A0. Koulutusohjelmasuunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A0. Koulutusohjelmasuunnittelu"

Transkriptio

1 A0. Koulutusohjelmasuunnittelu

2 Käyttäjätarinat Sidosryhmä (työelämä yms.) ilmaisee uuden koulutusohjelman tarpeesta ammattikorkeakoululle joko suullisesti tai kirjallisesti. AMK perustaa uutta koulutusohjelmaa valmistelevan työryhmän, jossa on asiantuntijaopettajia, työelämän edustajia sekä opiskelijaedustus. Työryhmä valmistelee koulutuksesta vastaava johdolla uutta koulutusohjelmaa selvitellen ko. koulutuksen tarjontaa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kartoittaa koulutustarpeen ja työllistymismahdollisuudet sekä laatii koulutusohjelmaesityksen AMK:n johtoryhmälle. Johtoryhmä käsittelee uuden koulutusohjelman esityksen. Rehtori laatii esityksen uudesta koulutusohjelmasta AMK:n hallitukselle. Hallitus käsittelee esityksen ja päättää uuden koulutusohjelman esittämisestä OPM:lle. OPM tekee päätöksen TASO-neuvottelujen jälkeen Hyväksytty uusi koulutusohjelma tallennetaan ProAMK-järjestelmään.

3 A1. Opetussuunnittelu

4 Käyttäjätarinat Osa 1 Opetussuunnitelmasta vastaava käynnistää opetussuunnitelmatyön hyväksyttyjen koulutusohjelmien osalta ja vastaa siitä, että opetussuunnitelmatyötä tekevillä on käytettävissään ajantasainen ohjeistus. OSP-vastaava vastaa ja määrittelee yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa koulutusohjelmassa kehittyvän osaamisen, jonka perusteella syntyy koulutusohjelmakohtainen osaamiskartta. OPS-vastaava syöttää osaamiskartan ProAMK-tietojärjestelmään. OPS-vastaava määrittelee yhdessä opettajien kanssa koulutusohjelmakohtaiset opintokokonaisuudet ja opintojaksot sekä niiden laajuudet ja valinnaisuuden. tuloksena syntyy OPS-matriisi, josta ilmenee tutkinnon rakenne, opintojaksot ja kokonaisuudet. OPSvastaava syötää OPS-matriisin ProAMk-tietojärjestelmään.

5

6 Osa 2 OPS-matriisin perusteella asiantuntijaopettajat laativat opintojaksokuvaukset edeltävine opintoineen ja syöttävät opintojaksokuvaukset ProAMK-tietojärjestelmään. OPS- vastaava laatii koulutusohjelman kuvauksen. Asiantuntijaopettaja tekee esityksen opintojakson ajoituksesta huomioiden edeltävien opintojen ajoituksen. Opettajien esitysten perusteella OPS-vastaava laatii opintojen ajoitus- ja mitoitussuunnitelman koko koulutusohjelman osalta sekä eri lukuvuosille ja lukukausille. OPS-vastaava syöttää suunnitelmat ProAMK-tietojärjestelmään. Sidosryhmät antavat lausunnot opetussuunnitelmista. OPS-hyväksyjä hyväksyy ja tekee päätöksen hyväksynnästä tai palauttaa korjattavaksi. Hyväksytty opetussuunnitelma syötetään ProAMK-tietojärjestelmään.

7 A2. Opetustarjonta

8 Käyttäjätarinat Koulutusohjelmavastaava laatii opintovuoden opetustarjontaluonnoksen huomioiden edellisten toteutusten opintojaksopalautteet, taloudelliset ja muut reunaehdot sekä ProAMK:sta löytyvät opiskelijoiden HOPS:eista tulevat valinnat. Opettajatiimi tekee ehdotukset opintojaksojen opettajista. Esimies hyväksyy suunnittelukauden opetustarjonnan, joka syötetään ProAMk-tietojärjestelmään. Koulutusohjelmavastaava tekee esityksen opintojaksojen opettajista ja tarvittavista resursseista esimiehelle, joka tekee päätökset opintovuoden toteutussuunnitelmasta. Päätökset syötetään ProAMk-tietojärjestelmään. Opiskelijat ilmoittautuvat läsnä oleviksi/poissaoleviksi ja opintojaksojen toteutuksille. Tiedot syötetään ProAMk-tietojärjestelmään. Koulutusohjelmavastaava vastaa opintovuodelle suunniteltujen opintojaksojenn toteutumisesta.

9 A3. Opintojaksototeutus

10 Käyttäjätarinat Osa 1 Opettaja laatii opintojakson toteutussuunnitelmaluonnoksen ProAMK-tietojärjestelmästä saatavien aikaisempien opintojaksojen palautteiden perusteella. Toteutussuunnitelmaluonnoksessa huomioidaan tilatarpeet, tarvittava kirjallisuus, laitteet yms. muut tarvittavat resurssit. Opetuksesta vastaava hyväksyy toteutussuunnitelman tai palauttaa sen korjattavaksi. Hyväksytty opintojakson toteutussuunnitelma syötetään ProAMK-tietojärjestelmään, jolloin se on työjärjestysten suunnittelijoiden, kirjaston yms. käytettävissä. Opettaja esittelee hyväksytyn toteutussuunnitelman opiskelijoille ja tekee mahdolliset opiskelijoiden toivomat tarkennukset. Opettaja päivittää ProAMK:ssa olevan opintojakson toteutussuunnitelman. Opiskelija sitoutuu opintojakson toteutukseen. Opiskelija suorittaa opintojakson. Suoritus syötetään ProAMk-tietojärjestelmään.

11

12 Osa 2 Opettaja toteuttaa opintojakson hyväksytyn toteussuunnitelman mukaisesti. Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa osaamisen sekä oppimisen ja antaa arvosanan. Arvosana syötetään ProAMKtietojärjestelmään. Opiskelija tekee itsearvioinnin oman suorituksen ja osaamisen osalta sekä toimittaa sen tiedoksi opettajalle. Opiskelija antaa palautteen opintojaksosta ProAMk-tietojärjestelmään. Opettaja käsittelee ja analysoi palautetta sekä toimittaa sen opetuksesta vastaavalle kehityskeskusteluja varten. Opintojaksojen yhteenvetoanalyysi syötetään ProAMK-tietojärjestelmään. Opetuksesta vastaava käsittelee ja analysoi palautteen yhdessä opettajan kanssa. Opettaja käsittelee opintojaksopalautteen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opetuksesta vastaava kehittää toimintaa palautteen perusteella yhdessä opettajan kanssa.

13 A4. Opettajan työaikasuunnittelu

14 Käyttäjätarinat Esimies käynnistää opettajien työaikasuunnitelmien tekemisen huomioiden sovitut ja ajantasaiset laadinnan periaatteet ja reunaehdot. T&K-hankkeet ja muut tehtävät huomioidaan työaikasuunnitelman laadinnassa. Opettaja tekee ehdotuksen omaksi työaikasuunnitelmakseen. Esimies päättää opettajan työaikasuunnitelmasta kokonaisuus huomioiden. Hyväksytyn työaikasuunnitelman allekirjoittavat esimies ja opettaja. Hyväksytty työaikasuunnitelma syötetään ProAMKtietojärjestelmään, jolloin se on työjärjestyssuunnitelijoiden, palkanlaskennan yms. käytössä. Palkanlaskenta tallentaa tiedot taloushallinnon järjestelmin ja arkistoi suunnitelman. Opettaja pitää työajan seurantaa. Opettaja työaikasuunnitelmaan tehdään tarvittaessa tarkennuksia yhdessä esimiehen kanssa. Esimies ajantasaistaa ja tarkentaa ProAMK:ssa oleva opettajantyöaikasuunnitelman. Tarkennettu työaikasuunnitelma allekirjoitetaan uudestaan.

15 B1. Opiskelijat

16 Käyttäjätarinat B1.1 Opiskelija aloittaa Uusi opiskelija on saanut opiskeluoikeuden ja perustiedot on siirretty tyypillisesti jostain valintajärjestelmästä ProAMK:iin. IT-hallinto tai "sihteeri" varmistaa, että järjestelmistä saadaan opiskelijan käyttäjätunnus salasanoineen ProAMK-kantaan. Ko. sanapariin on samalla liitetty mm. sähköpostialias. Tutor/opinto-opetajat luovuttavat tunnuksen salasanoineen opiskelijalle. Luovutustapahtuman yksityiskohdat voi kukin AMK toteuttaa haluamallaan tavalla. Oleellista on kuitenkin opiskelijan henkilöllisyyden tarkistaminen ja sen varmistaminen, että opiskelija ymmärtää tunnukseen liittyvät vastuut. ProAMK huolehtii muiden käyttäjähallintoon kuuluvien ohjelmistojen kanssa mm. siitä, että HAKA-käytäjähallinnon edellyttämät toimet tulevat tehdyksi. Opiskelija vaihtaa salasanan sovittujen ehtojen rajoissa haluamakseen samalla, kun hän ottaa tunnuksen haltuunsa. Käyttäjähallinto pidetään ajantasalla.

17 B1.2. Päivittää tietojaan

18 B1.2 Päivittää tietojaan Opiskelija voi vaihtaa sovittuja tietojaan (esim. osoitteet, puhelinnumerot, tms.) joko itsepalveluna tai toimittamalla tarvittavat asiakirjat opintoasiainhoitajalle. Asiakirjat luonnollisesti tarkistetaan ja täydennetään ennen kuin tiedot muutetaan ProAMK-kantaan. Jos opiskelija vaihtaa tietojaan itsepalveluna, hän kirjautuu omalla tunnuksellaan ProAMK-järjestelmään, joka siis näin luottaa tietojen antajan olevan juuri opiskelija itse. Opiskelija muuttaa tietonsa suoraan ProAMK-kantaan. ProAMK-järjestelmästä tiedot tarvittaessa päivitetään automaattisesti muihin käyttäjähallinto-ohjelmiin.

19 B1.3. Opiskelija lopettaa

20 B1.3 Opiskelija lopettaa Opiskelija saa muuttuneen läsnäolo/opiskeluoikeuden, rooli muuttuu (kts. prosessi D2). Tarvittaessa "sihteeri" muuttaa roolin manuaalisesti. ProAMK huolehtii automaattisesti, että käyttäjähallinto pysyy ajan tasalla, mm. tunnusten käyttö estetään sovitulla viiveellä. Noudatetaan HAKA-käyttäjähallinnon mukaista menettelyä. Opiskelija saa ilmoituksen (esimerkiksi ja/tai SMS) tunnuksen sulkeutumisesta ja saa mahdollisuuden ottaa henkilökohtaiset tiedostot haltuunsa.

21 B2.1. Uusi työntekijä aloittaa

22 Käyttäjätarinat B2.1. Uusi työntekijä aloittaa Amk:n organisaatioyksikkö (koulutusohjelma, muu hallinnollinen yksikkö) päättää palkata uuden työntekijän, koska toiminta vaatii niin tekemään. Luonnollisesti hallintomuodollisuudet ja esim. rahoitus ja henkilövalinnat on järjestetty valmiiksi/tehty. Toimisto, tai uuden työntekijän esimies suoraan itse, valmistelee ja laatii palkkaukseen liittyen työsopimuskaavakkeen ja/tai käyttäjätunnuslomakkeen (sähköinen). Työntekijälle muodostuvat tämän perusteella palkkaukseen ja käyttäjätunnushuoltoon liittyvät määritteet eri tietojärjestelmiin ja työntekijä saa pääsyn työtehtävissä tarvittaviin järjestelmiin ja tietoverkon palveluihin.

23 B2.2. Päivittää tietojaan

24 B2.2. Päivittää tietojaan Työntekijä voi itse vaihtaa salasanansa sekä esim. puhelinnumeron, osoitteen, tittelin. Myös käyttäjätunnushuollosta vastaava voi raportoida ja ylläpitää työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tietoja. Esimies voi päivittää työntekijöidensä työsuhteiden tietoja ja siten vaikuttaa järjestelmiin ja palveluihin pääsyä (vrt. myös roolit).

25 B2.3. Työntekijä lopettaa

26 B2.3. Työntekijä lopettaa Työntekijä ja työnantaja sopivat työsuhteen päättymisestä. Esimies (tai muu hallinnollinen henkilö) tekee tarvittavat merkinnät tietojärjestelmään. Näiden merkintöjen perusteella kyseisen työntekijän pääsyoikeudet järjestelmiin ja tietoverkon palveluihin lakkaavat sovittuna ajankohtana. Työntekijä palauttaa työnantajan työvälineet sekä oheislaitteet. Tarvittaessa työntekijän roolissa voi tapahtua muutos esim. alumnitoiminnan mukaan.

27 B3.1. Uusi jäsen

28 B3.2. Sähköinen asiointi

29 Käyttäjätarinat Opiskelijakunta lähettää tiedotteen jäsenyydestä / asettaa tietyn tuotteen myyntiin / ilmoittaa tapahtumasta, johon voi ilmoittautua. Yhteystiedot opiskelijakunta noutaa Proamkista ja merkitsee sinne samalla tuotteen tai auki olevan tapahtuman. Opiskelija vastaanottaa tiedotteen ja kirjautuu Proamkin verkkokauppaan. Siellä hän tilaa ja maksaa tuotteen, esim. kurssikirjan. Jos tuote ei ole maksullinen, tekee hän vain tilauksen. Tuotteen maksusta kirjautuu tieto pankin järjestelmään, josta se kirjautuu Proamkin maksutietoihin. Opiskelijakunta näkee maksu- ja tilaustiedot Proamkista ja laittaa tilauksen tarvittaessa eteenpäin tuotteen toimittajalle. Tuotteen toimittaja ilmoittaa tuotteen saapumisesta / toimittaa tuotteen suoraan opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta merkkaa tiedon tuotteen saapumisesta Proamkiin. Proamk ilmoittaa tuotteen saapumisesta opiskelijalle. Opiskelija noutaa tuotteen opiskelijakunnalta.

30 B3.3. Vaalit

31 B3.4. Jäsentietojen hallinnointi

32 Käyttäjätarinat Opintotoimisto voi tarvittaessa hallinnoida opiskelijan tietoja Proamkissa ja tehdä muutoksia opiskelijatietoihin. Näitä muutoksia opiskelijan statuksessa voivat olla esimerkiksi ilmoittautuminen läsnä olevaksi opiskelijaksi, tieto opiskelijan koulusta eroamisesta tai opiskelijan valmistumisesta koulusta. Opiskelijan opiskelijatiedot päivittyvät reaaliajassa Proamkissa. Opintotoimistolla on mahdollista saada Proamkista ajantasaisia tietoja opiskelijan jäsenyydestä opiskelijakunnassa. Opintotoimisto voi tarvittaessa tarkistaa opiskelijan jäsentiedot opiskelijakunnassa turhien opiskelutodistusten tulostamisen välttämiseksi. Opiskelijakunnan on mahdollista tarvittaessa ottaa listaus opiskelijoista tarvittavin hakuehdoin. Opiskelijakunta tekee käyttövaltuuksiensa mukaisia muutoksia opiskelijan tietoihin esimerkiksi jäsenyydestä koulutusalajärjestössä, toimimisesta opiskelijakunnan toimielimessä, tehdä merkintöjä lisätietoihin tai tulostaa haluamansa raportin määritellyin listausehdoin. Proamkiin rekisteröityy tieto raportin tulostamisesta. tai Opiskelijakunnan tekemät muutokset opiskelijan tietoihin tallentuvat Proamkiin.

33 B4.1. Alumniksi ilmoittautuminen

34 Käyttäjätarinat B4.1. Alumniksi ilmoittautuminen Valmistumisvaiheessa opiskelija voi ilmoittautua alumniksi joko ilmoittamalla asiasta "sihteerille" tai kertomalla toiveensa suoraan ProAMK-ohjelmistolle. Jos sihteeri saa ilmoitautumisen, hän kirjaa sen ProAMK:iin. Riippumatta ilmoittautumistavasta ProAMK lisää opiskelijalla alumni-roolin ja huolehtii käyttäjähallinnon ajantasaisuudesta. Alumneille voidaan tarjota korkeakoulun itsensä päättämiä alumnipalveluita. Tällainen voi olla esimerkiksi sähköpostin kääntöpalvelu. ProAMK toimittaa alumnille palveluihin liittyvät tiedot. Myös "sihteeri" voi tällaisia tietoja toimittaa opiskelijalle (SMSviestinä tms.). Kuvattua alumniksi ilmoitautumismenettelyä voidaan soveltaa myös mahdollisille muille vastaaville sidosryhmille.

35 B5.1. Kumppanitunnuksen luominen

36 Käyttäjätarinat B5.1. Kumppanitunnuksen luominen Lyhytkurssille, avoimeen tai vastaavaan asiointiin halukas henkilö tekee itselleen käyttäjätunnuksen antamalla nimensä, osoitteensa, , GSM ym. tietonsa ProAMK-järjestelmälle. Järjestelmä tarkistaa, ettei tule kahta samaa tunnusta (tai antaa määrämuotoisen tunnuksen). Henkilö saa paluusähköpostissa -linkin, valitsee riittävän vahvan salasanan ja saa näin itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Henkilön identiteettiä ei tässä vaiheessa siis ole vielä todennettu (ja se on järjestelmän tiedossa), mutta se tehdään myöhemmin. Roolilla on vain rajatut käyttöoikeudet tässä vaiheessa. Henkilö voi annetulla tunnuksella kirjautua järjestelmään ja esim. ilmoittautua avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoille tai lyhytkursseille. Henkilö todistaa henkilöllisyytensä jossain (kanslia, opintosihteeri, opettaja) esittämällä henkilöllisyystodistuksen ja henkilöllisyyden tarkistaja kirjaa järjestelmälle tiedon henkilöllisyyden tarkistuksesta. Tarkistuksen aikaleima ja tarkistaja kirjautuu järjestelmään. Tällöin käyttäjä saa enemmän käyttöoikeuksia ja hänen roolinsa muuttuu "tunnistetuksi". "Tunnistettu" käyttäjä voi asioida roolille annettujen käyttöoikeuksien puitteissa ja hänelle voidaan esim. luovuttaa kurssitodistus. ProAMK-järjestelmästä käyttäjätunnus- ja salasanatiedot päivittyvät käyttäjätunnusten hallinnointijärjestelmään (LDAP ym.) automaattisesti.

37 B5.2. Salasanan uusiminen

38 Käyttäjätarinat B5.2. Salasanan uusiminen (recovery) Käyttäjätunnuksen omistaja tunnistautuu vahvalla sähköisellä tunnisteella (esim. pankkitunnisteella) järjestelmään ja vaihtaa oman salasanansa. Tämä edellyttää kytkentää pankkitunnisteen ja ProAMK-tunnisteen välillä (henkilötunnus tms.), joka on annettava ja tarkistettava B5.1 kohdassa henkilöllisyyttä tarkistettaessa. Tämä voidaan tehdä siis etänä (itsepalveluna) ilman henkilökunnan apua. Käyttäjätunnuksen omistaja menee ProAMK-hallinnoijan (opintosihteeri, opettaja tms) luo, jolla on oikeus salasanan muuttamiseen. Hallinnoija tarkistaa käyttäjätunnuksen omistajan henkilöllisyyden (ajokortti, passi tms. virallinen asiakirja) ja arpoo uuden salasanan. ProAMK-järjestelmään kirjautuu aikaleima ja muuttajan tunnistetiedot. ProAMK-järjestelmästä käyttäjätunnus- ja salasanatiedot päivittyvät käyttäjätunnusten hallinnointijärjestelmään (LDAP ym.) automaattisesti.

39 C1. Koulutustarjonnan julkistaminen

40 Käyttäjätarinat Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulun välisissä tavoitesopimusneuvotteluissa sovitaan koulutusaloittain nuorten aloituspaikkamääristä sekä aikuisten vuosiopiskelijamääristä. Aloituspaikoista sovitaan raamit kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja niitä täsmennetään vuosittaisissa tavoitesopimusneuvotteluissa. Neuvottelujen tulokset kirjataan AMKOTA -järjestelmään. Ammattikorkeakoulun johto päättää tavoitesopimukseen kirjattujen paikkojen koulutusohjelmakohtaisesta jaosta aloituspaikoiksi sekä tarjonnan ajankohdan (syksy / kevät / muu). Amk:n koulutusyksikkö laatii ohjelmakuvaukset ja kirjaa tarjonnan AMKOPAS järjestelmään. Amk tuottaa samojen tietojen pohjalta oman hakijan oppaansa julkaistavaksi haluamallaan tavalla. Avoimen amk:n tarjonta julkaistaan myös amk:n haluamalla tavalla. Arene ry: koulutusalakohtaiset valintaperustetyöryhmät valmistelevat vuosittain valintaperustesuosituksen. Amk johto ottaa kantaa valintaperustesuositukseen ja päättää joko noudattaa sitä tai laatii omat valintaperusteensa. Valintaperusteet kirjataan AMKOPAS järjestelmään. Opetushallitus julkaisee koulutustarjonnan verkossa sekä painetussa valintaoppaassa. Amk:n omaan järjestelmään ei tarvitse välttämättä tuoda lainkaan hakuprosesseihin liittyviä tietoja silloin kun kyseessä on valtakunnallinen yhteishaku.

41 C2.1.Yhteishaku

42 Käyttäjätarinat Opetushallituksen ylläpitämä yhteishakujärjestelmä tuottaa kaiken tarvittavan tiedon hakijoista ja valinnoista. Amk:n omaan järjestelmään siirretään opiskelijoiksi valitut.

43 C2.2. Suorahaku tutkintokoulutukseen

44 Käyttäjätarinat Hakija täyttää sähköisen halulomakkeen ja lomakkeen tiedot tallentuvat amk:n järjestelmään käsittelyä varten. Erityistilanteissa hakija voi lähettää paperisen hakulomakkeen, jolloin amk:n hakutoimisto tallettaa hakemuksen järjestelmään. Hakutoimisto tarkistaa saapuneet hakemukset ja tallettaa hakijan tiedot AMKOREK järjestelmään. Hakutoimisto pisteittää hakukelpoiset hakemukset ja toimittaa hakijaluettelon valintapäätöksen tekijälle. Valintapäätöksen tekijä määrittää pisterajan (raja voi olla myös 0), jonka ylittävät hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Hakutoimisto merkitsee valintakokeeseen kutsuttavat hakijat ja lähettää heille valintakoekutsun. Hakutoimisto julkaisee järjestelmän tuottaman hakijatilaston.

45 C2.3. Suorahaku muu

46 Käyttäjätarinat Hakija täyttää sähköisen halulomakkeen ja lomakkeen tiedot tallentuvat amk:n järjestelmään käsittelyä varten. Erityistilanteissa hakija voi lähettää paperisen hakulomakkeen, jolloin amk:n hakutoimisto tallettaa hakemuksen järjestelmään. Hakutoimisto tarkistaa saapuneet hakemukset. Hakutoimisto pisteittää hakukelpoiset hakemukset ja toimittaa hakijaluettelon valintapäätöksen tekijälle. Valintapäätöksen tekijä voi päättää kutsua osan hakijoista suoraan koulutukseen ja osan valintakokeisiin. Valintapäätöksen tekijä määrittää pisterajan (raja voi olla myös 0), jonka ylittävät hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Hakutoimisto merkitsee järjestelmään valintakokeeseen kutsuttavat hakijat ja lähettää heille valintakoekutsun. Hakutoimisto merkitsee järjestelmään suoraan valittavat. Hakutoimisto julkaisee järjestelmän tuottaman hakijatilaston.

47 C3.1.Valintakokeet

48 Käyttäjätarinat Järjestelmä tuottaa valintakokeita varten kaikki tarvittavat valvontaluettelot jaoteltuina koetilojen mukaisesti. Kokeen valvoja merkitsee valvontaluetteloon osallistujat. Hakutoimisto kirjaa valintakoetulokset (= osallistuminen kokeeseen) joko yhteishakujärjestelmään tai suorahaussa omaan järjestelmään. Yhteishaussa järjestelmä tekee valintaesityksen ja amk päättää valinnasta sekä kirjaa valintapäätöksen yhteishakujärjestelmään. Suorahaussa amk tekee valintapäätöksen ja kirjaa sen omaan järjestelmään. Hakutoimisto siirtää yhteishaussa valitut hakijat omaan järjestelmään hakijoiksi (ei välttämätöntä, jos yhteishaun tuottamat hakijaraportit riittävät amkille).

49 C3.2. Valinnan tulos

50 Käyttäjätarinat Hakutoimisto tulostaa hakijalle valinnan tuloksen hakutavasta riippuen joko yhteishaun järjestelmästä tai amk:n omasta järjestelmästä. Hakija päättää paikan vastaanotosta (ottaa vastaan / peruuttaa). Tutkintokoulutuksessa hakutoimisto kirjaa päätöksen yhteishaun järjestelmään. Hakutoimisto siirtää yhteishaun järjestelmästä paikan vastaanottaneet opiskelijoiksi amk:n järjestelmään. Hakutoimisto raportoi lopulliset hakuraportit (tilastot) amk:ssa tiedon tarvitsijoille.

51 D1. Opiskeluoikeuden hallinta

52 Käyttäjätarinat Opintosihteeri perustaa järjestelmään saapumisryhmän jokaiselle hakukohteelle (tutkinnot, erikoistumisopinnot, avoin väylä). Opintosihteeri siirtää hakijajärjestelmästä paikan vastaanottaneet hakijat pääopiskelijoiksi ja kirjaa heidät koulutusohjelmakohtaiseen saapumisryhmään. Opiskelijasta ylläpidetään järjestelmässä opiskelutietoja (mm. koulutusohjelma, käytettävä opetussuunnitelma, opiskeluaika), lukuvuoden läsnäolotietoja (läsnä / poissa) sekä henkilötietoja. Opintosihteeri voi tarvittaessa perustaa erilaisia ryhmiä ja kirjata niihin joukon opiskelijoita esimerkiksi lukujärjestyksiä varten. Opiskelija voi saada myös sivuopiskelijan opinto-oikeuden (esim. avoin amk), johon tarvittavat tiedot saadaan järjestelmän omalla sähköisellä hakulomakkeella. Opintosihteeri kirjaa nämä opiskelijat sivuopiskelijoiksi siihen tarkoitukseen perustettuun saapumisryhmään. Opintosihteeri luovuttaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat opiskelijalle sen jälkeen kun opiskelija on todentanut henkilöllisyytensä ja allekirjoittanut HAKA - konsortion mukaisen käyttöoikeussopimuksen. (HAKA-infrastruktuuri on Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen käyttäjien tunnistusjärjestelmä, johon liittyneiden korkeakoulujen loppukäyttäjät pääsevät yhdellä käyttäjätunnuksella korkeakoulusektorin palveluihin). Opintosihteeri seuraa lukukausittain opiskelijoiden läsnäolotietojen ajantasaisuutta sekä opiskeluoikeusajan kulumista ja ylläpitää niitä tarvittaessa. Opintosihteeri lähettää järjestelmästä saatavan tiedon pohjalta tutkinto-opiskelijalle ilmoituksen lähestyvästä opiskeluajan päättymisestä. Opiskelija voi tehdä lisäaikahakemuksen opintojensa loppuun saattamiseksi tai pyytää palauttamaan aiemmin menettämänsä opiskeluoikeuden. Koulutusohjelmasta vastaava tekee päätöksen opiskeluoikeuden jatkamisesta tai palauttamisesta amk:ssa noudatettavien normien mukaisesti ja opintosihteeri päivittää opiskeluoikeuden päätöksen mukaisesti. Koulutusohjelmista vastaavat voivat seurata noudatettua päätöspolitiikkaa järjestelmästä. Opiskelijan opiskeluoikeus voi jonkin rikkomuksen seurauksena päättyä määräaikaiseen erottamiseen. Opintosihteeri kirjaa opiskeluoikeuden menetetyksi päätetyksi ajaksi. Lähiomaisen tai viranomaisen ilmoittama tieto opiskelijan kuolemasta johtaa myös opinto-oikeus- ja läsnäolotietojen ylläpitoon.

53 D2. Opiskelutietojen muutos

54 Käyttäjätarinat Opiskelija ilmoittautuu sähköisellä lomakkeella avoimen amk:n opiskelijaksi. Opintotoimisto kirjaa hänet avoimen amk:n opiskelijaksi ja antaa hänelle määräaikaisen opinto-oikeuden (ellei hänellä ole aiempaa maksuhäiriötä, jolloin opiskelijalle ilmoitetaan syy opintooikeuden epäämiseen). Tutkinto-opiskelija ilmoittautuu määräaikaan mennessä vuosittain läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Opintosihteeri voi ennen määräajan loppumista poimia järjestelmästä vielä ilmoittautumattomien sähköpostiosoitteet ja lähettää heille muistutusviestin ilmoittautumisvelvollisuudesta. Määräajan päättymisen jälkeen opintotoimisto lähettää ilmoittautumisvelvollisuutensa laiminlyöneille kirjeen opinto-oikeuden menetyksestä. Opiskelija voi toimittaa opintotoimistoon allekirjoittamansa eroamisilmoituksen henkilökohtaisesti tai postitse. Opintosihteeri kirjaa opiskelijan eronneeksi. Opiskelija voi itse muuttaa yhteystietojaan järjestelmään tai tehdä ilmoituksen muutoksesta opintotoimistoon, jossa muutos kirjataan järjestelmään. Opiskelijan opinto-oikeustiedot siirtyvät amk:n käyttäjähallintajärjestelmään sekä opiskelijakunnan erilliseen jäsenrekisteriin. Opintoimisto julkaisee järjestelmän tuottamat opiskelijamääräraportit lukukausittain ja pyydettäessä. Raportilla on opiskelijamäärät (miehet, naiset, yhtensä) eriteltynä seuraavasti: koulutusohjelma, koulutus (nuoret / aikuiset / erikoistumisopinnot / avoin / vaihto), läsnä olevien määrä ja poissa olevien määrä eriteltynä käytettyjen läsnäolokausien mukaan. Henkilöpohjaiset opiskelijatiedot siirretään syyskuussa Tilastokeskuksen järjestelmään ja eron syyt tammikuussa AMKOTA järjestelmään.

55 D3. Opiskelija-asiointi

56 Käyttäjätarinat Opiskelija voi katsella ja tulostaa omia opiskelutietojaan opiskelijaliittymällä. Tarvitessaan virallista opiskelutodistusta tai opintosuoritusotetta, hän kirjaa tilauksen järjestelmään. Opintotoimisto saa viestin tilauksesta ja toimittaa opiskelijalle tilatun todistuksen tai otteen. Kun opiskelija pyytää avoinkorttia, kulkulupaa tai muuta amk:n tarjoamaa palvelua, opintotoimisto tarkistaa järjestelmästä opiskelijan oikeuden saada ko. palvelu ja kirjaa järjestelmään annetun palvelun. Järjestelmässä on mahdollista ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin ja järjestelmä tuottaa tapahtuman osallistujaluettelot. Opintosihteeri voi poimia järjestelmästä opiskelijoiden sähköpostiosoitteita monilla kriteereillä (esim. tietty koulutusohjelma, tietyssä opintojen vaiheessa, tietyt opinnot suoritettuna jne.) ja lähettää erilaisten toimeksiantajien viestejä halutulle joukolle.

57 D4. Opintotuki

58 Käyttäjätarinat Kela toimittaa määrävälein amk:lle opintotukea saavan opiskelijan käyttämien tukikuukausien määrän (tavoite, ei todellisuutta vuonna 2007). Opiskelija täyttää Kelan opintotukihakemuslomakkeen sekä täyttää sähköisesti sen liitteeksi opiskelusuunnitelmansa. Opintotukisihteeri käsittelee hakemuksen ja tekee opiskelijan antamien tietojen sekä järjestelmästä saatavien tietojen perusteella tilannearvion sekä pyytää opiskelijalta tarvittaessa lisätietoja. Myös Kela voi pyytää lausuntoa opiskelijan opintojen edistymisestä. Mikäli tapaus tulee opintotukilautakunnan päätettäväksi, opintotukisihteeri kirjaa asian opintotukilautakunnan esityslistalle. Järjestelmään sisältyy opintotukiasian hallintajärjestelmä. Opintotukilauta saa käsiteltävien tapausten esityslistan, johon on koottu kaikki päätöksen tekoon tarvittavat tiedot (mm. opiskeluaika, keskimäärin suoritetut opintopisteet kutakin tukikuukautta kohden, haettu tukiaika, haetun ajan opiskelusuunnitelma, sihteerin mahdollisesti lisäämät selvitykset sekä päätösehdotus). Opintotukilautakunnan päätös kirjataan järjestelmään reaaliaikaisesti. Opintotukisihteeri saa järjestelmästä Kelalle lähetettävän lausunnon sekä arkistoitavan päätöspöytäkirjan. Järjestelmä lähettää opiskelijalle kopion Kelalle lähetettävästä lausunnosta. Opintotukisihteeri poimii järjestelmästä Kelalle kerran kuukaudessa toimitettavat opiskelijoiden läsnäolotiedot sekä kerran vuodessa (heinäkuussa) toimitettavat tuen saajien opintopistekertymän / opiskelija.

59 E1. Urasuunnittelu

60 Käyttäjätarinat Opiskelun alettua opiskelija hakee amk:n antamaan määräaikaan mennessä aiemmin suorittamiensa opintojen hyväksi lukua. Hyväksi luvuista päätetään amk:ssa säädetyllä tavalla ja ne kirjataan järjestelmään. Opiskelija laatii koko opiskeluaikansa opiskelusuunnitelman ja HOPS -prosessista vastaava kommentoi ja hyväksyy suunnitelman. Opiskelija voi sisällyttää suunnitelmaansa myös amk:n ulkopuolisia opintoja, jotka HOPS -prosessista vastaava hyväksyy osaksi opintoja. Nämä opinnot raportoidaan vuosittain AMKOTA järjestelmään. Opiskelija tarkentaa opiskelusuunnitelmaansa lukukausittain määräaikaan mennessä ja koulutussuunnitteluprosessi voi ottaa huomioon opiskelijoiden suunnitelmat opintojaksojen toteutussuunnittelussa. Opiskelija voi kirjata järjestelmään myös urasuunnitelman sekä kansainvälistymissuunnitelman, jota HOPS -prosessista vastaava voi myös kommentoida.

61 E2. Osallistuminen opintojakson toteutukselle

62 Käyttäjätarinat Koulutusohjelmasta vastaava ja/tai opettaja laatii/päivittää opintojaksokuvausta amk:ssa sovitulla tavalla. Opettaja laatii opintojakson toteutussuunnitelman. Järjestelmä lähettää viestin sovitulle henkilölle puuttuvasta päivityksestä. Opiskelija ilmoittautuu toteutuksille oman HOPSinsa mukaisesti. Koulutusohjelmasta vastaava voi seurata ilmoittautumistilannetta ja tarvittaessa perustaa lisätoteutuksia tai peruuttaa toteutuksia. Opintosihteeri muuttaa ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumiset hyväksytyiksi osallistumisiksi tutkintosäännön mukaisesti. Opiskelija voi seurata omaa osallistumistilannettaan. Järjestelmä tuottaa opettajille osallistujaluettelon (sisältäen myös jonottajat) sekä sähköposti- ja SMS osoitelistat. Opettaja ylläpitää osallistujaluetteloa toteutuksen aloitusviikolla poistamalla siitä poisjääneet opiskelijat sekä lisäämällä jonosta tulleet. Toteutuksen osallistujaluettelo sisältää nyt vain todelliset osallistujat (paikan varanneet opiskelijat ovat vahvistaneet osallistumisensa). Opintosihteeri käynnistää osallistumistietojen perusteella avoimen amk:n opiskelijoiden laskutusprosessin (ellei amk:ssa ole laskutettu jo ilmoittautumisvaiheessa). Opettaja kirjaa tutkintosäännössä määritellyn aikarajan puitteissa opiskelijoiden suoritukset järjestelmään. Järjestelmä lähettää opettajalle (ja hänen esimiehelleen) huomautuksen puuttuvasta kirjauksesta. Opiskelija voi seurata suoritustilannettaan reaaliaikaisesti. Opiskelija voi antaa toteutuksesta palautetta järjestelmään. Sen perusteella voidaan tehdä esim. kuormittavuus- ja muita laaduntarkkailuun liittyviä raportteja koulutusjohdon käyttöön. Järjestelmä tuottaa koulutusjohdon käyttöön opiskelijan ja ryhmän suoritusraportteja sekä edistymisen seurantaraportteja. Järjestelmä tuottaa AMKOTAan toimitettavat raportit vieraskielisen opetuksen määrästä, osallistumisista kielten opetukseen, virtuaaliopetukseen, avoimen amk:n opetukseen sekä avoimen amk:n suorituksista.

63 E3. Sopimuspohjaisiin ulkopuolisiin opintoihin hakeutuminen

64 Käyttäjätarinat Koulutusohjelmasta vastaava kirjaa järjestelmään ulkopuolisiin opintoihin käytettävät varat. Järjestelmä tuottaa ajantasaisen raportin varojen käytöstä. Opiskelija tekee järjestelmään hakemuksen amk:n ulkopuolisiin opintoihin (esim. virtuaaliamk tai toinen korkeakoulu). Opiskeluoikeuden myöntäjä tarkistaa haettujen opintojen sopivuuden opiskelijan HOPSiin sekä ulkopuolisiin opintoihin varattujen varojen riittävyyden ja joko puoltaa tai hylkää hakemuksen. Päätös kirjataan järjestelmään. Opiskelija saa järjestelmästä viestin hakemuksensa kohtalosta. Saatuaan puollon hän ilmoittautuu ulkopuolisiin opintoihin niiden järjestäjän edellyttämällä tavalla. Vastaanottava korkeakoulu voi vielä evätä opiskeluoikeuden (esim. jos toteutuksella ei ole enää tilaa). Vastaanottava korkeakoulu lähettää laskun aloitetuista opinnoista ja toimittaa sähköisesti järjestelmään opiskelijan suoritustiedot (myös hylätty arvosana halutaan). Amk:n taloushallinto tarkistaa järjestelmästä saapuneen laskun aiheellisuuden ja merkitsee laskun saapuneeksi ja maksetuksi. Järjestelmä tuottaa halutulta aikaväliltä raportin amk:n ulkopuolella suoritetuista opinnoista. Järjestelmä tuottaa Amkotaan vuosittain siirrettävän tiedoston virtuaaliopinnoista.

65 E4. Uusintakokeeseen tai tenttiin ilmoittautuminen

66 Käyttäjätarinat Opiskelija ilmoittautuu järjestelmään nimetyn opettajan uusintakokeeseen tai tenttiin. Opettaja tarkistaa tarvittaessa opiskelijan oikeuden osallistua ko. kokeeseen ja järjestelmä lähettää viestin opiskelijalle, mikäli osallistumisoikeutta ei ole. Opettaja tallettaa opiskelijakohtaisesti koetehtävät järjestelmään. Koetilaisuuden hallinnoija varaa osallistujaluettelon (= hyväksytyt ilmoittautumiset) perusteella tarvittavat koetilat ja valvojat sekä tulostaa koetehtävät opiskelijoittain ja toimittaa ne valvojalle. Järjestelmä lähettää valvojalle muistutusviestin valvontatehtävästä ja valvoja tulostaa valvomansa koetilaisuuden osallistujaluettelon sekä kirjaa suoraan järjestelmään opiskelijan osallistumisen. Valvoja toimittaa koevastauksen opettajalle, joka arvioi sen ja kirjaa tuloksen järjestelmään.

67 E5. KVliikkuvuus

68 Käyttäjätarinat Amk neuvottelee ulkomaisten korkeakoulujen kanssa opiskelijavaihdon puitesopimukset ja järjestelmään talletetaan voimassa olevista sopimuksista sopimusjärjestelmä, vaihtopaikat, ym. Lähtevä vaihto-opiskelija tai opettajalähtöä harkitseva opiskelija/opettaja tutustuu aiempien vaihto-opiskelijoiden laatimiin järjestelmään talletettuihin raportteihin ja tekee oman vaihto-opiskelupaikkahakemuksensa järjestelmään learning agreement/teaching agreement -muotoon. Kv-vastuuhenkilö hyväksyy learning agreementin/ teaching agreementin ja toimittaa sen vaihto-oppilaitokseen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Kv-vastuuhenkilö kirjaa hyväksytyn opiskelija/opettajavaihdon tiedot järjestelmään. Opiskelija/opettaja täyttää vaihdon apurahahakemuksen järjestelmään, joka lähettää saapuneesta hakemuksesta viestin kvvastuuhenkilölle. Kv-vastuuhenkilö käsittelee hakemuksen ja kirjaa myönnetyn apurahan budjetin seurantaan taloushallintoa varten. Vaihdon päätyttyä opiskelija/opettaja toimittaa vaihtoraportin kv-vastuuhenkilölle, joka hyväksyy sen ja tallettaa järjestelmään. Opiskelija tuo mukanaan opintosuoritusotteen ja suoritukset kirjataan järjestelmään prosessin E1 mukaisesti. Saapuvat vaihto-opiskelijat / opettajat Kv-vastuuhenkilö hyväksyy learning agreementin/ teaching agreementin ja kirjaa sen järjestelmään. Kv-vastuuhenkilö kirjaa hyväksytyn opiskelija/opettajavaihdon tiedot järjestelmään. Vaihdon päätyttyä opiskelija/opettaja toimittaa vaihtoraportin kv-vastuuhenkilölle, joka hyväksyy sen ja tallettaa järjestelmään. Opiskelija saa opintosuoritusotteen mukaansa toimitettavaksi kotikorkeakoululleen. Järjestelmä tuottaa vuosittain Cimoon toimitettavat vaihtojen tyypit ja määrät.

69 E6. Harjoittelu

70 Käyttäjätarinat Opiskelija ilmoittautuu järjestelmään aikovansa suorittaa harjoittelun tietyllä aikavälillä. Harjoittelun vastuuhenkilö saa viestin ilmoittautumisesta, käsittelee sen käyttäen apunaan opiskelijan järjestelmään talletettuja suoritustietoja ja mikäli harjoittelun aloittamiseen ei ole esteitä (esim. puuttuu pakollisia opintoja), hyväksyy ilmoittautumisen. Opiskelija saa viestin käsitellystä ilmoittautumisesta. Sote-ala: Työnantaja tarjoaa harjoittelupaikat ja harjoittelun vastuuhenkilö jakaa paikat opiskelijoille. Muut alat: Opiskelija etsii itselleen sopivan harjoittelupaikan ja neuvottelee työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen, jonka tiedot (yhteystiedot, tehtävät, harjoittelun kesto ym.) hän tallettaa järjestelmään. Harjoittelun vastuuhenkilö hyväksyy järjestelmään esitetyt työtehtävät koulutusohjelman harjoitteluksi kelpaaviksi, nimeää harjoittelun ohjaajan ja järjestelmä lähettää asiasta opiskelijalle viestin. (HUOM. harjoittelusopimus on eri kuin työsopimus, jonka opiskelija tekee työnantajan kanssa.) Harjoittelun ohjaaja ohjaa harjoittelua amk:ssa noudatetuin käytännöin ja kirjaa järjestelmän harjoittelun seurantaan harjoittelukäynnit sekä niissä työnantajan ja opiskelijan kanssa sovitut asiat. Opiskelija laatii harjoittelun päätteeksi raportin, jonka myös työnantaja hyväksyy ja antaa harjoittelusta palautetta. Harjoittelun ohjaaja hyväksyy raportin ja arkistoi sen järjestelmään, josta tulevat harjoittelijat voivat tutustua harjoittelukohteisiin. Ohjaaja myös kirjaa harjoittelun suoritetuksi järjestelmään.

71 E7.Opinnäyte

72 Käyttäjätarinat Opiskelija ilmoittautuu järjestelmään opinnäytetyön tekijäksi. Opinnäytetöiden vastuuhenkilö (koordinoija) saa viestin ilmoittautumisesta ja tarkistaa opiskelijan oikeuden ryhtyä opinnäytetyön tekoon. Opiskelija saa viestin käsitellystä ilmoittautumisesta. Opiskelija etsii/on saanut työlleen toimeksiantajan ja sopii tämän kanssa opinnäytetyöstä. Opinnäytetöiden vastuuhenkilö (koordinoija) hyväksyy opinnäytetyön aiheen ja nimeää sille ohjaan tallettaen opinnäytetyön tiedot järjestelmään. Opinnäytetyön ohjaaja saa järjestelmältä viestin uudesta ohjattavasta, ohjaa työtä, arvioi työn (mahdollisen toimeksiantajan lausuntoa hyväksi käyttäen) ja tallettaa järjestelmään sekä kypsyysnäytteen että opinnäytetyön suoritustiedot. Opiskelija toimittaa valmiin opinnäytetyön ja sen tiivistelmän arkistoitavaksi. Järjestelmä tuottaa AMKOTAan vuosittain siirrettävän opinnäytetyöraportin.

73 E8.Valmistuminen

74 Käyttäjätarinat Opiskelija hakee tutkintotodistusta tallettamalla järjestelmään hakemuksen kun hän on mielestään suorittanut kaikki vaaditut opinnot. Opintosihteeri tai muu vastaava saa viestin hakemuksesta ja tarkistaa, että kaikki valmistumisen edellytykset ovat oikein ja merkitsee hakemuksen seuraavaan vaiheeseen. Todistuksen myöntäjä tarkistaa tutkintovaatimusten täyttymisen ja kirjaa hakemuksen hyväksytyksi. Opintosihteeri tulostaa, allekirjoituttaa todistuksen ja sen liitteet sekä merkitsee opiskelijan valmistuneeksi ja mahdollisesti myös alumnirekisteriin. Mahdollisista stipendeistä päättävä taho saa järjestelmästä luettelon valmistuneista opiskelijoista halutulla aikavälillä paremmuusjärjestyksessä. Järjestelmä tuottaa tarvitsijoiden käyttöön valmistumisraportit sekä siirtotiedostot toimitettaviksi viranomaisten järjestelmiin.

75 F1. Laadunvarmistuksen tuki (yleinen malli)

76 F1.1. Opintojaksopalaute

77 F1.2. Valmistumispalaute

78 F2. Raportointi

79 G1. Innovaatio- T&K-prosessit

80 G1.1. T&K-toiminta

81 G2. T&K-raportointi

82 G3. Hankehallinto

Projektin käsitteistö. Käsite: Määritelmä: Voimassaoloaika:

Projektin käsitteistö. Käsite: Määritelmä: Voimassaoloaika: Lähdeaineisto: Projektin käsitteistö Käsite: Määritelmä: Voimassaoloaika: Ajoitussuunnitelma Koulutusohjelman opintojaksojen etenemissuunnitelma eri lukuvuosina, - kausina ja periodeina. Tarkoittaa samaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus -palvelun tilannekatsaus KSHJ-ohjausryhmä 2.6.2016 Ajankohtaista kevään yhteishausta Kevään yhteishaun sijoittelu aloitettiin 11.5.2016 Sijoittelu joka aamu kello 7. Tällä hetkellä (2.6.2016 klo 6) yhteishaussa

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 4.9.2015) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Karelia-ammattikorkeakoulu Postiosoite Tikkarinne 9 Käyntiosoite

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ravitsemuspassi-suorituksien hallinnointi organisaatiossa (esim. kunta, ravintolaketju, yksittäinen keittiö) helpottuu oman tilin luomisella.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Vaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Karelia-ammattikorkeakoulu Postiosoite Tikkarinne 9 Käyntiosoite

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen YHTEISHAKU 2018 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 20.2.-13.3.2018 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin ja siellä oleviin VALMA ja TELMA valmentaviin koulutukseen 14.3.-4.4.2018 *Haku perusopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Aliprosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Koulutussuunnittelu, tekstit Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu Määritellään millä aloilla korkeakoulu tarjoaa koulutusta ja millaisia

Lisätiedot

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Avoin AMK sähköinen asiointi opiskelijan ohje 1/10 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Sisällysluettelo Avoinamk.fi portaalin yleisnäkymä...2 Koulutushaku...3 Rekisteröityminen ja

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Koulutusohjelma koostuu

Koulutusohjelma koostuu Koulutusohjelman rakenne, sisältö jaa laajuus Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi 1,5-2,5 vuodenn aikana. Koulutusohjelma koostuu kaikille yhteisistä opinnoista 300 op

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja 5.6.2014 Katariina Männikkö Jaana Saha Esityksen sisältö Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku- ja valintaprosessin keskeiset

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

myclub-pikaohje jojoille

myclub-pikaohje jojoille Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/12 myclub-ohje jojoille 9.4.2014 myclub-pikaohje jojoille 1 Mikä on myclub? PEP ottaa vuoden 2014 aikana käyttöön myclub-jäsenpalvelun, jonka avulla tullaan hoitamaan seuran:

Lisätiedot

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Opetushallitus/Juha Tretjakov 22.3.2013 Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Oppijan palveluiden käyttöönoton infotilaisuus 22.3.2013 Opintopolku automatisoi

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2017

PALUUORIENTAATIO 2017 1 PALUUORIENTAATIO 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI - VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA TOTEUTTAMINEN 2 Opintojen hyväksilukeminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille 2 Sisällys YLEISTÄ WILMASTA... 3 WILMAN TOIMINNOT... 4 OMIEN TIETOJEN MUUTTAMINEN... 5 ASETUKSET... 6 TYÖJÄRJESTYS... 7 OPINNOT...

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 13.10.2017 LITO-hanke OKM:n erityisavustus vuosille 2017-2019 Hankkeessa mukana 10 yliopistoa, joista 9 toteuttaa opetusta pilottilukuvuonna.

Lisätiedot

AMKOTA tiedonkeruu ja siirtotiedostojen lataussovellus KOTA-AMKOTA seminaari Helsinki 6. 7.11.2007

AMKOTA tiedonkeruu ja siirtotiedostojen lataussovellus KOTA-AMKOTA seminaari Helsinki 6. 7.11.2007 AMKOTA tiedonkeruu ja siirtotiedostojen lataussovellus KOTA-AMKOTA seminaari Helsinki 6. 7.11.2007 Kari Korhonen Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖ/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/ammattikorkeakouluyksikkö/tarmo

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Keskeisiä linjausasioita Yleistä KSHJ:n esitutkimuksen yhteydessä sekä korkeakoulujen siitä antamissa lausunnoissa nousi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

EKS myclub pikaohje Jojoille

EKS myclub pikaohje Jojoille 1(12) Espoon-kiekkoseura RY MyClub-ohje Joukkueenjohtajille EKS myclub pikaohje Jojoille 1 Mikä on myclub? myclub on urheilu- ja vapaa-ajan yhteisöjen sähköinen jäsenpalvelu, jonka avulla yhteisö hallinnoi

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Peppi-konsortion sisällöllisen työryhmän jatkot 1.2.2016 Lauri Stigell Projektin perustiedot Metropolia Ammattikorkeakoulun projekti

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä

Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä Oili Niittynen, ulkopuolinen sihteeri Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta Rahoitus- ja vakuutusalan tutkintotoimikunta Kiinteistönvälitysalan tutkintotoimikunta

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot