ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013"

Transkriptio

1 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA Toimenpiteet 2012 Espoon kaupunki Espoon työ- ja elinkeinotoimisto

2 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle Johdanto Työllisyydenhoidon ohjelman tavoitteena on työllisyyden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen Espoossa. Toteutuksen osapuolet ovat Espoon kaupunki ja Espoon työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Keskeisimmät työllisyysohjelman suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan osallistuvat Espoon kaupungin yksiköt ovat: - Konserniesikunta: kaupunkikehitysyksikkö, HR-yksikkö, strategia ja talousyksikön hankinnan ohjaus -ryhmä - Konsernipalvelut: rekrytointipalvelut - Sivistystoimi - Tekninen- ja ympäristötoimi - Palveluliiketoimen toimiala - Sosiaali- ja terveystoimi / työllisyyspalvelut ja maahanmuuttajapalvelut Työllisyydenhoidon kysymyksiä käsitellään seuraavissa kaupungin omissa sekä kaupungin ja yhteistyötahojen yhteisissä toimielimissä: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto - Työllisyystyöryhmä (Espoon kaupungin ja TE-toimiston yhteistyöryhmä) - VÄYLÄ -työryhmä (Espoon kaupungin, KELA:n, TE-toimiston ja Kauniaisten sosiaalitoimen yhteistyöryhmä) - Monikulttuuriasiain neuvottelukunta (etnisten ryhmien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien edistäminen) Ohjelman linjaukset ja painopisteet perustuvat kaupungin osalta Espoo -strategiaan ja metropolialueen kilpailukykystrategiaan sekä TE-toimiston osalta sen toimintaa ohjaaviin Työ- ja elinkeinoministeriön ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) strategioihin. Maahanmuuttajien työllistämistä edistävät toimenpiteet pohjautuvat Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelmaan sekä asiaa koskevaan metropolipolitiikan aiesopimukseen. Ohjelman tavoitteita tukee myös Espoon kaupungin ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöasiakirja vuosille Espoon kaupungin panostus työllisyydenhoitoon tapahtuu talousarviomäärärahojen puitteissa, jolloin talousarvion muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia ohjelmaan allokoitujen summien suuruuteen kaupungin osalta. TE-toimisto rahoittaa työllisyystoimenpiteitä sille myönnetyillä työllisyysmäärärahoilla. Äkillinen tai odottamaton muutos näitä rahoja koskevalla momentilla voi vaikuttaa myönnettävien toimenpiteiden määrään ja rahoitukseen. Espoon alueen työllisyyden vahvuudet ja haasteet Osana Suomen ainoaa voimakkaasti kehittyvää ja kansainvälistyvää metropolialuetta Espoon alueen työllisyysaste sekä työllisyys ovat aina olleet maan keskitasoa parempia. Myös työvoiman koulutustaso (korkeakoulutettuja 42 % työvoimasta) on muuta maata korkeampi. Espoota luonnehtii voimakas yritysintensiivisyys. Espoolaisesta vajaasta työpaikasta kolme neljästä on yksityisellä sektorilla, mikä on korkeampi osuus kuin missään muualla Suomessa. Lisäksi elinkeinorakenne on varsin vahvasti nojautunut

3 2 informaatioteknologiaan ja palveluihin. Toisaalta johtuen juuri tästä Espoon kansallisella tasolla hyvä työllisyystilanne on varsin altis suhdannevaihteluille. Espoossa työllisyystilanne on viimeisen vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Alle 25-vuotiaiden työllisyyskehitys on ollut suotuisaa. Nuorisotyöttömyys laski Espoossa vuonna 2011, vaikka laskun tahti laantuikin selvästi edellisestä vuodesta. Espoon väestö on yhä monikulttuurisempaa. Vuoden 2005 jälkeen kaupungin muuttovoitto on ollut puhtaasti maahanmuuton varassa. Vuoden 2012 alussa noin joka kymmenes espoolainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vaikka väestön ikääntyessä maahanmuuttajat muodostavat potentiaalisen työllistämisresurssin, on työttömyys heidän keskuudessaan muuta väestöä yleisempää ja työttömien maahanmuuttajien määrä on Espoossakin kasvanut vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen. Samalla perinteisen työttömyyden, eli vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisuhan alaisten työttömyyden rakenne on ja pysyy haasteellisena. Huomattavalla osalla pitkään työttömänä olleista ei ole valmiuksia pärjätä avoimilla työmarkkinoilla, mikä kasvattaa heidän kohdallaan syrjäytymisen riskiä. Kumppanuus ja verkostomainen työtapa on yksi Espoon kaupungin arvoista. Tämän mukaisesti jatkuva avoin vuoropuhelu ja yhteistyö kaupungin ja TE-toimiston välillä on keskeistä työllisyyden edistämisessä. Kaupungin ja TE-toimiston pitkä yhteistyön perinne muodostaakin alueen työllisyydenhoidossa selkeän vahvuuden. 2. Espoon työllisyydenhoidon painopisteet ja suhde Espoostrategiaan Vuonna 2011 Espoon kaupungin ja TE-toimiston työllisyydenhoidon ohjelman erityisiä painopistealueita ovat: 1. Nuoriso Vaille koulutus- tai työpaikkaa jääneiden nuorten työttömyyden pitkittymistä sekä työttömien nuorten syrjäytymistä ehkäistään. 2. Maahanmuuttajat Toimitaan edelleen tiiviisti yhteistyössä maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi laaditussa metropolipolitiikan aiesopimuksessa määritellyissä puitteissa. 3. Yrittäjyys Yrittäjyyttä edistetään ja aloitteleville yrittäjille sekä yritystoimintaa suunnitteleville tarjotaan tukipalveluja. 4. Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun. Työllisyydenhoidon ohjelman toimenpiteet on jaoteltu suoraan yllä esiteltyihin painopistealueisiin liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteet on kuitenkin suunniteltu niin, että niiden toimeenpaneminen palvelee Espoo-strategian tavoitteiden ja TE-toimiston tulostavoitteiden toteutumista.

4 3 Alla olevassa taulukossa on esitetty työllisyydenhoidon ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät vuoden 2012 toimenpiteet strategiakarttana Espoo-strategian pohjalta: Kaupungin ja TE-toimiston työllisyydenhoidon toimenpiteet 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Inno-Omnian toiminnan kehittäminen TE-toimiston yrittäjäpalveluiden kehittäminen Uusyrityskeskuksen palvelutason turvaaminen Kaupungin hankinnoista tiedottaminen yrityksille Asiakas ja kaupunkilainen Nuoret etsivän nuorisotyön kautta koulutukseen tai työharjoitteluihin Espoolaisen työllistämisen mallin luomisen pilottivaihe Harjoittelupaikkoja nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille Metropolipolitiikan maahanmuuttoaiesopimuksen toimeenpano Työhönvalmennuskeskuksen aiempaa tiiviimpi yhteistyö kumppaneiden kanssa Sosiaalisilla sopimuksilla mahdollisuuksia työllistymiseen Nuorten yhteiskuntatakuu & koulutuspaikkatakuu Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteiden kartoittaminen Palvelujen järjestäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen hankintakriteerien hyödyntäminen Henkilöstö Rekrytoivat työvoimakoulutukset työvoimapulaalueille Talous Yrittäjyyden edistäminen työllisyyden ja julkisen talouden vahvistamiseksi Taulukossa mainitut toimenpiteet esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 3. Espoon työllisyydenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2012 Tässä ohjelman osiossa esiteltävät tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet eivät kata kaikkea sitä työtä, mitä Espoon kaupunki ja TE-toimisto tekevät työllisyydenhoidon eteen. Sen sijaan tämän ohjelman toimenpiteillä keskitytään vaikuttamaan edellisen osion painopistealueissa esiteltyihin työllisyydenhoidon ja yrittäjyyden edistämisen haasteisiin. Tällä ratkaisulla pyritään työllisyydenhoidon ohjelman luonnetta muokkaamaan strategisempaan suuntaan. Parhaimman kuvan työllisyydenhoidon ponnistelujen kokonaisuudesta saa seuraavan luvun taulukoista, joista käy ilmi TE-toimiston ja kaupungin työllisyydenhoidon resurssit käyttökohteittain vuodelle 2012.

5 Nuorisotyöttömyyttä ehkäistään Nuorisotyöttömyys laski edelleen vuoden 2011 aikana, mutta lasku oli huomattavasti hitaampaa kuin edellisenä vuonna. Espoon TE-toimistossa oli asiakkaana 2011 joulukuussa 695 alle 25-vuotiasta työtöntä, eli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talousnäkymien huonontuessa työttömyys pahenee tyypillisesti ensimmäisenä nuorten joukossa. Tästä syystä epäselvien talousnäkymien vallitessa on tärkeää ehkäistä oppilaitoksista valmistuvien nuorten sekä esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen takia työttömyysuhan alla olevien nuorten työttömyyttä. Samaan aikaan on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota niiden nuorten tukemiseen, jotka jäivät vuonna 2008 alkaneen taantuman aikana vaille koulutus- tai työpaikkaa. Näiden nuorten auttamisen kohdalla haasteena on usein se, että heitä on vaikea tavoittaa. Espoossa pyritään löytämään vastaus tähän haasteeseen vuonna 2011 aloitetun etsivän nuorisotyön keinoin, joilla nuoria voidaan aktiivisesti saattaa oikeanlaisten palvelujen piiriin. Nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemisessä keskeisiä välineitä ovat nuorten yhteiskuntatakuu ja Espoon kaupungin koulutuspaikkatakuu. Nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta nuorelle tarjotaan palvelu tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai löytää työpaikka. Nuorille tarjottavat mahdollisuudet voivat olla esim. työtä, apua työnhakuun, erilaisia työharjoitteluja tai palkkatuettua työtä, koulutusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. Espoon kaupunki tarjoaa alla esiteltyjen toimenpiteiden kautta monille nuorille mahdollisuuksia kartuttaa osaamistaan ja työkokemustaan. Syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta tärkeää huolehtia, ettei alle 17- vuotiaat eivät jää jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Espoon kaupunki takaa kaikille peruskoulun päättäneille kuntalaisille koulutuspaikan tai vastaavan yhteistyössä Omnian kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on lisäopetusluokkien määrän lisääminen tarvetta vastaavaksi. Espoossa alkoi 2011 KASTE -ohjelmaan kuuluva ESTER -hanke Nuoret pudokkaat. Hankkeen tavoitteena on vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja Etelä-Suomen alueella. Hankkeessa kehitetään nuorille monialaista peruspalvelujen toimintamallia ja verkostoa itsenäistymisen tukemiseksi ja pudokkuuden ehkäisemiseksi. Nuoret otetaan mukaan hankkeen toimenpiteiden kehittämiseen. Hanke toteutuu vuosina Nuorten toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - Nuorisopalvelut ja Omnia huolehtivat siitä, että etsivän nuorisotyön palvelut saattavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tarkoituksenmukaisten aikuissosiaalityön, TE-toimiston sekä toisen asteen koulutuksen palveluiden piiriin. Palveluihin ohjataan 400 nuorta 2012 aikana (vuonna 2011 tavoiteltiin 300 nuoren tavoittamista). - Omnian etsivä työ ja työpajatoiminta osallistuvat kaupungin ESTER-hankkeen kanssa monialaisen peruspalvelujen toimintamallin ja verkoston rakentamiseen. - Omnian kanssa neuvotellaan etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan vakiinnuttamisesta vuoden 2012 aikana. Toiminnasta tehdään palvelukuvaukset ja tarkennetaan rahoitus tuleville vuosille. - Välityömarkkinoiden asiakkaista kolmannes on nuoria. Valtaosan nuorten välityömarkkinoiden palveluista tuottaa Omnian nuorten työpajat. - Palveluliiketoimialan Katu- ja vihertuotannossa käynnistetään kevään aikana ohjatun harjoittelun pilottiryhmä nuorille työttömille. Ryhmään ohjataan

6 5 TE-toimiston toimenpiteet ensisijaisesti muiden työllistämistoimien piiristä tulevia nuoria ja toimintaan osallistuu vuoden aikana yli kymmenen nuorta. - Kuntouttavaan työtoimintaan luodaan seurantajärjestelmä, jolla pystytään seuraamaan prosessin sujuvuutta ja kestoa. - Kaupungin työllisyyspalvelut huolehtivat yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaalityön kanssa siitä, että ne nuoret, joilla on kuntouttavan työtoiminnan paikka valmiina, pääsevät aloittamaan kuntouttavan työtoiminnan alle kuukaudessa. - Työllistämisen Espoo-lisään varatuista rahoista ( ) voidaan käyttää enintään nuorten työllistymistä edistävään osaamisen todentamiseen, kuten näyttö- tai osatutkintojen suorittamiseen. - Uusista nuorista työttömistä vähintään 88 % ohjataan koulutukseen, harjoitteluun tai töihin kolmen kuukauden sisällä. - Työvoimaohjaaja ottaa asiakkaan vastaan kahden viikon sisällä, jos etsivän nuorisotyön työntekijä ottaa yhteyttä. - Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten esim. perusopetuksen, lukioiden ja Omnian kanssa nuorten pudokkuuden ehkäisemiseksi. On sovittu yhteistyömalli esim. miten nuori ohjataan uraohjauspalvelujen piiriin. Uraohjauspalvelut järjestävät tarvittaessa infoja esim. valmistuville nuorille ja Omnian sekä kaupungin työpajoilla oleville nuorille. Palvelut koskevat myös alle 17-vuotiaita nuoria. - Nuorten tapahtuma (Nolla-toleranssi Espoon nuorisotyöttömyydelle) järjestetään 2012 ennen yhteishakua Tapahtumaan osallistuu yrittäjiä ja yhteistyöverkoston edustajia. Kaikki TE-toimiston nuortenpalveluissa olevat alle 25-vuotiaat nuoret velvoitetaan osallistumaan tapahtumaan. - Kevät- ja Syysrekry ja Väylä työhön - tapahtumat suunnataan kaikille TE - toimiston asiakkaille. Kaikki TE-toimiston nuortenpalveluissa olevat alle 25- vuotiaat nuoret velvoitetaan osallistumaan tapahtumaan. - Nuorille tarjotaan 19 työnhakuryhmää ja 10 valmentavaa koulutusta Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa kohennetaan Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä Espoon TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa 3202 henkilöä, mikä on 223 henkilöä enemmän kuin vuoden 2010 joulukuussa. Vuoden 2011 lopussa joka viides Espoon TE-toimiston työnhakijoista oli ulkomaalainen. Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä kasvoi siten vuoden aikana 7,5 %:lla. Keskeisimmät kasvun taustalta löytyvät tekijät ovat muuttoliike suoraan ulkomailta Espooseen, maahanmuuttajien muuttoliike muualta Suomesta Espooseen ja maahanmuuttajien muuta väestöä huonompi työmarkkina-asema. Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat solmineet valtion kanssa vuosille metropolipolitiikan aiesopimuksen, jonka tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista. Käytettävissä olevien seurantaraporttien mukaan sopimuksen tavoitteet toteutuivat työllisyyskehitystä kuvaavien lukujen valossa parhaiten Espoossa.

7 6 Toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin ja TE-toimiston yhteiset toimenpiteet - Kaupungin ja TE-toimiston yhteiset toimenpiteet ja palveluprosessit, määritellään pääkaupunkiseudun ja valtion välisen aiesopimuksen 1 mukaisesti tämän sopimuksen liitteissä 1 ja Yrittäjyyttä edistetään Työpaikkojen määrän kehitys on työvoimaan kuuluvien ihmisten määrän ohella keskeisin työllisyyskehitystä määrittävä tekijä. Vuodenvaihteessa tehdyn, Uudenmaan kuntia koskevan työpaikkaprojektion mukaan työpaikkojen määrä kasvaa todennäköisimmin Espoossa vuosina yli :lla, eli noin 12 prosenttia. Yksityisen sektorin työpaikkojen määrä vaikuttaa suoraan julkisen sektorin rahoituspohjan kestävyyteen. Julkishallinto voi yrittäjyyden edistämiseen ja jo toimivien yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen tähtäävillä toimillaan vahvistaa talouden elinvoimaisuutta ja omia toimintaedellytyksiään. Espoon TE-toimistossa tehtiin vuonna 2011 yhteensä 896 starttirahapäätöstä. Tässä luvussa ovat niin ensimmäiset päätökset kuin myös starttirahan jatkopäätökset. Suurin yksittäinen ryhmä, jolle starttirahapäätöksiä tehtiin, olivat ei-työttömät: 460 päätöstä. Työttömyyspäivärahalta starttirahalle siirtyville tehtiin päätöksiä 326 ja työmarkkinatuelta starttirahalle siirtyviä päätöksiä tehtiin yhteensä 110. Yrittäjiksi aikoville ja liiketoimintaansa kehittäville yrityksille YritysEspoo -brandin alla palvelujaan tarjoava Espoon Seudun Uusyrityskeskukselle kertyi vuonna 2011 yhteensä asiakaskäyntiä (kasvua 17 % vuoteen 2010 verrattuna). Uusien asiakkaiden määrä oli viime vuonna 777 ja se kasvoi 16 % edellisvuoteen verrattuna. Yrittäjyyden edistämisen toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - InnoOmnian yhteistyötä laajennetaan koskemaan myös Omnian ammatillisen koulutuksen opiskelijoita mm. siten, että nämä voivat tulla työelämälähtöisiin projekteihin täydentämään omaa osaamistaan, suorittamaan osaa omasta tutkinnostaan tai käynnistämään ja kehittämään omaa yritystoimintaansa. Tavoitteena on saada noin 200 opiskelijaa/vuosi InnoOmnian erilaisiin työelämälähtöisiin, yrittäjyyteen kannustaviin projekteihin. - Kaupungin on varautunut Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n rahoituksen tason kasvuun. Vuonna 2011 kaupunki rahoitti (jäsenmaksu ja toimintaavustus) yhdistyksen toimintaa eurolla. Vuoden 2012 jäsenmaksu on Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea kaupungilta toiminta-avustusta myös vuodelle Kaupungin talousarviossa on varauduttu erikseen haettavien yleisten toiminta-avustusten sekä projektiavustusten myöntämiseen uusyrityskeskukselle. Avustusten myöntämisen lähtökohtana on muiden yhdistyksen jäsenkuntien osallistuminen sekä avustusesityksissä esitetyt painavat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet. - Espoon Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa laadittu yhteistyöasiakirja päivitetään keväällä Tavoitteena on uusien ja entistä tehokkaampien yrittäjyyttä tukevien mallin löytäminen sekä kaupungin palvelujen parantaminen sekä hankintayhteistyön 1 Valtion ja Pääkaupunkiseudun kuntien välinen aiesopimus ( ) maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

8 7 TE-toimiston toimenpiteet lujittaminen. - Kaupunki osallistuu aktiivisesti TE-toimiston, elinkeinoelämän järjestöjen ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen yrittäjyyteen liittyviin tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa esitellään tarpeen mukaan ajankohtaisia julkisia hankintoja. Tilaisuuksien osallistumisen määrää seurataan ja osallistumisen vaikuttavuutta arvioidaan keväällä yhteistyökumppanien kanssa päivitettävän yhteistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä. - Yrittäjyyden iltapäivätilaisuudet jatkuvat, niitä pidetään 8 kappaletta vuonna Starttirahainfot yhdessä Espoon Seudun Uusyrityskeskuksen kanssa pidetään neljä kappaletta vuonna TE-toimisto järjestää Rekrytointikeskuksessa yrittäjyyteen liittyviä asiakastilaisuuksia, esim. osuustoimintainfo, rahoitusinfot jne. yhteensä kolme kappaletta Yritysneuvojat tekevät yhteistyötä InnoOmnian kanssa sisältäen mm. yrittäjyyteen liittyviä opiskelijoiden infotilaisuuksia neljä kappaletta vuonna Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun Yleisen työllisyystilanteen ja työttömyyden rakenteen kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että kansainvälisestä talouskriisistä vuonna 2008 alkaneen taantuman ja sitä seuranneen kansainvälisen talouden epävarmuuden aikana työttömäksi jääneiden työttömyysjaksot eivät pääse pitkittymään. Tilastotietojen mukaan työttömyyden pitkittyessä työpaikan löytämisen todennäköisyys laskee dramaattisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys oli vuonna 2011 ilahduttavaa ja vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleiden Espoon TEtoimiston asiakkaiden määrä laski vuoden aikana lähes kahdestatuhannesta 1700 henkilöön. Jos pitkäaikaistyöttömyyden kehitystä tarkastellaan yhtä vuotta pidemmällä aikavälillä, antaa se valitettavasti synkemmän kuvan työllisyyskehityksestä. Vuoden 2009 joulukuun vuoden 2011 joulukuun välisenä aikana työttömien työnhakijoiden määrä laski Espoon TE -toimiston alueella noin 18 prosenttia ja samanaikaisesti yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä nousi 2,7 prosenttia. Pitkään työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä kasvaa Espoossa ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen tarvitaan uusia keinoja. Vuonna 2012 käynnistetään pilottivaihe neljä vuotta kestävästä hankkeesta espoolaisen työllistämisen mallin luomiseksi. Hankkeen aikana kasvatetaan kaupungin oman organisaation palkkatukityöllistämisen volyymia lähemmäksi muiden suurten kaupunkien tasoa, tuodaan kaupungin työllistämisen rinnalle mahdollisuuksia työllistyä yrityksin kaupunginhallituksen hyväksymien sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisia hankintoja koskevien linjausten mukaisesti sekä tehdään vertaileva seurantatutkimus eri työllistämistoimien vaikuttavuudesta ja työllistämisen taloudellisista kokonaisvaikutuksista. Hankkeen päättyessä voidaan Espoossa harjoittaa tutkitusti vaikuttavaa työllisyyspolitiikkaa, jossa myös yksityisen sektorin tarjoamilla työllistymismahdollisuuksilla on entistä keskeisempi rooli. Hankkeen eteneminen ja resurssit määritellään vuosittain kaupungin talousarvioissa sekä kaupungin ja TE-toimiston yhteisessä työllisyysohjelmassa. Kaupunki kehittää erityisesti vaikeasti työllistyville työttömille ja osatyökykyisille kuntalaisille kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuksia (Koppi-hanke). Kataisen

9 8 hallituksen ohjelmassa sivulla 47 esitellystä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen kuntakokeilusta neuvotellaan vuoden 2012 aikana työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Pitkäaikaistyöttömyyden toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - Työllisyyspalveluiden tekemillä sosiaalisilla sopimuksilla tarjotaan pitkään työttömänä olleille ja osatyökykyisille työttömille työllistymismahdollisuuksia varhaiskasvatuspalveluiden ja vanhuspalveluiden tukipalveluiden parissa. Tavoitteena on 200 henkilön työllistymisen tukeminen 2012 aikana. - Espoolaisen työllistämisen mallin pilottivaiheen käynnistäminen :lla: o Kaupunki huolehtii kolmenkymmenen työttömän työnhakijan työllistämisestä yrityksiin sosiaalisesti kestävän kehityksen hankintojen kautta. o Kaupungin kasvattaa oman organisaationsa työllistämisvolyymia noin kolmellakymmenellä henkilöllä. o Kaupunki huolehtii työllistämistoimien aiempaa paremmasta kohdentamisesta tehokkaamman koordinaation kautta. o Kaupunki valmistelee vuonna 2013 käynnistyvän seurantatutkimuksen, jossa vertaillaan erilaisten työllistämisväylien vaikuttavuutta sekä TE-toimiston toimenpiteet työllistämistoimien kokonaistaloudellisia vaikutuksia. - Huolimatta työttömyyseläkemuutoksesta ja talouden epävarmasta tilanteesta tavoitteena on, että pitkäaikaistyöttömien määrä on pienempi vuoden 2012 lopussa kuin vuoden 2011 lopussa. - Espoon työvoiman palvelukeskus tehostaa yhteistyötä yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, tavoitteena nostaa toimenpitein sijoitettujen asiakkaiden määrää kymmenellä prosentilla vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2011 TE- toimiston ja kaupungin toimenpitein sijoitettuna oli 1002 henkilöä. Työvoiman palvelukeskus nostaa avoimelle sektorille työllistyneiden määrää viidellä prosentilla vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2011 avoimelle sektorille työllistyneitä oli 138 henkilöä. - Yrityksiin palkkatuella työllistyneiden osuus on vähintään 48 % kaikista palkkatuella työllistetyistä - TE-toimisto osallistuu kaupungin hankintojen kautta työllistämiseen kouluttamalla kaupungin henkilökuntaa palkkatukityöllistämisestä, osallistumalla työllistämisvelvoitteiden allokointiin eri hankintoihin, nimeämällä kaksi virkailijaa hoitamaan hankintojen kautta tapahtuvaa tukityöllistämistä ja valmistelemalla kaupungin hankinta-asiakirjojen liitteeksi tukityöllistämisen kuvauksen. - Sekä kevään että syksyn aikana järjestetään yksi 5 päivän työnhakuryhmä 15 henkilölle, joka toimii kaupungin työhönvalmennuskeskuksessa ja palvelee siellä työpajoilla työskenteleviä. - Espoolaisille työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille tarjotaan uusi väylä tutkinnon suorittamiseen yhteistyössä helsinkiläisten ja vantaalaisten kanssa. Työmarkkinoille suuntautuville asiakkaille tarjotaan mahdollisuus selvittää lähtötilanteensa ja jatkaa ohjaavan tai ammatillisen koulutuksen kautta sopivalle alalle (tutkinnot: koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, kotityö- ja puhdistuspalvelut, kiinteistöpalvelut). Koulutuksen aloituspaikoista 25 prosenttia (n. 10 henkilöä) on kohdennettu espoolaisille. - Vuonna 2011 Leppävaaran ja Espoonlahden alueella tehtiin 500 päivän ajan työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden tilanteiden kartoitus. Vastaava työ aloitetaan Matinkylän, Olarin ja Tapiolan alueella aikuissosiaalityön, työttömien terveydenhoitajien ja TE-toimiston yhteistyönä. Kartoitus aloitetaan vuotiaiden ryhmästä. Työtapa mallinnetaan ja sille kehitetään seurantamittarit. Työtapaa hyödynnetään jatkossa myös muilla alueilla.

10 9 4. Espoon työllisyydenhoidon resurssit vuonna Kaupungin ja TE-toimiston työllisyysmäärärahat jakautuvat alla olevien taulukoiden mukaisesti: ESPOON ESPOON ARVIO ASIAKAS- KAUPUNKI TE-TOIMISTO MÄÄRISTÄ Työllisyyspalveluiden koordinoiman työllisyysmäärärahojen allokointi toimialoittain SOTET PALI YTET SITO Velvoitetyöllistäminen Työllistämisen espoolaisen mallin pilotti (palkkatuki) Työllistämisen Espoo-lisä Yhteensä Muut kaupungin tukemat ja TE-toimiston yhteiset työllistämistoimenpiteet Kierrätyskeskus Kuntouttava työtoiminta (ostopalvelu, ei työsuhde) Espoon diakoniasäätiö Työ ja toiminta ry Omnia / nuorten työpajat Kesäsetelit Hankkeet ja projektit Sektori Audentes Toimintamenot ETYP Työhönvalmennuskeskus Muut yhteensä TE-toimiston työllisyystoimenpiteiden rahoituksen, eli momentin 51, budjetti on Tämän lisäksi TE-toimisto panostaa ETYPin toimintamenoihin sekä projektitukiin Toisaalta työllisyysohjelman taulukkoon ei ole huomioitu momentille 51 myönnettyjä määrärahoja liikkuvuusavustuksiin, muuttoavustuksiin, työvoimakoulutuksen etuuksiin eikä siihen ole huomioitu myöskään TE-toimiston koulutuksen kehittämis- ja tiedotusmäärärahaa eikä työnvälityksen ja ammatinvalinnan ohjauksen erityismenoja (työkokeilut). Tästä johtuvat summien erot seuraavan taulukon eri yhteenvetosarakkeiden ja kokonaissumman välillä.

11 10 TE-toimiston työllistämisen määrärahat Ammatillinen ja valmentava työvoimakoulutus Työnvälityksen ja ammatinvalinnan ohjauksen erityismenot (työkokeilut) Ryhmäpalveluiden hankinta Työllistäminen valtion hallintoon Työllistäminen kuntasektorille Palkkatuki yksityiselle sektorille Starttiraha Työelämänvalmennus 0 Muut TE -toimisto yhteensä Seuranta Ohjelman toteutumista seuraa säännöllisesti Espoon kaupungin, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä työvoiman palvelukeskuksen yhteinen työllisyystyöryhmä, yhteistyössä Espoon sosiaalitoimen, Kelan ja Kauniaisten kaupungin VÄYLÄ -työryhmän kanssa. Työllisyysryhmä vastaa työllisyysraportin tuottamisesta neljä kertaa vuodessa kaupungin toimialojen, keskushallinnon ja päättäjien sekä TE-toimiston käyttöön. Vuoden 2012 tulokset raportoidaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle alkuvuonna 2013 vuoden 2013 työllisyysohjelman käsittelyn yhteydessä. TE-toimiston johtoryhmä seuraa säännöllisesti kokouksissaan työllisyyden hoidon ohjelman toteutumista. Liitteet: 1. Espoon kaupungin ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyösopimus maahanmuuttoasioissa 2. Maahanmuuttajien palveluita koskevan yhteistyön prosessikuvaus

12 11 LIITE 1 ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON YHTEISTYÖSOPIMUS 2012 Lähtökohdat Tässä sopimusliitteessä sovitaan vuoden 2012 osalta Espoon kaupungin ja Espoon työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toimista valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen, maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi vuosille solmitun aiesopimuksen toimeenpanemiseksi. Aiesopimuksen lähtökohtana on edellisen hallitusohjelman kirjaus metropolipolitiikan käynnistämisestä pääkaupunkiseudun erityiskysymyksistä. Sopimusliitteen toimet edesauttavat myös valtuustokauden Espoo-strategian monikulttuurisuuteen liittyvien strategisten tavoitteiden sekä Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelman toteutumista. Aiesopimuksen toimeenpanoon liittyvien, tässä sopimusliitteessä määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi kaupunki tukee maahanmuuttajien työmarkkina-aseman myönteistä kehitystä monin tavoin, kuten maahanmuuttajataustaisten nuorten kesätöihin pääsyä tukemalla ja tarjoamalla oppisopimuskoulutusta myös maahanmuuttajille. Sitoutuminen ja taloudelliset voimavarat Metropolipolitiikan aiesopimuksen mukaisesti Espoon kaupunki ja Espoon TE-toimisto suuntaavat tässä sopimusliitteessä määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamiseen vuonna 2012 seuraavat voimavarat: - Espoon kaupunki: o Aiesopimuksessa sovittu o Aiesopimuksessa sovitun lisäksi kaupunki satsaa rekrytointipalveluiden rekrytointiasiantuntijan palkkakuluihin ja henkilöstön ammatilliseen kielikoulutukseen - Espoon TE-toimisto: o 8 työnsuunnittelijan työpanos Toimenpiteet Alla olevassa taulukossa eritellyt Espoon kaupungin ja TE-toimiston toimenpiteet perustuvat yhteistyönä tehtyyn asiakaslähtöiseen prosessikuvaukseen, joka löytyy työllisyydenhoidon yhteistyösopimuksen liitteestä 2. Taulukossa eriteltyjen toimenpiteiden lisäksi sopimuksen voimassa ollessa pyritään kehittämään yhdessä uusia ja innovatiivisia yhteistyön muotoja maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kohentamiseksi. Aiesopimuksen mukanaan tuomien lisäresurssien ja kaupungin aiesopimuksen velvoitteet ylittävien lisäpanostusten kohteet näkyvät taulukossa kursivoidulla tekstillä. Kaupungin ja TE-toimiston panostukset on eritelty tarkemmin taulukon alla.

13 12 Toimenpide TE-toimisto Espoon kaupunki Asiakkaan vastaanotto Alkukartoitus Asiakaskohtaisen suunnitelman tekeminen Yhteistyö maahanmuuttajien tutkintoon johtavien, työvoimapoliittisten koulutusten suunnittelussa Asiakaskohtaisen suunnitelman päivitys Asiakaskohtaisen suunnitelman päivityksen toimenpiteet Pääsääntöisesti osoitus alkukartoitukseen ja ajan varaaminen asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen. Tarvittaessa ohjaus kaupungin neuvontapalveluihin. TE-hallinnon hankkimien alkukartoitusten aikataulutus ja koordinointi Pääsääntöisesti alkukartoitukseen perustuvan suunnitelman tekeminen asiakkaille. TE-toimisto pyrkii yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa järjestämään tutkintoon johtavia koulutuksia. TEtoimisto tekee koulutusten ostamista koskevan esityksensä ELY-keskukselle sovittuaan koulutusten kohdentamisesta kaupungin kanssa. Alkukartoituksen perustuva suunnitelma päivitetään kotouttamiskoulutuksen aikana tai mahdollisimman pian sen päätyttyä Asiakkaan ohjaaminen: - työhön - työnhakuun TE-toimiston normaalipalveluihin, uuteen kotouttamiskoulutukseen - tutkintoon johtavaan koulutukseen - kaupungin toimenpiteisiin Kaupungin palvelujärjestelmää koskeva neuvonta ja tarvittaessa ohjaaminen TEtoimistoon. Sosiaalityöntekijä osallistuu pakolaisten suunnitelmien laatimiseen Konserniesikunta koordinoi työ- ja elinkeinohallinnon kanssa tehtävää yhteistyötä räätälöityjen koulutuksien järjestämiseksi. Rekrytointipalveluiden rekrytointiasiantuntijan ja kaupungin työllisyyspalveluiden koordinoimana kaupunki tarjoaa TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille 3 : työelämävalmennuksen harjoittelupaikkaa - Vuonna 2011 alkaneista maahanmuuttajien rekrytointimallin mukaisista paikoista 10 jatkuu keskitetyllä rahoituksella vuoden 2012 puolelle. - Vuonna 2012 aloitetaan arviolta 12 uutta maahanmuuttajien rekrytointimallin paikkaa. - Keväällä 2012 Numassa 4 opiskeleville työelämävalmennuspaikkoja kesäksi Tarvittaessa työelämävalmennuksen ja palkkatuetun työn asiakkaat voidaan ohjata myös kesken harjoittelujakson TE-toimiston tarjoamille kielikursseille. 4 Nuorten maahanmuuttajien ryhmä (NUMA) on tarkoitettu espoolaisille vuotiaille vasta maahan tulleille nuorille, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen siirtymistään jatko-opintoihin tai työelämään. Opetus järjestetään Matinkylän koulun alaisuudessa.

14 13 Maahanmuuttajien urakehityksen edistäminen Yksityisen sektorin rekrytointimallin (Talent Match) luominen Työnhakuinfojen järjestäminen yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa Tiivis yhteistyö Otaniemen kehitys Oy:n kanssa Talent Match -palvelukonseptin kohderyhmään kuuluvien TEtoimiston asiakkaiden ohjaamiseksi palvelun piiriin sekä nimikkovirkailijan nimeäminen palkkatukiasioihin liittyvien asioiden sujuvaksi hoitamiseksi. TE-toimisto järjestää pilottikokeiluna yhteistyössä vaikeasti työllistyviä maahanmuuttajaryhmiä edustavien järjestöjen kanssa kaksi työnhakuinfoa palkkatukityöpaikkaa - 20 % työhönvalmennuskeskuksen pajojen asiakkaista on maahanmuuttajataustaisia. Työhönvalmennuskeskuksessa käynnistetään yksi maahanmuuttajien ryhmä, joka koostuu työväenopiston toiminnallisesta kielikoulutuksesta ja yksilötuetusta pajatyöstä. Toteutetaan TE-toimiston, työväenopiston, alueellisen sosiaalityön ja työhönvalmennuskeskuksen yhteistyönä. Kaupungin työntekijöilleen tarjoama ammatillinen kielikoulutus Kaupunki käynnistää yhteistyössä Otaniemen kehitys Oy:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa alueen yrityksille suunnatun Talent Match - palvelukonseptin, jolla pyritään saamaan korkeakoulutettuja, maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita osaamistaan vastaaviin tehtäviin alueen yrityksiin kaupungin maahanmuuttajien rekrytointimallia vastaavalla tavalla. Kaupunki tekee TE-toimiston kanssa yhteistyötä oikeiden järjestöjen tavoittamiseksi. TE-toimiston aiesopimuksen mukanaan tuomat lisäpanostukset: - Asiakkaan vastaanotto: 3 työnsuunnittelijan työpanos alkupalveluihin ja maahanmuuttajien ohjaamiseen TE-toimiston aulassa. - Asiakaskohtaisen suunnitelman tekeminen ja päivittäminen sekä asiakkaan aktiivinen ohjaaminen työvoimapoliittisten kotouttamistoimenpiteiden aikana tavoitteena työllistyminen: 5 työnsuunnittelijan työpanos. Kaupungin aiesopimuksen mukanaan tuomat lisäpanostukset: - Asiakaskohtaisen suunnitelman päivityksen toimenpiteet: Kaupunki varaa maahanmuuttajien rekrytointimallin palkkamenoihin. Kaupungin aiesopimuksessa sovitut summat ylittävät lisäpanostukset: - Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön koordinointia varten on palkattu rekrytointiasiantuntija kaupungin rekrytointipalveluihin. - Maahanmuuttajien urakehityksen edistäminen: Kaupunki ostaa työntekijöilleen urakehitystä tukevaa ammatillista kielikoulutusta :lla.

15 14 Seurantajärjestelmä Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tämän sopimusliitteen toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla: - Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste Espoossa 5 - Kaupungin maahanmuuttajien neuvontapalveluiden asiakastapaamisten määrä ja kehitys - TE-toimiston uusien maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä - Alkukartoitukseen ohjattujen maahanmuuttajien määrä, tehtyjen alkukartoitusten määrä sekä odotusaika TE -toimistoon ilmoittautumisesta alkukartoitukseen - TE-toimistosta toimenpiteisiin (kielikoulutus, kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon opetus, kuntoutuspalvelut, työelämävalmennus, työharjoittelu) ohjattujen maahanmuuttajien määrä sekä toimenpiteeseen pääsyn odotusaika - Kaupungin maahanmuuttaja-asiakkaille tarjoamien seuraavien toimenpiteiden määrä: o työelämävalmennuksen harjoittelupaikat o palkkatukityöpaikat o maahanmuuttajien rekrytointimallin paikkaa - Kaupunkien maahanmuuttaja-asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen sidottujen lisäresurssien (määrärahat, henkilöstö) määrä 5 Edellisen vuoden viimeisen päivän ulkomaalaisten työttömien määrä, jonka TE-toimiston tiedottaja toimittaa kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikköön, jaetaan vuoden viimeisen päivän työikäisten ulkomaalaisten espoolaisten määrällä (lähde: väestörekisterin tiedot, toukokuu). Työvoimaan kuulumattomia, työikäisiä ulkomaalaisia, ei tietoihin tällöin sisälly.

16 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle LIITE 2 Kaupungin ja TE-toimiston kokonaisjärjestelmä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi vuonna 2012 Asiakkaan vastaanotto -Osoitus työvoimatoimiston ostamaan alkukartoitukseen ja ajanvaraus asiakaskohtaisen suunnitelman tekoon -Neuvonta selvitetään prosessin eteneminen -Tarvittaessa ohjaus kaupungin neuvontaan (työvoimatoimistolle kuulumattomat asiat) Kaupungin neuvontapalvelut -Työttömien asiakkaiden ohjaus TE-toimiston palvelut Asiakaskohtaisen suunnitelman laatiminen -Oikeuksien ja velvollisuuksien selvittäminen -Alkukartoitukseen perustuva palvelutarvearvio -Suunnitelma/sopimus asiakkaan polusta työelämään -Sosiaalitoimen rooli pakolaisten suunnitelmaa tehtäessä Kotouttamiskoulutus -Koulutusten suunnittelu ja ostaminen -Neljän koulutuksen räätälöinti kaupungin kanssa -Työssäoppimispaikkojen tarjoaminen räätälöityihin koulutuksiin Rinnasteinen koulutus -Rinnastuspäätöksen tekeminen -Kaupungin tuottama omaehtoinen koulutus Alkukartoitus Asiakaskohtaisen suunnitelman päivitys Ohjaaminen: 1. Työmarkkinoille 2. Kotouttamiskoulutukseen 3. Tutkintokoulutukseen 4. Kaupungin tai palvelukeskuksen toimenpiteisiin Asiakkuuden päättyminen TE-toimiston maahanmuutto-yksikössä -Työllistyminen -Työnhaku TE-toimiston normaalipalveluissa -Tutkintoon johtava koulutus (2. aste; AMK; korkeakoulu) Kaupungille rekrytoiminen Kaupungin palvelukseen pääseminen sisäisen tai avoimen haun kautta Kaupungin asiakaskohtaisen suunnitelman päivitykseen perustuvat ja urakehitystä tukevat toimenpiteet -Työelämävalmennuksen harjoittelupaikat, tavoitteena 210 kpl -Palkkatukityöpaikat, tavoitteena 45 kpl -Maahanmuuttajien rekrytointimalli, tavoitteena saattaa 10 vuonna 2011 alkanutta työsuhdetta loppuun ja aloittaa 12 uutta -Työhönvalmennuskeskukseen maahanmuuttajien ryhmä (pajatyö ja kielikoulutus) ja 20 % keskuksen työpajojen osallistujista maahanmuuttajia -Kaupungin henkilöstölle tarjottu ammatillinen kielikoulutus -Myös yhteistyösopimuksen ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten maahanmuuttajien oppilaitosharjoittelut ja oppisopimukset -Toimenpiteen aikana jatkon arviointi TE-toimiston edustajan kanssa Palvelukeskuksen palvelut -Moniammatillisen tiimin palvelujen hyödyntäminen

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 3776/14.07.01/2013 Kaupunginhallitus 153 26.5.2014 85 Valtuustoaloite espoolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh. 043

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli. Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen

Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli. Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen VISIO 2025 Vakavarainen Vantaa on kansainvälinen kestävän kasvun keskus, jossa

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset johdetaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 20.9.2017 Työllisyys Anne Huotari Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Kajaanin ja Kainuun työttömyysaste 2015-7/2017 20 18 16 18,2 17,4 14 12 13,4 10 8 6 Kajaani Kainuu

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1557/01.01.01/2013 201 Valtuustoaloite, espoolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Sanna Lindholm, puh. (09) 816 85059

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014 Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatiedot vuodelta 2014 Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 4.6.2015 Vieraskielisen väestön määrä

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Työllistäminen nyt Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Esityksen rakenne Työttömyyden rakenne ja vaille toisen asteen koulutusta olevat nuoret erityisen huolen

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Hankintojen kilpailutuksella töitä

Hankintojen kilpailutuksella töitä Hankintojen kilpailutuksella töitä 23.10.2014 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012 Helsinki Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012 Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Kauniaisissa

Nuorisotakuu Kauniaisissa Nuorisotakuu Kauniaisissa KV hyväksynyt..2016 KV godkänt..2016 Sisällysluettelo Tausta... 2 Määritelmä... 2 Strateginen ohjaus ja prosessi... 2 Tilannekatsaus... 3 Koordinointi... 4 Toimijoiden työnjako...

Lisätiedot