Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille"

Transkriptio

1 Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

2 Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan osaamisen hankkiminen ja tutkintotilaisuus 5 4 Näyttötutkinnon toimijatahot ja niiden tehtävät 5 5 Tutkinnon perusteiden suorittaminen näyttötutkintona 7 6 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa 10 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus 11 8 Tutkintotilaisuuteen perehdytys 12 9 Tutkintosuorituksen arviointi Työnjako arvioinnissa Tutkintotilaisuuden prosessi Arvioijien koulutus 17 Lisätietoja 18 Lähteet 19

3 1 Näyttötutkinto Näyttötutkintojärjestelmä on aikuisväestölle suunnattu tutkintojen suorittamistapa, jossa ammattitaidon hankkiminen ei perustu pelkästään perinteiseen koulumuotoiseen opetukseen. Tutkinnon suorittaja voi hyödyntää aiempaa työkokemustaan ja muulla tavalla hankkimaansa osaamista joustavasti tutkinnon suorittamisessa. Oppilaitoksen järjestämällä valmistavalla koulutuksella täydennetään osaamista tarvittavilta osin. Tutkinnonsuorittaja osoittaa ammattitaitonsa todellisissa työtilanteissa. Näyttötutkinto koostuu tutkinnonosista, jotka ovat työelämälähtöisiä kokonaisuuksia. Yksittäisistä tutkinnon osista voidaan antaa todistus. Kolmikantayhteistyö on näyttötutkintojärjestelmän keskeinen periaate. Työnantajatahot, työntekijätahot ja opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä kaikissa näyttötutkintojärjestelmän vaiheissa. Esimerkiksi tutkintosuorituksen arvioinnissa on yksi arvioija jokaista kolmikannan tahoa edustamassa. Näyttötutkintojen järjestämistä ja suorittamista ohjaavat laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998 ja A 812/1998). Näyttötutkintona voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja sekä erikoisammattitutkintoja. Lahden diakonian instituutilla on oikeus järjestää näyttötutkintona viittä tutkintoa: sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, lapsi- ja perhetyön perustutkintoa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa sekä psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa

4 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton, työelämän hyväksymä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnon suorittaja on tutkintoa suorittava henkilö. Tutkintotilaisuus (aiemmin käytettiin termiä näyttö) on työpaikalla tapahtuva tapahtuma tai tilanne, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkinnon osittain. Tutkintosuoritus on tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta. Näyttötutkinnon järjestämissopimus on tutkintotoimikunnan ja koulutuksen järjestäjän tai muun yhteisön tai säätiön kanssa tekemä sopimus näyttötutkintojen järjestämisestä. Ilman sopimusta ei tutkintotilaisuuksia saa järjestää. Kolmikantaisella edustuksella tarkoitetaan työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa, sekä tutkintotoimikunnassa. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa, että aikuisille tutkinnon suorittajille tarjotaan asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yleisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamista koskevaan asiakirja on Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukainen asiakirja, johon kirjataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Tutkintomaksu, joka on tutkintokohtainen, peritään kaikilta tutkintoon osallistuvilta ilmoittautumisen yhteydessä (vuonna ). Tutkinnon järjestäjä tilittää tutkintomaksut Opetushallitukselle. Tutkintotodistus on todistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunta on Opetushallituksen asettama, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja ammatinharjoittajia edustava luottamuselin. Tämä valvoo muun muassa tutkintojen järjestämistä ja antaa tutkintotodistukset

5 3 Tarvittavan osaamisen hankkiminen ja tutkintotilaisuus Tutkinnon osan suorittamisen prosessi toteutuu jokaisessa tutkinnon osassa samanlaisena. Tutkinnon perusteissa määritellään, kuinka monesta tutkinnon osasta tutkinto koostuu. Jokaisella tutkinnon osalla on omat ammattitaitovaatimuksensa. TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN - Aikaisempi osaaminen - Valmistava koulutus (teoria ja työssä-oppiminen) KIRJALLINEN SUUNNITELMA tutkintotilaisuussuunnitelma TUTKINTO-TILAISUUS ARVIOINTI-KOKOUS VALMIS TUTKINNONOSA Kuvio 1. Tutkinnon osan suorittaminen. 4 Näyttötutkinnon toimijatahot ja niiden tehtävät Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää oppilaitoksille koulutuksen järjestämisluvan ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Ministeriö rahoittaa näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä. Lisäksi ministeriö valmistelee ja antaa näyttötutkintotoimintaa koskevia säädöksiä, päättää tutkintorakenteesta sekä päättää tutkintomaksusta. Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä. Ministeriö johtaa alueellisia ELY-keskuksia, jotka antavat koulutuksen järjestäjille valtionavustuksia työelämän kehittämisja palvelutehtävän toteuttamiseksi. Opetushallitus (OPH) Opetushallitus ohjaa tutkintorakenne-esitysten valmistelua. OPH vastaa tutkintojen perusteiden laatimisesta ja päättää niistä. Opetushallitus päättää tutkintotoimikuntien toimiala- ja aluejaosta ja asettaa tutkintotoimikunnat. OPH voi antaa tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen käytännön järjestelyjä koskevia tarkentavia määräyksiä. Lisäksi OPH vastaa tutkintotoimikuntien ja näyttötutkinnon järjestäjien koulutuksesta ja ohjauksesta. Näyttötutkintojen todistukset ja näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen todistukset ja niihin kirjoitettavat tiedot ovat myös OPH:n määräämiä. Opetushallitus myöntää valtionavustuksia ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseen

6 Työelämän edustajat ja työelämäjärjestöt Työelämän edustajat ja työelämäjärjestöt tekevät aloitteita näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Nämä tahot osallistuvat myös näyttötutkintojen perusteiden laadintaan sekä järjestämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työelämän edustajat ovat mukana arvioimassa tutkintosuorituksia yhdessä näyttötutkinnon järjestäjien kanssa. Heidän edustajiaan on tutkintotoimikunnissa ja he toimivat myös koulutustoimikuntien jäseninä. Tutkintotoimikunnat Tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä sopivat näyttötutkintojen järjestämisestä. Tutkintotoimikunnat antavat ja omalta osaltaan allekirjoittavat tutkintotodistukset (sekä myös todistukset tutkinnon osan tai osien suorittamisesta). Toimikunnat päättävät arvioinnin oikaisemisesta jos se on tarpeen. Tutkintotoimikunnat toimittavat opetushallintoviranomaiselle niiden määräämät tiedot tutkintojen järjestämissopimuksista, tutkintoihin osallistuneista ja annetuista tutkintotodistuksista. Toimikunnat seuraavat näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tekevät tarvittaessa järjestelmät kehittämistä koskevia aloitteita. Näyttötutkinnon järjestäjät Näyttötutkinnon järjestäjät laativat tutkintotoimikunnalle järjestämissopimushakemuksen ja sen liitteeksi näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman. Näyttötutkinnon järjestäjät suunnittelevat tutkintotilaisuudet yhdessä työelämän edustajien kanssa, vastaavat näyttötutkintojen suorittamiseen liittyvästä tiedottamisesta, neuvonnasta ja ohjauksesta. Yksi näyttötutkinnon järjestäjien tärkeä tehtävä on huolehtia henkilökohtaistamisesta yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Näyttötutkinnon järjestäjät vastaavat tutkintotilaisuuksien arvioijien hankkimisesta, kouluttamisesta ja tehtävään perehdyttämisestä. Tutkinnon järjestäjät järjestävät tutkintotilaisuudet ja arvioivat tutkintosuoritukset yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. He myös laativat ja omalta osaltaan allekirjoittavat tutkintotodistukset. Tutkinnon järjestäjät myös vastaavat arviointiin liittyvän aineiston dokumentoinnista ja arkistoinnista sekä vastaavat tilastoinnista. Koulutustoimikunnat Koulutustoimikunnat seuraavat, arvioivat ja ennakoivat koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä. Toimikunnat voivat tehdä aloitteita esim. opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja tutkintojen kehittämiseksi. Tilastokeskus Tilastokeskus kerää tilastotietoja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjiltä näyttötutkinnon suorittajista, tutkinnon osan suorittajista ja näyttötutkintoon valmistavan koulutukseen osallistujista. Koulutusrahasto Koulutusrahasto tukee ammatillista koulutusta ja kehittymistä myöntämällä palkansaajille ja yrittäjille aikuiskoulutustukea ja näyttötutkinnon suorittaneille ammattitutkintostipendin. Ammatilliset opettajakorkeakoulut Järjestävät näyttötutkintomestarikoulutusta (NTM)

7 5 Tutkinnon perusteiden suorittaminen näyttötutkintona Tutkinnon perusteissa on määritelty tutkinnon osat ammattitaitovaatimukset arvioinnin kohteet ja kriteerit ammattitaidon osoittamistavat Lahden diakonian instituutissa järjestetään näyttötutkintona lapsi- ja perhetyön perustutkintoa, sosiaalija terveysalan perustutkintoa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa sekä psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa. Oppilaitoksessa tarjottavien tutkinnon osien lisäksi tutkintoihin voidaan hyödyntää tutkinnon osia muista määritellyistä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO (LÄHIHOITAJA 120 ov) KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS HOITO JA HUOLENPITO KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON OSAAMISALAT (VALITAAN YKSI) SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA VANHUSTYÖN OSAAMISALA KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN YKSI) PÄIVYSTYS- POLIKLIININEN HOITOTYÖ VANHUSTYÖN KOTI- HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA - 7 -

8 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO (LASTENOHJAAJA 120 ov) KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄ- TOIMINNAN OHJAUS KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA PERHEIDEN KOHTAAMINEN MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN KRISTILLINEN KASVATUS PALVELUJEN TUOTTAMINEN TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO (NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA, 120 ov) KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT OHJAAJUUS OHJAUS ERI TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ OHJAUKSEN MENETELMÄT KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MONIKULTTUU- RISEN TOIMIN- NAN OHJAUS IKÄÄNTYVIEN OHJAUS PALVELUJEN TUOTTAMINEN KANSALAIS- JA JÄRJESTÖTOIMINNAN OHJAUS PROJEKTI- TOIMINNAN OHJAUS TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA - 8 -

9 LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT AMMATILLINEN TOIMINTA LASTEN JA NUORTEN ERITYIS- OHJAUKSESSA YKSILÖN JA YHTEISÖN OSALLISUUDEN VAH- VISTAMINEN KULTTUURIEN MONI- NAISUUS OHJAUSTYÖS- SÄ VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN YRITTÄJÄNÄ TOMIMINEN TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT PSYKIATRISEN HOITO- TYÖN PERUSTEET PSYKIATRISEN HOITO- TYÖN MENETELMÄT PSYKIATRISEN HOITO- TYÖN AMMATILLINEN TOIMINTA VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) PSYKOGERIATRINEN HOITOTYÖ PÄIHDEPSYKIATRINEN HOITOTYÖ PSYKIATRINEN KUNTOUTUS LASTEN JA NUORISO- PSYKIATRINEN HOITOTYÖ YRITTÄJYYS Kuvio 2. Lahden diakonian instituutissa järjestettävät näyttötutkinnot - 9 -

10 6 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Henkilön hakeutuessa suorittamaan näyttötutkintoa tutkinnon järjestäjän tehtävä on selvittää hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen ja muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve. Mikäli hakeutumisen yhteydessä todetaan yhteisesti, että hakeutujan tavoittelema tutkinto ei ole hänelle soveltuva, hakeutuvaa ohjataan hänelle soveltuvaan tutkintoon tai toiselle koulutusalalle. Osaaminen tunnistetaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetelmiä. Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, miltä osin henkilön esittämien asiakirjojen perusteella voidaan ehdottaa hänen jo osoittamansa osaaminen tunnustettavaksi. Henkilö voidaan hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata: suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon, sen osan tai osien suorittamiseen (tutkintotilaisuuteen) tai henkilö ohjataan tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen (valmistavaan koulutukseen). Näyttötutkinnon suorittaminen Henkilökohtaistettaessa tutkinnon suorittamista noudatetaan aina tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Ryhmän vastuuopettaja tai opinto-ohjaaja ja tutkinnon tai sen osan suorittaja tekevät yhdessä tutkinnon suorittajalle kirjallisen suunnitelman, jossa kuvataan miten, missä ja milloin tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Suunnitelma valmistuu tutkinnon osittain ja sitä päivitetään vuosittain. Tämä suunnitelma on osa henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat esittävät dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkintoa. Mikäli tutkinnon suorittaja on jo aikaisemmin osoittanut ammattitaitonsa jossakin tutkinnon osassa, aiemmin suoritettu tutkinto tai tutkinnon osa on esitettävä tunnustettavaksi osaksi näyttötutkintona suoritettavaa tutkintoa. Aikaisemmin hankitulle ja osoitetulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä takarajaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan varmistaa. Osaamisen tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta. Tunnustettavaksi voidaan esittää myös tutkinnon perusteisiin sisältyvät todistukset erillispätevyyksien suorittamisesta, jos ko. erillispätevyyttä osoittava todistus on voimassa. Yksittäisiä ammattitaitovaatimuksia tai pelkästään työn lopputulosta ei voida esittää tunnustettavaksi. Näyttötutkinnon järjestäjä (koulutuspäällikkö / näyttötutkinnon vastuuhenkilö) tekee esityksen tutkintotoimikunnalle aiemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta

11 Tutkinnon suorittajan erilaiset vaikeudet, kuten luku- ja kirjoitusvaikeudet tai muut erityisen tuen tarpeet otetaan huomioon tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon yksilölle soveltuvimpien työympäristöjen ja toimintatapojen mahdollistaminen sekä sovitaan tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien osalta huolehditaan mm. tarvittavien apuvälineiden saatavuudesta sekä näyttöympäristön esteettömyydestä tutkinnon suorittajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Mahdolliset erityisjärjestelyt eivät saa vaikuttaa tutkintosuoritusten arviointiin. Tutkintosuoritusten arviointia ei henkilökohtaisteta; ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat kaikille tutkinnon suorittajille samat. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa ja oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon henkilön elämäntilanne, osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa selvitetään ja sovitaan yhteisesti opiskelijalle soveltuvat valmistavan koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Henkilökohtaistamisessa perehdytetään henkilö itseensä oppijana ohjataan soveltuvien joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa ja opiskeluvalinnoissa ohjataan opiskelua sekä neuvotaan ja ohjataan myös tarvittaessa muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien kohdalla oppimisvaikeuksien ja muun erityisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja erityisjärjestelyjen huomioon ottaminen valmistavan koulutuksen aikana ovat oleellisia, jotta tutkinnon suorittaja voi valmistautua riittävän hyvin osoittamaan ammattitaitonsa näyttötutkinnossa. Näyttötutkinnon suorittajan käytettävissä ovat oppilaitoksen opiskelijapalvelut: opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan, opiskelijahuoltoryhmän, palvelupäällikön sekä erityisopettajan palvelut. Näillä palveluilla vastataan näyttötutkinnon suorittajan erityistarpeisiin. 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Tutkinnon edellyttämä osaaminen on mahdollista hankkia eri tavoilla, joten näyttötutkinnolle ei aseteta koulutusta koskevia ennakkoehtoja. Tutkinnonjärjestäjä määrittelee henkilökohtaistamisen yhteydessä tutkintoon hakeutuvan henkilön valmistavan koulutuksen tarpeen sekä muodon. Näyttötutkintoon valmistava koulutus noudattaa voimassa olevia tutkinnon perusteita. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto. Sosiaali- ja terveysalan rekisteröitävissä ammateissa edellytetään tutkinnon suorittajan osallistuvan tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen ja työssäoppimiseen henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (120 ov) valmistavan koulutuksen laajuus määräytyy henkilön aikaisempien opintojen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella niin, että tutkinnon perusteissa määritetyt ammattitaitovaatimukset on mahdollista saavuttaa. Jos tutkinnon suorittaja ei ole aiemmin suorittanut sosiaali- ja/tai terveysalan tutkintoa, valmistavan koulutuksen tulee sisältää pakollisia opintoja siten, että ne kattavat vähintään 80 opintoviikkoa perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista

12 8 Tutkintotilaisuuteen perehdytys Oppilaitoksessa järjestettävillä perehdytystunneilla Käydään läpi tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit Käydään läpi tutkintosuorituksen prosessi, käytännöt ja aikataulu (suunnittelu, toteutus ja arviointi) Ohjeistetaan tutkintotilaisuuden suunnitelma (käydään läpi kirjallisen suunnitelman ohje) Kerätään tutkinnonsuorittajien yhteystiedot ja tutkintosuoritusten toteutuspaikat Annetaan opettaja-arvioijien yhteystiedot tutkinnonsuorittajille Perehdytetään tutkinnon suorittajat itsearviointiin Tiedotetaan arvioinnin oikaisusta ja uusimisesta 9 Tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat henkilöt edustavat seuraavia tahoja: työntekijöitä, työnantajia ja opetusalaa, tätä kutsutaan kolmikanta-arvioinniksi. Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen. Arvioijilla tulee olla hyvä ammattitaito näyttötutkinnon alalta ja heidän tulee tuntea näyttötutkinnon perusteet ja tutkintosuorituksen arvioinnin keskeiset periaatteet. Yhden arvioijista tulee olla näyttötutkintomestari. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvien esteellisyydessä noudatetaan hyvän hallintotavan käytäntöjä. Arvioijana ei voi toimia tutkinnon suorittajan läheinen työtoveri tai lähiesimies, läheinen sukulainen tai tutkinnonosaa valmistavassa koulutuksessa keskeisesti opettanut opettaja. Tutkinnon suorittajan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa arvioidaan työn tekemistä ja työstä suoriutumista arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin perustuen. Ammattitaitovaatimusten mukaisessa osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa käytetään seuraavanlaisia tapoja: tutkinnon suorittajan työskentely työpaikalla tutkinnon suorittajan kirjallinen itsearviointi muut mahdolliset, tutkinnon perusteiden mukaiset, kirjalliset dokumentit, esimerkiksi tutkinnon suorittajan täydentävä portfolio tutkinnon suorittajan mahdollinen aikaisemmin hankittua osaamista koskeva tunnistettu, osoitettu ja saavutettu osaaminen dokumentteineen. Tutkintosuorituksen aikana tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus vuoropuheluun arvioijien kanssa. Tutkintotilaisuuden jälkeen tutkinnon suorittaja toimittaa arvioijille kirjallisen itsearvioinnin, jossa hän tarkastelee vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan tutkintosuorituksen pohjalta suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Itsearvioinnissa näkyy tutkinnon suorittajan kyky reflektoida omaa ammattitaitoaan. Tutkintotilaisuuden päättymisen jälkeen noin viikon kuluessa järjestetään tutkintosuorituksen arviointikokous. Ennen arviointikokousta kuullaan tutkinnon suorittajan näkemys tutkintosuorituksestaan. Arvioijilla on ollut mahdollisuus tutustua tutkinnon suorittajan suunnitelman lisäksi tutkinnon suorittajan kirjalliseen itsearviointiin. Arviointikokouksessa opetusalan arvioija, työntekijätahon arvioija sekä työnantajatahon arvioija esittävät perustellun käsityksensä tutkinnon suorittajan osaamisesta ja ammattitaidosta

13 Arviointiesityksen tekemisen aikana tutkinnon suorittaja ei ole läsnä. * Arviointia täsmentävät tutkinnon suorittajan itsearviointi, kirjallinen suunnitelma ja muu mahdollinen aineisto. Arvioijat perustelevat näkemyksensä arviointikohteittain. Keskustelun perusteella tehdään yhteinen arviointiesitys. Mikäli arvioijat ovat erimielisiä tutkintosuorituksesta, pyrkivät arvioijat hankkimaan lisäinformaatiota. Arviointikokouksessa opetusalan arvioija kirjaa yhteisen arviointiesityksen perusteluineen arviointilomakkeelle, jonka kaikki arvioijat allekirjoittavat. Arviointiesitys annetaan suullisesti perusteluineen tiedoksi tutkinnon suorittajalle. Tutkinnon suorittaja vahvistaa allekirjoituksellaan saaneensa arviointiesityksen tiedoksi. Oppilaitos toimittaa hyväksyttyjen tutkintosuoritusten arviointiesitykset ja tutkinnon suorittajien todistukset tutkintotoimikunnan käsittelyyn. Hylätyistä tutkintotilaisuuksista oppilaitos toimittaa tiedon heti tutkintotoimikunnalle. Tutkintosuoritukseen liittyvä aineisto, johon kuuluvat tutkinnon suorittajan kirjallinen suunnitelma, itsearviointi, arviointilomake sekä arvioinnissa tuotettu muu kirjallinen aineisto, arkistoidaan oppilaitoksen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittaja haluaa tehdä tutkintotoimikunnalle oikaisuvaatimuksen, annetaan hänelle kopio tutkintotoimikunnalle toimitetusta arviointiesityksestä perusteluineen. Tutkinnon suorittajalla on 14 vrk (+ 7 vrk postin kulkuun) aikaa esittää oikaisuvaatimus tutkintotoimikunnan arviointipäätöksestä tiedon saatuaan. Mikäli tutkintosuoritus on hylätty, tutkinnon suorittajan tulee sopia tutkintosuorituksen uusimisesta kolmikanta-arvioijien kanssa. Hylätyn tutkintosuorituksen perustelut ja jatkosuunnitelma lähetetään tutkintotoimikunnalle. *psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnossa tutkinnonsuorittaja ei poistu arviointikokouksesta 10 Työnjako arvioinnissa Työntekijäarvioija ja työnantaja-arvioijan tehtävät osallistuu arvioijakoulutukseen/ perehdytykseen perehtyy tutkinnon perusteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä tutkintotilaisuussuunnitelmaan ja tarvittaessa kommentoi sitä tiedottaa tutkintotilaisuudesta työyhteisön muille jäsenille hyväksyy tutkintotilaisuussuunnitelman huolehtii työturvallisuudesta tutkintotilaisuuden aikana ja keskeyttää tutkintotilaisuuden, mikäli asiakkaiden tai tutkinnon suorittajan turvallisuus on uhattuna havainnoi ja arvioi tutkinnon suorittajan käytännön toimintaa arviointikriteerien mukaisesti perehtyy tutkinnon suorittajan itsearviointiin osallistuu arviointikokoukseen ja arviointiesityksen tekemiseen antaa palautetta oppilaitokselle näyttötutkintojen ja tutkintotilaisuuksien kehittämiseksi

14 Opettaja-arvioija tutustuu tutkinnon suorittajan kirjalliseen tutkintotilaisuussuunnitelmaan, tarvittaessa kommentoi sitä ja hyväksyy valmiin suunnitelman perehdyttää työelämän arvioijia arviointiin sopii arviointikokouksen ajankohdan osallistuu arviointiesityksen tekemiseen, allekirjoittaa arviointilomakkeen ja antaa arviointiesityksen tiedoksi tutkinnonsuorittajalle heti arviointikokouksen jälkeen. toimittaa kaikki arviointiin liittyvät dokumentit opintotoimistoon, ryhmän vastuuopettajalle ja säilyttää yhden itsellään. Arkistoi arvioinnissa käytetyn materiaalin (tutkinnon suorittajan kirjallinen suunnitelma ja itsearviointi sekä muiden arvioijien kirjallinen aineisto) huolehtii työnantaja- ja työntekijätahon palautteen saamisesta näyttötutkintojen kehittämiseksi. Kuvio 4. Työnjako tutkintosuorituksen arvioinnissa 11 Tutkintotilaisuuden prosessi Tarvittavan osaamisen varmistaminen ja tutkintotilaisuuteen perehdyttäminen Ennen tutkintotilaisuuden suunnittelun aloittamista tutkinnon suorittajan tulee tarkistaa yhdessä ryhmän vastuuopettajan kanssa, että kaikki tarvittava osaaminen on hankittu. Kun tutkinnon suorittaja hankkii osaamistaan valmistavan koulutuksen työssäoppimisjaksoilla, tutkintotilaisuus järjestetään hyväksytyn työssäoppimisen jälkeen. Tutkinnon suorittaja perehdytetään tutkintotilaisuuden järjestelyihin, aikatauluun ja tutkinnon osan arvioinnin kriteereihin. Tutkinnon suorittaja saa kirjallisen ohjeen tutkintotilaisuuden suunnitelman laatimiseksi. Tutkintotilaisuuden suunnittelu Tutkintotilaisuus suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa ja samalla varmistetaan, että ammattitaitovaatimusten osoittaminen on mahdollista kyseissä työympäristössä. Tutkinnon suorittaja sopii yhdessä työpaikan edustajien kanssa tutkintosuorituksen ajankohdan ja sen sisällön. Samalla hän alustavasti selvittää, löytyykö työpaikalta työnantaja- ja työntekijäarvioijat. Kun tutkintotilaisuuden ajankohta on selvillä, tutkinnon suorittaja ilmoittaa sen opettaja-arvioijalle. Tutkinnonsuorittaja tekee kirjallisen tutkintotilaisuuden suunnitelman. Suunnitelmassa esitellään työpaikka (ent. näyttöympäristö) ja kerrotaan tutkintosuorituksen kulusta sekä kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa kussakin arviointikriteerissä kuvatun osaamisen työtehtävissään. Tutkinnon suorittaja lähettää suunnitelman tutkinnon osan arvioijille viikkoa ennen tutkintosuoritusta. Arvioijat hyväksyvät suunnitelman

15 Tutkintotilaisuus ja arviointikokouksen ajankohdan sopiminen Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuudessa. Tutkinnon suorittajan toimintaa tulee olla seuraamassa vähintään yksi arvioija tutkintotilaisuuden aikana. Tutkintosuorituksen jälkeen arvioijat ja tutkinnon suorittaja sopivat opettaja-arvioijan johdolla arviointikokouksen ajankohdan. Mikäli asiakasja potilasturvallisuus tai toiminnan eettisyys vaarantuvat, tutkintotilaisuus keskeytetään välittömästi ja arviointikokous hylätystä tutkintosuorituksesta järjestetään mahdollisimman pian. Tutkinnon suorittaja lähettää itsearvioinnin arvioijille Tutkinnon suorittaja kirjoittaa itsearvioinnin, jossa hän tarkastelee tutkintosuoritustaan suhteessa arviointikriteereihin. Itsearvioinnista tulee käydä ilmi, miten kriteerien mukainen osaaminen tuli esille tutkintosuorituksessa ja missä olisi vielä kehitettävää. Tutkinnon suorittaja lähettää itsearvioinnin kaikille arvioijille hyvissä ajoin ennen arviointikokousta. Tutkinnon suorittajan kuuleminen ja arviointikokous Ennen arviointikokousta järjestetään tilaisuus, jossa tutkinnonsuorittajaa kuullaan ja hän esittelee suullisesti itsearviointinsa. Arvioijat antavat palautetta tutkinnon suorittajalle. Sen jälkeen alkaa varsinainen arviointikokous, jonka ajaksi tutkinnon suorittaja poistuu. Arvioijat keskustelevat tutkintosuorituksesta ja muodostavat yhdessä arviointiesityksen. Kun arviointiesitys on valmis, arvioijat kutsuvat tutkinnon suorittajan paikalle ja antavat arviointiesityksen hänelle tiedoksi. Arvioijat ja tutkinnon suorittaja allekirjoittavat arviointiesityksen. Arviointiesitykset lähetetään tutkintotoimikunnalle ja toimikunta tekee arviointipäätöksen. 0

16 Tutkinnon osan henkilökohtaistaminen Valmistava koulutus (teoria ja työssäoppiminen) Tutkinnon suorittaja perehdytetään oppilaitoksessa tutkintosuoritukseen Tutkinnon suorittaja tekee kirjallisen itsearvioinnin tutkintosuorituksesta. Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuudessa. Arviointikokous, jossa tehdään arviointiesitys kolmikantaisesti. Arviointiesitys annetaan tiedoksi tutkinnon suorittajalle. Tutkinnon suorittaja perehtyy toimintaympäristöön ja tekee kirjallisen tutkintotilaisuuden suunnitelman. Arvioijat lukevat suunnitelman ja pyytävät tarvittaessa täydennystä. Arvioijat hyväksyvät valmiin suunnitelman. Arviointiesitys toimitetaan tutkintotoimikunnalle. Kuvio 3. Tutkintotilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi

17 12 Arvioijien koulutus Työelämätahon arvioijat koulutetaan ja perehdytetään tehtäväänsä näyttötutkintokohtaisesti ja tutkinnon osittain. Tutkintosuorituksen arvioinnissa käytetään kyseessä olevan tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteita ja arviointikriteeristöjä. Lahden diakonian instituutti järjestää vähintään kerran lukukaudessa kolmen opintoviikon laajuisen työpaikkaohjaajien koulutuksen, jonka tavoitteet ja sisältö perustuvat Opetushallituksen antamiin linjauksiin. Koulutuksen yhteydessä käydään vuoropuhelua työelämäedustajien ja oppilaitoksen henkilöstön välillä. Opettaja-arvioija selvittävää ennen kunkin tutkintotilaisuuden alkamista kyseisten työelämätahojen arvioijien arviointitehtävään perehtyneisyyden ja tarvittaessa perehdyttävät heidät tutkinnon osan arviointiin

18 Lisätietoja Lahden diakonian instituutin näyttötutkinnoista Marja-Liisa Sabbah koulutuspäällikkö, tutkintovastaava p lapsi- ja perhetyön perustutkinto nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen koulutuspäällikkö, tutkintovastaava p sosiaali- ja terveysalan perustutkinto psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava, tutkinto- p vastaava lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Sähköposti: Kotisivu:

19 Lähteet Näyttötutkinto-opas Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön 2011, Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Näyttötutkinto-opas näyttöympäristöihin Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin, Super Arvioinnin opas Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot, Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2012:9-19 -

20 Yhteystiedot Lahden diakonian instituutti Vuorikatu 4, Lahti Sähköposti: Kotisivu: Facebook: lahdendiakonianinstituutti Hyvän elämän puolesta

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 28.4.2011 LISTAA TÄYDENNETÄÄN KEVÄÄN AIKANA Usein kysyttyä 1. MISTÄ ALKAA OIKAISUVAATIMUKSEN AIKA? Oikaisuvaatimuksen hakuaika alkaa siitä, kun tutkinnon

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS Tutkintotoimikunnalle järjestämissopimusasiakirjan liitteenä esitettävä näyttöjen järjestämissuunnitelma tulee laatia tutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arviointi

Näyttötutkinnon arviointi Näyttötutkinnon arviointi Maria Kallio ja Päivi Lindström syksy 2016 Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä Mitä ovat näyttötutkinnot? Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia varten luotu joustava tapa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE 1.8.2016 ALKAEN Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Tutkintotilaisuudet 4) Suoritusrekisteri

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op) NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op) Määräykset ja ohjeet 2016:16 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2016:16 ISBN 978-952-13-6302-3 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-8888 (verkkojulkaisu) Taitto:

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Selvitetään, mitä jo osaan Hakeutuminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Suunnittelen, miten opiskelen ja hankin tarvittavan ammattitaidon Tarvittavan ammattitaidon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan. Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan. Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki 23.10.2008 Birgit Viikari SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJAN TUTKINTOTOIMIKUNTA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tampere 18.3.2016 Tutkintotoimikunnat 2016-2018 Perhepäivähoidon

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi Sivu1 Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi 22.9.2011 Prosessin kansilehti Näyttö järjestämisoikeuksien hakeminen Voimassa olevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset Kontakti asiakkaan

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaava Katri Hemmilä, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Opintosihteeri, näyttötutkintotoiminta Sirpa Virolainen

Lisätiedot

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 25.4.2014 päivitykset merkitty punaisella Usein kysyttyä 1. TUTKINNON PERUSTEET LÄHTÖKOHTANA Voimassa olevat tutkinnon perusteet ovat Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kehittämispäivät Riihimäki

Kehittämispäivät Riihimäki Kehittämispäivät 6.10.2016 Riihimäki Ari Ojala Kuljetusalan tutkintotoimikunta 8628 Kuljetusalan tutkintotoimikunta 8443 Tutkintotoimikuntakausi 1.8.2016 31.7.2017 91 tutkintotoimikuntaa (edellisellä kaudella

Lisätiedot