Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen"

Transkriptio

1 OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen Liikennevirasto on hyväksynyt käyttöön ohjeen työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamisesta. Ylijohtaja Raimo Tapio Tekninen johtaja Markku Nummelin LISÄTIETOJA Risto Lappalainen Liikennevirasto puh Liikennevirasto PL 33 puh HELSINKI faksi

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo KÄSITTEET YLEISTÄ LIIKENNEVIRASTON OMAVALVONTAPROSESSI Omavalvonnan suunnittelu Roolit omavalvontatarkastuksessa Omavalvonnan toteuttaminen Toimenpiteet tarkastuksen jälkeen Rautatietoimintojen omavalvontaa koskevat erityisvaatimukset... 7 LIITTEET Liite 1 Liikenneviraston omavalvontaprosessi

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (7) Käsitteet Turvallisuuden omavalvonta (myöh. omavalvonta) Omavalvonta on viraston omaa sisäistä toimintaa, jolla osaltaan varmistetaan, että tilaajat (Liikennevirasto ja ELY-keskukset) ja palveluntuottajat toimivat lakien, toimintaohjeiden, turvallisuusmääräyksien ja ohjeiden sekä muiden Liikenneviraston asettamien vaatimusten ja sopimusten mukaisesti. Omavalvonta kattaa kaikki väylänpidon vaiheet: suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon. Kaikista omavalvonnoista dokumentoidaan tulokset, päätökset ja korjaavat toimenpiteet vastuutahoineen. Liikenneviraston omavalvontaa on myös tilaajan erikseen sopimuksin teettämä omavalvonta, jonka suorittaa konsultti. Omavalvontatarkastus Omavalvontatarkastus on yleiskäsite, johon liittyy turvallisuusdokumentaation tarkastus ja turvallisuuskierros. Turvallisuusdokumentaation tarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään tämän ohjeen mukaisesti. Omavalvontatarkastus tehdään kohteissa pääasiassa kertaluonteisesti, mutta tarvittaessa omavalvontatarkastus tai sen osa voidaan tehdä samaan kohteeseen uudestaan, esimerkiksi mikäli kierroksella havaitaan merkittäviä turvallisuuspuutteita. Rakennushanke Rakennushankkeella tarkoitetaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. (VNa 205/2009, 1 ) Sopimusten, teknisten vaatimusten ja toimintaohjeiden noudattamisen tarkastukset Näissä tarkastuksissa tarkastetaan sopimusten vaatimusten sekä teknisten määräysten, ohjeiden ja vaatimusten sekä muiden Liikenneviraston antamien toimintaohjeiden noudattamista. Turvallisuuskierros Turvallisuuskierros on omavalvontatarkastukseen liittyvällä rakentamisen, hoidon ja ylläpidon työmaalla sekä lisäksi suunnittelussa, rautatieliikenteenohjauksessa tai muussa Liikenneviraston toimintaan ja sen vastuulle kuuluvassa kohteessa tehtävä tarkastus, jossa tarkastetaan kohteen olosuhteita, toimintatapoja, kalustoa ja työturvallisuutta sekä muiden rautatie-, vesiväylätai tieturvallisuusvaatimusten, -määräysten ja -ohjeiden noudattamista. Turvallisuusdokumenttien tarkastus Turvallisuusdokumenttien tarkastus tarkoittaa omavalvontakohteen turvallisuusdokumentaation tarkastamista. Tarkastuksessa käydään läpi yleensä niin tilaajan kuin urakoitsijan dokumentaatio, mutta on myös mahdollista käydä läpi vain jommankumman dokumentaatio. Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuullinen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. (VNa 205/2009, 2 ). Turvallisuuskoordinaattori voi olla niin rakennuttajan oma työntekijä kuin ulkopuolinen asiantuntija.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (7) 1 Yleistä Liikenneviraston omavalvonta on riskiperusteista, jolloin omavalvontatarkastuksia kohdennetaan esimerkiksi jo tehdyistä tarkastuksista, havaituista turvallisuuspoikkeamista tai riskienarvioinneista saadun tiedon perusteella. Riskiperusteiseen valvontaan liittyy myös valvontaresurssien hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Tämä ohje kuvaa omavalvontaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen rata-, tie- ja vesiväylätyömailla, kunnossapitokohteissa, suunnittelussa ja rautatieliikenteen liikenteenohjauksissa tai muussa Liikenneviraston toimintaan ja sen vastuulle kuuluvassa kohteessa. Omavalvontaa voidaan tehdä myös kolmansien osapuolien kohteissa, joissa työskennellään Liikenneviraston antamien lupien perusteella. Tällöin valvotaan lupaehtojen noudattamista. Valvontakohteiden määrä ja laatu sekä vastuuhenkilöt määritellään Liikenneviraston yhteisessä omavalvonnan vuosisuunnitelmassa. Omavalvontasuunnitelmassa voidaan antaa myös tarkempia tarkastusohjeita. 2 Liikenneviraston omavalvontaprosessi 2.1 Omavalvonnan suunnittelu Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen omavalvontatoiminta perustuu Liikenneviraston strategiasta johdettuun turvallisuusstrategiaan, joka antaa suuntaa myös ensisijaisille valvontakohteille. Omavalvontatarkastuksia kohdennetaan jo tehdyistä tarkastuksista saadun tiedon perusteella. Sen lisäksi tarkastuksien suunnittelussa otetaan huomioon turvallisuuspoikkeamatiedot, riskienarvioinnit, muutokset toimintaympäristössä sekä tiedossa olevat tarpeet omavalvontatarkastuksille. Joka vuosi laadittava omavalvonnan vuosisuunnitelma kokoaa valvottavat kohteet yhteen ja sisältää myös kyseisen vuoden alustavan aikataulutuksen omavalvontojen osalta. Omavalvontaprosessia ja omavalvonnan suunnittelua koordinoi Liikenneviraston työturvallisuusvastaava keräten tiedot muun muassa toimialojen omavalvonnan vastuuhenkilöiltä ja muilta asiantuntijoilta. Toimialojen omavalvonnan vastuuhenkilöt nimetään vuosisuunnitelmassa. Mikäli omavalvontasuunnitelmaan tulee muutoksia tai omavalvontatarkastus peruuntuu, järjestetään yleensä uusi ajankohta tarkastukselle tai suoritetaan toinen tarkastus vastaavaan kohteeseen. Muutokset omavalvontasuunnitelmaan tulee dokumentoida ja perustella. Suunnitelman muutoksista tulee tiedottaa Liikenneviraston työturvallisuusvastaavalle. Liikenneviraston omavalvontaprosessi on esitetty liitteessä 1.

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (7) 2.2 Roolit omavalvontatarkastuksessa Omavalvontatarkastuksessa paikalla on vähintään Liikenneviraston edustaja, työn turvallisuuskoordinaattori ja palveluntuottajan edustaja. Tarkastuksen kohde voi olla myös sellainen, jossa tarkastetaan vain tilaajan toimintaa. Osallistujat määräytyvät tarkastettavan kohteen mukaan. Liikenneviraston edustaja toimii rautatie- ja vesiväylätoimintojen omavalvontatarkastuksissa tarkastajana ja tietoimintojen omavalvontatarkastuksissa asiantuntijana. Poikkeus on Liikenneviraston omat tiehankkeet, jossa Liikenneviraston edustaja toimii tarkastajana. Tarkastajana muissa tietoimintojen tarkastuksissa toimii tarkastettavan työn turvallisuuskoordinaattori. Tarkastaja on vastuussa tarkastuksen suorittamisesta ja omavalvontatarkastuksen pöytäkirjoista. Pöytäkirjan voi kirjata tarkastuksen aikana myös muu henkilö, mutta tarkastaja allekirjoittaa sen tarkastettuaan tiedot asianmukaisiksi. Tarkastaja vastaa myös pöytäkirjan jakelusta. Urakoissa turvallisuuskoordinaattori ja muissa kohteissa toiminnasta vastaava palveluntuottajan esimies vastaa, että tarkastettavat asiakirjat toimitetaan pyynnöstä Liikenneviraston edustajalle vähintään viikkoa ennen omavalvontatarkastusta. Tilaajan vastaavien dokumenttien toimittamisesta vastaa kohteesta vastaava tilaajan vastuuhenkilö. Asiakirjat, joita työn luonteesta johtuen ei voida toimittaa etukäteen, toimitetaan omavalvontatarkastukseen. Turvallisuuskoordinaattori toimittaa turvallisuusasiakirjan, menettelyohjeet, turvallisuussäännöt ja muut mahdolliset tilaajan turvallisuusdokumentit tarkastukseen osallistuville. Palveluntuottajan edustajana on urakoiden osalta yleensä vähintään työn turvallisuudesta vastaava henkilö(t) tai muissa omavalvontatarkastuksissa kyseisen kohteen toiminnasta vastaava palveluntuottajan esimies. 2.3 Omavalvonnan toteuttaminen Turvallisuusdokumenttien tarkastus ja turvallisuuskierros tehdään yleensä samassa tarkastuksessa, mutta ne voidaan tehdä myös erillään. Kun suoritetaan turvallisuusdokumenttien tai muiden toiminnan vaatimustenmukaisuutta kuvaavien dokumenttien tarkastus, tarkastellaan sekä tilaajan että palveluntuottajan dokumentteja tai jompaakumpaa erikseen. Samassa yhteydessä tarkastetaan, onko kohde sen turvallisuusdokumenttien (erityisesti suunnitelmat, turvallisuus- ja työohjeet) mukainen. Turvallisuusdokumenttien tarkastuksessa voidaan käyttää apuna "Turvallisuusdokumenttien tarkastus" - asiakirjaa. Jokaiselle väylämuodolle on oma tarkastuslistansa. Turvallisuuskierros työmaalla voidaan toteuttaa "Turvallisuuskierros tarkastuslista"-asiakirjan mukaisesti. Edellä mainitut asiakirjat, sekä muita tämän ohjeen käyttöä tukevia asiakirjoja on koottu Liikenneviraston dokumentinhallintajärjestelmään: Omavalvontaohjeeseen liittyviä dokumentteja Tarkastuksessa arvioidaan, onko kohteen turvallisuusdokumentaatio asianmukaisella tasolla ja onko työmaalla työskentely turvallista ja vaatimusten mukaista. Jos poikkeamia havaitaan, tulee päättää niiden hyväksyttävyydestä. Päätöksen hyväksymisestä tekee omavalvontatarkastuksen tarkastaja. Jos poikkeamia ei voida sellaisenaan hyväksyä, on sovittava toimenpiteistä poikkeamien korjaamiseksi.

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (7) Turvallisuuskierros voidaan toteuttaa rakentamisen, hoidon ja ylläpidon työmaalla sekä lisäksi suunnittelun maastotöissä, rautatieliikenteenohjauksessa tai muussa Liikenneviraston toimintaan ja sen vastuulle kuuluvassa kohteessa, joka liittyy kyseiseen omavalvontatarkastukseen. Turvallisuuskierroksen kokoonpano voi vaihdella, mutta pääsääntöisesti mukana ovat Liikenneviraston edustaja, urakoiden osalta palveluntuottajan turvallisuudesta vastaava henkilö ja turvallisuuskoordinaattori. Muissa omavalvontatarkastuksissa mukana on kyseisen kohteen toiminnasta vastaava palveluntuottajan esimies. Kierroksella tarkastetaan muun muassa työmaan olosuhteita, toimintatapoja, kalustoa ja työturvallisuutta. Turvallisuuskierrosta tehtäessä täytetään pöytäkirja. Havaittujen poikkeamien korjaavat toimenpiteet ja niiden aikataulutus sovitaan yhteistyössä omavalvontatarkastuksen osallistujien kanssa. Nämä tiedot kirjataan myös omavalvontatarkastuksen pöytäkirjaan. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan esimerkiksi sähköpostitse tai tarvittaessa pidetään uusi omavalvontatilaisuus myöhemmin, jossa tarkastetaan korjaussuunnitelman toteutuminen. Omavalvontatarkastus dokumentoidaan aina, jotta siitä saatuja tietoja voidaan analysoida myöhemmin. Liikenneviraston omavalvontatarkastuksien pöytäkirjat tallennetaan TURIjärjestelmään. Järjestelmään kirjataan myös tarkastusten tarkastusdokumentit, yksittäiset havainnot ja niistä aiheutuvat toimenpiteet. Järjestelmään voi myös avata suunnitelluille omavalvontatarkastuksille nimikkeitä ennakolta, jolloin järjestelmää voi käyttää hyödyksi omavalvontakäyntien ennakkosuunnittelussa. 2.4 Toimenpiteet tarkastuksen jälkeen Kopio tarkastuksen pöytäkirjasta tulee toimittaa ainakin työturvallisuusvastaavalle, rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle (vain rautatietoiminnan tarkastukset) ja kaikille tarkastuksessa mukana olleille. Tulokset ja jatkotoimenpiteet käsitellään omavalvonnan kohteen osapuolien kanssa. Käsittelystä vastaa tarkastuksen suorittanut Liikenneviraston edustaja. Tarvittaessa suoritetaan uusi omavalvontatarkastus omavalvontaprosessin mukaisesti, joka on kohdennettu toimenpiteiden toteuttamisen seurantaan. Työturvallisuusvastaava raportoi omavalvonnan toteutumisesta ja sen keskeisistä tuloksista viraston puolivuotisraporteissa. Rautatietoimintojen osalta raportti toimitetaan myös Liikenteen turvallisuusvirastolle kerran vuodessa Trafin määräyksen mukaisena ja sisällytetään rautatietoimintojen turvallisuuskertomukseen, josta vastaa rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö. Omavalvonnan vuosisuunnitelmassa nimetyt toimialojen vastuuhenkilöt kokoavat tiedot omalta toimialaltaan ja niistä muokataan vuosittainen virastotasoinen yhteenveto, josta vastaa työturvallisuusvastaava. Kerättyä tietoa hyödynnetään omavalvonnan suunnittelussa. Omavalvontojen tuloksia hyödynnetään lisäksi turvallisuusasioista viestimisessä, ohjeiden päivittämisessä ja laatimisessa sekä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (7) 2.5 Rautatietoimintojen omavalvontaa koskevat erityisvaatimukset Palveluntuottajien oman omavalvonnan varmistaminen Rautatietoimintojen omavalvonnassa varmistetaan myös, että palveluntuottajat toteuttavat toimintaansa liittyvää riskienhallintaa ja että palveluntuottajat suorittavat oman toimintansa omavalvontaa. (Komission asetus (EU) N:o 1078/2012, 3 artiklan 1 kohdan b alakohta) Omavalvonnassa havaittavien tietojen välittäminen Mikäli rautatietoimintojen omavalvonnassa havaitaan rautatieturvallisuuteen olennaisesti liittyviä havaintoja, tietoja tai riskejä, on omavalvontatarkastuksesta vastaavan Liikenneviraston edustajan välitettävä tiedot niille, joiden toimintaan tiedoilla saattaa olla vaikutusta huomioiden yritys- ja ammattisalaisuudet ja henkilöiden yksityisyyden suoja. (Komission asetus (EU) N:o 1078/2012, 4 artikla) Omavalvonnan tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit Rautatietoimintojen osalta omavalvontasuunnitelmaan on määritettävä indikaattorit, joiden perusteella omavalvonnan tuloksellisuutta ja toimenpiteiden onnistumista voidaan arvioida. Tämä tapahtuu vertaamalla omavalvontatarkastusten tuloksia ja omavalvontatarkastuksissa havaittujen poikkeamien määriä pidemmällä aikavälillä. Indikaattorit valitaan niin, että ne antavat tietoa omavalvonnan onnistumisesta tukevat päätöksentekoa omavalvonnan suuntaamisesta antavat lähtötietoja prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen antavat tietoa turvallisuusjohtamisjärjestelmän, ohjeiden ja määräysten noudattamisesta antavat tietoa siitä, kuinka riskienarviointia on tehty ja kuinka se on onnistunut Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä myös em. indikaattoreiden tavoitteet sekä vuosittaisessa omavalvonnan yhteenvedossa lisäksi tavoitteiden toteutuminen. Indikaattoreita voivat olla esimerkiksi: poikkeamat ratatyöilmoituksissa ja muissa ratatyöhön liittyvissä dokumenteissa poikkeamat saatavilla olevissa ohjeissa poikkeamat varoitusvaatetuksen ja henkilökohtaisten suojainten käytössä poikkeamat henkilöiden pätevyyksissä ja perehdytyksissä poikkeamat/puutteet tilaajan turvallisuus- tai teknisessä dokumentaatiossa poikkeamat/puutteet palveluntuottajan turvallisuus- tai teknisessä dokumentaatiossa puutteet henkilöiden kertauskoulutuksissa puutteet keskeisten turvallisuusohjeiden noudattamisessa puutteet turvallisuusvaatimusten tuntemuksessa puutteet teknisen osaamisen puutteista johtuvissa vaurioissa muut vastaavat Indikaattorit suhteutetaan tarkastettujen/tarkastettavien kohteiden/omavalvontatarkastuksien määrään.

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE LIITE 1 1 (1) Liikenneviraston omavalvontaprosessi

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 3 TOIMENPITEET TARKASTUKSEN JÄLKEEN... 4 4 LIITTEET... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Lähtökohta Tämä turvallisuusohje

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 2011 LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 7 Liisa Nyrölä, Kaisa Kaaresoja Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-10714-06 15.11.2006 Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa Kirjoittajat Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Simo Sauni Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI TILAAJARYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 8.6.2015 1 (1) 1. Johdanto Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toimintatavat sekä seurannan ja valvonnan, joita sairaanhoitopiirissä ja sen tuottamissa alueellisissa

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Rakennuttajakonsultti turvallisuuskoordinaattorina 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Seppo Lappalainen R-Insinöörit Oy Mikkeli 19.10.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot