Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) Dnro 4249/003/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) 24.10.2011 Dnro 4249/003/2011"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) Versionhallinta Versio nro pvm muutos hyväksyjä hyväksytty uusi turvallisuusjohtamisjärjestelmä Juhani Tervala

3 LIIKENNEVIRASTO Päätös 3 (38) Käsikirjan sisällysluettelo 1 Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoitus ja rakenne Turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusosat Suunnittelu- ja parantamismenettelyt Johtajuus Johdon sitoutuminen Turvallisuuspolitiikka Viraston turvallisuustavoitteet Päätöksenteko Turvallisuusjohtamisen valvonta Riskien hallinta Radanpitäjän toimintaan liittyvien riskien hallinta Rautatiejärjestelmän ulkopuolisten aiheuttamat riskit Riskien arvioinnin menettelyt ja menetelmät ja riskien hallintatoimenpiteet Voimassa olevien sääntöjen hallinta Radanpitäjän turvallisuustoiminnan erityispiirteet ja yhteistyötehtävät Turvallisuusvalvonta Turvallisuustiedon keruu ja analysointi Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkinta Sisäiset auditoinnit Organisaation oppiminen Jatkuva parantaminen Turvallisuussuositukset Muutosten hallinta Täytäntöönpanomenettelyt Organisaatio ja turvallisuusvastuut Turvallisuusvastuun jakautuminen Vastuun kontrollointi ja töiden suunnittelu Organisaation rakenne Osaamisen hallinta Osaamisen hallintajärjestelmä ja henkilöstön koulutusohjelmat Tiedonhallinta Turvallisuustiedon hallinta Henkilöstön osallistuminen Sisäinen ja ulkoinen viestintä Dokumentointi Turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvaus Dokumenttien hallinta Turvallisuuden vuosiraportointi Operatiiviset menettelyt Operatiiviset järjestelyt Voimassaolevien sääntöjen hallinta Palvelun- ja materiaalintuottajien hallinta Infrastruktuurin hallinta Poikkeustilanteet... 26

4 LIIKENNEVIRASTO Päätös 4 (38) Poikkeustilanteiden hallinta Radanpitäjän yhteistyötehtävät Käsitteet Viiteluettelo Turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvät dokumentit Turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvät säännöt...35

5 LIIKENNEVIRASTO Päätös 5 (38) 1 Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoitus ja rakenne Liikenneviraston toiminta-ajatuksena on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Tässä Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmässä (RTJJ) kuvataan, miten Liikennevirasto Suomen valtion omistaman rataverkon haltijana varmistaa kansallisessa ja EU-lainsäädännössä ja määräyksissä sille rautatiejärjestelmän turvallisuuden osalta asetetut vaatimukset. RTJJ sisältää kuvaukset Liikenneviraston rautatiejärjestelmän kannalta turvallisuuskriittisistä toiminnoista (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja liikenteen hallinta) sekä niissä noudatettavista turvallisuusmenettelyistä ja ohjeista. RTJJ:ssä kuvataan myös, miten Liikennevirasto jatkuvasti kehittää ja parantaa rautatiejärjestelmän turvallisuutta. RTJJ:n avulla Liikennevirasto varmistaa, että sille myönnetyn turvallisuusluvan edellytykset pysyvät voimassa. RTJJ:n tarkoituksena on, että Liikennevirasto osaltaan edesauttaa rautatieturvallisuusdirektiivissä (2004/49/EY ja siihen sen jälkeen tehdyt muutokset) /1/ mainittujen yhteisten turvallisuustavoitteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamista. RTJJ:n tarkoituksena on myös osaltaan varmistaa, että kansallisten turvallisuussääntöjen ja yhteentoimivuuden teknisten eritelmien vaatimukset toteutuvat. Menettelyt, joilla Liikennevirasto varmistaa rautatiejärjestelmän turvallisuuden vastuullaan olevissa tehtävissä, voidaan jakaa suunnittelu- ja parantamismenettelyihin, täytäntöönpanomenettelyihin ja operatiivisiin menettelyihin. Viraston toiminnan ohjaaminen tapahtuu suunnittelu- ja parantamismenettelyjen avulla. Toiminnan tehostaminen saattaa edellyttää merkittäviä muutoksia organisaatiorakenteisiin tai aikaisempiin radanpidon menettelytapoihin. Näissä tapauksissa Liikennevirasto suorittaa riskien arvioinnin, jonka tarkoituksena on ennakoida muutoksista aiheutuvat riskit ja etsiä keinot, joilla riskin aiheuttaja voidaan poistaa tai riskin toteutumisen todennäköisyyttä voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle. Täytäntöönpanomenettelyjen avulla Liikennevirasto varmistaa, että kaikki sen työntekijät kaikilla organisaatiotasoilla ovat tietoisia rautatiejärjestelmän turvallisuuteen liittyvistä vastuistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Liikennevirasto varmistaa, että sen työntekijöillä on riittävät tiedot ja taidot toimia tehtävissään niin, että rautatiejärjestelmän turvallisuus ei vaarannu. Työtehtävissä tarvittavat tiedot ovat helposti ja oikeassa muodossa saatavissa. Operatiivisissa menettelyissä on kuvattu miten rautatiejärjestelmän turvallisuus otetaan huomioon (mukaan lukien varautuminen onnettomuuksiin ja poikkeusoloihin). Keskeinen keino tässä työssä on riskien arvioinnilla ja sen avulla asetettujen turvallisuusmittareiden seurannalla. Operatiivisten menettelyjen avulla Liikennevirasto myös varmistaa, että se toimii lainsäädännön asettamien normien mukaisesti.

6 LIIKENNEVIRASTO Päätös 6 (38) 1.1 Turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusosat Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaiset turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusosat on kuvattu tässä turvallisuusjohtamisjärjestelmässä seuraavasti: a) organisaation toimitusjohtajan, pääjohtajan tai muun liikkeenjohtamisesta vastaavan henkilön hyväksymä ja koko henkilökunnan tiedoksi annettu turvallisuuspolitiikka; - käsikirja b) organisaation laadulliset ja määrälliset tavoitteet turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä suunnitelmat ja menettelyt kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi; - käsikirja ja kuvaus "Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt" /2/ c) voimassa olevien, uusien ja muutettujen teknisten ja toiminnallisten vaatimusten tai muiden määräävien ehtojen täyttämistä koskevat menettelyt, jotka on vahvistettu: - yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä, tai - rautatieturvallisuusdirektiivin 8 artiklassa ja liitteessä II tarkoitetuissa kansallisissa turvallisuussäännöissä, tai - muissa asiaa koskevissa määräyksissä tai säännöksissä tai - viranomaisten päätöksissä, - sekä menettelyt, jotka koskevat vaatimusten ja muiden määräävien ehtojen täyttämisen varmistamista laitteiden ja toiminnan koko elinkaaren ajan; - käsikirja d) menettelyt ja menetelmät, jotka koskevat riskien arvioinnin suorittamista ja riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamista aina, kun toimintaolosuhteiden muutoksesta tai uudesta materiaalista aiheutuu uusia riskejä infrastruktuurille tai toiminnalle; - käsikirja kuvaus "Turvallisuutta varmistava riskienhallinta" /3/ e) sellaisten henkilökunnan koulutusohjelmien ja järjestelmien tarjoaminen, joilla varmistetaan henkilökunnan pätevyyden ylläpitäminen ja tehtävien asianmukainen suorittaminen; - käsikirja ohje "Turvallisuuskoulutus ja -perehdyttäminen rautatietoiminnoissa" /4/ f) järjestelyt, jotka koskevat riittävien tietojen antamista organisaatiossa ja tarvittaessa samaa infrastruktuuria käyttävien organisaatioiden välillä; - käsikirja ja kuvaus "Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt" /2/

7 LIIKENNEVIRASTO Päätös 7 (38) g) menettelyt ja mallit, jotka liittyvät turvallisuutta koskevien tietojen dokumentointitapaan sekä menettelyn määritteleminen turvallisuutta koskevien olennaisten tietojen kokoamisen ja sisällön valvontaa varten; - käsikirja 2.3.1, ja kuvaus "Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt" /2/ h) menettelyt, joilla varmistetaan onnettomuuksista, vaaratilanteista, "läheltä piti" -tilanteista ja muista vaarallisista tapahtumista ilmoittaminen, niiden tutkinta ja arviointi sekä tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen; - käsikirja ja kuvaus "Rautatietoimintojen poikkeamien hallinta" /5/ i) hätätilanteessa noudatettavat toimintasuunnitelmat sekä varoitus- ja tiedotussuunnitelmat, joista sovitaan yhdessä asiasta vastaavien viranomaisten kanssa; - käsikirja "Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (OVRO)" /6/ j) määräykset, jotka koskevat turvallisuusjohtamisjärjestelmän säännöllistä sisäistä tarkastusta. - käsikirja kuvaus "Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt" /2/ ja sen liite "Rautatietoimintojen auditointi" /7/

8 LIIKENNEVIRASTO Päätös 8 (38) 2 Suunnittelu- ja parantamismenettelyt 2.1 Johtajuus Johdon sitoutuminen Yleisesti turvallisuusjohtamisjärjestelmässä johdolla tarkoitetaan kaikkia niitä esimiesasemassa olevia, joiden toiminnalla on vaikutusta rautatietoimintoihin. Tässä kohdassa johdon vastuu ja sitoutuminen koskee erityisesti viraston pääjohtajaa ja hänen välittömässä alaisuudessaan toimivia johtajia. Liikenneviraston johto vastaa siitä, että rautatietoimintoja varten on laadittu turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja että järjestelmän mukaiseen toimintaan osoitetaan riittävät resurssit. Liikenneviraston johto noudattaa viraston rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmää omassa toiminnassaan sekä edellyttää ja tukee sen noudattamista kaikissa rautatietoimintoihin liittyvissä tehtävissä. Rautatietoiminnassa Liikenneviraston johto ei hyväksy onnettomuuksia, tapaturmia, vakavia vaaratilanteita tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. Johto puuttuu järjestelmällisesti ja välittömästi turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin, olosuhteisiin, asioihin ja päätöksiin. Liikenneviraston johto edellyttää palveluntuottajilta hyvää turvallisuusosaamista ja -asennetta ja että he toimivat RTJJ:n vaatimalla tavalla. Turvallisuusasioiden hallinta on edellytys palvelun tai materiaalin toimittajaksi pääsylle. Johto edellyttää myös sellaisia hankintamenettelyjä ja valvontakäytäntöjä, jotka estävät kilpailuedun saamista turvallisuutta laiminlyömällä. Johto sitoutuu ylläpitämään itsellään riittävää turvallisuusosaamista, mm. pitämällä ajan tasalla tarvittavan turvallisuuspätevyyden sekä osallistumaan viraston rautatieturvallisuuskoulutukseen ja toimimaan esimerkkinä turvallisuusvaatimusten noudattamisessa. Johto korostaa, että turvallisuuden varmistaminen edellyttää riskien hallinnan toteuttamista kuhunkin toimintoon soveltuvalla tavalla. Riskien hallinta on kuvattu luvussa 2.2. Johto sitoutuu käsittelemään turvallisuus- ja riskienhallinta-asioita kokouksissaan ja pitämään itsensä ajan tasalla Liikenneviraston toiminnan turvallisuudesta ja toimintaan liittyvistä riskeistä ja ottamaan viraston käyttöön parhaita turvallisuuskäytäntöjä. Johto sitoutuu kutsumaan turvallisuuskeskusteluun sellaisten palveluntuottajien ylintä johtoa, joiden toiminnassa on ollut vakavia turvallisuuspoikkeamia tai joiden toiminnassa on ilmennyt heikkoa turvallisuusasennetta.

9 LIIKENNEVIRASTO Päätös 9 (38) Turvallisuuspolitiikka Alla on esitetty viraston johdon vuonna 2010 hyväksymä turvallisuuspolitiikka, joka on tallennettu viraston sisäiseen verkkoon. Turvallisuuspolitiikkamme perustuu Liikenneviraston strategiaan ja arvoihin. Turvallisuustoimintamme päämääränä on laadukkaan toiminnan kautta varmistaa Liikenneviraston palveluiden turvallisuus, saatavuus ja laadukkuus sekä huolehtia liikennejärjestelmän toimivuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Turvallisuuden perusperiaate on, että vaaratilanteet voidaan ennakoida ja onnettomuudet torjua. Turvallisuustoiminta ja turvallisuuslähtöinen ajattelu on tärkeä osa viraston normaalia johtamista ja toimintaa, palveluiden hankinta mukaan lukien, ja se tukee osaltaan asetettuja tulostavoitteita. Se kattaa väylänpidon, liikenteen ohjauksen, henkilöstön, työympäristön sekä omaisuuden ja tiedon turvaamisen. Turvallisuustoiminta perustuu säännölliseen ja kattavaan riskien kartoitukseen ja arviointiin, jonka perusteella luomme valmiudet riskien hallitsemiseksi ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi jo ennalta Viraston turvallisuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikennevirastolle tulostavoitteet vuosittain tehtävässä tulossopimuksessa. Tavoitteiden lisäksi sopimuksessa määritellään eräitä asioita niin sanotuiksi seuranta- ja raportointikohteiksi. Vuonna 2011 ministeriön asettamista tavoitteista ja seurantakohteista seuraavat käsittelivät rautatieturvallisuutta suoraan tai välillisesti: - radanpidosta johtuvat viivästykset kauko- ja lähiliikenteessä, - rataverkon kuntoindeksi, - rataverkon yli-ikäinen päällysrakenne, - radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoitukset, - junaliikenteessä kuolleet, - radasta aiheutuvat vahingot junaliikenteessä, - käytössä olevien tasoristeysten määrä, - varoituslaitoksella varustettujen tasoristeysten osuus ja - tasoristeysonnettomuuksien määrä. Viraston pääjohtaja asettaa edellä mainittujen lisäksi toimialoille muita tavoitteita toimialakohtaisissa tulossopimuksissa. Vuonna 2011 turvallisuusasioita koskevat tavoitteet käsittelivät työturvallisuuden, riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittämistä. Turvallisuustavoitteita asetettaessa huomioidaan rautatieturvallisuusdirektiivin (2004/49/EY) /1/ mukaiset yhteiset turvallisuustavoitteet. Toimialat voivat edellisten lisäksi asettaa itselleen mm. turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

10 LIIKENNEVIRASTO Päätös 10 (38) Asetettujen turvallisuustavoitteiden ja seurantakohteiden lisäksi Liikenneviraston johto seuraa säännöllisesti turvallisuuden kehittymistä rautatielain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten yhteisten turvallisuusindikaattoreiden avulla. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuutta seurataan oman toiminnan ja palveluntuottajien auditoinnein ja riskien arvioinnein sekä johdon katselmuksien ja johdon turvallisuuskierrosten yhteydessä. Liikenneviraston johto edellyttää, että se saa tiedon vakavasta turvallisuuspoikkeamasta ilman viivettä. Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö on velvollinen raportoimaan kunnossapito-toimialan ylijohtajalle vakavista poikkeamista heti tiedon saatuaan. Vakavat poikkeamat ja niihin liittyvät toimialojen valmistelemat toimenpiteet käsitellään viraston johtoryhmässä välittömästi. Turvallisuusraportit käsitellään johdon katselmuksessa kaksi kertaa vuodessa, jolloin myös päätetään mahdollisista toiminnan muutoksista. Kohdissa ja on kuvattu turvallisuustiedon keruuseen ja raportointiin liittyvät menettelyt Päätöksenteko Liikenneviraston virkamiesten päätösvalta ja vastuut on määritelty pääjohtajan osalta valtioneuvoston asetuksessa Liikennevirastosta /25/ ja viraston työjärjestyksessä /8/. Muiden virkamiesten päätösvalta ja vastuut on määritelty viraston työjärjestyksessä. Kokonaisvastuu Liikenneviraston rautatiejärjestelmän turvallisuudesta on pääjohtajalla. Kunnossapito-toimialan ylijohtaja vastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönotosta ja ylläpitämisestä. Kunnossapito-toimialan ylijohtaja vastaa myös kunnossapidon rautatieturvallisuudesta samoin kuin radanpitoon liittyvistä teknisistä ohjeista ja rautatiejärjestelmään kuuluvan turvallisuusohjeiston ylläpidosta. Liikennejärjestelmä-toimialan ylijohtaja vastaa virastotason riskienhallinnasta sekä yhdessä kunnossapito-toimialan kanssa viraston toimintajärjestelmän kehittämisestä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän yhteensovittamisesta toimintajärjestelmään sekä rautatiejärjestelmän väylätietorekisterien kehittämisestä ja ylläpidosta. Hallinto-toimialan ylijohtaja vastaa rautatieturvallisuuteen liittyvien dokumenttien hallintajärjestelmästä ja arkistojen ylläpidosta sekä Liikenneviraston turvallisuuteen liittyvän koulutuksen ja perehdyttämisen järjestämisestä sekä pätevyys- ja koulutusrekistereistä yhdessä kunnossapito-toimialan kanssa. Investointi-toimialan ylijohtaja vastaa hankesuunnittelun ja rakentamisen rautatieturvallisuudesta. Liikenteenhallinta-toimialan ylijohtaja vastaa liikenteenhallinnan rautatieturvallisuudesta. Turvallisuuteen liittyvien ongelmien käsittelyssä noudatetaan viraston poikkeamien hallintaan ja riskienhallintaan liittyvää ohjeistusta. Käsittelyyn sisältyy myös hyötyjen ja kustannusten suhteen analysointi. Viraston omien resurssien lisäksi käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Tuloksena on työjärjestyksen /8/ mukainen päätös toimenpiteistä tai asioiden säilyttämisestä ennallaan. Päätöksentekoa on käsitelty myös kohdissa ja

11 LIIKENNEVIRASTO Päätös 11 (38) Turvallisuusjohtamisen valvonta Turvallisuuteen liittyvät vastuut on jaettu viraston työjärjestyksen /8/ perusteella. Henkilökohtaiset turvallisuustehtävät ja -vastuut on jaettu esimiesten toimesta osastoille ja yksiköille osoitettujen tehtävien mukaan. Asiaa on käsitelty myös kohdissa 2.1.4, ja sekä menettelykuvauksessa "Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt" /2/. Turvallisuustehtävien suorittamista ja resursseja valvotaan vuosittain pidettävissä esimiehen ja työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa. Johto käsittelee turvallisuusjohtamiseen liittyvät asiat osana pidettäviä johdon katselmuksia. Näissä katselmuksissa tarkastellaan myös turvallisuusjohtamisjärjestelmään kuuluvien tehtävien hoitamiseksi tarvittavia resursseja ja resurssitarpeet käsitellään osana henkilöstösuunnitelmaa. Turvallisuuspoikkeamien analysoinnin yhteydessä analysoidaan myös organisaation toimintaan liittyviä tekijöitä. Koska Liikennevirasto on leimallisesti palveluita tilaava virasto, erityistä huomiota on kiinnitetty palveluntuottajien toiminnan valvontaan ja kehittämiseen. Liikennevirasto edellyttää palveluntuottajilta, että nämä huolehtivat henkilöstönsä riittävästä turvallisuusosaamisesta ja siitä, että henkilöillä on työn edellyttämät työ- ja turvallisuuspätevyydet ja turvallisuuskelpoisuudet. Tätä seurataan normaalissa hankintatoiminnassa, tilaajan suorittamassa valvonnassa sekä omavalvonnan yhteydessä. Koulutuslaitosten toimintaa valvotaan tarkastuskäynnein sekä omavalvonnan ja koulutustapaamisten kautta. Rakentamiseen ja siihen liittyvään suunnitteluun ja kunnossapitoon nimetään turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa hankkeen turvallisuuden valvonnasta, turvallisuuden ja riskienhallinnan raportoinnista sekä tarvittavien tilaajan turvallisuusdokumenttien laadinnasta. 2.2 Riskien hallinta Radanpitäjän toimintaan liittyvien riskien hallinta Turvallisuutta uhkaavien riskien havaitsemisessa käytetään riskienhallinnan menettelykuvauksen (Turvallisuutta varmistava riskienhallinta) /3/ mukaisia menettelyjä sekä ohjeen "YTMasetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä" /9/ toimintatapoja. Kunnossapito-toimiala kehittää yhdessä Liikenneviraston riskienhallintaorganisaation kanssa riskienhallintamenettelyjä riskienhallinnassa tuotettujen raporttien perusteella. Riskienhallintatoimenpiteiden kehittäminen ja toteuttaminen on kuvattu Turvallisuutta varmistavan riskienhallinnan /3/ kuvauksessa. Rautatietoiminnan riskienhallinnan tuloksellisuuden valvonta ja vaadittavien muutosten toteuttaminen ja hyväksyminen tapahtuu turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyjen mukaisesti puolivuosittain pidettävissä johdon katselmuksissa.

12 LIIKENNEVIRASTO Päätös 12 (38) Turvallisuuden ja riskienhallinnan tilaa mitataan turvallisuuspoikkeamiin määriteltyjen indikaattoreiden avulla. Toimialat käsittelevät turvallisuusasioita jokaisessa toimialan johtoryhmän kokouksessa. Käsiteltäviin asioihin sisältyvät mm. riskienhallintaan liittyvät muutokset. Keskeisten prosessien ja toimialojen riskienhallinnassa selvitetään rajapinnat muiden toimijoiden ja toimintojen kanssa. Osana riskien tunnistamista selvitetään tarve tehdä riskienhallintayhteistyötä. Näistä toimenpiteistä vastaavat toimialan johto ja prosessien omistajat. Palveluntuottajien, rautatieyritysten, museoliikennettä harjoittavien ja muiden toimijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin sisällytetään menettelyt yhteistyöstä turvallisuutta uhkaavien riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa. Riskienhallinnan dokumentointi ja viestintä tapahtuu turvallisuusraportoinnin yhteydessä. Sidosryhmien ja palveluntuottajien kanssa tapahtuvaa riskienhallintatyötä valvotaan omavalvontamenettelyjen mukaisesti (Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt) /2/ Rautatiejärjestelmän ulkopuolisten aiheuttamat riskit Riskienarvioinneissa otetaan aina huomioon ulkopuolisten osapuolien mahdollisesti aiheuttamat riskit ja niitä käsitellään samoin kuin muitakin rautatietoimintaan kohdistuvia riskejä. Linjajohto vastaa tästä omien vastuidensa ja tehtäviensä mukaisesti. Kunnossapito-toimiala seuraa rautatiejärjestelmään kohdistuvia vahingontekoja ja uhkatilanteita. Nämä tapahtumat raportoidaan ja käsitellään samoin menettelyin kuin turvallisuuspoikkeamat. Vakavien ulkoisten uhkien osalta seuranta ja toimenpiteiden toteuttaminen on valmiusorganisaation tehtävänä. Valmiustoimikunta valvoo toimenpiteiden tuloksellisuutta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä Riskien arvioinnin menettelyt ja menetelmät ja riskien hallintatoimenpiteet Turvallisuutta uhkaavien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu turvallisuusjohtamisjärjestelmän, turvallisuutta valmistavan riskienhallinnan menettelykuvauksen /3/ ja ohjeen "YTMasetuksen mukainen riskien hallinta rautatiejärjestelmässä" /9/ mukaisesti. Edellä mainituissa dokumenteissa kuvataan käytettävät riskienarviointimenettelyt ja -menetelmät sekä keskeiset periaatteet riskienhallintatoimenpiteiden varmistamiseksi muun muassa laitteissa, menettelyissä, organisaatiossa, henkilöstössä tai rajapinnoissa tapahtuvien muutosten yhteydessä. Riskienhallinnan toteuttaminen ja vastuut riskienhallinnan järjestämisestä kuuluvat linjaorganisaatiolle viraston työjärjestyksen /8/ sekä tämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän periaatteiden sekä vastuu- ja tehtäväjaon mukaisesti. Asiaa on käsitelty myös kohdissa 2.1.4, ja

13 LIIKENNEVIRASTO Päätös 13 (38) Riskienarvioinnin tulokset esitetään riskiraporttina, jonka liitteenä on riskienhallintasuunnitelma. Riskienhallintasuunnitelma kattaa riskienhallintatoimenpiteet ja niiden seurannan vastuineen. Riskiraportin avulla informoidaan eri osapuolia riskienarvioinnin tuloksista. Riskienarvioinnin tulokset siirretään osaksi Liikenneviraston puolivuosittain tehtävää raportointia ja organisaation sisällä toimintaan ja muihin menettelyihin (mm. prosessit ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä) normaalin johtamisen ja raportoinnin keinoin ja menettelyin (mm. johdon katselmukset) Voimassa olevien sääntöjen hallinta Turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyviä vaatimuksia ovat EU-tasolla rautatietoimintaa koskevat direktiivit, asetukset ja päätökset ja kansallisella tasolla vastaavat lait, asetukset, määräykset ja valtiosopimukset. Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitää ajantasaista tietoa näistä verkkosivuillaan. Turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyviä uusia vaatimuksia, olemassa olevien vaatimusten muutoksia ja säädöslausuntojen käsittelyä sekä niiden noudattamista valvoo ja seuraa viraston oikeuspalvelut-osasto, jonka tukena toimivat toimialojen asiantuntijavalmistelijat. Liikennevirasto on yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa koskien EU-lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. Uusien vaatimusten tai niiden muutosten viemisestä turvallisuusjohtamisjärjestelmään vastaa kunnossapito-toimialan ylijohtaja. Vastuu voimassa olevien vaatimusten noudattamisesta on Liikenneviraston toimialojen ylijohtajilla. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä valvoo myös kunnossapito-toimialan väylätekniikkaosasto. Osajärjestelmien käyttöönottoon liittyvistä menettelyistä vastaa investointi-toimiala. Toimintaprosesseihin liittyvät organisaatioyksiköiden vastuut määritellään toimintajärjestelmän prosessikuvauksissa ja yksittäisten henkilöiden vastuut heidän tehtävänkuvauksissaan. Liikennevirasto huolehtii Osajärjestelmien käyttöönottolupamenettelyn /10/, Osatekijöiden hyväksyntä rautatiejärjestelmässä -menettelykuvauksen /11/ sekä Ratateknisten ohjeiden (RATO) /12/ avulla siitä, että kaikki rautatieliikenteen harjoittajat voivat toimia yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisesti. Rataverkon kunnossapitotoiminta on kuvattu kohdassa ja asianomaisessa menettelykuvauksessa /13/.

14 LIIKENNEVIRASTO Päätös 14 (38) Radanpitäjän turvallisuustoiminnan erityispiirteet ja yhteistyötehtävät Kohdassa on kuvattu, kuinka yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on järjestetty. Rautatieyritysten ja museoliikenteen harjoittajien kanssa solmittavassa rataverkon käyttösopimuksessa kuvataan turvallisuuteen liittyvät vuorovaikutusmenettelyt ja pelisäännöt sekä menettelyt hätä- ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi. Liikenneviraston ja rautatieyritysten turvallisuusjohto kokoontuu työryhmänä vähintään kaksi kertaa vuodessa, välittömästi vakavien turvallisuuspoikkeamien tapahduttua tai tarvittaessa keskustellakseen turvallisuuteen ja riskien hallintaan liittyvistä asioista. Liikenneviraston turvallisuusjohdolla käsitetään tässä yhteydessä kunnossapito-toimialan ylijohtajaa, rautatietoimintojen turvallisuuspäällikköä ja asiantuntijoita. Tapaamisissa käsitellään turvallisuusjohtamisjärjestelmiin, turvallisuustietoihin, turvallisuusraportteihin sekä liikenteen ja radanpidon yhteen sovittamiseen liittyviä kysymyksiä, ajankohtaisia rautatiejärjestelmän turvallisuuteen liittyviä asioita, vakavia turvallisuuspoikkeamia sekä häiriötilanteisiin varautumista. Ryhmän tehtäviin kuuluu lisäksi riskienhallintayhteistyö ja rajapintariskien arviointi. Työryhmän pöytäkirjat, analyysit sekä toimenpide-ehdotukset ja -suunnitelmat käsitellään ja niitä seurataan rautatieturvallisuuden ohjausryhmässä sekä osana johdon katselmuksia. Myös muissa työryhmissä käsitellään asianomaisiin tehtäviin liittyviä turvallisuusasioita. Turvallisuutta varmistavan riskienhallinnan menettelykuvauksessa /3/ kuvataan riskienhallintamenettelyt rautatieyritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Menettelykuvausta täydentää ohje "YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä" /9/. Valmiussuunnitelmassa /14/, poikkeamien hallinnassa ("Rautatietoimintojen poikkeamien hallinta" /5/, ohje "Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely rautatietoiminnoissa" /15/ ), alueellisissa varautumissuunnitelmissa ja muussa varautumistoiminnassa ("Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin" /6/) määritellyt menettelyt hätä- ja onnettomuustilanteissa kattavat yhteistyön rautatieyritysten ja muiden osapuolien kanssa. Ks. myös kohta Yhteistyötehtäviä on kuvattu myös menettelykuvauksessa "Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt" /2/. Liikennevirasto kehittää Liikenteen turvallisuusviraston antaman määräyksen Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta (TRAFI/18213/ /2010) /16/ mukaisen kuljettajan sääntökirjan ja reittikirjan sisältämien tietojen antamista rautatieliikenteen harjoittajille. 2.3 Turvallisuusvalvonta Liikenneviraston turvallisuusvalvonta sisältää omavalvonnan ja johdon suorittaman valvonnan. Toiminta on kuvattu menettelykuvauksessa "Turvallisuusjohtaminen, -valvonta ja yhteistyömenettelyt" /2/. Omavalvonta pitää sisällään auditoinnit, palveluntuottajien valvonnan ja tarkastuskäynnit sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuuden valvonnan.

15 LIIKENNEVIRASTO Päätös 15 (38) Johdon valvonta pitää sisällään normaalin esimiestyön lisäksi mm. viraston johtoryhmän jäsenten turvallisuuskierrokset ja tarkastuskäynnit sekä johdon katselmukset ja turvallisuuspoikkeamien käsittelyn. Viraston johto käsittelee vakavista turvallisuuspoikkeamista laaditut tutkintaraportit sekä puolivuosittain tehtävät turvallisuusraportit, selvitykset ja edellisten perusteella tehdyt toimenpidesuunnitelmat ja valvoo niiden toteuttamista ja vaikuttavuutta Turvallisuustiedon keruu ja analysointi Liikenneviraston johto edellyttää, että Liikenneviraston henkilökunta, palveluntuottajat, rautatieyritykset ja museoliikennöitsijät ilmoittavat havaitsemastaan turvallisuuspoikkeamasta tai vaaratilanteesta riippumatta siitä, liittyykö poikkeama heidän toimintaansa tai ovatko he osallisina poikkeamassa. Turvallisuuspoikkeamia seurataan, tilastoidaan ja analysoidaan virasto-, toimiala- sekä hankeja projektitasolla rautatietoimintojen poikkeamien hallinta -menettelykuvauksen /5/ mukaan. Edellä mainittu kattaa myös yhteisiin turvallisuusindikaattoreihin liittyvät asiat. Tietoa kerätään junaliikenteen ja vaihtotöiden tapahtumista, liikennetuhotöistä ja liikenneonnettomuuksista, kaluston ja radan vioista, suistumisista, ratatyömaiden turvallisuuspoikkeamista ja tasoristeysonnettomuuksista. Ensitieto turvallisuuspoikkeamista saadaan rataliikennekeskuksen tekstiviesteillä. Turvallisuuspoikkeamien raportointi tehdään Liikenneviraston ohjeen /15/ mukaisesti ja sen liitteenä olevaa raportointilomaketta hyödyntäen. Liikenteessä tapahtuneet tai siihen vaikuttaneet poikkeamat voidaan raportoida rautatieyrityksen poikkeamaraportilla siitä erikseen sovittaessa. Liikennevirasto on aloittanut uuden poikkeamanhallintajärjestelmän määrittelyn. Liikennevirasto analysoi jatkuvasti vastuullaan olevassa toiminnassa syntyneitä onnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä havaittuja riskejä tapahtumista tehtyjen sisäisten raporttien avulla kohdassa kuvatulla tavalla. Näiden analyysien avulla Liikennevirasto määrittää uusia tai muuttaa nykyisiä toimintoja, joilla pyritään ennaltaehkäisemään sellaisten tilanteiden syntymistä, jotka voisivat johtaa onnettomuuksiin. Analysoinnista ja mahdollisista muutoksista vastaa kyseisestä toiminnosta vastuussa oleva toimiala. Rautatieyrityksiltä, infrastruktuurin haltijoilta, kunnossapidosta vastaavilta yksiköiltä ja raideliikenteen kalustoyksikön haltijoilta saadut raportit ja tiedot käsitellään ko. toimijan kanssa pidettävissä yhteistyömenettelyissä Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkinta Liikennevirasto ei itse suorita virallista onnettomuustutkintaa, vaan siitä huolehtii tarvittaessa Onnettomuustutkintakeskus. Mikäli virallista tutkintaa ei suoriteta, virasto (kunkin toimialan turvallisuusvastaava) selvittää mahdollisuuksien mukaan onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syyt ja ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä teh-

16 LIIKENNEVIRASTO Päätös 16 (38) dään asianmukainen päätös viraston työjärjestyksen /8/ mukaisesti, jossa vastuutaho velvoitetaan raportoimaan toimenpiteen toteuttamisesta ja vaikutuksista. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä raportoidaan myös viraston riskienhallinnasta vastuussa olevalle taholle. Toimialan turvallisuusvastaava kokoaa ja analysoi turvallisuudesta kootut tiedot käsiteltäväksi toimialan johtoryhmässä ja toimitettavaksi rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle. Turvallisuuspäällikkö kokoaa tiedoista puolivuosiraportin, joka käsitellään toimialoilla ja sen jälkeen viraston johtoryhmän kokouksessa. Vastaavat asiat kootaan Liikenteen turvallisuusvirastolle tehtävään vuosittaiseen turvallisuuskertomukseen. Valtioneuvoston asetuksen (372/2011) /17/ mukaisten yhteisten turvallisuusindikaattorien seuranta ja raportointi tapahtuu liikenne- ja viestintäministeriölle ja viraston pääjohtajalle viraston tulosohjauksen raportoinnin yhteydessä kaksi kertaa vuodessa sekä muun turvallisuusjohtamisjärjestelmän raportoinnin yhteydessä. Liikenteen turvallisuusvirastolle turvallisuusindikaattoreista raportoidaan samoin kaksi kertaa vuodessa sekä turvallisuuskertomuksessa. Palveluntuottajien turvallisuuspoikkeamat käsitellään yhdessä palveluntuottajien kanssa, joilta pyydetään kirjallinen selvitys. Selvitys käsitellään tilaavassa yksikössä ja toimitetaan ao. toimialan turvallisuusvastaavalle. Vakavissa tai toistuvissa tapauksissa palveluntuottajan johto kutsutaan turvallisuuskeskusteluun. Liikennevirastolle on kehitteillä vaararekisteri, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2011 lopulla. Rekisteri sisältää valtion rataverkkoa koskevien järjestelmien vaarat järjestelmien koko elinkaaren ajan. Liikennevirasto ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle, Onnettomuustutkintakeskukselle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle tietoonsa tulleista onnettomuuksista ja vakavista poikkeamista näiden antamien ohjeiden ja valtioneuvoston asetuksen (372/2011) /17/ sekä viraston oman ohjeistuksen mukaisesti Sisäiset auditoinnit Sisäisistä auditoinneista on laadittu erillinen auditointiohje /7/. Auditoinnit koskevat myös palveluntuottajien toimintaa. Liikenneviraston rautatieturvallisuuden ohjausryhmä laatii vuosittain turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevan kolme vuotta kattavan auditointiohjelman. Sisäisten auditointien avulla Liikennevirasto varmistaa, että käytössä oleva turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset. Auditoinnissa havaittavat poikkeamat käsitellään kunnossapito-toimialan johtoryhmässä. Liikennevirasto raportoi vuosittain turvallisuuskertomuksessaan Liikenteen turvallisuusvirastolle suorittamistaan auditoinneista. 2.4 Organisaation oppiminen Jatkuva parantaminen Liikenneviraston rautatietoimintoihin ja turvallisuusjohtamisjärjestelmään kohdistuvan jatkuvan parantamisen menettelyt perustuvat omavalvontaan, riskienhallintaan, raportointiin ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuus ja muutostar-

17 LIIKENNEVIRASTO Päätös 17 (38) peet arvioidaan viraston toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, vakavien turvallisuuspoikkeamien ja johdon katselmusten yhteydessä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehtävistä muutoksista vastaa kunnossapito-toimiala. Turvallisuuspoikkeamia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat muun muassa henkilöstön ja palveluntuottajien osaamisen ja turvallisuuspätevyyksien ylläpitäminen koulutuksen ja kontrollien avulla sekä palveluntuottajien sitouttaminen turvallisuusjohtamisjärjestelmään sopimusteknisesti. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan turvallisuus- ja poikkeamaraporteissa ja auditoinneissa tehtyjen havaintojen perusteella. Tätä koskevat menettelyt on kuvattu edellä luvussa 2.3. Päätettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioi toimenpiteestä päättänyt taho ja analyysi sisällytetään viraston raportointimenettelyihin. Kunnossapito-toimialan ympäristö- ja turvallisuusyksikkö kokoaa turvallisuuden vuosisuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan turvallisuusraporteista tunnistetut kehittämiskohteet, turvallisuussuositusten toimeenpanosuunnitelmat ja turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet. Vuosisuunnitelma käsitellään rautatieturvallisuuden ohjausryhmässä, Liikenneturvallisuustiimissä ja viraston johtoryhmässä. Suunnitelman toteutumista seurataan rautatieturvallisuuden ohjausryhmässä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehdyt muutokset viedään käytäntöön koulutuksella, viestinnällä ja valvonnalla sekä liittämällä ne osaksi prosesseja Turvallisuussuositukset Liikennevirasto käsittelee Onnettomuustutkintakeskuksen lausuntopyynnöt ja sen antamat suositukset kunnossapito-toimialalla, ottaa ne toiminnassaan huomioon ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tekemänsä arvioinnin ja rautatielain /18/ 83 :n mukaisesti Muutosten hallinta Viraston toiminnassa tai organisaatiossa tapahtuvat muutokset ja niihin sisältyvät riskit käsitellään muutoksen valmistelun yhteydessä muutoksesta vastuussa olevan toimialan johdossa. Toimialan johto vastaa muutoksen riskien arvioinnista ja hallinnasta ja toimittaa arvionsa muutoksen vaikutuksista kunnossapito-toimialan johdolle, joka puolestaan arvioi, onko turvallisuusjohtamisjärjestelmään tarpeen tehdä muutoksia. Liikennevirasto ilmoittaa rautatielain mukaisesti Liikenteen turvallisuusvirastolle turvallisuusjohtamisjärjestelmään ja turvallisuuslupaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista ja rataverkon ja sillä olevien laitteiden käytön tai kunnossapidon periaatteiden olennaisesta muuttamisesta. Riskien hallinnan toiminnot on kuvattu luvussa 2.2. Turvallisuuteen vaikuttavien järjestelmien muutosten tai uusien järjestelmien käyttöönoton vaikutukset arvioidaan järjestelmien suunnittelun yhteydessä tehtävällä riskianalyysillä.

18 LIIKENNEVIRASTO Päätös 18 (38) 3 Täytäntöönpanomenettelyt 3.1 Organisaatio ja turvallisuusvastuut Turvallisuusvastuun jakautuminen Kokonaisvastuu Liikenneviraston toiminnasta, mukaan lukien rautatietoimintojen turvallisuus, on viraston pääjohtajalla. Työjärjestyksen /8/ kohdassa 17 todetaan, että kunnossapitotoimialan ylijohtaja vastaa rautatieturvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönotosta ja ylläpitämisestä sekä rataverkon haltijaa koskevien turvallisuustavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan apuna toimii rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö. Viraston työjärjestyksen /8/ kohdassa 9 on määritelty, että kukin toimiala ja suoraan pääjohtajan alainen osasto vastaa muun muassa vastuullaan olevan toiminnan kehittämisestä, turvallisuusasioiden hoitamisesta, riskien tunnistamisesta ja hallinnasta sekä sisäisestä valvonnasta. Toimialojen vastuita on täsmennetty tämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän kohdassa Kunkin toimialan sisällä osastot ja yksiköt vastaavat työjärjestyksen /8/ mukaisten toimintojensa rautatieturvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Yksittäisten henkilöiden vastuut on kirjattu kunkin henkilön tehtävänkuvaukseen. Asiaa on käsitelty myös kohdassa Tärkeimpien toimintojen ja toimijoiden vastuut on määritelty ohjeessa "Rautatietoimintojen turvallisuusvastuut ja -tehtävät" /19/ Vastuun kontrollointi ja töiden suunnittelu Kohdissa 2.1.4, ja on kuvattu, miten turvallisuusvastuut viraston sisällä jakautuvat. Vastuiden ja toimivallan määräytyminen perustuu viraston työjärjestykseen /8/ ja eri organisaatiotasoilla tehtyihin tulossopimuksiin ja toimintasuunnitelmiin sekä yksittäisten henkilöiden tehtäväkuvauksiin, joihin kirjataan myös turvallisuustehtävät ja vastuut. Toimialan ylijohtaja vastaa, että edellä mainitut kirjaukset ovat toimintasuunnitelman mukaiset. Johdon tietämys turvallisuusjohtamisjärjestelmän toiminnasta perustuu johdolle puolivuosittain raportoituun turvallisuustietoon. Turvallisuustietoa raportoidaan lisäksi vakavien poikkeamien yhteydessä. Raportointia on käsitelty luvussa 2.3. Viraston jokainen henkilö käy esimiehensä kanssa vuosittain sekä tulos- että kehityskeskustelun. Näissä keskusteluissa käsitellään ja varmistetaan myös turvallisuusvastuisiin, osaamiseen, toimivaltaan ja resursointiin liittyvät asiat. Kunkin toimialan ylijohtajan vastuulla on huolehtia, että kaikki toimialan turvallisuustehtävät tulevat määritellyiksi ja hoidetuiksi. Ylijohtaja vastaa siitä, että toimialalla on varattu turvallisuustoimintaan riittävät resurssit. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä huomioidaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän koulutus. Toimialat ja osastot määrittelevät, mitä turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehtäviä ja vastuita henkilölle kuuluu.

19 LIIKENNEVIRASTO Päätös 19 (38) Kohdassa on käsitelty turvallisuuskoulutusta ja turvallisuusperehdyttämistä Organisaation rakenne Laki Liikennevirastosta /20/ määrittelee Liikenneviraston tehtävät. Tehtävien sisäinen jako ja organisaation rakenne on määritelty viraston työjärjestyksessä /8/. Työjärjestys määrittelee myös turvallisuuteen, riskien hallintaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmään ja turvallisuustavoitteisiin liittyvät vastuut. Turvallisuustehtäviin liittyvien vastuiden jako viraston sisällä on kuvattu tämän dokumentin kohdissa 2.1.4, 2.1.5, ja Liikenneviraston tärkeimmät turvallisuuteen vaikuttavat toiminnot liittyvät rataverkon suunnitteluun, kunnossapitoon, investointeihin ja liikenteen hallintaan. Turvallisuutta hallitaan toimintaprosesseja parantamalla, johtamismenettelyjen, sisäisen valvonnan, johdon katselmusten ja turvallisuusraportoinnin avulla. Turvallisuustehtävät, -vastuut ja -menettelyt on kuvattu asianomaisissa ohjeissa ja menettelykuvauksissa. 3.2 Osaamisen hallinta Osaamisen hallintajärjestelmä ja henkilöstön koulutusohjelmat Liikennevirastolla on olemassa ohje "Turvallisuuskouluttaminen ja -perehdyttäminen rautatietoiminnoissa" /21/. Siinä kerrotaan, kuinka Liikenneviraston oman ja palveluntuottajien henkilökunnan koulutus järjestetään ja mitä se sisältää. Radanpidon töissä (rataverkolla tehtävä työ) toimivien henkilöiden koulutusvaatimukset sekä tarvittavat työ- ja turvallisuuspätevyydet on kuvattu ohjeessa "Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)" /22/. Suunnittelu- ja projektitehtävissä toimivien vaatimukset määräytyvät kunkin tehtävän erityispiirteiden mukaan tapauskohtaisesti. Liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden koulutuksessa noudatetaan lakia rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä /24/ sekä Liikenteen turvallisuusviraston asianomaista määräystä /23/. Koulutusta voivat antaa vain Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymät koulutuslaitokset hyväksyttyjen koulutusohjelmien mukaisesti. Palveluntuottajien henkilöstön pätevyyksistä päättää kukin palveluntuottaja itse asianomaisen lainsäädännön puitteissa (mm. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä 1664/2009) /24/. Tämä vastuutetaan palveluntuottajalle sopimuksissa. Liikennevirasto kontrolloi pätevyyksien voimassaoloa tarkastusten yhteydessä. Radanpidossa ja liikenteenohjauksessa toimiville palveluntuottajien henkilöille on laadittu kuhunkin tehtävään koulutusohjelma tarvittavien turvallisuuspätevyyksien ylläpitämiseksi. Myös viraston oma henkilöstö käyttää soveltuvin osin tätä koulutusta. Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa käydään perehdyttämisen yhteydessä läpi myös heidän rautatieturvallisuuteen liittyvät tehtävänsä ja tarvittava turvallisuuskoulutus. Säännönmukaisten kehityskeskustelujen yhteydessä käsitellään myös henkilöiden jatko- ja kertauskoulutustarve.

20 LIIKENNEVIRASTO Päätös 20 (38) Turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvää erityiskoulutusta annetaan tarvittaessa rautatieturvallisuuteen liittyvien prosessien omistajille ja auditointihenkilöstölle. Koulutus on viraston sisäistä ja siitä huolehtii rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö. 3.3 Tiedonhallinta Turvallisuustiedon hallinta Liikennevirastolla on käytössään poikkeamien käsittelyn menettelykuvaus /5/ ja ohje turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisesta /15/. Rataverkolla olevat liikenteeseen vaikuttavat rajoitukset ilmoitetaan ennakkoilmoitusjärjestelmällä (ETJ) ja tarvittaessa liikenneviestintäjärjestelmän (R AILI) avulla. Poikkeamailmoituksia tehdään toimijoiden erilaisilla ilmoitusmenettelyillä, kuten rautatieyrityksen poikkeamaraportti, rataliikennekeskuksen ja rautatieyrityksen tekstiviestit sekä liikenteenohjauksen, ratatyöprojektien, kunnossapidon ja suunnittelun seurantakokouksissa laaditut poikkeamaraportit. Ne kootaan toimialojen käsittelyä varten. Poikkeamatiedoista kootaan puolivuosiraportti, joka käsitellään toimialoilla ja viraston johtoryhmässä ja toimitetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle. Asiaa on käsitelty myös kohdissa ja Liikenneviraston turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja siihen liittyvät ohjeet tallennetaan viraston sisäiseen verkkoon. Dokumenttien hallinta on kuvattu kohdassa Henkilöstön osallistuminen Liikenneviraston johtoryhmä on laatinut viraston turvallisuuspolitiikan, jonka pääjohtaja on hyväksynyt. Toimintajärjestelmän prosessit kehitetään ja pidetään ajan tasalla yhteistyössä niiden henkilöiden kanssa, jotka suorittavat kyseisiä toimintoja. Samoin tehdään, kun laaditaan tai muutetaan turvallisuusohjeita. Uusi tai oleellisesti muutettu turvallisuusjohtamisjärjestelmä käsitellään viraston yhteistyötoimikunnassa ja dokumentoidaan pöytäkirjaan. Palveluntuottajien toimintaan merkittävästi vaikuttavista ohjeista pyydetään lausunnot Sisäinen ja ulkoinen viestintä Liikenneviraston turvallisuuspolitiikka, turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja siihen liittyvät ohjeet liitetään viraston toimintajärjestelmään ja ne ovat viraston henkilöstön käytettävissä viraston sisäisessä verkossa. Näihin dokumentteihin tehtävät muutokset raportoidaan verkon uutissivuilla.

21 LIIKENNEVIRASTO Päätös 21 (38) Jokaisen henkilön rautatieturvallisuuteen liittyvät tehtävät ja vastuut on määritelty hänen tehtävänkuvauksessaan. Niille henkilöille, jotka ovat mukana turvallisuuteen liittyvien prosessien toiminnoissa, järjestetään erillistä koulutusta turvallisuusjohtamisjärjestelmän merkittävien muutosten yhteydessä. Sidosryhmille (muun muassa palveluntuottajat ja rautatieliikenteen harjoittajat) merkitykselliset dokumentit ovat käytettävissä viraston ulkoisilla verkkosivuilla. Muita operatiiviseen toimintaan liittyviä turvallisuusdokumentteja on käytettävissä viraston extranet-verkkosivuilla. Koska Liikennevirasto on luonteeltaan tilaajavirasto, joka ostaa toimintaansa liittyvät palvelut ulkoisilta palvelun tuottajilta, on välttämätöntä, että palveluiden tuottajat ymmärtävät rautatieturvallisuuteen liittyvän vastuunsa. Tämä otetaan huomioon heidän kanssaan tehtävissä sopimuksissa. Palveluntuottajien tehtäviin kuuluu laatia palvelun tuottamiseen liittyvä turvallisuussuunnitelma. Liikenteen turvallisuusvirastolle laaditaan puolivuosittain turvallisuusraportti. Turvallisuustiedon hallinta ja yhteistyömenettelyt on kuvattu kohdassa Dokumentointi Turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvaus Liikenneviraston tehtävät on kuvattu asianomaisessa laissa /20/, asetuksessa /25/ ja viraston työjärjestyksessä /8/. Liikenneviraston toimintaan liittyvät prosessit on kuvattu viraston toimintajärjestelmässä. Toimintaan liittyvä riskien hallinta on kuvattu luvussa 2.2. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoitus ja rakenne on kuvattu tämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän osassa 1. Turvallisuusjohtamiseen liittyvät toiminnot, päätöksenteko, roolit ja vastuut on kuvattu tämän dokumentin kohdissa 2.1.4, 2.1.5, 3.1.1, ja Dokumenttien hallinta Turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja siihen liittyvät ohjeet ja muu dokumentointi säilytetään viraston asiakirjahallinnon menettelyjen mukaisesti ja ne ovat käytettävissä intranetissä. Näiden dokumenttien ajantasaisuudesta vastaa rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö.

22 LIIKENNEVIRASTO Päätös 22 (38) Turvallisuuden vuosiraportointi Liikennevirasto tekee vuotuisen turvallisuuskertomuksen rautatieturvallisuusdirektiivin /1/ ja rautatielain /18/ vaatimusten mukaisesti. Kertomuksen laatii rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö ja se käsitellään viraston johtoryhmässä. 4 Operatiiviset menettelyt 4.1 Operatiiviset järjestelyt Voimassaolevien sääntöjen hallinta Liikenneviraston rautatietoimintaan liittyvät resurssit ovat joko aineellista pääomaa tai henkisiä voimavaroja. Aineelliset resurssit koostuvat fyysisestä rataverkosta, joka sisältää raiteistot laitteineen ja rakenteineen, turvallisen liikenteen varmistamiseksi tarvittavat turvalaitteet ja liikenteen energian syöttämiseksi tarvittavat sähköratalaitteistot. Fyysiseen verkkoon kuuluvat myös liikenteen hallinnassa ja asiakaspalvelussa tarvittavat ohjaus- ja viestintäjärjestelmät. Henkiset voimavarat muodostuvat viraston omasta ja palveluntuottajien toiminnasta. Palveluntuottajat ovat suorassa kosketuksessa rautatieliikenteen operatiivisiin prosesseihin, joten viraston oman henkilöstön lisäksi heidän ammattitaidollaan on ratkaiseva merkitys rautatieliikenteen turvallisuudelle. Tarvittavaa osaamista ja turvallisuuspätevyyksiä on käsitelty tämän dokumentin luvussa 3.2. Operatiiviseen rautatietoimintaan, kuten liikenteenhallintaan, suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät menettelyt ja ohjeet on kuvattu ja niitä ylläpidetään viraston toimintajärjestelmässä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmään kiinteästi liittyvät ohjeet on mainittu tämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän liitteessä. Miten ohjeistuksen vastaavuus lainsäädännön ja määräysten vaatimuksiin hallitaan, on kuvattu kohdassa 2.2.4, samoin kuin se, miten lainsäädännön ja määräysten muutokset hallitaan Palvelun- ja materiaalintuottajien hallinta Palveluntuottajan valinta Liikennevirasto edellyttää sopimuksissa, että sen palveluntuottajat täyttävät rautatieturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Rautatieturvallisuutta koskevat tiedot ja vaatimukset palveluntuottajille annetaan turvallisuusasiakirjassa, menettelyohjeissa ja turvallisuussäännöissä. Palveluntuottajalta edellytetään turvallisuusjohtamisjärjestelmää tai vastaavia menettelyjä sekä turvallisuussuunnitelmaa, jossa palveluntuottaja esittää palveluun liittyvät keskeiset turvallisuutta uhkaavat riskit sekä niiden hallintakeinot. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan myös palveluntuottajien henkilökunnan pätevyys ja osaaminen.

23 LIIKENNEVIRASTO Päätös 23 (38) Rautatieturvallisuuteen vaikuttavaan palveluun/toimeksiantoon laaditaan tarvittaessa valvontasuunnitelma, jossa ovat mukana turvallisuusasiat. Ennen palvelun aloittamista palveluntuottajan kanssa pidetään turvallisuuden aloituspalaveri (turvallisuussuunnitelman läpikäynti), jossa käydään läpi palveluntuottajan laatima turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvä riskienhallintasuunnitelma ja varmistetaan palveluntuottajan kyky ja osaaminen sekä valmius hoitaa sopimuksen mukaiset turvallisuusmenetellyt. Vastuut ja palveluntuottajan valvonta Rautateiden turvallisuuskysymyksiin liittyvät vastuut mukaan lukien riskienhallintatehtävät on kuvattu turvallisuusjohtamisjärjestelmässä, menettelykuvauksissa ja tehtäväkuvauksissa. Vastuukysymyksiä on käsitelty kohdissa 2.1.4, 2.1.5, 3.1.1, ja Palveluntuottajien tehtävät ja vastuut on kuvattu sopimuksissa. Palvelun toteutusta valvotaan seurantakokouksissa, joissa käsitellään myös turvallisuusasiat omana kohtanaan. Palveluntuottajien toimintaa seurataan myös tarkastuskäynnein. Palvelun päättyessä pidetään turvallisuuden päätöskokous, jossa käydään läpi sopimuksen aikana tapahtuneet turvallisuuspoikkeamat ja riskit sekä arvioidaan palveluntuottajan turvallisuusosaamisen onnistuminen. Kokous voi olla osa muuta päätöksentekoa ja kokouksia. Palvelun turvallisuuskoordinaattori laatii kirjallisen turvallisuusyhteenvedon hankkeen päättyessä. Turvallisuusyhteenvetoon liitetään yhteenveto sopimuksen aikana syntyneistä turvallisuuspoikkeamista ja päivitetty riskienhallintasuunnitelma. Palveluntuottajien kanssa pidetään 1-2 kertaa vuodessa ns. kausiseminaareja. Seminaareissa käydään läpi menneen kauden toiminta, tunnistetaan kehittämiskohteet ja analysoidaan työturvallisuustoiminnan tulokset ja turvallisuuspoikkeamat tilastoja apuna käyttäen. Palveluntuottajien kanssa pidetään tarvittaessa yrityskohtaisia tapaamisia esiin nousseiden tapahtumien ja vakavien poikkeamien takia. Yrityskohtaisten tapaamisten järjestämisestä vastaa ao. toimialan ylijohtaja. Palveluun liittyvien dokumenttien hallinta Dokumentointia on käsitelty yleisesti kohdassa Liikenneviraston asiakirjahallintajärjestelmään tallennetaan keskeiset palveluun ja turvallisuuteen liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat. Turvallisuuspoikkeamatiedot tallennetaan viraston sisäiseen verkkoon. Tulevaisuudessa tiedot on tarkoitus tallentaa kehitteillä olevaan poikkeamien hallintajärjestelmään. Turvallisuusriskitiedot tallennetaan kehitteillä olevaan vaararekisteriin sen valmistuttua. Palvelua (toimeksiantoa) koskevat turvallisuustiedot arkistoidaan palvelun ajaksi palvelua koskevaan tietopankkiin samoin perustein kuin sopimuksen muutkin keskeiset dokumentit.

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 7 TURVALLISUUSKOORDINAATTORI...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 HKL TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN... 2 1.1 Metroliikenteen toiminnan kuvaus... 2 1.2 HKL:n organisaation toiminnan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen...

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.1.1 Koulutustarpeen kartoitus... 4 1.1.2 Koulutuksen suorittaminen... 4 1.1.3

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Ohje 29.9.2011 1 (24) OHJE YKSITYISRAITEEN HALTIJAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄR- JESTELMÄN KUVAUKSESTA

Ohje 29.9.2011 1 (24) OHJE YKSITYISRAITEEN HALTIJAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄR- JESTELMÄN KUVAUKSESTA Ohje 29.9.2011 1 (24) OHJE YKSITYISRAITEEN HALTIJAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄR- JESTELMÄN KUVAUKSESTA Sisältö Ohjeen käyttäjälle... 3 Johdanto... 4 I MENETTELYJEN KUVAUS... 5 II TURVALLISUUSLUVAN HAKIJAN

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen Ratuke-Seminaari 28.10.2008 Infrarakentamisen esimerkit Outi Lehti-Miikkulainen Esityksen sisältö: 1) Tiehallinto: GNA osaprojekti HMS/työturvallisuus, Työturvallisuuden seuranta Tiehallinnon hankkeilla

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4

SISÄLTÖ. 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4 RHK Turvallisuuskoulutus ja -perehdyttäminen 2 SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4 2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely 1 OHJE 1 (4) Suunnittelu ja hankkeet -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa Vna 372/2011 3 TURI-järjestelmä: poikkeamahallinnan käyttöohje 20.6.2016 Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Omavalvonta on riskienhallintaa -seminaari 22.11.2017 Jaana Keränen, VTT

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Suunnitelman keskeinen sisältö... 4 2.2 Suunnitelman käsittely... 5 2.3 Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Osastonjohtaja Heidi Niemimuukko

Osastonjohtaja Heidi Niemimuukko Ajankohtaista rautateillä Osastonjohtaja Heidi Niemimuukko Säädösten kehittäminen Kelpoisuuslaki l ja aiheeseen liittyvät valtioneuvoston t asetukset YTE:jen soveltamisalan laajentaminen Kelpoisuus Yhdysliikenne

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/8 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Toiminnanohjaus / Laatu ja ympäristö E. Heckwolf / K. Rajakallio 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/8 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Toiminnanohjaus / Laatu ja ympäristö E. Heckwolf / K. Rajakallio 18.9. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/8 Avainsanat: laadunhallinta, laatu, laatupoikkeama, lainsäädäntö, poikkeama, turvallisuus, turvallisuusjohtamisjärjestelmä, turvallisuuspoikkeama, turvallisuusvastaava,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

rautatiejärjestelmän luvat ja

rautatiejärjestelmän luvat ja Trafin myöntämät rautatiejärjestelmän luvat ja arviointilaitosten nimeäminen Ryhmäpäällikkö Jouko Linnasaari Trafin myöntämät rautatie- järjestelmän j ä luvat Turvallisuustodistuksen t tarvitsevat t rautatieliikenteen

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikenne

Kaupunkiraideliikenne 1 (7) TRAFI/ Antopäivä: 1.2.2016 Voimaantulopäivä: 1.3.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (1412/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6 momentti,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunki 2015 Tietoturvapolitiikka 1 (7) Yhteenveto Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon tahdonilmaisu tietoturvan

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9. 1/7 Avainsanat: riskienhallinta, vaarojen tunnistaminen, riskien estimointi, vaararekisteri HKL:n metro ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 1 Riskienhallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksessa.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot