1 YLEISTÄ SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO MUU PROJEKTITOIMINTA LIIKENTEENOHJAUS... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO MUU PROJEKTITOIMINTA LIIKENTEENOHJAUS TURVALLISUUSKOORDINAATTORI TOIMIALAN TURVALLISUUSVASTAAVA RAUTATIETOIMINTOJEN TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ VÄYLÄTEKNIIKKAOSASTO LIIKENNETURVALLISUUSTIIMI RAUTATIETURVALLISUUDEN OHJAUSRYHMÄ VIITELUETTELO... 11

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (11) 1 Yleistä Tämä turvallisuusohje kuvaa Liikenneviraston rautatietoimintaan liittyviä turvallisuusvastuita ja tehtäviä. Ohje täydentää viraston työjärjestyksessä ja rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmän käsikirjassa ja muissa ohjeissa kuvattuja turvallisuusvastuita. Ohjeen tarkoituksena on kuvata ne tärkeimmät tehtävät, joista ohjeessa mainittuihin tehtäväryhmiin kuuluvien henkilöiden tulee huolehtia. Tässä ohjeessa kuvattuihin vastuisiin sisältyvät myös rautatieturvallisuuteen liittyvät riskienhallintatehtävät. Liikennevirastossa noudatetaan yleisiä turvallisuusvastuiden jakoperiaatteita. Ylin johto (pääjohtaja ja hänen välittömät alaisensa) vastaa: - organisaation tehokkaan ja turvallisen toiminnan edellytysten järjestämisestä työjärjestyksen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti. - ylin johto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa johdon katselmukseen, jonka aiheina ovat mm. - turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuuden tarkastelu - muutokset ympäristössä, lainsäädännössä, toiminnassa, organisaatiossa - puolivuosiraporttien käsittely ja toimenpiteiden asettaminen - auditointitulosten käsittely - turvallisuustavoitteiden saavuttaminen - turvallisuusindikaattorien tilanne - riskienhallinnan tuloksellisuuden valvonta ja vaadittavien muutosten toteuttaminen ja hyväksyminen - turvallisuusyhteistyö rautatieyritysten ja palveluntuottajien kanssa Osastojen johtajat ja yksiköiden päälliköt vastaavat: - osaston tai yksikön turvallisuusasioiden hoitamisesta ja riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista (myös toimialojen turvallisuusvastaaville ja rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle) sekä sisäisestä valvonnasta, - tiedottamisesta turvallisuusasioista ylemmälle johdolle, - turvallisuusasioissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta ja niiden seurannasta, - turvallisuustoiminnan valvonnasta, - toimintaan liittyvien ohjeiden laadinnasta ja ylläpidosta, - siitä, että heidän alaisillaan on tehtävään tarvittava koulutus ja pätevyys, - työvälineiden turvallisuuden varmistamisesta ja - työnjohdollisista turvallisuustehtävistä. Työntekijän velvollisuutena on: - huolehtia turvallisuusasioiden hoitamisesta ja riskien tunnistamisesta ja hallinnasta tehtävänkuvauksensa mukaisesti, - noudattaa yleisiä turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, - noudattaa turvallisuuteen ja rautatiealueella liikkumiseen annettuja ohjeita, - huolehtia tehtäviinsä liittyvien pätevyyksien ja ammattitaidon hankkimisesta ja ylläpitämisestä, - huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta, - huolehtia työn vaikutuspiirissä olevien muiden henkilöiden turvallisuudesta,

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (11) 2 Suunnittelu - ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuuspoikkeamasta tai vaaratilanteesta (poikkeamien hallinta, käsikirja), - havaitsemiensa vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen, - koneiden, työvälineiden ja kemikaalien asianmukainen käyttö ja - henkilösuojaimien ja turvalaitteiden asianmukainen käyttö. Turvallisuusvastuut muodostuvat tehtävien ja toimivaltuuksien mukaan. Henkilön turvallisuustehtävät kuvataan hänen tehtäväkuvauksessaan. Kun Liikenneviraston yleiseen tehtävään laaditaan oma tehtäväkuvaus tai -luettelo, liitetään turvallisuustehtävät osaksi sitä. Rautatietoimintojen turvallisuustehtävät kohdistuvat pääasiassa liikennöinnin ja ratatyön sekä ja työturvallisuuteen. Joillakin henkilöillä voi olla myös erityisiä sähköturvallisuus-, suojelu- ja varautumistehtäviä, jotka on kuvattu henkilön tehtäväkuvauksessa. Liikennevirastossa on oma työsuojeluorganisaatio, jonka tehtävät määräytyvät työsuojelulainsäädännön mukaisesti. Jokaiseen suunnitteluprojektiin nimetään vastuuhenkilö (esimerkiksi projektipäällikkö), joka on Liikenneviraston palveluksessa ja vastaa hoitamiensa projektien turvallisuusasioiden järjestämisestä, valvonnasta ja raportoinnista. Nimeämisestä vastaa asianomaisen yksikön päällikkö tai osaston johtaja. Keskeiset turvallisuustehtävät ovat: - turvallisuustietojen kerääminen suunnittelun lähtötietoihin, - suunnittelun kohteen käyttötarkoituksen määrittäminen, - suunnittelun organisointi ja suunnittelijoiden valinta turvallisuusasiat huomioiden, - kirjallisen suunnittelutoimeksiannon laadinta turvallisuusasiat huomioiden, rakentamisessa otetaan huomioon sitä koskevat erityismääräykset, - turvallisuusvaatimusten ja -tehtävien liittäminen suunnittelusopimukseen, - suunnittelijoiden ohjaus ja valvonta turvallisuusasioiden suhteen, - eri suunnittelijoiden töiden yhteensovittamisen järjestäminen ja suunnitelmien yhteensovittamisen varmistaminen turvallisuuden kannalta, - suunnitelmien tarkastamisen järjestäminen turvallisuusasiat huomioiden, - suunnitelmiin tulevien muutoksien kirjaamisesta huolehtiminen turvallisuusasioiden osalta, - riskienhallinnan järjestäminen ja vaararekisterin ylläpito suunnitteluvaiheen aikana, - suunnittelun aikana turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen laadinnasta huolehtiminen, - suunnittelun aikana turvallisuuteen liittyvien tietojen dokumentointi ja turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen arkistoinnin järjestäminen. Suunnittelijan turvallisuustehtävät määritellään suunnittelutoimeksiannossa ja suunnittelusopimuksessa. Suunnittelutoimeksianto sisältää velvoitteen turvallisuustehtävien hoitamisesta. Siinä edellytetään suunnittelijalta sekä rakennusaikaisen (toteutuksen aikaisen) että kohteen käytön aikaisen turvallisuuden ottamista huomioon. Suunnittelutoimeksiannossa määritellään suunniteltavan

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (11) kohteen käyttötarkoitus ja se sisältää liikennöinnin ja ratatyön turvallisuuden varmistamiseen liittyvät menettelyt ja vaatimukset. Suunnittelusopimukseen liitetään suunnittelijaa koskevat turvallisuusvaatimukset ja velvoitteet ja se sisältää tarvittavat riskienhallintatehtävät. Suunnittelijalle voidaan antaa myös rakentamisenaikaisia (työnaikaisia) turvallisuuteen liittyviä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtäviä. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että suunnittelijan valinnassa otetaan huomioon myös suunnittelijan turvallisuusosaaminen. Mikäli suunnittelijan valinta perustuu puitesopimukseen, vastaa puitesopimuksen laatija tästä velvoitteesta. 3 Rakentaminen Jokaiseen rakennushankkeeseen tai -projektiin nimetään vastuuhenkilö (esimerkiksi rakentamisen aluepäällikkö tai projektipäällikkö), joka on Liikenneviraston palveluksessa ja vastaa hoitamiensa hankkeiden tai projektien turvallisuusasioiden järjestämisestä, valvonnasta ja raportoinnista. Nimeämisestä vastaa asianomaisen yksikön päällikkö tai osaston johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että turvallisuusasiat ovat mukana rakentamisen valmisteluvaiheessa ja rakentamisen aikana ja, että rakennuttajan ja päätoteuttajan turvallisuustehtävät tulevat hoidettua. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että rakennuttajakonsultin valinnassa otetaan huomioon myös rakennuttajakonsultin turvallisuusosaaminen. Mikäli rakennuttajakonsultin valinta perustuu puitesopimukseen, vastaa puitesopimuksen laatija tästä velvoitteesta. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että rakennuttajakonsultin sopimukseen liitetään mukaan Liikenneviraston turvallisuusvaatimukset ja, että konsultin tehtävissä ovat mukana tarvittavat turvallisuustehtävät. Rakennuttajan turvallisuustehtävät siirretään käytännössä rakennuttajakonsultin tehtäviksi. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että rakennuttajakonsultti toimii sopimusten mukaisesti turvallisuusasioiden hoitamisessa. Rakennuttajakonsultilta edellytetään valvontasuunnitelman laadintaa. Siinä konsultin pitää kuvata turvallisuusvelvoitteidensa ja -tehtäviensä hoitaminen ja siihen varatut resurssit. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että rakennusurakoissa: - rakennuttajalta edellytettävät turvallisuuteen liittyvät asiakirjat on laadittu, - urakkamuodon valinnassa otetaan huomioon turvallisuusasiat (kuten päätoteuttajan nimeäminen), - urakka-asiakirjoissa ovat mukana turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, - tarjoajia valittaessa hyödynnetään aikaisempi tieto urakoitsijoiden turvallisuusosaamisesta, - urakoitsijoiden valinnassa turvallisuusasiat ovat mukana, - sopimuksiin liitetään turvallisuusvelvoitteet ja -vaatimukset, - urakoitsijoiden valmiudet huolehtia turvallisuusvelvoitteistaan ja -tehtävistään varmistetaan ennen töiden aloittamista, - urakoitsijoiden töiden valvonta järjestetään niin, että turvallisuusasiat ovat mukana valvonnassa ja valvontatehtävissä, - riskienhallinnan järjestäminen ja vaararekisterin ylläpito rakentamisen aikana, - turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat ovat mukana urakkaan liittyvissä kokouksissa, ja

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (11) - turvallisuuspoikkeamien käsittely ja ilmoittaminen tapahtuu ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan turvallisuustehtävät ja -velvoitteet määritellään tarjousasiakirjoissa ja ne liitetään osaksi sopimusta. Yleiset turvallisuusvelvoitteet kuvataan urakkaohjelma I:ssä ja sen liitteissä. Kohdekohtaiset turvallisuusvelvoitteet kuvataan urakkaohjelma II:ssa. Näissä asiakirjoissa määritellään riskienhallintatehtävät. Urakoita koskevia turvallisuustehtäviä ja -velvoitteita on myös Liikenneviraston turvallisuusohjeissa. 4 Kunnossapito Jokaiseen kunnossapitoprojektiin nimetään vastuuhenkilö (esimerkiksi kunnossapidon aluepäällikkö tai tekniikkakohtainen vastuupäällikkö), joka on Liikenneviraston palveluksessa ja vastaa turvallisuusasioiden järjestämisestä, valvonnasta ja raportoinnista. Nimeämisestä vastaa asianomaisen yksikön päällikkö tai osaston johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että turvallisuusasiat ovat mukana kunnossapidon sopimuksissa ja tehtävissä ja että isännöitsijän valinnassa otetaan huomioon myös turvallisuusosaaminen. Mikäli isännöitsijän valinta perustuu puitesopimukseen tai muun tahon laatimaan sopimukseen, vastaa sopimuksen laatija tästä velvoitteesta. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että isännöitsijäsopimukseen liitetään mukaan Liikenneviraston turvallisuusvaatimukset ja että isännöitsijän tehtävissä ovat mukana tarvittavat turvallisuustehtävät. Isännöitsijän turvallisuustehtäviin liitetään tilaajan (pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan) turvallisuustehtävien hoitaminen. Pienissä kunnossapitoon liittyvissä rakennushankkeissa rakennuttajan turvallisuustehtävät siirretään isännöitsijän tehtäväksi ja niihin liitetään tarpeelliset riskienhallintatehtävät. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että isännöitsijä toimii sopimusten mukaisesti. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että kunnossapidon toimeksiannoissa: - toimeksiannon osalta turvallisuuteen liittyvät asiakirjat on laadittu, - hankintamuodon valinnassa otetaan huomioon turvallisuusasiat, - tarjouspyyntöasiakirjoissa ovat mukana turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, - tarjoajia valittaessa hyödynnetään aikaisempi tieto toimittajien turvallisuusosaamisesta, - toimittajien valinnassa turvallisuusasiat ovat mukana, - sopimuksiin liitetään turvallisuusvelvoitteet ja -vaatimukset ja riskienhallintatehtävät, - toimittajien valmiudet huolehtia turvallisuusvelvoitteistaan ja -tehtävistään varmistetaan ennen töiden aloittamista, - toimittajien töiden valvonta järjestetään niin, että turvallisuusasiat ovat mukana valvonnassa ja valvontatehtävissä, - riskienhallinnan järjestäminen ja vaararekisterin tietojen toimittaminen kunnossapidon aikana, - turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat ovat mukana toimeksiantoon liittyvissä kokouksissa, ja - turvallisuuspoikkeamien käsittely ja ilmoittaminen tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (11) Toimittajan turvallisuustehtävät ja -velvoitteet määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa ja liitetään osaksi sopimusta. Kunnossapitoon liittyvissä rakennusurakoissa noudatetaan rakentamisen menettelyjä. Toimittajia koskevia turvallisuustehtäviä ja -velvoitteita on myös Liikenneviraston turvallisuusohjeissa. 5 Muu projektitoiminta Jokaiseen hankkeeseen tai projektiin (myös tietojärjestelmähankkeet) nimetään vastuuhenkilö, joka on Liikenneviraston palveluksessa ja vastaa turvallisuusasioiden järjestämisestä valvonnasta ja raportoinnista. Nimeämisestä vastaa asianomaisen yksikön päällikkö tai osaston johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että: - turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ovat mukana tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoissa, - projektiin liittyvät turvallisuusvaatimukset määritellään ja liitetään sopimuksiin, - toimittajien valinnassa otetaan huomioon turvallisuusosaaminen, - projektin toteuttamisen aikana turvallisuusasiat ovat osana valvottavia asioita, - projektin laadunvalvonnassa turvallisuusasiat ovat mukana, - projektin vastaanottamisen yhteydessä varmistetaan turvallisuusvaatimusten täyttyminen, - toimittaja huolehtii tarvittavasta riskienhallinnasta ja tietojen toimittamisesta vaararekisteriin ja - palveluntuottajan turvallisuustasosta kerätään tietoja. 6 Liikenteenohjaus Rautatieliikenteen ohjaus hankitaan tätä palvelua tuottavalta yritykseltä. Liikenteenohjaus kuuluu niihin tehtäviin, joihin sovelletaan lakia rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä ja Liikenteen turvallisuusviraston asianomaisia määräyksiä. Toimintaa ohjeistetaan myös Liikenneviraston (rautatieliikenteenohjauksen käsikirja ja muu ohjeistus liikenteenohjaukselle) toimesta. Palveluntuottaja ei anna rautatieliikenteen ohjaukseen liittyviä ohjeita lukuun ottamatta työnjohdollisia ohjeita. Liikennevirasto voi huomioida palveluntuottajan tarpeita ohjeistuksessaan harkintansa mukaan. Vastuu Liikenteenohjauksen hankinnasta Liikenteenohjauksen hankinnasta vastaa liikenteen ohjauksen kehittäminen -yksikkö yhteistyössä Liikenteen ohjaus-osaston kanssa. Vastuisiin kuuluu mm. huolehtia siitä, että liikenteenohjaustoimintojen järjestäminen on riittävällä tarkkuudella kuvattu liikenteenohjauspalvelua tuottavan yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmässä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tulee olla kuvattuna menettelyt, joiden avulla varmistetaan organisaation toimintaan kuuluvien riskien hallinta ja toiminnan turvallisuus. Vastuuyksikkö vastaa siitä, että liikenteenohjauksesta huolehtivan yrityksen sopimukseen liitetään tarvittavat turvallisuusvaatimukset ja tehtävät, joista keskeisiä ovat: - turvallisuusasioiden järjestäminen, valvonta ja turvallisuusraportointi tilaajalle

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (11) - henkilöstön turvallisuuskoulutuksesta ja perehdyttämisestä huolehtiminen - henkilöstön turvallisuusosaamisen varmistaminen - riskienhallinnan järjestäminen ja tietojen toimittaminen vaararekisteriin - henkilöstön turvallisuustehtävien ja -vastuiden määrittäminen - henkilöstön oikea mitoitus - turvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen tilaajalle ja turvallisuuspoikkeamien käsittely - toiminta- ja turvallisuusohjeiden laadinta yhteistyössä tilaajan kanssa ja ohjeiden saattaminen henkilöstön tietoon sekä niiden kouluttaminen henkilöstölle Vastuu liikenteenohjaustiloista ja -laitteista Liikenteenohjaus sijaitsee Liikenneviraston hallinnassa olevissa tiloissa ja ohjaa liikennettä Liikenneviraston laitteilla. Kunnossapito-toimiala vastaa liikenteenohjaustiloista ja niiden kiinteistötekniikasta, turvalaitteista ja liikenteenohjauslaitteiden käytettävyydestä sekä turvallisuudesta yhteistyössä Liikenteen ohjaus-osaston kanssa. Liikenteenohjaus-osasto vastaa liikenteenohjaustilojen käyttämisen valtakunnallisesta koordinaatiosta, kulunvalvonnasta, valmiussuunnittelusta sekä liikenteenohjauksen varautumissuunnitelmista. Liikenteen aluepäällikkö vastaa alueellisten liikenteenohjaajien työpisteiden tarkoituksenmukaisuudesta.. Kunnossapito-toimiala vastaa liikenteenohjausjärjestelmien käyttöohjeiden laadinnasta ja ylläpidosta. Vastuu liikenteenohjauksen valvonnasta ja koordinoinnista Liikenteenohjaus-osasto vastaa rautatieliikenteen valtakunnallisesta ohjaustoiminnon valvonnasta ja koordinoinnista sekä valtakunnallisesta ohjeistamisesta. Liikenteen aluepäällikkö vastaa liikenteenohjauksen ja matkustajainfon alueellisesta yhteistyöstä sekä yhteistyömenettelyistä myös turvallisuusasioiden osalta. Rataliikennekeskuksen liikennepäälliköt vastaavat rautatieliikenteen tilapäisestä kieltämisestä tai rajoittamisesta sekä rautatieliikenteen häiriötilanteiden hallinnasta ja tiedottamisesta. 7 Turvallisuuskoordinaattori Rakentamiseen ja siihen liittyvään suunnitteluun ja kunnossapitoon nimetään tilaajan turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa toiminnon turvallisuuden valvonnasta, turvallisuuden ja riskienhallinnan raportoinnista sekä tarvittavien tilaajan turvallisuusdokumenttien laadinnasta. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä ja vastuista on määrätty valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 /1/. Koordinaattori voi olla joko Liikenneviraston tai konsultin palveluksessa. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa: - huolehtia turvallisuuteen liittyvien riskienarviointien tekemisestä ja ylläpidosta,

9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (11) - huolehtia turvallisuuden aloituspalaverien pitämisestä, - huolehtia turvallisuusasioiden käsittelemisestä seurantakokouksissa, - turvallisuuspoikkeamatietojen ylläpito, käsittely ja analysointi ja ilmoittaminen Liikenneviraston ao. vastuupäällikölle ja toimialan turvallisuusvastaavalle, - junaturvallisuuspoikkeamien välitön ilmoittaminen rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle ja osallistuminen selvitysten tekoon, - junaturvallisuusvalvonta, - vaararekisterin tietojen ylläpito ja - työmaan turvallisuuspätevyyksien valvonta - huolehtia henkilötunnistejärjestelmän ja kulkulupakäytännön toteuttamisesta ja ylläpidosta, - välittää turvallisuusohjeet kunnossapitäjille ja rakentajille. 8 Toimialan turvallisuusvastaava Investointi-, kunnossapito- ja liikenteenhallinta-toimialalla on kullakin turvallisuusvastaava, joka vastaa toimialan turvallisuusasioiden koordinoinnista, valvonnasta ja raportoinnista. Turvallisuusvastaavan nimeämisestä vastaa toimialan ylijohtaja. Turvallisuusvastaavan tehtävänä on: - toimia toimialallaan turvallisuusasiantuntijana - turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuuden valvonta toimialalla yhteistyössä rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön kanssa, - turvallisuus- ja poikkeamatietojen kokoaminen ja käsittely sekä analysointi ja tilastointi yhteistyössä palveluntuottajien, rautatieyritysten ja rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön kanssa (tähän sisältyy mm. turvallisuustietojen kokoaminen toimialan johtoryhmälle), - ohjata ja valvoa riskienhallintaa ja riskien arviointeja sekä laatia riskienhallintaraportit toimialallaan, - onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syiden selvittäminen tarvittaessa yhteistyössä rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön kanssa, - korjaavien toimenpiteiden esittäminen selvitysten ja analyysien perusteella, - Vuosittaisen turvallisuuden omavalvontasuunnitelman laadinta toimialallaan sekä hyväksyttäminen toimialan johtoryhmässä, - Osallistuminen turvallisuuden vuosisuunnitelman laadintaan - Onnettomuustutkintakeskuksen suositusten täytäntöönpanon seuranta oman toimialan osalta yhteistyössä rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön kanssa, - turvallisuusasioissa tehtyjen päätösten seuranta, - tiedottaminen turvallisuusasioista toimialan johdolle, - turvallisuustoiminnan valvonta, - turvallisuuteen liittyvien selvityspyyntöjen käsittely yhteistyössä rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön kanssa ja - vastata turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyjen tuottamista dokumenteista yhteistyössä rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön kanssa. 9 Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Liikennevirastolla on rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö, joka vastaa Liikenneviraston rautatieturvallisuuteen liittyvien asioiden koordinoinnista, valvonnasta ja raportoinnista. Turvallisuuspäällikön nimeää toimialan ylijohtaja.

10 LIIKENNEVIRASTO OHJE 10 (11) Turvallisuuspäällikön tehtävänä on: - turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja siihen liittyvien dokumenttien toimivuuden ja ajantasaisuuden valvonta virastossa, - yleinen turvallisuusseuranta, - varmistaa yhtenäinen toiminta eri toimialoilla, - vastata turvallisuuden vuosisuunnitelman laatimisesta, - koota rautatieturvallisuuden puolivuotisraportti johdon katselmukseen ja toimittaa se Liikenteen turvallisuusvirastolle, - turvallisuuspoikkeamien analyysien ja selvitysten toimittaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle, Onnettomuustutkintakeskukselle ja liikenne- ja viestintäministeriölle, - osallistua turvallisuusriskien hallintaan ja riskienhallinnan kehittämiseen, - turvallisuus- ja poikkeamatietojen analysointi ja tilastointi yhdessä toimialojen turvallisuusvastaavien kanssa, - turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevan omavalvontasuunnitelman esittäminen toimialan johtoryhmälle, - turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehtävien muutosten esittäminen toimialan johtoryhmälle, - rautatietoiminnan turvallisuuskertomuksen laatiminen johdon käsiteltäväksi, - rautatieturvallisuuskoulutusohjelmien laadinta virastossa, - koulutuslaitosten hyväksyntään liittyvien asioiden valmistelu, - rautatietoimintojen varautumisen huomiointi viraston valmiussuunnitelmassa, - onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syiden selvittäminen tarvittaessa yhdessä turvallisuusvastaavien kanssa, - turvallisuuteen liittyvien selvityspyyntöjen käsittely, - Onnettomuustutkintakeskukselle annettavien lausuntojen käsittely, - turvallisuussuositusten käsittely, - vastata turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyjen tuottamista dokumenteista, - osallistua turvallisuuden T&K-hankkeisiin asiantuntijana, - johtaa ja toteuttaa turvallisuusjohtamisen kehityshankkeita ja - osallistua kansainväliseen rautatieturvallisuusyhteistyöhön. 10 Väylätekniikkaosasto Väylätekniikkaosaston johtaja (tai hänen nimetty sijaisensa) vastaa: - kunnossapitovaatimusten ja ohjeiden muutoksista, - teknisten toimitusehtojen ajantasaisuudesta ja laatimisesta, - väyläteknisten ja turvallisuusohjeiden ajantasaisuudesta ja laatimisesta, - ratatyökaluston hyväksynnästä, - radan ja liikkuvan kaluston yhteentoimivuuden varmistamisesta, - ratapihakaavioiden ja nopeuskaavioiden hyväksynnästä ja suunnitteluperusteiden teknisestä hyväksynnästä ja - yksityisraidesopimuksista.

11 LIIKENNEVIRASTO OHJE 11 (11) - 11 Liikenneturvallisuustiimi Tiimi käsittelee valtion liikenneverkon liikenne- ja työturvallisuusasioita. Tiimin tehtäviin kuuluvat seuraavat substanssiasiat maa- ja vesiliikenteen osalta: - Päivittäisen liikenneturvallisuus- ja työturvallisuustyön ohjaus, - Liikenneturvallisuuden toimintalinjojen valmistelu, - Liikenneturvallisuusohjeiden valmistelu, - Liikenneturvallisuustutkimustoiminta, turvallisuustekniikka ja - Liikenneturvallisuus- ja työturvallisuuspoikkeamien käsittelyn hallinta 12 Rautatieturvallisuuden ohjausryhmä Rautatieturvallisuuden ohjausryhmä käsittelee rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyviä asioita ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmä käsittelee seuraavia asioita: - turvallisuuden puolivuosiraportit ja turvallisuuskertomus, turvallisuuden vuosisuunnitelma - turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuuden seuranta, ajantasaisuus ja kehittämistarpeet - uusien säädösten ja säädösmuutosten siirtäminen osaksi toimintaa - turvallisuussuositusten toimeenpanon valmistelu ja toimenpiteiden seuranta - onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syiden selvitykset ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet - turvallisuustoiminnan kolmen vuoden auditointiohjelma (vuosittain) ja auditointien tulokset - Liikenneviraston ja rautatieyritysten turvallisuusjohdon välisen työryhmän pöytäkirjojen, analyysien sekä toimenpide-ehdotusten ja -suunnitelmien käsittely 13 Viiteluettelo /1/ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) 24.10.2011 Dnro 4249/003/2011

Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) 24.10.2011 Dnro 4249/003/2011 LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) Versionhallinta Versio nro pvm muutos hyväksyjä 1 24.10.2011 hyväksytty uusi turvallisuusjohtamisjärjestelmä Juhani Tervala LIIKENNEVIRASTO Päätös 3 (38) Käsikirjan sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Suunnitelman keskeinen sisältö... 4 2.2 Suunnitelman käsittely... 5 2.3 Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen...

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.1.1 Koulutustarpeen kartoitus... 4 1.1.2 Koulutuksen suorittaminen... 4 1.1.3

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen laadinta... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen sisältö... 3 1.4 Turvallisuussääntöjen rakenne...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 HKL TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN... 2 1.1 Metroliikenteen toiminnan kuvaus... 2 1.2 HKL:n organisaation toiminnan

Lisätiedot

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen Ratuke-Seminaari 28.10.2008 Infrarakentamisen esimerkit Outi Lehti-Miikkulainen Esityksen sisältö: 1) Tiehallinto: GNA osaprojekti HMS/työturvallisuus, Työturvallisuuden seuranta Tiehallinnon hankkeilla

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4

SISÄLTÖ. 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4 RHK Turvallisuuskoulutus ja -perehdyttäminen 2 SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4 2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/8 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Toiminnanohjaus / Laatu ja ympäristö E. Heckwolf / K. Rajakallio 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/8 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Toiminnanohjaus / Laatu ja ympäristö E. Heckwolf / K. Rajakallio 18.9. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/8 Avainsanat: laadunhallinta, laatu, laatupoikkeama, lainsäädäntö, poikkeama, turvallisuus, turvallisuusjohtamisjärjestelmä, turvallisuuspoikkeama, turvallisuusvastaava,

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely 1 OHJE 1 (4) Suunnittelu ja hankkeet -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa Vna 372/2011 3 TURI-järjestelmä: poikkeamahallinnan käyttöohje 20.6.2016 Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 1.11.2017 31.12.2019 (optio 1.1.2020-31.12.2020). Valvonta-alueet 1-4 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (5) 18.8.2014 Dnro 3899/1000/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 PUHETALLENTEIDEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (5) 18.8.2014 Dnro 3899/1000/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 PUHETALLENTEIDEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ... LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (5) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 PUHETALLENTEIDEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 PUHEVIESTINNÄN TALLENTEIDEN LUOVUTTAMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO Ohje 3 (5) 1 Määritelmiä

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Keijo Päivärinta Ylitarkastaja Etelä-Suomen avin työsuojelun vastuualue Monen toimijan ongelmia rakennushankkeessa Suuria

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA,

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, SOPIMUS XXX-XXX 1 (15) Dnro XXXX/XXX/XXXX VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, RAKENTAMISEN AIKAA KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

26.8.2015 Dnro LIVI/4521/05.00/2015 1 YLEISTÄ... 3

26.8.2015 Dnro LIVI/4521/05.00/2015 1 YLEISTÄ... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) 26.8.2015 Dnro LIVI/4521/05.00/2015 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 ILMOITTAMISEN MENETTELYT... 4 2.1 Turvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen... 4 2.2 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa 2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 18.12.2017 2/8 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa

Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Työturvallisuuskeskus 1 Sisältö Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Määritelmät......................................

Lisätiedot

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn. Jukka Hietavirta, diplomi-insinööri Työsuojeluinsinööri, Uudenmaan työsuojelupiiri jukka.hietavirta@tsp.stm.vn.fi Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.fi

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos?

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Aluehallintovirasto Tiina Ranta ja Soili Martikainen Arjen turvallisuustyön lähtökohdat

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Radanpidon turvallisuusohjeet

Radanpidon turvallisuusohjeet Radanpidon turvallisuusohjeet - keskeiset muutokset ja niiden taustat Juha Vuorinen Asiantuntija, rautatieturvallisuus ja riskienhallinta Radanpidon turvallisuusohjeet muuttuvat 16.4. RHK:n julkaisu B24

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa ja toteutuksessa Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Hyväksytty Tampereen yliopiston Yliopistopalvelujen johtoryhmässä 10.5.2016 Korvaa 18.10.2002 hyväksytyn vastaavan dokumentin. Tulee voimaan hyväksymispäivänä.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 101004469-002 9.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9. 1/7 Avainsanat: riskienhallinta, vaarojen tunnistaminen, riskien estimointi, vaararekisteri HKL:n metro ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 1 Riskienhallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksessa.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot