Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi (LOSEVA) esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi (LOSEVA) esiselvitys"

Transkriptio

1 Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi (LOSEVA) esiselvitys LIVE-tilaisuus Leena Gruzdaitis Trafix Oy

2 Esityksen sisältö 1. Työn tausta ja tavoitteet 2. Liikkumisen ohjaus seurannan ja vaikutusten arvioinnin kannalta 3. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteet 4. Esimerkkejä seurannasta ja vaikutusten arvioinnista 5. Käytettyjä mittareita ja menetelmiä 6. Johtopäätökset 7. Suositukset ja jatkotoimenpiteet

3 Työn tausta ja tavoitteet Liikkumisen ohjaus on Suomessa vielä varsin uutta eikä seurantatiedon keräämiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi ole käytössä systemaattisia menetelmiä tai vakiintuneita käytäntöjä. Siten jo toteutetuista hankkeista ei ole vielä juurikaan saatavilla systemaattista seuranta- ja vaikutustietoa. Kotimaista seuranta- ja vaikutustietoa kaivataan työn tuloksellisuuden osoittamiseksi, rahoituksen perustelemiseksi ja työn jatkuvuuden takaamiseksi. Esiselvityksessä tavoitteena oli Muodostaa käytäntöjä liikkumisen ohjauksen seurannan ja vaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi Suomessa. Löytää mittareita ja menetelmiä sekä liikkumisen ohjauksen koordinointityön että liikkumisen ohjauksen hankkeiden seurantaan ja vaikutusten arviointiin.

4 Liikkumisen ohjaus seurannan ja vaikutusten arvioinnin kannalta 1/2 Liikkumisen ohjaus on kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja järkevä autoilu) edistämistä kannustavin keinoin. Liikkumisen ohjauksella tavoitellaan kestävien kulkutapojen suurempaa kulkutapaosuutta. Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan liikkujien asenteisiin ja käyttäytymiseen. Käyttäytymismuutokset vaativat aikaa eivätkä tapahdu hetkessä. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä voi olla vaikutusta, vaikka varsinainen käyttäytymismuutos jäisi tietyllä ajanhetkellä saavuttamatta. Liikkumisen ohjauksella lisätään liikkujien tietoisuutta ja osaamista kestävään liikkumiseen liittyen sekä vaikutetaan asenteisiin. Tietoisuus Osaaminen Asenteet Toiminta

5 Liikkumisen ohjaus seurannan ja vaikutusten arvioinnin kannalta 2/2 Kestävän liikkumisen edistämisen taustalla tavoitteet vähentää liikenteen ja liikkumisen haitallisia ympäristövaikutuksia, päästöjä, ruuhkautumista ja energian kulutusta sekä edistää lihasvoimaisen liikkumisen positiivisia terveysvaikutuksia. Kotimaan liikenne tuotti vuonna 2010 noin 13,25 milj. tonnia kasvihuonekaasupäästöjä, noin 20 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteelle on asetettu tiukkoja päästövähennystavoitteita ja mm. LVM:n hallinnonalan Ilmastopoliittisessa ohjelmassa (ILPO) liikkumisen ohjaus ja kulkumuotojakaumaan vaikuttaminen on esitetty keinoina tavoitteiden saavuttamisessa. Koko väestöstä vain noin joka kymmenes liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, erityisesti arki-/hyötyliikunta on vähentynyt viime vuosikymmeninä. Liian vähäisen liikunnan arvioidaan aiheuttavan Suomessa noin milj. euron vuotuiset kustannukset, joista noin puolet aiheutuvat sairaspoissaoloista ja työn tuottavuuden heikkenemisestä ja loput ovat terveydenhuolto- ja sosiaalimenoja.

6 Liikkumisen ohjauksen toimenpiteet Liikkumisen ohjauksen toimenpidevalikoima on hyvin laaja ja sisältää hyvin erilaisia toimenpiteitä. Esimerkki liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden luokittelusta (EPOMM, MAX-tutkimushanke) Informaatiotoimenpiteet Markkinointitoimenpiteet Liikkumispalveluiden organisointi- ja koordinointitoimenpiteet Koulutustoimenpiteet Paikkasidonnaiset toimenpiteet Etätyöskentely ja joustavaan työaikaan liittyvät toimenpiteet Liikkumisen ohjausta tukevat toimenpiteet Lisäksi liikkumisen ohjausta tehdään useiden eri toimijoiden toimesta ja eri tasoilla (mm. kansallisesti, seudullisesti, hankekohtaisesti).

7 Kotimaisia esimerkkejä seurannasta ja vaikutusten arvioinnista Kevyen liikenteen reittiopas (HSL) Palvelun käyttäjämäärien ja kyselyllä selvitetyn pyöräilyn lisääntymisen perusteella laskettu, paljonko palvelu lisää pyöräilyä vuodessa pääkaupunkiseudulla Työsuhdematkalippu HSL seuraa omien työsuhdematkalipputuotteiden (työsuhdelippu ja työmatkasetelit) asiakasmääriä, lisäksi selvitetty asiakkaiden tyytyväisyyttä työsuhdematkalipputuotteisiin Autoton päivä (Helsinki) Helsingin KSV on seurannut vaikutuksia liikennemääriin ja pysäköintiin sekä joukkoliikenteen matkustajamääriin Taloudellinen ajotapa Mukana Suomen toisessa kansallisessa energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassa (NEEAP-2), jossa vaikutusten arvioimiseksi kansallisella tasolla esitetty laskentamenetelmä

8 Ulkomaisia esimerkkejä seurannasta ja vaikutusten arvioinnista Pyöräilyn ja kävelyn lisääntymisen vaikutukset -tutkimus Laskelmissa huomioitu terveyshyödyt (WHO:n HEATlaskentamenetelmä), päästöt, onnettomuudet, melu ja päästöt, vaikutukset muutettu euromääräisiksi Esimerkkinä laskettu vaikutukset Pariisin kaupunkipyöräjärjestelmälle Traffic snake -peli, koululaisten liikkumistietoisuuskampanja Kestävillä kulkutavoilla tehdyt koulumatkat (ennen, aikana, jälkeen) Car Free Diet -kampanjasivusto Laskurit laskevat kustannussäästöä, hiilidioksidipäästövähenemää, vähentyneitä ajokilometrejä ja kaloreiden kulutusta käyttäjien ilmoittamien tietojen perusteella

9 Energiatehokkuusesimerkkejä seurannasta ja vaikutusten arvioinnista Esimerkkejä: Energiatehokkuusneuvontakeskus, kuluttajien energianeuvonta, maatilojen energiaohjelma, Haaste maapallolle -kampanja, Ilmastomuutoksen viestintäohjelma , kotitalouksien energiatehokkuusindeksi, energiatarkastus Energiatehokkuuden esimerkeissä esitetyt vaikutusten arviointitavat eivät ole suoraan hyödynnettävissä liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa, koska liikkumisen ohjauksen vaikutusten laskeminen ei ole yhtä yksiselitteistä eikä vaikutustietoa ole vielä riittävästi laskelmien pohjaksi.

10 Liikkumisen kehitystrendien seuranta Suomessa liikkumisen kehitystrendejä seurataan valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella kuuden vuoden välein sekä seudullisilla laajoilla henkilöliikennetutkimuksilla. Liikennevirasto selvitti viime vuonna kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. Lisäksi mm. asukasbarometri, suomalaisten matkailu -tutkimus ja työvoimatutkimus sivuavat liikkumista. Nykyiset liikkumisen kehitystrendejä seuraavat tutkimukset ovat varsin raskaita toteuttaa ja niiden toistoväli on pitkä. Tarve kevyemmille kyselyille/barometreille Myös liikkumisen asennemuutosten seuranta

11 Liikkumisen ohjauksen seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa käytettyjä mittareita ja menetelmiä Esiselvityksessä tarkastellut menetelmät ja mittarit: MaxSumo, MaxEva ja MaxSem (EPOMM, MAX-tutkimushanke) SUMO ja SARA (Ruotsi) Lisäksi yhdysvaltalainen lähestymistapa ja muutamissa kotimaisissa hankkeissa esitetyt mittarit Ulkomaisille menetelmille oli yhteistä tiedonkeruun suunnittelu ja sen systemaattinen toteuttaminen hankkeissa. Hanketasolla systemaattisesta seurannasta ja vaikutusten arvioinnista saatu hyviä kokemuksia mm. Ruotsissa. MaxSumo-tyyppisen menetelmän arvioitiin soveltuvan hankekohtaiseen seurantaan ja vaikutusten arviointiin myös Suomessa. MaxSumoa testattiin työn aikana ja MaxSumoa jalostettiin paremmin suomalaisiin olosuhteisiin sopivaksi.

12 Johtopäätökset Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä tavoitellaan kulkutapamuutosta kohti kestävämpiä kulkutapoja. Siten kulkutapajakauma ja kulkutapamuutokset ovat keskeisimmät seurattavat mittarit, joiden avulla voidaan määrällisesti arvioida vaikutuksia esim. päästöihin, energiankulutukseen sekä terveyteen ja turvallisuuteen. Kestävän liikkumisen kehitystrendien ja yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten seuranta erillään: Kansainvälisellä, kansallisella ja seudullisella tasolla seurataan kehitystrendejä Toimenpiteiden vaikutuksia tarkastellaan puolestaan ohjelma- ja hanketasoilla Seuranta- ja vaikutustiedon keruu ei itsetarkoitus.

13 Suositukset ja jatkotoimenpiteet 1/3 1. Hankekohtainen seuranta ja arviointi: Seurantaa ja arviointia suositellaan kaikkiin liikkumisen ohjauksen hankkeisiin. Liikkumisen ohjauksen ohjelman sekä valtionapua saavissa liikkumisen ohjauksen hankkeissa suositellaan kokeiltavan MaxSumosta jalostetulla menetelmällä. Hankekohtaisessa seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa voi lähteä liikkeelle esim. seuraavista kohdista: Asetta toimenpiteille tavoite ja määritä kohderyhmä Kirjaa toimenpiteen määrälliset tiedot sekä toteutuneet kustannukset toimenpiteittäin Seuraa kustannustehokkuutta, kirjata tehokkuusluvut ja arvioidut vaikutukset Kokoa palautetta systemaattisesti Vuorovaikuta, hae kumppaneita, seuraa yhteistyötä kontaktien määrällä ja yhteydenotoilla, tiedota vaikutuksista

14 Suositukset ja jatkotoimenpiteet 2/3 2. Ohjelmatason seuranta ja arviointi: Suositellaan kokeiltavaksi MaxSumosta jalostettua menetelmää ohjelmatasolla sekä kansallisesti että seudullisesti. 3. Hanke- ja ohjelmatason arvioinnin kokemusten kerääminen ja menetelmien kehittäminen: Arviointimenetelmiä kehitetään kokemusten perusteella. Samalla voidaan kehittää menetelmiä etukäteen tehtävää arviointia varten, jos toimenpiteiden tyypillisistä vaikutuksista muodostuu käsitys. 4. Kestävän liikkumisen määrän kehitystrendien seuranta: Kehitetään kevyt kysely/barometri, joka voidaan toistaa vuosittain tai joka toinen vuosi.

15 Suositukset ja jatkotoimenpiteet 3/3 5. Kestävän liikkumisen asenteiden kehitystrendien seuranta: Kansallisten ja seudullisten henkilöliikennetutkimusten laajennetaan asenteita koskevilla kysymyksillä. 6. Hankekohtaisen arviointitiedon sähköinen tietokanta: Tutkitaan, onko sähköisen tietokannan muodostaminen tarpeellista (vrt. MaxEva, Sara)

16 Kiitos! Kysymyksiä?

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi 40 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi ESISELVITYS Pyöräily Kävely Joukkoliikenne Henkilöauto Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2014 Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 2010 2013 VNp

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 280 ISBN (nid.)

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 2 2012 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto Kevyen liikenteen edistämisen arviointi tausta-aineisto 15.3.2004 8 9 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo...9 1 Johdanto... 12 2 Kevyt liikenne väylänpidon ohjauksessa ja toimenpiteiden suunnittelussa...

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 16.1.2015 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen Esiselvitys

Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen Esiselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 30/2003 Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen Esiselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämä esiselvitys on ensimmäinen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos

Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos Tekesin teknologiaohjelmien merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa valikoitujen teknologiaohjelmien ja hankekokonaisuuksien valossa Mari Hjelt, Päivi Luoma, Jari

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot 12.11.2010 Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen ja Julia Illman Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Energiatehokas maankäyttö...

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat. Liikkumisen ohjauksen ohjelma 2012 2013

Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat. Liikkumisen ohjauksen ohjelma 2012 2013 Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat Liikkumisen ohjauksen ohjelma 2012 2013 Esipuhe Lasten ja nuorten arvioidaan olevan huonokuntoisempia kuin aiemmin, vaikka valtaosa lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa.

Lisätiedot

06/2014. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN Kangasalla. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN Kangasalla

06/2014. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN Kangasalla. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN Kangasalla 06/2014 KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN Kangasalla 2014 KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN Kangasalla 2014 SISÄLLYS Esipuhe.... 2 Kävelyn ja pyöräilyn visio.... 4 Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen vie kohti

Lisätiedot

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tekniset tieteet tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Esiselvitys kuntien ja valtion kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen

Esiselvitys kuntien ja valtion kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen Paavilainen Emilia Esiselvitys kuntien ja valtion kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen vähentämiseksi Loppuraportti vähentämiseksi 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Esiselvityksen tavoitteet 4 3 Esiselvityksen

Lisätiedot

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2008 Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.4.2008 Tekijät Johanna Taskinen

Lisätiedot