1 YLEISTÄ SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO MUU PROJEKTITOIMINTA LIIKENTEENOHJAUS... 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11"

Transkriptio

1

2 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO MUU PROJEKTITOIMINTA LIIKENTEENOHJAUS RH

3 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 3 1 YLEISTÄ Tämä turvallisuusohje kuvaa turvallisuusvastuita ja -tehtäviä Ratahallintokeskuksessa. Turvallisuusohje täydentää turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvattuja turvallisuusvastuita. Turvallisuusohje keskittyy turvallisuustehtävien määrittämiseen. Ratahallintokeskuksessa noudatetaan yleistä turvallisuusvastuiden jakoperiaatteita. Ylin johto vastaa organisaation tehokkaan toiminnan edellytysten järjestämisestä, tehtävien ja toiminnan oikeasuhtaisesta toteuttamisesta, merkittävien hankintojen toteuttamisesta erityisesti rahoituksen järjestelyn kannalta, koulutuksen yleisestä järjestämisestä, esimiesten valinnasta ja henkilöstön hankinnan yleisistä periaatteista. Yksikön päälliköt vastaavat tiedottamisesta turvallisuusasioista ylimmälle johdolle, turvallisuusasioissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta ja niiden seurannasta, turvallisuustoiminnan valvonnasta, toimintaan liittyvien ohjeiden laadinnasta ja ylläpidosta, työvälineiden turvallisuuden varmistamisesta, työnjohdon turvallisuustehtävistä valvontavelvollisuus, työntekijöiden opetus ja ohjaus. Työntekijän velvollisuutena on noudattaa annettuja yleisiä turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita, noudattaa junaliikenteen turvallisuuteen ja rautatiealueella liikkumiseen annettuja ohjeita, huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta, huolehtia työn vaikutuspiirissä olevien muiden henkilöiden turvallisuudesta, havaitsemiensa vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen, koneiden, työvälineiden ja kemikaalien asianmukainen käyttö, henkilönsuojaimien ja turvalaitteiden asianmukainen käyttö. Turvallisuusvastuut muodostuvat tehtävien ja toimivaltuuksien mukaan. Henkilön turvallisuustehtävät kuvataan hänen tehtävänkuvauksessaan. Kun Ratahallintokeskuksen yleiseen tehtävään laaditaan oma tehtäväkuvaus tai -luettelo, liitetään turvallisuustehtävät osaksi tehtäväkuvausta tai -luetteloa.

4 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 4 Ratahallintokeskuksessa turvallisuustehtävät kohdistuvat pääasiaa juna- ja työturvallisuuteen. Joillakin henkilöillä voi olla myös erityisiä sähköturvallisuus-, suojelu- ja varautumistehtäviä. Erityiset turvallisuustehtävät on kuvattu henkilön tehtäväkuvauksessa. Turvallisuuspäällikön tehtävät on kuvattu turvallisuuspäällikön tehtävänkuvauksessa. Ratahallintokeskuksessa on oma työsuojeluorganisaatio, jonka tehtävät määräytyvät työsuojelumääräysten pohjalta (työsuojelun valvontalaki 44/2002 ).

5 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 5 2 SUUNNITTELU Jokaiseen suunnitteluhankkeeseen tai -projektiin nimetään vastuuhenkilö (kuten projektipäällikkö). Vastuuhenkilö on Ratahallintokeskuksen palveluksessa. Nimeämisestä vastaa ao. osaston johtaja. Suunnittelun vastuuhenkilö huolehtii siitä, että turvallisuusasiat ovat mukana suunnittelun eri vaiheissa. Keskeiset turvallisuustehtävät ovat: turvallisuustietojen kerääminen suunnittelun lähtötietoihin, suunnittelun kohteen käyttötarkoituksen määrittäminen, suunnittelun organisointi ja suunnittelijoiden valinta turvallisuusasiat huomioiden, kirjallisen suunnittelutoimeksiannon laadinta turvallisuusasiat huomioiden, rakentamisessa otetaan huomioon sitä koskevat erityismääräykset (VNp 629/ mom.), turvallisuusvaatimusten ja -tehtävien liittäminen suunnittelusopimukseen, suunnittelijoiden ohjaus ja valvonta turvallisuusasioiden suhteen, eri suunnittelijoiden töiden yhteensovittamisen järjestäminen, suunnitelmien yhteensovittamisen varmistaminen turvallisuuden kannalta, suunnitelmien tarkastamisen järjestäminen turvallisuusasiat huomioiden, suunnitelmiin tulevien muutoksien kirjaamisesta huolehtiminen turvallisuusasioiden osalla, riskienhallinnan järjestäminen suunnitteluvaiheen aikana, suunnittelun aikana turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen laadinnasta huolehtiminen (kuten turvallisuusasiakirja, turvallisuuteen liittyvät selvitykset, mittaukset ja tutkimukset), suunnittelun aikana turvallisuuteen liittyvien tietojen dokumentointi ja turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen arkistoinnin järjestäminen. Suunnittelijan turvallisuustehtävät määritellään suunnittelutoimeksiannossa ja suunnittelusopimuksessa. Suunnittelutoimeksianto sisältää velvoitteen turvallisuustehtävien hoitamisesta. Suunnittelutoimeksiannossa edellytetään suunnittelijalta sekä rakennusaikaisen (toteutuksen aikaisen) että kohteen käytön aikaisen turvallisuuden ottamista huomioon. Suunnittelutoimeksianto sisältää junaturvallisuuden varmistamiseen liittyvät menettelyt ja vaatimukset. Suunnittelutoimeksiannossa määritetään myös suunniteltavan kohteen käyttötarkoitus. Suunnittelusopimukseen liitetään suunnittelijaa koskevat turvallisuusvaatimukset ja velvoitteet. Suunnittelusopimus sisältää tarvittavat riskienhallintatehtävät, kuten riskienarviointien laadinnat. Suunnittelijalle voidaan antaa myös rakentamisenaikaisia (työnaikaisia) turvallisuuteen liittyviä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtäviä.

6 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 6 3 RAKENTAMINEN Jokaiseen rakennushankkeeseen tai -projektiin nimetään vastuuhenkilö (kuten projektipäällikkö). Vastuuhenkilö on Ratahallintokeskuksen palveluksessa. Nimeämisestä vastaa ao. osastonjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että turvallisuusasiat ovat mukana rakentamisen valmisteluvaiheessa ja rakentamisen aikana. Vastuuhenkilö huolehtii, että rakennuttajan ja päätoteuttajan turvallisuustehtävät tulevat hoidettua. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että rakennuttajakonsultin valinnassa otetaan huomioon myös rakennuttajakonsultin turvallisuusosaaminen. Mikäli rakennuttajakonsultin valinta perustuu puitesopimukseen, vastaa puitesopimuksen laatija tästä velvoitteesta. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että rakennuttajakonsultin sopimukseen liitetään mukaan Ratahallintokeskuksen turvallisuusvaatimukset (kuten turvallisuusohjeet). Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että rakennuttajakonsultin tehtävissä ovat mukana tarvittavat turvallisuustehtävät. Rakennuttajan turvallisuustehtävät siirretään käytännössä rakennuttajakonsultin tehtäviksi. Vastuuhenkikö vastaa siitä, että rakennuttajakonsultti toimii sopimusten mukaisesti turvallisuusasioiden hoitamisessa. Rakennuttajakonsultilta edellytetään valvontasuunnitelman laadintaa. Valvontasuunnitelmassa rakennuttajakonsultin pitää kuvata turvallisuusvelvoitteidensa ja -tehtäviensä hoitaminen sekä siihen varatut resurssit. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että rakennusurakoissa: rakennuttajalta edellytettävät turvallisuuteen liittyvät asiakirjat on laadittu, urakkamuodon valinnassa otetaan huomioon turvallisuusasiat (päätoteuttajan nimeäminen), urakka-asiakirjoissa ovat mukana turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, tarjoajia valittaessa hyödynnetään aikaisempi tieto urakoitsijoiden turvallisuusosaamisesta (erityisesti pyritään karsimaan heikon turvallisuustason yritykset pois tarjoajien joukosta), urakoitsijoiden valinnassa turvallisuusasiat ovat mukana (valinta perustuu tällöin laatukriteerien käyttöön), sopimuksiin liitetään turvallisuusvelvoitteet ja -vaatimukset, urakoitsijoiden valmiudet huolehtia turvallisuusvelvoitteistaan ja - tehtävistään varmistetaan ennen töiden aloittamista, urakoitsijoiden töiden valvonta järjestetään niin, että turvallisuusasiat ovat mukana valvonnassa ja valvontatehtävissä, turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat ovat mukana urakkaan liittyvissä kokouksissa,

7 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 7 turvallisuuspoikkeamien käsittely tapahtuu ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan turvallisuustehtävät ja -velvoitteet määritellään tarjousasiakirjoissa ja ne liitetään osaksi sopimusta. Yleiset turvallisuusvelvoitteet kuvataan urakkaohjelma I:ssä ja sen liitteissä. Kohdekohtaiset turvallisuusvelvoitteet kuvataan urakkaohjelma II:ssa. Näissä asiakirjoissa määritellään riskienhallintatehtävät, kuten riskienarviointien laadinta. Urakoitsijoita koskevia turvallisuustehtäviä ja -velvoitteita on myös Ratahallintokeskuksen turvallisuusohjeissa.

8 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 8 4 KUNNOSSAPITO Jokaiseen kunnossapitohankkeeseen tai -projektiin nimetään vastuuhenkilö (kuten sopimusvastaava). Vastuuhenkilö on Ratahallintokeskuksen palveluksessa. Nimeämisestä vastaa ao. osastonjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että turvallisuusasiat ovat mukana kunnossapidon sopimuksissa ja tehtävissä. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että isännöitsijän valinnassa otetaan huomioon myös isännöitsijän turvallisuusosaaminen. Mikäli isännöitsijän valinta perustuu puitesopimukseen tai muun tahon laatimaan sopimukseen, vastaa sopimuksen laatija tästä velvoitteesta. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että isännöitsijäsopimukseen liitetään mukaan Ratahallintokeskuksen turvallisuusvaatimukset (kuten turvallisuusohjeet). Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että isännöitsijän tehtävissä ovat mukana tarvittavat turvallisuustehtävät. Isännöitsijän turvallisuustehtäviin liitetään tilaajan (pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan) turvallisuustehtävien hoitaminen. Pienissä kunnossapitoon liittyvissä rakennushankkeissa rakennuttajan turvallisuustehtävät siirretään isännöitsijän tehtäväksi. Isännöitsijän tehtäviin liitetään tarpeelliset riskienhallintatehtävät, kuten riskienarvioinnit. Vastuuhenkikö vastaa siitä, että isännöitsijä toimii sopimusten mukaisesti. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että kunnossapidon toimeksiannoissa toimeksiannon osalta turvallisuuteen liittyvät asiakirjat on laadittu, hankintamuodon valinnassa otetaan huomioon turvallisuusasiat, tarjousasiakirjoissa ovat mukana turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, tarjoajia valittaessa hyödynnetään aikaisempi tieto toimittajien turvallisuusosaamisesta (erityisesti pyritään karsimaan heikon turvallisuustason yritykset pois tarjoajien joukosta), toimittajien valinnassa turvallisuusasiat ovat mukana (valinta perustuu tällöin laatukriteerien käyttöön), sopimuksiin liitetään turvallisuusvelvoitteet ja -vaatimukset, sopimuksiin liitetään riskienhallintatehtävät, toimittajien valmiudet huolehtia turvallisuusvelvoitteistaan ja -tehtävistään varmistetaan ennen töiden aloittamista, toimittajien töiden valvonta järjestetään niin, että turvallisuusasiat ovat mukana valvonnassa ja valvontatehtävissä, turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat ovat mukana toimeksiantoon liittyvissä kokouksissa, turvallisuuspoikkeamien käsittely tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

9 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 9 Toimittajan turvallisuustehtävät ja -velvoitteet määritellään tarjousasiakirjoissa. Turvallisuusvelvoitteet ja -tehtävät liitetään osaksi sopimusta. Toimittajia koskevia turvallisuustehtäviä ja -velvoitteita on myös Ratahallintokeskuksen turvallisuusohjeissa. Kunnossapitoon liittyvissä rakennusurakoissa noudatetaan rakentamisen menettelyjä.

10 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 10 5 MUU PROJEKTITOIMINTA Jokaiseen hankkeeseen tai -projektiin nimetään vastuuhenkilö (kuten projektipäällikkö). Vastuuhenkilö on Ratahallintokeskuksen palveluksessa. Nimeämisestä vastaa ao. osastonjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii turvallisuusasioiden järjestämisestä projektissa. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ovat mukana tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoissa, projektiin liittyvät turvallisuusvaatimukset määritellään ja liitetään sopimuksiin, toimittajien valinnassa otetaan huomioon turvallisuusosaaminen, projektin suorittamisen aikana turvallisuusasiat ovat osana valvottavia asioita, projektin laadunvalvonnassa turvallisuusasiat ovat mukana, projektin vastaanottamisen yhteydessä varmistetaan turvallisuusvaatimusten täyttyminen, toimittaja huolehtii tarvittavasta riskienhallinnasta, kuten riskienarvioinneista, toimittajan turvallisuusosaamisesta kerätään palautetietoja, kuten turvallisuuteen liittyneet reklamaatiot.

11 Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 11 6 LIIKENTEENOHJAUS Liikenteenohjauksen turvallisuustehtävät ja -vastuut tulevat henkilöiden tehtävien ja tehtäväkuvausten mukaan. Liikenteenohjauksen turvallisuustehtävät ja -vastuut muuttuvat liikennekeskuksen perustamisen myötä. Tässä yhteydessä turvallisuustehtävät ja -vastuut määritellään tähän ohjeeseen tarkemmin. Liikenteenohjausta huolehtivan yrityksen sopimukseen liitetään tarvittavat turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät, joita keskeisiä ovat: henkilöstön turvallisuustehtävien ja -vastuiden määrittäminen, henkilöstön oikea ja riittävä mitoitus, henkilöstön turvallisuusosaamisen varmistaminen, henkilöstönsä turvallisuuskoulutuksesta ja perehdyttämisestä huolehtiminen, toiminnan ja tehtävien valvonta turvallisuusasiat huomioiden, turvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen ja turvallisuuspoikkeamien käsittely, riskienhallinnan järjestäminen, toiminnan ja tehtävien ohjeistaminen turvallisuusasiat huomioiden, turvallisuusohjeiden laadinta ja ylläpito. Liikenteenohjaus tapahtuu Ratahallintokeskuksen tiloissa ja laitteilla. Ratahallintokeskukselle tulee tältä osin enemmän turvallisuusvastuuta kuin tavanomaisessa tilaustoiminnassa. Ratahallintokeskus vastaa käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä tilojen omistajan ja haltijan roolissa. Ratahallintokeskus vastaa myös liikenteenohjaan työhön tarkoitettujen laitteiden turvallisuudesta ja käytettävyydestä (ergonomia) sekä niihin liittyvistä käyttöohjeista. Näitä tehtäviä hoitamaan nimetään vastuuhenkilöt. Liikenteenohjauksen osalta turvallisuustehtävät ja -vastuut päivitetään liikennekeskuksen toiminnan käynnistymisen myötä.

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 3 TOIMENPITEET TARKASTUKSEN JÄLKEEN... 4 4 LIITTEET... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Lähtökohta Tämä turvallisuusohje

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot