ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013"

Transkriptio

1 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA Toimenpiteet 2012 Espoon kaupunki Espoon työ- ja elinkeinotoimisto

2 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle Johdanto Työllisyydenhoidon ohjelman tavoitteena on työllisyyden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen Espoossa. Toteutuksen osapuolet ovat Espoon kaupunki ja Espoon työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Keskeisimmät työllisyysohjelman suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan osallistuvat Espoon kaupungin yksiköt ovat: - Konserniesikunta: kaupunkikehitysyksikkö, HR-yksikkö, strategia ja talousyksikön hankinnan ohjaus -ryhmä - Konsernipalvelut: rekrytointipalvelut - Sivistystoimi - Tekninen- ja ympäristötoimi - Palveluliiketoimen toimiala - Sosiaali- ja terveystoimi / työllisyyspalvelut ja maahanmuuttajapalvelut Työllisyydenhoidon kysymyksiä käsitellään seuraavissa kaupungin omissa sekä kaupungin ja yhteistyötahojen yhteisissä toimielimissä: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto - Työllisyystyöryhmä (Espoon kaupungin ja TE-toimiston yhteistyöryhmä) - VÄYLÄ -työryhmä (Espoon kaupungin, KELA:n, TE-toimiston ja Kauniaisten sosiaalitoimen yhteistyöryhmä) - Monikulttuuriasiain neuvottelukunta (etnisten ryhmien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien edistäminen) Ohjelman linjaukset ja painopisteet perustuvat kaupungin osalta Espoo -strategiaan ja metropolialueen kilpailukykystrategiaan sekä TE-toimiston osalta sen toimintaa ohjaaviin Työ- ja elinkeinoministeriön ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) strategioihin. Maahanmuuttajien työllistämistä edistävät toimenpiteet pohjautuvat Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelmaan sekä asiaa koskevaan metropolipolitiikan aiesopimukseen. Ohjelman tavoitteita tukee myös Espoon kaupungin ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöasiakirja vuosille Espoon kaupungin panostus työllisyydenhoitoon tapahtuu talousarviomäärärahojen puitteissa, jolloin talousarvion muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia ohjelmaan allokoitujen summien suuruuteen kaupungin osalta. TE-toimisto rahoittaa työllisyystoimenpiteitä sille myönnetyillä työllisyysmäärärahoilla. Äkillinen tai odottamaton muutos näitä rahoja koskevalla momentilla voi vaikuttaa myönnettävien toimenpiteiden määrään ja rahoitukseen. Espoon alueen työllisyyden vahvuudet ja haasteet Osana Suomen ainoaa voimakkaasti kehittyvää ja kansainvälistyvää metropolialuetta Espoon alueen työllisyysaste sekä työllisyys ovat aina olleet maan keskitasoa parempia. Myös työvoiman koulutustaso (korkeakoulutettuja 42 % työvoimasta) on muuta maata korkeampi. Espoota luonnehtii voimakas yritysintensiivisyys. Espoolaisesta vajaasta työpaikasta kolme neljästä on yksityisellä sektorilla, mikä on korkeampi osuus kuin missään muualla Suomessa. Lisäksi elinkeinorakenne on varsin vahvasti nojautunut

3 2 informaatioteknologiaan ja palveluihin. Toisaalta johtuen juuri tästä Espoon kansallisella tasolla hyvä työllisyystilanne on varsin altis suhdannevaihteluille. Espoossa työllisyystilanne on viimeisen vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Alle 25-vuotiaiden työllisyyskehitys on ollut suotuisaa. Nuorisotyöttömyys laski Espoossa vuonna 2011, vaikka laskun tahti laantuikin selvästi edellisestä vuodesta. Espoon väestö on yhä monikulttuurisempaa. Vuoden 2005 jälkeen kaupungin muuttovoitto on ollut puhtaasti maahanmuuton varassa. Vuoden 2012 alussa noin joka kymmenes espoolainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vaikka väestön ikääntyessä maahanmuuttajat muodostavat potentiaalisen työllistämisresurssin, on työttömyys heidän keskuudessaan muuta väestöä yleisempää ja työttömien maahanmuuttajien määrä on Espoossakin kasvanut vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen. Samalla perinteisen työttömyyden, eli vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisuhan alaisten työttömyyden rakenne on ja pysyy haasteellisena. Huomattavalla osalla pitkään työttömänä olleista ei ole valmiuksia pärjätä avoimilla työmarkkinoilla, mikä kasvattaa heidän kohdallaan syrjäytymisen riskiä. Kumppanuus ja verkostomainen työtapa on yksi Espoon kaupungin arvoista. Tämän mukaisesti jatkuva avoin vuoropuhelu ja yhteistyö kaupungin ja TE-toimiston välillä on keskeistä työllisyyden edistämisessä. Kaupungin ja TE-toimiston pitkä yhteistyön perinne muodostaakin alueen työllisyydenhoidossa selkeän vahvuuden. 2. Espoon työllisyydenhoidon painopisteet ja suhde Espoostrategiaan Vuonna 2011 Espoon kaupungin ja TE-toimiston työllisyydenhoidon ohjelman erityisiä painopistealueita ovat: 1. Nuoriso Vaille koulutus- tai työpaikkaa jääneiden nuorten työttömyyden pitkittymistä sekä työttömien nuorten syrjäytymistä ehkäistään. 2. Maahanmuuttajat Toimitaan edelleen tiiviisti yhteistyössä maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi laaditussa metropolipolitiikan aiesopimuksessa määritellyissä puitteissa. 3. Yrittäjyys Yrittäjyyttä edistetään ja aloitteleville yrittäjille sekä yritystoimintaa suunnitteleville tarjotaan tukipalveluja. 4. Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun. Työllisyydenhoidon ohjelman toimenpiteet on jaoteltu suoraan yllä esiteltyihin painopistealueisiin liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteet on kuitenkin suunniteltu niin, että niiden toimeenpaneminen palvelee Espoo-strategian tavoitteiden ja TE-toimiston tulostavoitteiden toteutumista.

4 3 Alla olevassa taulukossa on esitetty työllisyydenhoidon ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät vuoden 2012 toimenpiteet strategiakarttana Espoo-strategian pohjalta: Kaupungin ja TE-toimiston työllisyydenhoidon toimenpiteet 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Inno-Omnian toiminnan kehittäminen TE-toimiston yrittäjäpalveluiden kehittäminen Uusyrityskeskuksen palvelutason turvaaminen Kaupungin hankinnoista tiedottaminen yrityksille Asiakas ja kaupunkilainen Nuoret etsivän nuorisotyön kautta koulutukseen tai työharjoitteluihin Espoolaisen työllistämisen mallin luomisen pilottivaihe Harjoittelupaikkoja nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille Metropolipolitiikan maahanmuuttoaiesopimuksen toimeenpano Työhönvalmennuskeskuksen aiempaa tiiviimpi yhteistyö kumppaneiden kanssa Sosiaalisilla sopimuksilla mahdollisuuksia työllistymiseen Nuorten yhteiskuntatakuu & koulutuspaikkatakuu Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteiden kartoittaminen Palvelujen järjestäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen hankintakriteerien hyödyntäminen Henkilöstö Rekrytoivat työvoimakoulutukset työvoimapulaalueille Talous Yrittäjyyden edistäminen työllisyyden ja julkisen talouden vahvistamiseksi Taulukossa mainitut toimenpiteet esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 3. Espoon työllisyydenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2012 Tässä ohjelman osiossa esiteltävät tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet eivät kata kaikkea sitä työtä, mitä Espoon kaupunki ja TE-toimisto tekevät työllisyydenhoidon eteen. Sen sijaan tämän ohjelman toimenpiteillä keskitytään vaikuttamaan edellisen osion painopistealueissa esiteltyihin työllisyydenhoidon ja yrittäjyyden edistämisen haasteisiin. Tällä ratkaisulla pyritään työllisyydenhoidon ohjelman luonnetta muokkaamaan strategisempaan suuntaan. Parhaimman kuvan työllisyydenhoidon ponnistelujen kokonaisuudesta saa seuraavan luvun taulukoista, joista käy ilmi TE-toimiston ja kaupungin työllisyydenhoidon resurssit käyttökohteittain vuodelle 2012.

5 Nuorisotyöttömyyttä ehkäistään Nuorisotyöttömyys laski edelleen vuoden 2011 aikana, mutta lasku oli huomattavasti hitaampaa kuin edellisenä vuonna. Espoon TE-toimistossa oli asiakkaana 2011 joulukuussa 695 alle 25-vuotiasta työtöntä, eli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talousnäkymien huonontuessa työttömyys pahenee tyypillisesti ensimmäisenä nuorten joukossa. Tästä syystä epäselvien talousnäkymien vallitessa on tärkeää ehkäistä oppilaitoksista valmistuvien nuorten sekä esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen takia työttömyysuhan alla olevien nuorten työttömyyttä. Samaan aikaan on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota niiden nuorten tukemiseen, jotka jäivät vuonna 2008 alkaneen taantuman aikana vaille koulutus- tai työpaikkaa. Näiden nuorten auttamisen kohdalla haasteena on usein se, että heitä on vaikea tavoittaa. Espoossa pyritään löytämään vastaus tähän haasteeseen vuonna 2011 aloitetun etsivän nuorisotyön keinoin, joilla nuoria voidaan aktiivisesti saattaa oikeanlaisten palvelujen piiriin. Nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemisessä keskeisiä välineitä ovat nuorten yhteiskuntatakuu ja Espoon kaupungin koulutuspaikkatakuu. Nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta nuorelle tarjotaan palvelu tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai löytää työpaikka. Nuorille tarjottavat mahdollisuudet voivat olla esim. työtä, apua työnhakuun, erilaisia työharjoitteluja tai palkkatuettua työtä, koulutusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. Espoon kaupunki tarjoaa alla esiteltyjen toimenpiteiden kautta monille nuorille mahdollisuuksia kartuttaa osaamistaan ja työkokemustaan. Syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta tärkeää huolehtia, ettei alle 17- vuotiaat eivät jää jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Espoon kaupunki takaa kaikille peruskoulun päättäneille kuntalaisille koulutuspaikan tai vastaavan yhteistyössä Omnian kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on lisäopetusluokkien määrän lisääminen tarvetta vastaavaksi. Espoossa alkoi 2011 KASTE -ohjelmaan kuuluva ESTER -hanke Nuoret pudokkaat. Hankkeen tavoitteena on vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja Etelä-Suomen alueella. Hankkeessa kehitetään nuorille monialaista peruspalvelujen toimintamallia ja verkostoa itsenäistymisen tukemiseksi ja pudokkuuden ehkäisemiseksi. Nuoret otetaan mukaan hankkeen toimenpiteiden kehittämiseen. Hanke toteutuu vuosina Nuorten toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - Nuorisopalvelut ja Omnia huolehtivat siitä, että etsivän nuorisotyön palvelut saattavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tarkoituksenmukaisten aikuissosiaalityön, TE-toimiston sekä toisen asteen koulutuksen palveluiden piiriin. Palveluihin ohjataan 400 nuorta 2012 aikana (vuonna 2011 tavoiteltiin 300 nuoren tavoittamista). - Omnian etsivä työ ja työpajatoiminta osallistuvat kaupungin ESTER-hankkeen kanssa monialaisen peruspalvelujen toimintamallin ja verkoston rakentamiseen. - Omnian kanssa neuvotellaan etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan vakiinnuttamisesta vuoden 2012 aikana. Toiminnasta tehdään palvelukuvaukset ja tarkennetaan rahoitus tuleville vuosille. - Välityömarkkinoiden asiakkaista kolmannes on nuoria. Valtaosan nuorten välityömarkkinoiden palveluista tuottaa Omnian nuorten työpajat. - Palveluliiketoimialan Katu- ja vihertuotannossa käynnistetään kevään aikana ohjatun harjoittelun pilottiryhmä nuorille työttömille. Ryhmään ohjataan

6 5 TE-toimiston toimenpiteet ensisijaisesti muiden työllistämistoimien piiristä tulevia nuoria ja toimintaan osallistuu vuoden aikana yli kymmenen nuorta. - Kuntouttavaan työtoimintaan luodaan seurantajärjestelmä, jolla pystytään seuraamaan prosessin sujuvuutta ja kestoa. - Kaupungin työllisyyspalvelut huolehtivat yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaalityön kanssa siitä, että ne nuoret, joilla on kuntouttavan työtoiminnan paikka valmiina, pääsevät aloittamaan kuntouttavan työtoiminnan alle kuukaudessa. - Työllistämisen Espoo-lisään varatuista rahoista ( ) voidaan käyttää enintään nuorten työllistymistä edistävään osaamisen todentamiseen, kuten näyttö- tai osatutkintojen suorittamiseen. - Uusista nuorista työttömistä vähintään 88 % ohjataan koulutukseen, harjoitteluun tai töihin kolmen kuukauden sisällä. - Työvoimaohjaaja ottaa asiakkaan vastaan kahden viikon sisällä, jos etsivän nuorisotyön työntekijä ottaa yhteyttä. - Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten esim. perusopetuksen, lukioiden ja Omnian kanssa nuorten pudokkuuden ehkäisemiseksi. On sovittu yhteistyömalli esim. miten nuori ohjataan uraohjauspalvelujen piiriin. Uraohjauspalvelut järjestävät tarvittaessa infoja esim. valmistuville nuorille ja Omnian sekä kaupungin työpajoilla oleville nuorille. Palvelut koskevat myös alle 17-vuotiaita nuoria. - Nuorten tapahtuma (Nolla-toleranssi Espoon nuorisotyöttömyydelle) järjestetään 2012 ennen yhteishakua Tapahtumaan osallistuu yrittäjiä ja yhteistyöverkoston edustajia. Kaikki TE-toimiston nuortenpalveluissa olevat alle 25-vuotiaat nuoret velvoitetaan osallistumaan tapahtumaan. - Kevät- ja Syysrekry ja Väylä työhön - tapahtumat suunnataan kaikille TE - toimiston asiakkaille. Kaikki TE-toimiston nuortenpalveluissa olevat alle 25- vuotiaat nuoret velvoitetaan osallistumaan tapahtumaan. - Nuorille tarjotaan 19 työnhakuryhmää ja 10 valmentavaa koulutusta Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa kohennetaan Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä Espoon TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa 3202 henkilöä, mikä on 223 henkilöä enemmän kuin vuoden 2010 joulukuussa. Vuoden 2011 lopussa joka viides Espoon TE-toimiston työnhakijoista oli ulkomaalainen. Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä kasvoi siten vuoden aikana 7,5 %:lla. Keskeisimmät kasvun taustalta löytyvät tekijät ovat muuttoliike suoraan ulkomailta Espooseen, maahanmuuttajien muuttoliike muualta Suomesta Espooseen ja maahanmuuttajien muuta väestöä huonompi työmarkkina-asema. Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat solmineet valtion kanssa vuosille metropolipolitiikan aiesopimuksen, jonka tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista. Käytettävissä olevien seurantaraporttien mukaan sopimuksen tavoitteet toteutuivat työllisyyskehitystä kuvaavien lukujen valossa parhaiten Espoossa.

7 6 Toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin ja TE-toimiston yhteiset toimenpiteet - Kaupungin ja TE-toimiston yhteiset toimenpiteet ja palveluprosessit, määritellään pääkaupunkiseudun ja valtion välisen aiesopimuksen 1 mukaisesti tämän sopimuksen liitteissä 1 ja Yrittäjyyttä edistetään Työpaikkojen määrän kehitys on työvoimaan kuuluvien ihmisten määrän ohella keskeisin työllisyyskehitystä määrittävä tekijä. Vuodenvaihteessa tehdyn, Uudenmaan kuntia koskevan työpaikkaprojektion mukaan työpaikkojen määrä kasvaa todennäköisimmin Espoossa vuosina yli :lla, eli noin 12 prosenttia. Yksityisen sektorin työpaikkojen määrä vaikuttaa suoraan julkisen sektorin rahoituspohjan kestävyyteen. Julkishallinto voi yrittäjyyden edistämiseen ja jo toimivien yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen tähtäävillä toimillaan vahvistaa talouden elinvoimaisuutta ja omia toimintaedellytyksiään. Espoon TE-toimistossa tehtiin vuonna 2011 yhteensä 896 starttirahapäätöstä. Tässä luvussa ovat niin ensimmäiset päätökset kuin myös starttirahan jatkopäätökset. Suurin yksittäinen ryhmä, jolle starttirahapäätöksiä tehtiin, olivat ei-työttömät: 460 päätöstä. Työttömyyspäivärahalta starttirahalle siirtyville tehtiin päätöksiä 326 ja työmarkkinatuelta starttirahalle siirtyviä päätöksiä tehtiin yhteensä 110. Yrittäjiksi aikoville ja liiketoimintaansa kehittäville yrityksille YritysEspoo -brandin alla palvelujaan tarjoava Espoon Seudun Uusyrityskeskukselle kertyi vuonna 2011 yhteensä asiakaskäyntiä (kasvua 17 % vuoteen 2010 verrattuna). Uusien asiakkaiden määrä oli viime vuonna 777 ja se kasvoi 16 % edellisvuoteen verrattuna. Yrittäjyyden edistämisen toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - InnoOmnian yhteistyötä laajennetaan koskemaan myös Omnian ammatillisen koulutuksen opiskelijoita mm. siten, että nämä voivat tulla työelämälähtöisiin projekteihin täydentämään omaa osaamistaan, suorittamaan osaa omasta tutkinnostaan tai käynnistämään ja kehittämään omaa yritystoimintaansa. Tavoitteena on saada noin 200 opiskelijaa/vuosi InnoOmnian erilaisiin työelämälähtöisiin, yrittäjyyteen kannustaviin projekteihin. - Kaupungin on varautunut Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n rahoituksen tason kasvuun. Vuonna 2011 kaupunki rahoitti (jäsenmaksu ja toimintaavustus) yhdistyksen toimintaa eurolla. Vuoden 2012 jäsenmaksu on Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea kaupungilta toiminta-avustusta myös vuodelle Kaupungin talousarviossa on varauduttu erikseen haettavien yleisten toiminta-avustusten sekä projektiavustusten myöntämiseen uusyrityskeskukselle. Avustusten myöntämisen lähtökohtana on muiden yhdistyksen jäsenkuntien osallistuminen sekä avustusesityksissä esitetyt painavat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet. - Espoon Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa laadittu yhteistyöasiakirja päivitetään keväällä Tavoitteena on uusien ja entistä tehokkaampien yrittäjyyttä tukevien mallin löytäminen sekä kaupungin palvelujen parantaminen sekä hankintayhteistyön 1 Valtion ja Pääkaupunkiseudun kuntien välinen aiesopimus ( ) maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

8 7 TE-toimiston toimenpiteet lujittaminen. - Kaupunki osallistuu aktiivisesti TE-toimiston, elinkeinoelämän järjestöjen ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen yrittäjyyteen liittyviin tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa esitellään tarpeen mukaan ajankohtaisia julkisia hankintoja. Tilaisuuksien osallistumisen määrää seurataan ja osallistumisen vaikuttavuutta arvioidaan keväällä yhteistyökumppanien kanssa päivitettävän yhteistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä. - Yrittäjyyden iltapäivätilaisuudet jatkuvat, niitä pidetään 8 kappaletta vuonna Starttirahainfot yhdessä Espoon Seudun Uusyrityskeskuksen kanssa pidetään neljä kappaletta vuonna TE-toimisto järjestää Rekrytointikeskuksessa yrittäjyyteen liittyviä asiakastilaisuuksia, esim. osuustoimintainfo, rahoitusinfot jne. yhteensä kolme kappaletta Yritysneuvojat tekevät yhteistyötä InnoOmnian kanssa sisältäen mm. yrittäjyyteen liittyviä opiskelijoiden infotilaisuuksia neljä kappaletta vuonna Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun Yleisen työllisyystilanteen ja työttömyyden rakenteen kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että kansainvälisestä talouskriisistä vuonna 2008 alkaneen taantuman ja sitä seuranneen kansainvälisen talouden epävarmuuden aikana työttömäksi jääneiden työttömyysjaksot eivät pääse pitkittymään. Tilastotietojen mukaan työttömyyden pitkittyessä työpaikan löytämisen todennäköisyys laskee dramaattisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys oli vuonna 2011 ilahduttavaa ja vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleiden Espoon TEtoimiston asiakkaiden määrä laski vuoden aikana lähes kahdestatuhannesta 1700 henkilöön. Jos pitkäaikaistyöttömyyden kehitystä tarkastellaan yhtä vuotta pidemmällä aikavälillä, antaa se valitettavasti synkemmän kuvan työllisyyskehityksestä. Vuoden 2009 joulukuun vuoden 2011 joulukuun välisenä aikana työttömien työnhakijoiden määrä laski Espoon TE -toimiston alueella noin 18 prosenttia ja samanaikaisesti yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä nousi 2,7 prosenttia. Pitkään työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä kasvaa Espoossa ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen tarvitaan uusia keinoja. Vuonna 2012 käynnistetään pilottivaihe neljä vuotta kestävästä hankkeesta espoolaisen työllistämisen mallin luomiseksi. Hankkeen aikana kasvatetaan kaupungin oman organisaation palkkatukityöllistämisen volyymia lähemmäksi muiden suurten kaupunkien tasoa, tuodaan kaupungin työllistämisen rinnalle mahdollisuuksia työllistyä yrityksin kaupunginhallituksen hyväksymien sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisia hankintoja koskevien linjausten mukaisesti sekä tehdään vertaileva seurantatutkimus eri työllistämistoimien vaikuttavuudesta ja työllistämisen taloudellisista kokonaisvaikutuksista. Hankkeen päättyessä voidaan Espoossa harjoittaa tutkitusti vaikuttavaa työllisyyspolitiikkaa, jossa myös yksityisen sektorin tarjoamilla työllistymismahdollisuuksilla on entistä keskeisempi rooli. Hankkeen eteneminen ja resurssit määritellään vuosittain kaupungin talousarvioissa sekä kaupungin ja TE-toimiston yhteisessä työllisyysohjelmassa. Kaupunki kehittää erityisesti vaikeasti työllistyville työttömille ja osatyökykyisille kuntalaisille kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuksia (Koppi-hanke). Kataisen

9 8 hallituksen ohjelmassa sivulla 47 esitellystä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen kuntakokeilusta neuvotellaan vuoden 2012 aikana työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Pitkäaikaistyöttömyyden toimenpiteet vuonna 2012 Kaupungin toimenpiteet - Työllisyyspalveluiden tekemillä sosiaalisilla sopimuksilla tarjotaan pitkään työttömänä olleille ja osatyökykyisille työttömille työllistymismahdollisuuksia varhaiskasvatuspalveluiden ja vanhuspalveluiden tukipalveluiden parissa. Tavoitteena on 200 henkilön työllistymisen tukeminen 2012 aikana. - Espoolaisen työllistämisen mallin pilottivaiheen käynnistäminen :lla: o Kaupunki huolehtii kolmenkymmenen työttömän työnhakijan työllistämisestä yrityksiin sosiaalisesti kestävän kehityksen hankintojen kautta. o Kaupungin kasvattaa oman organisaationsa työllistämisvolyymia noin kolmellakymmenellä henkilöllä. o Kaupunki huolehtii työllistämistoimien aiempaa paremmasta kohdentamisesta tehokkaamman koordinaation kautta. o Kaupunki valmistelee vuonna 2013 käynnistyvän seurantatutkimuksen, jossa vertaillaan erilaisten työllistämisväylien vaikuttavuutta sekä TE-toimiston toimenpiteet työllistämistoimien kokonaistaloudellisia vaikutuksia. - Huolimatta työttömyyseläkemuutoksesta ja talouden epävarmasta tilanteesta tavoitteena on, että pitkäaikaistyöttömien määrä on pienempi vuoden 2012 lopussa kuin vuoden 2011 lopussa. - Espoon työvoiman palvelukeskus tehostaa yhteistyötä yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, tavoitteena nostaa toimenpitein sijoitettujen asiakkaiden määrää kymmenellä prosentilla vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2011 TE- toimiston ja kaupungin toimenpitein sijoitettuna oli 1002 henkilöä. Työvoiman palvelukeskus nostaa avoimelle sektorille työllistyneiden määrää viidellä prosentilla vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2011 avoimelle sektorille työllistyneitä oli 138 henkilöä. - Yrityksiin palkkatuella työllistyneiden osuus on vähintään 48 % kaikista palkkatuella työllistetyistä - TE-toimisto osallistuu kaupungin hankintojen kautta työllistämiseen kouluttamalla kaupungin henkilökuntaa palkkatukityöllistämisestä, osallistumalla työllistämisvelvoitteiden allokointiin eri hankintoihin, nimeämällä kaksi virkailijaa hoitamaan hankintojen kautta tapahtuvaa tukityöllistämistä ja valmistelemalla kaupungin hankinta-asiakirjojen liitteeksi tukityöllistämisen kuvauksen. - Sekä kevään että syksyn aikana järjestetään yksi 5 päivän työnhakuryhmä 15 henkilölle, joka toimii kaupungin työhönvalmennuskeskuksessa ja palvelee siellä työpajoilla työskenteleviä. - Espoolaisille työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille tarjotaan uusi väylä tutkinnon suorittamiseen yhteistyössä helsinkiläisten ja vantaalaisten kanssa. Työmarkkinoille suuntautuville asiakkaille tarjotaan mahdollisuus selvittää lähtötilanteensa ja jatkaa ohjaavan tai ammatillisen koulutuksen kautta sopivalle alalle (tutkinnot: koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, kotityö- ja puhdistuspalvelut, kiinteistöpalvelut). Koulutuksen aloituspaikoista 25 prosenttia (n. 10 henkilöä) on kohdennettu espoolaisille. - Vuonna 2011 Leppävaaran ja Espoonlahden alueella tehtiin 500 päivän ajan työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden tilanteiden kartoitus. Vastaava työ aloitetaan Matinkylän, Olarin ja Tapiolan alueella aikuissosiaalityön, työttömien terveydenhoitajien ja TE-toimiston yhteistyönä. Kartoitus aloitetaan vuotiaiden ryhmästä. Työtapa mallinnetaan ja sille kehitetään seurantamittarit. Työtapaa hyödynnetään jatkossa myös muilla alueilla.

10 9 4. Espoon työllisyydenhoidon resurssit vuonna Kaupungin ja TE-toimiston työllisyysmäärärahat jakautuvat alla olevien taulukoiden mukaisesti: ESPOON ESPOON ARVIO ASIAKAS- KAUPUNKI TE-TOIMISTO MÄÄRISTÄ Työllisyyspalveluiden koordinoiman työllisyysmäärärahojen allokointi toimialoittain SOTET PALI YTET SITO Velvoitetyöllistäminen Työllistämisen espoolaisen mallin pilotti (palkkatuki) Työllistämisen Espoo-lisä Yhteensä Muut kaupungin tukemat ja TE-toimiston yhteiset työllistämistoimenpiteet Kierrätyskeskus Kuntouttava työtoiminta (ostopalvelu, ei työsuhde) Espoon diakoniasäätiö Työ ja toiminta ry Omnia / nuorten työpajat Kesäsetelit Hankkeet ja projektit Sektori Audentes Toimintamenot ETYP Työhönvalmennuskeskus Muut yhteensä TE-toimiston työllisyystoimenpiteiden rahoituksen, eli momentin 51, budjetti on Tämän lisäksi TE-toimisto panostaa ETYPin toimintamenoihin sekä projektitukiin Toisaalta työllisyysohjelman taulukkoon ei ole huomioitu momentille 51 myönnettyjä määrärahoja liikkuvuusavustuksiin, muuttoavustuksiin, työvoimakoulutuksen etuuksiin eikä siihen ole huomioitu myöskään TE-toimiston koulutuksen kehittämis- ja tiedotusmäärärahaa eikä työnvälityksen ja ammatinvalinnan ohjauksen erityismenoja (työkokeilut). Tästä johtuvat summien erot seuraavan taulukon eri yhteenvetosarakkeiden ja kokonaissumman välillä.

11 10 TE-toimiston työllistämisen määrärahat Ammatillinen ja valmentava työvoimakoulutus Työnvälityksen ja ammatinvalinnan ohjauksen erityismenot (työkokeilut) Ryhmäpalveluiden hankinta Työllistäminen valtion hallintoon Työllistäminen kuntasektorille Palkkatuki yksityiselle sektorille Starttiraha Työelämänvalmennus 0 Muut TE -toimisto yhteensä Seuranta Ohjelman toteutumista seuraa säännöllisesti Espoon kaupungin, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä työvoiman palvelukeskuksen yhteinen työllisyystyöryhmä, yhteistyössä Espoon sosiaalitoimen, Kelan ja Kauniaisten kaupungin VÄYLÄ -työryhmän kanssa. Työllisyysryhmä vastaa työllisyysraportin tuottamisesta neljä kertaa vuodessa kaupungin toimialojen, keskushallinnon ja päättäjien sekä TE-toimiston käyttöön. Vuoden 2012 tulokset raportoidaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle alkuvuonna 2013 vuoden 2013 työllisyysohjelman käsittelyn yhteydessä. TE-toimiston johtoryhmä seuraa säännöllisesti kokouksissaan työllisyyden hoidon ohjelman toteutumista. Liitteet: 1. Espoon kaupungin ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyösopimus maahanmuuttoasioissa 2. Maahanmuuttajien palveluita koskevan yhteistyön prosessikuvaus

12 11 LIITE 1 ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON YHTEISTYÖSOPIMUS 2012 Lähtökohdat Tässä sopimusliitteessä sovitaan vuoden 2012 osalta Espoon kaupungin ja Espoon työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toimista valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen, maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi vuosille solmitun aiesopimuksen toimeenpanemiseksi. Aiesopimuksen lähtökohtana on edellisen hallitusohjelman kirjaus metropolipolitiikan käynnistämisestä pääkaupunkiseudun erityiskysymyksistä. Sopimusliitteen toimet edesauttavat myös valtuustokauden Espoo-strategian monikulttuurisuuteen liittyvien strategisten tavoitteiden sekä Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelman toteutumista. Aiesopimuksen toimeenpanoon liittyvien, tässä sopimusliitteessä määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi kaupunki tukee maahanmuuttajien työmarkkina-aseman myönteistä kehitystä monin tavoin, kuten maahanmuuttajataustaisten nuorten kesätöihin pääsyä tukemalla ja tarjoamalla oppisopimuskoulutusta myös maahanmuuttajille. Sitoutuminen ja taloudelliset voimavarat Metropolipolitiikan aiesopimuksen mukaisesti Espoon kaupunki ja Espoon TE-toimisto suuntaavat tässä sopimusliitteessä määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamiseen vuonna 2012 seuraavat voimavarat: - Espoon kaupunki: o Aiesopimuksessa sovittu o Aiesopimuksessa sovitun lisäksi kaupunki satsaa rekrytointipalveluiden rekrytointiasiantuntijan palkkakuluihin ja henkilöstön ammatilliseen kielikoulutukseen - Espoon TE-toimisto: o 8 työnsuunnittelijan työpanos Toimenpiteet Alla olevassa taulukossa eritellyt Espoon kaupungin ja TE-toimiston toimenpiteet perustuvat yhteistyönä tehtyyn asiakaslähtöiseen prosessikuvaukseen, joka löytyy työllisyydenhoidon yhteistyösopimuksen liitteestä 2. Taulukossa eriteltyjen toimenpiteiden lisäksi sopimuksen voimassa ollessa pyritään kehittämään yhdessä uusia ja innovatiivisia yhteistyön muotoja maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kohentamiseksi. Aiesopimuksen mukanaan tuomien lisäresurssien ja kaupungin aiesopimuksen velvoitteet ylittävien lisäpanostusten kohteet näkyvät taulukossa kursivoidulla tekstillä. Kaupungin ja TE-toimiston panostukset on eritelty tarkemmin taulukon alla.

13 12 Toimenpide TE-toimisto Espoon kaupunki Asiakkaan vastaanotto Alkukartoitus Asiakaskohtaisen suunnitelman tekeminen Yhteistyö maahanmuuttajien tutkintoon johtavien, työvoimapoliittisten koulutusten suunnittelussa Asiakaskohtaisen suunnitelman päivitys Asiakaskohtaisen suunnitelman päivityksen toimenpiteet Pääsääntöisesti osoitus alkukartoitukseen ja ajan varaaminen asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen. Tarvittaessa ohjaus kaupungin neuvontapalveluihin. TE-hallinnon hankkimien alkukartoitusten aikataulutus ja koordinointi Pääsääntöisesti alkukartoitukseen perustuvan suunnitelman tekeminen asiakkaille. TE-toimisto pyrkii yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa järjestämään tutkintoon johtavia koulutuksia. TEtoimisto tekee koulutusten ostamista koskevan esityksensä ELY-keskukselle sovittuaan koulutusten kohdentamisesta kaupungin kanssa. Alkukartoituksen perustuva suunnitelma päivitetään kotouttamiskoulutuksen aikana tai mahdollisimman pian sen päätyttyä Asiakkaan ohjaaminen: - työhön - työnhakuun TE-toimiston normaalipalveluihin, uuteen kotouttamiskoulutukseen - tutkintoon johtavaan koulutukseen - kaupungin toimenpiteisiin Kaupungin palvelujärjestelmää koskeva neuvonta ja tarvittaessa ohjaaminen TEtoimistoon. Sosiaalityöntekijä osallistuu pakolaisten suunnitelmien laatimiseen Konserniesikunta koordinoi työ- ja elinkeinohallinnon kanssa tehtävää yhteistyötä räätälöityjen koulutuksien järjestämiseksi. Rekrytointipalveluiden rekrytointiasiantuntijan ja kaupungin työllisyyspalveluiden koordinoimana kaupunki tarjoaa TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille 3 : työelämävalmennuksen harjoittelupaikkaa - Vuonna 2011 alkaneista maahanmuuttajien rekrytointimallin mukaisista paikoista 10 jatkuu keskitetyllä rahoituksella vuoden 2012 puolelle. - Vuonna 2012 aloitetaan arviolta 12 uutta maahanmuuttajien rekrytointimallin paikkaa. - Keväällä 2012 Numassa 4 opiskeleville työelämävalmennuspaikkoja kesäksi Tarvittaessa työelämävalmennuksen ja palkkatuetun työn asiakkaat voidaan ohjata myös kesken harjoittelujakson TE-toimiston tarjoamille kielikursseille. 4 Nuorten maahanmuuttajien ryhmä (NUMA) on tarkoitettu espoolaisille vuotiaille vasta maahan tulleille nuorille, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen siirtymistään jatko-opintoihin tai työelämään. Opetus järjestetään Matinkylän koulun alaisuudessa.

14 13 Maahanmuuttajien urakehityksen edistäminen Yksityisen sektorin rekrytointimallin (Talent Match) luominen Työnhakuinfojen järjestäminen yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa Tiivis yhteistyö Otaniemen kehitys Oy:n kanssa Talent Match -palvelukonseptin kohderyhmään kuuluvien TEtoimiston asiakkaiden ohjaamiseksi palvelun piiriin sekä nimikkovirkailijan nimeäminen palkkatukiasioihin liittyvien asioiden sujuvaksi hoitamiseksi. TE-toimisto järjestää pilottikokeiluna yhteistyössä vaikeasti työllistyviä maahanmuuttajaryhmiä edustavien järjestöjen kanssa kaksi työnhakuinfoa palkkatukityöpaikkaa - 20 % työhönvalmennuskeskuksen pajojen asiakkaista on maahanmuuttajataustaisia. Työhönvalmennuskeskuksessa käynnistetään yksi maahanmuuttajien ryhmä, joka koostuu työväenopiston toiminnallisesta kielikoulutuksesta ja yksilötuetusta pajatyöstä. Toteutetaan TE-toimiston, työväenopiston, alueellisen sosiaalityön ja työhönvalmennuskeskuksen yhteistyönä. Kaupungin työntekijöilleen tarjoama ammatillinen kielikoulutus Kaupunki käynnistää yhteistyössä Otaniemen kehitys Oy:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa alueen yrityksille suunnatun Talent Match - palvelukonseptin, jolla pyritään saamaan korkeakoulutettuja, maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita osaamistaan vastaaviin tehtäviin alueen yrityksiin kaupungin maahanmuuttajien rekrytointimallia vastaavalla tavalla. Kaupunki tekee TE-toimiston kanssa yhteistyötä oikeiden järjestöjen tavoittamiseksi. TE-toimiston aiesopimuksen mukanaan tuomat lisäpanostukset: - Asiakkaan vastaanotto: 3 työnsuunnittelijan työpanos alkupalveluihin ja maahanmuuttajien ohjaamiseen TE-toimiston aulassa. - Asiakaskohtaisen suunnitelman tekeminen ja päivittäminen sekä asiakkaan aktiivinen ohjaaminen työvoimapoliittisten kotouttamistoimenpiteiden aikana tavoitteena työllistyminen: 5 työnsuunnittelijan työpanos. Kaupungin aiesopimuksen mukanaan tuomat lisäpanostukset: - Asiakaskohtaisen suunnitelman päivityksen toimenpiteet: Kaupunki varaa maahanmuuttajien rekrytointimallin palkkamenoihin. Kaupungin aiesopimuksessa sovitut summat ylittävät lisäpanostukset: - Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön koordinointia varten on palkattu rekrytointiasiantuntija kaupungin rekrytointipalveluihin. - Maahanmuuttajien urakehityksen edistäminen: Kaupunki ostaa työntekijöilleen urakehitystä tukevaa ammatillista kielikoulutusta :lla.

15 14 Seurantajärjestelmä Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tämän sopimusliitteen toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla: - Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste Espoossa 5 - Kaupungin maahanmuuttajien neuvontapalveluiden asiakastapaamisten määrä ja kehitys - TE-toimiston uusien maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä - Alkukartoitukseen ohjattujen maahanmuuttajien määrä, tehtyjen alkukartoitusten määrä sekä odotusaika TE -toimistoon ilmoittautumisesta alkukartoitukseen - TE-toimistosta toimenpiteisiin (kielikoulutus, kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon opetus, kuntoutuspalvelut, työelämävalmennus, työharjoittelu) ohjattujen maahanmuuttajien määrä sekä toimenpiteeseen pääsyn odotusaika - Kaupungin maahanmuuttaja-asiakkaille tarjoamien seuraavien toimenpiteiden määrä: o työelämävalmennuksen harjoittelupaikat o palkkatukityöpaikat o maahanmuuttajien rekrytointimallin paikkaa - Kaupunkien maahanmuuttaja-asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen sidottujen lisäresurssien (määrärahat, henkilöstö) määrä 5 Edellisen vuoden viimeisen päivän ulkomaalaisten työttömien määrä, jonka TE-toimiston tiedottaja toimittaa kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikköön, jaetaan vuoden viimeisen päivän työikäisten ulkomaalaisten espoolaisten määrällä (lähde: väestörekisterin tiedot, toukokuu). Työvoimaan kuulumattomia, työikäisiä ulkomaalaisia, ei tietoihin tällöin sisälly.

16 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle LIITE 2 Kaupungin ja TE-toimiston kokonaisjärjestelmä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi vuonna 2012 Asiakkaan vastaanotto -Osoitus työvoimatoimiston ostamaan alkukartoitukseen ja ajanvaraus asiakaskohtaisen suunnitelman tekoon -Neuvonta selvitetään prosessin eteneminen -Tarvittaessa ohjaus kaupungin neuvontaan (työvoimatoimistolle kuulumattomat asiat) Kaupungin neuvontapalvelut -Työttömien asiakkaiden ohjaus TE-toimiston palvelut Asiakaskohtaisen suunnitelman laatiminen -Oikeuksien ja velvollisuuksien selvittäminen -Alkukartoitukseen perustuva palvelutarvearvio -Suunnitelma/sopimus asiakkaan polusta työelämään -Sosiaalitoimen rooli pakolaisten suunnitelmaa tehtäessä Kotouttamiskoulutus -Koulutusten suunnittelu ja ostaminen -Neljän koulutuksen räätälöinti kaupungin kanssa -Työssäoppimispaikkojen tarjoaminen räätälöityihin koulutuksiin Rinnasteinen koulutus -Rinnastuspäätöksen tekeminen -Kaupungin tuottama omaehtoinen koulutus Alkukartoitus Asiakaskohtaisen suunnitelman päivitys Ohjaaminen: 1. Työmarkkinoille 2. Kotouttamiskoulutukseen 3. Tutkintokoulutukseen 4. Kaupungin tai palvelukeskuksen toimenpiteisiin Asiakkuuden päättyminen TE-toimiston maahanmuutto-yksikössä -Työllistyminen -Työnhaku TE-toimiston normaalipalveluissa -Tutkintoon johtava koulutus (2. aste; AMK; korkeakoulu) Kaupungille rekrytoiminen Kaupungin palvelukseen pääseminen sisäisen tai avoimen haun kautta Kaupungin asiakaskohtaisen suunnitelman päivitykseen perustuvat ja urakehitystä tukevat toimenpiteet -Työelämävalmennuksen harjoittelupaikat, tavoitteena 210 kpl -Palkkatukityöpaikat, tavoitteena 45 kpl -Maahanmuuttajien rekrytointimalli, tavoitteena saattaa 10 vuonna 2011 alkanutta työsuhdetta loppuun ja aloittaa 12 uutta -Työhönvalmennuskeskukseen maahanmuuttajien ryhmä (pajatyö ja kielikoulutus) ja 20 % keskuksen työpajojen osallistujista maahanmuuttajia -Kaupungin henkilöstölle tarjottu ammatillinen kielikoulutus -Myös yhteistyösopimuksen ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten maahanmuuttajien oppilaitosharjoittelut ja oppisopimukset -Toimenpiteen aikana jatkon arviointi TE-toimiston edustajan kanssa Palvelukeskuksen palvelut -Moniammatillisen tiimin palvelujen hyödyntäminen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014 Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatiedot vuodelta 2014 Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 4.6.2015 Vieraskielisen väestön määrä

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo Nuorten yhteiskuntatakuu Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo 22.5.2012 Takuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen Elise Virnes Nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Virta-varanto kaavioita Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen Valmistautuminen vuoteen 2016 28.10.2015 Marja Perälä Työttömät Lapissa kuukausittain

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2015

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2015 Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatiedot vuodelta 2015 Teemu Haapalehto Maahanmuuttoasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 16.5.2016 Vieraskielisen väestön määrä ja kasvu Vuoden

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 25.1.2011 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot