Tarjouspyyntö Keravan ja Vantaan laserkeilauksesta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö Keravan ja Vantaan laserkeilauksesta 2012"

Transkriptio

1 1(6) Keravan ja Vantaan laserkeilauksesta 2012 CPV-koodi Insinööritöihin liittyvät tieteelliset ja tekniset palvelut. ( ) Hankinnan kohde Vantaan kaupungin mittausosasto järjestää tarjouskilpailun (Keravan ja Vantaan laserkeilaus) Keravan ja Vantaan kaupunkien puolesta. Keravan kaupunki on valtuuttanut Vantaan kaupungin toimimaan kilpailutuksen koordinaattorina. Hankinta sisältää laserkeilauksen ja keilausdatan esikäsittelyn (liite 1, kuva 1) sekä optiona ortoilmakuvat (liite 1, kuva 2). Työn tuloksena kaikki laadittavat aineistot luovutetaan Keravan ja Vantaan kaupungeille täydellisellä tekijän-, omistus- ja käyttöoikeudella. Keravan ja Vantaan kaupungeilla (jatkossa tilaaja) on käytössä Terrasolid Oy:n ohjelmistot laserpisteiden jatkokäsittelyyn. Laserkeilausaineistoa on tarkoitus käyttää maasto- ja kaupunkimallien tuottamiseen, kantakartan 1:500 ajantasaistukseen ja N2000- korkeusjärjestelmän korkeuskäyrien tuottamiseen. Keilaus- ja kuvausajankohta on keväällä 2012, lumien sulettua, aluskasvillisuus vielä painuneena ja ennen lehtien puhkeamista puihin. Alueella lentotoimintaa rajoittaa Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenne. Alueella, jossa ilmakuvia ei edellytetä otettavan, tarjoaja voi tilaajan puolesta suorittaa lennot mihin kellonaikaan hyvänsä. Tarjoajan vastuulla on ajankohdan sopiminen ja tarvittavan tiedottamisen järjestäminen paikallisesti. Lopputuotteet on toimitettava tilaajalle mennessä. Tilaaja suorittaa ennen työn hyväksymistä vastaanottotarkistuksen, jossa mahdolliset ilmenneet puutteet on suoritettava ennen hyväksymistä. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja noudattaa EUalueella ja Suomessa voimassa olevia säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Laserkeilaus Tarjoaja sitoutuu hoitamaan laserkeilauksen seuraavilla teknisillä määrittelyillä: - tarjouksen liitteenä on keilaussuunnitelma, josta ilmenee mm. tarjoajan esittämien tasotukipinta-alueiden likimääräinen sijainti - tarjoaja esittää ennen töiden aloittamista laadunvarmistussuunnitelman Keilauslennot - keilausajankohta on lumien sulettua, aluskasvillisuus vielä painuneena, ennen lehtien puhkeamista puihin - keilausjonojen on oltava suoria, luovutettavaan aineistoon ei saa sisältyä kaarron aikana kerättyä pistedataa, eikä pisteaineistossa saa olla rakoja keilausjonojen välillä - keilausalueella lennetään päivittäin muutama poikittainen lentolinja - eri päivinä keilatut lentolinjat yhdistetään poikittaisella lentolinjalla - poikittaiset lentolinjat lennetään sovitusta varten peitteettömiltä alueilta, jossa on pinnan muotoja - keskimääräinen pistetiheys yhdellä lentolinjalla tulee olla vähintään 10 pistettä/m. Vaatimuksen tulee täyttyä ainakin tasaisilla, peitteettömillä alueilla. - avauskulma enintään 40 astetta

2 2(6) Aineiston käsittely - pisteaineisto tarkistetaan välittömästi keilauksen jälkeen karkeiden virheiden tai puutteiden havaitsemiseksi - eri lentolinjat ja mittauserät sovitetaan yhteen - laserkeilauksen laadunvarmistus suoritetaan tukipistein, jotka tilaaja mittaa maastossa tarjoajan esittämän suunnitelman mukaisesti - selvästi virheelliset pisteet tulee luokitella tai poistaa Toimitettavat lopputuotteet Ortoilmakuvaus (optio) Ilmakuvaus ja ortooikaisu - lentolinjojen harmonisoinnin ja laserkeilausaineiston käsittelydokumentit, joista selviää tehdyt korjaukset ja käytetyt parametrit sekä aineiston sijaintitarkkuus - kalibroitu ja yhteen sovitettu laserpisteistö luovutetaan Terra-ohjelmistoihin sopivassa muodossa ETRS/GK25FIN-koordinaatistossa ja N2000-korkeusjärjestelmässä tilaajan määrittelemässä blokkijaossa kunnittain ja kuntarajan kohdalla molemmille kunnille - tilaajalle luovutetaan täydellinen tekijänoikeus keilaustuotteisiin, joka kattaa myös näiden oikeuksien luovuttamisen kolmannelle osapuolelle - tarjoaja toimittaa töiden valmistuttua työkertomuksen - kaikki data toimitetaan siirtokovalevyillä, jotka jäävät tilaajalle - erikseen pyydettäessä tarjoaja toimittaa käsittelemättömän laserpisteistön ja sen kalibrointiin käytetyt projektitiedostot Tarjoaja suorittaa laserkeilauslaitteistoon integroidulla kameralla laserkeilauksen yhteydessä ilmakuvauksen liitteen 1 kuvassa 2 osoitetulta alueelta. Lopputuotteena tulee tilaajalle luovuttaa orto-oikaistu kuvamosaiikki. Ortokuvia käytetään keilausaineiston käsittelyn tukena. Aineisto luovutetaan Keravan kaupungille. - ilmakuvien ja ortokuvien GSD <10 cm. - kuvilla saa esiintyä pilven varjoja - mosaikointisaumat eivät saa erottua häiritsevästi mosaiikissa - tarjoaja valitsee orto-oikaisussa käytettävän maanpintamallin (MML/KM2 tai keilausdatasta muodostettu malli) - lopputuote on ns. maanpintaortokuva - geokoodattujen ortokuvien toimitus ecw- ja tiff-formaatissa tilaajan määrittelemässä lehtijaossa ja ETRS/GK25FIN-koordinaatistossa - kuvista tulee muodostaa myös Keravan alueen kattava ortokuvakooste yhdessä ECW-tiedostossa - pakkaamattomat raakakuvat tiff-formaatissa - ilmakuvien käsittelydokumentit, joista selviää tehdyt korjaukset ja käytetyt parametrit, kameran kalibrointitiedot sekä sijaintitarkkuus - työkertomus

3 3(6) Toimitusaikataulu Pvm Tilaaja Toimittaja Hankintasopimuksen allekirjoitus X X Laatu- ja työsuunnitelma X Tukipistetiedot X Laserkeilaus (ja mahd. ilmakuvaus) ennen X Laskutus 1. erä + 2 vk keilauksesta X Aineistotoimitukset X Työkertomus X Toimituksen hyväksyminen + 2 vk aineiston X luovutuksesta Laskutus 2. erä + 2 vk toimituksen X hyväksymisestä Kaiken projektidatan säilytys X Hankintamenettely Avoin hankintamenettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa: Tarjousten käsittely Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoukset avataan Vantaan kaupungin mittausosastolla suljetussa tilaisuudessa. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus, arviointi ja vertailu hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden arviointi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Hankintamenettelystä voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittäviä teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoajan soveltuvuudelle on asetettu seuraavat vähimmäisvaatimukset: kaupparekisteriin rekisteröity elinkeinonharjoittaja verot ja muut lakisääteiset sosiaalimaksut on suoritettu riittävät tekniset resurssit selviytyä hankinnan suorittamisesta. Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan tarjouspyynnön liitteen 2 Tarjoajaa koskevat vaatimukset mukaisesti. Tarjoajan tulee vastata kelpoisuusehtoja koskeviin kysymyksiin täyttämällä tarjouspyynnön liite 2 ja palauttamalla se tarjouksen mukana. Tarjoajan teknisten tai muiden hankinnan suorittamisen edellytysten toteamiseksi tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa alla luetellut asiakirjat ja selvitykset: vapaamuotoinen selvitys tarjoajan vastuuhenkilöistä sekä heidän vara-miehistään (lukumäärä, työkokemus alalta ja muut referenssit) ja heidän työpanoksensa. vapaamuotoinen selvitys tarjoajan teknisestä kalustosta vapaamuotoinen selvitys siitä, miten laadunvalvonta on järjestetty. Alihankinta Alihankkijoiden käyttö on sallittua, mutta käyttö on hyväksytettävä tilaajalla etukäteen. Tarjouksessa on ilmoitettava toimittajan mahdollisesti käyttämät alihankkijat, joita koskevat samat vähimmäisvaatimukset kuin tarjoajaa. Alihankkijoista tulee ilmoittaa samat tarjoajalta edellytetyt tarjouspyynnön mukaiset tiedot ja selvitykset.

4 4(6) Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Tilaajan selvitysvelvollisuus Vantaan kaupunki on velvollinen huolehtimaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) säädettyjen velvoitteiden täyttämisestä ja sen tulee varmistaa, että kaupungin kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Täyttääkseen edellä mainitun velvollisuutensa tulee kaupungin ennen hankintaa koskevan sopimuksen tekemistä tarkastamaan yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi), että tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tämän lisäksi kaupunki tulee tarvittaessa pyytämään tarjoajalta ja sen mahdollisesti käyttämiltä alihankkijoilta muut laissa mainitut selvitykset ja tarkastamaan niiden sisällön. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Valintaperusteet Tarjouksen on oltava järjestykseltään ja rakenteeltaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä pyydetyt tiedot. Tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten hintavertailuun tässä tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Toimittajan valinta tehdään tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset täyttävien tarjoajien ja tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten joukosta. Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Hinnat on ilmoitettava kokonaishintoina sisältäen kaikki kustannukset ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäveron määrän tulee ilmetä tarjouksesta. Hintavertailuun käytetään laserkeilauksen kokonaishintaa. Tilaaja varaa itselleen perustellusta syystä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida. Hankintapäätös Kaupunki voi perustellusta syystä jättää hankinnan toteuttamatta. Hankintapäätöksen tekee Vantaan kaupungininsinööri. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostitse. Hankintapäätös lähetetään hankintalain mukaisesti tarjoajalle tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Tarjoajan tulee tätä varten liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön liite 3 Tarjoajan perustietolomake täytettynä. Mikäli myös optiona pyydetty työ päätetään tilata, käytetään samaa palveluntuottajaa kuin alkuperäisessä työssäkin. Hankintayksikkö päättää option käytöstä erikseen. Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla, vaan vasta erillisellä kirjallisella hankintasopimuksella. Hankintasopimukset tehdään erikseen kummankin tilaajakaupungin kanssa. Toimitusehto Osatarjoukset Vaihtoehtoiset tarjoukset Vapaasti tilaajalle toimitettuna. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

5 5(6) Tarjouksen kieli Laskutusehdot Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä. Maksuehto vähintään 30 päivää netto, viivästyskorko korkolain mukaan. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laserkeilauslaskun jakoperusteena on Keravan ja Vantaan kaupunkien pinta-alojen suhde. Työstä Kerava maksaa 11,4 % ja Vantaa 88,6 %. Tarjoaja laskuttaa erikseen kuntakohtaiset maksuosuudet tilaajakaupungeilta. Laserkeilaus laskutetaan kahdessa erässä; 1. erässä 30 %, kun keilauslento on suoritettu ja 2. erässä loput, kun tilaaja on hyväksynyt työn. Mahdollinen optio (ortoilmakuvat) laskutetaan Keravan kaupungilta yhdessä erässä, kun tilaaja on hyväksynyt työn. Laskutusosoite Toimitusosoite Keravan kaupunki Reskontra PL Helsinki Viite: Tontti- ja elinkeinopalvelut Keravan kaupunki Tontti- ja elinkeinopalvelut Ossi Örn PL Kerava Vantaan kaupunki PL LASKUTUS OVT tunnus: Laskuun on merkittävä kustannuspaikkanumeroksi "Viitteenne" sanan jälkeen. Vantaan kaupunki Mittausosasto Kimmo Junttila Kielotie VANTAA Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjouksen jättöajan päättymisestä lukien. Tarjouksen voimassaoloajan tulee ilmetä tarjouksesta. Muut ehdot Asiakirjojen julkisuus Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun sitä koskeva sopimus on allekirjoitettu. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa noudatetaan tarjouspyyntöasiakirjoja, julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 Palvelut ja tarjousta liitteineen. Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus asiasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojensaantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään. Hinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus. tiedustelut Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on lähetettävä klo mennessä osoitteeseen: Muihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot, tarjouspyynnön numero ja viite Keravan ja Vantaan laserkeilaus. Kysymykset on esitettävä suomen kielel-

6 lä. 6(6) Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan sähköisesti osoitteessa set viimeistään Tarjouspyynnön mahdollisista muutoksista ilmoitetaan edellä mainitussa internetosoitteessa Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyynnön liitteet Liite 1 Aluerajaukset Liite 2 Tarjoajaa koskevat vaatimukset Liite 3 Tarjoajan perustietolomake Tarjouksen sisältö Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: - tarjoajan yleisesittely - tarjoajan asiakasreferenssit - alustava työsuunnitelma (keilaussuunnitelma) - tarjouksen hinnoittelu o kokonaishinta laserkeilaukselle sekä kuntakohtaiset maksuosuudet o hinta optiolle (ortoilmakuvat) - hinnat tulee ilmoittaa sitovina, kiinteinä, nettomääräisinä eurohintoina, ilman arvonlisäveroa, arvonlisäveron määrä on ilmettävä - pyydetyt liitteet täytettyinä - allekirjoitukset Tarjous on toimitettava paperiversiona kahtena (2) kappaleena osoitteeseen: Vantaan kaupunki Kirjaamo Mittausosasto Asematie Vantaa Allekirjoitus Vantaalla viimeistään torstaina klo mennessä. Sekä kuoreen että tarjoukseen on merkittävä viitteeksi tarjouspyynnön numero sekä nimi. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Kimmo Junttila Kaupungingeodeetti vs.

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Tarjouspyyntö 1 (5) 20.2.2013 Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Koillis-Vantaan kartoitusilmakuvaus Vantaan kaupungin mittausosasto pyytää tarjousta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen 1 (8) Tarjouspyyntö: Sisällys 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. HAAGA-HELIAn nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri... 2 2. Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku... 2 2.1. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen...

Lisätiedot