OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja"

Transkriptio

1 OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

2 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, koostuu viidestä tutkinnon osasta. Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi jokainen suorittaa yhden osaamisalan ja kaikille valinnaisen tutkinnon osan. Näyttötutkinnot toteutetaan tutkinnon järjestäjän tutkintotoimikunnalle tekemän ja toimikunnan hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti. Opetushallituksen alaisuudessa toimiva tutkintotoimikunta valvoo tutkintojen järjestämistä. Näyttötutkinto suoritetaan työpaikoilla osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Tutkinnon suorittaja laatii ennen jokaista tutkintotilaisuutta henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelman (=HENSU.) Tutkintotilaisuus muodostuu seuraavista asioista: ammattitaidon osoittaminen työpaikalla arvioinnista Arviointitilaisuus: arviointikeskustelu käydään tutkintotilaisuuden jälkeen aikaisintaan seuraavana päivänä. Arviointi toteutetaan kolmikantaisesti. Arviointikokoukseen osallistuu työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja opettaja-arvioija. Arvioijat tekevät kokouksessa tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi arviointiesityksen.

3 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU) Ammattitaidon osoittamisen edellytyksenä on, että tutkinnon osan suorittaja suunnittelee etukäteen, missä työtehtävissä hän osoittaa vaaditun ammattitaidon. Tutkinnonsuorittaja kirjoittaa suunnitelmansa sähköiselle lomakkeelle, jossa näkyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat. Arvioinnin kriteerit perustuvat ammattitaitovaatimuksiin. Suunnitelman sisältö kansilehti, josta ilmenee työpaikka, tutkintotilaisuuden ajankohta ja arvoijat kuvaus työpaikasta, jossa tutkintotilaisuus toteutetaan kuvaus päivittäisistä työtehtävistä, joissa osoitetaan vaadittu ammattitaito luettelo sellaisista ammattitaidon osa-alueista, joita ei voi suoraam työtehtävillä työpaikalla tutkintotilaisuuden aikana osoittaa. Keskustelut arvioijien kanssa tutkintotilaisuuden aikana ovat tähän erinomainen menetelmä. Suunnitelma on toimitettava työntekijä- ja opettaja-arvioijalle vähintään viikkoa (7 vrk) ennen tutkintotilaisuuden aloittamista. Arvioijien on hyväksyttävä suunnitelma ennen kuin tutkintotilaisuus voi alkaa. Tarvittaessa he voivat pyytää tutkinnon suorittajaa täydentämään kirjallista suunnitelmaansa toisistaan riippumatta. Hensun hyväksyminen Työpaikan ja opetusalan arvioijien on hyväksyttävä hensu ennen tutkintotilaisuuden alkua. Tarvittaessa arvioijat voivat pyytää tutkinnon osan suorittajaa täydentämään hensuaan. Tutkintotilaisuus voi alkaa vasta kun hensu, työssäoppiminen ja teoriaopinnot on hyväksytty. Hensu ei ole arviointiaineistoa. Sitä ei arvoida osana tutkintosuoritusta.

4 AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN TUTKINNON OSAAN SOVELTUVASSA TYÖPAIKASSA Tutkinnonsuorittaja osallistuu työpaikan toimintaan tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määriteltyjen osaamisvaatimusten mukaisia lähihoitajan työtehtäviä. Ammattitaitovaatimuksista muodostuu tutkintosuoritusten sisältö. Arvioinnin kohteet ovat niitä, joihin arvioinnissa kiinnitetään huomiota. Kriteerit kuvaavat osaamisen tason. Niistä voidaan tarkentaa asioita ja katsoa, millaisiin asioihin arviointi perustuu. Tutkinnonsuorittajan on perusteltava toimintaansa ja päätöksiään ammatillisella tiedolla. Tutkintotilaisuuden kesto suunnitellaan henkilökohtaistamisessa ja arvioijat päättävät siitä yhdessä. Tutkintotilaisuuden aikana kestoa on mahdollista pidentää, jos kolmikanta näin yhdessä perustellusti päättää. Tutkintotilaisuuden keskeyttäminen/ hylkääminen Tutkintotilaisuus on keskeytettävä, jos tutkinnonsuorittajan toiminta vaarantaa tai voisi vaarantaa asiakas- tai muuta turvallisuutta. Keskeytetty tutkintotilaisuus on hylätty. Arviointikokouksessa tehdään arviointiesitys hylätystä. Hylätynkin tutkintotilaisuuden arviointitilaisuudessa on arvioitava kaikki jo osoitettu ammattitaito ja kirjattava osaaminen pöytäkirjaan. Lisäksi tutkinnonsuorittajalle on laadittava jatkosuunnitelma ammattitaidon täydentämisestä ja tutkintotilaisuuden uusimisesta. Tutkintotoimikunta tekee päätöksen hylätystä tutkintosuorituksesta. Vasta virallisen vahvistamisen jälkeen voi suorittaa uuden ja henkilökohtaistetun tutkintotilaisuuden. Ammattitaidon arviointi Tutkintotilaisuuden aikana arvioijat keräävät arviointiaineistoa keskustelemalla, kyselemällä, havainnoimalla jne. Arvioijan tulee tutkintotilaisuuden aikana keskustella tutkinnonsuorittajan kanssa hänen toimintansa perusteista ja selvittää toiminnallisen ja tiedollisen osaamisen taso. Tutkinnon suorittajan oman työn arviointi on osa arviointiaineistoa.

5 Yleisimpiä syitä keskeytykseen ovat esimerkiksi seuraavanlaiset tilanteet: Virhe lääkehoidossa (esim. jakaa väärän lääkkeen lääkkeestä riippumatta tai antaa lääkkeen väärälle potilaalle) Virhe aseptiikassa (esim. pesee potilaan likaisesta puhtaaseen) Asiakasturvallisuuden laiminlyönti (esim. päiväkodin portin sulkematta jättäminen) Arviointitilaisuus Arviointitilaisuus järjestetään aikaisintaan seuraavana päivänä tutkintotilaisuuden päättymisestä ja pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa. Tilaisuudessa kuullaan tutkinnonsuorittajan itsearviointi, jonka jälkeen hän poistuu paikalta arviointiesityksen teon ajaksi. Arviointikokoukseen osallistuvat työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja opettaja-arvioija. Arviointitilaisuus ei ole enää tutkintotilaisuutta, joten siinä ei enää tentata tutkinnonsuorittajaa osaamisen osoittamiseksi. Arviointikokouksen vaiheet ovat seuraavat: Arvioijat tarkastelevat keskustelussa sitä, millä tasolla tutkinnon suorittaja on osoittanut tutkinnon osassa vaadittavan ammattitaidon. Arvioijat tekevät arviointikokouksessa kolmikantaisesti esityksen arvosanasta tutkintotoimikunnalle. Opettaja, joka vastaa arvioinnin oikeudellisuudesta, laatii arvioinnista käydyn keskustelun perusteella arviointipöytäkirjan. Tutkinnon suorittaja kuulee arvosanaesityksen ja perustelun arvioinnille. Kaikki osapuolet allekirjoittavat arviointiesityksen. Oppilaitos toimittaa arvosanaesityksen tutkintotoimikunnalle, joka tekee pää töksen arvosanasta. Kun tutkintotoimikunnan päätös tulee oppilaitokseen, se tiedotetaan välittö mästi tutkinnon osan suorittajalle.arviointiasteikko on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa numeerinen (K3 - T1/hylätty). Hylätyn tutkintosuorituksen voi uusia.

6 OIKAISUMENETTELELY AMMATTITAIDON ARVIOINNISSA Kun tutkinnon suorittaja on saanut tutkintotoimikunnan arviointipäätöksen tietoonsa, hänellä on oikeus hakea oikaisua 14 vuorokauden kuluessa. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot tutkintoon ja arviointiin liittyvistä dokumenteista. Tutkintotoimikunta pyytää arviointiin liittyvät asiapaperit, tutkinnon osan suorittajalle annetut ohjeet ja kirjalliset lisäselvitykset arviointitapahtumasta eri osapuolilta. Tutkintotoimikunta voi toimitettujen papereiden perusteella hylätä oikaisupyynnön tai, jos päätös on ilmeisen virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotoimikunnalla on myös oikeus muuttaa arvosanaa. Tutkinto-toimikunnan päätöksestä ei voi valittaa. Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman oikaisupyyntöä (ns. itseoikaisu). Oikaisumenettely perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) Näyttötutkinto-opas, Opetushallitus 2012

7 Tutkintotodistus Oppilaitos perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksuna 58 euroa tutkinnon suorittamiseen ja tilittää rahat Opetushallitukselle. Oppilaitos laatii tutkintotodistuksen, jonka tutkintotoimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa kokouspäivänä toimikunnan päätöksellä. Tutkinnon suorittaja saa tutkintotoimikunnalta tutkintotodistuksen tai todistuksen ammatillisen perustutkinnon osan suorittamisesta. Tutkinnonsuorittajan valmistumispäivä on tutkintotoimikunnan kokouspäivä (ei arviointipäivä). Näyttötutkinnon käsitteitä: Työntekijäarvioijan tehtävät perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin perehtyy tutkinnon perusteisiin tuntee työpaikan, jossa tutkintotilaisuus suoritetaan tiedottaa työyhteisössä tutkintotilaisuudesta perehtyy tutkinnon suorittajan hensuun ja hyväksyy sen tutkintotilaisuuden suunnitelmaksi työskentelee tutkinnon suorittajan työparina riittävästi havaintoja tehden, jotta pystyy arvioimaan ammattitaitoa kirjaa päivittäin työskentelystä nousevia perusteluita arvioinnille huolehtii ajantasaisesta ammattitaidostaan näyttötutkinnon arvioinnissa tukee tutkinnon suorittamisen onnistumista luontevalla vuoropuhelulla antaen palautetta tutkintotilaisuuden edetessä tekee tutkintotilaisuuden lopuksi kirjallisen arvioinnin ottaa yhteyttä tarvittaessa opettaja-arvioijaan. Arvioijien kelpoisuusvaatimukset Opettaja-arvioija Opetusalan arvioijan edellytyksenä on tämän hetkinen sosiaali- ja terveysalan opettajan kelpoisuus kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta (= ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto) sekä näyttötutkintomestarin koulutus (NTM) ja pedagogiset opinnot. Arvioijaksi kelpaa myös sairaanhoidon opettajan tutkinnon (SHO) suorittanut näyttötutkintomestari. Työntekijäarvioija Työntekijäarvioijan tulee olla arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava. Työnantaja-arvioija Työnantajan edustajan tulee tuntea näyttötutkintojärjestelmä ja lähihoitajan tutkinnon perusteet. Työnantaja-arvioija toimii esimiesasemassa.

8 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, koostuu viidestä tutkinnon osasta. Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi jokainen suorittaa yhden osaamisalan ja kaikille valinnaisen tutkinnon osan.