TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI"

Transkriptio

1 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi - TAPRE LOPPURAPORTTI TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki

2 (10) 1 Johdanto 1.1 Tausta Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi -hanke (lyhenne TAPRE) käynnistyi pitkällisten neuvotteluiden jälkeen toukokuussa Rahoituksellisista ja hallinnollisista syistä hanke jaettiin kahteen osaan: - TAPRE-kehitys, joka painottui nimensä mukaisesti kehitykseen ja jonka päärahoittaja oli Tekes, Tampere Tilakeskus Liikelaitos ja Tampereen alueen rakentamisalan yritykset - TAPRE-koulutus, joka painottui koulutukseen, tiedotukseen ja koordinointiin. Tässä rahoittajina olivat Tampereen alueen julkisen tahon kiinteistön omistajat, ECO2-hanke ja kuntien edustajana Tampereen kaupunkiseutu. Kuvassa 1 on havainnollistettu kahden eri kokonaisuuden yhteen nivoutumista TAPRE-sateenvarjon alla. 1.2 Hankkeen tavoitteet Kuva 1. TAPRE-hankkeen jako kahteen osahankkeeseen. TAPRE-hankkeen päätavoite on parantaa hankkeessa mukana olevien tahojen valmiuksia saavuttaa energiatehokkuustavoitteensa. Päätavoite jaettiin osatavoitteisiin, joita ovat: 1) kaikille kiinteistönomistajille yhteneväisten energiatehokkuusperiaatteiden tunnistaminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa (hanke- /toteutussuunnittelu, toteutus/urakointi/vastaanotto, rakennuksen kunnossapito/huolto/käyttö)

3 (10) 1.3 TAPRE-osapuolet 2) olemassa olevien kiinteistöjen / käynnissä olevien rakennushankkeiden energiatehokkuuden parantaminen (pilottikohteet) 3) todentaa asetettujen energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa 4) helpottaa energiatehokkaiden hankintojen tekemistä, koskien niin suunnittelua, toteutusta kuin käyttöä, hyödyntämällä eri toimijoilla käytössä olevia samankaltaisia hankintamenettelyjä 5) luoda energiatehokkuustyöhön ohjeistuksia, joita voidaan hyödyntää myös koulutusmateriaalina 6) lisätä ja parantaa eri toimijoiden yhteistyötä, avointa vuorovaikutusta sekä auttaa hankeosapuolia resursoimaan energiatehokkuustyötään. TAPRE-hankkeen päätyttyä osallistujat saavat käyttöönsä: kirjalliset menettelytapaohjeet rakennusten energiatehokkaaseen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon energiatehokkuussopimusmallit eri hankintoja varten (suunnittelu, urakointi, kiinteistön ylläpitopalvelut). Näiden rakentamiseen suoraan liittyvien tavoitteiden lisäksi rinnalla viedään koulutusta ja tiedotusta, joiden tavoitteena on tehdä tunnetuksi hankkeen tuloksia ja kouluttaa hankeosapuolien henkilökuntaa, ts. jalkauttaa tietoa. Työryhmät ovat hankkeen tärkein kehitystyökalu. Työryhmät on muodostettu rakentamisen elinkaarinäkökulmasta. Yksi kolmesta työryhmästä keskittyy suunnitteluun, toinen rakentamiseen ja toteutukseen sekä kolmas valmiin rakennuksen käyttöön. TAPRE-osapuolia oli kaikkiaan 33. Mukana oli kiinteistöomistajia, rakennus- ja huoltoliikkeitä, suunnittelijoita ja viranomaistahoja sekä rahoittajien edustajia. Mukana oli varsin kattava edustus Tampereen seutukunnan rakennusalan yrityksiä ja kiinteistönomistajatahoja.

4 (10) Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, jotka edustivat rahoittajia ja kiinteistöomistajatahoja. Ohjausryhmä koostui seuraavista henkilöistä ja tahoista: Pertti Koivisto Pekka Niemi Tommi Terho Ritva Asula-Myllynen Tapio Jalo Aki Havia Sasu Karkiainen Tom Frisk Jukka Huikari Teuvo Aro Markku Kailanto Jukka Tornberg Markku Viinamäki Pauli Välimäki Tampere Tilakeskus Liikelaitos Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Pirkanmaan Osuuskauppa Tampereen kaupunkiseutu Motiva Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri Pirkanmaan ELY-keskus TEKES Axovaatio Oy/AX-Suunnittelu Tampere Tilakeskus Liikelaitos Kesko Oyj Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki, ECO2-hanke Pertti Koivisto toimi puheejohtaja ja Teuvo Aro sihteerinä. Tampere Tilakeskus Liikelaitos on ollut hankkeen hallinnoija. TAPRE-hankkeen aikana on valmistelty 9 väliraporttia. Tämä dokumentti on TAPRE:n loppuraportti Tekes-hankkeen, TAPRE-kehityksen, osalta, joka päättyi , mutta kattaa myös TAPRE-koulutuksen. Tapre-koulutus jatkuu vielä ainakin vuoden 2014 loppuun. Teuvo Aro TAPRE:n projektipäällikkö

5 (10) 2 Hankkeen toteutus 2.1 Hankeorganisaatio ja ohjausryhmä Hankeen käytännön sisältö muodostui kuvan 2 kaavion mukaiseksi. TAPREenergiatehokkuusdokumentteja valmisteltiin kolmessa työryhmässä : suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. Jokaiselle työryhmälle nimettiin konsultti työrukkaseksi. Projektipäällikkö vastasi hankkeen käytännön suunnittelusta ja ohjauksesta yhdessä ohjausryhmän puheenjohtajan kanssa. Säännöllisesti kokoontunut ohjausryhmä antoi palautetta työstä ja toimi hyvänä keskustelufoorumina. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin hankkeena aikana 10. Mahdollisesti pidetään vielä yksi kokous vuoden 2014 lopulla. 2.2 Työryhmätyöskentely Kuva 2. TAPRE:n organisoituminen. Työryhmien tehtävänä oli olla keskustelufoorumina ja palautteen antajana TAPREdokumentaatiota valmisteltaessa. Käytännön valmistelutyön tekivät työryhmien konsultit ja projektipäällikkö, joka oli mukana kaikkein työryhmien kokouksissa, jotta päällekkäisyyttä eri työryhmien työssä ei olisi. Työryhmien työn tuli nivoutua mahdollisiman hyvin tosiinsa. Työryhmien jäsenet edustivat hankkeessa mukana olevia kiinteistönomistajatahoja. Keskustelut työryhmissä olivat vilkkaita ja käytännönläheisiä. Ne loivat hyvän pohjan TAPRE-dokumentaation valmistelulle.

6 (10) Työryhmien jäsenten ja hankkeen aikaisten työryhmien kokoontumisten lukumäärä käy esiin oheisesta taulukosta 1. Kokouksia pidettiin Tampere Tilakeskus Liikelaitoksen tiloissa, mutta runsaasti myös eri hankeosapuolien tiloissa.kokousten kesto oli 3-4 tuntia. Taulukko 1. TAPRE-työryhmät henkilökoot ja kokouksien lukumäärät. +1 tarkoittaa ryhmien yhteistä kokousta. 2.3 TAPRE-dokumentit TAPRE-hankkeen perustavoite oli luoda yhteiset periaatteet energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi suunnittelussa, rakentamisessa ja urakoinnissa sekä rakennuksen käytössä. Tavoite ei ollut luoda ohjeita, joita suoraan koipioitaisiin, toki näinkin voidaan tehdä, vaan periaatteet sovellettavaksi. Ohjeiden tavoite on auttaa tilaajaa määrittelemään suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönhoidon energiatehokkuusvaatimukset. Ne helpottavat myös palveluntarjoaa ja urakoitsijaa, kun heidän ei tarvitse valmistella tarjoustaan eri perustein tehtyihin energiatehokkuusvaatimuksiin tarjouksen pyyttäjästä riippuen. Energiatehokkuusnäkökulmasta valmisteltujen hankinta- ja sopimusdokumentien lisäksi valmisteltiin energiatehokkuuden dokumentaatioperiaatteet. Yksinkertaistettuna ne ovat seuraavat: Mahdollisimman selkeästi asetetut energiatehokkuusvaatimukset, koskien niin yksittäisiä materiaaleja, rakenteita, koneita, laitteita, järjestelmiä ja palveluita. Todentaminen tärkeää: Kun tehokkuusvaatimus on määritelty, määritellään myös, miten vaatimus rakennushankkeen aikana todennetaan. TAPRE-dokumentteja tai -tuotteita valmisteltiin yhteensä 13 kpl. Lisäksi on yksi hankekokonaisuutta kuvaava dokumentti TAPRE-periaatteet ja -sisällöt. Kuvassa 2 dokumenttien soveltamisala on sijoitettu rakennuksen elinkaarelle rakennusten energiatehokkuustavoitteiden asetannasta ja hankesuunnittelusta aina rakennuksen käyttöön ja huoltoon asti. TAPRE-tuotteet on lueteltu liitteessä.

7 (10) 2.4 Tapre-tiedotus Kuva 2. TAPRE-tuotteet rakennuksen elinkaarella. TAPRE-dokumenttien luonnokset valmisteltiin loppusyksyn 2012 ja lopputalven 2013 aikana. Luonnokset lähettiin kaikille TAPRE-osapuolille lausunnolle. Tämän lisäksi projektipäällikkö ja konsultit kävivät esittelemässä luonnosaineiston kunkin TAPREosapuolen tiloissa. Tampereen ympäryskunnille pidettiin kuitenkin kaksi tilaisuutta, toinen itäpuolen ja toinen länsipuolen kunnille. Yhteensä esittelytilaisuuksia oli lähes parikymmentä. Palaute- ja esitekierrosten jälkeen dokumentit viimeisteltiin ja julkaistiin päivityksellä Tampere Tilakeskus Liikelaitoksen kotisivuilla Seuraava päivitys tehtiin päiväyksellä , ja se on sivuilla lokakuun 2014 aikana. Koska TAPRE:n ajatus on tulla toimintatavaksi Tampereen seudulla ja Suomessa laajemminkin, julkisuus on tärkeää. Tilakeskuksen TAPRE-sivuille on vapaa pääsy muillekin kuin TAPRE-osapuolille pidettiin kaikille avoin Tapre-tilaisuus, jossa käytiin lävise TAPRE-periaatteet ja esiteltiin dokumentit.

8 (10) 2.5 TAPRE-koulutus Tapresta on ollut juttu Rakennuslehdessä ja Aamulehdessä. TAPRE on ollut esillä Asuntomessuilla Lisäksi TAPRE:sta on ollut esityksiä monissa tilaisuuksissa kuten Tekesin ja Motivan tilaisuuksissa. TAPRE:lla oli ständi Tampere-talossa pidetyssä Rakennusfysiikkaseminaarissa TAPRE:sta on julkaistu kolme painettua esitettä: TAPRE Energiatehokkuutta palvelurakennuksiin, Energiatehokkuutta Tampereen kaupungin palvelurakennuksiin ja TAPRE-periaatteet suunnittelussa ja urakoinnissa. Lisäksi on julkaistu TAPREperiaatteet ja-sisällöt vihkonen, joka kertoo keskeiset asiat TAPRE:sta. Koulutusta ja tiedottamista varten on tehty TAPRE-rollup. Vuoden 2014 loppupuolella TAPRE:sta on tarkoitus tehdä ainakin yksi juttu ammattilehtiin. Kuten johdannossa todettiin TAPRE jakaantui kahtaalle, toinen painottui kehitykseen ja toinen koulutukseen. Koulutus oli suunnattu vain TAPRE-osapuolille. Alkuvaiheisessa Tapre-seminaarit painottuivat luonnosvaiheessa olevien työryhmätöiden esittelyyn ja niistä käytyyn keskusteluun. Tämän lisäksi vahvana teemana oli Tampereella ja eri puolilla Suomea tehtyjen energiatehokkuushankkeiden esittely. Kaikkiaan TAPRE-osapuolille järjestettiin yleisiä koulutuksia kahdeksan (8) kpl, jotka on listattu seuraavassa: Info- ja keskustelutilaisuus Attilan auditorio, Tampere Koulutustilaisuus: työryhmätyöt, rakennusmääräykset ja aurinkosähkön tuotanto Vapriikin auditorio, Rakennusten energiatehokkuustavoitteiden asettaminen ja energiatehokkuuden todentaminen Vapriikin auditorio, TAPRE-työryhmien yhteiskokous Terveydenhoito-oppilaitos, Matalaenergiarakentamisen esimerkkejä, kokemuksia ja vaikutuksia Vapriikin auditorio, TAPRE-esittelytilaisuus Terveydenhoito-oppilaitos, TAPRE:sta energiatehokkuutta ja laatua rakentamiseen haukkumatta paras. Tule kuulemaan kun tilaajat ja palveluntuottajat kehuvat toisiaan Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksen auditorio, Tapre-päätösseminaari Rakentaminen ja kiinteistönpito muutoksessa TAPRE:sta eväät energiamuutoksen hallintaan Vapriikin auditorio,

9 (10) 2.6 Tapre-pilotointi 3 Hankkeen tulokset Seminaareihin ilmoittautui henkeä,ja osanotto oli suurinpiirtein samaa luokkaa. Näiden lisäksi pidettiin yllämainiut Tapre-työryhmien kokoukset ja monet pienemmät esittelytilaisuudet. Yhteensä koulutus- ja asiantuntijatapaamisia pidettiin noin 50. Alkuperäisena ajatuksena oli käynnistää pilotointi jo loppuvuodesta Kohteetkin jo alustavasti valittiin. Marssijärjestys oli kuitenkin väärä. Ensin täytyy olla jotain, mitä pilotoida. TAPRE-dokumentit ja - tuotteet olivat niitä. Niiden valmistelu oli kuitenkin niin suuri työpanos ja vaati yhteistyötä eri tahojen kanssa, että ne saatiin pilotointikuntoon vasta loppukeväästä Tällöin hankkeen piti jo alkuperäisen suunnitelman mukaan olla valmis. Tekes suostui, että hankerahoitusta voidaan käyttää vielä vuoden eli Tekesin osalta hanke päättyi TAPREkoulutus jatkuu vielä vuoden 2014 loppuun. TAPRE-periaatteiden käyttöön oton edistämiseksi järjestettiin pilotointikoulutusta Tampere Tilakeskus Liikelaitokselle ja kaksi eri tilaisuutta ympäryskunnille. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ovat liittäneet TAPRE-dokumentit ja esitteen osaksi TATE-ohjettaan. Sen kautta TAPRE-periaatteet tulevat käyttöön otetuksi myös Tampereen ulkopuolella, koska SYK toimii yliopistopaikkakunnilla ympäri Suomea pääkaupunkiseutua lukuunottamatta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) pilotoi TAPRE-periaatteita Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisohjelma ohjelmassaan. Tampere Tilakeskus Liikelaitokselle on tehty tarjouspyyntöihin liittyvää TAPRE-liiteaineistoa, mutta pilotointi on vielä käynnistysvaiheessa. Ylöjärven kaupungin kanssa kehitellään TAPRE-periaatteita KVR-tyyppiseen rakentamiseen. Koska TAPRE-dokumentaatio on kaikkien käytettävissä, on dokumentteja voitu hyödyntää ympäri Suomea. Näistä ei kuitenkaan ole tietoa. TAPRE-hankkeen tuloksia arvioitaessa luonnollinen vertailukohta on katsoa tuloksia suhteessa tavoitteisiin. Johdannossa on esitetty hankkeen tavoitteet. Seuraavassa on käyty lävitse, miten tavoitteisiin on kyetty vastaamaan. Tavoitteet kursiivilla. 1) kaikille kiinteistönomistajille yhteneväisten energiatehokkuusperiaatteiden tunnistaminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa (hanke- /toteutussuunnittelu, toteutus/urakointi/vastaanotto, rakennuksen kunnossapito/huolto/käyttö) TAPRE-hankkeessa valmisteltiin yhteensä 13 TAPRE-dokumenttia rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin. Yksittäisten energiatehokkuustoimet ovat aina rakennuskohtaisia ja ne on tunnistettava hankkeen omistajien ja asiantuntijoiden. Niitä TAPRE:ssa ei käsitelty kuin esimerkinomaisesti. TAPRE:ssa on esitetty yleisperiaatteet, miten energiatehokkuutta tulee rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa tavoitella. 2) olemassa olevien kiinteistöjen / käynnissä olevien rakennushankkeiden energiatehokkuuden parantaminen (pilottikohteet) TAPREssa kehitettiin energiatehokkuuden dokumentointiperiaatteet ja energiatehokkuudesta lähtevät sopimusmallit suunnitteluun, ura-

10 (10) kointiin ja kiinteistöpalveluiden hankintaan. Tämä vaihe vei noin kaksi vuotta. Vasta kun mallit ja periaatteet ovat selvillä, voidaan aloittaa niiden pilotointi ja testaaminen. Kun kysymys on sopimusmallien ja hankeperiaatteiden pilotoinnista, tarvitaan useita vuosia ennen kuin saadaan kunnon kokemuksia. Jotta jonkinlaisia kokeiluja saataisiin käyntiin, päätettiin hanketta jatkaa vuodella. Tänä aikana saatiin liikkeelle useita TAPRE- kokeiluja, joita on kuvattu edellä luvussa 2.4. Tavoite on, että TAPRE-periaatteet tulevat osaksi normaaleja rakentamisen hankekäytäntöjä ja kiinteistönpitoa. Tämä vie vuosia, ja muutos on jatkuvaa. Käyttö kehittää mitä tahansa työkalua, näin on myös TAPRE-dokumenttien laita. 3) todentaa asetettujen energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa Tähän tavoitteeseen on vastattu jo edellisessä kohdassa. 4) helpottaa energiatehokkaiden hankintojen tekemistä, koskien niin suunnittelua, toteutusta kuin käyttöä, hyödyntämällä eri toimijoilla käytössä olevia samankaltaisia hankintamenettelyjä Tämä samankaltaisuuteen pyrkiminen on ollut TAPRE:n keskeinen tavoite, kuitenkin niin, että luodaan periaatteet, ei luovuuden tappavaa normia. Periaatteena on, että TAPRE-tuotteet ovat soveltamista varten, ei kopioitavaksi. 5) luoda energiatehokkuustyöhön ohjeistuksia, joita voidaan hyödyntää myös koulutusmateriaalina TAPRE:ssa tuotettu aineisto on pyritty tekemään niin käytännönläheiseksi kuin mahdollista. Niitä voidaan käyttää sellaisenaan opetusmateriaalina. Myös pari vihkosta/esitettä on valmisteltu. Toimivuustarkastelusta on tehty esimerkkiraportti. Lisäksi hankkeen aikana syntyi useita TAPRE-diasarjoja. 6) lisätä ja parantaa eri toimijoiden yhteistyötä, avointa vuorovaikutusta sekä auttaa hankeosapuolia resursoimaan energiatehokkuustyötään. TAPRE-työryhmissä käytiin vilkasta keskustelua, mikä sinänsä toimi kiinteistönomistajatahojen ajatusten vaihtofoorumina, samoin kuin lukuisat TAPRE-seminaarit. Yhtenä mahdollisena ajatuksena on järjestää vuosittain TAPRE-aiheinen seminaari, mikä pitäisi syntynyttä verkostoa elossa. TAPRE-hankkeen päätyttyä osallistujat saavat käyttöönsä: kirjalliset menettelytapaohjeet rakennusten energiatehokkaaseen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon energiatehokkuussopimusmallit eri hankintoja varten (suunnittelu, urakointi, kiinteistön ylläpitopalvelut).

11 (10) Tämä toiveet ovat toteutuneet hyvin, ja nämä toiveet täyttävä aineisto tuotettu kuten edellä on todettu. Yhteenvetona voidaan todeta, että tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisen hyvin. Merkittävin puute on pilotoinnin vähäisyys hankkeen aikana, mikä johtui virheellisistä lähtöoletuksista.

12 LIITE 1 (1) TAPRE-TUOTTEET TAPRE-periaatteet ja -sisällöt TAPRE-ohje 01 TAPRE ja energiatehokkuustavoitteiden asetanta TAPRE-ohje 02 Suunnittelun energiatehokkuus: tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset TAPRE-ohje 03 Energiatehokkuussuunnittelu, energia- ja olosuhdelaskenta suunnittelutoimeksiannossa TAPRE-ohje 04 TAPRE-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille TAPRE-ohje 05 Toteutuksen energiatehokkuus: tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset TAPRE-ohje 06 TAPRE ja urakkaohjelman laadinta TAPRE-ohje 07 Rakennuksen (talotekniikan) toimivuustarkastelu TAPRE-ohje 08 Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi ja energiatehokkuus TAPRE-ohje 09 Huolto- ja kunnossapitosopimusten energiatehokkuusnäkökulmat TAPRE-ohje 10 Huoltokirjan energianäkökohdat TAPRE-ohje 11 Kiinteistön energiatehokas käyttö TAPRE-ohje 12 Energianhallinnan mittaukset TAPRE-ohje 13 Mittarointiohje

13 Kiinteistönomistajan energiatehokkuustavoitteet Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus SUUNNITTELU TOTEUTUS Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus KÄYTTÖ TOIMIVUUS- TARKASTELU T o d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta TAPRE - OSAPUOLET: Tampereen kaupunki, Tilakeskus Tampereen kaupunkiseutu Kangasala ECO 2 -hanke Lempäälä Tekes Nokia Motiva/TEM Orivesi ELY-keskus/YM Pirkkala Vesilahti AX-Suunnittelu Ylöjärvi Airix Talotekniikka Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesko Oyj Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä YIT Oy TPI Control Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanoja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunisto-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technologies Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Aihio Arkkitehdit Oy

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu TAPRE - taustaa Taloudelliset, ympäristölliset ja muut yhteiskunnalliset tavoitteet edellyttävät energiatehokkuuden parantamista. Se, miten tavoitteet saadaan jalkautettua,

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Elinkaaritehokkuus & hankinnat 13.6.2013 Energiatehokkuustavoitteet suunnittelun ja urakoinnin hankinnoissa Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tapren

Lisätiedot

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3-4 2 TAPRE-PERIAATTEET 5 3 TAPRE-TUOTERAKENNE

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija:

Lisätiedot

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 06 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA Kuka tekee Kenelle ja mihin

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 05 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: TOTEUTUKSEN

Lisätiedot

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Teuvo Aro, AX-Suunnittelu AX-SUUNNITTELU Perustettu 1993 LVI TUTKIMUKSET

Lisätiedot

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012 TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti Pertti Koivisto 30.05.2012 Asiantuntijaryhmä - antaa lausuntoja ja tietoja osaamisalueeltaan ORGANISAATIO Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos - hankkeen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS

KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 08 30.6.2014 2 (9) -TUOTE: KIINTEISTÖPALVELUIDEN

Lisätiedot

Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI)

Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI) Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI) Kohti resurssiviisasta yhdyskuntaa Hankkeiden esittely- ja keskustelutilaisuus Anssi Laukkarinen 27.10.2016 Syitä rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT

HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 10 30.6.2014 2 (12) -TUOTE: HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖKOHDAT Kuka tekee Kenelle

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 02 30.6.2014 2 (10) -TUOTE: SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 11 30.6.2014 2 (13) -TUOTE: KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ Kuka tekee

Lisätiedot

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja Energiatehokkuus elinkaarimalleissa Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo 4.10.2017 Pekka Mairinoja Sisältö: Elinkaarihankkeen määritelmä Elinkaarihankkeen vaiheet Energiatehokkuus elinkaarimallissa:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto

Lisätiedot

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Analysis of the Status Quo Raportin sisältö Rakennusalan luonnehdinta Kansallinen politiikka

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Oy Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä 15 Voittoa tavoittelematon yhtiö Edistää kestävää

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 1 (5) KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 2. Pirkanmaa on edelläkävijä rakentamisen ja julkisten hankkeiden ympäristövastuullisessa ja ekotehokkaassa toteuttamisessa. Parannetaan suunnitteluprosesseissa

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS Tampere Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön suunnittelu RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS 7.11.2017 SERUM ARKKITEHDIT OY PÄLKÄNEENTIE 19 A FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI Tampere Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat 15.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa Valtionhallinnon

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland Green Building Council Finland 12.6.2013 Green Building Council Finland Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö, joka toimii käyttäjilleen tehokkaasti ja kestävästi sekä on kiinteistö- ja rakennusalan

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 Jäsentiedote 4/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 TaLVI järjestää jäsenilleen matkan Brysselin LVI-messuille. Samalla reissulla on mahdollisuus päästä tutustumaan

Lisätiedot

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015 Markku Koponen Yleistä INKA-ohjelmassa edistetään kehitys- ja kokeiluympäristöjä, jotka mahdollistavat käyttäjien, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön ja ratkaisujen

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä

EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä EnergiaTehokkuusJärjestelmän sisältö ja käyttöönotto yrityksissä JaPa2 työryhmä EVT energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Page 1 Esityksen sisältö Toimeksianto ja tausta EnergiaTehokkuusJärjestelmän

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n jätevesiseminaari 23.3.2015 Vesa Arvonen Rakentaminen 1/4 Alustava

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa ja tilanne Rakennusten säännöllinen ja systemaattinen tarkastus

Lisätiedot

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Seudullinen rakennusjärjestysmalli Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Tampereen kaupunkiseutuun kuuluu kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttoliike Muuttoliike 2013 Muuttovoitto kasvanut, mutta muuttaminen vähentynyt Tampere sai vuonna 2013 muuttovoittoa yhteensä 2 366 henkilöä. Muuttovoitto kasvoi selvästi vuodesta 2012,

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo-hankkeessa luodaan Pirkanmaalle yhteinen neuvonta ja asiakasohjaus toiminto Hankkeessa kehitetään Pirkanmaan yhteinen ikäihmisten

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO 24.10.2013 Prof. TTY, Rakennustekniikan laitos Kosteus- ja homeongelmien vähentäminen 2 Aikataulut Valvonta Vastuut Asiantuntemus Koulutus ja tiedotus Asenteet

Lisätiedot

RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS JULKISISSA HANKINNOISSA

RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS JULKISISSA HANKINNOISSA RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS JULKISISSA HANKINNOISSA Johanna Oikarinen 27.11.2017 Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue, Vantaa SISÄLTÖ Senaatti lyhyesti RT-ympäristötyökalu Käyttö Senaatissa 1 SENAATTI LYHYESTI

Lisätiedot

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Tekes, Korjausrakentamisen kehittäminen RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Teeman aktivaattorit Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan KUIVAKETJU10 Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Mikään ei ole koskaan täysin valmista Tulevaisuuden

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot