakirjojen liitteeksi tukityöllistämisen kuvauksen. - Sekä kevään että syksyn aikana järjestetään yksi 5 päivän työnhakuryhmä 15 henkilölle, joka toimii kaupungin työhönvalmennuskeskuksessa ja palvelee siellä työpajoilla työskenteleviä. - Espoolaisille työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille tarjotaan uusi väylä tutkinnon suorittamiseen yhteistyössä helsinkiläisten ja vantaalaisten kanssa. Työmarkkinoille suuntautuville asiakkaille tarjotaan mahdollisuus selvittää lähtötilanteensa ja jatkaa ohjaavan tai ammatillisen koulutuksen kautta sopivalle alalle (tutkinnot: koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, kotityö- ja puhdistuspalvelut, kiinteistöpalvelut). Koulutuksen aloituspaikoista 25 prosenttia (n. 10 henkilöä) on kohdennettu espoolaisille. - Vuonna 2011 Leppävaaran ja Espoonlahden alueella tehtiin 500 päivän ajan työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden tilanteiden kartoitus. Vastaava työ aloitetaan Matinkylän, Olarin ja Tapiolan alueella aikuissosiaalityön, työttömien terveydenhoitajien ja TE-toimiston yhteistyönä. Kartoitus aloitetaan vuotiaiden ryhmästä. Työtapa mallinnetaan ja sille kehitetään seurantamittarit. Työtapaa hyödynnetään jatkossa myös muilla alueilla.

10 9 4. Espoon työllisyydenhoidon resurssit vuonna Kaupungin ja TE-toimiston työllisyysmäärärahat jakautuvat alla olevien taulukoiden mukaisesti: ESPOON ESPOON ARVIO ASIAKAS- KAUPUNKI TE-TOIMISTO MÄÄRISTÄ Työllisyyspalveluiden koordinoiman työllisyysmäärärahojen allokointi toimialoittain SOTET PALI YTET SITO Velvoitetyöllistäminen Työllistämisen espoolaisen mallin pilotti (palkkatuki) Työllistämisen Espoo-lisä Yhteensä Muut kaupungin tukemat ja TE-toimiston yhteiset työllistämistoimenpiteet Kierrätyskeskus Kuntouttava työtoiminta (ostopalvelu, ei työsuhde) Espoon diakoniasäätiö Työ ja toiminta ry Omnia / nuorten työpajat Kesäsetelit Hankkeet ja projektit Sektori Audentes Toimintamenot ETYP Työhönvalmennuskeskus Muut yhteensä TE-toimiston työllisyystoimenpiteiden rahoituksen, eli momentin 51, budjetti on Tämän lisäksi TE-toimisto panostaa ETYPin toimintamenoihin sekä projektitukiin Toisaalta työllisyysohjelman taulukkoon ei ole huomioitu momentille 51 myönnettyjä määrärahoja liikkuvuusavustuksiin, muuttoavustuksiin, työvoimakoulutuksen etuuksiin eikä siihen ole huomioitu myöskään TE-toimiston koulutuksen kehittämis- ja tiedotusmäärärahaa eikä työnvälityksen ja ammatinvalinnan ohjauksen erityismenoja (työkokeilut). Tästä johtuvat summien erot seuraavan taulukon eri yhteenvetosarakkeiden ja kokonaissumman välillä.

11 10 TE-toimiston työllistämisen määrärahat Ammatillinen ja valmentava työvoimakoulutus Työnvälityksen ja ammatinvalinnan ohjauksen erityismenot (työkokeilut) Ryhmäpalveluiden hankinta Työllistäminen valtion hallintoon Työllistäminen kuntasektorille Palkkatuki yksityiselle sektorille Starttiraha Työelämänvalmennus 0 Muut TE -toimisto yhteensä Seuranta Ohjelman toteutumista seuraa säännöllisesti Espoon kaupungin, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä työvoiman palvelukeskuksen yhteinen työllisyystyöryhmä, yhteistyössä Espoon sosiaalitoimen, Kelan ja Kauniaisten kaupungin VÄYLÄ -työryhmän kanssa. Työllisyysryhmä vastaa työllisyysraportin tuottamisesta neljä kertaa vuodessa kaupungin toimialojen, keskushallinnon ja päättäjien sekä TE-toimiston käyttöön. Vuoden 2012 tulokset raportoidaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle alkuvuonna 2013 vuoden 2013 työllisyysohjelman käsittelyn yhteydessä. TE-toimiston johtoryhmä seuraa säännöllisesti kokouksissaan työllisyyden hoidon ohjelman toteutumista. Liitteet: 1. Espoon kaupungin ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyösopimus maahanmuuttoasioissa 2. Maahanmuuttajien palveluita koskevan yhteistyön prosessikuvaus

12 11 LIITE 1 ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON YHTEISTYÖSOPIMUS 2012 Lähtökohdat Tässä sopimusliitteessä sovitaan vuoden 2012 osalta Espoon kaupungin ja Espoon työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toimista valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen, maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi vuosille solmitun aiesopimuksen toimeenpanemiseksi. Aiesopimuksen lähtökohtana on edellisen hallitusohjelman kirjaus metropolipolitiikan käynnistämisestä pääkaupunkiseudun erityiskysymyksistä. Sopimusliitteen toimet edesauttavat myös valtuustokauden Espoo-strategian monikulttuurisuuteen liittyvien strategisten tavoitteiden sekä Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelman toteutumista. Aiesopimuksen toimeenpanoon liittyvien, tässä sopimusliitteessä määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi kaupunki tukee maahanmuuttajien työmarkkina-aseman myönteistä kehitystä monin tavoin, kuten maahanmuuttajataustaisten nuorten kesätöihin pääsyä tukemalla ja tarjoamalla oppisopimuskoulutusta myös maahanmuuttajille. Sitoutuminen ja taloudelliset voimavarat Metropolipolitiikan aiesopimuksen mukaisesti Espoon kaupunki ja Espoon TE-toimisto suuntaavat tässä sopimusliitteessä määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamiseen vuonna 2012 seuraavat voimavarat: - Espoon kaupunki: o Aiesopimuksessa sovittu o Aiesopimuksessa sovitun lisäksi kaupunki satsaa rekrytointipalveluiden rekrytointiasiantuntijan palkkakuluihin ja henkilöstön ammatilliseen kielikoulutukseen - Espoon TE-toimisto: o 8 työnsuunnittelijan työpanos Toimenpiteet Alla olevassa taulukossa eritellyt Espoon kaupungin ja TE-toimiston toimenpiteet perustuvat yhteistyönä tehtyyn asiakaslähtöiseen prosessikuvaukseen, joka löytyy työllisyydenhoidon yhteistyösopimuksen liitteestä 2. Taulukossa eriteltyjen toimenpiteiden lisäksi sopimuksen voimassa ollessa pyritään kehittämään yhdessä uusia ja innovatiivisia yhteistyön muotoja maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kohentamiseksi. Aiesopimuksen mukanaan tuomien lisäresurssien ja kaupungin aiesopimuksen velvoitteet ylittävien lisäpanostusten kohteet näkyvät taulukossa kursivoidulla tekstillä. Kaupungin ja TE-toimiston panostukset on eritelty tarkemmin taulukon alla.

13 12 Toimenpide TE-toimisto Espoon kaupunki Asiakkaan vastaanotto Alkukartoitus Asiakaskohtaisen suunnitelman tekeminen Yhteistyö maahanmuuttajien tutkintoon johtavien, työvoimapoliittisten koulutusten suunnittelussa Asiakaskohtaisen suunnitelman päivitys Asiakaskohtaisen suunnitelman päivityksen toimenpiteet Pääsääntöisesti osoitus alkukartoitukseen ja ajan varaaminen asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen. Tarvittaessa ohjaus kaupungin neuvontapalveluihin. TE-hallinnon hankkimien alkukartoitusten aikataulutus ja koordinointi Pääsääntöisesti alkukartoitukseen perustuvan suunnitelman tekeminen asiakkaille. TE-toimisto pyrkii yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa järjestämään tutkintoon johtavia koulutuksia. TEtoimisto tekee koulutusten ostamista koskevan esityksensä ELY-keskukselle sovittuaan koulutusten kohdentamisesta kaupungin kanssa. Alkukartoituksen perustuva suunnitelma päivitetään kotouttamiskoulutuksen aikana tai mahdollisimman pian sen päätyttyä Asiakkaan ohjaaminen: - työhön - työnhakuun TE-toimiston normaalipalveluihin, uuteen kotouttamiskoulutukseen - tutkintoon johtavaan koulutukseen - kaupungin toimenpiteisiin Kaupungin palvelujärjestelmää koskeva neuvonta ja tarvittaessa ohjaaminen TEtoimistoon. Sosiaalityöntekijä osallistuu pakolaisten suunnitelmien laatimiseen Konserniesikunta koordinoi työ- ja elinkeinohallinnon kanssa tehtävää yhteistyötä räätälöityjen koulutuksien järjestämiseksi. Rekrytointipalveluiden rekrytointiasiantuntijan ja kaupungin työllisyyspalveluiden koordinoimana kaupunki tarjoaa TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille 3 : työelämävalmennuksen harjoittelupaikkaa - Vuonna 2011 alkaneista maahanmuuttajien rekrytointimallin mukaisista paikoista 10 jatkuu keskitetyllä rahoituksella vuoden 2012 puolelle. - Vuonna 2012 aloitetaan arviolta 12 uutta maahanmuuttajien rekrytointimallin paikkaa. - Keväällä 2012 Numassa 4 opiskeleville työelämävalmennuspaikkoja kesäksi Tarvittaessa työelämävalmennuksen ja palkkatuetun työn asiakkaat voidaan ohjata myös kesken harjoittelujakson TE-toimiston tarjoamille kielikursseille. 4 Nuorten maahanmuuttajien ryhmä (NUMA) on tarkoitettu espoolaisille vuotiaille vasta maahan tulleille nuorille, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen siirtymistään jatko-opintoihin tai työelämään. Opetus järjestetään Matinkylän koulun alaisuudessa.

14 13 Maahanmuuttajien urakehityksen edistäminen Yksityisen sektorin rekrytointimallin (Talent Match) luominen Työnhakuinfojen järjestäminen yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa Tiivis yhteistyö Otaniemen kehitys Oy:n kanssa Talent Match -palvelukonseptin kohderyhmään kuuluvien TEtoimiston asiakkaiden ohjaamiseksi palvelun piiriin sekä nimikkovirkailijan nimeäminen palkkatukiasioihin liittyvien asioiden sujuvaksi hoitamiseksi. TE-toimisto järjestää pilottikokeiluna yhteistyössä vaikeasti työllistyviä maahanmuuttajaryhmiä edustavien järjestöjen kanssa kaksi työnhakuinfoa palkkatukityöpaikkaa - 20 % työhönvalmennuskeskuksen pajojen asiakkaista on maahanmuuttajataustaisia. Työhönvalmennuskeskuksessa käynnistetään yksi maahanmuuttajien ryhmä, joka koostuu työväenopiston toiminnallisesta kielikoulutuksesta ja yksilötuetusta pajatyöstä. Toteutetaan TE-toimiston, työväenopiston, alueellisen sosiaalityön ja työhönvalmennuskeskuksen yhteistyönä. Kaupungin työntekijöilleen tarjoama ammatillinen kielikoulutus Kaupunki käynnistää yhteistyössä Otaniemen kehitys Oy:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa alueen yrityksille suunnatun Talent Match - palvelukonseptin, jolla pyritään saamaan korkeakoulutettuja, maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita osaamistaan vastaaviin tehtäviin alueen yrityksiin kaupungin maahanmuuttajien rekrytointimallia vastaavalla tavalla. Kaupunki tekee TE-toimiston kanssa yhteistyötä oikeiden järjestöjen tavoittamiseksi. TE-toimiston aiesopimuksen mukanaan tuomat lisäpanostukset: - Asiakkaan vastaanotto: 3 työnsuunnittelijan työpanos alkupalveluihin ja maahanmuuttajien ohjaamiseen TE-toimiston aulassa. - Asiakaskohtaisen suunnitelman tekeminen ja päivittäminen sekä asiakkaan aktiivinen ohjaaminen työvoimapoliittisten kotouttamistoimenpiteiden aikana tavoitteena työllistyminen: 5 työnsuunnittelijan työpanos. Kaupungin aiesopimuksen mukanaan tuomat lisäpanostukset: - Asiakaskohtaisen suunnitelman päivityksen toimenpiteet: Kaupunki varaa maahanmuuttajien rekrytointimallin palkkamenoihin. Kaupungin aiesopimuksessa sovitut summat ylittävät lisäpanostukset: - Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön koordinointia varten on palkattu rekrytointiasiantuntija kaupungin rekrytointipalveluihin. - Maahanmuuttajien urakehityksen edistäminen: Kaupunki ostaa työntekijöilleen urakehitystä tukevaa ammatillista kielikoulutusta :lla.

15 14 Seurantajärjestelmä Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tämän sopimusliitteen toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla: - Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste Espoossa 5 - Kaupungin maahanmuuttajien neuvontapalveluiden asiakastapaamisten määrä ja kehitys - TE-toimiston uusien maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä - Alkukartoitukseen ohjattujen maahanmuuttajien määrä, tehtyjen alkukartoitusten määrä sekä odotusaika TE -toimistoon ilmoittautumisesta alkukartoitukseen - TE-toimistosta toimenpiteisiin (kielikoulutus, kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon opetus, kuntoutuspalvelut, työelämävalmennus, työharjoittelu) ohjattujen maahanmuuttajien määrä sekä toimenpiteeseen pääsyn odotusaika - Kaupungin maahanmuuttaja-asiakkaille tarjoamien seuraavien toimenpiteiden määrä: o työelämävalmennuksen harjoittelupaikat o palkkatukityöpaikat o maahanmuuttajien rekrytointimallin paikkaa - Kaupunkien maahanmuuttaja-asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen sidottujen lisäresurssien (määrärahat, henkilöstö) määrä 5 Edellisen vuoden viimeisen päivän ulkomaalaisten työttömien määrä, jonka TE-toimiston tiedottaja toimittaa kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikköön, jaetaan vuoden viimeisen päivän työikäisten ulkomaalaisten espoolaisten määrällä (lähde: väestörekisterin tiedot, toukokuu). Työvoimaan kuulumattomia, työikäisiä ulkomaalaisia, ei tietoihin tällöin sisälly.

16 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle LIITE 2 Kaupungin ja TE-toimiston kokonaisjärjestelmä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi vuonna 2012 Asiakkaan vastaanotto -Osoitus työvoimatoimiston ostamaan alkukartoitukseen ja ajanvaraus asiakaskohtaisen suunnitelman tekoon -Neuvonta selvitetään prosessin eteneminen -Tarvittaessa ohjaus kaupungin neuvontaan (työvoimatoimistolle kuulumattomat asiat) Kaupungin neuvontapalvelut -Työttömien asiakkaiden ohjaus TE-toimiston palvelut Asiakaskohtaisen suunnitelman laatiminen -Oikeuksien ja velvollisuuksien selvittäminen -Alkukartoitukseen perustuva palvelutarvearvio -Suunnitelma/sopimus asiakkaan polusta työelämään -Sosiaalitoimen rooli pakolaisten suunnitelmaa tehtäessä Kotouttamiskoulutus -Koulutusten suunnittelu ja ostaminen -Neljän koulutuksen räätälöinti kaupungin kanssa -Työssäoppimispaikkojen tarjoaminen räätälöityihin koulutuksiin Rinnasteinen koulutus -Rinnastuspäätöksen tekeminen -Kaupungin tuottama omaehtoinen koulutus Alkukartoitus Asiakaskohtaisen suunnitelman päivitys Ohjaaminen: 1. Työmarkkinoille 2. Kotouttamiskoulutukseen 3. Tutkintokoulutukseen 4. Kaupungin tai palvelukeskuksen toimenpiteisiin Asiakkuuden päättyminen TE-toimiston maahanmuutto-yksikössä -Työllistyminen -Työnhaku TE-toimiston normaalipalveluissa -Tutkintoon johtava koulutus (2. aste; AMK; korkeakoulu) Kaupungille rekrytoiminen Kaupungin palvelukseen pääseminen sisäisen tai avoimen haun kautta Kaupungin asiakaskohtaisen suunnitelman päivitykseen perustuvat ja urakehitystä tukevat toimenpiteet -Työelämävalmennuksen harjoittelupaikat, tavoitteena 210 kpl -Palkkatukityöpaikat, tavoitteena 45 kpl -Maahanmuuttajien rekrytointimalli, tavoitteena saattaa 10 vuonna 2011 alkanutta työsuhdetta loppuun ja aloittaa 12 uutta -Työhönvalmennuskeskukseen maahanmuuttajien ryhmä (pajatyö ja kielikoulutus) ja 20 % keskuksen työpajojen osallistujista maahanmuuttajia -Kaupungin henkilöstölle tarjottu ammatillinen kielikoulutus -Myös yhteistyösopimuksen ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten maahanmuuttajien oppilaitosharjoittelut ja oppisopimukset -Toimenpiteen aikana jatkon arviointi TE-toimiston edustajan kanssa Palvelukeskuksen palvelut -Moniammatillisen tiimin palvelujen hyödyntäminen

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012

Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012 Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012 SISÄLTÖ: ESIPUHE 2 1. TYÖLLISYYDEN HOIDON KOUVOLAN MALLI 3 1.1 Taustaa 3 Kouvolan elinkeinostrategia 4 Työ- ja elinkeinohallinnon työllisyys- ja yrittäjyysstrategia

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Kuin yhtä perhettä Kuva: Kimmo Kirves Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa _. _.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. Johdanto..3 1. Kotouttamisohjelman lähtökohdat...4

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016

Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 Sisällys Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 3 1 Työllistyminen ja koulutus 5 2 Lasten ja nuorten koulutus 9 3 Perheiden tuki osana

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL RAPORTTEJA 104 2013 Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot