Riippumattomat arviointilaitokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riippumattomat arviointilaitokset"

Transkriptio

1 Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä toteutettavan merkittävän muutoksen riskinarviointiprosessissa riippumattoman arvioinnin, jonka tarkoitus on tukea suunnitellusta muutoksesta vastaavaa organisaatiota hyväksymään aiottu muutos. Tätä organisaatiota kutsutaan riskienhallinta-asetuksessa ehdottajaksi. Ehdottaja on taho, joka on vastuussa arvioitavana olevan muutoksen toteuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivin 2004/49/EY 4 artiklan mukaisesti). Ehdottaja voi olla rautatieliikenteen harjoittaja tai infrastruktuurin haltija toteuttaessaan teknistä, toiminnallista tai organisatorista muutosta. Ehdottaja voi olla myös kalustoyksikön käyttöönottoluvan hakija tai hankintayksikkö tai valmistaja, joka pyytää ilmoitettua laitosta soveltamaan EY-tarkastusvakuutusmenettelyä (direktiivin 2008/57/EY 18 artiklan 1 kohdan mukaan). Päävastuu riskienhallintaprosessista on ehdottajalla, mutta tarvittaessa sen tulee sopimusjärjestelyin taata, että muut sopimusosapuolet, esimerkiksi alihankkijat, osallistuvat osaltaan riskienhallintaprosessiin. Esimerkki. Kun kaupunki tai kunta toteuttaa muutosta, rataverkonhaltija vastaa rautatiejärjestelmään kohdistuvien riskien hallinnasta ja toimii siten ehdottajana. Organisaation, joka suunnittelee teknistä, toiminnallista tai organisatorista muutosta, tulee aina noudattaa riskienhallinta-asetusta ja laatia riskienhallintatoimenpiteenä alustava järjestelmänmäärittely. Alustavassa järjestelmänmäärittelyssä dokumentoidaan ne asiat muutoksen kohteesta ja tavoitetilasta, jotka tässä vaiheessa ovat tiedossa. Tällaisia ovat mm. järjestelmän aiottu käyttötarkoitus, toiminnot, rajapinnat, ympäristö ja olemassa olevat turvallisuustoimenpiteet. Järjestelmänmäärittelyn perusteella tehdään asiantuntija-arvio muutoksen merkittävyydestä ja dokumentoidaan päätös. Mikäli tässä yhteydessä todetaan rautatiejärjestelmän kannalta merkittävä muutos, jatketaan riskienhallinta-asetuksen mukaisen riskienarviointiprosessin soveltamista ja hankitaan prosessiin myös riippumaton arviointilaitos. Mikäli muutosta ei todeta rautatiejärjestelmän turvallisuuden kannalta merkittäväksi, ehdottaja jatkaa riskienhallintaprosessia omassa turvallisuusjohtamisjärjestelmässään määritellyllä tavalla. Tällöin riippumatonta arviointilaitosta ei tarvita, ellei ehdottajan turvallisuusjohtamisjärjestelmä sitä edellytä. Muutoksen merkittävyyttä on tarkasteltava mm. muutoksen monimutkaisuus, innovatiivisuus ja useiden muutosten aiheuttamat kumulatiiviset vaikutukset huomioiden. Merkittävyyden arvioinnissa huomioitavat vähimmäisseikat on kuvattu riskienhallinta-asetuksessa. Vastuu merkittävyyspäätöksestä on ehdottajalla, joka valitsee haluamansa arviointilaitoksen hankkeeseen tarvittaessa. Merkittävyyspäätöksiä ja niiden perusteluita seuraa Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaessaan rautateiden valvontaa. Merkittävyyspäätökset perusteluineen tulee dokumentoida ja arkistoida riippumatta siitä, kumpaan lopputulokseen on tultu. Ehdottajalla ei ole tarvetta erikseen arvioida arviointilaitoksen riippumattomuutta esimerkiksi tilanteessa, jossa sama yritys tekee suunnittelun ja toimii riippumattomana arviointilaitoksena. Samat henkilöt eivät kuitenkaan saa toimia molemmissa rooleissa samassa hankkeessa. Riippumattomuutta valvoo kansallinen akkreditointielin FINAS, joka on tarkastanut arviointilaitoksien riippumattomuuden edellytykset ennen Trafin nimeämisprosessia. FINAS tarkistaa arvioinnin tai akkreditoinnin yhteydessä,

2 että arviointilaitoksella on olemassa menettelyt tapauskohtaisesti arviointityöhön osallistuvan henkilöstönsä riippumattomuuden varmistamiseen. FINASIN ROOLI Riskienhallinta-asetuksen mukaan riippumattoman arviointilaitoksen tehtävä on tukea aiotun muutoksen hyväksymistä ennen sen käyttöönottoa. Riippumaton arviointilaitos suorittaa arvioinnin riskienhallinta-asetuksen mukaisen riskienarviointiprosessin noudattamisesta. Arviointiin kuuluu riskinarviointiprosessi alkaen järjestelmän määrittelystä ja sisältäen vaarojen tunnistamisen, riskianalyysin ja turvallisuusvaatimusten noudattamisen osoittamisvaiheen. Arviointilaitoksen tehtävä ei ole tarkastaa esim. suunnitteluperusteissa olevia teknisiä vaatimuksia (tai niiden riittävyyttä) vaan sitä, onko ehdottaja arvioinut niistä aiheutuvia riskejä asianmukaisesti. Arviointielimen on arvioitava käyttöönotettua hyväksyttävää riskitasoa koskevaa periaatetta ja sen soveltamista. Arviointilaitos toimii koko hankkeen ajan käyttöönottoluvan myöntämiseen asti ja tarkastelee turvallisuustoimintaa ja riskienarviointia myös esim. rakentamisen aikana. Mikäli jo käyttöön otettuun järjestelmään tehdään uusia muutoksia, muutoksen merkittävyys tulee arvioida ja tarvittaessa riskienhallintaprosessia soveltaa alusta uudelleen. Tällöin muutoksesta vastaava organisaatio voi vapaasti valita uuteen muutosprosessiin riippumattoman arviointilaitoksen hyväksyttyjen laitosten joukosta, huomioiden kuitenkin hankkeen luonteen; arviointilaitoksella tulee olla esimerkiksi muutoksen kohteena olevaan osajärjestelmään liittyvä erityisosaaminen. Arviointilaitoksen osaamisalue ilmenee FINASin laatimasta akkreditointipäätöksestä. Asetuksessa ei varsinaisesti vaadita arviointilaitoksen osallistumista, mutta se on suositeltavaa heti merkittävyyspäätöksen tekemisen jälkeen, sillä riippumattoman arviointilaitoksen antamasta lausunnosta voi olla hyötyä ennen riskienarviointiprosessin seuraaviin vaiheisiin siirtymistä, mikäli arviointilaitos antaa ehdottajalle väliraportteja hankkeen edetessä. Kun arviointilaitos on mukana hankkeessa mahdollisimman aikaisesta vaiheesta alkaen, tuloksena pitäisi syntyä muutosta tukeva turvallisuuden arviointikertomus, sillä ehdottajalla on mahdollisuus korjata arviointilaitoksen havaitsemat puutteet jo prosessin aikana. Siksi ehdottajan ja arviointilaitoksen kannattaa sopia hankkeen aikana käytävästä dialogista jo yhteistyön alussa. Riskienhallinta-asetuksen mukaisen riippumattoman arvioinnin perusteella arviointilaitos tuottaa turvallisuuden arviointikertomuksen, jonka se toimittaa tilaajalleen eli ehdottajalle. Arviointikertomuksessa arviointilaitos esittää perustellut päätelmät asetuksessa kuvatun riskienarviointimenettelyn noudattamisesta. Arviointilaitos myös esittää päätelmät siitä, täyttääkö arvioitu järjestelmä riskienarviointiprosessin aikana määritellyt turvallisuusvaatimukset. Arviointilaitos ei ota kantaa teknisiin ratkaisuihin, vaan riskienhallintaprosessiin ja määriteltyjen toimenpiteiden riittävyyteen. Ehdottaja arkistoi arviointilaitokselta saamansa turvallisuuden arviointikertomukset omassa turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvattuja menettelyjä noudattaen. Mikäli aiottu muutos edellyttää turvallisuusviranomaisen myöntämää käyttöönottolupaa, ehdottaja toimittaa turvallisuuden arviointikertomuksen viranomaiselle käyttöönottolupahakemuksen liitteenä.

3 HUOM. Useisiin hankkeisiin liittyy merkittävyysarvio sekä käyttöönottoluvan että riskienhallintaasetuksen näkökulmasta. Silloin, kun suunniteltu hanke edellyttää Trafilta haettavaa käyttöönottolupaa, on riskienhallinta-asetuksen mukaista riskienhallintaprosessia noudatettava kokonaisuudessaan. Tällöin käyttöönottoluvan näkökulmasta Trafin antama päätös hankkeen merkittävyydestä ohittaa riskienhallinta-asetuksen merkittävyysarvion, joka voidaan ohittaa ja siirtyä suoraan asetuksen riskienhallintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. Standardin EN50129 mukainen riippumaton arviointi Myös standardit EN50126, EN50128 ja EN50129 edellyttävät riippumatonta arviointia, joka on kuvattu standardissa EN Riskienhallintaprosessi on kuvattu standardissa EN Standardien mukainen riippumaton arviointi poikkeaa riskienhallinta-asetuksen mukaisesta riippumattomasta arvioinnista; standardit ja arviointi koskevat elektronisia laitteita, järjestelmiä ja ohjelmistoja, kun asetuksen mukainen arviointi kattaa kaikki rautatiejärjestelmään kohdistuvat muutokset arviointityön menemättä kuitenkaan teknisiin yksityiskohtiin. Standardien mukainen riippumaton arviointi on suoritettava silloin, kun jokin hanketta koskeva määräys sitä vaatii. Tällaisia määräyksiä ovat mm. CCS-YTE ja Trafin turvalaitemääräys. Standardien ja riskienhallinta-asetuksen mukaiset riippumattomat arvioinnit ovat erillisiä arviointimenettelyjä. Toteutettavan hankkeen luonteesta riippuen saatetaan tarvita molempia tai vaan jompaakumpaa. Standardin mukaisessa riippumattomassa arvioinnissa arviointilaitoksen tehtäviin kuuluu standardissa kuvatun riskienhallintaprosessin noudattamisen tarkastelu ja suunnittelun ja toteuttamisen tarkastelu. Arviointilaitos kertoo päätelmät siitä, täyttääkö toteutusprosessi standardien vaatimukset. Arviointilaitos antaa myös lausunnon turvallisuustason (SIL) toteutumisesta. Arviointilaitos tarkastaa hankkeesta laaditun dokumentaation koskien laatujärjestelmää, turvallisuudenhallintaa sekä teknisen ja toiminnallisen turvallisuuden hallintamenettelyjä. Arviointilaitosten erot On tärkeää huomata kahden erityyppisen arviointilaitoksen ero. Jos hankkeessa tarvitaan sekä standardin että asetuksen mukaista riippumatonta arviointia, sen voi suorittaa sama arviointilaitos, mikäli se on Liikenteen turvallisuusviraston nimeämä arviointilaitos, jonka akkreditoinnissa todettu pätevyysalue kattaa sekä asetuksen että standardien mukaisen arviointitoiminnan. Arviointilaitoksella tulee olla myös riittävä erityisosaaminen arvioitavan hankkeen aihepiiristä. Tietyn osa-alueen pätevyys tarkoittaa sitä, että arviointilaitos voi arvioida tietyissä dokumenteissa kuvattuihin menettelyihin kohdistuvien muutosten asetuksen tai standardien mukaisen arvioinnin noudattamisen. Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää arviointilaitokset hakemuksesta. Arviointilaitoksen pätevyys määräytyy hakijan toimittaman akkreditointitodistuksen perusteella. Pätevyysalueen muuttuessa uutta nimeämistä ei tarvitse hakea, mutta muutoksesta on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastoon. Mikäli ISA -tarkastuslaitoksen EN standardissa kuvattu tarkastuslaitostyyppi muuttuu muutoksen yhteydessä, Liikenteen turvallisuusvirasto tekee uuden nimeämispäätöksen tarkastuslaitoksen osalta. Liikenteen turvallisuusviraston

4 nimeämä ISA -tarkastuslaitos voi toimia nimeämisen jälkeen asetuksen ja/tai standardin mukaisena tarkastuslaitoksena, jos toiminnon kuuluminen akkreditoidun pätevyysalueen piiriin on esitetty pätevyysalueen kuvauksessa. Standardin ja riskienhallinta-asetuksen mukaisten riippumattomien arviointien yksi merkittävä ero on se, että asetuksen mukainen arviointi päättyy järjestelmän käyttöönottoon, mutta standardin mukaiseen arviointiin sisältyy myös järjestelmän käyttö ja ylläpito sekä käytöstä poisto eli arvioitavan järjestelmän koko elinkaari. Lisäksi standardien mukaiseen arviointiin sisältyy myös teknisten dokumenttien tarkastelu, mikä riskienhallinta-asetuksen mukaisessa arvioinnissa on rajattu pois. Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää riippumattomat arviointilaitokset joko enintään neljän vuoden määräajaksi tai toistaiseksi FINASin antaman arviointi- tai akkreditointilausunnon perusteella. Akkreditoinnissa varmistetaan arviointilaitoksen riippumattomuus ja pätevyys arviointitehtäviin. Arviointilaitokset voivat suorittaa riippumatonta arviointia niiden osajärjestelmien tai standardien noudattamisesta, joihin arviointilaitoksella on osoitettu pätevyys.

5 Kysymyksiä ja vastauksia riippumattomasta arvioinnista CSM-riskienhallinta asetuksen mukaan K: Mikä riippumattoman arvioinnin tarkoitus on? V: Tarkoitus on tukea ehdottajaa hyväksymään aiottu muutos. Vastuu muutoksesta on kuitenkin ehdottajalla. Ehdottaja arkistoi arviointilaitokselta saamansa turvallisuuden arviointikertomukset omassa turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvattuja menettelyjä noudattaen. Mikäli aiottu muutos edellyttää turvallisuusviranomaisen myöntämää käyttöönottolupaa, ehdottaja toimittaa turvallisuuden arviointikertomuksen viranomaiselle käyttöönottolupahakemuksen liitteenä. K: Kuka tekee hankkeessa merkittävyyspäätöksen (riskienhallinta-asetuksen näkökulmasta)? Tarkistaako ISA merkittävyyspäätöksen? V: Merkittävyyspäätöksen tekee aina ehdottaja, ja tämä päätös perusteluineen tulee dokumentoida riippumatta siitä, kumpaan tulokseen on tultu. ISA ei osallistu merkittävyyspäätöksen tekemiseen, eikä arvioi sen oikeellisuutta. Jos hanketta ei ole todettu merkittäväksi ehdottajan toimesta, ISA ei osallistu mitenkään (paitsi jos ehdottajan turvallisuusjohtamisjärjestelmä sitä vaatii). ISA ei tarkasta merkittävyyspäätöstä. ISA tulee ehdottajan pyynnöstä hankkeeseen mukaan vasta merkittävyyspäätöksen tekemisen jälkeen, mikäli ehdottaja on päätellyt hankkeen olevan merkittävä turvallisuuden kannalta. Merkittävyyspäätöksien oikeellisuutta valvoo Trafi suorittaessaan rautateiden valvontaa. K: Tarkastaako CSM-ISA teknisiä vaatimuksia? V: EI. ISAn tehtävänä ei ole tarkastaa esim. suunnitteluperusteissa olevia teknisiä vaatimuksia tai niiden riittävyyttä, vaan sitä, onko riskejä arvioitu ja riskien hallintakeinoja määritelty riittävästi. K: Mitä ISAn tehtäviin kuuluu? V: ISA arvioi hankkeessa CSM riskienhallinta-asetuksen noudattamista ja riskienhallintaprosessin toteutumista asetuksen mukaan. ISA laatii turvallisuuden arviointikertomuksen, jossa se kertoo päätelmät riskienhallintaprosessista. ISA raportoi arviointityöstään asiakkaalleen, ehdottajalle. ISA ei ota kantaa merkittävyyspäätökseen, vaan ISAn työ alkaa merkittävyyspäätöksen jälkeen ja päättyy arviointikertomuksen antamiseen ehdottajalle ennen käyttöönottolupahakemusvaihetta. Asetuksen mukaan CSM ISA arvioi ja antaa lausunnon riskienhallinta-asetuksen soveltamisesta ja turvallisuusvaatimusten täyttämisen osoittamisesta. Nämä turvallisuusvaatimukset ovat riskienhallintaprosessin yhteydessä määritettyjä vaarojen hallitsemiseksi määriteltyjä toimenpiteitä.

6 K: Onko ISA-pätevyyksiä myönnetty osajärjestelmäkohtaisesti vai oikeuttaako pätevyys automaattisesti koko rautatierakentamisen arvioinnin laajuuteen? V: ISAn pätevyysalueena voi olla yksittäinen osajärjestelmä, kaikki osajärjestelmät tai mitä tahansa siltä väliltä. Turvallisuusjohtamisen pätevyysalueen omaava ISA voi arvioida hankkeita, joissa kyseessä on toiminnallinen tai organisatorinen muutos. ISAn pätevyysalueet tarkastetaan akkreditoinnissa FINASin toimesta. K: Voiko CSM-ISA toimia myös standardi-isana? V: Automaattisesti ei voi, mutta jos se on saanut Trafin myöntämän nimeämisen molempiin rooleihin, silloin voi. K: Milloin riippumatonta arviointia tarvitaan? V: Silloin, kun hankkeelta edellytetään käyttöönottolupaa tai silloin, kun toteutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavaa merkittäväksi todettua muutosta. K: Miten riskienhallinta hoidetaan, jos riskienhallinta-asetuksen noudattamista ei vaadita? V: Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvatuin menettelyin. Pienetkin riskit tulee hallita jotenkin, mutta siihen käytettävät menettelyt kukin organisaatio määrittelee itse.

7 Yhteenveto riippumattomasta arvioinnista CSM riskienhallinta-asetuksen (352/2009/EY) mukainen riippumaton arviointi EN50126, EN50128 ja EN50129 standardien mukainen riippumaton arviointi Milloin? Kun suunnitellaan ja toteutetaan asetuksessa tarkoitettua, rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavaa, merkittävää muutosta (tekninen, toiminnallinen tai organisatorinen muutos) Hankkeessa, joka vaatii Liikenteen turvallisuusvirastolta haettavan käyttöönottoluvan Silloin, kun hanketta koskevat määräykset erityisesti edellyttävät näiden standardien käyttöä Silloin, kun hanke kuuluu CCS-YTE:n (ohjaus, hallinta ja merkinanto) soveltamisalan piiriin Silloin, kun hanke kuuluu Trafin turvalaitemääräyksen soveltamisen piiriin Arviointilaitoksen tehtävät Arviointityö sisältää asetuksenmukaisen riskienhallintaprosessin tarkastelun järjestelmän määrittelystä käyttöönottoon asti. Esittää perustellun päätelmän siitä, täyttääkö arvioitu järjestelmä riskienhallintaprosessissa määritellyt turvallisuusvaatimukset ja onko riskienhallintaprosessia sovellettu asianmukaisesti. Tuottaa turvallisuuden arviointikertomuksen ja toimittaa sen tilaajalle, joka on asetuksessa mainittu ehdottaja. Arviointityö sisältää standardin mukaisen riskienhallintaprosessin tarkastelun, joka kattaa järjestelmän elinkaaren ( suunnittelu ja toteutus ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen). Standardien mukaisen Safety Casen arviointi sisältäen laadunhallinnan, turvallisuudenhallinnan ja teknisen ja toiminnallisen turvallisuuden varmistamisen menettelyjen toteutumisen. Tuottaa turvallisuuden arviointikertomuksen, joka liitetään hankkeesta laadittuun Safety Caseen. Arviointilaitokset eivät tarkasta arvioitavan kohteen teknistä vaatimustenmukaisuutta, vaan asetuksen tai standardin menettelyjen mukaisuuden. Arviointikertomuksen sisältö Arviointilaitokselle asetetut vaatimukset Päätelmät asetuksessa kuvatun riskienhallintaprosessin noudattamisesta Päätelmät siitä, onko arvioitu järjestelmä riskienhallintaprosessissa määriteltyjen turvallisuusvaatimusten mukainen ja onko riskienhallintaprosessia sovellettu asianmukaisesti Arviointilaitoksen suositukset Riippumattomuus (osoitetaan FINASin akkreditoinnilla tai arvioinnilla) Pätevyys arvioitavasta osa-alueesta (osoitetaan akkreditoinnilla) ja riskienhallinnasta Vastuuvakuutus Lausunto standardinmukaisen turvallisuustason (SIL) toteutumisesta. Päätelmät siitä, täyttääkö toteutusprosessi standardien vaatimukset Riippumattomuus Pätevyys arvioitavasta osa-alueesta ja riskienhallinnasta Vastuuvakuutus

8

Riskien arviointia koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM)

Riskien arviointia koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM) Riskien arviointia koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Euroopan rautatievirasto turvallisuusyksikkö turvallisuuden arviointi Osoite: 120 Rue Marc LEFRANCQ - BP 20392

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

rautatiejärjestelmän luvat ja

rautatiejärjestelmän luvat ja Trafin myöntämät rautatiejärjestelmän luvat ja arviointilaitosten nimeäminen Ryhmäpäällikkö Jouko Linnasaari Trafin myöntämät rautatie- järjestelmän j ä luvat Turvallisuustodistuksen t tarvitsevat t rautatieliikenteen

Lisätiedot

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo 1(5) Antopäivä: 1.1.2018 Voimaantulopäivä: 1.1.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU)

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

YTM-ASETUKSEN (352/2009) MUKAINEN RISKIENHALLINTA RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ ASETUKSEN SOVELTAMINEN LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINNOISSA

YTM-ASETUKSEN (352/2009) MUKAINEN RISKIENHALLINTA RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ ASETUKSEN SOVELTAMINEN LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINNOISSA YTM-ASETUKSEN (352/2009) MUKAINEN RISKIENHALLINTA RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ ASETUKSEN SOVELTAMINEN LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINNOISSA YTM-ASETUS Komission asetus (EY) 352/2009 Riskienhallintaa koskeva

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2018 C(2018) 1866 final ANNEES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS raideliikenteen kalustoyksikköjen markkinoillesaattamis- ja menettelyä koskevista

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus

Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus - Ilmailun säädösinfo 23.10.2018 Heli Koivu, ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Käydään läpi Trafi ja toimijat osana globaalin turvallisuudenhallinnan

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä

YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä 1 OHJE 1 (28) Tekniikka ja ympäristö -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Komission asetus (EU) N:o 402/2013 Kohdistuvuus Rautatiejärjestelmä Korvaa YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TRAFI/187229/ /2016 1(5) Nimettyjen tutkimuslaitoksien muistio

Sisällysluettelo. TRAFI/187229/ /2016 1(5) Nimettyjen tutkimuslaitoksien muistio TRAFI/187229/05.03.44/2016 1(5) 2.1.2018 Antopäivä: Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 48 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä 1244/2002 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Riippumattomuus ja puolueettomuus laboratoriotoiminnassa. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

Riippumattomuus ja puolueettomuus laboratoriotoiminnassa. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Riippumattomuus ja puolueettomuus laboratoriotoiminnassa Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Riippumattomuuden arviointi Standardi SFS-EN ISO/IEC 17025: eturistiriidat, kolmannen osapuolen laboratorio

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot

Ohje 29.9.2011 1 (24) OHJE YKSITYISRAITEEN HALTIJAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄR- JESTELMÄN KUVAUKSESTA

Ohje 29.9.2011 1 (24) OHJE YKSITYISRAITEEN HALTIJAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄR- JESTELMÄN KUVAUKSESTA Ohje 29.9.2011 1 (24) OHJE YKSITYISRAITEEN HALTIJAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄR- JESTELMÄN KUVAUKSESTA Sisältö Ohjeen käyttäjälle... 3 Johdanto... 4 I MENETTELYJEN KUVAUS... 5 II TURVALLISUUSLUVAN HAKIJAN

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 185/6 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1136, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 402/2013

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (31) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 6 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 6 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Pitkälle edenneet hankkeet... 7 3.4

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (3) Direktiivin 2004/49/EY mukaisesti turvallisuusjohtamisjärjestelmän

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (3) Direktiivin 2004/49/EY mukaisesti turvallisuusjohtamisjärjestelmän L 121/8 Euroopan unionin virallinen lehti 3.5.2013 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 402/2013, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2013, riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus 17.10.2012 Finlandia-talo, Helsinki Tuotepäällikkö Janne Peltonen VTT Expert Services Oy 12.10.2012 2 VTT Expert Services

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

Tunnistus- ja luottamuspalveluiden arviointikertomukset

Tunnistus- ja luottamuspalveluiden arviointikertomukset Ohje Tunnistus- ja luottamuspalveluiden arviointikertomukset n ohje LUONNOS Ohje 1 (13) Sisältö 1 Johdanto... 2 1.1 Ohjeen tarkoitus... 2 1.2 Ohjeen voimaantulo... 2 2 Tunnistuspalvelun tarkastuskertomus...

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /...

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /... EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2019 C(2019) 873 final ANNEXES 1 to 7 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /... Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 mukaisista

Lisätiedot

A8-0141/149

A8-0141/149 13.5.2015 A8-0141/149 149 7 a artikla (uusi) 7 a artikla Toimialakohtaiset järjestelyt 1. Asianomaiset toimialakohtaiset järjestelyt voivat esittää komissiolle hakemuksen siitä, että niiden järjestely

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJE JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJE Hallitus 4.2.2019 1 Järvenpään kaupungin sisäisen tarkastuksen ohje Järvenpään kaupunki ja Keravan kaupunki ovat järjestäneet sisäisen tarkastuksen yhteistyösopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä 1 (5) Antopäivä: 15.5.2018 Voimaantulopäivä: 1.7.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 8 luvun 1 :n 3 momentti, 2 :n 5 momentti, 3 :n 4 momentti ja 6

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015. Vakauksesta varmennukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015. Vakauksesta varmennukseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015 Vakauksesta varmennukseen Tukes ja metrologia Valvonta - Viestintä - Kehittäminen Lakisääteinen metrologia Legal Metrology www.tukes.fi

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän. turvallisuusluvan hakemista terveydentilavaatimuksia. muuttamista varten koskevat määräykset ja ohjeet

Rautatiejärjestelmän. turvallisuusluvan hakemista terveydentilavaatimuksia. muuttamista varten koskevat määräykset ja ohjeet Rautatiejärjestelmän Ohje turvallisuusluvan hakemista terveydentilavaatimuksia ja muuttamista varten koskevat määräykset ja ohjeet Liikenteen turvallisuusvirasto 30.4.2011 LUKIJALLE Rautatielain (304/2011)

Lisätiedot

Ratasuunnittelun ohjeet

Ratasuunnittelun ohjeet Ratasuunnittelun ohjeet 1.2.2018 Ratasuunnitelman uudet ohjeet Ratasuunnitelman toimintaohje (Liikenneviraston ohje 8/2018) Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa (Liikenneviraston ohje 9/2018) Piirustusmerkinnät

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset 1.12.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2011D0008 FI 16.05.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, eurosetelien

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN PÄÄOSASTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2018 Kumoaa ja korvaa 27. helmikuuta 2018 esitetyn tiedonannon 1 TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tietojärjestelmien ja tietoliikenteen arviointi "Uuteen turvallisuusselvityslakiin" 18.11.2014 Säätytalo Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Viestintäviraston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu, johtava asiantuntija, SSP focal point Ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miksi turvallisuudenhallintaa? Meidät toi tähän: Tekniikan

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot