Valtuuston pöytäkirjan täytäntöönpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuston pöytäkirjan 17.3.2014 täytäntöönpano"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuuston pöytäkirjan täytäntöönpano KH 171 Valmistelija: hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen, puh Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksien päätöksistä, etteivät ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia, merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 17 Asemakaavan muutos / Vanha Kirkonmäki (962/60/120/2009) hyväksyä asemakaavamuutosehdotuksen. ELY-keskukselle / Kokkolan toimipaikka, rakennus- ja ympäristölautakunnalle, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseolle, Keski-Pohjanmaan liitolle, Kalevi Rahkolalle, Maj-Britt Källström-Himangalle, Asunto Oy Kirkkokvartetille, Seija Hyypälle, Marianne Karlmanille, Elsa Wiklund ym:lle, Jens ja Marina Lillsundelle, Matti ja Saara Ridanpäälle sekä Gey Ånäsille ja lähettää voimaan tulleen asemakaavamuutoksen Pohjanmaan maanmittaustoimistolle, Keski-Pohjanmaan liitolle, rakennusvalvontaviranomaiselle ja tekniselle palvelukeskukselle sekä kuuluttaa päätöksen. 18 Asemakaavan muutos / 59. kaupunginosan korttelit 52 ja 53 / Asuntomessualueen eteläpuoli 202/10/02/03/2013 palauttaa asian uuteen valmisteluun. tekniselle palvelukeskukselle.

2 19 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/ että asemakaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 60 määrittelemällä tavalla ajanmukainen liitekarttaan A rajatuilla asemakaava-alueilla että MRA 68 mukainen ajanmukaisuuden arvioinnin tarve tulee harkittavaksi rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä liitekarttaan A rajatuilla asemakaava-alueilla 5-10 tekniselle palvelukeskukselle jatkotoimenpiteitä varten. 20 Varajäsenen valitseminen maakuntavaltuustoon 1176/00/00/01/2013 valita Sakari Ruisahon varajäseneksi maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Keski-Pohjanmaan liitolle ja ao. henkilöille. 21 Vapautusanomus pelastuslautakunnan varajäsenyydestä / Lindberg Kari 183/00/00/01/2014 jättää asian pöydälle. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. 22 Vapautusanomus kaupunginhallituksen varajäsenyydestä / Ojanperä Kaija

3 185/00/00/01/2014 valita Anne Jokelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anneli Palosaaren jäljellä olevaksi toimikaudeksi. ao. henkilöille. 23 Lisämääräraha Kokkolan Sataman investointeihin v /02/02/02/2014 myöntää Liikelaitos Kokkolan Sataman investointeihin euron lisämäärärahan vuoden 2014 talousarvioon. Liikelaitos Kokkolan Satamalle sekä taloushallintopalveluille jatkotoimenpiteitä varten. 24 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 1090/02/05/05/00/ myöntää Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:lle omavelkaisen pankkitakauksen Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan korkotukilainan vakuudeksi. Laina-aika on 41 vuot ta, lainamäärä ja viitekorko 6 kk euribor + mar ginaa li 1,050 % 2 oikeuttaa Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:n hallituksen tarvittaessa päättämään ko. lainan kor ko si don nai suu den muuttamisesta yhteistyössä rahoitusjohtajan kans sa 3 että takaukselle ei vaadita vastavakuutta eikä siitä peritä takausprovisiota, koska kyseessä on Kokkolan kaupunkikonserniin kuuluva yleishyödyllinen yhtiö.

4 Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:lle sekä taloushallintopalveluille jatkotoimenpiteitä varten. 25 Kokkolan kaupungin henkilöstön työhyvinvointikysely /01/04/01/03/ merkitä tiedoksi työhyvinvointikyselyn lisätä ponnen päätösesitykseen: että kaupunginhallitus tuo hyvinvointikyselyn 2013 pohjalta selonteon syyskuun 2014 valtuustoon kaupungin johtamistapojen parantamiseksi tehdyistä ja tehtävistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. 26 Kokkolan kaupungin hautausapusäännön muuttaminen 180/00/01/01/2014, että kaupungin henkilöstön hautausapusääntö muutetaan niin, että se ei koske kaupungin palveluksesta eläkkeelle siirtyneitä. henkilöstöpalveluille. 27 Valtuustoaloite / Työllisyysasioiden raportointi, työllisyysmäärärahojen käyttö sekä aktivointiasteen lasku 983/02/02/02/ merkitä tiedoksi aloitteen ja siitä annetun selvityksen 2 todeta valtuustoaloitteen tulleen käsitellyksi.

5 työllisyystyöryhmälle. 28 Valtuustoaloite / Työllisyysasioiden hoito 271/03/04/2014 Valtuutettu Irma Kemppainen esitti 5 muun valtuutetun al le kir joit taman seuraavan valtuustoaloitteen. "Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kaupunginjohtajalta ja työl li syys asiois ta vastaavalta kansliapäälliköltä seuraavaa selvitystä. Kau pun gin joh ta ja on ollut kuultavana tarkastuslautakunnan ko koukses sa jossa on käsitelty työllisyysasioiden hoidon, val mis telun ja esittelyn esteellisyyttä. Tarkastuslautakunta on päätöksessään edellyttänyt että työl li syysasioi den hoidossa kokonaisuutena tulee kiinnittää erityistä huomiota es teel li syy teen. Tarkastuslautakunta on käsitellyt asian vielä uudelleen loppuvuonna 2012 ja tarkentanut päätöstä siten että kyseessä on työl li syys asioiden hoidon esteellisyys kokonaisuutena eivätkä päätökset ole var sinai ses ti koskeneet henkilöstöjohtajan esteellisyyttä. Nyt tiedustelemme edellä mainituilta virkamiehiltä ovatko he riit tä vällä tarkkuudella noudattaneet tarkastuslautakunnan tekemää pe ri aate pää tös tä esteellisyydestä seuraavista virkavastuulla tekemissään vi ran hal ti ja pää tök sis sä, tekemissään valmisteluissa tai esitellyissä tai esi mie he nä puuttuneet esteellisyyteen tehdyissä valmisteluissa ja esit te lyis sä. Seuraaviin kysymyksiin haluamme vastauksen; 1 Onko virkamiehet tarkoitushakuisesti tulkinneet tai an taneet vir heel lis tä tietoa tarkastuslautakunnan ed. mai nituis ta päätöksistä mit kä ovat johtaneet kahden henkilön "hyl lyt tä mi seen" työl li syys asioi den hoidossa? 2 Onko työllisyysmäärärahoja koordinoivan vir ka mies työryh män asettamisessa riittävästi selvitetty esteellisyys kun on nimitetty jäsenet ed. mainittuun "työryhmään"? (vrt. kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös )

6 3 Onko kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö mielestään riit tä väl lä tarkkuudella seuranneet työllisyysmäärärahoja koor di noi van työryhmän toimintaa ja työl li syys mää rä raho jen käyttöä? Tänään valtuustolle tuodussa sel vi tykses sä käy selville että lisämäärärahan tarve on lähes euroa? 4 Onko tänään valtuuston kokouksessa esi tet ty selvitys samalla hyväksyntä lisämäärärahalle vai tuo daan ko lisämäärärahaesitys käsiteltäväksi erikseen? 5 Ottaako kaupunginjohtaja täyden vastuun tänään valtuus tol le tuodun valtuustoaloiteselvityksen oi keel li suudes ta ja laillisuudesta esittelijänä? Kaupunginhallituksen esityslistassa ei ole mainittu valmistelijaa ja työl li syys mää rä ra ho ja koordinoivan työryhmän kokousmuistion perus teel la valmisteluun ovat osallistuneet Timo Mämmi, Margita Lukka ri nen, Inkeri Koivu sekä Matti Sykkö. Lisäksi me allekirjoittaneet ilmoitamme että emme hyväksy VSTO käsiteltävänä olevaa selvitystä miltään osin." merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen keskushallinnolle valmistelua varten. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesitykset ja valtuuston 25 kohdan 2 osalta päätti lähettää asian henkilöstöjaostolle valmisteltavaksi.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1. Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 335 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1. Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 335 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 14.09.2015 klo 16:00-18:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot