1 YLEISTÄ TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ..."

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA PALVELUNTUOTTAJAN TYÖN VALVONTAMENETTELYT Kokoukset Työmaavalvonta SANKTIOT TURVALLISUUSVAATIMUSTEN VASTAISESTA TOIMINNASTA TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ VIITELUETTELO... 8

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (8) 1 Yleistä Tämä turvallisuusohje kuvaa, kuinka Liikennevirasto huolehtii radanpitäjän, tilaajan ja rakennuttajan turvallisuustehtävistä palveluntuottajien ohjauksen ja valvonnan osalta sekä kuinka palveluntuottajia koskevat turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät määritellään Liikennevirastossa. Turvallisuusohjeessa kerrotaan myös ne toimenpiteet, joilla varmistetaan palveluntuottaja turvallisuusosaaminen ennen toimeksiannon aloittamista ja kuinka toimeksiannon aikana valvotaan palveluntuottajaa turvallisuusasioissa. Turvallisuusohjeessa määritellään, ketkä vastaavat toimeksiannon eri vaiheissa edellä mainittujen tehtävien toteuttamisesta. Turvallisuusohje on voimassa kaikissa Liikenneviraston tilaamissa rautatietoimintojen toimeksiannoissa. 2 Turvallisuusvaatimukset palveluntuottajille Palveluntuottajien tulee toiminnassaan noudattaa valtioneuvoston asetuksen 372/2011 liitteessä III mainittuja olennaisia vaatimuksia /4/. Palveluntuottajia koskevat turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ja kirjataan mukaan sopimukseen. Tarjouspyynnön laatija vastaa siitä, että tarjouspyynnössä on mukana tarvittavat turvallisuusvaatimukset ja palveluntuottajaa koskevat yksilöidyt turvallisuustehtävät. Rakentamisen toimeksiannoissa turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät ovat urakkaohjelmassa (UO I ja UO II) /1/ /2/ kohdassa turvallisuus sekä urakkaohjelman erillisissä liitteissä (menettelyohjeissa ja turvallisuussäännöissä). Kunnossapidon toimeksiannoissa turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät ovat urakkaohjelmassa ja/tai muissa sopimusasiakirjoissa. Liikenteenohjauksen toimeksiannoissa turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät ovat sopimusasiakirjoissa ja sopimukseen liittyvissä ohjeissa. Rakennuttajakonsultin, suunnittelijan ja isännöitsijän turvallisuustehtävät on määritelty näiden osapuolten kanssa tehdyissä sopimuksissa. Lisäksi suunnittelijalle laaditaan kirjallinen suunnittelutoimeksianto, joka täyttää VNa 205/ momentin /3/ mukaiset vaatimukset. Muissa toimeksiannoissa, joiden puitteissa liikutaan rata-alueella tai Liikenneviraston tiloissa turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät annetaan erillisessä turvallisuusohjeessa. Näitä töitä ovat esimerkiksi erilaiset mittaus-, tutkimus- ja kartoitustyöt maastossa.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (8) Toimeksiannoissa, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainittuun ryhmiin, palveluntuottajan turvallisuusvaatimukset ja -tehtävät määritellään tapauskohtaisesti. Liikenneviraston yleiset turvallisuusvaatimukset (turvallisuusohjeet) ovat saatavissa Liikenneviraston verkkosivuilta. Näihin turvallisuusvaatimuksiin viitataan tarvittaessa tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoissa. Tarjouspyyntö- tai sopimusasiakirjan laatija vastaa siitä, että niissä on tarvittavat viittaukset Liikenneviraston yleisiin turvallisuusvaatimuksiin (turvallisuusohjeisiin). Yleisten turvallisuusvaatimusten (turvallisuusohjeiden) ajan tasalla pitämisestä vastaa Liikenneviraston Ohjeryhmä yhteistyössä rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön kanssa. Jos palveluntuottajan valinta perustuu hinnan lisäksi laatuun, tarjouspyynnön laatija päättää siitä, onko laatukriteerien mukana turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Turvallisuuteen liittyviä laatukriteerejä ovat esimerkiksi - yrityksen tapaturmataajuus, - yrityksen työmailla tehtyjen MVR-mittausten taso, - henkilöstön turvallisuuspätevyydet ja -koulutus, - ennakkoon pyydettävän turvallisuussuunnitelman laatu. 3 Turvallisuusosaamisen varmistaminen Tarjouspyynnön lähettämisen edellytyksenä on se, että yrityksellä on riittävä turvallisuusosaaminen. Yrityksen aikaisemmat laiminlyönnit ja puutteet turvallisuusasioissa voivat olla peruste sille, ettei yritystä oteta mukaan tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnön lähettäjä vastaa siitä, että tarjouspyynnöt lähetetään yrityksille, joiden turvallisuusosaaminen on katsottu riittäväksi kyseiseen toimeksiantoon. Jos yrityksen turvallisuusosaamisesta ei ole aikaisempaa näyttöä tai kokemusta tai siinä on ollut vakavia puutteita, selvitetään yrityksen turvallisuusosaamisen taso esimerkiksi auditoinnin tai kyselyn kautta. Selvityksen tekemisestä vastaa toimialan turvallisuusvastaava tai rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö. Urakkaneuvotteluissa tai muissa ennen sopimuksen allekirjoittamista pidettävissä neuvotteluissa turvallisuusasiat ovat mukana käsiteltävien asioiden joukossa. Ennen sopimuksen allekirjoittamista varmistetaan, että palveluntuottaja on ymmärtänyt tilaajan turvallisuusvaatimukset ja kykenee huolehtimaan sopimuksen mukaisista turvallisuusvelvoitteista ja -tehtävistä. Sopimuksen laatija (tekijä) vastaa tästä menettelystä. 4 Toimenpiteet ennen töiden aloittamista Palveluntuottajan kanssa pidetään ennen töiden aloittamista turvallisuuden aloituspalaveri, jossa varmistetaan, että palveluntuottajalla on turvallisuusasioiden suhteen valmius aloittaa työt. Tällöin tarkastetaan, että palveluntuottaja on - tehnyt vaadittavat suunnitelmat (erityisesti turvallisuussuunnitelman), - tehnyt kattavan riskienarvioinnin, - varmistanut henkilöstönsä pätevyyden ja osaamisen (mukaan lukien alihankkijat),

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (8) - huolehtinut perehdyttämisestä, - huolehtinut henkilönsuojauksesta (valinnut tarvittavat henkilönsuojaimet), - varmistanut kaluston turvallisuuden (tarkastukset), - hakenut tarvittavat luvat, - tehnyt tarvittavat ilmoitukset (kuten ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle), - ottanut tarvittavat vakuutukset. Turvallisuuden aloituspalaverissa palveluntuottajat edustajat perehdytetään työkohteisiin ja niiden olosuhteisiin sekä Liikenneviraston turvallisuuskäytäntöihin. Perehdyttämisessä kiinnitetään huomiota myös toimeksiantoon liittyviin riskeihin. Perehdyttäminen kirjataan palaverista laadittuun muistioon/pöytäkirjaan. Turvallisuuden aloituspalaverissa käydään läpi palveluntuottajan laatima turvallisuussuunnitelma ja riskienarviointi (vähintään riskiraportti). Liikennevirasto ei hyväksy tai tarkasta palveluntuottajan turvallisuussuunnitelmaa. Palveluntuottaja vastaa turvallisuussuunnitelman sisällöstä. Liikennevirasto voi kuitenkin antaa turvallisuussuunnitelmaa koskevia lisävaatimuksia ja parannusehdotuksia, jotka on toteutettava ennen töiden aloittamista. Kun palveluntuottaja on tehnyt turvallisuussuunnitelmaan Liikenneviraston vaatimat muutokset ja täydennykset, turvallisuuden aloituspalaverin tai muun kokouksen muistioon/pöytäkirjaan kirjataan, että Liikenneviraston edustaja on käynyt läpi yhdessä palveluntuottajan kanssa turvallisuussuunnitelman ja edellytykset töiden aloittamiseen tältä osin ovat kunnossa. Turvallisuuden aloituspalaveri voi olla osa jotain muuta kokousta, rakennushankkeissa esimerkiksi osa alkutarkastusta. Liikenneviraston edustaja tai tämän nimeämä valvoja pitää turvallisuuden aloituspalaverin (sopimusvastaava tai projektipäällikkö). 5 Palveluntuottajan työn valvontamenettelyt 5.1 Kokoukset Turvallisuusasiat ovat mukana palveluntuottajien kanssa pidettävissä valvonta- ja seurantakokouksissa. Jokaisessa palveluntuottajan kanssa pidettävässä kokouksessa tai palaverissa asialistalla on aina kohta Turvallisuus ja riskienhallinta. Kokouksen yhteyteen pyritään liittämään työmaalla tai työkohteessa tapahtuva kierros (katselmus), jonka aikana havaitut puutteet, virheet tai muut poikkeamat käsitellään kokouksen aikana. Turvallisuus ja riskienhallinta -kohdassa käsitellään esimerkiksi seuraavia asioita: - turvallisuussuunnitelman päivittäminen, - muut turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja järjestelyt, - turvallisuusseuranta ja sen tulokset: - tarkastukset, - turvallisuuskierrokset, - rakennushankkeissa MVR-mittaukset.

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (8) 5.2 Työmaavalvonta - turvallisuuspoikkeamat: - rautatieliikenteelle sattuneet vahingot, vaaratilanteet ja muut häiriöt, - työtapaturmat ja merkittävät vaaratilanteet, - vahingot ja vaaratilanteet muille osapuolille, - materiaali- ja kalustovahingot, - turvallisuusmääräysten tai Liikenneviraston turvallisuusvaatimusten vastainen toiminta (mahdolliset sanktiot tai selvityspyynnöt). - tapaturmataajuus, - riskiraportit, tehdyt riskienarvioinnit ja niiden päivitys (riskipäiväkirja), - tulevat vaativat työt tai työvaiheet turvallisuuden kannalta, - töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen turvallisuuden kannalta, - järjestelyt rautatieliikenteen kannalta, - töiden ja rautatieliikenteen yhteensovittaminen, - työmaahan perehdyttäminen, työntekijöiden pätevyydet, - kulunvalvonta (henkilön tunniste, henkilöluettelot), - henkilönsuojainten käyttö, - vaarallisten aineiden käyttö (kemikaaliluettelo), - tilaajan turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen päivitystarve, - palaute turvallisuustoiminnasta (myös positiivinen palaute). Rakentamisessa keskeiset kokoukset ovat työmaakokoukset ja viikkopalaverit. Suurissa hankkeissa pidetään erikseen myös hanke- ja seurantaryhmän kokouksia. Kunnossapidossa keskeiset kokoukset ovat kunnossapitäjien kanssa kuukausittain pidettävät seurantakokoukset ja sopimuskatselmukset. Kunnossapidossa työmaavalvontaan kuuluvat myös rataverkon kunnon katselmukset ja radan osajärjestelmien katselmukset. Näistä laaditaan aina pöytäkirja. Muissa hankkeissa tai projekteissa määritellään ne kokoukset ja palaverit, joissa turvallisuusasiat ovat mukana. Tämän tekee Liikenneviraston edustaja. Turvallisuusasiat ovat osa palveluntuottajan työn valvontaa. Liikenneviraston edustaja puuttuu aina turvallisuusmääräysten tai sopimuksessa esitettyjen turvallisuusvaatimusten vastaiseen toimintaan. Samoin puututaan rautatieliikenteen, työntekijöiden tai ulkopuolisten henkilöiden kannalta vaaralliseen toimintaan. Työmaavalvonnan havainnot kirjataan työmaapäiväkirjaan tai niistä laaditaan erillinen kirjallinen raportti. Työmaavalvonnassa havaitut turvallisuuspoikkeamat käsitellään palveluntuottajan kanssa. Työmaavalvonnan järjestämisestä vastaa Liikenneviraston edustaja (projektipäällikkö, hankevastaava). Tarvittaessa vaarallinen työ keskeytetään. Keskeyttämisestä informoidaan välittömästi kyseisen toimialan turvallisuusvastaavaa ja rautatietoimintojen turvallisuuspäällikköä.

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (8) Liikenneviraston edustajat (oma henkilöstö ja valvojat), jotka tekevät työmaavalvontaa, määritellään sopimusasiakirjoissa. Työmaavalvontaan kuuluvat tilaajan turvallisuuskierrokset. Turvallisuuskierroksesta laaditaan aina raportti, joka allekirjoittavat kierrokseen osallistuneet ja Liikenneviraston edustaja toimeksiannossa (sopimusvastaava tai projektipäällikkö). Turvallisuuskierroksiin voidaan kutsua myös turvallisuusviranomaisten edustajat (kuten edustajat työsuojeluviranomaiselta tai Liikenteen turvallisuusvirastosta). 6 Sanktiot turvallisuusvaatimusten vastaisesta toiminnasta Turvallisuusvaatimusten vastainen toiminta on sanktioitu. Sanktiomenettelyt on kuvattu tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoissa. Liikennevirasto ilmoittaa turvallisuusmääräysten vastaisesta toiminnasta myös ao. turvallisuusmääräystä valvovalle viranomaiselle, kuten - työturvallisuusasioissa työsuojeluviranomaiselle, - sähköturvallisuusasioissa Turvatekniikan keskukseen, - liikenneturvallisuusasioissa Liikenteen turvallisuusvirastoon, - yleisen turvallisuuden asioissa poliisille tai pelastusviranomaisille. Jos yrityksen toiminnassa havaitaan toistuvasti turvallisuutta heikentäviä puutteita tai turvallisuusmääräysten vastaista toimintaa, voidaan yrityksen turvallisuustoiminta auditoida Liikenneviraston toimesta tai yrityksen johto kutsutaan turvallisuuskeskusteluun. Päätöksen näistä toimenpiteistä tekee toimialan ylijohtaja tai turvallisuuspäällikkö. 7 Toimenpiteet ennen töiden päättymistä Palveluntuottajan kanssa käydään ennen töiden päättymistä turvallisuuden päätöspalaveri, joka voi olla osa jotain muuta kokousta, kuten rakennushankkeessa loppukokous. Turvallisuuden päätöspalaverissa käydään läpi turvallisuuspoikkeamat, palveluntuottajalle työn aikana annetut turvallisuuteen liittyneet reklamaatiot ja muut huomautukset. Samalla varmistetaan, että kaikki mahdollisesti myöhempää toimintaa ja rautatieliikennettä vaarantavat poikkeamat, puutteet ja virheet on korjattu. Päätöspalaverissa arvioidaan myös palveluntuottajan yleistä kykyä suoriutua kyseisen hankkeen turvallisuusvaatimuksista. Samalla voidaan arvioida myös palveluntuottajan turvallisuusjohtamisen tasoa. Tätä arviota hyödynnetään seuraavien toimeksiantojen valmistelun yhteydessä mm. palveluntuottajien (tarjoajien) valinnassa, joille lähetetään tarjouspyyntö. Liikenneviraston edustaja (kuten sopimusvastaava tai projektipäällikkö) pitää päätöspalaverin. Turvallisuuden päätöspalaverista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa Liikenneviraston edustaja (kuten sopimusvastaava tai projektipäällikkö). Kopio pöytäkirjasta toimitetaan toimialan turvallisuusvastaavalle ja turvallisuuspäällikölle.

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (8) Pöytäkirjan liitteeksi laitetaan yhteenveto toimeksiannon aikana sattuneista turvallisuuspoikkeamista sekä palveluntuottajan tapaturmataajuustiedot. Rakennushankkeessa pöytäkirjan liitteenä on myös tieto MVR-mittausten tasosta urakan aikana (taulukko, kaavio). Kunnossapidossa vastaava menettely hoidetaan vuosikokouksissa ja sopimuksen päättyessä päätöspalaverissa. Liikenteenohjauksessa käydään turvallisuusasiat läpi vuosittain liikenteenohjausta harjoittavan yrityksen kanssa. 8 Viiteluettelo /1/ Urakkaohjelman osa 1 Yleinen osa. Liikennevirasto /2/ Urakkaohjelman osa 2 Urakkakohtainen osa /3/ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) /4/ Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta ja turvallisuudesta (372/2011)

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot