Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille"

Transkriptio

1 Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

2 Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan osaamisen hankkiminen ja tutkintotilaisuus 5 4 Näyttötutkinnon toimijatahot ja niiden tehtävät 5 5 Tutkinnon perusteiden suorittaminen näyttötutkintona 7 6 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa 10 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus 11 8 Tutkintotilaisuuteen perehdytys 12 9 Tutkintosuorituksen arviointi Työnjako arvioinnissa Tutkintotilaisuuden prosessi Arvioijien koulutus 17 Lisätietoja 18 Lähteet 19

3 1 Näyttötutkinto Näyttötutkintojärjestelmä on aikuisväestölle suunnattu tutkintojen suorittamistapa, jossa ammattitaidon hankkiminen ei perustu pelkästään perinteiseen koulumuotoiseen opetukseen. Tutkinnon suorittaja voi hyödyntää aiempaa työkokemustaan ja muulla tavalla hankkimaansa osaamista joustavasti tutkinnon suorittamisessa. Oppilaitoksen järjestämällä valmistavalla koulutuksella täydennetään osaamista tarvittavilta osin. Tutkinnonsuorittaja osoittaa ammattitaitonsa todellisissa työtilanteissa. Näyttötutkinto koostuu tutkinnonosista, jotka ovat työelämälähtöisiä kokonaisuuksia. Yksittäisistä tutkinnon osista voidaan antaa todistus. Kolmikantayhteistyö on näyttötutkintojärjestelmän keskeinen periaate. Työnantajatahot, työntekijätahot ja opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä kaikissa näyttötutkintojärjestelmän vaiheissa. Esimerkiksi tutkintosuorituksen arvioinnissa on yksi arvioija jokaista kolmikannan tahoa edustamassa. Näyttötutkintojen järjestämistä ja suorittamista ohjaavat laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998 ja A 812/1998). Näyttötutkintona voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja sekä erikoisammattitutkintoja. Lahden diakonian instituutilla on oikeus järjestää näyttötutkintona viittä tutkintoa: sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, lapsi- ja perhetyön perustutkintoa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa sekä psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa

4 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton, työelämän hyväksymä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnon suorittaja on tutkintoa suorittava henkilö. Tutkintotilaisuus (aiemmin käytettiin termiä näyttö) on työpaikalla tapahtuva tapahtuma tai tilanne, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkinnon osittain. Tutkintosuoritus on tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta. Näyttötutkinnon järjestämissopimus on tutkintotoimikunnan ja koulutuksen järjestäjän tai muun yhteisön tai säätiön kanssa tekemä sopimus näyttötutkintojen järjestämisestä. Ilman sopimusta ei tutkintotilaisuuksia saa järjestää. Kolmikantaisella edustuksella tarkoitetaan työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa, sekä tutkintotoimikunnassa. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa, että aikuisille tutkinnon suorittajille tarjotaan asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yleisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamista koskevaan asiakirja on Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukainen asiakirja, johon kirjataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Tutkintomaksu, joka on tutkintokohtainen, peritään kaikilta tutkintoon osallistuvilta ilmoittautumisen yhteydessä (vuonna ). Tutkinnon järjestäjä tilittää tutkintomaksut Opetushallitukselle. Tutkintotodistus on todistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunta on Opetushallituksen asettama, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja ammatinharjoittajia edustava luottamuselin. Tämä valvoo muun muassa tutkintojen järjestämistä ja antaa tutkintotodistukset

5 3 Tarvittavan osaamisen hankkiminen ja tutkintotilaisuus Tutkinnon osan suorittamisen prosessi toteutuu jokaisessa tutkinnon osassa samanlaisena. Tutkinnon perusteissa määritellään, kuinka monesta tutkinnon osasta tutkinto koostuu. Jokaisella tutkinnon osalla on omat ammattitaitovaatimuksensa. TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN - Aikaisempi osaaminen - Valmistava koulutus (teoria ja työssä-oppiminen) KIRJALLINEN SUUNNITELMA tutkintotilaisuussuunnitelma TUTKINTO-TILAISUUS ARVIOINTI-KOKOUS VALMIS TUTKINNONOSA Kuvio 1. Tutkinnon osan suorittaminen. 4 Näyttötutkinnon toimijatahot ja niiden tehtävät Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää oppilaitoksille koulutuksen järjestämisluvan ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Ministeriö rahoittaa näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä. Lisäksi ministeriö valmistelee ja antaa näyttötutkintotoimintaa koskevia säädöksiä, päättää tutkintorakenteesta sekä päättää tutkintomaksusta. Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä. Ministeriö johtaa alueellisia ELY-keskuksia, jotka antavat koulutuksen järjestäjille valtionavustuksia työelämän kehittämisja palvelutehtävän toteuttamiseksi. Opetushallitus (OPH) Opetushallitus ohjaa tutkintorakenne-esitysten valmistelua. OPH vastaa tutkintojen perusteiden laatimisesta ja päättää niistä. Opetushallitus päättää tutkintotoimikuntien toimiala- ja aluejaosta ja asettaa tutkintotoimikunnat. OPH voi antaa tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen käytännön järjestelyjä koskevia tarkentavia määräyksiä. Lisäksi OPH vastaa tutkintotoimikuntien ja näyttötutkinnon järjestäjien koulutuksesta ja ohjauksesta. Näyttötutkintojen todistukset ja näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen todistukset ja niihin kirjoitettavat tiedot ovat myös OPH:n määräämiä. Opetushallitus myöntää valtionavustuksia ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseen

6 Työelämän edustajat ja työelämäjärjestöt Työelämän edustajat ja työelämäjärjestöt tekevät aloitteita näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Nämä tahot osallistuvat myös näyttötutkintojen perusteiden laadintaan sekä järjestämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työelämän edustajat ovat mukana arvioimassa tutkintosuorituksia yhdessä näyttötutkinnon järjestäjien kanssa. Heidän edustajiaan on tutkintotoimikunnissa ja he toimivat myös koulutustoimikuntien jäseninä. Tutkintotoimikunnat Tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä sopivat näyttötutkintojen järjestämisestä. Tutkintotoimikunnat antavat ja omalta osaltaan allekirjoittavat tutkintotodistukset (sekä myös todistukset tutkinnon osan tai osien suorittamisesta). Toimikunnat päättävät arvioinnin oikaisemisesta jos se on tarpeen. Tutkintotoimikunnat toimittavat opetushallintoviranomaiselle niiden määräämät tiedot tutkintojen järjestämissopimuksista, tutkintoihin osallistuneista ja annetuista tutkintotodistuksista. Toimikunnat seuraavat näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tekevät tarvittaessa järjestelmät kehittämistä koskevia aloitteita. Näyttötutkinnon järjestäjät Näyttötutkinnon järjestäjät laativat tutkintotoimikunnalle järjestämissopimushakemuksen ja sen liitteeksi näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman. Näyttötutkinnon järjestäjät suunnittelevat tutkintotilaisuudet yhdessä työelämän edustajien kanssa, vastaavat näyttötutkintojen suorittamiseen liittyvästä tiedottamisesta, neuvonnasta ja ohjauksesta. Yksi näyttötutkinnon järjestäjien tärkeä tehtävä on huolehtia henkilökohtaistamisesta yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Näyttötutkinnon järjestäjät vastaavat tutkintotilaisuuksien arvioijien hankkimisesta, kouluttamisesta ja tehtävään perehdyttämisestä. Tutkinnon järjestäjät järjestävät tutkintotilaisuudet ja arvioivat tutkintosuoritukset yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. He myös laativat ja omalta osaltaan allekirjoittavat tutkintotodistukset. Tutkinnon järjestäjät myös vastaavat arviointiin liittyvän aineiston dokumentoinnista ja arkistoinnista sekä vastaavat tilastoinnista. Koulutustoimikunnat Koulutustoimikunnat seuraavat, arvioivat ja ennakoivat koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä. Toimikunnat voivat tehdä aloitteita esim. opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja tutkintojen kehittämiseksi. Tilastokeskus Tilastokeskus kerää tilastotietoja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjiltä näyttötutkinnon suorittajista, tutkinnon osan suorittajista ja näyttötutkintoon valmistavan koulutukseen osallistujista. Koulutusrahasto Koulutusrahasto tukee ammatillista koulutusta ja kehittymistä myöntämällä palkansaajille ja yrittäjille aikuiskoulutustukea ja näyttötutkinnon suorittaneille ammattitutkintostipendin. Ammatilliset opettajakorkeakoulut Järjestävät näyttötutkintomestarikoulutusta (NTM)

7 5 Tutkinnon perusteiden suorittaminen näyttötutkintona Tutkinnon perusteissa on määritelty tutkinnon osat ammattitaitovaatimukset arvioinnin kohteet ja kriteerit ammattitaidon osoittamistavat Lahden diakonian instituutissa järjestetään näyttötutkintona lapsi- ja perhetyön perustutkintoa, sosiaalija terveysalan perustutkintoa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa sekä psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa. Oppilaitoksessa tarjottavien tutkinnon osien lisäksi tutkintoihin voidaan hyödyntää tutkinnon osia muista määritellyistä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO (LÄHIHOITAJA 120 ov) KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS HOITO JA HUOLENPITO KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON OSAAMISALAT (VALITAAN YKSI) SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA VANHUSTYÖN OSAAMISALA KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN YKSI) PÄIVYSTYS- POLIKLIININEN HOITOTYÖ VANHUSTYÖN KOTI- HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA - 7 -

8 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO (LASTENOHJAAJA 120 ov) KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO PERHELÄHTÖINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVATUSTYÖ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄ- TOIMINNAN OHJAUS KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) ILMAISUTAITOJEN OHJAUS ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA PERHEIDEN KOHTAAMINEN MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN KRISTILLINEN KASVATUS PALVELUJEN TUOTTAMINEN TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO (NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA, 120 ov) KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT OHJAAJUUS OHJAUS ERI TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ OHJAUKSEN MENETELMÄT KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MONIKULTTUU- RISEN TOIMIN- NAN OHJAUS IKÄÄNTYVIEN OHJAUS PALVELUJEN TUOTTAMINEN KANSALAIS- JA JÄRJESTÖTOIMINNAN OHJAUS PROJEKTI- TOIMINNAN OHJAUS TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA - 8 -

9 LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT AMMATILLINEN TOIMINTA LASTEN JA NUORTEN ERITYIS- OHJAUKSESSA YKSILÖN JA YHTEISÖN OSALLISUUDEN VAH- VISTAMINEN KULTTUURIEN MONI- NAISUUS OHJAUSTYÖS- SÄ VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN YRITTÄJÄNÄ TOMIMINEN TUTKINNON OSA MUUSTA TUTKINNOSTA PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT PSYKIATRISEN HOITO- TYÖN PERUSTEET PSYKIATRISEN HOITO- TYÖN MENETELMÄT PSYKIATRISEN HOITO- TYÖN AMMATILLINEN TOIMINTA VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITAAN KAKSI) PSYKOGERIATRINEN HOITOTYÖ PÄIHDEPSYKIATRINEN HOITOTYÖ PSYKIATRINEN KUNTOUTUS LASTEN JA NUORISO- PSYKIATRINEN HOITOTYÖ YRITTÄJYYS Kuvio 2. Lahden diakonian instituutissa järjestettävät näyttötutkinnot - 9 -

10 6 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Henkilön hakeutuessa suorittamaan näyttötutkintoa tutkinnon järjestäjän tehtävä on selvittää hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen ja muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve. Mikäli hakeutumisen yhteydessä todetaan yhteisesti, että hakeutujan tavoittelema tutkinto ei ole hänelle soveltuva, hakeutuvaa ohjataan hänelle soveltuvaan tutkintoon tai toiselle koulutusalalle. Osaaminen tunnistetaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetelmiä. Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, miltä osin henkilön esittämien asiakirjojen perusteella voidaan ehdottaa hänen jo osoittamansa osaaminen tunnustettavaksi. Henkilö voidaan hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata: suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon, sen osan tai osien suorittamiseen (tutkintotilaisuuteen) tai henkilö ohjataan tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen (valmistavaan koulutukseen). Näyttötutkinnon suorittaminen Henkilökohtaistettaessa tutkinnon suorittamista noudatetaan aina tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Ryhmän vastuuopettaja tai opinto-ohjaaja ja tutkinnon tai sen osan suorittaja tekevät yhdessä tutkinnon suorittajalle kirjallisen suunnitelman, jossa kuvataan miten, missä ja milloin tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Suunnitelma valmistuu tutkinnon osittain ja sitä päivitetään vuosittain. Tämä suunnitelma on osa henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat esittävät dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkintoa. Mikäli tutkinnon suorittaja on jo aikaisemmin osoittanut ammattitaitonsa jossakin tutkinnon osassa, aiemmin suoritettu tutkinto tai tutkinnon osa on esitettävä tunnustettavaksi osaksi näyttötutkintona suoritettavaa tutkintoa. Aikaisemmin hankitulle ja osoitetulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä takarajaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan varmistaa. Osaamisen tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta. Tunnustettavaksi voidaan esittää myös tutkinnon perusteisiin sisältyvät todistukset erillispätevyyksien suorittamisesta, jos ko. erillispätevyyttä osoittava todistus on voimassa. Yksittäisiä ammattitaitovaatimuksia tai pelkästään työn lopputulosta ei voida esittää tunnustettavaksi. Näyttötutkinnon järjestäjä (koulutuspäällikkö / näyttötutkinnon vastuuhenkilö) tekee esityksen tutkintotoimikunnalle aiemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta

11 Tutkinnon suorittajan erilaiset vaikeudet, kuten luku- ja kirjoitusvaikeudet tai muut erityisen tuen tarpeet otetaan huomioon tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon yksilölle soveltuvimpien työympäristöjen ja toimintatapojen mahdollistaminen sekä sovitaan tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien osalta huolehditaan mm. tarvittavien apuvälineiden saatavuudesta sekä näyttöympäristön esteettömyydestä tutkinnon suorittajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Mahdolliset erityisjärjestelyt eivät saa vaikuttaa tutkintosuoritusten arviointiin. Tutkintosuoritusten arviointia ei henkilökohtaisteta; ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat kaikille tutkinnon suorittajille samat. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa ja oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon henkilön elämäntilanne, osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa selvitetään ja sovitaan yhteisesti opiskelijalle soveltuvat valmistavan koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Henkilökohtaistamisessa perehdytetään henkilö itseensä oppijana ohjataan soveltuvien joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa ja opiskeluvalinnoissa ohjataan opiskelua sekä neuvotaan ja ohjataan myös tarvittaessa muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien kohdalla oppimisvaikeuksien ja muun erityisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja erityisjärjestelyjen huomioon ottaminen valmistavan koulutuksen aikana ovat oleellisia, jotta tutkinnon suorittaja voi valmistautua riittävän hyvin osoittamaan ammattitaitonsa näyttötutkinnossa. Näyttötutkinnon suorittajan käytettävissä ovat oppilaitoksen opiskelijapalvelut: opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan, opiskelijahuoltoryhmän, palvelupäällikön sekä erityisopettajan palvelut. Näillä palveluilla vastataan näyttötutkinnon suorittajan erityistarpeisiin. 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Tutkinnon edellyttämä osaaminen on mahdollista hankkia eri tavoilla, joten näyttötutkinnolle ei aseteta koulutusta koskevia ennakkoehtoja. Tutkinnonjärjestäjä määrittelee henkilökohtaistamisen yhteydessä tutkintoon hakeutuvan henkilön valmistavan koulutuksen tarpeen sekä muodon. Näyttötutkintoon valmistava koulutus noudattaa voimassa olevia tutkinnon perusteita. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto. Sosiaali- ja terveysalan rekisteröitävissä ammateissa edellytetään tutkinnon suorittajan osallistuvan tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen ja työssäoppimiseen henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (120 ov) valmistavan koulutuksen laajuus määräytyy henkilön aikaisempien opintojen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella niin, että tutkinnon perusteissa määritetyt ammattitaitovaatimukset on mahdollista saavuttaa. Jos tutkinnon suorittaja ei ole aiemmin suorittanut sosiaali- ja/tai terveysalan tutkintoa, valmistavan koulutuksen tulee sisältää pakollisia opintoja siten, että ne kattavat vähintään 80 opintoviikkoa perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista

12 8 Tutkintotilaisuuteen perehdytys Oppilaitoksessa järjestettävillä perehdytystunneilla Käydään läpi tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit Käydään läpi tutkintosuorituksen prosessi, käytännöt ja aikataulu (suunnittelu, toteutus ja arviointi) Ohjeistetaan tutkintotilaisuuden suunnitelma (käydään läpi kirjallisen suunnitelman ohje) Kerätään tutkinnonsuorittajien yhteystiedot ja tutkintosuoritusten toteutuspaikat Annetaan opettaja-arvioijien yhteystiedot tutkinnonsuorittajille Perehdytetään tutkinnon suorittajat itsearviointiin Tiedotetaan arvioinnin oikaisusta ja uusimisesta 9 Tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat henkilöt edustavat seuraavia tahoja: työntekijöitä, työnantajia ja opetusalaa, tätä kutsutaan kolmikanta-arvioinniksi. Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen. Arvioijilla tulee olla hyvä ammattitaito näyttötutkinnon alalta ja heidän tulee tuntea näyttötutkinnon perusteet ja tutkintosuorituksen arvioinnin keskeiset periaatteet. Yhden arvioijista tulee olla näyttötutkintomestari. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvien esteellisyydessä noudatetaan hyvän hallintotavan käytäntöjä. Arvioijana ei voi toimia tutkinnon suorittajan läheinen työtoveri tai lähiesimies, läheinen sukulainen tai tutkinnonosaa valmistavassa koulutuksessa keskeisesti opettanut opettaja. Tutkinnon suorittajan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa arvioidaan työn tekemistä ja työstä suoriutumista arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin perustuen. Ammattitaitovaatimusten mukaisessa osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa käytetään seuraavanlaisia tapoja: tutkinnon suorittajan työskentely työpaikalla tutkinnon suorittajan kirjallinen itsearviointi muut mahdolliset, tutkinnon perusteiden mukaiset, kirjalliset dokumentit, esimerkiksi tutkinnon suorittajan täydentävä portfolio tutkinnon suorittajan mahdollinen aikaisemmin hankittua osaamista koskeva tunnistettu, osoitettu ja saavutettu osaaminen dokumentteineen. Tutkintosuorituksen aikana tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus vuoropuheluun arvioijien kanssa. Tutkintotilaisuuden jälkeen tutkinnon suorittaja toimittaa arvioijille kirjallisen itsearvioinnin, jossa hän tarkastelee vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan tutkintosuorituksen pohjalta suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Itsearvioinnissa näkyy tutkinnon suorittajan kyky reflektoida omaa ammattitaitoaan. Tutkintotilaisuuden päättymisen jälkeen noin viikon kuluessa järjestetään tutkintosuorituksen arviointikokous. Ennen arviointikokousta kuullaan tutkinnon suorittajan näkemys tutkintosuorituksestaan. Arvioijilla on ollut mahdollisuus tutustua tutkinnon suorittajan suunnitelman lisäksi tutkinnon suorittajan kirjalliseen itsearviointiin. Arviointikokouksessa opetusalan arvioija, työntekijätahon arvioija sekä työnantajatahon arvioija esittävät perustellun käsityksensä tutkinnon suorittajan osaamisesta ja ammattitaidosta

13 Arviointiesityksen tekemisen aikana tutkinnon suorittaja ei ole läsnä. * Arviointia täsmentävät tutkinnon suorittajan itsearviointi, kirjallinen suunnitelma ja muu mahdollinen aineisto. Arvioijat perustelevat näkemyksensä arviointikohteittain. Keskustelun perusteella tehdään yhteinen arviointiesitys. Mikäli arvioijat ovat erimielisiä tutkintosuorituksesta, pyrkivät arvioijat hankkimaan lisäinformaatiota. Arviointikokouksessa opetusalan arvioija kirjaa yhteisen arviointiesityksen perusteluineen arviointilomakkeelle, jonka kaikki arvioijat allekirjoittavat. Arviointiesitys annetaan suullisesti perusteluineen tiedoksi tutkinnon suorittajalle. Tutkinnon suorittaja vahvistaa allekirjoituksellaan saaneensa arviointiesityksen tiedoksi. Oppilaitos toimittaa hyväksyttyjen tutkintosuoritusten arviointiesitykset ja tutkinnon suorittajien todistukset tutkintotoimikunnan käsittelyyn. Hylätyistä tutkintotilaisuuksista oppilaitos toimittaa tiedon heti tutkintotoimikunnalle. Tutkintosuoritukseen liittyvä aineisto, johon kuuluvat tutkinnon suorittajan kirjallinen suunnitelma, itsearviointi, arviointilomake sekä arvioinnissa tuotettu muu kirjallinen aineisto, arkistoidaan oppilaitoksen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittaja haluaa tehdä tutkintotoimikunnalle oikaisuvaatimuksen, annetaan hänelle kopio tutkintotoimikunnalle toimitetusta arviointiesityksestä perusteluineen. Tutkinnon suorittajalla on 14 vrk (+ 7 vrk postin kulkuun) aikaa esittää oikaisuvaatimus tutkintotoimikunnan arviointipäätöksestä tiedon saatuaan. Mikäli tutkintosuoritus on hylätty, tutkinnon suorittajan tulee sopia tutkintosuorituksen uusimisesta kolmikanta-arvioijien kanssa. Hylätyn tutkintosuorituksen perustelut ja jatkosuunnitelma lähetetään tutkintotoimikunnalle. *psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnossa tutkinnonsuorittaja ei poistu arviointikokouksesta 10 Työnjako arvioinnissa Työntekijäarvioija ja työnantaja-arvioijan tehtävät osallistuu arvioijakoulutukseen/ perehdytykseen perehtyy tutkinnon perusteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä tutkintotilaisuussuunnitelmaan ja tarvittaessa kommentoi sitä tiedottaa tutkintotilaisuudesta työyhteisön muille jäsenille hyväksyy tutkintotilaisuussuunnitelman huolehtii työturvallisuudesta tutkintotilaisuuden aikana ja keskeyttää tutkintotilaisuuden, mikäli asiakkaiden tai tutkinnon suorittajan turvallisuus on uhattuna havainnoi ja arvioi tutkinnon suorittajan käytännön toimintaa arviointikriteerien mukaisesti perehtyy tutkinnon suorittajan itsearviointiin osallistuu arviointikokoukseen ja arviointiesityksen tekemiseen antaa palautetta oppilaitokselle näyttötutkintojen ja tutkintotilaisuuksien kehittämiseksi

14 Opettaja-arvioija tutustuu tutkinnon suorittajan kirjalliseen tutkintotilaisuussuunnitelmaan, tarvittaessa kommentoi sitä ja hyväksyy valmiin suunnitelman perehdyttää työelämän arvioijia arviointiin sopii arviointikokouksen ajankohdan osallistuu arviointiesityksen tekemiseen, allekirjoittaa arviointilomakkeen ja antaa arviointiesityksen tiedoksi tutkinnonsuorittajalle heti arviointikokouksen jälkeen. toimittaa kaikki arviointiin liittyvät dokumentit opintotoimistoon, ryhmän vastuuopettajalle ja säilyttää yhden itsellään. Arkistoi arvioinnissa käytetyn materiaalin (tutkinnon suorittajan kirjallinen suunnitelma ja itsearviointi sekä muiden arvioijien kirjallinen aineisto) huolehtii työnantaja- ja työntekijätahon palautteen saamisesta näyttötutkintojen kehittämiseksi. Kuvio 4. Työnjako tutkintosuorituksen arvioinnissa 11 Tutkintotilaisuuden prosessi Tarvittavan osaamisen varmistaminen ja tutkintotilaisuuteen perehdyttäminen Ennen tutkintotilaisuuden suunnittelun aloittamista tutkinnon suorittajan tulee tarkistaa yhdessä ryhmän vastuuopettajan kanssa, että kaikki tarvittava osaaminen on hankittu. Kun tutkinnon suorittaja hankkii osaamistaan valmistavan koulutuksen työssäoppimisjaksoilla, tutkintotilaisuus järjestetään hyväksytyn työssäoppimisen jälkeen. Tutkinnon suorittaja perehdytetään tutkintotilaisuuden järjestelyihin, aikatauluun ja tutkinnon osan arvioinnin kriteereihin. Tutkinnon suorittaja saa kirjallisen ohjeen tutkintotilaisuuden suunnitelman laatimiseksi. Tutkintotilaisuuden suunnittelu Tutkintotilaisuus suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa ja samalla varmistetaan, että ammattitaitovaatimusten osoittaminen on mahdollista kyseissä työympäristössä. Tutkinnon suorittaja sopii yhdessä työpaikan edustajien kanssa tutkintosuorituksen ajankohdan ja sen sisällön. Samalla hän alustavasti selvittää, löytyykö työpaikalta työnantaja- ja työntekijäarvioijat. Kun tutkintotilaisuuden ajankohta on selvillä, tutkinnon suorittaja ilmoittaa sen opettaja-arvioijalle. Tutkinnonsuorittaja tekee kirjallisen tutkintotilaisuuden suunnitelman. Suunnitelmassa esitellään työpaikka (ent. näyttöympäristö) ja kerrotaan tutkintosuorituksen kulusta sekä kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa kussakin arviointikriteerissä kuvatun osaamisen työtehtävissään. Tutkinnon suorittaja lähettää suunnitelman tutkinnon osan arvioijille viikkoa ennen tutkintosuoritusta. Arvioijat hyväksyvät suunnitelman

15 Tutkintotilaisuus ja arviointikokouksen ajankohdan sopiminen Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuudessa. Tutkinnon suorittajan toimintaa tulee olla seuraamassa vähintään yksi arvioija tutkintotilaisuuden aikana. Tutkintosuorituksen jälkeen arvioijat ja tutkinnon suorittaja sopivat opettaja-arvioijan johdolla arviointikokouksen ajankohdan. Mikäli asiakasja potilasturvallisuus tai toiminnan eettisyys vaarantuvat, tutkintotilaisuus keskeytetään välittömästi ja arviointikokous hylätystä tutkintosuorituksesta järjestetään mahdollisimman pian. Tutkinnon suorittaja lähettää itsearvioinnin arvioijille Tutkinnon suorittaja kirjoittaa itsearvioinnin, jossa hän tarkastelee tutkintosuoritustaan suhteessa arviointikriteereihin. Itsearvioinnista tulee käydä ilmi, miten kriteerien mukainen osaaminen tuli esille tutkintosuorituksessa ja missä olisi vielä kehitettävää. Tutkinnon suorittaja lähettää itsearvioinnin kaikille arvioijille hyvissä ajoin ennen arviointikokousta. Tutkinnon suorittajan kuuleminen ja arviointikokous Ennen arviointikokousta järjestetään tilaisuus, jossa tutkinnonsuorittajaa kuullaan ja hän esittelee suullisesti itsearviointinsa. Arvioijat antavat palautetta tutkinnon suorittajalle. Sen jälkeen alkaa varsinainen arviointikokous, jonka ajaksi tutkinnon suorittaja poistuu. Arvioijat keskustelevat tutkintosuorituksesta ja muodostavat yhdessä arviointiesityksen. Kun arviointiesitys on valmis, arvioijat kutsuvat tutkinnon suorittajan paikalle ja antavat arviointiesityksen hänelle tiedoksi. Arvioijat ja tutkinnon suorittaja allekirjoittavat arviointiesityksen. Arviointiesitykset lähetetään tutkintotoimikunnalle ja toimikunta tekee arviointipäätöksen. 0

16 Tutkinnon osan henkilökohtaistaminen Valmistava koulutus (teoria ja työssäoppiminen) Tutkinnon suorittaja perehdytetään oppilaitoksessa tutkintosuoritukseen Tutkinnon suorittaja tekee kirjallisen itsearvioinnin tutkintosuorituksesta. Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuudessa. Arviointikokous, jossa tehdään arviointiesitys kolmikantaisesti. Arviointiesitys annetaan tiedoksi tutkinnon suorittajalle. Tutkinnon suorittaja perehtyy toimintaympäristöön ja tekee kirjallisen tutkintotilaisuuden suunnitelman. Arvioijat lukevat suunnitelman ja pyytävät tarvittaessa täydennystä. Arvioijat hyväksyvät valmiin suunnitelman. Arviointiesitys toimitetaan tutkintotoimikunnalle. Kuvio 3. Tutkintotilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi

17 12 Arvioijien koulutus Työelämätahon arvioijat koulutetaan ja perehdytetään tehtäväänsä näyttötutkintokohtaisesti ja tutkinnon osittain. Tutkintosuorituksen arvioinnissa käytetään kyseessä olevan tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteita ja arviointikriteeristöjä. Lahden diakonian instituutti järjestää vähintään kerran lukukaudessa kolmen opintoviikon laajuisen työpaikkaohjaajien koulutuksen, jonka tavoitteet ja sisältö perustuvat Opetushallituksen antamiin linjauksiin. Koulutuksen yhteydessä käydään vuoropuhelua työelämäedustajien ja oppilaitoksen henkilöstön välillä. Opettaja-arvioija selvittävää ennen kunkin tutkintotilaisuuden alkamista kyseisten työelämätahojen arvioijien arviointitehtävään perehtyneisyyden ja tarvittaessa perehdyttävät heidät tutkinnon osan arviointiin

18 Lisätietoja Lahden diakonian instituutin näyttötutkinnoista Marja-Liisa Sabbah koulutuspäällikkö, tutkintovastaava p lapsi- ja perhetyön perustutkinto nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen koulutuspäällikkö, tutkintovastaava p sosiaali- ja terveysalan perustutkinto psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava, tutkinto- p vastaava lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Sähköposti: Kotisivu:

19 Lähteet Näyttötutkinto-opas Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön 2011, Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Näyttötutkinto-opas näyttöympäristöihin Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin, Super Arvioinnin opas Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot, Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2012:9-19 -

20 Yhteystiedot Lahden diakonian instituutti Vuorikatu 4, Lahti Sähköposti: Kotisivu: Facebook: lahdendiakonianinstituutti Hyvän elämän puolesta

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Arvioija arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN. Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN. Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin Helsinki 2008 Soili Nevala Taitto: Sonja Kähkönen Hei Sinä ammattitaidon kehittäjä Näyttötutkintoa suorittavien

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2 Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintosuoritusten arviointi tutkintotilaisuudessa SANASTO Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA ARVIOIJAN OPAS

MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA ARVIOIJAN OPAS MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA ARVIOIJAN OPAS Sisällys Tervetuloa arvioijaksi...2 Näyttötutkintojärjestelmän toimintaperiaatteet ja lainsäädäntö...2 Keskeiset toimijat näyttötutkintojärjestelmässä... 3 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Soila Nordström 7.2.2013 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Mitä ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot - tulevaisuutta työpajoilla? Synergia seminaari Hämeenlinna

Näyttötutkinnot - tulevaisuutta työpajoilla? Synergia seminaari Hämeenlinna Näyttötutkinnot - tulevaisuutta työpajoilla? Synergia seminaari 11.10.2017 Hämeenlinna Outi Rautio Näkökulmat näyttötutkintoihin Näyttötutkintomestari Pellon kunta, työllisyysvastaava Kunnallisen työpajan

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS Koulutuksen tavoite: Antaa näyttötutkintoa arvioiville TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE riittävät valmiudet arviointitehtäviin. 1 Suvi Eriksson ARVIOIJAKOULUTUS KOOSTUU: 1. YLEISPEREHDYTYS

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 28.4.2011 LISTAA TÄYDENNETÄÄN KEVÄÄN AIKANA Usein kysyttyä 1. MISTÄ ALKAA OIKAISUVAATIMUKSEN AIKA? Oikaisuvaatimuksen hakuaika alkaa siitä, kun tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelu näyttötutkintojen

Arvioinnin suunnittelu näyttötutkintojen Arvioinnin suunnittelu näyttötutkintojen järjestämisessä Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suunnittelu Riittävän kattava ja monipuolinen työelämän yhteistyöverkosto Yhteistyö

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kanneljärven Opisto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto näyttötutkintona TUTKINTOTILAISUUKSIEN OHJEET 1.8.2015

Kanneljärven Opisto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto näyttötutkintona TUTKINTOTILAISUUKSIEN OHJEET 1.8.2015 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto näyttötutkintona 1(15) Kanneljärven Opisto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto näyttötutkintona TUTKINTOTILAISUUKSIEN OHJEET 1.8.2015 Nuoriso- ja

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ohjeita tutkinnon järjestäjille

Ohjeita tutkinnon järjestäjille Päivitetty 26.4.2017 Sivu 1 / 6 Vammaistyön tutkintotoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Aira Rajamäki Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 24.11.2017 1.1.2018 1 tapa suorittaa tutkinto: näyttö 1 tapa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot