Sosiaaliturvaoikeudet pohjoismaisissa tilanteissa. Rovaniemi Eeva Uusi-Autti Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliturvaoikeudet pohjoismaisissa tilanteissa. Rovaniemi 26.5.2009 Eeva Uusi-Autti Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus"

Transkriptio

1 Sosiaaliturvaoikeudet pohjoismaisissa tilanteissa Rovaniemi Eeva Uusi-Autti Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus

2 Sisältö 1. Asumisperusteinen sosiaaliturva 2. Sosiaaliturva muuttotilanteissa ja mitä säännöksiä sovelletaan 3. Suomeen muutto 1. Kansalliset säännökset 2. EY-lainsäädäntö 3. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 4. Oikeus etuuksiin 4. Suomesta muutto 5. EU-työntekijän oikeus Kelan työttömyysturvaan 6. Yleistä menettelystä 7. Tulevia muutoksia 2

3 Asumisperusteinen sosiaaliturva

4 Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja ammattitauti etuudet Yksityiset vakuutusyhtiöt. Valtiokonttori, säätiöt yms. - lasten päivähoito - vanhuspalvelut - vammaispalvelut Asumiseen perustuvat etuudet Toimeentulotuki Työeläkkeet Työskentelyyn perustuvat etuudet

5 Sosiaaliturva muuttotilanteissa - mitä säännöksiä sovelletaan

6 EU/ETA + Sveitsi Pohjoismaat USA, Kanada, Quebec, Israel Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö 6

7 Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluminen EY-lainsäädäntö (asetukset 1408/71 ja 574/72) Työskentely määräävä kriteeri Sosiaaliturvasopimukset (esim. pohjoismainen sosiaaliturvasopimus) Sopimuksen laajuus vaihtelee sopimuksittain Työskentely/asuminen määräävä, riippuu sopimuksesta Kansallinen lainsäädäntömme Soveltamisalalaki: asuminen pääasiallinen SVL (+ Kelan kuntoutusetuudet): asuminen/työskentely TTL: työskentely KotikuntaL: asuminen 7

8 Suomeen muutto 1. Kansalliset säännökset

9 Suomeen muutto: vakuuttamisen perusteet Sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön, jolla on Suomessa vakinainen asunto ja koti ja joka jatkuvasti pääasiallisesti oleskelee täällä Sovelletaan maahantulosta alkaen Vähintään vuoden oleskelulupa, jos lupa vaaditaan (Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse lupaa) Asumisen vakinaisuutta osoittavia seikkoja kirjattu lakiin Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993) ns. soveltamisalalaki 9

10 Suomeen muuttaminen Asumisen vakinaisuutta osoittaa esimerkiksi: aikaisempi vakinainen asuminen Suomessa, suomalainen syntyperä pakolaisuus, suojelun tarve perheenjäsenten vakinainen asuminen täällä kahden vuoden työsopimus tai muu siihen rinnastettava sopimus Suomessa tehtävää työtä varten muut siteet Suomeen 10

11 Suomeen muuttaminen Suomessa asuvaksi ei yleensä katsota Vain opiskelutarkoituksessa tulevaa Vain lyhytaikaisessa työskentelytarkoituksessa tulevaa Jos olosuhteet myöhemmin muuttuvat ja asumisedellytykset täyttyvät, kuuluu hakija sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta alkaen 11

12 Soveltamisalalain piiriin kuuluvat etuudet: 1-ryhmä Lapsilisä Äitiysavustus Yleinen asumistuki Kansaneläke Perhe-eläke 2-ryhmä Vammaisetuuslain etuudet*: 16 vuotta täyttäneen vammaistuki (entinen vammaistuki) Alle 16-vuotiaan vammaistuki (entinen lapsen hoitotuki) Eläkettä saavan hoitotuki (entinen eläkkeensaajien hoitotuki) Ruokavaliokorvaus Maahanmuuttajan erityistuki* Eläkkeensaajien asumistuki* Rintamasotilaiden eläkelain etuudet* 12 * = edellytetään tosiasiallista Suomessa asumista

13 Sairausvakuutus & työttömyysturva Etuuksien piiriin kuulumisesta säädetään lukien ao. etuuslaeissa, ei enää soveltamisalalaissa Viitataan kuitenkin soveltamisalalain mukaiseen asumiseen (SVL, TTL) Sairausvakuutettu joko Suomessa vakinaisesti asuvana tai Suomessa työskentelevänä, kun tarkoitus työskennellä vähintään 4 kuukauden ajan (työaika + palkka huomioon) koskee sekä EU-maasta että muualta tulevia työntekijöitä! Jos sairausvakuutettu jommallakummalla perusteella, pitäisi pääsääntöisesti maksaa sava-maksuja Työttömyysturvalain piiriin työskentelyn alkaessa 13

14 Suomeen muutto 2. EY-lainsäädäntö

15 EY-asetuksen 1408/71 tavoitteet Asetuksen piiriin kuuluvien yhdenvertainen kohtelu Sovellettavan lainsää äädännön n osoittaminen siten, ettei henkilö putoa sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena yhden valtion lainsää äädännön n periaate - pääsääntö työskentelymaan lainsää äädännön n soveltaminen Päällekkäisten etuuksien estäminen Päällekkäisten maksujen estäminen Etuuksien maksamisen turvaaminen riippumatta siitä, missä jäsenmaassa henkilö asuu 15

16 Asetuksen 1408/71 kattamat etuudet sairaus- ja äitiysetuudet työkyvyttömyysetuudet vanhuusetuudet jälkeenjääneiden etuudet työtapaturmat- ja ammattitautietuudet kuolematapauksen johdosta annettavat avustukset työttömyysetuudet perhe-etuudet 16

17 Työskentelymaaperiaate Työntekijät työskentelymaan eli Suomen sosiaaliturva Suomen määritelmät siitä, kuka on tällainen työntekijä eri etuuksien suhteen Lähetetyt työntekijät/virkamiehet lähtömaan sosiaaliturva oikeus sairaanhoitoon Suomessa (eur. sh-kortti lähtömaasta) Perheenjäsen oikeus sosiaaliturvaan, jos asuu vakinaisesti Suomessa sairaanhoito ja perhe-etuudet asumisesta riippumatta toimivaltaisesta valtiosta 17

18 Suomen määritelmät: Työntekijä = henkilö, joka on Suomessa työeläkevakuutettu (asetuksen 1408/71 liite 1) julkinen terveydenhuolto ja lasten kotihoidon tuki aikoo työskennellä Suomessa vähintään 4 kk siten, että työssäoloehto täyttyy (18 h/vko + palkka TES:n mukainen; jollei TES:iä => kokotyöaikapalkka vähintään 961 /kk v. 2008) Soveltamisalalain ja sairausvakuutuslain mukaiset etuudet täyttää työssäoloehdon (+ on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun) Työttömyyspäiväraha (oikeuden karttuminen) 18 Huom! Jos katsotaan, että muuttaa soveltamisalalain mukaisesti vakinaisesti asumaan Suomeen, voi olla laajemmat oikeudet etuuksiin

19 Suomeen muutto 3. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus

20 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ensimmäinen sopimus 1954 Ensisijaisesti 1408/71 lainvalinnat Toissijaisesti sopimuksen mukaan väestörekisteröinnin mukainen asuminen Väestökirjanpidon mukainen rekisteröinti ratkaiseva eiaktiiveille Lähetettyjen työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä säilyminen lähtömaan sosiaaliturvassa 20

21 Suomeen muutto 4. Oikeus etuuksiin

22 Oikeus etuuksiin asetuksen 1408/71 mukaan Pääsääntö yhden jäsenvaltion lainsäädännön soveltaminen (työskentelyvaltio) Etuudet työskentelyvaltiosta Perhe-etuuksia voidaan kuitenkin saada useammasta valtiosta yhtäaikaa - yhteensovitus oikeus kokonaismäärältään perhe-etuuteen, joka vastaa suurinta kansallista perhe-etuutta perhe-etuuden ensijaisuussäännöt työskentely ja lapsen asuminen samassa maassa työskentely muussa kuin lapsen asuinmaassa lapsen asuminen 22

23 Oikeus etuuksiin asetuksen 1408/71 mukaan (jatkuu) Oikeus sairaanhoitoon (asumisesta riippumatta) koskee: Suomessa työskenteleviä työntekijöitä Työntekijöiden perheenjäseniä Opiskelijoita, lähetettyjä työntekijöitä, virkamiehiä jne., joilla lähtömaasta eurooppalainen sairaanhoitokortti => lääketieteellisesti välttämätön sairaanhoito, ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto 23

24 Oikeus etuuksiin (kansalliset säännökset) Pääsääntö: oikeus siitä päivästä kun otettu sosiaaliturvaan Poikkeuksena: Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat: asuttava 180 päivää Suomessa välittömästi ennen laskettua synnytyspäivää EU-tilanteissa voidaan hyödyntää myös muissa EU-maissa täytettyjä vakuutuskausia Työttömyysturva: täytettävä työssäoloehto (43 vkoa viimeisen 28 kk sisällä) tietyin edellytyksin voi käyttää toisessa EU-maassa täytettyjä työskentelykausia Eläkkeet, vammaisetuudet, maahanmuuttajan erityistuki: asumisaikavaatimukset (tiettyjä poikkeuksia EU-tilanteissa) 24

25 Suomesta muutto

26 Oikeus sos.turvaan Suomesta muutettaessa Kansalaisuudesta riippumatta sovelletaan soveltamisalalakia (4 ): muutto alle vuodeksi (tilapäinen muutto) as.per.sos.turvan piirissä ulkomailla oleskelun ajan muutto yli vuodeksi (vakinainen muutto) as.per.sos.t. päättyy maasta muuttoon Jos toistuvasti ulkomailla tilapäisiä (=alle vuoden) jaksoja, voi säilyä as.per.sos.turvassa vain, jos edelleen vakinaisesti Suomessa asuva ja kiinteät siteet Suomeen 26

27 EY-lainsäädäntö Työntekijät pääsääntönä työskentelymaan sosiaaliturva Lähetetyt työntekijät lähtömaan sosiaaliturva (todistus E 101) oikeus sairaanhoitoon työskentelymaassa (eur.sh-kortti) Perheenjäsenet Sosiaaliturvaan kuuluminen riippuu kansallisesta laista: onko Suomessa asuva soveltamisalalain mukaan? Siitä huolimatta oikeus 1408:n perusteella sairaanhoitoon ja perhe-etuuksiin työntekijän toimivaltaisesta valtiosta Asetuksen soveltamisalan ulkopuoliset tilanteet ratkeavat kansallisten säännösten mukaan eli pääosin samoin kuin ns. kolmansien maiden tilanteessa (mm. soveltamisalalaki) 27

28 Sosiaaliturvasopimusmaat Sopimuksen määräykset + kansallinen lainsäädäntö Pohjoismaat Väestökirjanpitäjällä rekisteröinti ratkaiseva eiaktiiveille lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet (lähtömaa) 28

29 Suomesta muutto Oikeus etuuksiin

30 Asumisperusteiset etuudet ulkomailla Jatketaan jo maksussa olevien maksamista, myönnetään uusia etuuksia hakemuksesta Etuuden määrä: laissa säädetyt kiinteät määrät ja tuloista riippuvat etuudet (päivärahat + vakuutuspalkka; maksetaan työnantajalle, jos oikeus palkkaan) Ei oikeutta ulkomailla esim.: Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki poikkeus: EU/ETA-maat Työttömyyspäivärahat EU- ja ETA-maat: 3 kk työnhaun ajalta Työmarkkinatuki 30

31 Asumisperusteiset etuudet ulkomailla Oikeus sairaanhoitoon Oikeus sairausvakuutuslain sairaanhoitokorvauksiin Yleensä oikeus käyttää Suomen terveyskeskus- ja sairaalapalveluita (jos kotikunta säilyy Suomessa) Oikeus asemamaan sairaanhoitoon EU- ja ETA-maat (eurooppalainen sairaanhoitokortti) 31

32 EU-työntekijän oikeus Kelan työttömyysturvaan

33 Työttömyysturvalaki (TTL) 1 luku 8 Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on työttömällä, joka asuu Suomessa, ja täyttää etuuden saamisen edellytykset siten kuin tässä laissa säädetään, jollei asetuksesta 1408/71 muuta johdu. Suomessa asuminen ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3, 3a, 4 ja 10 :n mukaan 33

34 EY-asetus 1408/71 Työttömyysetuuksia voi yleensä saada ainoastaan viimeisestä työskentelyvaltiosta, eikä maassa asumista voida edellyttää Poikkeuksena mm. kokonaan työttömät rajatyöntekijät, jotka saavat työttömyysturvaetuudet asuinvaltiosta (asetuksen 71 artiklan tilanteet) Jäsenvaltioiden asettamat vähimmäistyöskentelyajat kausien yhteenlaskemisen edellytyksenä Suomessa toen täyttämiseksi voidaan huomioida muun jäsenvaltion kaudet, mikäli henkilö on työskennellyt Suomessa vähintään 4 viikkoa ennen työttömyyttä Ei sovelleta, kun kyseessä pohjoismaisen 5 v. paluuoikeuden käyttäminen, tai enintään yhden vuoden oleskelu muussa jäsenvaltiossa 34

35 Suomessa viimeksi työskennellyt EUtyöntekijä EU-työntekijällä tarkoitetaan tässä henkilöä, jonka ei ole katsottu muuttaneen vakinaisesti Suomeen, mutta joka on saanut työskentelynsä perusteella sosiaaliturvaoikeuksia (as. 1408/71 perusteena) Oikeutettu peruspäivärahaan, jos täyttää työskentelyn päätyttyä TTL:n edellytykset työssäoloehto joko Suomen tai muun maan kausilla (E301), mutta maassa asumista ei edellytetä Työmarkkinatukeen on oikeus vain soveltamisalalain mukaisesti Suomessa asuvilla työttömillä työnhakijoilla Tmt on asetuksen 1408/71 piirissä, mutta on asetuksen liitteessä II a listattu erityisetuus, jonka maksaminen edellyttää maassa asumista 35

36 Työnhaku muussa EU-maassa Art. 69 oikeus hakea työtä toisesta jäsenvaltiosta kolmen kuukauden ajan työttömyysetuuden maksaa oleskeluvaltio lähtömaan lainsäädännön mukaisesti ja kustannuksella maiden välinen laskutusjärjestelmä (ei Pohjoismaissa) Edellytetään 4 viikon työnhakua lähtömaassa voi olla lyhyempikin (Hallintotmk:n suositus Nro 21), jolloin luvan antaa Suomessa työvoimatoimisto Lomake E 303 (E 303/0-303/5) Jos ei voida antaa lomaketta E 303, annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös (työttömyysturvalautakunta) Esim. lomautettu ei voi saada E 303 -työnhakuoikeutta 36

37 Työnhakijaksi Suomesta Työmarkkinatuelta ei lähdetä työnhakuun Lomakkeen E 303 myöntää Kela tai työttömyyskassa ilmoittautumisaika kohdemaassa 7 päivää kohdemaan viranomainen maksaa hakijalle TTL:n mukaisen työttömyyspäivärahan Paluun myöhästymisestä seuraa päivärahaoikeuden menetys Työnhakuoikeus vain kerran kahden työskentelyjakson välissä Suomessa välissä työssä vähintään 4 viikkoa + työttömänä vähintään 4 viikkoa 37

38 Työnhakijaksi Suomeen Ensin ilmoittautuminen työnhakijaksi työvoimatoimistossa, sitten ilmoittautuminen Kelan toimistoon, joka maksaa lähtömaan lainsäädännön mukaisen etuuden 4 viikon välein ennakonpidätystä ei toimiteta palautettava TT 2 E 303- työnhakija on kaikilta osin lähtövaltionsa sosiaaliturvan piirissä Ei voida vakuuttaa Suomessa E 303-menettelyn aikana Oikeus sairaanhoitoon Suomessa, jos eurooppalainen sairaanhoitokortti lähtömaasta 38

39 Yleistä menettelystä

40 Päätöksen antaminen Kirjallinen valituskelpoinen päätös asumiseen perustuvan sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta annetaan aina, kun ulkomaille muutosta tai Suomeen paluusta saadaan tieto (poikkeuksena lomamatkat) Suomeen muuttava hakee asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuulumista Yleensä Kelan toimisto tai ulkomaanyksikkö antaa nämä päätökset Päätöksestä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulau-takuntaan ja edelleen vakuutusoikeuteen 40

41 Työnjako Eläketurvakeskus: työeläkkeet EU- ja sosiaaliturvasopimusasioissa: lainvalintalomakkeiden (esim. E 101) antaminen/vast.otto käsittelevä laitos eli hakemus-, vakuutusaika- ja päätöstietojen välittäminen eläkeasiain ratkaisemiseen osallistuvien laitosten välillä Kela: asumisperusteinen sosiaaliturva EU- ja sosiaaliturvasopimusasioissa: sairaanhoitolomakkeiden ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin antaminen, etuudet muissa asioissa: päätökset as.per.sos.turvaan kuulumisesta, etuudet 41

42 Tulevia muutoksia

43 Uusien EY-asetusten voimaantulo Euroopan parlamentti on hyväksynyt äänestyksessä neuvoston yhteisen kannan äänin 600 vastaan 13 Uudet asetukset (883/2004 ja sen toimeenpanoasetus) voimaan

44 Keskeisiä muutoksia asetukseen 1408/71 nähden Henkilöllinen soveltamisala ei-aktiivit Sovellettava lainsäädäntö myös asumisen perusteella Keskeinen muutos Kelan hoitaman asumisperusteisen sosiaaliturvan kannalta! 44

45 Uuden pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen valmistelu Uudessa asetuksessa 883/04 lainvalintamääräys myös ei-aktiiveille Sovelletaan asuinvaltion lainsäädäntöä (art 11.3.e) Tp-asetuksessa listattu asuinvaltion määrittämiseen liittyviä tekijöitä (art 11) Ratkaistaanko pohjoismaiden välillä liikkuvien opiskelijoiden, eläkeläisten ja muiden ei-aktiivien lainvalinta asetusta 883/04 soveltaen, vai jatketaanko nykyistä väestökirjanpitoon perustuvaa käytäntöä? Uuden sopimustekstiehdotuksen tarkoitus olla valmiina kesäkuussa

46 Uuden pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen valmistelu Mitä näillä näkymin tulossa sopimukseen Asumisen määrittely Ensisijassa 883 ja tpa -> kansallinen lainsäädäntö Väestökirjanpito turvaverkkona Perhe-etuuksien erotusetuuksien laskemista koskeva määräys Kuntoutusyhteistyötä koskeva määräys Suomi toivoo johdantoon selvennystä siitä, että sopimuksen merkitys rajoitettu Keskeinen merkitys Färsaarille ja Grönlannille sekä Tanskan, Norja ja Islannin osalta kolmansien valtioiden kansalaisten kannalta Suomen ja Ruotsin kannalta pohjoismaisen sopimuksen merkitys vähäinen 46

47 Yhteystiedot 47

48 Kiitos ja aurinkoista kesää! 48

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011 Kelan etuudet pähkinänkuoressa Opas asiantuntijoille 2011 Sisällys Tärkeää tietää 1 SOSIAALITURVA ASUMISEN PERUSTEELLA 2 Yleiset periaatteet 2 Muutto ulkomaille 4 Muutto Suomeen 6 LAPSIPERHEEN ETUUDET

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012. Matias Kainu 28.8.2012

Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012. Matias Kainu 28.8.2012 Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012 Matias Kainu 28.8.2012 Aihepiirit 1. Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta 2. Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä: vakuuttamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 1 Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ulla Siltaloppi Tampereen teknillinen yliopisto, Kansainväliset palvelut Palvelut ulkomailta

Lisätiedot

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä SISÄLLYS LUkijalle... 5 Ulkomaantyön vakuuttaminen... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-maat

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvasäännökset

EU:n sosiaaliturvasäännökset Päivitetty 2010 EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden oikeudet VUOTTA EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista Euroopan komissio EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan Suomessa - EMN tutkimus

Maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan Suomessa - EMN tutkimus Maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan Suomessa - EMN tutkimus Kansallinen EMN-seminaari Helsinki, Paasitorni 22.11.2013 Berit Kiuru, Ylitarkastaja Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama

Lisätiedot

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto:

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Ulkomaantyön vakuuttaminen Ulkomaantyön vakuuttaminen Tätä ohjetta sovelletaan valtion palveluksessa oleviin työntekijöihin (ei sovelleta yliopistojen palveluksessa oleviin) EU-maita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Helsinki 2007 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet -esite on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi STM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Peruspäiväraha 18.02.2014

Peruspäiväraha 18.02.2014 Peruspäiväraha 18.02.2014 Sisällysluettelo Peruspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Peruspäiväraha - Lapsikorotus - Korotusosa - Kolmen vuoden työhistorian perusteella - Pitkän

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Helmikuu 2006 Ulkomainen työvoima teknologiateollisuuessa

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa Sosiaaliturvaoikeudet Tanskassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2012

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2012 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2012 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi Saara Koikkalainen Asko Suikkanen (toim.): Siirtymät ja kansalaisuus kansainvälisen

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa 1 2 Rajaesteet Pohjoismaissa Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä

Lisätiedot