TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI"

Transkriptio

1 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi - TAPRE LOPPURAPORTTI TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki

2 (10) 1 Johdanto 1.1 Tausta Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi -hanke (lyhenne TAPRE) käynnistyi pitkällisten neuvotteluiden jälkeen toukokuussa Rahoituksellisista ja hallinnollisista syistä hanke jaettiin kahteen osaan: - TAPRE-kehitys, joka painottui nimensä mukaisesti kehitykseen ja jonka päärahoittaja oli Tekes, Tampere Tilakeskus Liikelaitos ja Tampereen alueen rakentamisalan yritykset - TAPRE-koulutus, joka painottui koulutukseen, tiedotukseen ja koordinointiin. Tässä rahoittajina olivat Tampereen alueen julkisen tahon kiinteistön omistajat, ECO2-hanke ja kuntien edustajana Tampereen kaupunkiseutu. Kuvassa 1 on havainnollistettu kahden eri kokonaisuuden yhteen nivoutumista TAPRE-sateenvarjon alla. 1.2 Hankkeen tavoitteet Kuva 1. TAPRE-hankkeen jako kahteen osahankkeeseen. TAPRE-hankkeen päätavoite on parantaa hankkeessa mukana olevien tahojen valmiuksia saavuttaa energiatehokkuustavoitteensa. Päätavoite jaettiin osatavoitteisiin, joita ovat: 1) kaikille kiinteistönomistajille yhteneväisten energiatehokkuusperiaatteiden tunnistaminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa (hanke- /toteutussuunnittelu, toteutus/urakointi/vastaanotto, rakennuksen kunnossapito/huolto/käyttö)

3 (10) 1.3 TAPRE-osapuolet 2) olemassa olevien kiinteistöjen / käynnissä olevien rakennushankkeiden energiatehokkuuden parantaminen (pilottikohteet) 3) todentaa asetettujen energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa 4) helpottaa energiatehokkaiden hankintojen tekemistä, koskien niin suunnittelua, toteutusta kuin käyttöä, hyödyntämällä eri toimijoilla käytössä olevia samankaltaisia hankintamenettelyjä 5) luoda energiatehokkuustyöhön ohjeistuksia, joita voidaan hyödyntää myös koulutusmateriaalina 6) lisätä ja parantaa eri toimijoiden yhteistyötä, avointa vuorovaikutusta sekä auttaa hankeosapuolia resursoimaan energiatehokkuustyötään. TAPRE-hankkeen päätyttyä osallistujat saavat käyttöönsä: kirjalliset menettelytapaohjeet rakennusten energiatehokkaaseen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon energiatehokkuussopimusmallit eri hankintoja varten (suunnittelu, urakointi, kiinteistön ylläpitopalvelut). Näiden rakentamiseen suoraan liittyvien tavoitteiden lisäksi rinnalla viedään koulutusta ja tiedotusta, joiden tavoitteena on tehdä tunnetuksi hankkeen tuloksia ja kouluttaa hankeosapuolien henkilökuntaa, ts. jalkauttaa tietoa. Työryhmät ovat hankkeen tärkein kehitystyökalu. Työryhmät on muodostettu rakentamisen elinkaarinäkökulmasta. Yksi kolmesta työryhmästä keskittyy suunnitteluun, toinen rakentamiseen ja toteutukseen sekä kolmas valmiin rakennuksen käyttöön. TAPRE-osapuolia oli kaikkiaan 33. Mukana oli kiinteistöomistajia, rakennus- ja huoltoliikkeitä, suunnittelijoita ja viranomaistahoja sekä rahoittajien edustajia. Mukana oli varsin kattava edustus Tampereen seutukunnan rakennusalan yrityksiä ja kiinteistönomistajatahoja.

4 (10) Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, jotka edustivat rahoittajia ja kiinteistöomistajatahoja. Ohjausryhmä koostui seuraavista henkilöistä ja tahoista: Pertti Koivisto Pekka Niemi Tommi Terho Ritva Asula-Myllynen Tapio Jalo Aki Havia Sasu Karkiainen Tom Frisk Jukka Huikari Teuvo Aro Markku Kailanto Jukka Tornberg Markku Viinamäki Pauli Välimäki Tampere Tilakeskus Liikelaitos Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Pirkanmaan Osuuskauppa Tampereen kaupunkiseutu Motiva Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri Pirkanmaan ELY-keskus TEKES Axovaatio Oy/AX-Suunnittelu Tampere Tilakeskus Liikelaitos Kesko Oyj Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki, ECO2-hanke Pertti Koivisto toimi puheejohtaja ja Teuvo Aro sihteerinä. Tampere Tilakeskus Liikelaitos on ollut hankkeen hallinnoija. TAPRE-hankkeen aikana on valmistelty 9 väliraporttia. Tämä dokumentti on TAPRE:n loppuraportti Tekes-hankkeen, TAPRE-kehityksen, osalta, joka päättyi , mutta kattaa myös TAPRE-koulutuksen. Tapre-koulutus jatkuu vielä ainakin vuoden 2014 loppuun. Teuvo Aro TAPRE:n projektipäällikkö

5 (10) 2 Hankkeen toteutus 2.1 Hankeorganisaatio ja ohjausryhmä Hankeen käytännön sisältö muodostui kuvan 2 kaavion mukaiseksi. TAPREenergiatehokkuusdokumentteja valmisteltiin kolmessa työryhmässä : suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. Jokaiselle työryhmälle nimettiin konsultti työrukkaseksi. Projektipäällikkö vastasi hankkeen käytännön suunnittelusta ja ohjauksesta yhdessä ohjausryhmän puheenjohtajan kanssa. Säännöllisesti kokoontunut ohjausryhmä antoi palautetta työstä ja toimi hyvänä keskustelufoorumina. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin hankkeena aikana 10. Mahdollisesti pidetään vielä yksi kokous vuoden 2014 lopulla. 2.2 Työryhmätyöskentely Kuva 2. TAPRE:n organisoituminen. Työryhmien tehtävänä oli olla keskustelufoorumina ja palautteen antajana TAPREdokumentaatiota valmisteltaessa. Käytännön valmistelutyön tekivät työryhmien konsultit ja projektipäällikkö, joka oli mukana kaikkein työryhmien kokouksissa, jotta päällekkäisyyttä eri työryhmien työssä ei olisi. Työryhmien työn tuli nivoutua mahdollisiman hyvin tosiinsa. Työryhmien jäsenet edustivat hankkeessa mukana olevia kiinteistönomistajatahoja. Keskustelut työryhmissä olivat vilkkaita ja käytännönläheisiä. Ne loivat hyvän pohjan TAPRE-dokumentaation valmistelulle.

6 (10) Työryhmien jäsenten ja hankkeen aikaisten työryhmien kokoontumisten lukumäärä käy esiin oheisesta taulukosta 1. Kokouksia pidettiin Tampere Tilakeskus Liikelaitoksen tiloissa, mutta runsaasti myös eri hankeosapuolien tiloissa.kokousten kesto oli 3-4 tuntia. Taulukko 1. TAPRE-työryhmät henkilökoot ja kokouksien lukumäärät. +1 tarkoittaa ryhmien yhteistä kokousta. 2.3 TAPRE-dokumentit TAPRE-hankkeen perustavoite oli luoda yhteiset periaatteet energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi suunnittelussa, rakentamisessa ja urakoinnissa sekä rakennuksen käytössä. Tavoite ei ollut luoda ohjeita, joita suoraan koipioitaisiin, toki näinkin voidaan tehdä, vaan periaatteet sovellettavaksi. Ohjeiden tavoite on auttaa tilaajaa määrittelemään suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönhoidon energiatehokkuusvaatimukset. Ne helpottavat myös palveluntarjoaa ja urakoitsijaa, kun heidän ei tarvitse valmistella tarjoustaan eri perustein tehtyihin energiatehokkuusvaatimuksiin tarjouksen pyyttäjästä riippuen. Energiatehokkuusnäkökulmasta valmisteltujen hankinta- ja sopimusdokumentien lisäksi valmisteltiin energiatehokkuuden dokumentaatioperiaatteet. Yksinkertaistettuna ne ovat seuraavat: Mahdollisimman selkeästi asetetut energiatehokkuusvaatimukset, koskien niin yksittäisiä materiaaleja, rakenteita, koneita, laitteita, järjestelmiä ja palveluita. Todentaminen tärkeää: Kun tehokkuusvaatimus on määritelty, määritellään myös, miten vaatimus rakennushankkeen aikana todennetaan. TAPRE-dokumentteja tai -tuotteita valmisteltiin yhteensä 13 kpl. Lisäksi on yksi hankekokonaisuutta kuvaava dokumentti TAPRE-periaatteet ja -sisällöt. Kuvassa 2 dokumenttien soveltamisala on sijoitettu rakennuksen elinkaarelle rakennusten energiatehokkuustavoitteiden asetannasta ja hankesuunnittelusta aina rakennuksen käyttöön ja huoltoon asti. TAPRE-tuotteet on lueteltu liitteessä.

7 (10) 2.4 Tapre-tiedotus Kuva 2. TAPRE-tuotteet rakennuksen elinkaarella. TAPRE-dokumenttien luonnokset valmisteltiin loppusyksyn 2012 ja lopputalven 2013 aikana. Luonnokset lähettiin kaikille TAPRE-osapuolille lausunnolle. Tämän lisäksi projektipäällikkö ja konsultit kävivät esittelemässä luonnosaineiston kunkin TAPREosapuolen tiloissa. Tampereen ympäryskunnille pidettiin kuitenkin kaksi tilaisuutta, toinen itäpuolen ja toinen länsipuolen kunnille. Yhteensä esittelytilaisuuksia oli lähes parikymmentä. Palaute- ja esitekierrosten jälkeen dokumentit viimeisteltiin ja julkaistiin päivityksellä Tampere Tilakeskus Liikelaitoksen kotisivuilla Seuraava päivitys tehtiin päiväyksellä , ja se on sivuilla lokakuun 2014 aikana. Koska TAPRE:n ajatus on tulla toimintatavaksi Tampereen seudulla ja Suomessa laajemminkin, julkisuus on tärkeää. Tilakeskuksen TAPRE-sivuille on vapaa pääsy muillekin kuin TAPRE-osapuolille pidettiin kaikille avoin Tapre-tilaisuus, jossa käytiin lävise TAPRE-periaatteet ja esiteltiin dokumentit.

8 (10) 2.5 TAPRE-koulutus Tapresta on ollut juttu Rakennuslehdessä ja Aamulehdessä. TAPRE on ollut esillä Asuntomessuilla Lisäksi TAPRE:sta on ollut esityksiä monissa tilaisuuksissa kuten Tekesin ja Motivan tilaisuuksissa. TAPRE:lla oli ständi Tampere-talossa pidetyssä Rakennusfysiikkaseminaarissa TAPRE:sta on julkaistu kolme painettua esitettä: TAPRE Energiatehokkuutta palvelurakennuksiin, Energiatehokkuutta Tampereen kaupungin palvelurakennuksiin ja TAPRE-periaatteet suunnittelussa ja urakoinnissa. Lisäksi on julkaistu TAPREperiaatteet ja-sisällöt vihkonen, joka kertoo keskeiset asiat TAPRE:sta. Koulutusta ja tiedottamista varten on tehty TAPRE-rollup. Vuoden 2014 loppupuolella TAPRE:sta on tarkoitus tehdä ainakin yksi juttu ammattilehtiin. Kuten johdannossa todettiin TAPRE jakaantui kahtaalle, toinen painottui kehitykseen ja toinen koulutukseen. Koulutus oli suunnattu vain TAPRE-osapuolille. Alkuvaiheisessa Tapre-seminaarit painottuivat luonnosvaiheessa olevien työryhmätöiden esittelyyn ja niistä käytyyn keskusteluun. Tämän lisäksi vahvana teemana oli Tampereella ja eri puolilla Suomea tehtyjen energiatehokkuushankkeiden esittely. Kaikkiaan TAPRE-osapuolille järjestettiin yleisiä koulutuksia kahdeksan (8) kpl, jotka on listattu seuraavassa: Info- ja keskustelutilaisuus Attilan auditorio, Tampere Koulutustilaisuus: työryhmätyöt, rakennusmääräykset ja aurinkosähkön tuotanto Vapriikin auditorio, Rakennusten energiatehokkuustavoitteiden asettaminen ja energiatehokkuuden todentaminen Vapriikin auditorio, TAPRE-työryhmien yhteiskokous Terveydenhoito-oppilaitos, Matalaenergiarakentamisen esimerkkejä, kokemuksia ja vaikutuksia Vapriikin auditorio, TAPRE-esittelytilaisuus Terveydenhoito-oppilaitos, TAPRE:sta energiatehokkuutta ja laatua rakentamiseen haukkumatta paras. Tule kuulemaan kun tilaajat ja palveluntuottajat kehuvat toisiaan Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksen auditorio, Tapre-päätösseminaari Rakentaminen ja kiinteistönpito muutoksessa TAPRE:sta eväät energiamuutoksen hallintaan Vapriikin auditorio,

9 (10) 2.6 Tapre-pilotointi 3 Hankkeen tulokset Seminaareihin ilmoittautui henkeä,ja osanotto oli suurinpiirtein samaa luokkaa. Näiden lisäksi pidettiin yllämainiut Tapre-työryhmien kokoukset ja monet pienemmät esittelytilaisuudet. Yhteensä koulutus- ja asiantuntijatapaamisia pidettiin noin 50. Alkuperäisena ajatuksena oli käynnistää pilotointi jo loppuvuodesta Kohteetkin jo alustavasti valittiin. Marssijärjestys oli kuitenkin väärä. Ensin täytyy olla jotain, mitä pilotoida. TAPRE-dokumentit ja - tuotteet olivat niitä. Niiden valmistelu oli kuitenkin niin suuri työpanos ja vaati yhteistyötä eri tahojen kanssa, että ne saatiin pilotointikuntoon vasta loppukeväästä Tällöin hankkeen piti jo alkuperäisen suunnitelman mukaan olla valmis. Tekes suostui, että hankerahoitusta voidaan käyttää vielä vuoden eli Tekesin osalta hanke päättyi TAPREkoulutus jatkuu vielä vuoden 2014 loppuun. TAPRE-periaatteiden käyttöön oton edistämiseksi järjestettiin pilotointikoulutusta Tampere Tilakeskus Liikelaitokselle ja kaksi eri tilaisuutta ympäryskunnille. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ovat liittäneet TAPRE-dokumentit ja esitteen osaksi TATE-ohjettaan. Sen kautta TAPRE-periaatteet tulevat käyttöön otetuksi myös Tampereen ulkopuolella, koska SYK toimii yliopistopaikkakunnilla ympäri Suomea pääkaupunkiseutua lukuunottamatta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) pilotoi TAPRE-periaatteita Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisohjelma ohjelmassaan. Tampere Tilakeskus Liikelaitokselle on tehty tarjouspyyntöihin liittyvää TAPRE-liiteaineistoa, mutta pilotointi on vielä käynnistysvaiheessa. Ylöjärven kaupungin kanssa kehitellään TAPRE-periaatteita KVR-tyyppiseen rakentamiseen. Koska TAPRE-dokumentaatio on kaikkien käytettävissä, on dokumentteja voitu hyödyntää ympäri Suomea. Näistä ei kuitenkaan ole tietoa. TAPRE-hankkeen tuloksia arvioitaessa luonnollinen vertailukohta on katsoa tuloksia suhteessa tavoitteisiin. Johdannossa on esitetty hankkeen tavoitteet. Seuraavassa on käyty lävitse, miten tavoitteisiin on kyetty vastaamaan. Tavoitteet kursiivilla. 1) kaikille kiinteistönomistajille yhteneväisten energiatehokkuusperiaatteiden tunnistaminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa (hanke- /toteutussuunnittelu, toteutus/urakointi/vastaanotto, rakennuksen kunnossapito/huolto/käyttö) TAPRE-hankkeessa valmisteltiin yhteensä 13 TAPRE-dokumenttia rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin. Yksittäisten energiatehokkuustoimet ovat aina rakennuskohtaisia ja ne on tunnistettava hankkeen omistajien ja asiantuntijoiden. Niitä TAPRE:ssa ei käsitelty kuin esimerkinomaisesti. TAPRE:ssa on esitetty yleisperiaatteet, miten energiatehokkuutta tulee rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa tavoitella. 2) olemassa olevien kiinteistöjen / käynnissä olevien rakennushankkeiden energiatehokkuuden parantaminen (pilottikohteet) TAPREssa kehitettiin energiatehokkuuden dokumentointiperiaatteet ja energiatehokkuudesta lähtevät sopimusmallit suunnitteluun, ura-

10 (10) kointiin ja kiinteistöpalveluiden hankintaan. Tämä vaihe vei noin kaksi vuotta. Vasta kun mallit ja periaatteet ovat selvillä, voidaan aloittaa niiden pilotointi ja testaaminen. Kun kysymys on sopimusmallien ja hankeperiaatteiden pilotoinnista, tarvitaan useita vuosia ennen kuin saadaan kunnon kokemuksia. Jotta jonkinlaisia kokeiluja saataisiin käyntiin, päätettiin hanketta jatkaa vuodella. Tänä aikana saatiin liikkeelle useita TAPRE- kokeiluja, joita on kuvattu edellä luvussa 2.4. Tavoite on, että TAPRE-periaatteet tulevat osaksi normaaleja rakentamisen hankekäytäntöjä ja kiinteistönpitoa. Tämä vie vuosia, ja muutos on jatkuvaa. Käyttö kehittää mitä tahansa työkalua, näin on myös TAPRE-dokumenttien laita. 3) todentaa asetettujen energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa Tähän tavoitteeseen on vastattu jo edellisessä kohdassa. 4) helpottaa energiatehokkaiden hankintojen tekemistä, koskien niin suunnittelua, toteutusta kuin käyttöä, hyödyntämällä eri toimijoilla käytössä olevia samankaltaisia hankintamenettelyjä Tämä samankaltaisuuteen pyrkiminen on ollut TAPRE:n keskeinen tavoite, kuitenkin niin, että luodaan periaatteet, ei luovuuden tappavaa normia. Periaatteena on, että TAPRE-tuotteet ovat soveltamista varten, ei kopioitavaksi. 5) luoda energiatehokkuustyöhön ohjeistuksia, joita voidaan hyödyntää myös koulutusmateriaalina TAPRE:ssa tuotettu aineisto on pyritty tekemään niin käytännönläheiseksi kuin mahdollista. Niitä voidaan käyttää sellaisenaan opetusmateriaalina. Myös pari vihkosta/esitettä on valmisteltu. Toimivuustarkastelusta on tehty esimerkkiraportti. Lisäksi hankkeen aikana syntyi useita TAPRE-diasarjoja. 6) lisätä ja parantaa eri toimijoiden yhteistyötä, avointa vuorovaikutusta sekä auttaa hankeosapuolia resursoimaan energiatehokkuustyötään. TAPRE-työryhmissä käytiin vilkasta keskustelua, mikä sinänsä toimi kiinteistönomistajatahojen ajatusten vaihtofoorumina, samoin kuin lukuisat TAPRE-seminaarit. Yhtenä mahdollisena ajatuksena on järjestää vuosittain TAPRE-aiheinen seminaari, mikä pitäisi syntynyttä verkostoa elossa. TAPRE-hankkeen päätyttyä osallistujat saavat käyttöönsä: kirjalliset menettelytapaohjeet rakennusten energiatehokkaaseen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon energiatehokkuussopimusmallit eri hankintoja varten (suunnittelu, urakointi, kiinteistön ylläpitopalvelut).

11 (10) Tämä toiveet ovat toteutuneet hyvin, ja nämä toiveet täyttävä aineisto tuotettu kuten edellä on todettu. Yhteenvetona voidaan todeta, että tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisen hyvin. Merkittävin puute on pilotoinnin vähäisyys hankkeen aikana, mikä johtui virheellisistä lähtöoletuksista.

12 LIITE 1 (1) TAPRE-TUOTTEET TAPRE-periaatteet ja -sisällöt TAPRE-ohje 01 TAPRE ja energiatehokkuustavoitteiden asetanta TAPRE-ohje 02 Suunnittelun energiatehokkuus: tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset TAPRE-ohje 03 Energiatehokkuussuunnittelu, energia- ja olosuhdelaskenta suunnittelutoimeksiannossa TAPRE-ohje 04 TAPRE-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille TAPRE-ohje 05 Toteutuksen energiatehokkuus: tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset TAPRE-ohje 06 TAPRE ja urakkaohjelman laadinta TAPRE-ohje 07 Rakennuksen (talotekniikan) toimivuustarkastelu TAPRE-ohje 08 Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi ja energiatehokkuus TAPRE-ohje 09 Huolto- ja kunnossapitosopimusten energiatehokkuusnäkökulmat TAPRE-ohje 10 Huoltokirjan energianäkökohdat TAPRE-ohje 11 Kiinteistön energiatehokas käyttö TAPRE-ohje 12 Energianhallinnan mittaukset TAPRE-ohje 13 Mittarointiohje

13 Kiinteistönomistajan energiatehokkuustavoitteet Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus SUUNNITTELU TOTEUTUS Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus KÄYTTÖ TOIMIVUUS- TARKASTELU T o d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta TAPRE - OSAPUOLET: Tampereen kaupunki, Tilakeskus Tampereen kaupunkiseutu Kangasala ECO 2 -hanke Lempäälä Tekes Nokia Motiva/TEM Orivesi ELY-keskus/YM Pirkkala Vesilahti AX-Suunnittelu Ylöjärvi Airix Talotekniikka Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesko Oyj Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä YIT Oy TPI Control Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanoja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunisto-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technologies Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Aihio Arkkitehdit Oy

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija:

Lisätiedot

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012 TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti Pertti Koivisto 30.05.2012 Asiantuntijaryhmä - antaa lausuntoja ja tietoja osaamisalueeltaan ORGANISAATIO Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos - hankkeen

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia

Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia Hannele Kerosuo, Jenni Korpela, Jiri Lallimo, Tarja Mäki CRADLE Helsingin yliopisto 1. Johdanto Solmutyöskentelyllä (knotworking) viitataan

Lisätiedot

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Teuvo Aro, AX-Suunnittelu AX-SUUNNITTELU Perustettu 1993 LVI TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Helmikuu 2013 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.PILOTTIKARTOITUSPROSESSIT... 3 2.1. Potentiaalisten pilottien kartoitus Satakunnassa...

Lisätiedot

Satu Routa-Lindroos. Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa

Satu Routa-Lindroos. Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa Satu Routa-Lindroos Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa 1 2008 BUILDERNEWS Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa Helsingin kaupunki teki projektipankkipalvelusopimuksen Buildercomin kanssa Terveelliset tilat Tule tapaamaan edustajiamme

Lisätiedot

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala 1 Johdanto Erkki Santala 1.1 Taustaa Yleisten viemäriverkostojen ulottumattomissa asuu noin miljoona suomalaista, valtaosin haja-asutusalueilla. Vesistöjen kokonaiskuormituksesta tämä yksi viidesosa väestöstä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma KRITEERISTÖ ENERGIATEHOKKUUDEN TOTEUTUMISEKSI KAUPUNGIN JULKISISSA RAKENNUSHANKKEISSA Lappeenranta, 2012

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot