Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014

2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston tulee päättää kesällä 2012 muutetun kuntalain (325/2012) 13 3a kohdan perusteella kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lain muutoksella on haluttu vahvistaa sisäisen valvonnan institutionaalista asemaa sekä kuntalaissa että kuntien ja kuntayhtymien hallinnossa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Hyvin toimiva johtamis- ja hallintojärjestelmä yhdessä asianmukaisen sisäisen valvonnan ja riittävän riskienhallinnan kanssa takaavat kohtuullisen varmuuden tehokkaasta, tuloksellisesta ja päätettyjen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskee kaikkia Savon koulutuskuntayhtymään kuuluvia toimielimiä (tarkastuslautakunta, hallitus) ja tilivelvollista johtoa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa Savon koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja sen avulla ennakoidaan ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskienhallinnan tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan päämääränsä. Käytännössä sisäinen valvonta rakentuu useista osaalueista organisaation eri tasoilla, kuten esimerkiksi organisaation hyväksymisvaltuuksista, työtehtävien jaosta sekä laskenta- ja ohjausjärjestelmien sisältämistä kontrolleista. Sisäinen valvonta on aina erilainen eri organisaatioissa, siihen vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, omistussuhteet, rakenne, toimiala ja toimintojen luonne. Organisaation muutostila, esimerkiksi voimakas kasvu tai muutokset omistuspohjassa, vaikuttaa myös merkittävästi sisäisen valvonnan tarpeeseen. Tärkeintä ei kuitenkaan ole se millä tavalla sisäinen valvonta on järjestetty, vaan se että se toimii. Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Merkittäviä riskejä ovat ne, joista tietoisuus vaikuttaa tai vaikuttaisi organisaation johdon päätöksentekoon. Riskienhallinta on prosessi, joka nivoutuu toimintoihin, joiden riskejä käsitellään. Savon koulutuskuntayhtymä noudattaa kaikessa toiminnassaan luottamusta, rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua, avoimuutta ja yhdenmukaisia toimintatapoja. Asianmukaisesti toteutettu sisäisen valvonta ja riskienhallinta vahvistaa hyvää johtamis- ja hallintotapaa.

3 Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan Savon koulutuskuntayhtymän kaikkia ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä toiminta- ja menettelytapoja, organisaatioratkaisuja joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että - lakeja, toimielinten päätöksiä, sääntöjä ja johdon ohjeita noudatetaan, - omaisuuden ja resurssien turvaaminen, - päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa. - kuntayhtymän toiminta on taloudellista ja tehokasta sekä - taloutta ja tuloksellisuutta koskevan raportoinnin oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietojen luotettavuuden. Toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohdonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on auttaa johtoa havaitsemaan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavat Hallintosääntö, riskienhallintaohjelma sekä sisäisen valvonnan ohje määrittelevät ne menettelytavat, joilla tilivelvollinen johto huolehtii siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta hän vastaa lainsäädännön, sopimusten tai muiden vastuiden nojalla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavat ovat osa Savon koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan edellä mainittuihin prosesseihin sisältyvien tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Valvonta toteutuu selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvontaja raportointivelvoitteina, sopimusten hallintana, omaisuuden turvaamisena, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena. Sisäinen valvonta kohdistuu läpi koko Savon koulutuskuntayhtymän organisaation. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana johtamista ja hallintokulttuuria Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on havaita, analysoida ja pyrkiä kokonaisvaltaisesti hallitsemaan toimintaan liittyviä mahdollisia riskejä sekä hyödyntämään mahdollisuuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Savon koulutuskuntayhtymän riskienhallintaa ohjaa yhtymähallituksessa hyväksytty hallintosääntö sekä johtamisen, sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan ohje. Kuntayhtymän riskienhallinnan perustana ovat strategia-asiakirja sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Mikä tahansa tekijä, joka vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen, on riski.

4 Riskienhallinnalla ennaltaehkäistään odottamattomia tapahtumia, joilla saattaa olla vakavia seurauksia Savon koulutuskuntayhtymän palvelutoimintaan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tavoitteena on myös kehittää toimintaa ja sen taloudellisuutta sekä taata menestyksellisen toiminnan jatkuvuus. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksella on vastuu riskienhallinnan periaatteiden luomisesta sekä sen käytännön toteuttamisen organisoinnista ja valvonnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan onnistumisen varmistamiseksi hallituksen ja tilivelvollisen johdon tulee sitoutua sen toteuttamiseen. Yhtymähallituksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskit jaotellaan neljään ryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Savon koulutuskuntayhtymän talousarvion laadinnan yhteydessä tulee arvioida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä. Näiden perusteella laaditaan merkittävimmistä riskeistä koko kuntayhtymää koskeva riskianalyysi ja menettelytavat riskien hallitsemiseksi. Pienemmät riskit hallitaan osana päivittäisjohtamista. Tulosalueen vastuu käytännön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on tulosaluejohtajalla ja he laativat sisäisen valvonnan ja riskienhallintasuunnitelmat, joissa määritellään tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Tulosalueet analysoivat toimintaympäristön muutoksia, tunnistavat tavoitteita uhkaavat riskit, arvioivat riskien vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laativat ja päivittävät tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Tulosalueet raportoivat merkittävistä riskeistä ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallintaa kehitetään siten, että pystytään vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymävaltuusto päättää Savon koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat siitä, että koulutuskuntayhtymällä on hyvän johtamis- ja hallintotavan mukainen johtamisjärjestelmä ja että sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät menettelytavat ja organisaation eri toimijoiden toimivalta, vastuut ja velvoitteet on hyväksytty. Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisestä valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta kuntayhtymässä ja raportoinnista kuntayhtymän hallitukselle. Tilivelvollinen vastaa oman tulosalueensa osalta riittävien ja toimivien menettelytapojen hyväksymisestä ja niiden toimeenpanon valvonnasta, varmentamisesta ja raportoinnista. Tulosaluejohtajien velvollisuus on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulosalueillaan. Sisäisen tarkastuksen tarkoitus ja tehtävät Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa sekä avustaa kuntayhtymän johtajaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisessa. Tehtävänä on arvioida muun muassa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä niitä varmentavia menettelytapoja.

5 Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi - johtamis- ja hallintojärjestelmää - toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä - johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta sekä - antaa tarvittaessa suosituksia niiden parantamiseksi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden arviointi ja selonteko Savon koulutuskuntayhtymän toimintakertomuksen tulee sisältää selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, siinä havaituista puutteista ja keskeisistä toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi. Savon koulutuskuntayhtymän hallitus antaa toimintakertomuksessa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selonteon laatimisessa hyödynnetään tulosalueiden dokumentoituja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointeja sekä muita raportteja. Raportoinnista on annettu tarkemmat ohjeet sisäisen valvonnan ohjeessa. Tilivelvollisuus Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on sisällytettävä tilintarkastuskertomukseen lausunto, Savon koulutuskuntayhtymän sisäinen valvonnan, riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen. Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden jatkuvasta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja häneen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Jokaisella henkilöllä on kuitenkin velvollisuus hoitaa tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella eikä tilivelvollisuusaseman puuttuminen vapauta esimiehiä toiminnan valvonta vastuusta. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat tarkastuslautakunnan ja hallituksen jäsenet, kuntayhtymän johtaja ja tulosaluejohtajat. Tilivelvollisella johdolla on erityinen vastuu ja velvoite toimia hyvän johtamis- ja hallintotavan sekä eettisten lähtökohtien mukaisesti ja puuttua toiminnassa ilmeneviin poikkeamiin.

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Luumäen kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kunnanhallitus 10.8.2015 2 (18) Sisältö 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 3 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet... 3

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57 RISKIENHALLINTA Johtamisen käsikirja Kv 17.6.2013 57 1 Laihian kunta Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 1.1 Johtamisjärjestelmä...3 1.2 Hyvä hallintotapa ja tilivelvollisuus...4 1.3 Sisäisen valvonnan ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 Isonkyrön kunta 1 (10) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Kaupunginhallitus 23.1.2012 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 14.10.2011 Johtoryhmä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa 2 1.1. Sisäisen valvonnan strategiaperusta 3 1.2. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje

SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.5.2013 268) Muutokset Kh 19.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Yleistä sisäisestä valvonnasta... 2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tarkastustoimikunta 11.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 2 Sisäisen valvonnan periaatteet... 2 Sisäisen

Lisätiedot