VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS"

Transkriptio

1 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut hankinnasta Hilmassa (http://www.hankintailmoitukset.fi) ja julkaisee tarjouspyynnön liitteineen Vaasan kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa Julkisessa hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Toimeksiannon sisältö Lähtötiedot Tehtävänä on selvittää onko asemakaavan muutoksen mahdollistamilla täyttöalueilla vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Inventointiin tulee sisältyä 1. inventoitavan alueen käyttöhistorian lyhyt selvitys hyödyntäen Museoviraston ylläpitämiä kulttuuriperintörekistereitä, kirjallisuutta, vanhoja karttoja tms. tarkoituksenmukaista lähdeaineistoa, 2. kenttätyön suunnittelu ja toteutus hyödyntäen tarkoituksenmukaisia kenttätyömenetelmiä (luotaus, sukeltaminen ym. keinot siten, että myös matalat ranta-alueet tulevat katetuiksi) ja 3. jälkityöt ja raportin tekeminen. Raportista tulee käydä ilmi onko hankealueella vedenalaisia muinaisjäännöksiä, jotka ennen hankkeen toteuttamista aiheuttavat tutkimus- tai muita suojelutoimenpiteitä muinaismuistolain mukaisesti. Inventoinnissa noudatetaan Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden periaatteita, jotka löytyvät Museoviraston verkkosivuilta - asemakaavaluonnoksen havainnekuva, josta selviää nykyinen rantaviiva ja luonnoksen mukaiset mahdolliset täyttöalueet - asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Vaasan kulttuuriympäristöselvitys

2 Selvitysraportin esittäminen 2 Raportti sekä muut toimeksiantoon liittyvät materiaalit tulee toimittaa tilaajalle painoasussa sekä sähköisessä muodossa. Tilaaja saa raportin ja tuotetun materiaalin rajoituksetta käyttöönsä ja hyödynnettäväksi. Selvitys tulee tehdä suomenkielisenä. Konsultin tulee esitellä tilaajalle valmis selvitys tiivistetyssä muodossa. Tiivistelmä tulee laatia sekä suomenettä ruotsinkielisenä. Selvitykselle asetetut vaatimukset Selvitys on laadittava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen asemakaavan selvitystason vaatimukset. Tavoitteellinen työaikataulu Työ on tarkoitus saada valmiiksi mennessä. Laskutus, maksuehto Laskutus jaetaan seuraaviin eriin: 50 % sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja loput 50 % kun tilaaja on vastaanottanut työn. Maksuaika on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta ja viivästyskorko enintään korkolain (633/1982) 4 1 momentin mukainen. Työn ohjaus ja valvonta Tilaajan yhteyshenkilö on Oliver Schulte-Tigges. Alihankinnat Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta toimittaja vastaa kuin omastaan. Toimittaja laskuttaa alihankkijoittensa aiheuttamat kulut kuten omansa. Alihankkijoista edellytetään tarjoukseen liitettäväksi samat tiedot / todistukset / selvitykset kuin tarjoajasta Tarjouksessa esitettävät tiedot: Tarjoajien soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot 1. Selvitys työorganisaatiosta 1.1 Tehtävään nimetty vastuuhenkilö, CV tiedot ja arvioitu työtuntimäärä prosentteina kokonaistuntimäärästä. 1.2 Avainhenkilöt, heidän tehtävänsä, CV tiedot ja kunkin arvioitu

3 osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä. 1.3 Muut työn toteuttamiseen osallistuvat henkilöt ja tehtäväalue Referenssit, vähintään kaksi kappaletta, vastaavista tehtävistä, joista ilmoitettava: 2.1 Referenssikohteen yhdyshenkilöt yhteystietoineen. 2.2 Tarjouksessa nimettyjen vastuu- ja avainhenkilöitten tehtävät ilmoitetuissa referenssikohteissa. 2.3 Kuvaus referenssikohteista. Tarjousten arviointia varten tarvittavat tiedot 3. Työn suunnittelu 3.1 Työohjelma ja tekninen toteutus. 3.2 Kokonaistuntimäärä ja tuntimäärä eriteltynä eri työkokonaisuuksien mukaan. 3.3 Aikataulu 4. Hinta Hinnat ilmoitettava netto EUR, alv 0 %. Kokonaishinta, johon tulee sisältyä matkakulut ja muut työn toteuttamiseen kuuluvat kulut. Lisäksi on esitettävä kulujen erittely eri työkokonaisuuksien mukaan ja tehtävään nimettyjen henkilöiden tuntiveloitushinnat. Hinnan tulee olla voimassa kiinteänä koko sopimuskauden ajan. 5. Tarjouksen voimassaoloaika. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Tarjoukseen liitettävä / tarjouksessa ilmoitettava em. lisäksi tarjoajan taloudellista tilannetta koskevat seuraavat tiedot: 5. Lääninveroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista. 6. Työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkemaksuista Sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää, että edellä mainitut asiakirjat ovat kaikilta osin hyväksyttäviä. Pyydetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden antopäivästä lukien. Muut ehdot Tarjouksen antaja sitoutuu erillisestä pyynnöstä toimittamaan taloudellisen tai teknisen suorituskyvyn arvioinnin edellyttämät, tarjouksen pyytäjän tarpeellisiksi katsomat lisäselvitykset. Alihankintoina tehtävistä töistä tarjoaja sitoutuu vastaamaan kuin omistaan. Tarjouksen jättäessään tarjoaja hyväksyy, että sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1. hankintasopimus 2. tarjouspyyntö 3. tarjous 4. KSE 2013 (työn osalta)

4 5. JYSE 2014 palvelut (hankintamenettelyn osalta) 4 Hankintamenettelyssä noudatamme Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014) soveltuvin osin. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Tilaaja ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä. Osatarjousta eikä vaihtoehtoista tarjousta hyväksytä. Tilaaja varaa itselleen oikeuden poistaa työohjelmasta osasuoritukset, jotka eivät välittömästi liity varsinaiseen tehtävään. Valitun tarjoajan kanssa tehdään hankintasopimus. Sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun se on allekirjoitettu ja Vaasan kaupungin toimivaltaisen viranomaisen hankintaa koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi. Mikäli tarjoaja haluaa tarjoukseen liittämänsä materiaalin palautettavaksi, on siitä tarjouksessa mainittava. Kelpoisuuden tarkistaminen Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suorittaa hankinta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous jos se esim. - ei ole tarjouspyynnön mukainen - ei vastaa vaadittuja teknisiä eritelmiä - ei noudata pyydettyjä kaupallisia ehtoja - ei sisällä pyydettyjä tietoja, selvityksiä tai todistuksia. Tarjouksen on täytettävä kaikki tekniset vaatimukset, annettuja toimitus-, laskutus- ja maksuehtoja on noudatettava, pyydetyt selvitykset liitettävä tarjoukseen. Tarjousten arviointiperusteet Tilaaja suorittaa tarjousten käsittelyn kahdessa eri vaiheessa: 1) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen esitettävien asiakirjojen perusteella. 2) Tarjousten arviointi ainoastaan niiden tarjousten osalta, joita tilaaja ei ole hylännyt tarjouspyyntöä vastaamattomina tarjouksina ja joiden tarjoajat ovat yltäneet tarjoajien soveltuvuuden vähimmäistasolle. Tarjousten arvioinnissa tilaaja asettaa kyseessä olevat tarjoukset paremmuusjärjestykseen esitettävien asiakirjojen perusteella. Toimeksianto annetaan kokonaistaloudellisesti parhaaksi arvioidulle tarjoukselle. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa painotetaan valintakriteerejä seuraavasti: 30 % Laatu - Työohjelmaa arvioidaan Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden periaatteiden pohjalta 70 % Hinta

5 5 Julkisuus Julkisissa hankinnoissa tarjoukset ovat muilta kuin salassa pidettäviltä osin asianosaisjulkisia päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sopimuksenteon jälkeen. Tästä syystä tarjoukset tulee laatia siten, että hinnat ja muut kaupalliset ehdot esitetään erikseen. Arkaluonteiset henkilötiedot, liikesalaisuudet ja muut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n nojalla salassa pidettävät tiedot on esitettävä erillisellä liitteellä, johon on merkittävä EI JULKINEN. Tarjouksen jättäminen Suomenkielinen tarjous on jätettävä osoitteella: Vaasan kaupunki Kaavoitus Kirkkopuistikko 26 A PL VAASA Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo Tarjouskuoreen tulee merkitä tarjouksen nimeksi "Mansikkasaaren meriarkeologinen selvitys". kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso Lisätiedot Vaasan kaupunki, kaavoitus kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges, Liitteet Lähtötietona annettu materiaali löytyy sähköisenä osoitteen kautta.

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot