Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö"

Transkriptio

1 Elinkaaritehokkuus & hankinnat Energiatehokkuustavoitteet suunnittelun ja urakoinnin hankinnoissa Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

2

3 Tapren lähtökohtia Lainsäädännön energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristyneet ja monimutkaistuneet. Myös taloudelliset ja yhteiskunnalliset paineet energiatehokkuuden parantamiseen ovat kasvussa. Yksittäinen kiinteistönomistaja joutuu määrittelemään/kehittelemään energiatehokkaat hankintamenettelyperiaatteet, mikä vaatii resursseja ja osaamista. Palveluntuottajat joutuvat vastamaan eri tavoin tehtyihin tarjouspyyntömäärittelyihin, jotka on tehty energiatehokkuusnäkökulmasta heikoin perustein. Tämä työllistää tarpeettomasti palvelutarjouksien tekijöitä ja vaikeuttaa tuotekehittelyä sekä tarjousten oikeudenmukaista vertailua.

4 Tapre lyhyesti Tapren tavoite on luoda yhteneväiset tavat käsitellä ja sopia energiatehokkuudesta rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä luovuttaa unohtamatta. Luoda näin alueelliset energiatehokkuusmarkkinat. Tapre soveltuu niin uudis- kuin korjausrakentamiseen, ja se koskee myös rakennusten käyttöä. Tapre ei määrittele mikä on energiatehokasta ja mikä ei. Sen määrittelee hankkeeseen ryhtyvä. Tapre on työkalu päästä asetettuun tavoitteeseen. Tapressa osapuolia yli 30: Tampere ja sen ympäryskunnat, PSHP, seurakunnat, POK, KESKO, Yliopistokiinteistöt, rakennus- ja huoltoliikkeitä, Tekes jne. Kolme kiinteistönomistajatahojen edustajien muodostamaa työryhmää. Tampere Tilakeskus Liikelaitos on hankkeen hallinnoija. Työrukkasina kolme konsulttitoimistoa. Aikataulu kesä syksy Tapre-dokumentteja/tuotteita on valmisteltu rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin 13 kpl, joissa sivuja yhteensä 180.

5 Tapre energiatehokkuudesta sopimista Energiatehokkuustavoitteet Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus SUUNNITTELU TOTEUTUS Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus KÄYTTÖ TOIMIVUUSTARKASTELU Todentamismenetelmät ja -työkalut Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta

6 TAPRE-DOKUMENTAATIO Tapre-tuotteen alussa on sen sisältöä ja käyttöä kuvaava tietolehti TAPRE-TUOTE: RAKENNUKSEN (TALOTEKNIIKAN)TOIMIVUUSTARKASTELU Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkoitettu Käyttäjävaatimukset Resurssitarve Valmistelijat hankkeeseen ryhtyvä tai hänen palkkaamansa asiantuntija Varmistaa, että uudis- tai korjausrakennuskohde vastaa mahdollisimman hyvin rakennuksen todellisen käytön tarpeita erityisesti sisäympäristön suhteen ja että rakennus on hyvä käyttää ja huoltaa ja että sen energiatehokkuus vastaa asetettuja tavoitteita. Toimivuustarkastelun osapuolia ovat mm. toimivuustarkastelun vetäjä, rakennuksen käytöstä ja huollosta vastaavat, rakennuksen käyttäjät, suunnittelijat ja urakoitsijat. Toimivuustarkastelu tehdään vastaanottomenettelyiden ja käyttöönoton jälkeen 3-24 kuukauden aikana. Toimivuustarkastelun vetäjän/vetäjien tulee tuntea talotekniikkaa, energiatehokkuuteen ja sisäympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja rakennuksen käyttöä ja huoltoa. Vetäjällä voi olla avustajia esim. huollon arvioinnissa. Tekijöillä on oltava raportointivalmiudet. Toimivuustarkastelun vetäjän ajankäyttö pienissä ja yksinkertaisissa kohteissa on muutamasta päivästä viikkoon ja vaativissa ja isoissa kohteissa muutamia viikkoja. Lisäksi suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on osallistuttava toimivuustarkastelun aloitus- ja päätöskokoukseen. Lisäksi heidän on autettava vetäjiä tarpeellisessa määrin. Arvio urakkasummasta on 0,1-3 % ja suunnittelijoilla muutamia päiviä. Tarve on kuitenkin tapaus- ja toimivuustarkastelun laajuuskohtainen. Rakennuksen käyttäjät ja käyttö- ja huoltohenkilökunta osallistuvat toimivuustarkasteluun. Teuvo Aro ja (Antti Mäkinen) AX-Suunnittelu

7 Tapren Dokumentit/Tuotteet: Rakentaminen Yleiset Tapre- periaatteet ja -sisällöt Energiatehokkuustavoitteiden asetanta Tapre ja urakkaohjelman laadinta Suunnittelu Suunnittelun energiatehokkuus: tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset Tapre-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille Energiatehokkuussuunnittelu, energia- ja olosuhdesimulointi suunnittelutoimeksiannossa

8 Tapren Dokumentit/Tuotteet: Rakentaminen Toteutus urakointi Toteutuksen energiatehokkuus: tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset Rakennuksen (talotekniikan) toimivuustarkastelu Tapre-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille Huoltokirjan energianäkökohdat

9 Tapren Dokumentit/Tuotteet: Käyttö Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi ja energiatehokkuus Huolto- ja kunnossapitosopimusten energiatehokkuusnäkökohdat Huoltokirjan energianäkökohdat Kiinteistön energiatehokaskäyttö Energiahallinnan mittaukset Mittarointiohje

10 Tapre-dokumentit rakennuksen elinkaarella

11 Mikä muuttuu matalan kynnyksen periaate Nivottu osaksi nykyisiä käytäntöjä Hyödyntämällä jo olemassa olevia suunnittelu- ja muita työkaluja energiatehokkuusnäkökulmasta nykyistä systemaattisemmin Kynnys Tapre-periaatteiden omaksumiseen on pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi.

12 Mikä muuttuu Hyvin määritelty on puoleksi tehty Mahdollisimman selkeästi asetetut energiatehokkuusvaatimukset koskien niin yksittäisiä materiaaleja, rakenteita, koneita, laitteitta, järjestelmiä ja palveluita. Todentaminen tärkeää: Kun tehokkuusvaatimus on määritelty, määritellään myös, miten vaatimus rakennushankkeen aikana todennetaan. Näissä kahdessa vaatimuksessa ei ole mitään uutta. Ne ovat laadukkaan toiminnan perusvaatimuksia. Mitä ei ole määritelty, sitä ei voi vaatia.

13 Mikä muuttuu Suunnittelu 1. Suunnittelija määrittelee rakennushankkeen tavoitteiden mukaisesti rakenteen, laitteen tai järjestelmän energiatehokkuusvaatimuksen. 2. Tämän jälkeen suunnittelija määrittelee, missä rakennushankkeen vaiheessa ja miten energiatehokkuus todennetaan. 3. Energiatehokkuusvaatimus ja sen todentamisperiaatteet ovat osa urakoitsijalle toimitettavaa tarjouspyyntömateriaalia 4. Urakoitsija tekee tarjouksen perustuen saamaansa materiaaliin ja tarjouksen tehdessään sitoutuu Tapre-periaatteisiin 5. Valitun urakoitsijan toimitusta arvioidaan energia-asioiden suhteen Tapre-periaattein. 6. Jos tarjouspyyntöön/tarjoukseen/sopimukseen on liittynyt energian suhteen palkkio/sanktioperiaatteita, niiden kustannusvaikutukset voidaan ratkaista Tapren todentamisperiaattein. Suunnittelijoiden rooli kasvaa: energiasimulointi ja dokumentaation laatu

14 Mikä muuttuu Urakointi/Toteutus Urakoitsija toteuttaa hankkeen niin kuin nytkin, mutta energiatehokkuuden suhteen paremmin määritellyin dokumentein muutoin ei periaatteessa muutoksia. Työmaa-aikataluihin merkittää energiatehokkuuden todentamisajankohdat. Suunnittelussa jo nytkin tehtyjä dokumentteja hyödynnetään rakentamisen aikana toteutuksen energiatehokkuuden arvioimiseen/todentamiseen: Energia- ja olosuhdesimulointiohjelmat, esim. IDA ICE Neste- ja ilmavirtausmallinnusohjelmat, esim. MagiCAD Valaistuksen mitoitusohjelmat

15 Mikä muuttuu Valvonta helpottuu Urakkatarjouspyynnöt, urakkatarjoukset ja urakkasopimukset ovat tukevalla pohjalla, kun tiedetään mitä halutaan, mitä ollaan tarjottu ja mistä ollaan sovittu. Hyvät määrittelyt ja niihin liitetyt todentamisperiaatteet ovat hyvän valvonnan edellytys. Rakentamisen aikana energiatehokkuus päivittyy, kun rakentamisen aikana tehtyjen muutosten vaikutus energiatehokkuuteen voidaan ajantasaistaa. Hyvä alkuperäisdokumentaatio antaa hyvät eväät sopia muutosten vaikutuksista oikeudenmukaisesti.

16 Rakennuksen (talotekniikan) toimivuustarkastelu Edellytys: Vastaanottomenettelyt hyvin loppuun saatettu. Energiaasioiden suhteen näin on kun Tapren todentamisperiaatteita on noudatettu, ts. energiatehokkuusvaatimukset on esitetty ja vaatimusten todentamisen suhteen toimittu ohjeistuksen mukaan. On saatu, mitä on tilattu. Tavoitteet: 1)Saada rakennuksen sisäympäristöolosuhteet vastaaman todellista käyttöä ja tarpeita, 2)Varmistaa, että rakennusta käytetään ja huolletaan oikein 3) Saada rakennuksen energiatehokkuus vähintään sopimus/suunnitteluvaiheessa lasketulle tasolle. Ajankohta: 3-24 kk (hyvin) toteutetun vastaanottomenettelyn jälkeen. Osapuolet: Kiinteistön omistajat/käyttäjät, huolto, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennuttajakonsultit ym. hankkeessa mukana olleet. Toimivuustarkastelun toteuttaja: Henkilö(t), joka tuntee talotekniikkaa, huoltoa, energiakäyttöä ja sisäympäristöolosuhteita.

17 Miten eteenpäin? Tapressa mukana olevat kiinteistönomistajatahot ovat muokkaamassa tarjouspyyntö- ja dokumentaatio periaatteitaan Tapre-vaatimusten mukaiseksi. Ajan myötä ne näkyvät suunnittelu- ja urakkatarjouspyynnöissä. Tapre koskee niin teknistä energiatehokkuusdokumentointia kuin sopimisperiaatteita toista ei voi muuttaa ilman toista. Roomaa ei rakennettu päivässä ei myöskään Taprea

18 Tapre: Tilaajalla ja palveluntuottajalla menee mukavasti Tilaaja/Asiakas Palveluntuottaja/Urakoitsija Osaava ostaja Toimintajärjestelmä hyvä asiakastyytyväisyys Suunnitelmat ovat ostoasiakirjoja (Tapre) Suunnitelmanmukaisuuden todentaminen (Tapre) Tulee tietää asiakkaan toiveet/tavoitteet (Tapre) Asiakkaan tyytyväisyys on todennettava (Tapre) Teuvo Aro, Axovaatio Oy/AX

19 Lisätietoa Tapresta Tapre-dokumentit löytyvät osoitteesta ja tuolta klikkaa TAPRE-kohtaa KIITOS Teuvo Aro, Axovaatio Oy/AX

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012 TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti Pertti Koivisto 30.05.2012 Asiantuntijaryhmä - antaa lausuntoja ja tietoja osaamisalueeltaan ORGANISAATIO Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos - hankkeen

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013 -TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 10.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki 10.5.2013 2

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija:

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 30.6.2014 TAPRE-ohje 04 30.6.2014 2 (31) TAPRE-TUOTE: TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 3 2013 Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Mari Sepponen, Jyri Nieminen & Veijo Nykänen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa

Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Työturvallisuuskeskus 1 Sisältö Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Määritelmät......................................

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma KRITEERISTÖ ENERGIATEHOKKUUDEN TOTEUTUMISEKSI KAUPUNGIN JULKISISSA RAKENNUSHANKKEISSA Lappeenranta, 2012

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän OPAS PRKK Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta PRKK OPAS Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus

Lisätiedot

NSS-Asiantuntijaseminaari

NSS-Asiantuntijaseminaari NSS-Asiantuntijaseminaari 25.4.2013 Taustatietoa * Bandercom on perustettu 1992 * 10 vuotta VIRVE-järjestelmien parissa * Urakointi-, suunnittelu-, konsultointipalveluita vuodesta 2005. * 4 asiantuntijaa,

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA HALLITUS 124 26.08.2013 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA 275/02/08/00/12/2010 HALL 124 HUS:n valtuusto päätti

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Sisäilmastoseminaari 2007 1 TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Ismo Heimonen 1, Mervi Himanen 1, Juha-Matti Junnonen 2, Jarek Kurnitski 3, Markku Mikkola 1,Tapani Ryynänen 1, Mika Vuolle 3 1 VTT, 2 TKK Rakentamistalouden

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot