Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Dnro 4254/065/ YLEISTÄ... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMA Suunnitelman keskeinen sisältö Suunnitelman käsittely Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelma RAKENTAMISTA JA KUNNOSSAPITOA KOSKEVAT LISÄEHDOT Työmaasuunnitelma Vaarallisten töiden suunnittelu VIITELUETTELO... 9

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (9) 1 Yleistä Tämä turvallisuusohje on Liikenneviraston turvallisuusvaatimus rautatietoimintojen palveluntuottajille. Ohjetta sovelletaan radan rakentamisessa ja kunnossapidossa, liikenteenohjauksessa ja soveltuvin osin suunnittelutoimeksiannoissa sekä muussa rautatiealueella tehtävässä työssä. Rakennushankkeissa tämä turvallisuusohje on rakennuttajan yleinen menettelyohje, johon viitataan urakkaohjelma I:ssä /1/. Tämä ohje käsittelee niitä turvallisuussuunnitelmia, jotka kohdistuvat rautatiejärjestelmän turvallisuuteen. Turvallisuussuunnitelmia koskevia vaatimuksia on myös muussa turvallisuuslainsäädännössä, kuten työturvallisuuslainsäädännössä. Rakentamisen erityisvaatimukset perustuvat pääosin rakentamista koskeviin työturvallisuusmääräyksiin. Tässä turvallisuusohjeessa kuvataan turvallisuussuunnittelun menettelyjä. Turvallisuusohje kuvaa niitä menettelyjä. joita palveluntuottajien on noudatettava toimeksiannon yhteydessä sekä turvallisuussuunnittelussa että töiden ja työvaiheiden tai muiden järjestelyjen suunnittelussa ja yhteensovittamisessa rautatiejärjestelmän turvallisuuden kannalta. Keskeiset osat turvallisuussuunnittelusta esitetään kirjallisesti. Turvallisuussuunnitelma vaaditaan niistä toimeksiannoissa, joissa liikutaan ja työskennellään rautatiealueella tai joiden toteuttamisen yhteydessä voidaan vaarantaa rautatieliikenteen turvallisuutta tai rautatieliikenne voi aiheuttaa vaaratilanteita toimeksiantoa suorittaville. Turvallisuussuunnitelma ei koske palveluntuottajan omissa tiloissa tapahtuvaa työskentelyä. Myös rautatiealueella luvan tai muun sopimuksen perusteella toimivan tahon on laadittava ennen töiden aloittamista turvallisuussuunnitelma. Tämä velvoite kirjataan aina lupa- tai sopimusehtoihin. Turvallisuussuunnitelma laaditaan myös silloin, kun työturvallisuusmääräykset tai muut turvallisuusmääräykset sitä edellyttävät. Liikenteenohjauksen tulee tehdä oman toimintansa normaalista poikkeaviin työjärjestelyihin turvallisuussuunnitelma, kuten suunnitelmat ala-asemilla tapahtuvan liikenteenohjauksen turvallisuuden varmistamisesta. Tämä turvallisuusohje korvaa Ratahallintokeskuksen aikaisemman ohjeen Turvallisuussuunnitelman laadinta (Dnro 2585/610/2007).

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (9) 2 Turvallisuussuunnitelma 2.1 Suunnitelman keskeinen sisältö Ennen toimeksiantoon liittyvien töiden aloittamista on palveluntuottajan laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman laadintavelvoite ja tarkempi sisältövaatimus määritellään tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoissa. Turvallisuussuunnitelma jakaantuu yleensä kolmeen osaan: 1) rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma 2) työturvallisuutta koskeva suunnitelma 3) tiellä tehtävän työn turvallisuutta koskeva suunnitelma Rautatieturvallisuutta koskevasta suunnitelmasta on sisältövaatimuksia Liikenneviraston turvallisuusohjeessa Radanpidon turvallisuusohjeissa TURO (B 24) /2/. Työturvallisuusvaatimukset kohdistuvat turvallisuussuunnitelmaan erityisesti rakentamisessa ja kunnossapidossa, erityisesti valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) /3/ antaa vaatimuksia turvallisuussuunnitelmalle. Tiellä tehtävä työn turvallisuussuunnitelmaa on ohjeistettu Liikenneviraston ohjeessa Liikenne tietyömaalla - Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet (Liikenneviraston ohjeita 01/2011) /4/. Turvallisuussuunnitelma perustuu palveluntuottajan tekemään järjestelmälliseen ja kattavaan riskienarviointiin. Rakennus- ja kunnossapitohankkeessa riskienarviointi tehdään noudattaen Liikenneviraston turvallisuusriskien tunnistusmenetelmää. Riskienarvioinnissa keskitytään laaja-alaisesti turvallisuutta uhkaaviin riskeihin ja turvallisuuden osa-alueisiin (kuten rautatieturvallisuus, työturvallisuus, suojelu, varautuminen, paloturvallisuus, matkustajaturvallisuus ja liikenneturvallisuus). Riskienarviointi (riskienarviointilomakkeet eli riskienhallintasuunnitelma) tai siitä laadittu tiivistelmä (riskiraportti) liitetään osaksi turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon Liikenneviraston antamat turvallisuustiedot (esimerkiksi rakennus- ja kunnossapitohankkeessa turvallisuusasiakirja) ja turvallisuusvaatimukset (rakennus- ja kunnossapitohankkeessa menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt ja muissa toimeksiannoissa turvallisuusohjeet sekä kaikissa toimeksiannoissa Liikenneviraston yleiset turvallisuusohjeet). Turvallisuussuunnitelmassa pitää käsitellä rautatiejärjestelmän turvallisuutta koskevia asioita ja myös muita turvallisuuden osa-alueita, jotka liittyvät toimeksiantoon. Erityisesti pitää käsitellä työturvallisuutta. Muita turvallisuuden osa-alueita ovat mm. suojelutoiminta, varautuminen, paloturvallisuus, matkustajaturvallisuus, liikenneturvallisuus, tasoristeysturvallisuus ja onnettomuusvalmius. Turvallisuussuunnitelma on toimeksianto-, urakka- tai kohdekohtainen asiakirja. Yleinen ohje tai kuvaus siitä, miten turvallisuusasiat yleisesti hoidetaan tai pitäisi hoitaa, ei ole turvallisuussuunnitelma. Palveluntuottajan yleinen turvallisuusohje, menettelykuvaus tai työmaaohje ei myöskään ole turvallisuussuunnitelma.

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (9) Turvallisuussuunnitelmassa palveluntuottaja esittää kyseisen työn, urakan tai kohteen osalta varautumisen siinä oleviin turvallisuutta uhkaaviin riskeihin sekä niihin liittyvät riskienhallintatoimenpiteet. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään myös kuinka palveluntuottaja huolehtii Liikenneviraston antamista turvallisuusvaatimuksista. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan keskeisten yhteistyömenettelyjen järjestelyt rautatieturvallisuuden kannalta, toiminta onnettomuustilanteessa sekä kuinka turvallisuus varmistetaan eri työvaiheissa tai tehtävissä. Turvallisuussuunnitelma on palveluntuottajan lupaus Liikennevirastolle turvallisuusasioiden hoitamisesta. Palveluntuottajan turvallisuussuunnitelmassa esittämät menettelyt ja turvallisuuskäytännöt sitovat palveluntuottajaa, vaikka Liikennevirasto ei ole esittänyt näitä alun perin turvallisuusvaatimuksina. Edellä mainitut turvallisuussuunnitelman sisältöön liittyvät vaatimukset koskevat myös niitä osapuolia, jotka toimivat rautatiealueella luvan tai jonkun muun sopimuksen perusteella. 2.2 Suunnitelman käsittely Turvallisuussuunnitelma toimitetaan Liikennevirastolle vähintään kahta viikkoa ennen ao. toimeksiannon aloittamista. Sopimus-, tilausasiakirjoissa tai lupaehdoissa määritellään taho (Liikenneviraston edustaja), jolle turvallisuussuunnitelma toimitetaan. Muusta menettelystä sovitaan tapauskohtaisesti. Turvallisuussuunnitelma pitää olla kuitenkin valmis hyvissä ajoin ennen sitä koskevien töiden aloittamista. Liikennevirasto ei hyväksy eikä tarkasta suunnitelmaa, vaan palveluntuottaja vastaa turvallisuussuunnitelman sisällöstä. Liikennevirastolla on oikeus antaa turvallisuussuunnitelmaan liittyviä parannus- ja korjausehdotuksia, jotka palveluntuottajan on toteutettava ennen töiden aloittamista. Liikenneviraston edustaja käy yhdessä palveluntuottajan kanssa turvallisuussuunnitelman läpi varmistuakseen siitä, että palveluntuottajalla on edellytykset hallita toimeksiantoon liittyvät turvallisuusriskit ja turvallisuuteen liittyvät menettelyt ovat asianmukaiset. Kun Liikenneviraston edustaja toteaa turvallisuussuunnitelman täyttävän sille esitetyt vaatimukset, hän antaa luvan aloittaa toimeksiantoon liittyvät työt. Ilman tätä lupaa töitä ei saa aloittaa. Tätä koskeva päätös kirjataan esimerkiksi hankkeen turvallisuuden aloituspalaverin pöytäkirjaan tai työmaapäiväkirjaan. Palveluntuottajan on pidettävä turvallisuussuunnitelmaa ja siihen liittyvää riskienarviointia ajan tasalla. Riskienarvioinnin ajan tasalla olon osalta palveluntuottajan tulee pitää tarvittaessa yllä menettelyjä, jotka täyttävät Liikenneviraston riskirekisterille ja turvallisuusviranomaisten vaararekisterille asettamat vaatimukset (YTM). Turvallisuussuunnitelman muutoksista on informoitava Liikennevirastoa. Tehdyt muutokset käydään läpi Liikenneviraston edustajan kanssa seurantakokouksessa, työmaakokouksessa, erillisessä turvallisuuspalaverissa tai valvontakäynnin aikana, jolloin muutoksen läpikäynti merkitään pöytäkirjaan, työmaapäiväkirjaan tai muuhun dokumenttiin.

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (9) Turvallisuussuunnitelma voi olla osa muuta suunnitelmaa, kuten laatu- tai projektisuunnitelmaa. Tästä menettelystä on kuitenkin sovittava kirjallisesti Liikenneviraston edustajan kanssa tapauskohtaisesti. 2.3 Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma Rautatieturvallisuutta koskevassa suunnitelmassa pitää soveltuvin osin esittää yleiset rautatieliikenteen turvallisuusjärjestelyt ja -toimenpiteet, kuten esimerkiksi: työmaan yleiset turvallisuusjärjestelyt, joilla on vaikutusta rautatieturvallisuuteen, rautatieliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat työt ja työvaiheet (riskienarvioinnin pohjalta), menettelyt ja käytännöt rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi menettelyt ja käytännöt ratatyöturvallisuuden varmistamiseksi toimenpiteet, joilla varmistetaan rautatieturvallisuuteen liittyvien määräysten ja Liikenneviraston turvallisuusvaatimusten noudattaminen, ratatyön turvallisuudesta ja rautatieturvallisuudesta vastaava(t) henkilö(t) yhteystietoineen, henkilöstön turvallisuuspätevyydet ja osaaminen sekä pätevyyksien varmistaminen rautatieympäristössä, yhteensovittaminen ja tiedonkulku rautatieturvallisuusasioissa eri toimijoiden kesken, rautatieturvallisuuden valvonta (tarkastukset, seuranta, muu valvonta, valvontaorganisaatio), liikenne ratatyöalueella (junaliikenne, vaihtotyöyksiköt, radalla liikkuvat työkoneet, muut työkoneet, ajoneuvot), liikenteen ja työmaan toimintojen erottaminen toisistaan (kuten kaluston käyttörajoitukset, työvaiheet, nostot ja siirrot, materiaalit, kaivumassat, jätteet), työmaan käyttämät tasoristeykset ja raiteiden ylitykset, turvamiesmenettelyn käyttäminen sähköturvallisuus (suojaetäisyydet, jännitekatkot, työmaadoitukset) onnettomuuksien, tapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettelyt, toimintaohjeet rautatieliikenteelle aiheutuneiden häiriöiden hallinnassa, toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten, turvallisuuspoikkeaminen käsittely, tutkinta ja niistä ilmoittaminen. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan tarvittaessa seuraavat junaliikenteen turvallisuuteen liittyvät työmaan käytännön menettelyt ja toiminnat sekä tehtävät (henkilöittäin): Rt- ja Lr-ilmoituksien tekeminen, ratatyölupien hankkiminen ja hallinta jännitekatkomenettelyt, raiteen luovuttaminen liikenteelle, työnaikaiset liikennejärjestelyt (nopeusrajoitukset, painorajoitukset, muut rajoitukset), ratatyöalueen suojaamistavat ja -tarpeet o ratatyöalueen erottamistarve o oikosulkujohtimien käyttö o yleinen varoitusmerkki o nopeusrajoitukset toimintaohjeet hätä- ja vaaratilanteissa, vahinkotilanteen hoitaminen, yhteydenpito liikenteenohjaukseen, matkustajien turvallisuuden varmistaminen.

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (9) Edellä mainitut turvallisuussuunnitelman sisältöön liittyvät vaatimukset koskevat myös niitä osapuolia, jotka toimivat rautatiealueella luvan tai jonkun muun sopimuksen perusteella. 2.4 Liikenneturvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelman laadintavelvoitteeseen sisältyy palveluntuottajalle laadintavelvoite laatia yksityiskohtaisia liikenneturvallisuussuunnitelmia. Näissä suunnitelmissa kerrotaan liikenteenohjaajille ajantasainen ja todellinen rautatieinfrastruktuurin tila sekä toimintaohjeet urakoitsijoille poikkeusjärjestelyjen osalta. Rakentamisen tai kunnossapidon projektiluonteisten töiden (työ/urakka/kohde, joissa tehdään konkreettista rataan, ratalaitteisiin tai ohjausjärjestelmiin liittyvää muutosta tai uudistusta) yhteydessä investointityön tai kunnossapidon palveluntuottaja on velvollinen laatimaan työvaihekohtaisen liikenneturvallisuussuunnitelman, joka toimitetaan liikenteenohjaukselle ja alueen kunnossapidon edustajalle ja kyseisen investointihankkeen urakoitsijoille. Liikenneturvallisuussuunnitelma pitää toimittaa aluetta ohjaavalle liikenteenohjaukselle (liikennesuunnittelijalle) lausunnolle hyvissä ajoin ennen ohjeen voimassaolon alkamisajankohtaa, jotta palveluntuottaja ehtii tehdä tarvittavat muutokset ohjeeseen liikenteenohjauksen palautteen perusteella sekä toimittaa korjatun version liikenteenohjaukselle sekä tarvittaessa kunnossapidon ja urakoitsijoiden edustajille vähintään viisi vuorokautta ennen ohjeen voimassaolon alkamisajankohtaa. Liikenneturvallisuussuunnitelman tärkein tehtävä on kertoa liikenteenohjaajille tieto todellisesta tilanteesta maastosta, mikäli se eroaa liikenteenohjauksen näytöstä. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu menettelyohjeet liittyen työvaiheen poikkeusjärjestelyihin ja oikeista toimintatavoista liikenteenohjauksen kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelmasta pitää aina laatia uusi versio, mikäli työn edetessä tehdään muutoksia tai siirrytään seuraavaan käyttöönottovaiheeseen. Suunnitelmaan pitää aina liittää liitekaavio, jossa olemassa oleva todellinen tilanne maastossa esitetään kuvan avulla. Ohje sisältää tarvittaessa mm. seuraavat asiat: Miltä osin liikenteenohjauksen näyttö ei vastaa todellista tilannetta maastossa (esim. vaihteet, raiteet, vaihteiden lukitukset, raideyhteydet, opastimet ja muut liikenteenohjauksen elementit). Käyttö- ja toimintaohjeet, joissa on huomioitu se, että liikenteenohjauksen näyttö ei vastaa todellista tilannetta maastossa. Tieto siitä, mihin ajankohtaan asti liikenteenohjauksen näyttö ei vastaa todellista tilannetta ja mihin asti vastaavat käyttö- ja toimintaohjeet ovat voimassa. Erityisavaimilla lukittavien vaihteiden hallinta ja ohjeet sekä avaimien käyttöoikeusluettelo. Junien kulunvalvonta -järjestelmään (JKV) liittyvät poikkeusjärjestelyt ohjeen voimassaoloaikana. Tieto miten liikenteenohjausta tulee suorittaa poikkeusjärjestelyjen aikana. Toimintaohjeet työvaiheen poikkeusjärjestelyjen osalta sekä oikeista toimintavoista liikenteenohjauksen kanssa poikkeusjärjestelyjen aikana.

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (9) Edellä mainitut junaturvallisuussuunnitelman sisältöön liittyvät vaatimukset koskevat myös niitä osapuolia, jotka toimivat rautatiealueella luvan tai jonkun muun sopimuksen perusteella. 3 Rakentamista ja kunnossapitoa koskevat lisäehdot 3.1 Työmaasuunnitelma Seuraavat kohdat koskevat ainoastaan rakentamista ja kunnossapitoa. Päätoteuttajana olevan palveluntuottajan (yleensä pääurakoitsijan) on rakennushankkeessa laadittava työmaa-alueen käyttöä koskeva kirjallinen suunnitelma (työmaasuunnitelma). Työmaasuunnitelma laaditaan rakennushankkeissa, joista löytyy kiinteä työmaa tai työkohde/työskentelyalue. Työskentelyalue voi olla maantieteellisesti laaja. Työmaasuunnitelmassa on otettava huomioon sitä koskevat työturvallisuusvaatimukset, erityisesti VNa 205/2009 /3/. Työmaasuunnitelma perustuu päätoteuttajan tekemään järjestelmälliseen ja kattavaan riskienarviointiin. Työmaasuunnitelmassa otetaan huomioon myös rautatieympäristö ja työskentely rautatieliikenteen läheisyydessä, kuten: työmaan ja rautatieliikenteen erottaminen toisistaan, matkustajien kulun turvaaminen ja työnaikaiset kulkujärjestelyt, matkustajien ja liikenteen käyttämien alueiden valaistus (erityisesti häikäisyvaaran estäminen), keskeisten työkoneiden ja laitteiden turvalliset työskentely- ja liikkumisetäisyydet liikennöidyistä raiteista, työkoneiden ja materiaalien säilytys työvuorojen ulkopuolella (myös ratatyökoneet), ratatyön suojaulottuman merkintä ja huomioiminen työn aikana, rautatiehen liittyvät rakenteet ja laitteet (kaapelit, johdot, turvalaitteet), sähkörata ja sähkötapaturmavaaralliset alueet, turvalliset työskentelyetäisyydet sähköradasta tilapäiset tasoristeykset ja radan ylitykset, nopeusrajoitusten merkintä, rautatieliikenteeseen liittyvät työnaikaiset järjestelyt, rautatieliikenteeseen liittyvät merkinnät, tilapäiset tulityöpaikat, huomioiden rautateiden vaarallisten aineiden kuljetukset, onnettomuus- ja pelastusvalmius (kuten poistumistiet, pelastuskaluston pääsy työkohteisiin), turvamiesmenettelyn käyttö. Työmaasuunnitelmassa esitetään työmaan valaistus- ja sähköistysjärjestelyt tai niistä laaditaan erilliset suunnitelmat. Valaistussuunnitelmassa huomioidaan myös rautatieliikenteen ja matkustajien tarpeet, tarvittaessa myös alueen katuvalaistus. Työmaasuunnitelma toimitetaan Liikenneviraston edustajalle vähintään kahta viikkoa ennen ao. toimeksiannon aloittamista. Muusta menettelystä sovitaan Liikenneviraston edustajan kirjalli-

9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (9) sesti kanssa tapauskohtaisesti. Työmaasuunnitelma pitää olla kuitenkin valmis hyvissä ajoin ennen sitä koskevien töiden aloittamista. Työmaasuunnitelmaa käsitellään Liikenneviraston edustajan ja palveluntuottajan kanssa samoin periaattein kuin turvallisuussuunnitelmaa. Työmaasuunnitelman laadintavelvoite koskee myös luvanvaraisia töitä tai muilla sopimuksilla tehtäviä töitä rautatiealueella. 3.2 Vaarallisten töiden suunnittelu Liikennevirasto edellyttää kirjallista suunnitelmaa töistä ja työvaiheista, jotka voivat vaarantaa rautatieliikenteen turvallisuutta. Palveluntuottaja päättää tekemänsä riskienarvioinnin pohjalta rautatieliikenteen kannalta vaaralliset työt ja työvaiheet. Liikennevirastolla on oikeus määrittää muitakin vaarallisia töitä ja työvaiheita, joista pitää laatia rautatieliikenteen riskeistä johtuen kirjallinen suunnitelma. Nämä suunnitelmat pitää esittää Liikennevirastolle ennen ao. töiden aloittamista. Tarkemmat menettelyt kuvataan toimeksiantokohtaisesti tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoissa. Tulitöistä tilapäisillä tulityöpaikoilla tehtäessä pitää laatia työmaa- tai hankekohtainen tulitöiden valvontasuunnitelma ohjeen "Tulityöt - suojeluohje 2011, Finanssialan keskusliitto" /5/ mukaisesti. Tieliikenteen työnaikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltava Liikenneviraston ja muun tienpitäjän antamien ohjeiden mukaan. Suunnitelmat pitää esittää myös tienpitäjälle, jos tienpitäjä sitä vaatii. Tienpitäjä saattaa edellyttää suunnitelmien osalta hyväksymismenettelyä. Työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitellaan Liikenneviraston määräysten ja ohjeiden mukaan ellei Liikennevirasto tai tienpitäjä ole muuta vaatimusta esittänyt. Yritysten, kuntien tai muiden tahojen omistamilla alueilla tai rakenteiden ja järjestelmien läheisyydessä työskenneltäessä turvallisuussuunnittelussa noudatetaan myös näiden tahojen antamia suojeluohjeita tai turvallisuusvaatimuksia. Toimittajan tulee ottaa huomioon työturvallisuuslainsäädännössä olevat velvoitteet vaarallisten töiden suunnittelusta ja suunnitelmien laatimisesta. 4 Viiteluettelo /1/ Urakkaohjelman osa 1, Liikennevirasto /2/ Radanpidon turvallisuusohjeet TURO. Ratahallintokeskuksen julkaisu B 24. /3/ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) /4/ Liikenne tietyömaalla - Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet (Liikenneviraston ohjeita 01/2011) /5/ Tulityöt suojeluohje Finanssialan keskusliitto

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen laadinta... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen sisältö... 3 1.4 Turvallisuussääntöjen rakenne...

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 1.2 Kohteen määrittely... 3 Kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia... 3 1.3 Menettelyohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Radanpidon turvallisuusohjeet

Radanpidon turvallisuusohjeet Radanpidon turvallisuusohjeet - keskeiset muutokset ja niiden taustat Juha Vuorinen Asiantuntija, rautatieturvallisuus ja riskienhallinta Radanpidon turvallisuusohjeet muuttuvat 16.4. RHK:n julkaisu B24

Lisätiedot

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen Ratuke-Seminaari 28.10.2008 Infrarakentamisen esimerkit Outi Lehti-Miikkulainen Esityksen sisältö: 1) Tiehallinto: GNA osaprojekti HMS/työturvallisuus, Työturvallisuuden seuranta Tiehallinnon hankkeilla

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 1.11.2017 31.12.2019 (optio 1.1.2020-31.12.2020). Valvonta-alueet 1-4 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 6 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Liikenneviraston ohjeita 6/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA,

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, SOPIMUS XXX-XXX 1 (15) Dnro XXXX/XXX/XXXX VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, RAKENTAMISEN AIKAA KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 7 TURVALLISUUSKOORDINAATTORI...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen...

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.1.1 Koulutustarpeen kartoitus... 4 1.1.2 Koulutuksen suorittaminen... 4 1.1.3

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus (09) 471 977 (suora)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Työskentely metroradan läheisyydessä HKL TOIMINTAOHJE Sivu 3 / ESIPUHE

Työskentely metroradan läheisyydessä HKL TOIMINTAOHJE Sivu 3 / ESIPUHE Työskentely metroradan läheisyydessä HKL TOIMINTAOHJE Sivu 3 / 40 31.5.2017 ESIPUHE Helsingin ja Espoon kaupunkien tavoitteet hyödyntää metrojärjestelmää täysimääräisesti lisäämällä sen läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

LIVI/2466/ /2017

LIVI/2466/ /2017 LIVI/2466/02.01.02/2017 Kh 1/15.5.2017 165 LIIKENNEVIRASTON JA KIRKKONUMMEN KUNNAN (JÄLJEMPÄNÄ KUNTA) VÄLINEN ALIKULKUSILLAN RAKENTEIDEN JA VALAISTUKSEN SANEERAUKSEN SILTASOPIMUS Liikenneviraston ja Kunnan

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 KENTTÄPALVELUT OULU ETELÄINEN 2018 2019 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus (09) 471 977 (suora)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 3 TOIMENPITEET TARKASTUKSEN JÄLKEEN... 4 4 LIITTEET... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Lähtökohta Tämä turvallisuusohje

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) 1.10.2017-30.9.2020, (optiona 1.10.2020-30.9.2021 + 1.10.2021-1.10.2022), valvonta-alueet UUD - KAS Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa:

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 Pappilantie 7 ( PL 11 ), 23800 LAITILA Puh. (02) 8506400, Fax (02) 8506403 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S-104-01 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Neliöpoikkileikkauksinen opastinmasto 28.7.2014 Dnro 3596/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Neliöpoikkileikkauksinen opastinmasto 28.7.2014 Dnro 3596/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINMASTON KÄYTTÖTURVALLISUUS... 5

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 18.12.2017 2/8 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Ei voimassa. Korvattu 1.5.2015 alkaen Liikenneviraston ohjeella 6/2015 1 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Liikenneviraston ohjeita

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 101004469-002 9.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2

Lisätiedot